32004D0461

Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2004 ktorým sa stanovuje dotazník, ktorý sa má používať pri podávaní ročných správ o hodnotení kvality ovzdušia v súlade so smernicami Rady 96/62/ES a 1999/30/ES a v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2000/69/ES a 2002/3/ES (oznámené pod číslom dokumentu K (2004) 1714)Text s významom pre EHP.

CS.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 418 - 464
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 418 - 464
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 418 - 464
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 418 - 464
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 418 - 464
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 418 - 464
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 418 - 464
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 418 - 464
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 418 - 464


Rozhodnutie Komisie

z 29. apríla 2004

ktorým sa stanovuje dotazník, ktorý sa má používať pri podávaní ročných správ o hodnotení kvality ovzdušia v súlade so smernicami Rady 96/62/ES a 1999/30/ES a v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2000/69/ES a 2002/3/ES

(oznámené pod číslom dokumentu K (2004) 1714)

(Text s významom pre EHP)

(2004/461/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/62/ES z 27. septembra 1996 o posudzovaní a riadení kvality voľného ovzdušia [1], najmä na jej článok 12 ods. 1,

keďže:

(1) smernica 96/62/ES zavádza rámec na hodnotenie a riadenie kvality voľného ovzdušia a ustanovuje, že sa majú stanoviť podrobné dojednania pre podávanie informácií o kvalite ovzdušia;

(2) smernica Rady 1999/30/ES z 22. apríla 1999 o limitných hodnotách oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší [2] stanovuje limitné hodnoty, ktoré sa musia dosiahnuť k určitému cieľovému dátumu;

(3) rozhodnutie Komisie 2001/839/ES z 8. novembra 2001 ustanovujúce dotazník, ktorý sa má používať pri podávaní správ o hodnotení kvality ovzdušia podľa smerníc Rady 96/62/ES a 1999/30/ES [3] poskytlo model, na základe ktorého členské štáty mali poskytovať informácie o kvalite ovzdušia požadované podľa uvedených smerníc;

(4) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/69/ES zo 16. apríla 2000 týkajúca sa limitných hodnôt pre benzén a oxid uhoľnatý v okolitom ovzduší [4] stanovuje limitné hodnoty, ktoré sa musia dosiahnuť k určitému cieľovému dátumu. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/3/ES z 12. februára 2002, ktorá sa týka ozónu v okolitom ovzduší [5], stanovuje cieľové hodnoty, dlhodobé ciele, informačné a výstražné prahy, ktoré zavádzajú určité povinnosti. Pravidelné podávanie správ členskými štátmi je neoddeliteľnou súčasťou uvedených smerníc, spolu so smernicou 96/62/ES, a sú nevyhnutné pre kontrolu dodržiavania týchto povinností;

(5) okrem toho, sa každoročne nahlasuje celý rad údajov uvedených v článku 11 smernice 96/62/ES o znečisťujúcich látkach, na ktoré sa vzťahujú smernice 1999/30/ES, 2002/69/ES a 2002/3/ES;

(6) podľa smernice 1999/30/ES sa s účinnosťou od 19. júla 2001 zrušujú ustanovenia o podávaní správ podľa smernice Rady 80/779/EHS z 15. júla 1980 o limitných hodnotách pre kvalitu ovzdušia a smerných hodnotách oxidu siričitého a rozptýlených častíc [6], smernice Rady 82/884/EHS z 3. decembra 1982 o limitnej hodnote olova v ovzduší [7] a smernice Rady 85/203/EHS zo 7. marca 1982 o normách kvality ovzdušia pre oxid dusičitý [8], hoci limitné hodnoty vyplývajúce z týchto smerníc zostávajú v platnosti pre smernice 80/779/EHS a 82/884/EHS do roku 2005 a pre smernicu 85/203/EHS do roku 2010 a podľa článku 9 ods. 6 smernice 1999/30/ES zostáva v platnosti podávanie správ o prípadoch prekročenia týchto limitných hodnôt;

(7) s cieľom zabezpečiť, aby sa požadované informácie poskytovali v správnom formáte, by sa malo od členských štátov vyžadovať, aby ich predkladali na základe štandardizovaného dotazníka;

(8) dotazník stanovený rozhodnutím 2001/839/ES by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal aj povinnosti týkajúce sa podávania ročných správ, ktoré vyplývajú zo smerníc 2000/69/ES a 2002/3/ES, pričom by sa mali súčasne zaviesť určité zmeny a doplnenia smernice 1999/30/ES, ktoré sú vykonané s cieľom objasnenia a s cieľom zabezpečiť lepšie hodnotenie správ;

(9) rozhodnutie 2001/839/ES by sa malo v záujme jasnosti nahradiť;

(10) opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 12 ods. 2 smernice 96/62/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty používajú dotazník uvedený v prílohe ako základ pre posielanie informácií, ktoré sa poskytujú raz ročne v súlade s článkom 11 ods. 1 a článkom 12 ods. 1 smernice 96/62/ES a v súlade s týmito ustanoveniami:

- článok 3 ods. 1, 3 a 4, článok 4 ods. 1, článok 5 ods. 1, 2, 4 a 5, článok 6, článok 7 ods. 1, 2 a 3 a článok 9 ods. 6 smernice 1999/30/ES,

- článok 3 ods. 1, článok 4 a článok 5 ods. 1, 2, 3 a 5 smernice 2000/69/ES a

- článok 3 ods. 1 a 2, článok 4 ods. 1 a 2, článok 5, článok 9 ods. 1 a ods. 3 a článok 10 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b) smernice 2002/3/ES.

Článok 2

Rozhodnutie 2001/839/ES sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 29. apríla 2004

Za Komisiu

Margot Wallström

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 55. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003, s. 1).

[2] Ú. v. ES L 163, 29.6.1999, s. 41. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2001/744/ES (Ú. v. ES L 278, 23. 10. 2001, s. 35).

