23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. júla 2004

o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej zničenie, navrhnutých niektorými členskými štátmi

(oznámené pod číslom K(2004) 2104)

(Text s významom pre EHP)

(2004/558/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat, ktoré postihujú obchod spoločenstva s hovädzími zvieratami a ošípanými (1), a najmä na články 9 ods. 2 a 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Infekčná bovinná rinotracheitída je popis najvýraznejších klinických príznakov infekcie bovinného herpesvírusu typu 1 (BHV 1). Pretože mnohé infekcie s týmto vírusom majú subklinický priebeh, kontrolné opatrenia by mali smerovať skôr k zničeniu infekcie ako k potláčaniu príznakov.

(2)

Príloha E (II) k smernici 64/432/EHS zaraďuje infekčnú bovinnú rinotracheitídu medzi ochorenia, pre ktoré možno schváliť národné kontrolné programy a požadovať dodatočné záruky.

(3)

Nemecko navrhlo program určený na zničenie infekcie BHV 1 vo všetkých častiach svojho územia, ktorý je v súlade s kritériami stanovenými v článku 9 ods. 1 smernice 64/432/EHS a stanovuje pravidlá pre pohyb hovädzích zvierat v rámci krajiny, ktoré sú rovnaké ako pravidlá uvedené v Rakúsku, v provincii Bolzano v Taliansku a vo Švédsku, kde sa úspešne podarilo infekciu zničiť.

(4)

Program bol navrhnutý Nemeckom a na žiadosť tohto členského štátu boli schválené dodatočné záruky vzhľadom na obchodovanie s hovädzími zvieratami, aby sa zabezpečil úspech tohto programu podľa rozhodnutia Komisie 2004/215/ES (2) z 1. marca 2004 podľa smernice Rady 64/432/EHS vzhľadom na dodatočné záruky v rámci spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami týkajúce sa infekčnej bovinnej rinotracheitídy a schválenie programov na zničenie, ktoré navrhli niektoré členské štáty.

(5)

Dodatočné záruky existujú v Dánsku, Rakúsku, Fínsku a Švédsku, ako aj v Taliansku, v provincii Bolzano. Tieto členské štáty potvrdzujú, že na ich území sa nevyskytuje infekčná bovinná rinotracheitída, a to isté platí v Taliansku pre provinciu Bolzano. V súlade s článkom 10 ods. 1 smernice 64/432/EHS predložili Komisii podporný dokument, ktorý dokazuje, že situácia sa neustále sleduje.

(6)

Preto sa na členské štáty alebo oblasti, kde sa choroba nevyskytuje a ktoré sú v zozname prílohy rozhodnutia Komisie 93/42/EHS (3), vzťahujú iba minimálne požiadavky pri vývoze hovädzích zvierat na chov a spracovanie do ostatných členských štátov.

(7)

Kvôli štandardizácii testov na BHV 1 v laboratóriách Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) zvolila silne pozitívne, slabo pozitívne a negatívne sérum ako medzinárodné štandardy OIE pre testy na BHV 1, ktoré sú k dispozícii v referenčných laboratóriách pre infekčnú bovinnú rinotracheitídu OIE uvedených v Príručke štandardov diagnostických testov a vakcín (4).

(8)

Problémy vznikli v rámci spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami, ktoré pochádzajú z členských krajín, ktoré majú iné postavenie vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu.

(9)

Z dôvodov jednoznačnosti, aby sa zaistila lingvistická dôslednosť opatrení, je vhodné v jednom rozhodnutí spojiť schválenie nemeckého programu a dodatočné záruky pre infekčnú bovinnú rinotracheitídu a zrušiť rozhodnutie 2004/215/ES.

(10)

Opatrenia prijaté v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potraviny a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schvaľujú sa programy navrhnuté členskými štátmi uvedenými v prvom odstavci tabuľky v prílohe I o kontrole a zničení infekcie bovinného herpesvírusu typu 1 (BHV 1), ďalej ako „infekčná bovinná rinotracheitída“ alebo „IBR“, v regiónoch tých členských štátov, ktoré sú uvedené v druhom odstavci tabuľky v prílohe I.

