19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/38


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2004

o prevzatí záväzkov navrhnutých v súvislosti s antidumpingovým opatrením na dovoz polyetylénu tereftalátu pochádzajúceho okrem iného z Austrálie

(2004/600/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane proti dovozu dumpingového tovaru z krajín, ktoré nie sú členmi Európskych spoločenstiev (1) (základné nariadenie), a najmä na jeho články 8 a 9,

po konzultácii s Poradným výborom,

keďže:

A.   PRIEBEH

(1)

Dňa 19. februára 2004 Komisia uložila na základe nariadenia (ES) č. 306/2004 (2) predbežnú antidumpingovú colnú povinnosť na dovoz polyetylénu tereftalátu (ďalej len PET alebo prílsušný výrobok) pochádzajúceho z Austrálie, Čínskej ľudovej republiky a Pakistanu do spoločenstva (predbežné nariadenie).

(2)

Po prijatí predbežných antidumpingových opatrení Komisia pokračovala vo vyšetrovaní dumpingu, porušenia a záujmu spoločenstva. Konečné zistenia a závery vyšetrovania sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 1467/2004 (3), ktoré ukladá definitívne antidumpingové colné povinnosti na dovoz PET pochádzajúceho z Austrálie, Čínskej ľudovej republiky a Pakistanu (konečné nariadenie).

(3)

Vyšetrovanie potvrdilo predbežné zistenia škodlivého dumpingu týkajúceho sa dovozu príslušného výrobku z Austrálie a Čínskej ľudovej republiky.

B.   ZÁVÄZOK

(4)

Po prijatí predbežných antidumpingových opatrení navrhol spolupracujúci vyvážajúci výrobca v Austrálii (Leading Synthetics Pty Ltd) cenový záväzok v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia. V tomto záväzku dotyčný vyvážajúci výrobca navrhol predávať príslušný výrobok na cenových úrovniach alebo nad cenové úrovne, ktoré eliminujú škodlivý efekt dumpingu.

(5)

Spoločnosť bude tiež Komisii pravidelne poskytovať detailné informácie týkajúce sa jej vývozu do spoločenstva, čo znamená, že záväzok môže byť Komisiou efektívne monitorovaný. Štruktúra predaja spoločnosti je naviac taká, že podľa Komisie je riziko obchádzania záväzku obmedzené.

(6)

Na základe toho je záväzok prijateľný.

(7)

Aby mohla Komisia efektívne monitorovať dodržovanie záväzku spoločnosťou, bude v prípade podania žiadosti o voľný obeh príslušnému colnému úradu oslobodenie od colnej povinnosti podmienené predložením obchodnej faktúry obsahujúcej informácie uvedené v prílohe 2 nariadenia Rady (ES) č. 1467/2004. Tieto informácie sú potrebné aj na to, aby umožnili colným úradom s dostatočnou presnosťou zistiť, či náklad zodpovedá obchodným dokumentom. V prípade, že takáto faktúra nebude predložená alebo nebude súhlasiť s výrobkom určeným na preclenie, bude namiesto toho zaplatená príslušná čiastka antidumpingovej colnej povinnosti.

(8)

V prípade porušenia alebo zrušenia záväzku, alebo podozrenia na porušenie záväzku môže byť uložená antidumpingová colná povinnosť v súlade s článkom 8 ods. 9 a ods. 10 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Záväzok navrhnutý vyvážajúcim výrobcom, uvedeným nižšie, v súvislosti so súčasným antidumpingovým opatrením týkajúcim sa dovozu polyetylénu tereftalátu pochádzajúceho z Austrálie, Čínskej ľudovej republiky a Pakistanu je týmto prijatý.

Krajina

Výrobca

Dodatočný kód TARIC

Austrália

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

Článok 2

Rozhodnutie vstúpi do platnosti v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 4. augusta 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 5.

(3)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.