[3] Ú. v. ES L 319, 4.12.2001, s. 45.

[4] Ú. v. ES L 313, 13.12.2000, s. 12.

[5] Ú. v. ES L 67, 9.3.2002, s. 14.

[6] Ú. v. ES L 229, 30.8.1980, s. 30.

[7] Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 15.

[8] Ú. v. ES L 87, 27.3.1985, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Dotazník pre podávanie správ

o smernici Rady 96/62/ES o posudzovaní a riadení kvality voľného ovzdušia a smernici Rady 1999/30/ES o limitných hodnotách oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší, ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/69/ES týkajúcej sa limitných hodnôt pre benzén a oxid uhoľnatý v okolitom ovzduší a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/3/ES, ktorá sa týka ozónu v okolitom ovzduší

ČLENSKÝ ŠTÁT: …

KONTAKTNÁ ADRESA: …

REFERENČNÝ ROK: …

DÁTUM VYPLNENIA: …

Tieto formuláre rozlišujú medzi položkami, ktorých nahlasovanie vyžadujú právne predpisy, a údajmi, ktoré členské štáty nahlasujú dobrovoľne. Dobrovoľné položky sú vytlačené kurzívou.

Mnohé z formulárov, ktoré sú uvedené nižšie, obsahujú neurčitý počet riadkov alebo stĺpcov, ktoré sa majú vyplniť. V popise formuláru je v takom prípade počet prázdnych riadkov alebo stĺpcov, obmedzený na tri a čiarkovaná čiara naznačuje, že formulár sa má podľa potreby rozšíriť.

Okrem formulárov, ktoré má členský štát vyplniť, sú uvedené aj nejaké tabuľky. Tabuľky obsahujú informácie, ako sú napríklad pevne stanovené kódy, ktoré členský štát nesmie meniť.

Zoznam formulárov

Formulár 1 | Kontaktná inštitúcia a adresa |

Formulár 2 | Vymedzenie zón a aglomerácií |

Formulár 3 | Stanice a metódy merania použité na hodnotenie podľa smernice 1999/30/ES a smernice 2000/69/ES |

Formulár 4 | Stanice použité na hodnotenie ozónu, vrátane oxidu dusičitého a oxidov dusíka vo vzťahu k ozónu |

Formulár 5 | Stanice a metódy merania použité na hodnotenie odporúčaných prchavých organických zlúčenín |

Formulár 6 | Stanice a metódy merania použité na hodnotenie ostatných prekurzorov ozónu |

Formulár 7 | Metódy použité na odber vzoriek a meranie PM10, PM2,5 a prekurzorov ozónu: nepovinné doplňujúce kódy zadefinuje členský štát |

Formulár 8 | Zoznam zón a aglomerácií, kde hladiny prekračujú alebo neprekračujú limitné hodnoty (LV) alebo limitné hodnoty plus medzu tolerancie |

Formulár 9 | Zoznam zón a aglomerácií, kde hladiny prekračujú alebo neprekračujú cieľové hodnoty alebo dlhodobé ciele pre ozón |

Formulár 10 | Zoznam zón a aglomerácií, kde hladiny prekračujú alebo neprekračujú hornú prahovú hodnotu na hodnotenie úrovne znečistenia alebo dolnú prahovú hodnotu na hodnotenie úrovne znečistenia, vrátane informácií o uplatnení doplnkových metód hodnotenia |

Formulár 11 | Jednotlivé prekročenia limitných hodnôt a limitných hodnôt plus hranica tolerancie |

Formulár 12 | Dôvody jednotlivých prekročení: členský štát si zadefinuje nepovinné doplňujúce kódy |

Formulár 13 | Jednotlivé prekročenia prahových hodnôt pre ozón |

Formulár 14 | Prekročenie cieľových hodnôt pre ozón |

Formulár 15 | Ročná štatistika ozónu |

Formulár 16 | Ročné priemerné koncentrácie prekurzorov ozónu |

Formulár 17 | Údaje z monitorovania 10-minútových priemerných úrovní SO2 |

Formulár 18 | Údaje z monitorovania 24-hodinových priemerov úrovní PM2,5 |

Formulár 19 | Tabuľkové výsledky a metódy použité pri doplnkovom hodnotení |

Formulár 20 | Zoznam odkazov na metódy doplnkového hodnotenia uvedené vo formulári 19 |

Formulár 21 | Prípady prekročenia limitných hodnôt SO2 spôsobené prírodnými zdrojmi |

Formulár 22 | Prírodné zdroje SO2 : členský štát si zadefinuje nepovinné doplňujúce kódy |

Formulár 23 | Prípady prekročenia limitných hodnôt pre PM10 spôsobené prírodnými udalosťami |

Formulár 24 | Prípady prekročenia limitných hodnôt pre PM10 spôsobené zimným posypom |

Formulár 25 | Konzultácie o znečisťovaní ovzdušia presahujúcom hranice štátov |

Formulár 26 | Prípady prekročení limitných hodnôt stanovených v smerniciach 80/779/EHS, 82/884/EHS a 85/203/EHS |

Formulár 27 | Dôvody prekročení limitných hodnôt stanovených v smerniciach 80/779/EHS, 82/884/EHS a 85/203/EHS: členský štát si zadefinuje nepovinné doplňujúce kódy |

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 | Metódy použité na odber vzoriek a meranie PM10, PM2,5 a prekurzorov ozónu: štandardné kódy |

Tabuľka 2 | Dôvody jednotlivých prekročení: štandardné kódy |

Tabuľka 3 | Štatistické parametre, ktoré sa majú používať v mapách rozloženia koncentrácií |

Tabuľka 4 | Prírodné zdroje SO2 : štandardné kódy |

Tabuľka 5 | Prírodné udalosti spôsobujúce prekročenie limitných hodnôt pre PM10: štandardné kódy |

Formulár 1 Kontaktná inštitúcia a adresa

Názov kontaktnej inštitúcie | |

Poštová adresa | |

Meno kontaktnej osoby | |

Telefónne číslo kontaktnej osoby | |

Faxové číslo kontaktnej osoby | |

E-mailová adresa kontaktnej osoby | |

V prípade potreby uveďte vysvetľujúce poznámky | |

Poznámka k formuláru 1:

Od členského štátu sa vyžaduje, aby vyplnil kontaktnú inštitúciu, a ak je to možné, aj kontaktnú osobu na národnej úrovni, na ktoré sa môže Komisia v prípade potreby obrátiť so žiadosťou o ďalšie podrobnosti ohľadne tohto dotazníka.

