17.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/17


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2004/551/SZBP

z 12. júla 2004

o zriadení Európskej obrannej agentúry

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Európska rada na zasadnutí v Solúne 19. – 20. júna 2003 poverila „príslušné útvary Rady prijatím opatrení potrebných na vytvorenie medzivládnej agentúry v oblasti rozvoja obranných kapacít, výskumu, nadobúdania a výzbroje v priebehu roka 2004“.

(2)

Európska bezpečnostná stratégia schválená Európskou radou považuje založenie obrannej agentúry za dôležitý prvok v procese rozvoja flexibilnejších a účinnejších európskych vojenských zdrojov.

(3)

Európska obranná agentúra („agentúra“), ktorá by mala podliehať Rade a ktorá by mala byť otvorená účasti všetkých členských štátov, bude mať za cieľ rozvoj obranných kapacít v oblasti krízového riadenia, podporu a posilňovanie európskej spolupráce v oblasti vyzbrojovania, posilňovanie európskej obrannej priemyselnej a technologickej základne (OPTZ) a vytvorenia konkurencieschopného európskeho trhu v oblasti obranných zariadení, ako aj podporu – ak je to vhodné, v spolupráci s výskumnými činnosťami spoločenstva – výskumu zameraného na vedúcu úlohu v oblasti strategických technológií pre budúce obranné a bezpečnostné kapacity, posilňujúc tak priemyselný potenciál Európy v tejto oblasti.

(4)

Mali by sa navrhnúť príslušné politiky a stratégie, v prípade potreby po porade s Komisiou a priemyslom, aby sa vybudovala vyvážená európska OPTZ, berúc do úvahy silné stránky priemyselných kapacít členských štátov.

(5)

Vytvorenie takejto agentúry by malo prispieť k uskutočňovaniu Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), najmä európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP).

(6)

Takáto agentúra sa tiež predvída v návrhu zmluvy, ktorou sa zakladá Ústava pre Európu.

(7)

Štruktúra agentúry by jej mala umožniť reagovať na požiadavky Európskej únie a jej členských štátov a, ak je to potrebné, plniť jej funkcie, spolupracovať s tretími štátmi, organizáciami a subjektmi.

(8)

Agentúra by mala budovať úzke pracovné vzťahy so súčasnými dojednaniami, skupinami a organizáciami, ako sú List o úmysle (Letter of Intent, LoI), Organizácia pre jednotnú spoluprácu v oblasti vyzbrojovania (Organisation de Coopération conjointe en matière d'Armement, OCCAR) a Západoeurópska skupina pre vyzbrojovanie (Western European Armaments Group, WEAG)/Západoeurópska organizácia pre vyzbrojovanie (Western European Armaments Organisation, WEAO), s cieľom prispôsobenia alebo začlenenia príslušných zásad a postupov podľa potreby.

(9)

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec (GT/VS) by v súlade s článkom 26 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) mal mať vedúce miesto v štruktúre agentúry a zabezpečovať základné spojenie medzi agentúrou a Radou.

(10)

Pri vykonávaní svojej úlohy spojenej s politickým dohľadom a tvorením politiky by Rada mala vydať usmernenia pre agentúru.

(11)

Pri prijímaní usmernení a rozhodnutí, ktoré sa týkajú činnosti agentúry, by Rada mala zasadať v zložení ministrov obrany.

(12)

Akékoľvek usmernenia alebo rozhodnutia prijaté Radou, týkajúce sa práce agentúry, by mali byť pripravené v súlade s článkom 207 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

(13)

Právomoci prípravných a poradných útvarov Rady, najmä Výboru stálych zástupcov podľa článku 207 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, politického a bezpečnostného výboru (PBV) a vojenského výboru EÚ (EUMC) ostávajú nedotknuté.

(14)

Národní riaditelia pre vyzbrojovanie (National Armaments Directors, NAD) by pri príprave rozhodnutí Rady, týkajúcich sa agentúry, mali spôsobom, ktorý sa vymedzí, prijímať správy a prispievať k otázkam v rámci svojej príslušnosti.

(15)

Agentúra by mala mať právnu subjektivitu potrebnú na vykonávanie jej funkcií a dosiahnutie jej cieľov, zachovávajúc pritom úzke spojenie s Radou a plne rešpektujúc príslušnosť Európskej únie a jej orgánov.

(16)

Malo by sa stanoviť, že rozpočty v správe agentúry môžu v jednotlivých prípadoch prijímať zo všeobecného rozpočtu Európskej únie príspevky na iné ako administratívne náklady, pričom sa plne dodržujú pravidlá, postupy a rozhodovacie procesy, ktoré sa na ne vzťahujú, vrátane článku 28 ods. 3 ZEÚ.

(17)

Agentúra by popri svojej otvorenosti k účasti všetkých členských štátov mala tiež poskytnúť osobitným skupinám členských štátov možnosť na vytvorenie ad hoc projektov alebo programov.

(18)

Agentúra by mala mať rozhodovacie postupy, ktoré by jej umožnili efektívne plniť jej úlohy, rešpektujúc pritom národné bezpečnostné a obranné politiky zúčastnených členských štátov.

(19)

Agentúra by mala plniť svoje poslanie v súlade s článkom 3 ZEÚ a plne rešpektujúc článok 47 ZEÚ.

(20)

Agentúra by mala konať v úplnom súlade s bezpečnostnými normami a pravidlami EÚ.

(21)

V súlade s článkom 6 Protokolu o postavení Dánska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na príprave a vykonávaní rozhodnutí a akcií Európskej únie, ktoré majú obranné dôsledky. Dánsko sa preto nezúčastnilo na príprave a prijatí tejto jednotnej akcie a nebude ňou viazané,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

KAPITOLA I

ZRIADENIE, POSLANIE A ÚLOHY AGENTÚRY

Článok 1

Zriadenie

1.   Týmto sa zriaďuje Agentúra v oblasti rozvoja obranných kapacít, výskumu, nadobúdania a výzbroje (Európska obranná agentúra), ďalej len „agentúra“.

