32004L0004Úradný vestník L 015 , 22/01/2004 S. 0025 - 0030


Smernica Komisie 2004/4/ES

z 15. januára 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 96/3/ES, ktorou sa udeľuje výnimka z niektorých ustanovení smernice Rady 93/43/EHS o hygiene potravín v súvislosti s námornou dopravou hromadne naložených kvapalných olejov a tukov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 93/43/EHS zo 14. júna 1993 o hygiene potravín [1], najmä na jej článok 3 ods. 3,

keďže:

(1) Je potrebné zmeniť a doplniť smernicu Komisie 96/3/ES z 26. januára 1996, ktorou sa udeľuje výnimka z niektorých ustanovení smernice Rady 93/43/EHS o hygiene potravín v súvislosti s námornou dopravou hromadne naložených kvapalných olejov a tukov [2], s cieľom vziať do úvahy vedecký rozvoj.

(2) Na základe hodnotení, vykonaných Vedeckým výborom pre potraviny, najmä na základe jeho stanoviska z 20. septembra 1996, zmeneného a doplneného 12. júna 1997 (107. plenárna schôdza), a aktualizovaného stanoviska zo 4. apríla 2003 o možnom ohrození ľudského zdravia, vyplývajúcom z prepravy v lodných nádržiach olejov a tukov z látok ponúkaných ako prijateľné predchádzajúce lodné náklady, je potrebné zmeniť a doplniť zoznam prijateľných predchádzajúcich lodných nákladov uvedený v prílohe k smernici 96/3/ES.

(3) V prípade cyklohexanolu, 2,3-butanediolu, izobutanolu a nonánu dostupné informácie boli nedostatočné alebo si vyžadovali ďalšie objasnenie, aby bolo možné správne vedecky zhodnotiť toxikologické vlastnosti, a Vedecký výbor pre potraviny nemohol vykonať potrebné hodnotenia; tieto látky považoval Vedecký výbor pre potraviny za neprijateľné ako predchádzajúce lodné náklady a preto by mali byť odstránené zo zoznamu prijateľných predchádzajúcich lodných nákladov.

(4) V prípade metylesterov mastných kyselín (laurát, palmitát, stearát, oleát), acetanhydridu, polysulfidu amónneho, tetrameru propylénu, propylalkoholu, kremičitanu sodného, vzhľadom na dostupné údaje, hodnotenie Vedeckého výboru pre potraviny viedlo k prijatiu týchto látok ako predchádzajúcich lodných nákladov.

(5) V prípade izodekanolu, izononanolu, izooktanolu, montánneho vosku (ozokeritu), parafínového vosku a bielych minerálnych olejov dostupné informácie nestačili pre vykonanie úplného hodnotenia; podľa Vedeckého výboru pre potraviny tieto látky môžu byť považované za dočasne prijateľné ako predchádzajúce lodné náklady, vzhľadom na ich nepravdepodobný genotoxický potenciál, ich ľahké odstránenie postupmi čistenia nádrží a veľmi malé množstvo zvyškov, očakávané v dôsledku týchto faktorov a ich pravdepodobného riedenia.

(6) Tieto dočasne prijateľné látky by mali byť znovu zhodnotené na základe nových vedeckých údajov a príloha by mala byť v prípade potreby revidovaná v primeranej lehote; údaje potrebné na hodnotenie uvedené vyššie by mali poskytnúť najmä príslušní obchodníci s potravinami;

(7) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha k smernici 96/3/ES sa nahrádza prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Látky izodekanol, izononanol, izooktanol, montánny vosk, parafínový vosk a biele minerálne oleje sa znovu zhodnotia na základe nových vedeckých údajov a príloha sa v prípade potreby zreviduje do 31. decembra 2006.

