31.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 390/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 2239/2004/ES

zo 17. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 1999/784/ES o účasti Spoločenstva v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 157 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

V rozhodnutí 1999/784/ES (4) Rada rozhodla, že Spoločenstvo by sa malo stať členom Európskeho audiovizuálneho informačného úradu (ďalej len „informačný úrad“), aby mohlo podporovať jeho aktivity. Informačný úrad prispieva k posilneniu konkurenčnej schopnosti audiovizuálneho priemyslu Spoločenstva zdokonaľovaním prenosu informácií do tohto priemyselného odvetvia, predovšetkým do malých a stredných podnikov, a zlepšovaním prehľadu o trhu.

(2)

Multimédiá a nové technológie budú zohrávať čoraz väčšiu úlohu v audiovizuálnom sektore. Informačný úrad by mohol naďalej zohrávať svoju dôležitú úlohu, ak sa jeho schopnosť sledovať tieto nové trendy náležite posilní.

(3)

Aj keď voľný pohyb osôb, tovaru a služieb je zakotvený v zmluve, nedostatok informácií o mnohých rozdielnostiach vo vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti daňového a pracovného práva je prekážkou vo voľnom pohybe audiovizuálneho tovaru a služieb. Informačný úrad môže ponúknuť pozitívny príspevok zbieraním a poskytovaním odborných stanovísk a systematických informácií v oblasti daňového a pracovného práva, autorského práva a práva týkajúceho sa ochrany spotrebiteľa.

(4)

V nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2003 o televízii bez hraníc, ktoré vyžaduje každoročnú porovnávaciu správu o sprístupnení digitálnej TV pre ľudí so zdravotným postihnutím, informačný úrad by mal byť vyzvaný na zber údajov na ročnom základe o úrovni televíznych služieb poskytovaných vo všetkých členských štátoch Európskej únie alebo Rady Európy, aby sa zdravotne postihnutým pomáhalo napríklad titulkami, zvukovým prepisom a znakovou rečou.

(5)

Účasť Spoločenstva v informačnom úrade sa ukázala ako účinná v podporovaní jeho činnosti.

(6)

Je vhodné pokračovať v takejto účasti počas obdobia, ktoré je potrebné, aby informačný úrad prijal usmernenia pre svoju budúcu činnosť od roku 2006.

(7)

Rozhodnutie 1999/784/ES by sa preto malo podľa toho zmeniť a doplniť,

ROZHODLI TAKTO:

Jediný článok

Článok 5 rozhodnutia 1999/784/ES sa nahrádza takto:

„Článok 5

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do posledného dňa posledného mesiaca siedmeho roku nasledujúceho po roku jeho prijatia.“.

V Bruseli 17. novembra 2004

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

A. NICOLAÏ


(1)  Ú. v. EÚ C 98, 23.4.2004, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ C 241, 28.9.2004, s. 15.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. októbra 2004.

(4)  Ú. v. ES L 307, 2.12.1999, s. 61.