9.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 362/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. decembra 2004

o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4493)

(Text s významom pre EHP)

(2004/842/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (1), najmä na jej článok 4a ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúcu sa obchodovania s osivom obilnín (2), najmä na jej článok 4a ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (3), najmä na jej článok 6 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (4), najmä na jej článok 23 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (5), najmä na jej článok 6 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (6), najmä na jej článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES môžu členské štáty oprávniť výrobcov poľnohospodárskeho osiva, aby uvádzali na trh osivo patriace do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do katalógu príslušného členského štátu, ako to ustanovuje smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (7).

(2)

Okrem toho podľa smernice 2002/55/ES môžu členské štáty oprávniť pestovateľov zeleninových osív alebo ich zástupcov, aby uvádzali na trh osivo patriace do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu aspoň jedného členského štátu, ako to ustanovuje uvedená smernica.

(3)

S cieľom umožniť členským štátom udeľovať takéto oprávnenia je potrebné, aby boli k uvedeným smerniciam ustanovené vykonávacie pravidlá, ktoré obsahujú najmä účely a podmienky udeľovania takýchto oprávnení, označovanie balíkov s osivom etiketami a v prípade poľnohospodárskeho osiva množstvá. Tiež je vhodné, aby sa v prípade odrody, ktorá je získaná z geneticky modifikovaného organizmu, požadovalo oprávnenie na uvádzanie na trh tohto geneticky modifikovaného organizmu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenie

Článok 1

Predmet

Účelom tohto rozhodnutia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh:

a)

s odrodami osiva poľnohospodárskych rastlinných druhov, na ktoré bola v súlade s kapitolou II tohto rozhodnutia podaná v príslušnom členskom štáte žiadosť o zápis do štátneho katalógu ustanoveného v článku 1 ods. 2 smernice 2002/53/ES, alebo

b)

s odrodami osiva zeleninových druhov, na ktoré bola v súlade s kapitolou III tohto rozhodnutia podaná v aspoň jednom členskom štáte žiadosť o zápis do štátneho katalógu, ustanoveného v článku 3 ods. 3 smernice 2002/55/ES, a ku ktorým boli predložené konkrétne technické informácie.

KAPITOLA II

Poľnohospodárske rastlinné druhy

Článok 2

Oprávnenie

1.   V prípade rastlinných druhov uvedených v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES môžu členské štáty oprávniť výrobcov registrovaných na svojom území, aby uvádzali na trh osivo patriace do odrôd, na ktoré bola v súlade s článkami 3 až 18 tohto rozhodnutia podaná v príslušnom členskom štáte žiadosť o zápis do štátneho katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (ďalej štátny katalóg).

2.   Po udelení oprávnenia v súlade s týmto rozhodnutím zabezpečia členské štáty dodržiavanie všetkých podmienok a obmedzení spojených s takýmto oprávnením zo strany držiteľa oprávnenia.

Článok 3

Žiadosť

1.   O oprávnenie môže žiadať osoba, ktorá riadne podala žiadosť o zápis príslušných odrôd do katalógu príslušného členského štátu (ďalej žiadateľ, ktorým môže byť aj zástupca žiadateľa, pokiaľ bol úradne poverený).

2.   Žiadateľ predkladá nasledujúce informácie:

a)

plánované skúšky a testy;

b)

názov (názvy) členského štátu (členských štátov), v ktorých majú byť vykonané uvedené skúšky a testy;

c)

opis odrody;

d)

udržiavacie šľachtenie odrody.

Článok 4

Účel

Oprávnenia sa udeľujú len na skúšky a testy, ktoré sú vykonávané v poľnohospodárskych subjektoch s cieľom získania informácií o pestovaní alebo využívaní danej odrody.

Článok 5

Technické podmienky

1.   Osivo krmovín podlieha podmienkam stanoveným v prílohe I a II smernice 66/401/EHS pre:

a)

certifikované osivo (všetky druhy okrem druhov Pisum sativum a Vicia faba); alebo

b)

„certifikované osivo druhej generácie“ (Pisum sativum, Vicia faba).

2.   Osivo obilnín podlieha podmienkam stanoveným v prílohe I a II smernice 66/402/EHS pre:

a)

certifikované osivo (Phalaris canariensis okrem hybridov, Secale cereale, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Zea mays a hybridy druhov Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta a x Triticosecale okrem samoopelivých odrôd); alebo

b)

„certifikované osivo druhej generácie“ (Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta a samoopelivé odrody x Triticosecale, okrem hybridov týchto druhov).