2.   Agentúra koná pod vedením Rady a v rámci jednotného inštitucionálneho rámca Európskej únie, podporujúc SZBP a EBOP, bez toho, aby bola dotknutá príslušnosť orgánov EÚ a útvarov Rady. Poslaním agentúry nie sú dotknuté právomoci Európskeho spoločenstva a je v plnom súlade s článkom 47 ZEÚ.

3.   Agentúra je otvorená účasti všetkých členských štátov EÚ viazaných touto jednotnou akciou. Členské štáty, ktoré si želajú bezprostredne sa zúčastňovať práce agentúry, oznámia svoj zámer Rade a informujú GT/VS v čase prijatia tejto jednotnej akcie.

4.   Každý členský štát, ktorý si po prijatí tejto jednotnej akcie želá zúčastňovať sa práce agentúry alebo ktorý si želá vystúpiť z agentúry, oznámi svoj zámer Rade a informuje GT/VS. Akékoľvek technické a finančné opatrenia potrebné pre účasť alebo vystúpenie stanoví riadiaci výbor.

5.   Agentúra má svoje sídlo v Bruseli.

Článok 2

Poslanie

1.   Poslaním agentúry je podporovať Radu a členské štáty v ich úsilí zlepšiť obranné kapacity EÚ v oblasti krízového riadenia a napomáhať EBOP v jej súčasnom stave a budúcom vývoji.

2.   Poslaním agentúry nie sú dotknuté právomoci členských štátov v oblasti obrany.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto jednotnej akcie:

„zúčastnené členské štáty“ znamenajú členské štáty Európskej únie, ktoré sa zúčastňujú na činnosti agentúry,

„prispievajúce členské štáty“ znamenajú zúčastnené členské štáty Európskej únie, ktoré prispievajú na konkrétny projekt alebo program.

Článok 4

Politický dohľad a podávanie správ

1.   Agentúra pôsobí pod vedením a politickým dohľadom Rady, ktorej podáva pravidelné správy a od ktorej prijíma pravidelné usmernenia.

2.   Agentúra pravidelne podáva Rade správy o svojej činnosti, najmä:

a)

každoročne v máji predkladá Rade správu o činnosti agentúry za predchádzajúci a bežný rok;

b)

každoročne v novembri predkladá Rade správu o činnosti agentúry za bežný rok a poskytne informácie o prvkoch návrhu pracovného programu agentúry a rozpočtov na nasledujúci rok.

Agentúra poskytne Rade včas informácie o dôležitých otázkach, ktoré sa majú predložiť na rozhodnutie riadiacemu výboru.

3.   Rada každoročne vydáva jednomyseľne, podľa potreby po porade s PBV alebo iným príslušným útvarom Rady, usmernenia týkajúce sa práce agentúry, najmä s ohľadom na jej pracovný program. Pracovný program agentúry sa vypracuje v rámci týchto usmernení.

4.   Rada každé tri roky jednomyseľne schvaľuje finančný rámec pre agentúru na nasledujúce tri roky. Tento finančný rámec určuje priority a predstavuje právne záväzný strop. Prvý finančný rámec zahŕňa obdobie rokov 2006 – 2008.

5.   Agentúra môže Rade a Komisii adresovať odporúčania potrebné na vykonávanie jej poslania.

Článok 5

Funkcie a úlohy

1.   Agentúra pri plnení svojich funkcií a úloh rešpektuje právomoci Európskeho spoločenstva a orgánov EÚ.

2.   Plnením funkcií a úloh agentúry nie sú dotknuté právomoci členských štátov v oblasti obrany.

3.   Agentúra je činná v týchto hlavných oblastiach:

3.1.

Rozvoj obranných kapacít v oblasti krízového riadenia, najmä formou:

3.1.1.

identifikácie budúcich požiadaviek, ktoré sa týkajú obranných kapacít EÚ v kvantitatívnom a kvalitatívnom význame (zahŕňajúc sily, ako aj zariadenie), a to spoločne s príslušnými útvarmi Rady a za použitia Mechanizmu rozvoja kapacít (MRK);

3.1.2.

koordinácie Európskeho akčného plánu pre kapacity (EAPK) a akéhokoľvek nasledujúceho plánu;

3.1.3.

preskúmania, posúdenia a vyhodnotenia záväzkov vo vzťahu ku kapacitám, ktoré prijali členské štáty prostredníctvom procesu EAPK, pomocou kritérií, ktoré schvália členské štáty, a za použitia MRK;

3.1.4.

podpory a koordinácie zosúladenia vojenských požiadaviek;

3.1.5.

identifikácie a predloženia spoločných aktivít v operačnej oblasti;

3.1.6.

poskytnutia ohodnotení finančných priorít pre rozvoj a nadobúdanie kapacít.

3.2.

Podpora a posilnenie európskej spolupráce v oblasti vyzbrojovania, najmä formou:

3.2.1.

podpory a predloženia nových mnohostranných projektov v oblasti spolupráce s cieľom splniť súčasné i budúce požiadavky EBOP, ktoré sa týkajú kapacít;

3.2.2.

úsilia koordinovať existujúce programy vykonávané členskými štátmi;

3.2.3.

prevzatia zodpovednosti za riadenie osobitných programov na žiadosť členských štátov (prostredníctvom OCCAR, prípadne iných zoskupení pre riadenie programov);

3.2.4.

podpory nákladovo efektívneho a účinného verejného obstarávania pomocou identifikovania a rozširovania osvedčených postupov.

3.3.

Úsilie posilniť OPTZ a vytvoriť medzinárodne konkurencieschopný európsky trh obranných zariadení, najmä formou:

3.3.1.

rozvoja príslušných politík a stratégií v spolupráci s Komisiou a priemyslom podľa potreby;

3.3.2.

pokračovania v rozvoji a zosúladení príslušných predpisov a nariadení na celoeurópskej úrovni (najmä uplatňovaním príslušných predpisov uvedených v rámcovej dohode LoI v rámci celej EÚ).

