16.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 244/47


ROZHODNUTIE RADY

z 11. mája 2004

o pozícii, ktorá sa má prijať spoločenstvom vzhľadom na dohodu týkajúcu sa menových vzťahov s Andorrským kniežatstvom

(2004/548/ES)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 111 odsek 3,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (1) nahradilo euro menu každého účastníckeho členského štátu k 1. januáru 1999.

(2)

Spoločenstvo má od tohto istého dátumu právomoc v menových otázkach a otázkach devízového režimu členských štátov, ktoré prijali euro.

(3)

Rada je zodpovedná za určenie podmienok rokovania a uzatvárania dohôd týkajúcich sa menových otázok a otázok devízového režimu.

(4)

Spoločenstvo uzatvorilo menové dohody s Monakom (2), Vatikánskym mestským štátom (3) a San Marínom (4). Tieto krajiny uzatvorili pred zavedením eura predchádzajúce menové dohody s Francúzskom alebo Talianskom.

(5)

Andorrské kniežatstvo („Andorra“) nemá ani oficiálnu menu, ani neuzatvorilo menovú dohodu s akýmkoľvek členským štátom alebo treťou krajinou. Španielske a francúzske bankovky a mince boli pôvodne používané de facto v Andorre a k 1. januáru 2002 boli nahradené eurobankovkami a euromincami.

(6)

Andorra formálne požiadala o uzatvorenie menovej dohody so spoločenstvom 15. júla 2003.

(7)

Vzhľadom na úzke hospodárske vzťahy medzi Andorrou a spoločenstvom je potrebné, aby boli v dohode medzi Andorrou a spoločenstvom uvedené ustanovenia vzťahujúce sa na eurobankovky a euromince, na právne postavenie eura v Andorre a taktiež na prístup k platobným systémom eurozóny. Keďže euro sa v Andorre už používa, malo by sa odsúhlasiť, že Andorra bude používať euro ako oficiálnu menu a že eurobankovkám a eurominciam, vydávaným Európskym systémom centrálnych bánk a členskými štátmi, ktoré prijali euro, bude priznané postavenie zákonného platidla.

(8)

Tým, že sa euro stane oficiálnou menou Andorry, nezaručuje sa tejto krajine žiadne právo na vydávanie bankoviek a mincí vyjadrených v eurách alebo inej mene, ani na vydávanie menových náhrad, pokiaľ menová dohoda neobsahuje explicitné ustanovenia s týmto účinkom. Andorra v súčasnosti vydáva mince na zberateľské účely vyjadrené v dineroch a možnosť pokračovať v tejto činnosti bude preskúmaná.

(9)

Je dôležité, aby Andorra zaručila uplatňovanie pravidiel spoločenstva o bankovkách a minciach vyjadrených v eurách aj v Andorre. Eurobankovky a euromince si vyžadujú náležitú ochranu pred podvodmi a falšovaním. Taktiež je dôležité, aby Andorra prijala všetky nevyhnutné opatrenia a spolupracovala so spoločenstvom v tejto oblasti.

(10)

Andorra by sa mala zaviazať uskutočniť všetky príslušné opatrenia tvoriace súčasť rámca spoločenstva pre bankové a finančné nariadenia vrátane ochrany pred praním peňazí, podvodmi a falšovaním bezhotovostného platobného styku a požiadaviek na predkladanie štatistických správ. Uplatňovanie takýchto opatrení prispeje inter alia k vytvoreniu porovnateľných a spravodlivých podmienok medzi finančnými inštitúciami sídliacimi v eurozóne a v Andorre.

(11)

Európska centrálna banka a národné centrálne banky sa môžu zapojiť do všetkých typov bankových transakcií vo vzťahu k finančným inštitúciám umiestnených v tretích krajinách. Za vhodných podmienok môžu Európska centrálna banka a národné centrálne banky povoliť finančným inštitúciám tretích krajín prístup k ich platobným systémom. Dohoda medzi spoločenstvom a Andorrou by nemala uvaliť na Európsku centrálnu banku alebo akúkoľvek národnú centrálnu banku žiadne záväzky.

(12)

Komisia by mala byť poverená vedením rokovaní s Andorrou. Susedné štáty Andorry, Španielsko a Francúzsko, by mali byť zapojené do rokovaní v plnom rozsahu a Európska centrálna banka by sa mala zapojiť v plnom rozsahu v rámci svojich právomocí.

(13)

Toto rozhodnutie sa vzťahuje len na dohodu, ktorá by mala byť uzavretá medzi Andorrou a spoločenstvom o menových záležitostiach, s vylúčením iných záležitostí, ktoré je nutné prijať v osobitných dohodách. Andorra bola vyzvaná k odsúhlaseniu rovnakých opatrení v určitých oblastiach, najmä vzhľadom na zdaňovanie príjmu z úspor. Na základe dosiahnutého pokroku v rokovaniach a schválenia dohody o daní z úspor, ako aj na základe odporúčania Komisie Rada preverí, či podmienky nevyhnutné pre otvorenie rokovaní o menovej dohode boli splnené.