Článok 3

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. júna 2004. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 15. januára 2004

Za Komisiu

David Byrne

Člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 175, 19.7.1993, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 21, 27.1.1996, s. 42.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA

ZOZNAM PRIJATEĽNÝCH PREDCHÁDZAJÚCICH LODNÝCH NÁKLADOV

Látka (synonymá) | Číslo CAS |

Kyselina octová | 64-19-7 |

Anhydrid kyseliny octovej (anhydrid etánový) | 108-24-7 |

Acetón (dimetylketón; 2-propanón) | 67-64-1 |

Oleje kyselín a destiláty mastných kyselín – z rastlinných olejov a tukov a/alebo ich zmesí a živočíšnych a morských tukov a olejov |

Hydroxid amónny (čpavkový roztok; vodný roztok čpavku) | 1336-21-6 |

Polyfosfát amónny | 6833-79-9 10124-31-9 |

Živočíšne, morské a rastlinné a hydrogenované oleje a tuky (okrem oleja z orechov kešu a surového tálového oleja) |

Včelí vosk (biely a žltý) | 8006-40-4 8012-89-3 |

Benzylalkohol (len farmaceutické a reagenčné akostné triedy) | 100-51-6 |

Butylacetáty (n-; sek-; terc-) | 123-86-4 105-46-4 540-88-5 |

Roztok chloridu vápenatého je prijateľný ako predchádzajúci lodný náklad, len ak jeho bezprostredne predchádzajúci náklad je na zozname a nie je podobne obmedzený. | 10043-52-4 |

Lignosulfonát vápenatý | 8061-52-7 |

Kandelilový vosk | 8006-44-8 |

Karnaubský vosk – (brazílsky vosk) | 8015-86-9 |

Cyklohexán (hexametylén; hexanaftén; hexalhydrobenzén) | 110-82-7 |

Epoxidázovaný sójový olej (s minimálne 7 % a maximálne 8 % obsahom oxiránového kyslíka) | 8013-07-8 |

Etanol (etylalkohol) | 64-17-5 |

Etylacetát (octan etylnatý, ester kyseliny octovej, octová nafta) | 141-78-6 |

2-etylhexanol (2-etylhexylalkohol) | 104-76-7 |

Mastné kyseliny: |

Kyselina arachidová (kyselina eikosanová) | 506-30-9 |

Kyselina behenová | 112-85-6 |

Kyselina maselná (kyselina n-butylová; kyselina butanová; kyselina etyloctová; propyl kyseliny mravenčej) | 107-92-6 |

Kyselina kaprinová (n-dekankyselina) | 334-48-5 |

Kyselina kapronová (n-hexankyselina) | 142-62-1 |

Kyselina kaprylová (kyselina n-oktylová) | 124-07-2 |

Kyselina eruková (kyselina cis-13-behenová) | 112-86-7 |

Kyselina heptylová (kyselina n-heptanová) | 111-14-8 |

Kyselina laurová (kyselina n-laurová) | 143-07-7 |

Kyselina laurylová (dodekankyselina) | 4998-71-4 |

Kyselina linolová (kyselina 9, 12-oktadekadylová) | 60-33-3 |

Kyselina linolenová (kyselina 9, 12, 15-oktadekatrylová) | 463-40-1 |

Kyselina myristová (kyselina n-tetradecylová) | 544-63-8 |

Kyselina myristolenová (kyselina n-tetradecylová) | 544-64-9 |

Kyselina olejová (kyselina n-oktadecylová) | 112-80-1 |

Kyselina palmitová (kyselina n-hexadecylová) | 57-10-3 |

Kyselina palmitolejová (kyselina cis-9-hexadecylová) | 373-49-9 |

Kyselina pelargonová (n-nonankyselina) | 112-05-0 |

Kyselina ricinolejová (kyselina cis-12-hydroxyoktadeka-9-nová) | 141-22-0 |

Kyselina stearová (kyselina n-oktadekanová) | 57-11-4 |

Kyselina valerová (n-pentankyselina) | 109-52-4 |

Mastné alkoholy: |

Butylalkohol (1-butanol; butyralkohol) | 71-36-3 |

Capronalalkohol (1-hexanol; hexylalkohol) | 111-27-3 |

Kaprylalkohol (1-n-oktanol; heptylkarbinol) | 111-87-5 |

Cetylalkohol (alkohol C-16; 1-hexadekanol; alkohol cetylový; palmitylalkohol, primárny n-hexadecylalkohol) | 36653-82-4 |