3.4.

Zlepšenie efektívnosti Európskeho obranného výskumu a technológie (V&T), najmä formou:

3.4.1.

podpory – v prípade potreby v spolupráci s výskumnými činnosťami spoločenstva – výskumu zameraného na plnenie budúcich požiadaviek na obranné a bezpečnostné kapacity, a tým posilňovania priemyselného a technologického potenciálu Európy v tejto oblasti;

3.4.2.

podpory efektívnejšie zameraného spoločného európskeho obranného V&T, vychádzajúc zo skúseností s príslušnými prvkami WEAG a WEAO;

3.4.3.

koordinácie a plánovania spoločných výskumných činností;

3.4.4.

povzbudzovania obranného V&T prostredníctvom štúdií a projektov;

3.4.5.

spravovania zmlúv v oblasti obranného V&T;

3.4.6.

úsilia maximalizovať v spolupráci s Komisiou doplnkovosť a synergiu medzi obrannými a civilnými alebo bezpečnostnými výskumnými programami.

Článok 6

Právna subjektivita

Agentúra má právnu subjektivitu potrebnú na vykonávanie jej funkcií a dosiahnutie jej cieľov. Členské štáty zabezpečia, aby agentúra požívala čo najširšiu právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony, aká je priznaná podľa ich práva právnickým osobám. Agentúra môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a nakladať s ním a môže byť účastníkom súdneho konania. Agentúra je oprávnená uzatvárať zmluvy so súkromnými alebo verejnými subjektmi alebo organizáciami.

KAPITOLA II

ORGÁNY A PERSONÁL AGENTÚRY

Článok 7

Vedúci agentúry

1.   Vedúcim agentúry je GT/VS pre SZBP.

2.   Vedúci agentúry je zodpovedný za celkovú organizáciu a fungovanie agentúry a zabezpečuje, že výkonný riaditeľ uskutočňuje usmernenia vydané Radou a rozhodnutia riadiaceho výboru; výkonný riaditeľ mu podáva správy.

3.   Vedúci agentúry predkladá správy agentúry Rade podľa článku 4 ods. 2.

4.   Vedúci agentúry je zodpovedný za dojednanie správnych dohôd s tretími štátmi a inými organizáciami, skupinami alebo subjektmi v súlade so smernicami riadiaceho výboru. V rámci takýchto dojednaní schválených riadiacim výborom zodpovedá vedúci agentúry za vytvorenie vhodných podmienok na prácu s nimi.

Článok 8

Riadiaci výbor

1.   Riadiaci výbor, zložený z jedného zástupcu z každého zúčastneného členského štátu, ktorý je oprávnený zaväzovať svoju vládu, a zo zástupcu Komisie je rozhodovacím orgánom agentúry. Riadiaci výbor koná v rámci usmernení vydaných Radou.

2.   Riadiaci výbor zasadá na úrovni ministrov obrany zúčastnených členských štátov alebo ich zástupcov. Riadiaci výbor zásadne zasadá najmenej dvakrát za rok na úrovni ministrov obrany.

3.   Vedúci agentúry zvoláva a predsedá zasadnutiam riadiaceho výboru. Vedúci agentúry zvolá zasadnutie do jedného mesiaca, ak o to požiadajú zúčastnené členské štáty.

4.   Vedúci agentúry môže preniesť právomoc predsedať zasadnutiam riadiaceho výboru na úrovni zástupcov ministrov.

5.   Riadiaci výbor môže zasadať v rôznom zložení (napríklad riaditelia národných obranných výskumov, národní riaditelia pre vyzbrojovanie, riaditelia pre národné obranné plánovanie alebo politiku).

6.   Zasadnutí riadiaceho výboru sa zúčastňuje:

výkonný riaditeľ agentúry alebo jeho zástupca,

predseda EUMC a NAD členského štátu predsedajúceho EÚ alebo ich zástupcovia.

7.   Riadiaci výbor sa môže rozhodnúť pozvať v prípade otázok spoločného záujmu:

generálneho tajomníka NATO,

vedúcich/predsedov iných zoskupení, organizácií alebo skupín, ktorých práca sa týka činnosti agentúry (napríklad LoI, WEAG/WEAO, OCCAR),

podľa potreby zástupcov tretích strán.

Článok 9

Úlohy a právomoci riadiaceho výboru

1.   V rámci usmernení Rady uvedených v článku 4 ods. 1 riadiaci výbor:

1.1.

schvaľuje správy určené na predloženie Rade;

1.2.

na základe návrhu predloženého vedúcim agentúry a najneskôr do 31. decembra každého roka schvaľuje ročný pracovný program agentúry na nasledujúci rok;

1.3.

najneskôr do 31. decembra každého roka prijíma všeobecný rozpočet agentúry v rámci limitov určených vo finančnom rámci agentúry tak, ako rozhodla Rada;

1.4.

v súlade s článkom 20 schvaľuje vytvorenie ad hoc projektov alebo programov v rámci agentúry;

1.5.

vymenúva výkonného riaditeľa a jeho zástupcu;

1.6.

rozhoduje o poverení agentúry jedným alebo viacerými členskými štátmi administratívnym a finančným riadením určitých činností v rámci jej poslania podľa článku 17;

1.7.

schvaľuje akékoľvek odporúčanie Rade alebo Komisii;

1.8.

prijíma rokovací poriadok agentúry;

1.9.

môže meniť a dopĺňať finančné ustanovenia pre plnenie všeobecného rozpočtu agentúry;

1.10.

môže meniť a dopĺňať predpisy a nariadenia platné pre zmluvný personál a vyslaných národných expertov;

1.11.

určuje technické a finančné opatrenia, ktoré sa týkajú účasti alebo vystúpenia členských štátov podľa článku 1 ods. 4;

1.12.

prijíma smernice vzťahujúce sa na rokovania vedúceho agentúry o správnych dohodách;

1.13.

schvaľuje ad hoc dojednania uvedené v článku 23 ods. 1;

1.14.

uzatvára správne dohody medzi agentúrou a tretími stranami uvedené v článku 25 ods.1;

1.15.

schvaľuje ročnú uzávierku a súvahu;

1.16.

prijíma všetky ďalšie potrebné rozhodnutia spojené s vykonávaním poslania agentúry.