Formulár 2 Vymedzenie zón a aglomerácií (článok 5 a článok 11 ods. 1 písm. b) smernice 96/62/ES)

| Zóny |

| | |

Presný názov zóny | | | |

Kód zóny | | | |

Znečisťujúca látkay), prípadne jednotlivé ciele ochrany pre príslušnú zónu | | | |

Typ (ag/neag) | | | |

Rozloha (km2) | | | |

Počet obyvateľov | | | |

Súradnice hraníc | | | |

Súradnice hraníc | | | |

Súradnice hraníc | | | |

Poznámky k formuláru 2:

(1) Členský štát by mal uviesť nielen názov zóny, ale aj jedinečný kód zóny.

(2) Členský štát by mal uviesť znečisťujúcu látku (látky), ktoré sa v príslušnej zóne sledujú, použitím kódov:

"S" pre SO2, "N" pre NO2/NOx, "P" pre PM10 a "L" pre olovo, "B" pre benzén, "C" pre oxid uhoľnatý a "O" pre ozón, oddelené bodkočiarkou, alebo "A", ak sa v zóne sledujú všetky tieto znečisťujúce látky. Ak bola zóna osobitne vymedzená na účely ochrany zdravia, ekosystému a vegetácie, členský štát by mal použiť tieto kódy:

"SH" pre ochranu zdravia pred SO2, "SE" pre ochranu ekosystému pred SO2, "NH" pre ochranu zdravia pred NO2 a "NV" pre ochranu vegetácie pred NOx.

(3) Je potrebné uviesť, či je zóna aglomeráciou (kód "ag") alebo nie (kód "neag").

(4) Členské štáty môžu doplniť rozlohu a počet obyvateľov zóny pre potreby ďalšieho spracovania údajov na európskej úrovni, pričom uvádzanie týchto údajov nie je povinné.

(5) Na účely ďalšieho spracovania sa od členského štátu vyžaduje, aby uviedol hranice zóny v štandardnom formáte (ako mnohouholníky, za použitia zemepisných súradníc podľa ISO 6709: zemepisná dĺžka a šírka). Od členského štátu sa vyžaduje, aby samostatne priložil mapu zón (buď ako elektronický súbor, alebo na papieri), na uľahčenie správnej interpretácie údajov o zóne. Členský štát musí poskytnúť buď hranice zóny vo formulári 2, alebo mapu.

Formulár 3 Stanice a metódy merania použité na hodnotenie podľa smernice 1999/30/ES (príloha IX) a smernice 2000/69/ES (príloha VII)

+++++ TIFF +++++

Poznámky k formuláru 3:

(1) Vo formulári č. 3 a v ostatných formulároch v tomto dotazníku výraz "kód stanice" znamená kód, ktorý sa už používa pri výmene údajov podľa rozhodnutia o výmene informácií 97/101/ES. "Miestny kód stanice" znamená kód používaný v rámci členského štátu alebo regiónu.

(2) Od členského štátu sa vyžaduje, aby v treťom stĺpci identifikoval zónu (zóny), v ktorej sa stanica nachádza. Ak ide o viac ako jednu zónu, kódy sa oddelia bodkočiarkou.

(3) Od členského štátu sa vyžaduje, aby v stĺpcoch so záhlavím "SO2", "NO2", "NOx", "olovo", "benzén" a "CO" uviedol, či na hodnotenie podľa smernice 1999/30/ES alebo smernice 2000/69/ES používa meranie tým, že v kladnom prípade v príslušnom stĺpci uvedie "y" a v prípade, ak meranie nepoužíva, nechá príslušnú kolónku prázdnu. Je potrebné poznamenať, že v prípade zaškrtnutia NOx to znamená, že stanica sa nachádza v lokalite, v ktorej sa uplatňuje limitná hodnota pre ochranu vegetácie. Ak sa stanica nachádza v bezprostrednej blízkosti určitých zdrojov olova, ktoré sú uvedené v prílohe IV smernice 1999/30/ES, od členského štátu sa vyžaduje, aby namiesto "y" v príslušnej kolónke uviedol "SS".

(4) Členský štát použije stĺpce so záhlavím "PM10" alebo "PM2,5" na uvedenie, či používa meranie na hodnotenie podľa smernice 1999/30/ES a zároveň uvedie, akú metódu merania používa. Ak sa na hodnotenie podľa smernice používa meranie, členský štát v príslušnej kolónke uvedie kód metódy merania (pozri poznámku 5); ak na hodnotenie podľa smernice nepoužíva meranie, príslušnú kolónku nechá prázdnu. Pre úrovne PM2,5 sa podľa článku 6 smernice 96/62/ES nevyžaduje formálne hodnotenie.

(5) Kód metódy merania PM10 a PM2,5 sa môže uviesť buď použitím jedného zo štandardných kódov uvedených v tomto dotazníku (pozri tabuľku 1), alebo kódu, ktorý si zadefinuje členský štát a ktorý sa bude odvolávať na osobitný zoznam metód opísaných členským štátom (pozri formulár 7). Opis zadefinovaný členským štátom môže obsahovať odkaz na samostatný dokument priložený k dotazníku. Ak sa metóda merania počas roka zmenila, členský štát uvedie kódy obidvoch metód, pričom najprv uvedie metódu, ktorá sa používala po najdlhšiu časť roka, potom uvedie druhú metódu, pričom obidva kódy oddelí bodkočiarkou.