Článok 2

1.   Hovädzie zvieratá určené na chov a produkciu, ktoré pochádzajú z iných členských štátov alebo regiónov ako v prílohe II a ktoré sú určené pre členské štáty alebo regióny uvedené v prílohe I, musia spĺňať aspoň nasledovné dodatočné záruky:

a)

musia pochádzať zo spoločnosti, u ktorej podľa oficiálnych informácii nebol zaznamenaný klinický alebo patologický prejav infekčnej bovinnej rinotracheitídy za posledných 12 mesiacov;

b)

30 dní pred pohybom boli zvieratá oddelené v zariadení schválenom kompetentným úradom a ani jedno z hovädzích zvierat v tomto zariadení nejavilo klinické príznaky infekčnej bovinnej rinotracheitídy počas tohto obdobia;

c)

tieto a všetky ostatné hovädzie zvieratá v tomto zariadení mali negatívne výsledky sérologického testu krvných vzoriek, ktorý sa nevykonal skôr ako 21 dní po ich umiestnení do zariadenia a ktorý zisťoval nasledovné protilátky:

i)

v prípade zaočkovaných hovädzích zvierat protilátky proti gE-glykoproteínu z BHV 1 alebo

ii)

v prípade nezaočkovaných zvierat protilátky proti celému BHV 1.

2.   Pokiaľ spoločnosti nespĺňajú ods. 1, môžu kompetentné úrady členského štátu povoliť vývoz hovädzích zvierat do spoločností nachádzajúcich sa v regiónoch uvedených v prílohe I, ak spĺňajú aspoň jednu z nasledovných podmienok:

a)

zvieratá pochádzajú z členského štátu uvedeného v prílohe I a pochádzajú zo spoločností bez výskytu BHV 1 a spĺňajú aspoň požiadavky stanovené v prílohe III;

b)

zvieratá sú určené na mäsovú výrobu a spĺňajú nasledovné podmienky:

i)

zvieratá buď

pochádzajú zo spoločností bez výskytu BHV 1 definovaných v prílohe III, alebo

pochádzajú zo zaočkovaných a pravidelne preočkovaných samíc, alebo

boli pravidelne očkované a preočkované podľa návodu výrobcu vakcínou gE-deleted, alebo

v členskom štáte pôvodu mali negatívny výsledok sérologického testu na protilátky podľa ods. 1 písm. c), ktorý bol vykonaný na vzorke krvi odobratej počas 14 dní pri vývoze, a

ii)

prevážajú sa bez toho, aby prišli do kontaktu so zvieratami nižšieho zdravotného statusu do spoločnosti s neznámym BHV 1-statusom v cieľovej členskej krajine uvedenej v prílohe I, kde sa podľa schváleného programu na zničenie všetky zvieratá vykrmujú vnútri, odkiaľ sa prevážajú priamo na bitúnok;

c)

zvieratá pochádzajú zo spoločností, kde sú očkované a pravidelne preočkované všetky hovädzie zvieratá staršie ako 15 mesiacov a všetky zvieratá v spoločnosti staršie ako 9 mesiacov mali negatívny výsledok sérologického testu na protilátky proti gE-glykoproteínu z BHV 1 v intervale najviac 12 mesiacov a zvieratá mali negatívne výsledky testu na protilátky v krvnej vzorke, odobratej za posledných 14 dní pred vývozom, ako je uvedené v ods. 1 písm. c) bode i);

d)

zvieratá pochádzajúce zo spoločností bez výskytu BHV 1, definovaných v prílohe III, ktoré sa nachádzajú v členskom štáte, v ktorom je infekčná bovinná rinotracheitída chorobou, ktorá sa musí povinne hlásiť, a na území 5 km okolo spoločností sa nezaznamenali žiadne klinické alebo patologické prejavy infekcie BHV 1 za posledných 30 dní a zvieratá mali negatívne výsledky testu na protilátky v krvnej vzorke, odobratej za posledných 14 dní pred vývozom, ako je uvedené v ods. 1 písm. c).

3.   Hovädzie zvieratá určené na porážku, pochádzajúce z členských štátov alebo regiónov iných ako sú uvedené v prílohe II, a určené pre členské štáty alebo regióny uvedené v prílohe I sa prevážajú priamo na cieľový bitúnok alebo do schváleného zberného centra, odkiaľ budú presunuté v súlade s druhou odrážkou článku 7 smernice 64/432/EHS na bitúnok na porážku.

4.   V bode 4 odsek C zdravotného potvrdenia stanoveného v modeli 1 prílohy F smernice 64/432/EHS týkajúceho sa hovädzích zvierat, ako je uvedené v ods. 1, budú doplnené nasledovné údaje:

a)

po prvej odrážke: „IBR“;

b)

po druhej odrážke: „článok 2 ods. ... bod ... rozhodnutia Komisie 2004/558/ES“.

Článok 3

1.   Hovädzie zvieratá určené na chov a spracovanie, ktoré pochádzajú z členských štátov alebo regiónov iných ako sú uvedené v prílohe II a ktoré sú určené pre členské štáty alebo regióny, kde sa nevyskytuje infekčná bovinná rinotracheitída, a sú uvedené v prílohe II, musia spĺňať nasledovné dodatočné záruky:

a)

musia byť v súlade s dodatočnými zárukami stanovenými v článku 2 ods. 1 písm. a) a b);

b)

tieto a všetky ostatné hovädzie zvieratá v tom istom zariadení uvedenom v článku 2 ods. 1 písm. b) musia mať negatívne výsledky sérologického testu krvných vzoriek odobratých na zistenie protilátok proti celému BHV 1 najskôr 21 dní po ich príchode do zariadenia;

c)

neboli očkované proti infekčnej bovinnej rinotracheitíde.