2.   Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou. Hlasy zúčastnených členských štátov sa vážia v súlade s článkom 23 ods. 2 ZEÚ. Na prijatie rozhodnutí kvalifikovanou väčšinou riadiaceho výboru sa vyžadujú najmenej dve tretiny hlasov zúčastnených členských štátov. Na hlasovaní sa zúčastnia iba zástupcovia zúčastnených členských štátov.

3.   Ak zástupca zúčastneného členského štátu v riadiacom výbore vyhlási, že z dôležitých a uvedených dôvodov národného záujmu zamýšľa namietať proti prijatiu rozhodnutia, ktoré sa má prijať kvalifikovanou väčšinou, hlasovanie sa neuskutoční. Tento zástupca môže postúpiť vec prostredníctvom vedúceho agentúry Rade s cieľom vydať podľa potreby usmernenia pre riadiaci výbor. Riadiaci výbor môže prípadne kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o postúpení veci Rade na rozhodnutie. Rada sa uznáša jednomyseľne.

4.   Riadiaci výbor môže na návrh výkonného riaditeľa alebo zúčastneného členského štátu rozhodnúť o zriadení:

a)

výborov na prípravu administratívnych a rozpočtových rozhodnutí riadiaceho výboru zložených z delegátov zúčastnených členských štátov a zástupcu Komisie;

b)

výborov špecializovaných v osobitných otázkach v rámci poslania agentúry. Tieto výbory sú zložené z delegátov zúčastnených členských štátov a, ak riadiaci výbor nerozhodne inak, zo zástupcu Komisie.

Rozhodnutie o zriadení takýchto výborov vymedzí ich mandát a dobu trvania.

Článok 10

Výkonný riaditeľ

1.   Výkonný riaditeľ a jeho zástupca sú vymenovaní riadiacim výborom na návrh vedúceho agentúry na obdobie troch rokov. Riadiaci výbor môže udeliť dvojročné predĺženie funkčného obdobia. Výkonný riaditeľ a jeho zástupca konajú pod vedením vedúceho agentúry a v súlade s rozhodnutiami riadiaceho výboru.

2.   Výkonný riaditeľ za pomoci svojho zástupcu prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie výkonnosti a efektívnosti činnosti agentúry. Je zodpovedný za dohľad a koordináciu funkčných jednotiek s cieľom zabezpečiť celkovú súdržnosť ich práce. Je vedúcim personálu agentúry.

3.   Výkonný riaditeľ je zodpovedný za:

3.1.

zabezpečenie vykonávania ročného pracovného programu agentúry;

3.2.

prípravu práce riadiaceho výboru, najmä návrhu ročného pracovného programu agentúry;

3.3.

zabezpečenie úzkej spolupráce s prípravnými útvarmi Rady a poskytovanie informácií týmto útvarom, najmä PBV a EUMC;

3.4.

prípravu návrhu ročného všeobecného rozpočtu, ktorý sa predloží riadiacemu výboru;

3.5.

prípravu správ uvedených v článku 4 ods. 2;

3.6.

prípravu výkazu príjmov a výdavkov a plnenie všeobecného rozpočtu agentúry a rozpočtov ad hoc projektov alebo programov, ktorými bola agentúra poverená;

3.7.

bežné riadenie agentúry;

3.8.

všetky bezpečnostné aspekty;

3.9.

všetky personálne záležitosti.

4.   Výkonný riaditeľ je v rámci pracovného programu a všeobecného rozpočtu agentúry oprávnený uzatvárať zmluvy a prijímať personál. Výkonný riaditeľ s povoľovacou právomocou v oblasti plnenia rozpočtov v správe agentúry.

5.   Výkonný riaditeľ sa zodpovedá riadiacemu výboru.

6.   Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom agentúry.

Článok 11

Personál

1.   Personál agentúry vrátane výkonného riaditeľa pozostáva zo zmluvného a štatutárneho personálu prijatého spomedzi kandidátov zo všetkých zúčastnených členských štátov na základe čo najširšieho zemepisného zastúpenia, ako aj z orgánov EÚ. Personál agentúry je vyberaný výkonným riaditeľom na základe príslušnej odbornej spôsobilosti a znalostí a prostredníctvom spravodlivých a transparentných výberových konaní. Výkonný riaditeľ vopred zverejní podrobnosti o všetkých dostupných pozíciách a kritériá výberového konania. V každom prípade je prijímanie personálu zamerané na zabezpečenie služieb pre agentúru personálu na najvyššej úrovni schopností a výkonnosti.

2.   Na návrh výkonného riaditeľa a po porade s riadiacim výborom vymenuje vedúci agentúry členov personálu agentúry na vyššej riadiacej úrovni.

3.   Personál agentúry pozostáva z:

3.1.

pracovníkov prijatých priamo agentúrou na zmluvy na dobu určitú, vybratých spomedzi štátnych príslušníkov zúčastnených členských štátov. Rada schvaľuje jednomyseľne predpisy vzťahujúce sa na týchto pracovníkov. Riadiaci výbor preskúma a v prípade potreby zmení a doplní tieto predpisy do jedného roka od prijatia tejto jednotnej akcie;

3.2.

národných expertov vyslaných zúčastnenými členskými štátmi buď na miesta v rámci organizačnej štruktúry agentúry, alebo na špecifické úlohy a projekty. Rada, uznášajúca sa jednomyseľne, schvaľuje predpisy vzťahujúce sa na týchto expertov. Riadiaci výbor preskúma a v prípade potreby zmení a doplní tieto predpisy do jedného roka od prijatia tejto jednotnej akcie;

3.3.