(6) Ak metóda merania PM10 a PM2,5 nie je ani referenčnou metódou, ani dočasnou referenčnou metódou uvedenou v prílohe IX smernice 1999/30/ES, od členského štátu sa vyžaduje, aby uviedol korekčný faktor, ktorým vynásobil namerané koncentrácie, aby získal koncentrácie uvedené v tomto dotazníku alebo uvedie zodpovedajúcu korekčnú rovnicu. Pri uvádzaní korekčnej rovnice sa môže použiť ľubovoľný formát, v ktorom sa nameraná koncentrácia označí ako "CM" a hlásená koncentrácia ako "CR", pokiaľ je to možné v tvare CR = f(CM). Ak sa preukázalo, že výsledky danej metódy sú rovnocenné s výsledkami referenčnej metódy bez uplatnenia korekčného faktora, od členského štátu sa vyžaduje, aby namiesto korekčného faktora alebo rovnice v príslušnej kolónke uviedol hodnotu "1".

(7) "Funkcie stanice" naznačuje, či sa stanica nachádza v lokalite, kde sa uplatňujú a) len limitné hodnoty pre zdravie, limitná hodnota SO2 pre ekosystémy a limitná hodnota NOx pre vegetáciu (kód "HEV"), b) len limitné hodnoty pre zdravie a limitná hodnota SO2 pre ekosystémy (kód "HE"), c) len limitné hodnoty pre zdravie a limitná hodnota NOx pre vegetáciu (kód "HV") alebo d) len limitné hodnoty pre zdravie (kód "H").

Formulár 4 Stanice použité na hodnotenie ozónu, vrátane oxidu dusičitého a oxidov dusíka vo vzťahu k ozónu (smernica 2002/3/ES, príloha III. IV, VI)

+++++ TIFF +++++

Poznámky k formuláru 4:

(1) Od členského štátu sa vyžaduje, aby v treťom stĺpci identifikoval zónu (zóny), v ktorej sa stanica nachádza.

(2) Členský štát použije stĺpce so záhlavím "O3", "NO2" a "NOx" na uvedenie, či sa na hodnotenie podľa smernice 2002/3/ES používa meranie tak, že v kladnom prípade v príslušnom stĺpci uvedie "y" a v prípade, ak meranie nepoužíva, nechá príslušnú kolónku prázdnu. Stĺpec so záhlavím "NO2" znamená meranie, ako je uvedené v článku 9 ods. 1 smernice 2002/3/ES, stĺpec so záhlavím "NOx" znamená meranie ako je uvedené v článku 9 ods. 3 smernice 2002/3/ES.

(3) "Typ stanice" je definovaný podľa prílohy IV smernice 2002/3/ES. Použijú sa tieto kódy: "U" pre mestskú, "S" pre predmestskú, "R" pre vidiecku a "RB" pre vidiecku pozaďovú.

Formulár 5 Stanice a metódy merania použité na hodnotenie odporúčaných prchavých organických zlúčenín (smernica 2002/3/ES, príloha VI)

| Stanice |

| | |

Kód stanice | | | |

Miestny kód stanice | | | |

Kód zóny, v ktorej sa ozón sleduje | | | |

etán | | | |

etylén | | | |

acetylén | | | |

propán | | | |

propén | | | |

n-bután | | | |

i-bután | | | |

1-butén | | | |

trans-2-butén | | | |

cis-2-butén | | | |

1,3-butadién | | | |

n-pentán | | | |

i-pentán | | | |

1-pentén | | | |

2-pentén | | | |

izoprén | | | |

n-hexán | | | |

i-hexán | | | |

n-heptán | | | |

n-oktán | | | |

i-oktán | | | |

benzén | | | |

toluén | | | |

etylbenzén | | | |

m+p-xylén | | | |

o-xylén | | | |

1,2,4-trimetylbenzén | | | |

1,2,3-trimetylbenzén | | | |

1,3,5-trimetylbenzén | | | |

formaldehyd | | | |

všetky uhľovodíky bez obsahu metánu | | | |

Poznámky k formuláru 5:

(1) Členský štát vo formulári 5 pre každú stanicu a pre každú látku hodnotenú podľa článku 9 ods. 3 smernice 2002/3/ES uvedie metódu merania pomocou jedného zo štandardných kódov uvedených v tomto dotazníku (pozri tabuľku 1) alebo pomocou kódu zadefinovaného členským štátom (formulár 7).

(2) Keďže povinnosti týkajúce sa podávania správ o prekurzoroch ozónu musia zahŕňať "príslušné prchavé organické zlúčeniny", zoznam vo formulári 5 predstavuje len odporúčanie podľa prílohy VI smernice 2002/3/ES.

Formulár 6 Stanice a metódy merania použité na hodnotenie ostatných prekurzorov ozónu (smernica 2002/3/ES, príloha VI)

| Stanice |

| | |

Kód stanice | | | |

Miestny kód stanice | | | |

Kód zóny, v ktorej sa ozón sleduje | | | |

Poznámka k formuláru 6:

V ľavom stĺpci formulára 6 členský štát uvedie prekurzory ozónu hodnotené podľa článku 9 ods. 3 smernice 2002/3/ES iné, ako sú prekurzory ozónu opísané vo formulári 5. Členský štát vo formulári 6 pre každú stanicu a pre každú látku uvedie metódu merania pomocou jedného zo štandardných kódov uvedených v tomto dotazníku (pozri tabuľku 1) alebo pomocou kódu zadefinovaného členským štátom (formulár 7). Poznámka 2 k formuláru 5 platí zodpovedajúco aj pre formulár 6.