3.   Osivo repy podlieha podmienkam stanoveným v prílohe I smernice 2002/54/ES pre certifikované osivo.

4.   Sadivo zemiakov podlieha podmienkam stanoveným v prílohe I a II smernice 2002/56/ES pre certifikované sadivo zemiakov.

5.   Osivo olejnín a priadnych rastlín podlieha podmienkam stanoveným v prílohe I a II smernice 2002/57/ES pre:

a)

certifikované osivo (všetky druhy okrem druhu Linum usitatissimum);

b)

„certifikované osivo druhej a tretej generácie“ (Linum usitatissimum).

Článok 6

Skúšky

1.   Dodržiavanie podmienok uvedených v článku 5 sa hodnotí:

a)

úradnou skúškou v prípade sadiva zemiakov;

b)

úradnou skúškou alebo skúškou pod úradným dohľadom v ostatných prípadoch.

2.   Pri hodnotení dodržiavania podmienok, pokiaľ ide o odrodovú pravosť a čistotu, sa použije opis odrody poskytnutý žiadateľom alebo predbežný opis odrody vypracovaný na základe výsledkov úradných skúšok odlišnosti, stálosti a vyrovnanosti odrody, ako je ustanovené v článku 7 smernice 2002/53/ES.

3.   Skúšky sa vykonávajú v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami, pokiaľ takéto metódy existujú.

4.   Pri skúškach sa vzorky odoberajú úradne alebo pod úradným dohľadom, alebo v prípade sadiva zemiakov úradne v súlade s príslušnými metódami.

5.   Vzorky sa odoberajú z homogénnych dávok.

6.   Maximálna hmotnosť dávky a minimálna hmotnosť vzorky sú uvedené v týchto dokumentoch:

a)

pre osivo krmovín v prílohe III smernice 66/401/EHS;

b)

pre obilniny v prílohe III smernice 66/402/EHS;

c)

pre repu v prílohe II smernice 2002/54/ES;

d)

pre olejniny a priadne rastliny v prílohe III smernice 2002/57/ES.

Článok 7

Množstvá

Množstvá povolené pre jednotlivé odrody nesmú prekročiť nasledujúce percentuálne podiely osiva rovnakého druhu použitého za rok v členskom štáte (členských štátoch), ktorému je osivo určené:

a)

0,05 % v prípade tvrdej pšenice;

b)

0,3 % v prípade hrachu siateho, bôbu obyčajného, ovsa, jačmeňa a pšenice;

c)

0,1 % vo všetkých ostatných prípadoch.

Ak však takéto množstvá nedostačujú na osev 10 ha plochy v každom členskom štáte, ktorému je osivo určené, možno povoliť množstvo potrebné pre takúto plochu.

Článok 8

Balenie a pečatenie

S osivom možno obchodovať iba v uzavretých balíkoch alebo nádobách s pečatným mechanizmom. Balíky a nádoby s osivom sa pečatia úradne alebo pod úradným dohľadom tak, aby ich nebolo možné otvoriť bez poškodenia pečatného systému alebo bez zanechania dôkazu o manipulácii na úradnej etikete, ustanovenej v článku 9, alebo na balíku. Na účel zabezpečenia pečate musí byť pečatný systém vybavený aspoň úradnou etiketou alebo úradnou pečaťou.

V prípade sadiva zemiakov musia byť balíky nové a nádoby čisté.

Článok 9

Označenie etiketou

1.   Balíky s osivom sú označené úradnou etiketou v jednom z úradných jazykov Spoločenstva.

2.   Etiketa ustanovená v odseku 1 obsahuje nasledujúce údaje:

a)

certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišovacie skratky;

b)

referenčné číslo dávky;

c)

mesiac a rok zapečatenia;

d)

druhy;

e)

názov odrody, pod ktorým sa má s osivom obchodovať (značka pestovateľa, navrhovaný alebo schválený názov), a úradné číslo žiadosti o zápis odrody na listinu, ak taká žiadosť existuje;

f)

označenie „odroda ešte nebola úradne zapísaná“;

g)

označenie „určené len na skúšky a testy“;

h)

v prípade potreby slová „geneticky modifikovaná odroda“;

i)

veľkosť (len v prípade sadiva zemiakov);

j)

deklarovaná čistá alebo hrubá hmotnosť alebo deklarovaný počet čistých semien prípadne trsov;

k)

ak je uvedená hmotnosť a používajú sa granulované pesticídy, peletizované látky alebo iné tuhé prísady, druh tejto prísady a tiež približný pomer hmotnosti čistých semien alebo trsov a celkovej hmotnosti.