úradníkov spoločenstva pridelených agentúre podľa potreby na dobu určitú a/alebo na konkrétne úlohy alebo projekty.

KAPITOLA III

ROZPOČET A FINANČNÉ PRAVIDLÁ

Článok 12

Rozpočtové zásady

1.   Rozpočty zostavené v eurách sú právne akty, ktorými sa pre každý finančný rok stanovujú a povoľujú všetky príjmy a výdavky v správe agentúry.

2.   Rozpočtové prostriedky sú schválené na dobu jedného finančného roka, ktorý začína 1. januára a končí 31. decembra toho istého roka.

3.   V každom rozpočte musia byť príjmy a výdavky v rovnováhe. Všetky príjmy a výdavky sú v príslušnom rozpočte zaúčtované v celosti bez vzájomných úprav.

4.   Rozpočet pozostáva z diferencovaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa skladajú z rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov, a z nediferencovaných rozpočtových prostriedkov.

5.   Viazané rozpočtové prostriedky zahŕňajú celkové náklady právnych záväzkov prijatých v bežnom finančnom roku. Záväzky však môžu byť prijaté v celku alebo v ročných splátkach. Viazané rozpočtové prostriedky sa zaúčtujú na základe právnych záväzkov prijatých do 31. decembra.

6.   Výdavkové rozpočtové prostriedky plynú na splatenie právnych záväzkov, ktoré boli prijaté v bežnom rozpočtovom roku a/alebo v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Platby sa zaúčtujú na základe rozpočtových záväzkov prijatých do 31. decembra.

7.   Príjmy za rozpočtový rok sa zaúčtujú za rozpočtový rok podľa čiastok prijatých v priebehu rozpočtového roka.

8.   Ani príjmy ani výdavky sa nesmú vynakladať inak, ako ich pridelením do riadku rozpočtu a v rámci limitov pridelených prostriedkov, ktoré sú pre ne vyčlenené.

9.   Rozpočtové prostriedky sa vynakladajú v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, a to v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.

Článok 13

Všeobecný rozpočet

1.   Vedúci agentúry poskytne riadiacemu výboru do 30. júna každého roka celkový odhad návrhu všeobecného rozpočtu na nasledujúci rok, ktorý v plnej miere zohľadňuje limity ustanovené vo finančnom rámci.

2.   Vedúci agentúry predloží návrh všeobecného rozpočtu riadiacemu výboru do 30. septembra každého roka. Návrh zahŕňa:

a)

rozpočtové prostriedky potrebné na:

i)

krytie nákladov agentúry na prevádzku, personál a zasadnutia;

ii)

obstarávanie externého poradenstva, najmä operačnej analýzy nevyhnutnej pre agentúru na plnenie jej úloh a na osobitné výskumné a technologické činnosti pre spoločný prospech všetkých zúčastnených štátov, najmä technické prípadové štúdie a predrealizačné štúdie;

b)

výhľady príjmov potrebných na krytie výdavkov.

3.   Riadiaci výbor sa usiluje zabezpečiť, aby rozpočtové prostriedky uvedené v odseku 2 písm. a) bode ii) predstavovali významný podiel celkových rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 2. Tieto rozpočtové prostriedky odrážajú skutočné potreby a umožňujú agentúre plniť svoju operatívnu úlohu.

4.   K návrhu všeobecného rozpočtu je priložený podrobný plán organizácie a podrobné odôvodnenie.

5.   Riadiaci výbor môže jednomyseľne rozhodnúť, že návrh všeobecného rozpočtu bude zahŕňať aj konkrétny projekt alebo program, ak ide jasne o spoločný prospech všetkých zúčastnených členských štátov.

6.   Rozpočtové prostriedky sú rozdelené na hlavy a kapitoly, pričom výdavky sa zoskupujú podľa druhu alebo účelu a podľa potreby sú rozdelené ďalej do článkov.

7.   Každá hlava zahŕňa kapitolu nazvanú „provizórne rozpočtové prostriedky“. Tieto rozpočtové prostriedky sú vpísané, ak zo závažných dôvodov nemožno s istotou určiť potrebnú čiastku alebo rozsah použitia rozpočtových prostriedkov.

8.   Príjmy sa skladajú z:

a)

rôznych príjmov;

b)

príspevkov, ktoré platia zúčastnené členské štáty agentúry podľa stupnice hrubého národného dôchodku (HND).

Návrh všeobecného rozpočtu obsahuje riadky na zahrnutie účelovo viazaných príjmov a, ak je to možné, uvádza predpokladanú čiastku.

9.   Riadiaci výbor prijme návrh všeobecného rozpočtu do 31. decembra každého roka v rámci finančného rámca agentúry. Pritom riadiacemu výboru predsedá vedúci agentúry alebo ním vymenovaný zástupca z Generálneho sekretariátu Rady alebo člen riadiaceho výboru, ktorého vedúci agentúry vyzval, aby predsedal. Výkonný riaditeľ vyhlási, že rozpočet bol schválený, a oboznámi s tým zúčastnené členské štáty.

10.   Pokiaľ nie je na začiatku rozpočtového roka prijatý návrh všeobecného rozpočtu, môže sa čerpať každý mesiac suma rovnajúca sa najviac jednej dvanástine rozpočtových prostriedkov predchádzajúceho rozpočtového roka v každej kapitole alebo v inom pododdiele rozpočtu. Toto opatrenie však agentúre neumožňuje disponovať viac ako jednou dvanástinou rozpočtových prostriedkov stanovených počas prípravy návrhu všeobecného rozpočtu. Riadiaci výbor, uznášajúci sa kvalifikovanou väčšinou, môže na návrh výkonného riaditeľa povoliť výdavky presahujúce jednu dvanástinu. Výkonný riaditeľ môže požiadať o príspevky potrebné na krytie rozpočtových prostriedkov povolených týmto ustanovením, ktoré sú splatné do tridsiatich dní od odoslania žiadosti o príspevky.

Článok 14

Opravné rozpočty

1.   V prípade nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností môže výkonný riaditeľ predložiť návrh opravného rozpočtu v rámci limitov stanovených vo finančnom rámci.