Tabuľka 1 Metódy použité na odber vzoriek a meranie PM10, PM2,5 a prekurzorov ozónu: štandardné kódy (1)

Kód metódy | Opis |

M1 | PM10 alebo PM2,5: beta-absorpcia |

M2 | PM10 alebo PM2,5: gravimetria pre PM10 a/alebo PM2,5 — kontinuálne meranie |

M2dxxx | PM10 alebo PM2,5: gravimetria pre PM10 a/alebo PM2,5 — náhodné meranie; xxx by mal byť počet dní meraní. Príklad: náhodný výber vzoriek v 180 dňoch roka sa uvedie ako M2d180. |

M3 | PM10 alebo PM2,5: oscilačná mikrobilancia pre PM10 a/alebo PM2,5 |

M4 | Súhrnná hodnota NMHC: automatické, semikontinuálne monitorovanie, NMHC vypočítané zo všetkých uhľovodíkov mínus metán; FID |

M5 | Súhrnná hodnota NMHC: automatické, semikontinuálne monitorovanie po chromatografickej separácii NMHC od metánu; FID |

M6 | Jednotlivé VOC: automatický odber vzoriek a priama analýza; kryogénna archivácia vzoriek, detekcia GC/FID (MS) |

M7 | Jednotlivé VOC: odber vzoriek do nádoby na vzduch; off-line analýza pomocou detekcie GC/FID (MS) |

M8 | Jednotlivé VOC: odber vzoriek na aktívnom tuhom adsorbente; off-line analýza pomocou detekcie GC/FID (MS) po desorpcii v rozpúšťadle alebo teplotnej desorpcii |

M9 | Jednotlivé VOC: odber vzoriek na difúznom tuhom adsorbente; off-line analýza pomocou detekcie GC/FID (MS) po desorpcii v rozpúšťadle alebo teplotnej desorpcii |

M10 podkód2) | Formaldehyd: odber vzoriek s DNPH; off-line analýza hydrazónov pomocou HPLC s UV detekciou (360 nm). |

M10 podkód1) | Formaldehyd: odber vzoriek s HMP; off-line analýza oxazolidínu pomocou GC-NPD |

M12 podkód2) | Formaldehyd: odber vzoriek s bisulfitom a chromatrópnou kyselinou; off-line analýza pomocou spektrometrie (580 nm) |

(1) DNPH: dinitrofenylhydrazín; FID: detekcia plameňovou ionizáciou; GC: plynová chromatografia; HC: uhľovodíky; HMP: hydoxymetylpiperidín; HPLC: vysokotlaková plynová chromatografia; MS: hmotnostný spektrometer; NMHC: uhľovodíky bez obsahu metánu; NPD: detektor dusíka a fosforu; UV: ultrafialový; VOC: prchavé organické zlúčeniny.

(2) Odber vzoriek impingerom: použite podkód "IM"; aktívny odber vzoriek na absorbente: podkód "AS"; difúzny odber vzoriek: podkód "DI"; Príklad: "M10AS".

Formulár 7 Metódy použité na odber vzoriek a meranie PM10, PM2,5a prekurzorov ozónu: nepovinné doplňujúce kódy zadefinované členským štátom (smernica 1999/30/ES, príloha IX a smernica 2002/3/ES,príloha VI)

+++++ TIFF +++++

Formulár 8 Zoznam zón a aglomerácií, kde hladiny prekračujú alebo neprekračujú limitné hodnoty (LV) alebo limitné hodnoty plus hranicu tolerancie (LV + MOT) (smernica 96/62/ES články 8, 9 a 11, smernica 1999/30/ES prílohy I, II, III a IV, smernica 2000/69/ES prílohy I a II)

Formulár 8a Zoznam zón, v ktorých došlo k prekročeniu limitnej hodnoty SO2

+++++ TIFF +++++

Formulár 8b Zoznam zón, v ktorých došlo k prekročeniu limitnej hodnoty NO2/NOx

+++++ TIFF +++++

Formulár 8c Zoznam zón, v ktorých došlo k prekročeniu limitnej hodnoty PM10

+++++ TIFF +++++

Formulár 8d Zoznam zón, v ktorých došlo k prekročeniu limitnej hodnoty olova

+++++ TIFF +++++

Formulár 8e Zoznam zón, v ktorých došlo k prekročeniu limitnej hodnoty pre benzén

+++++ TIFF +++++

Formulár 8f Zoznam zón, v ktorých došlo k prekročeniu limitnej hodnoty oxidu uhoľnatého

+++++ TIFF +++++

Poznámky k formuláru 8:

(1) Záhlavia stĺpcov majú tento význam:

> LV + MOT: viac ako limitná hodnota plus hranica tolerancie;

≤ LV + MOT; > LV: menej alebo rovnako ako limitná hodnota plus hranica tolerancie, ale viac ako limitná hodnota;

> LV: menej alebo rovnako ako limitná hodnota;

> LV: viac ako limitná hodnota;

SS: kvôli špecifickým zdrojom, pozri poznámku 7.

čl 3 ods. 2 povolené predĺženie obdobia, pozri poznámku 8.

(2) Výraz "> LV + MOT" by sa mal chápať ako "> LV", kde hranica tolerancie klesla na 0 %. V takom prípade sa stĺpec so záhlavím "≤ LV + MOT; > LV" nepoužije.

(3) Ak záhlavie stĺpca označuje stav zóny, v príslušnom stĺpci uveďte "y".

(4) Ak prekročenie znečistenia bolo získané len z modelových výpočtov, namiesto "y" uveďte "m".

(5) Pre prahové hodnoty pre ekosystémy a vegetáciu vyznačte len prípady ich prekročenia, ku ktorým došlo v oblastiach, kde sa tieto limitné hodnoty uplatňujú. Pri zónach, v ktorých neexistujú žiadne také oblasti, kde sa tieto limitné hodnoty uplatňujú, v stĺpci so záhlavím "LV" uveďte "n".

(6) Zimný priemer je definovaný ako obdobie od 1. októbra roka, ktorý predchádza referenčnému roku, do 31. marca referenčného roka.