3.   Etiketa ustanovená v odseku 1 je oranžovej farby.

Článok 10

Chemické úpravy

Akékoľvek chemické úpravy sú uvedené na úradnej etikete ustanovenej v článku 9 alebo na etikete dodávateľa a na balíku, v balíku alebo na nádobe.

Článok 11

Obdobie platnosti

Bez toho, aby boli dotknuté články 13 a 14, platia oprávnenia udelené v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia najviac jeden rok a možno ich obnoviť v súlade s článkom 12.

Článok 12

Obnova oprávnení

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 13 a 14, možno oprávnenia uvedené v článku 2 obnoviť vždy najviac na jeden rok.

2.   K žiadosti je potrebné priložiť nasledujúce dokumenty:

a)

odkaz na pôvodné oprávnenie;

b)

akékoľvek dostupné údaje, ktoré dopĺňajú už poskytnuté údaje, pokiaľ ide o opis, udržiavacie šľachtenie a/alebo pestovanie alebo používanie odrody, ktorá je predmetom pôvodného oprávnenia;

c)

dôkaz o tom, že hodnotenie na účely zápisu príslušnej odrody do katalógu stále prebieha, pokiaľ ich členské štáty nemajú inak k dispozícii.

Článok 13

Ukončenie platnosti

Platnosť oprávnení sa skončí, ak je žiadosť o zápis do štátneho katalógu stiahnutá alebo zamietnutá, alebo ak je odroda zapísaná do katalógu.

Článok 14

Ochranné ustanovenie

Napriek oprávneniu udelenému v zmysle článku 2 môže členský štát zakázať používanie odrody na celom svojom území alebo v jeho časti, alebo, ak ide o prípady ustanovené v pododseku c), ustanoviť podmienky vhodné na pestovanie danej odrody v súlade s podmienkami používania produktov takéhoto pestovania:

a)

ak sa preukáže, že pestovanie danej odrody by mohlo byť z hľadiska zdravia rastlín škodlivé pre pestovanie iných odrôd alebo druhov, alebo

b)

ak úradné rastové skúšky vykonávané v členskom štáte žiadajúcom o oprávnenie preukážu, že odroda v žiadnej časti jeho územia neprináša výsledky zodpovedajúce výsledkom dosiahnutým u porovnateľnej odrody na území tohto členského štátu, alebo ak je dobre známe, že odroda nie je vhodná na pestovanie v žiadnej časti jeho územia vzhľadom na jej triedu zrelosti, alebo

c)

ak existuje závažný dôvod nazdávať sa, že odroda predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie;

Článok 15

Informačné povinnosti

1.   Po udelení oprávnenia môže príslušný členský štát od oprávnenej osoby požadovať informácie:

a)

o výsledkoch testov a skúšok vykonaných v poľnohospodárskych podnikoch na účely získania informácií o pestovaní alebo používaní odrôd;

b)

o množstvách osiva uvedeného na trh v období, na ktoré sa vzťahuje oprávnenie, a o členskom štáte, ktorému bolo osivo určené.

2.   Informácie ustanovené v bode b) odseku 1 sa považujú za dôverné.

Článok 16

Kontrola udržiavacieho šľachtenia

Členský štát udeľujúci oprávnenie môže kontrolovať udržiavacie šľachtenie odrôd.

Ak sa udržiavacie šľachtenie koná v inom členskom štáte ako v tom, ktorý udelil oprávnenie, členské štáty si pri nevyhnutných kontrolách navzájom administratívne pomáhajú.

Členský štát môže pripustiť udržiavacie šľachtenie v tretej krajine, pokiaľ bolo v zmysle článku 22 ods. 1 písm. b) smernice 2002/53/ES rozhodnuté, že takáto kontrola udržiavacieho šľachtenia poskytuje rovnaké záruky ako kontrola vykonaná členskými štátmi.

Článok 17

Oznamovanie

Členské štáty ostatným členským štátom a Komisii oznamujú:

a)

bezodkladne prevzatie žiadosti a odmietnutie žiadosti o oprávnenie;

b)

udelenie, obnovenie, odvolanie alebo stiahnutie oprávnenia.

Článok 18

Výmena informácií

Členské štáty používajú existujúce počítačové systémy výmeny údajov na zjednodušenie výmeny údajov súvisiacich so žiadosťami o zápis odrôd do štátnych katalógov a o oprávnenie pre osivo odrôd, ktoré ešte nie sú zapísané.

Článok 19

Uverejnenie zoznamu odrôd

Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi môže Komisia uverejniť zoznam odrôd, ktorým bolo udelené oprávnenie.

