32004L0055Úradný vestník L 114 , 21/04/2004 S. 0018 - 0018


Smernica Komisie 2004/55/ES

z 20. apríla 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/401/EHS z 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh [1], a najmä na jej článok 2 ods. 1 písm. a) a článok 21a,

keďže:

(1) Smernica 66/401/EHS obsahuje zoznam rodov a druhov rastlín, ktoré sa považujú za osivo v zmysle uvedenej smernice. Tento zoznam zahŕňa hybridy vzniknuté krížením kostravy lúčnej (Festuca pratensis Hudson) s mätonohom mnohokvetým (Lolium multiflorum Lam).

(2) Rozsah pôsobnosti smernice 66/401/EHS by mal byť rozšírený tak, aby zahŕňala krížence rodov Festuca spp. s rodom Lolium spp.

(3) Uvedená smernica stanovila v rámci podmienok, ktoré musí osivo spĺňať, minimálnu klíčivosť (percento čistého osiva) osiva bôbu obyčajného (Vicia faba L.).

(4) Minimálna klíčivosť osiva bôbu obyčajného (Vicia faba L.), ktorá sa v súčasnej dobe dosahuje v spoločenstve, je nižšia ako klíčivosť požadovaná smernicou 66/401/EHS.

(5) Smernica 66/401/EHS by sa teda mala zmeniť.

(6) Opatrenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivo a sadbu v poľnohospodárstve, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 66/401/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 2 ods. 1 časti A písm. a) sa výraz

"Festuca pratensis Hudson x Lolium multiflorum Lam. Hybrid vzniknutý krížením kostravy lúčnej s mätonohom mnohokvetým (vrátane mätonohu westerworldského) (x Festulolium)"

nahrádzajú výrazmi

"Festuca spp. x Lolium spp. Hybridy vzniknuté krížením druhov rodu Festuca s druhmi rodu Lolium (x Festulolium)"

2. Prílohy II a IV sa menia a dopĺňajú takto:

a) v stĺpci 2 tabuľky v časti I.2.A prílohy II sa číslo "85" vzťahujúce sa na Vicia faba nahrádza číslom "80";

b) v prílohe IV oddielu A časti I písm. a) bode 4 a písm. c) bode 4 sa doplní nová veta takto:

"V prípade x Festulolium sa u rodu Festuca a Lolium uvedú názvy druhov."

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. septembra 2004. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi tými ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Tato smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. apríla 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/61/ES (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 23).

--------------------------------------------------