(7) Ak došlo k prekročeniu znečistenia, ktoré je uvedené vo formulári 8d, len kvôli prekročeniu znečistenia v oblasti, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti špecifických zdrojov určených podľa prílohy IV smernice 1999/30/ES, od členského štátu sa vyžaduje, aby v stĺpci "SS" uviedol "y".

(8) Vo formulári 8e sa výraz "LV" vzťahuje na limitnú hodnotu špecifikovanú v prílohe I smernice 2000/69/ES. Pri zónach, pre ktoré Komisia udelila predĺženie obdobia pre benzén podľa článku 3 ods. 2 smernice 2000/69/ES, sa od členského štátu vyžaduje, aby v stĺpci "čl. 3 ods. 2" uviedol "y".

Formulár 9 Zoznam zón a aglomerácií, kde hladiny prekračujú alebo neprekračujú cieľové hodnoty alebo dlhodobé ciele pre ozón (smernica 2002/3/ES, príloha I)

+++++ TIFF +++++

Poznámky k formuláru 9:

Záhlavia stĺpcov majú tento význam:

>TV : Viac než cieľový limit emisií pre ozón.

≤TV; >LTO : Menej alebo rovné cieľovému limitu emisií avšak viac ako dlhodobý emisný cieľ.

≤LTO : Menej alebo rovné dlhodobému emisnému cieľu pre ozón.

(1) Ak záhlavie stĺpca označuje stav zóny, v príslušnom stĺpci uveďte "y".

(2) Ak prekročenie znečistenia bolo získané len z modelových výpočtov, namiesto "y" uveďte "m".

(3) Stav sa hodnotí za tri roky pri cieľovej hodnote pre zdravie a za päť rokov pri cieľovej hodnote pre vegetáciu.

Formulár 10 Zoznam zón a aglomerácií, kde hladiny prekračujú alebo neprekračujú horné prahové hodnoty na hodnotenie úrovne znečistenia (UAT) alebo dolné prahové hodnoty na hodnotenie úrovne znečistenia (LAT), vrátane informácií o uplatnení doplnkových metód hodnotenia (smernica 96/62/ES článok 6, smernica 1999/30/ES článok 7 ods. 3 a príloha V, smernica 2000/69/ES článok 5 ods. 3 a príloha III, smernica 2002/3/ES článok 9 ods. 1 a príloha VII)

Formulár 10a Zoznam zón vo vzťahu k hodnoteniu prekročení prahových hodnôt a k doplnkovému hodnoteniu pre SO2

+++++ TIFF +++++

Formulár 10b Zoznam zón vo vzťahu k hodnoteniu prekročení prahových hodnôt a k doplnkovému hodnoteniu pre NO2/NOx

+++++ TIFF +++++

Formulár 10c Zoznam zón vo vzťahu k hodnoteniu prekročení prahových hodnôt a k doplnkovému hodnoteniu pre PM10

+++++ TIFF +++++

Formulár 10d Zoznam zón vo vzťahu k hodnoteniu prekročení prahových hodnôt a k doplnkovému hodnoteniu pre olovo

+++++ TIFF +++++

Formulár 10e Zoznam zón vo vzťahu k hodnoteniu prekročení prahových hodnôt a k doplnkovému hodnoteniu pre benzén

+++++ TIFF +++++

Formulár 10f Zoznam zón vo vzťahu k hodnoteniu prekročení prahových hodnôt a k doplnkovému hodnoteniu pre oxid uhoľnatý

+++++ TIFF +++++

Formulár 10g Zoznam zón vo vzťahu k doplnkovému hodnoteniu pre ozón

+++++ TIFF +++++

Poznámky k formuláru 10:

(1) Záhlavia stĺpcov majú tento význam:

> UAT : viac ako horná prahová hodnota;

≤ UAT; > LAT : menej alebo rovnako ako horná prahová hodnota, ale viac ako dolná prahová hodnota;

≤ LAT : menej alebo rovnako ako dolná prahová hodnota;

SA : doplnkové hodnotenie, pozri poznámku 6.

(2) Ak záhlavie stĺpca označuje stav zóny, v príslušnom stĺpci uveďte "y".

(3) Ak prekročenie znečistenia bolo získané len z modelových výpočtov, namiesto "y" uveďte "m".

(4) Pre prahové hodnoty pre ekosystémy vyznačte len prípady ich prekročenia, ku ktorým došlo v oblastiach, kde sa tieto limitné hodnoty pre ekosystémy uplatňujú.

(5) Prekročenie UAT a LAT sa posudzuje na základe referenčného roku a predchádzajúcich štyroch rokov v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe V(II) smernice 1999/30/ES a prílohy III(II) smernice 2000/69/ES.

(6) Od členského štátu sa vyžaduje, aby v stĺpci "SA" uviedol, či boli informácie získané zo stálych monitorovacích staníc doplnené o informácie z ostatných zdrojov, ako je uvedené v článku 7 ods. 3 smernice 1999/30/ES, článku 5 ods. 3 smernice 2000/69/ES a článku 9 ods. 1 smernice 2002/3/ES.