2.   Návrh opravného rozpočtu sa zostaví, predloží a prijme a oznámi v súlade s rovnakými postupmi ako všeobecný rozpočet v rámci limitov stanovených vo finančnom rámci. Riadiaci výbor koná s náležitým ohľadom na naliehavosť záležitosti.

3.   Ak sa limity stanovené vo finančnom rámci považujú za nedostatočné vzhľadom na výnimočné a nepredvídané okolnosti, berúc taktiež do úvahy pravidlá ustanovené v odsekoch 2 a 3 článku 13, riadiaci výbor predloží na prijatie Rade, uznášajúcej sa jednomyseľne, opravný rozpočet.

Článok 15

Účelovo viazané príjmy

1.   Agentúra môže vo všeobecnom rozpočte dostávať finančné príspevky ako príjmy viazané na presne určené osobitné účely na krytie iných nákladov, ako sú uvedené v článku 13 ods. 2 písm. a) bode i):

a)

zo všeobecného rozpočtu Európskej únie pre každý jednotlivý prípad, pričom sa plne dodržujú pravidlá, postupy a rozhodovacie procesy, ktoré sa naň vzťahujú;

b)

od členských štátov, tretích štátov alebo iných tretích strán.

2.   Účelovo viazané príjmy sa môžu použiť iba na osobitné účely, na ktoré sú pridelené.

Článok 16

Príspevky a náhrady

1.   Stanovenie príspevkov, na ktoré sa vzťahuje stupnica HND.

1.1.

Ak sa uplatňuje stupnica HND, je rozdelenie príspevkov medzi členské štáty, od ktorých sa vyžaduje príspevok, stanovené v súlade so stupnicou hrubého národného produktu podľa článku 28 ods. 3 ZEÚ a v súlade s rozhodnutím Rady č. 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (1) alebo akýmkoľvek iným rozhodnutím Rady, ktoré ho môže nahradiť.

1.2.

Údaje pre výpočet každého príspevku sú stanovené v stĺpci „vlastné zdroje HND“ v tabuľke „Súhrn financovania všeobecného rozpočtu podľa typu vlastných zdrojov a podľa členského štátu“, ktorá tvorí dodatok k poslednému rozpočtu prijatému Európskymi spoločenstvami. Príspevok každého členského štátu, v prípade ktorého je príspevok splatný, je úmerný podielu HND tohto členského štátu v celkovej sume HND členských štátov, ktorých príspevok je splatný.

2.   Rozvrh platieb príspevkov:

2.1.

Príspevky určené na financovanie všeobecného rozpočtu uhrádzajú zúčastnené členské štáty agentúry v troch rovnakých splátkach k 15. februáru, 15. júnu a 15. októbru príslušného rozpočtového roka.

2.2.

V prípade prijatia opravného rozpočtu dotknuté členské štáty uhrádzajú potrebné príspevky do 60 dní od odoslania žiadosti o príspevky.

2.3.

Každý členský štát hradí bankové poplatky súvisiace s platbou svojich príspevkov.

Článok 17

Správa výdavkov agentúrou v mene členských štátov

1.   Riadiaci výbor môže na návrh výkonného riaditeľa alebo členského štátu rozhodnúť o poverení agentúry členskými štátmi administratívnym a finančným riadením určitých činností v rámci jej poslania, a to na zmluvnom základe.

2.   Riadiaci výbor môže svojím rozhodnutím poveriť agentúru uzatvárať zmluvy v mene určitých členských štátov. Môže poveriť agentúru vopred vyzbierať od týchto členských štátov finančné prostriedky potrebné na plnenie uzatvorených zmlúv.

Článok 18

Plnenie rozpočtu

1.   Finančné ustanovenia vzťahujúce sa na všeobecný rozpočet agentúry prijme Rada, uznášajúca sa jednomyseľne. Riadiaci výbor preskúma a, ak je to potrebné, zmení a doplní tieto ustanovenia v priebehu jedného roka od prijatia tejto jednotnej akcie.

2.   Riadiaci výbor prijme v prípade potreby na návrh výkonného riaditeľa ďalšie vykonávacie pravidlá plnenia a kontroly všeobecného rozpočtu, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá spoločenstva. Riadiaci výbor najmä zabezpečí, aby sa primerane zohľadnila bezpečnosť poskytovania a dodržiavali sa požiadavky na ochranu tajných údajov a práv duševného vlastníctva.

3.   Finančné ustanovenia a pravidlá uvedené v tomto článku sa nevzťahujú na ad hoc projekty a programy uvedené v článkoch 20 a 21.

Článok 19

Počiatočný rozpočet na rok 2004 a rozpočet na rok 2005

1.   Počiatočný všeobecný rozpočet na rozpočtový rok 2004, zameraný na prvotné opatrenia, bude taký, ako sa uvádza vo finančnom výkaze, ktorý má byť predložený spolu s jednotnou akciou. Prvý rozpočtový rok začína deň po nadobudnutí účinnosti tejto jednotnej akcie.

2.   Počiatočný všeobecný rozpočet je financovaný príspevkami od zúčastnených členských štátov splatnými čo najskôr, najneskôr však do 45 dní od odoslania žiadostí o príspevky vedúcim agentúry, generálnym tajomníkom Rady Európskej únie.

3.   Všeobecný rozpočet na rozpočtový rok 2005 prijme riadiaci výbor so súhlasom Rady, uznášajúcej sa jednomyseľne.

KAPITOLA IV

AD HOC PROJEKTY ALEBO PROGRAMY A S NIMI SÚVISIACE ROZPOČTY

Článok 20

Schvaľovanie ad hoc projektov alebo programov a s nimi súvisiacich ad hoc rozpočtov (Kategória A)

1.   Jeden alebo viac zúčastnených členských štátov alebo výkonný riaditeľ môžu predložiť riadiacemu výboru ad hoc projekt alebo program v rámci poslania agentúry, ktorý predpokladá všeobecnú účasť zúčastnených členských štátov. Riadiaci výbor je informovaný o prípadne predloženom ad hoc rozpočte súvisiacom s navrhovaným projektom alebo programom, ako aj o možných príspevkoch tretích strán.