(14)

Komisia predloží návrh dohody Hospodárskemu a finančnému výboru, aby predložil svoje stanovisko. Návrh dohody by sa mal ďalej predložiť Rade v prípade, ak to Španielsko a Francúzsko alebo Európska centrálna banka, alebo Hospodársky a finančný výbor uzná za nevyhnutné,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Komisia bude čo najskôr informovať Andorrské kniežatstvo o pripravenosti spoločenstva uzavrieť dohodu o menových otázkach s Andorrou a navrhne rokovania o tejto dohode.

Článok 2

Pozícia, ktorá sa má prijať spoločenstvom pri rokovaniach s Andorrou o dohode o otázkach uvedených nižšie, je založená na zásadách ustanovených v článkoch 3 až 6.

Článok 3

1.   Andorra bude oprávnená používať euro ako svoju oficiálnu menu.

2.   Andorra bude oprávnená priznať eurobankovkám a eurominciam postavenie zákonného platidla.

Článok 4

1.   Andorra sa zaviaže nevydávať žiadne bankovky, mince alebo menové náhrady akéhokoľvek druhu, pokiaľ podmienky pre takéto vydanie neboli schválené Komisiou.

2.   Možnosť Andorry pokračovať vo vydávaní zlatých a strieborných mincí na zberateľské účely, vyjadrených v dineroch, však bude preskúmaná.

Článok 5

1.   Andorra sa zaviaže podriadiť pravidlám spoločenstva o eurobankovkách a eurominciach.

2.   Andorra sa zaviaže úzko spolupracovať so spoločenstvom so zreteľom na ochranu eurobankoviek a euromincí pred podvodmi a falšovaním a taktiež sa zaviaže prijať pravidlá zavádzajúce akty spoločenstva v tejto oblasti.

Článok 6

1.   Andorra sa zaviaže prijať prostredníctvom rovnakých krokov alebo priamej transpozície všetky potrebné opatrenia na uplatňovanie všetkých právnych noriem spoločenstva v oblasti bankovníctva a financií, najmä právnych noriem týkajúcich sa činnosti a dohľadu príslušných inštitúcií, a taktiež na uplatňovanie všetkých právnych noriem spoločenstva o ochrane pred praním peňazí, podvodmi a falšovaním bezhotovostného platobného styku a o požiadavkách na predkladanie štatistických správ.

2.   Finančné inštitúcie sídliace na území Andorry môžu mať prístup k platobnému systému a systému vyrovnania v rámci eurozóny, a to za vhodných podmienok, ktoré sa stanovia v dohode o menových otázkach a určia sa Európskou centrálnou bankou.

Článok 7

Komisia bude v mene spoločenstva viesť rokovania s Andorrou o záležitostiach uvedených v článkoch 3 až 6. Španielsko a Francúzsko budú do rokovaní zapojené v plnom rozsahu. Európska centrálna banka sa zapojí do rokovaní v plnom rozsahu v rámci svojich právomocí.

Článok 8

Rokovania o dohode o menových otázkach sa otvoria hneď, ako Rada, konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny a na základe odporúčania Komisie, odsúhlasí, že podmienky nevyhnutné na otvorenie týchto rokovaní boli splnené.

Predchádzajúce schválenie dohody o zdaňovaní príjmu z úspor oboma stranami, ako aj záväzok Andorry uzavrieť túto dohodu pred dátumom, ktorý schváli spoločenstvo, tvoria súčasť týchto podmienok.

V prípade, ak Andorra neuzavrie dohodu o zdaňovaní úspor pred odsúhlaseným dátumom, budú rokovania o menovej dohode odložené až do uzatvorenia tejto dohody.

Článok 9

Komisia predloží návrh dohody Hospodárskemu a finačnému výboru, aby predložil svoje stanovisko.

Komisia nie je oprávnená uzavrieť dohodu v mene spoločenstva, ak Španielsko alebo Francúzsko, alebo Európska centrálna banka, alebo Hospodársky a finančný výbor uzná za vhodné, že by mala byť dohoda predložená Rade.

Článok 10

Toto rozhodnutie je adresované Komisii.

V Bruseli 11. mája 2004

Za Radu

predseda

C. McCREEVY


(1)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2596/2000 (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 142, 31.5.2002, s. 59.

(3)  Ú. v. ES C 299, 25.10.2001, s. 1. Naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/738/ES (Ú. v. EÚ L 267, 17.10.2003, s. 27).

(4)  Ú. v. ES C 209, 27.7.2001, s. 1.