Formulár 11 Jednotlivé prekročenia limitných hodnôt a limitných hodnôt plus hranica tolerancie (MOT) (smernica 96/62/ES článok 11 ods. 1 písm. a) bod. i) and ii), smernica 1999/30/ES prílohy I, II, IV a V a smernica 2000/69/ES prílohy I a II)

Formulár 11a Prekročenie limitnej hodnoty SO2 plus MOT pre zdravie (hodinový priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 11b Prekročenie limitnej hodnoty SO2 pre zdravie (24-hod. priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 11c Prekročenie limitnej hodnoty SO2 pre ekosystémy (ročný priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 11d Prekročenie limitnej hodnoty SO2 pre ekosystémy (zimný priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 11e Prekročenie limitnej hodnoty NO2 plus MOT pre zdravie (hodinový priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 11f Prekročenie limitnej hodnoty NO2 plus MOT pre zdravie (ročný priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 11g Prekročenie limitnej hodnoty NOx pre vegetáciu

+++++ TIFF +++++

Formulár 11h Prekročenie limitnej hodnoty PM10 plus MOT (1. etapa; 24-hod. priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 11i Prekročenie limitnej hodnoty pre PM10 plus MOT (1. etapa; ročný priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 11j Prekročenie limitnej hodnoty pre olovo plus MOT

+++++ TIFF +++++

Formulár 11k Prekročenie limitnej hodnoty pre benzén plus MOT

+++++ TIFF +++++

Formulár 11l Prekročenie limitnej hodnoty pre oxid uhoľnatý plus MOT

+++++ TIFF +++++

Poznámky k formuláru 11:

(1) Identifikácia stanice vyplnením kódu Eol stanice nie je povinná, ale odporúča sa mimoriadne.

(2) Fráza "limitná hodnota plus MOT" by sa mala chápať ako "limitná hodnota", kde hranica tolerancie klesla na 0 %.

(3) "Mesiac" a "deň v mesiaci" by sa mali uvádzať pomocou čísla (1-12 a 1-31). "Hodina" by sa mala uvádzať ako "1" pre hodinu od 00:00 do 01:00 atď.

(4) Všetky prekročenia limitnej hodnoty plus hranice tolerancie na stanici sa hlásia vtedy, ak je celkový počet prekročení vyšší, ako povolený počet. Ak je celkový počet prekročení na stanici nižší alebo rovnajúci sa povolenému počtu, nehlásia sa pre túto stanicu žiadne prípady prekročenia.

(5) Dôvod prekročenia sa môže uviesť použitím jedného alebo niekoľkých štandardných kódov uvedených v tomto dotazníku (pozri tabuľku 2), alebo kódu, ktorý si zadefinuje členský štát a ktorý sa bude odvolávať na osobitný zoznam dôvodov opísaných členským štátom (formulár 12). Ak sa uvedie viac ako jeden dôvod, kódy by sa mali oddeliť bodkočiarkou. Opis uvedený členským štátom môže obsahovať odkaz na samostatný dokument priložený k dotazníku.

(6) Pri prekročeniach v zónach, pre ktoré Komisia podľa článku 3 ods. 2 smernice 2000/69/ES povolila predĺženie lehoty, sa od členského štátu vyžaduje, aby v kolónke so záhlavím "Článok 3 ods. 2" uviedol "y":

(7) Ak sa nepozorovali žiadne prekročenia nad povolený počet prekročení, od členského štátu sa vyžaduje, aby v ľavej kolónke prvého riadku uviedol "Žiadne prekročenia".

Tabuľka 2 Dôvody jednotlivých prekročení štandardné kódy

Kód dôvodu | Opis |

S1 | Centrum mesta s hustou premávkou |

S2 | Blízkosť hlavnej cesty |

S3 | Miestny priemysel, vrátane výroby elektrickej energie |

S4 | Kameňolom alebo banské činnosti |

S5 | Vykurovanie domácností |

S6 | Havarijný únik emisií z priemyselného zdroja |

S7 | Havarijný únik emisií z nepriemyselného zdroja |

S8 | Prírodný zdroj (zdroje) alebo prírodná udalosť (udalosti) |

S9 | Zimný posyp ciest |

S10 | Prenos znečistenia ovzdušia pochádzajúceho zo zdrojov, ktoré sa nenachádzajú na území členského štátu |

S11 | Miestna benzínová čerpacia stanica |

S12 | Parkovisko |

S13 | Skladovanie benzénu |

Formulár 12 Dôvody jednotlivých prekročení: nepovinné doplňujúce kódy, ktoré má zadefinovať členský štát (smernica 96/62/ES článok 11 ods. 1 písm. a) bod i) a ii) a smernica 1999/30/ES príloha I, II, IV a V, smernica 2000/69/ES príloha I a II)

+++++ TIFF +++++

Formulár 13 Jednotlivé prekročenia prahových hodnôt pre ozón (smernica 2002/3/ES, článok 10 ods. 2 písm. b) a príloha III)

Formulár 13a Prekročenie hodnoty informačného prahu pre ozón

+++++ TIFF +++++

Formulár 13b Prekročenie hodnoty výstražného prahu pre ozón

+++++ TIFF +++++

Formulár 13c Prekročenie dlhodobého cieľa pre ozón na účely ochrany zdravia

+++++ TIFF +++++

Poznámky k formuláru 13:

(1) Pre "Kód(y) dôvodu" pozri poznámku 5 k formuláru 11.

(2) 13a a 13b: Obdobie prekročenia je nepretržité obdobie počas jedného kalendárneho dňa, kedy bola prahová hodnota nepretržite prekročená. Obdobie nemôže zahŕňať viac hodín, ako má jeden kalendárny deň. Ak sa v jeden kalendárny deň vyskytne viac období prekročenia, každé obdobie sa musí uviesť osobitne.

(3) Požiadavka nahlasovať merania NO2 je obmedzená na minimálne 50 % miest odberu pre O3 (článok 9 ods. 1 smernice 2003/3/ES).

Formulár 14 Prekročenie cieľových hodnôt pre ozón (smernica 2002/3/ES, článok 10 ods. 2 písm. b) a príloha III)

Formulár 14a Stanice, na ktorých je prekročená cieľová hodnota ozónu pre ľudské zdravie

+++++ TIFF +++++

Formulár 14b Stanice, na ktorých je prekročená cieľová hodnota ozónu pre vegetáciu

+++++ TIFF +++++

Poznámky k formuláru 14:

(1) Údaje by mali byť v súlade s požiadavkami smernice 2002/3/ES, príloha I(II) poznámky pod čiarou b a c. Ak trojročný alebo päťročný priemer nie je možné určiť na základe úplného súboru po sebe idúcich ročných údajov, každý rok zohľadnený pri výpočte by sa mal uviesť v pravom krajnom stĺpci, oddelený od ostatných rokov bodkočiarkou.