2.   Spravidla prispievajú všetky zúčastnené členské štáty. O svojich zámeroch v tomto smere informujú výkonného riaditeľa.

3.   Vypracovanie ad hoc projektu alebo programu schvaľuje riadiaci výbor.

4.   Riadiaci výbor môže na návrh výkonného riaditeľa alebo zúčastneného členského štátu rozhodnúť o zriadení výboru pre dohľad nad riadením a uskutočňovaním ad hoc projektu alebo programu. Výbor je zložený z delegátov z každého prispievajúceho členského štátu a, ak na projekt alebo program prispieva spoločenstvo, aj zo zástupcu Komisie. Rozhodnutie riadiaceho výboru vymedzí mandát tohto výboru a dobu trvania.

5.   Pri ad hoc projekte alebo programe prispievajúce členské štáty na zasadnutí riadiaceho výboru schvaľujú:

a)

predpisy upravujúce riadenie projektu alebo programu;

b)

ak je to vhodné, ad hoc rozpočet pre daný projekt alebo program, kľúč pre príspevky a potrebné vykonávacie pravidlá;

c)

účasť tretích strán vo výbore uvedenom v odseku 4. Ich účasťou nie je dotknutá rozhodovacia autonómia EÚ.

6.   Ak spoločenstvo prispieva na ad hoc projekty alebo programy, Komisia sa zúčastňuje na rozhodovaní podľa odseku 5, plne rešpektujúc rozhodovacie postupy platné pre všeobecný rozpočet EÚ.

Článok 21

Schvaľovanie ad hoc projektov alebo programov a s nimi súvisiacich ad hoc rozpočtov (Kategória B)

1.   Jeden alebo viaceré zúčastnené členské štáty môžu informovať riadiaci výbor, že majú v úmysle vytvoriť ad hoc projekt alebo program v rámci poslania agentúry a, ak je to vhodné, súvisiaci ad hoc rozpočet. Riadiaci výbor je informovaný o prípadnom ad hoc rozpočte súvisiacom s navrhovaným projektom alebo programom a, ak je to relevantné, o podrobnostiach týkajúcich sa ľudských zdrojov pre daný projekt alebo program, ako aj o možných príspevkoch tretích strán.

2.   V záujme maximalizácie možností spolupráce sú všetky zúčastnené členské štáty informované o ad hoc projekte alebo programe vrátane základov, na ktorých sa môže v primeranom čase rozšíriť účasť tak, aby mohol ktorýkoľvek zúčastnený členský štát vyjadriť svoj záujem o pripojenie sa, ak si to želá. Iniciátor(-i) takéhoto projektu alebo programu sa naviac budú usilovať zabezpečiť čo najširšiu účasť. Iniciátori projektu stanovia účasť pre každý jednotlivý prípad.

3.   Ad hoc projekt alebo program sa potom pokladá za projekt alebo program agentúry, pokiaľ riadiaci výbor v lehote jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 nerozhodne inak.

4.   Akýkoľvek zúčastnený členský štát, ktorý má v neskoršej etape záujem o účasť na ad hoc projekte alebo programe, oznámi svoj zámer prispievajúcim členským štátom. Prispievajúce členské štáty do dvoch mesiacov od doručenia tohto oznámenia medzi sebou rozhodnú o účasti dotknutého členského štátu, zohľadňujúc základ určený v čase oboznámenia členských štátov s projektom alebo programom.

5.   Prispievajúce členské štáty medzi sebou prijímajú rozhodnutia potrebné na ustanovenie a uskutočňovanie ad hoc projektu alebo programu a, ak je to vhodné, aj súvisiaci rozpočet. Ak spoločenstvo prispieva na taký projekt alebo program, Komisia sa zúčastňuje na rozhodovaní podľa tohto odseku, plne rešpektujúc rozhodovacie postupy platné pre všeobecný rozpočet EÚ. Prispievajúce členské štáty podľa potreby informujú riadiaci výbor o vývoji tohto projektu alebo programu.

Článok 22

Príspevky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie na ad hoc rozpočty

Môžu sa uskutočniť príspevky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie na ad hoc rozpočty zostavené pre ad hoc projekty alebo programy uvedené v článkoch 20 a 21.

Článok 23

Účasť tretích strán

1.   Tretie strany môžu prispievať na konkrétny ad hoc projekt alebo program ustanovený podľa článkov 20 alebo 21 a na súvisiaci rozpočet. Riadiaci výbor, uznášajúci sa kvalifikovanou väčšinou, schvaľuje potrebné ad hoc dojednania medzi agentúrou a tretími stranami pre každý jednotlivý projekt alebo program.

2.   Pri projektoch podľa článku 20 prispievajúce členské štáty, zasadajúce v rámci riadiaceho výboru, schvaľujú všetky potrebné podrobnosti s dotknutými tretími stranami vo vzťahu k ich príspevkom.

3.   Pri projektoch podľa článku 21 prispievajúce členské štáty rozhodujú o všetkých potrebných podrobnostiach s dotknutými tretími stranami vo vzťahu k ich príspevkom.

4.   V prípade, že na ad hoc projekt alebo program prispieva spoločenstvo, Komisia sa zúčastňuje na rozhodovaní podľa odsekov 2 a 3.

KAPITOLA V

VZŤAHY S KOMISIOU

Článok 24

Účasť na činnosti agentúry

1.   Komisia je členom riadiaceho výboru bez práva hlasovať a je plne zapojená do činnosti agentúry.

2.   Komisia sa môže v mene spoločenstva zúčastniť aj projektov a programov agentúry.

3.   Agentúra vypracuje potrebné správne dohody a nadviaže pracovné vzťahy s Komisiou, najmä v súvislosti s výmenou odborných znalostí a poradenstva v oblastiach, v ktorých má činnosť spoločenstva význam pre poslanie agentúry a v ktorých činnosť agentúry súvisí s činnosťou spoločenstva.

