6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/2


SMERNICA RADY 2004/80/ES

z 29. aprila 2004

o náhradách obetiam trestnej činnosti

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.