KAPITOLA III

Zeleninové druhy

Článok 20

Oprávnenie

1.   V prípade zeleninových druhov obsiahnutých v smernici 2002/55/ES môžu členské štáty oprávniť na svojom území registrovaných pestovateľov, aby uvádzali na trh osivo patriace do odrôd, na ktoré bola v súlade s článkami 21 až 37 tohto rozhodnutia podaná aspoň v jednom členskom štáte žiadosť o zápis do štátneho katalógu odrôd zeleninových druhov (ďalej štátny katalóg) a v príslušnom členskom štáte (členských štátoch) boli o nich predložené konkrétne technické informácie.

2.   Po udelení oprávnenia v súlade s týmto rozhodnutím zabezpečia členské štáty dodržiavanie všetkých podmienok a obmedzení spojených s takýmto oprávnením zo strany držiteľa oprávnenia.

Článok 21

Žiadosť

1.   O oprávnenie môže žiadať osoba, ktorá riadne podala žiadosť o zápis príslušných odrôd do katalógu aspoň jedného členského štátu (ďalej žiadateľ, ktorým môže byť aj zástupca žiadateľa, pokiaľ bol úradne poverený).

2.   Žiadateľ predkladá nasledujúce informácie:

a)

opis odrody;

b)

udržiavacie šľachtenie odrody.

Článok 22

Účel

Oprávnenie možno udeliť len na účel získania vedomostí z praktických skúseností pri pestovaní.

Článok 23

Technické podmienky

Zeleninové osivo podlieha podmienkam stanoveným v prílohe II smernice 2002/55/ES.

Článok 24

Skúšky

1.   Zeleninové osivo podlieha následnej úradnej inšpekčnej previerke, ktorá preverí odrodovú pravosť a čistotu na základe opisu odrody poskytnutého žiadateľom, prípadne na základe predbežného opisu odrody podľa výsledkov úradného skúšania odlišnosti, stálosti a vyrovnanosti odrody, ktoré je ustanovené v článku 7 smernice 2002/55/ES.

2.   Vzorky sa odoberajú z homogénnych dávok.

3.   Maximálna hmotnosť dávky a minimálna hmotnosť vzorky je uvedená v prílohe III smernice 2002/55/ES.

Článok 25

Geneticky modifikované odrody

V prípade geneticky modifikovanej odrody možno takéto oprávnenie udeliť iba vtedy, ak boli prijaté všetky príslušné opatrenia na zamedzenie škodlivých účinkov na ľudské zdravie a životné prostredie. Na geneticky modifikovaný materiál musí byť vystavené oprávnenie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (8) alebo v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Článok 26

Dodávateľ

Osoby zodpovedné za vybavenie balíkov úradnou etiketou alebo opečiatkovaným oznamom sú povinné:

a)

informovať členské štáty o dátumoch začatia a ukončenia ich činností;

b)

udržiavať záznamy o všetkých dávkach osiva a dať ich členským štátom k dispozícii najmenej na tri roky;

c)

odoberať vzorky z každej dávky určenej na obchodovanie a dať ich členským štátom k dispozícii najmenej na dva roky.

Činnosti uvedené v bodoch b) a c) podliehajú náhodne vykonávaným úradným kontrolám.

Článok 27

Balenie a pečatenie

S osivom možno obchodovať iba v uzavretých balíkoch s pečatným mechanizmom. Balíky s osivom sa pečatia tak, aby ich nebolo možné otvoriť bez poškodenia pečatného mechanizmu alebo bez zanechania dôkazu o manipulácii na úradnej etikete ustanovenej v článku 28 alebo na balíku.

Článok 28

Označenie etiketou

1.   Balíky s osivom sú označené etiketou dodávateľa alebo opečiatkovaným oznamom v jednom z úradných jazykov Spoločenstva.

2.   Etiketa ustanovená v odseku 1 obsahuje nasledujúce údaje:

a)

referenčné číslo dávky;

b)

mesiac a rok zapečatenia;

c)

druhy;

d)

názov odrody, pod ktorým sa má s osivom obchodovať (značka pestovateľa, navrhovaný alebo schválený názov), a úradné číslo žiadosti o zápis odrody na zoznam, ak existuje;

e)

označenie „odroda ešte nebola úradne zapísaná“;

f)

v prípade potreby slová „geneticky modifikovaná odroda“;

g)

deklarovaná čistá alebo hrubá hmotnosť alebo deklarovaný počet čistých semien prípadne trsov;

h)

ak je uvedená hmotnosť a používajú sa granulované pesticídy, peletizované látky alebo iné tuhé prísady, druh tejto prísady a tiež približný pomer hmotnosti čistých semien alebo trsov a celkovej hmotnosti.

