16.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 369/65


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/222/ES ustanovujúce zoznam tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať mäsové výrobky

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4563)

(Text s významom pre EHP)

(2004/857/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín (1), a najmä článok 3 ods. 1 a článok 16 v spojení s prvou zarážkou jej článku 21a ods. 1,

so zreteľom na smernicu Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat a zdravie ľudí platné v obchode a dovoze do Spoločenstva pre výrobky, ktoré nepodliehajú požiadavkám stanoveným konkrétnymi predpismi Spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje príloha A (I) k smernici 89/662/EHS a v prípade patogénov k smernici 90/425/EHS (2), a najmä na jej článok 10 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a),

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002, ktorá ustanovuje pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (3), a najmä na jej článok 8 ods. 1 a ods. 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 97/222/ES (4) ustanovuje zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín, z ktorých sú členské krajiny oprávnené dovážať mäsové výrobky.

(2)

S cieľom zabezpečiť transparentnosť a harmonizáciu kódov pre isté režimy ošetrenia, ako je ustanovené v tabuľkách v časti II a III prílohy k rozhodnutiu 97/222/ES, je potrebné zmeniť, doplniť a objasniť poznámky pod čiarou s odkazom na pôvod a miesto dovozu čerstvého mäsa.

(3)

V opise regionalizovaných území v časti I prílohy k rozhodnutiu 97/222/ES sú zastaralé odkazy na právne predpisy, ktoré boli zrušené a nahradené novými právnymi aktmi. Je preto potrebné aktualizovať tieto odkazy. Zodpovedajúce kódy území a režimov ošetrenia v časti II prílohy k rozhodnutiu 97/222/ES by sa mali zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(4)

Časti I, II a IV prílohy k rozhodnutiu 97/222/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie Komisie 97/222/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť I prílohy sa nahrádza textom v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.

Časť II prílohy sa nahrádza textom v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

3.

Časť IV prílohy sa nahrádza textom v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 23. decembra 2004.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2)  Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie (ES) č. 445/2004 (Ú. v. EÚ L 72, 11.3.2004, s. 60).

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Ú. v. ES L 89, 4.4.1997, s. 39. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/245/ES (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 62).


PRÍLOHA I

„Opis regionalizovaných území ako je stanovené pre krajiny uvedené v častiach II a III

Krajina

Územie

Popis územia

Kód

Verzia

Argentína

AR

 

Celá krajina

AR-1

1/2004

Celá krajina okrem provincií Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego

AR-2

1/2004

Provincie Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego

Bulharsko

BG

 

Celá krajina

BG-1

Ako je opísané v časti I prílohy II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS (1) (v znení posledných zmien a doplnení)

BG-2

Ako je opísané v časti I prílohy II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS (1) (v znení posledných zmien a doplnení)

Brazília

BR

 

Celá krajina

BR-1

Ako je opísané v prílohe I k rozhodnutiu Komisie 94/984/ES (2) (v znení posledných zmien a doplnení)

Srbsko a Čierna Hora

CS

 

Celá krajina ako je opísané v časti I prílohy II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS (1) (v znení posledných zmien a doplnení)

Malajzia

MY

 

Celá krajina

MY-1

95/1

Len polostrovná (západná) Malajzia“


(1)  Ú. v. ES L 146, 14.6.1976, s. 15.

(2)  Ú. v. ES L 378, 31.12.1994, s. 11.


PRÍLOHA II

„ČASŤ II

Tretie krajiny alebo ich časti, z ktorých je Európske spoločenstvo oprávnené dovážať mäsové výrobky

Kód ISO

Krajina pôvodu alebo jej časť

1.

Domáci hovädzí dobytok

2.

Zver z farmových chovov – párnokopyt-níky (okrem ošípaných)

Domáce ovce/kozy

1.

Domáce ošípané

2.

Zver z farmových chovov – párnokopytníky (ošípané)

Domáce nepárnokopytníky

1.

Domáca hydina

2.

Pernatá zver z farmových chovov

Domáci králik a zajacovité z farmových chovov

Voľne žijúca zver – párnokopytníky (okrem ošípaných)

Diviaky

Voľne žijúce nepárnokopytníky

Voľne žijúce zajacovité (králiky a zajace)

Voľne žijúca pernatá zver

Voľne žijúca zver – suchozemské cicavce (okrem kopytníkov, nepárnokopytníkov a zajacovitých)

AR

Argentína

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentína AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentína AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Austrália

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulharsko BG

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

Bulharsko BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

XXX

A

D

XXX

Bulharsko BG-2

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

BH

Bahrajn

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazília

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brazília BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bielorusko

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Švajčiarsko

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

CL

Čile

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Čínska ľudová republika

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Srbsko a Čierna Hora

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiópia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grónsko

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Chorvátsko

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israel

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

IN

India

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Keňa

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Južná Kórea

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroko

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (3)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurícius

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexico

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malajzia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malajzia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namíbia (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nový Zéland

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguaj

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Rumunsko

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Rusko

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapur

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svazijsko

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thajsko

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisko

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turecko

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukrajina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Spojené štáty americké

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguaj

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Južná Afrika (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX“

XXX: Mäsové výrobky, ktoré obsahujú mäso z týchto druhov, nie sú povolené.


(1)  Pozri časť III tejto prílohy o minimálnych požiadavkách na ošetrenie, ktoré sa vzťahuje na pasterizáciu mäsových výrobkov a sušeného mäsa.

(2)  Pre mäsové výrobky pripravené z čerstvého mäsa získaného zo zvierat zabitých po 1. marci 2002.

(3)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko: predbežný kód, ktorý neovplyvňuje definitívne označenie krajiny, sa vysvetlí až po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Organizácii Spojených národov.

XXX: Mäsové výrobky, ktoré obsahujú mäso z týchto druhov, nie sú povolené.


PRÍLOHA III

„ČASŤ IV

Výklad kódov použitých v tabuľkách v častiach II a III

Nešpecifický režim ošetrenia:

A

=

Nie je uvedená žiadna minimálna teplota alebo iné ošetrenie na účely zdravia zvierat pre mäsový výrobok. Aby ho však bolo možné považovať za ‚mäsový výrobok’, musí mäso prejsť takým režimom, aby jeho rez ukazoval, že už viac nemá vlastnosti čerstvého mäsa a použité mäso musí tiež spĺňať veterinárne predpisy, ktoré sa týkajú vývozu čerstvého mäsa do Európskeho spoločenstva.

špecifické režimy ošetrenia – na zozname v zostupnom poradí závažnosti:

B =

Ošetrenie v hermeticky zapečatenom kontajneri pre Fo hodnotu tri a viac.

C = A

minimálna teplota 80 °C, ktorá sa musí dosiahnuť v mäse počas spracovania mäsového výrobku.

D = A

minimálna teplota 70 °C, ktorá sa musí dosiahnuť v mäse počas spracovania mäsových výrobkov, alebo, pre surovú šunku, ošetrenie pozostávajúce z prírodnej fermentácie a dozrievania najmenej deväť mesiacov a smerujúce k týmto vlastnostiam:

Aw hodnota nie vyššia ako 0,93,

pH hodnota nie vyššia ako 6,0.

E =

V prípade výrobkov typu „sušeného mäsa“, ošetrenie, ktoré sa musí dosiahnuť:

Aw hodnota nie vyššia ako 0,93,

pH hodnota nie vyššia ako 6,0.

F = A

tepelné ošetrenie, ktoré zabezpečí, že sa dosiahne stredná teplota najmenej 65 °C, kým je potrebné dosiahnuť hodnotu pasterizácie (pv) rovnajúcu sa alebo vyššiu ako 40“