Decylalkohol (1-dekanol) | 112-30-1 |

Enantylalkohol (1-heptanol; heptylalkohol) | 111-70-6 |

Laurylalkohol (n-dodekanol; dodecylalkohol) | 112-53-8 |

Myristylalkohol (1-tetradekanol; tetradekanol) | 112-72-1 |

Nonylalkohol (1-nonanol; alkohol pelargónový; oktylkarbinol) | 143-08-8 |

Oleylalkohol (oktadecenol) | 143-28-2 |

Stearylalkohol (1-octadekanol) | 112-92-5 |

Tridecylalkohol (1-tridekanol) | 27458-92-0 112-70-9 |

Zmesi mastných alkoholov: |

Laurylmyristylalkohol (C12-C14) | |

Cetylstearylalkohol (C16-C18) | |

Estery mastných kyselín – každý ester, vytvorený kombináciou mastných kyselín uvedených vyššie s ktorýmkoľvek mastným alkoholom, uvedeným vyššie. Ich príkladmi sú butylmyristrát, oleylpalmitát a cetylstearát |

Metylestery mastných kyselín: |

Metyllaurát (methyl dodekanoát) | 111-82-0 |

Metylpalmitát (metylexadekanoát) | 112-39-0 |

Metylstearát (metyloktadekanoáte) | 112-61-8 |

Metyloleát (metyloktadecenoát) | 112-62-9 |

Glykoly: |

Butandiol |

1,3 butanediol (1,3 butylenglykol) | 107-88-0 |

1,4 butanediol (1,4 butylenglykol) | 110-63-4 |

Polypropylenglykol (molekulárna hmotnosť väčšia ako 400) | 25322-69-4 |

Propylenglykol (1,2 propylenglykol; propán-1,2-diol; 1,2-dihydroxypropán: mono-propylenglykol (MPG); metylglykol) | 57-55-6 |

1,3-propylenglykol (trimetylénglykol + 1,3-propandiol) | 504-63-2 |

n-heptán | 142-82-5 |

n-hexán (technické akostné triedy) | 110-54-3 64742-49-0 |

izobutylacetát | 110-19-0 |

izodekanol (izodecylalkohol) | 25339-17-7 |

izononanol (izononylalkohol) | 27458-94-2 |

izooktanol (izooktylalkohol) | 26952-21-6 |

Roztok chloridu horečnatého | 7786-30-3 |

Metanol (metylalkohol) | 67-56-1 |

Metyletylketón (2-butanón) | 78-93-3 |

Metylizobutylketón (4-methyl-2pentanone) | 108-10-1 |

Metylterciarybutyléter (MBTE) | 1634-04-4 |

Melasy | 57-50-1 |

Montánny vosk | 8002-53-7 |

Parafínový vosk | 8002-74-2 63231-60-7 |

Pentán | 109-66-0 |

Kyselina fosforečná (kyselina orthofosforečná) | 7664-38-2 |

Pitná voda je prijateľná ako predchádzajúci lodný náklad, len ak jej bezprostredne predchádzajúci náklad je na zozname a nie je podobne obmedzený |

Hydroxid draselný (lúh draselný) je prijateľný ako predchádzajúci lodný náklad, len ak jej bezprostredne predchádzajúci náklad je na zozname a nie je podobne obmedzený | 1310-58-3 |

n-propylacetát | 109-60-4 |

Tetramér propylénu | 6842-15-5 |

Propylalkohol (propan-1-ol; 1-propanol) | 71-23-8 |

Hydroxid sodný (sodný lúh) je prijateľný ako predchádzajúci lodný náklad, len ak jej bezprostredne predchádzajúci náklad je na zozname a nie je podobne obmedzený | 1310-73-2 |

Oxid kremičitý (mikrokremík) | 7631-86-9 |

Kremičitan sodný (vodné sklo) | 1344-09-8 |

Sorbitol (D-sorbitol; šesťmocný alkohol; D-sorbit) | 50-70-4 |

Kyselina sírová | 7664-93-9 |

Roztok nitrátu čpavku (UAN) |

Vínny kal (výpalky, vinaccia, argol, vini, arbil, nečistený vínny kameň, weinstein, nespracovaný kyslý vínan draselný) | 868-14-4 |

Biele minerálne oleje | 8042-47-5 |

"

--------------------------------------------------