3.   Etiketa ustanovená v odseku 1 je oranžovej farby.

Článok 29

Chemické úpravy

Akékoľvek chemické úpravy sú označené na etikete ustanovenej v článku 28 a na balíku alebo v balíku.

Článok 30

Obdobie platnosti

Bez toho, aby boli dotknuté články 32 a 33, oprávnenia udelené v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia platia najviac jeden rok a možno ich obnoviť v súlade s článkom 31.

Článok 31

Obnova oprávnení

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 32 a 33, možno oprávnenia uvedené v článku 20 obnoviť vždy najviac na jeden rok.

2.   K žiadosti je potrebné priložiť nasledujúce dokumenty:

a)

odkaz na pôvodné oprávnenie;

b)

akékoľvek dostupné údaje, ktoré dopĺňajú už poskytnuté údaje, pokiaľ ide o opis, udržiavacie šľachtenie a/alebo vedomosti získané z praktických skúsenosti pri pestovaní odrody, ktorá je predmetom pôvodného oprávnenia;

c)

dôkaz, že hodnotenie na účely zápisu príslušnej odrody do katalógu stále prebieha, ak ho členský štát nemá inak k dispozícii.

Článok 32

Ukončenie platnosti

Platnosť oprávnení sa skončí po stiahnutí žiadosti o zápis do štátneho katalógu alebo po jej zamietnutí, alebo po zápise odrody do katalógu.

Článok 33

Ochranné ustanovenie

Napriek oprávneniu udelenému v zmysle článku 20 môže členský štát zakázať používanie odrody na celom svojom území alebo v jeho časti, alebo ak ide o prípady ustanovené v pododseku b), ustanoviť podmienky vhodné na pestovanie danej odrody v súlade s podmienkami používania produktov takéhoto pestovania:

a)

ak sa preukáže, že pestovanie danej odrody by mohlo byť z hľadiska zdravia rastlín škodlivé pre pestovanie iných odrôd alebo druhov, alebo

b)

ak existuje pádny dôvod nazdávať sa, že odroda predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Článok 34

Informačné povinnosti

1.   Po udelení oprávnenia môže príslušný členský štát od oprávnenej osoby požadovať informácie:

a)

o vedomostiach získaných z praktických skúseností pri pestovaní;

b)

o množstvách osiva uvedeného na trh v období, na ktoré sa vzťahuje oprávnenie, a o členskom štáte, ktorému bolo osivo určené.

2.   Informácie ustanovené v bode b) odseku 1 sa považujú za dôverné.

Článok 35

Kontrola udržiavacieho šľachtenia

Členský štát udeľujúci oprávnenie môže kontrolovať udržiavacie šľachtenie odrôd.

Ak sa udržiavacie šľachtenie koná v inom členskom štáte ako v tom, ktorý udelil oprávnenie, členské štáty si pri nevyhnutných kontrolách navzájom administratívne pomáhajú.

Členský štát môže akceptovať udržiavacie šľachtenie v tretej krajine, pokiaľ bolo v zmysle článku 37 ods. 1 písm. b) smernice 2002/55/ES rozhodnuté, že takáto kontrola udržiavacieho šľachtenia poskytuje rovnaké záruky ako kontrola vykonaná členskými štátmi.

Článok 36

Oznamovanie

Členské štáty ostatným členským štátom a Komisii oznamujú:

a)

bezodkladne prevzatie žiadosti a odmietnutie žiadosti o oprávnenie;

b)

udelenie, obnovenie, odvolanie alebo stiahnutie oprávnenia.

Článok 37

Výmena informácií

Členské štáty používajú existujúce počítačové systémy výmeny údajov na zjednodušenie výmeny údajov súvisiacich so žiadosťami o zápis odrôd do štátnych katalógov a o oprávnenie pre osivo odrôd, ktoré ešte nie sú zapísané.

Článok 38

Uverejnenie zoznamu odrôd

Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi môže Komisia uverejniť zoznam odrôd, ktorým bolo udelené oprávnenie.

KAPITOLA IV

Článok 39

Adresáti

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 1. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/55/ES (Ú. v. EÚ L 114, 21.4.2004, s. 18).

(2)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/61/ES (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 23).

(3)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 12. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2003/61/ES.

(4)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/61/ES.

(6)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/61/ES.

(7)  Ú. v ES L 193, 20.7.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady.

(8)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1830/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).