32004D0626Úradný vestník L 099 , 03/04/2004 S. 0003 - 0003


Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 626/2004/ES

z 31. marca 2004,

ktorým se mení a dopĺňa rozhodnutie č. 508/2000/ES, ktoré zavádza program Kultúra 2000

(Text s významom pro EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ UNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 151,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [1],

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [2],

keďže:

(1) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 508/2000/ES zo 14. februára 2000, ktoré zavádza program Kultúra 2000 [3], vytvorilo jednotný nástroj financovania a plánovania kultúrnej spolupráce v období od 1. januára 2000 do 31. decembra 2004.

(2) Je dôležité zabezpečiť kontinuitu kultúrneho pôsobenia Spoločenstva v rámci misie uloženej Spoločenstvu článkom 151 zmluvy.

(3) Program Kultúra 2000 by preto mal byť predĺžený o dva roky do 31. decembra 2006.

(4) Preskúmanie finančného výhľadu vzhľadom na rozšírenie určuje zvýšený strop v položke 3, ktorý musí legislatívny orgán dodržať pri predlžovaní jestvujúcich programov.

(5) Je podstatné, aby Komisia predložila do 31. decembra 2005 úplnú a podrobnú hodnotiacu správu programu Kultúra 2000, aby umožnila Európskemu parlamentu a Rade posúdiť návrh nového rámcového programu činnosti Spoločenstva v oblasti kultúry, ktorý je oznámený na rok 2004 a má nadobudnúť do účinnosť v roku 2007,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie č. 508/2000/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. V článku 1 prvom odseku sa dátum "31. decembra 2004" nahrádza dátumom "31. decembra 2006".

2. V článku 3 v prvom odseku sa čiastka "167 miliónov EUR" nahrádza čiastkou "236,5 milióna EUR".

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

V Štrasburgu 31. marca 2004

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

D. Roche

[1] Ú. v. EÚ C 23, 27.1.2004, s. 20.

[2] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. marca 2004.

[3] Ú. v. ES L 63, 10.3.2000, s. 1.

--------------------------------------------------