2.   Hovädzie zvieratá určené na bitúnok, ktoré pochádzajú z iných členských štátov ako sú uvedené v prílohe II a ktoré sú určené pre členské štáty alebo regióny uvedené v prílohe II, sa musia prevážať priamo do cieľového bitúnku na porážku v súlade s prvou odrážkou článku 7 smernice 64/432/EHS.

3.   V bode 4 odsek C zdravotného potvrdenia stanoveného v modeli 1 prílohy F smernice 64/432/EHS týkajúceho sa hovädzích zvierat, ako je uvedené v ods. 1, budú doplnené nasledovné údaje:

a)

po prvej odrážke: „IBR“,

b)

po druhej odrážke: „článok 3 rozhodnutia Komisie 2004/558/ES“.

Článok 4

Hovädzie zvieratá určené na chov a spracovanie, ktoré pochádzajú z členskej krajiny alebo regiónu uvedených v prílohe II a ktoré sú určené pre členský štát alebo región uvedený v prílohách I alebo II, musia spĺňať podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a).

Článok 5

Členské štáty zabezpečia, že sérologický test uvedený v článku 2 ods. 1 písm. c) bod ii) a v článku 3 ods. 1 písm. b) na zistenie protilátok proti celému BHV 1 je štandardizovaný podľa silne pozitívneho, slabo pozitívneho a negatívneho séra, prijatých ako medzinárodný OIE štandard pre testy na BHV 1.

Článok 6

Rozhodnutie 2004/215/ES sa ruší.

Článok 7

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť od 26. júla 2004.

Článok 8

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 15. júla 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy pozmenená a doplnená nariadením (ES) č. 21/2004 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 67, 5.3.2004, s. 24.

(3)  Ú. v. ES L 16, 25.1.1993, s. 50. Rozhodnutie naposledy pozmenené a doplnené rozhodnutím 2000/502/ES (Ú. v. ES L 200, 8.8.2000, s. 62).

(4)  Príručka štandardov diagnostických testov a vakcín, 4. vydanie, august 2000.


PRÍLOHA I

Členský štát

Regióny členského štátu, na ktoré sa vzťahujú dodatočné záruky na infekčnú bovinnú rinotracheitídu v súlade s článkom 9 smernice 64/432/EHS

Nemecko

Všetky regióny


PRÍLOHA II

Členský štát

Regióny členského štátu, na ktoré sa vzťahujú dodatočné záruky na infekčnú hovädziu rinotracheitídu v súlade s článkom 10 smernice 64/432/EHS

Dánsko

Všetky regióny

Taliansko

Provincia Bolzano

Rakúsko

Všetky regióny

Fínsko

Všetky regióny

Švédsko

Všetky regióny


PRÍLOHA III

Spoločnosť bez výskytu BHV 1

1.

Spoločnosť zaoberajúca sa hovädzími zvieratami sa bude považovať za spoločnosť bez výskytu infekcie BHV 1, ak spĺňa nasledovné podmienky:

1.1.

spoločnosť nemá záznam o podozrení na infekciu BHV 1 za posledných 6 mesiacov a ani jedno z hovädzích zvierat v spoločnosti nejaví klinické príznaky poukazujúce na infekciu BHV 1;

1.2.

prijaté boli iba hovädzie zvieratá zo spoločností nachádzajúcich sa v členských štátoch alebo regiónoch uvedených v prílohe II, alebo zo spoločností bez výskytu BHV 1 a ani jedno z hovädzích zvierat v spoločnosti neprišlo do styku s inými hovädzími zvieratami ako sú tie, ktoré pochádzajú zo spoločností nachádzajúcich sa v členských krajinách alebo regiónoch uvedených v prílohe II, alebo zo spoločností bez výskytu BHV 1;

1.3.

samice hovädzích zvierat sú oplodňované výlučne semenami býkov získanými v súlade so smernicou 88/407/EHS a ktoré mali negatívny výsledok testu na protilátky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) bode i), alebo boli kryté býkmi zo spoločností nachádzajúcich sa v členských štátoch alebo regiónoch uvedených v prílohe II alebo spoločností bez výskytu BHV 1;

1.4.

na spoločnosť sa vzťahuje aspoň jeden z nasledujúcich kontrolných mechanizmov:

1.4.1.

