32004L0032Úradný vestník L 085 , 23/03/2004 S. 0024 - 0025


Smernica Komisie 2004/32/ES

zo 17. marca 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES, pokiaľ ide o určité chránené zóny v Spoločenstve vystavené špecifickým rizikám pre zdravie rastlín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavedeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné výrobky do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva [1], a najmä na prvý pododsek jej článku 2 ods. 1 písmeno h),

so zreteľom na požiadavky predložené Írskom, Talianskom, Rakúskom a Švédskom,

keďže:

(1) Na základe smernice Komisie 2001/32/ES z 8. mája 2001, ktorou sa uznávajú určité chránené zóny vystavené špecifickým rizikám pre zdravie rastlín v spoločenstve a ktorou sa zrušuje smernica 92/76/EHS [2], Írsko a niektoré oblasti v Taliansku a Rakúsku boli dočasne uznávané ako chránené zóny, pokiaľ ide o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., na obdobie končiace 31. marcom 2004.

(2) Z informácií, ktoré poskytlo Írsko a Rakúsko na základe prieskumov, vyplýva, že dočasné uznávanie chránených zón pre v Írsku a Rakúsku, pokiaľ ide o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., by sa malo predĺžiť na ďalšie časovo vymedzené obdobie.

(3) Z informácií, ktoré predložilo Taliansko na základe prieskumov, vyplýva, že niektoré oblasti v Taliansku by sa už ďalej nemali uznávať ako chránené zóny, pokiaľ ide o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., pričom iné oblasti by sa mali uznávať ako "chránené zóny", pokiaľ ide o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., na ďalšie časovo vymedzené obdobie.

(4) Na základe smernice 2001/32/ES boli niektoré oblasti vo Švédsku dočasne uznávané ako chránené zóny, pokiaľ ide o vírus rizománie repy, pre obdobie, ktoré sa skončí 31. marca 2004.

(5) Z informácií, ktoré predložilo Švédsko na základe prieskumov, vyplýva, že niektoré oblasti vo Švédsku by sa už ďalej nemali uznávať ako chránené zóny, pokiaľ ide o vírus rizománie repy.

(6) Smernica 2001/32/ES by sa preto mala primerane zmeniť a doplniť.

(7) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2001/32/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a) druhý odsek sa nahrádza týmto textom:

"Pokiaľ ide o bod b) (2) prílohy, v prípade Írska a Talianska (Apulia, Emilia-Romagna: provincie Forlν-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: autonómna provincia Trento; Veneto: okrem obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqu Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nachádzajúcich sa v provincii Rovigo; obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi nachádzajúcich sa v provincii Padova, a obcí Palω, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona), a v Rakúsku (Burgenland, Korutany, Dolné Rakúsko, Tirolsko (správny kraj Lienz), Styria, Vienna), uvedené zóny sa uznávajú do 31. marca 2006."

b) tretí odsek sa zrušuje.

2. Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty najneskôr do 20. apríla 2004 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na uvedenie do súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených ustanovení a poskytnú jej porovnávaciu tabuľku uvedených ustanovení a tejto smernice.

Uvedené ustanovenia budú uplatňovať od 21. apríla 2004.

Keď členské štáty prijmú uvedené ustanovenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude takýto odkaz sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsob uvedenia takého odkazu si stanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť tretí deň nasledujúci po dni jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 17. marca 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/116/ES (Ú. v. ES L 321, 6.12.2003, s. 36).

[2] Ú. v. ES L 127, 9.5.2001, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/46/ES (Ú. v. ES L 138, 5.6.2003, s. 45).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1. V písmene b), bode 2, sa údaje v pravom stĺpci nahrádzajú týmto textom:

"Španielsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Taliansko (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Kalábria; Campania; Emilia-Romagna: provincie Forlν-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Sardínia; Sicília; Trentino-Alto Adige: autonómna provincia Trento; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: okrem obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqu Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nachádzajúcich sa v provincii Rovigo; obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi nachádzajúcich sa v provincii Padova, a obcí Palω, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona), a v Rakúsku (Burgenland, Korutany, Dolné Rakúsko, Tirolsko (správny kraj Lienz), Štýrsko, Viedeň), Portugalsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)"

.

2. V písmene d), bode 1, sa údaje v pravom stĺpci nahrádzajú týmto textom:

"Dánsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)"

--------------------------------------------------