4.   Vzájomnou dohodou medzi agentúrou a Komisiou alebo vzájomnou dohodou medzi prispievajúcimi členskými štátmi a Komisiou sa pre každý jednotlivý prípad stanovia nevyhnutné dojednania na pokrytie príspevku zo všeobecného rozpočtu EÚ podľa článkov 15 a 22.

KAPITOLA VI

VZŤAHY S TRETÍMI ŠTÁTMI, ORGANIZÁCIAMI A SUBJEKTMI

Článok 25

Vzťahy s tretími štátmi, organizáciami a subjektmi

1.   Na účely plnenia svojho poslania môže agentúra uzatvárať s tretími štátmi, organizáciami a subjektmi správne dohody. Takéto správne dohody zahŕňajú najmä:

a)

zásady vzťahu medzi agentúrou a treťou stranou;

b)

ustanovenia pre poradenstvo v oblastiach týkajúcich sa činnosti agentúry;

c)

otázky bezpečnosti.

Pritom rešpektuje jednotný inštitucionálny rámec a rozhodovaciu autonómiu EÚ. Každú takúto dohodu uzatvára riadiaci výbor po schválení Radou, uznášajúcou sa jednomyseľne.

2.   Agentúra rozvíja úzke pracovné vzťahy s príslušnými zložkami OCCAR, s rámcovou dohodou LoI a s WEAG/WEAO s cieľom zahrnúť tieto zložky alebo prispôsobiť sa vo vhodnom čase ich zásadám a postupom, podľa potreby a na základe vzájomnej dohody.

3.   Vzájomná transparentnosť a koherentný rozvoj v oblasti kapacít sa zabezpečuje uplatňovaním postupov MRK. Ďalšie pracovné vzťahy medzi agentúrou a príslušnými orgánmi NATO sa definuje v správnej dohode uvedenej v odseku 1, pričom sa plne rešpektuje stanovený rámec spolupráce a poradenstva medzi EÚ a NATO.

4.   S cieľom uľahčiť ich možnú účasť na projektoch a programoch a v rámci dohôd uvedených v odseku 1 je agentúra splnomocnená vytvárať pracovné vzťahy s inými organizáciami a subjektmi, ako sú uvedené v odsekoch 2 a 3.

5.   S cieľom uľahčiť ich možnú účasť na konkrétnych projektoch a programoch a v rámci dohôd uvedených v odseku 1 je agentúra oprávnená vytvárať pracovné vzťahy s tretími štátmi.

6.   Členským štátom WEAG, ktoré nie sú členmi EÚ, sa zabezpečí najväčšia možná transparentnosť vo vzťahu k špecifickým projektom a programom agentúry pre ich prípadnú účasť na nich. Na tento účel sa zriaďuje poradný výbor, ktorý poskytuje fórum na výmenu názorov a informácií o otázkach spoločného záujmu, spadajúcich do rozsahu poslania agentúry. Predsedá mu výkonný riaditeľ alebo jeho zástupca. Skladá sa zo zástupcov každého zúčastneného členského štátu, zástupcu Komisie a zástupcov členských štátov WEAG, ktoré nie sú členmi EÚ, v súlade s podmienkami, ktoré sa s nimi dohodnú.

7.   Európske členské štáty NATO, ktoré nie sú členmi EÚ, sa môžu na základe žiadosti tiež zúčastňovať zasadnutí poradného výboru uvedeného v odseku 6 v súlade s podmienkami, ktoré sa s nimi dohodnú.

8.   Poradný výbor uvedený v odseku 6 môže tiež slúžiť ako fórum pre dialóg s ďalšími tretími stranami o špecifických otázkach vzájomného záujmu v rámci poslania agentúry a môže slúžiť na zabezpečenie plnej informovanosti o vývoji v otázkach spoločného záujmu a o možnostiach budúcej spolupráce.

KAPITOLA VII

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 26

Výsady a imunity

Výsady a imunity potrebné na plnenie úloh agentúry, výkonného riaditeľa a personálu agentúry sa stanovia v dohode medzi zúčastnenými členskými štátmi.

Článok 27

Revízna doložka

Vedúci agentúry predloží najneskôr tri roky od nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie alebo od nadobudnutia platnosti Zmluvy, ktorou sa zakladá Ústava pre Európu, podľa toho, ktorý dokument nadobudne účinnosť alebo platnosť skôr, správu riadiacemu výboru o vykonávaní tejto jednotnej akcie s ohľadom na jej možnú revíziu Radou.

Článok 28

Právna zodpovednosť

1.   Zmluvná zodpovednosť agentúry sa spravuje právom rozhodujúcim pre dotknutú zmluvu.

2.   Osobná zodpovednosť personálu vo vzťahu k agentúre sa spravuje príslušnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na agentúru.

Článok 29

Prístup k dokumentom

Riadiaci výbor na návrh výkonného riaditeľa prijíma pravidlá prístupu verejnosti k dokumentom agentúry, berúc do úvahy zásady a obmedzenia stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (2).

Článok 30

Bezpečnosť

1.   Na agentúru sa vzťahujú bezpečnostné predpisy Rady, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí Rady č. 2001/264/ES (3).

2.   Agentúra zabezpečí primeranú bezpečnosť a rýchlosť jej externej komunikácie.

Článok 31

Jazykový režim

Jazykový režim agentúry stanoví Rada, uznášajúca sa jednomyseľne.

Článok 32

Prechodné opatrenia

GT/VS prijme opatrenia potrebné na operatívne zriadenie agentúry. Na tento účel môže až do vymenovania výkonného riaditeľa tiež vykonávať jemu zverené právomoci v súvislosti s touto jednotnou akciou.

Článok 33

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť v deň jej prijatia.

Článok 34

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. júla 2004

Za Radu

Predseda

B. BOT


(1)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

(2)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.