sérologické zisťovanie protilátok na BHV 1, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) malo v oboch prípadoch negatívny výsledok aspoň u dvoch rozdielnych vzoriek krvi, odobratých všetkým samčím aj samičím hovädzím zvieratám určeným na chov, starším ako 9 mesiacov, v intervale od 5 do 7 mesiacov;

1.4.2.

sérologické zisťovanie protilátok na BHV 1 malo negatívny výsledok aspoň v dvoch rozdielnych vzorkách mlieka alebo zmiešaniny vzoriek mlieka nie viac ako 5 zvierat, odobratých v intervale od 5 to 7 mesiacov u všetkých dojných zvierat, a sérologické zisťovanie protilátok, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c), malo negatívny výsledok vo všetkých prípadoch aspoň v dvoch vzorkách krvi, odobratých v intervale od 5 do 7 mesiacov všetkým nedojným samičím hovädzím zvieratám a všetkým samčím hovädzím zvieratám určeným na chov, starším ako 9 mesiacov;

1.4.3.

v prípade mliekarenských fariem, kde asi 30 % z hovädzích zvierat tvoria dojné kravy, negatívne výsledky sérologického testu na protilátky proti BHV 1 mali všetky z aspoň troch vzoriek mlieka, odobratých, v závislosti od použitého testu, najviac 50 zvieratám v intervale najmenej 3 mesiace, a sérologické zisťovanie protilátok uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) malo negatívne výsledky u všetkých z aspoň jednej vzorky krvi, odobratej všetkým samčím hovädzím zvieratám určeným alebo plánovaným na chov, starším ako 9 mesiacov;

1.4.4.

všetky hovädzie zvieratá v spoločnosti pochádzajú buď zo spoločností, ktoré sa nachádzajú v členských krajinách alebo regiónoch uvedených v prílohe II, alebo zo spoločností bez výskytu BHV 1.

2.

Spoločnosť zaoberajúca sa hovädzími zvieratami je spoločnosťou zachovávajúcou status spoločnosti bez výskytu BHV 1, ak:

2.1.

neustále platia podmienky v bodoch 1.1 až 1.3 a

2.2.

dodržiava sa aspoň jeden z nasledovných kontrolných mechanizmov:

2.2.1.

všetky hovädzie zvieratá v spoločnosti staršie ako 24 mesiacov mali negatívny výsledok sérologického testu na zisťovanie protilátok uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. c) na vzorke krvi odobratej v intervaloch menej ako 12 mesiacov;

2.2.2.

sérologické zisťovanie protilátok na BHV 1 malo negatívny výsledok aspoň na jednej samostatnej vzorke mlieka alebo zmiešanine vzoriek mlieka odobratých najviac 5 zvieratám v intervaloch najviac 12 mesiacov a u všetkých dojných zvierat a všetkých nedojných samičích zvierat a samčích hovädzích zvierat v spoločnosti starších ako 24 mesiacov mal sérologický test na zistenie protilátok uvedený v článku 2 ods. 1 písm. c) negatívny výsledok na vzorke krvi odobratej v intervaloch najviac 12 mesiacov;

2.2.3.

v prípade mliekarenských fariem, kde najmenej 30 % hovädzích zvierat tvoria dojné kravy, sérologické zisťovanie protilátok na BHV 1 malo negatívny výsledok aspoň na dvoch vzorkách mlieka odobratých, v závislosti od typu použitého testu, od najviac 50 zvierat v intervaloch najmenej 3 mesiace a najviac 12 mesiacov a sérologické zisťovanie protilátok uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) malo negatívne výsledky v každom prípade aspoň u jednej vzorky krvi odobratej všetkým nedojným samičím hovädzím zvieratám a samčím hovädzím zvieratám starším ako 24 mesiacov v intervaloch najviac 12 mesiacov.

3.

Status spoločnosti bez výskytu BHV 1 sa pozastavuje, pokiaľ počas zisťovaní uvedených v bode 2.2.1 až 2.2.3 má niektoré zviera pozitívny výsledok testu na zisťovanie protilátok uvedený v článku 2 ods. 1 písm. c).

4.

Status spoločnosti bez výskytu BHV 1 pozastavený v súlade s bodom 3 možno obnoviť až po vykonaní sérologického testu s negatívnym výsledkom vo všetkých prípadoch pri dvoch príležitostiach v intervale najmenej 2 mesiace a obnoviť ho možno najskôr 30 dní po odstránení všetkých séropozitívnych zvierat, čo zahrňuje sérologické testovanie na protilátky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) u všetkých hovädzích zvierat v spoločnosti na vzorkách krvi alebo v prípade dojných kráv testovanie na protilátky proti BHV 1 na jednotlivých vzorkách mlieka alebo zmiešanine vzoriek mlieka odobratej najviac 5 zvieratám.