(2) Formulár 14a: Všetky prekročenia cieľovej hodnoty na stanici sa hlásia vtedy, ak je celkový počet prekročení vyšší, ako povolený počet. Ak je celkový počet prekročení na stanici nižší alebo rovnajúci sa povolenému počtu, nehlásia sa pre túto stanicu žiadne prípady prekročenia.

Formulár 15 Ročná štatistika ozónu (smernica 2002/3/ES, článok 10 ods. 2 písm. b) a príloha III)

+++++ TIFF +++++

Poznámka k formuláru 15:

Počet platných údajov pre AOT40 sa týka hodinových údajov, ktoré sú k dispozícií za príslušné obdobie (napr. pre ochranu vegetácie medzi 8:00 a 20:00 od mája do júla, maximálne 1104 hodín; pre ochranu lesa od 8:00 do 20:00 od apríla do septembra, maximálne 2196 hodín).

Formulár 16 Ročné priemerné koncentrácie prekurzorov ozónu (smernica 2002/3/ES, článok 10 ods. 2 písm. b) a príloha VI)

Formulár 16a Ročné priemerné koncentrácie odporúčaných prchavých organických zlúčenín

| Stanice |

| | |

Eol-kód stanice | | | |

etán | | | |

etylén | | | |

acetylén | | | |

propán | | | |

propén | | | |

n-bután | | | |

i-bután | | | |

1-butén | | | |

trans-2-butén | | | |

cis-2-butén | | | |

1,3-butadién | | | |

n-pentán | | | |

i-pentán | | | |

1-pentén | | | |

2-pentén | | | |

izoprén | | | |

n-hexán | | | |

i-hexán | | | |

n-heptán | | | |

n-oktán | | | |

i-oktán | | | |

benzén | | | |

toluén | | | |

etyl benzén | | | |

m+p-xylén | | | |

o-xylén | | | |

1,2,4-trimetylbenzén | | | |

1,2,3-trimetylbenzén | | | |

1,3,5-trimetylbenzén | | | |

formaldehyd | | | |

všetky uhľovodíky bez obsahu metánu | | | |

Formulár 16b Ročné priemerné koncentrácie prekurzorov ozónu

| Stanice |

| | |

Eol-kód stanice | | | |

Poznámky k formuláru 16:

(1) V prvom riadku formulára 16 a členský štát uvedie kódy staníc a v nasledujúcich riadkoch priemernú ročnú koncentráciu prekurzorov ozónu hodnotenú podľa článku 9 ods. 3 smernice 2002/3/ES.

(2) Pre prekurzory ozónu iné, ako sú opísané vo formulári 16a a hodnotené podľa článku 9 ods. 3 smernice 2002/3/ES členský štát vyplní formulár 16b rovnakej štruktúry ako formulár 16a uvedením týchto iných prekurzorov v prvom stĺpci.

(3) Keďže povinnosti týkajúce sa podávania správ o prekurzoroch ozónu musia zahŕňať "príslušné prchavé organické zlúčeniny", zoznam uvedený vo formulári 16a predstavuje len odporúčanie podľa prílohy VI smernice 2002/3/ES.

(4) Koncentrácie, ktoré boli nahlásené podľa rozhodnutia o výmene informácií 97/101/ES sa vo formulári 16 neuvádzajú.

Formulár 17 Údaje z monitorovania 10-minútových priemerných úrovní SO2 (smernica 1999/30/ES článok 3 ods. 3)

+++++ TIFF +++++

Poznámka k formuláru 17:

Ak členský štát nemá možnosť zaznamenávať údaje o koncentráciách oxidu siričitého spriemerované za 10 minút, tento formulár nemusia vypĺňať.

Formulár 18 Údaje z monitorovania 24-hodinových priemerných úrovní PM2,5 (smernica 1999/30/ES článok 5 ods. 2)

+++++ TIFF +++++

Formulár 19 Tabuľkové výsledky a metódy použité pri doplnkovom hodnotení (smernica 1999/30/ES článok 7 ods. 3 a príloha VIII (II), smernica 2000/69/ES článok 5 ods. 3 a príloha VI (II) a smernica 2002/3/ES článok 9 os. 1 a príloha VII (II))

Formulár 19a Výsledky a metódy použité pri doplnkovom hodnotení SO2

+++++ TIFF +++++

Formulár 19b Výsledky a metódy použité pri doplnkovom hodnotení NO2 /NOx

+++++ TIFF +++++

Formulár 19 c.1 Výsledky a metódy použité pri doplnkovom hodnotení PM10 (1. etapa)

+++++ TIFF +++++

Formulár 19 c.2 Výsledky a metódy použité pri doplnkovom hodnotení PM10 (2. etapa)

+++++ TIFF +++++

Formulár 19d Výsledky a metódy použité pri doplnkovom hodnotení olova

+++++ TIFF +++++

Formulár 19e Výsledky a metódy použité pri doplnkovom hodnotení benzénu

+++++ TIFF +++++

Formulár 19f Výsledky a metódy použité pri doplnkovom hodnotení oxidu uhoľnatého

+++++ TIFF +++++

Formulár 19g Výsledky a metódy použité pri doplnkovom hodnotení ozónu

+++++ TIFF +++++

Poznámky k formuláru 19:

(1) "Metóda" je kód definovaný členským štátom, ktorý sa odvoláva na osobitný zoznam (formulár 20) odkazov na publikácie alebo správy, v ktorých sú doplnkové metódy zdokumentované. Formulár 20 je súčasťou správy pre Komisiu; uvedené publikácie ani správy sa Komisii neposielajú.

(2) K formuláru 19 sa môžu priložiť mapy znázorňujúce rozloženie koncentrácií. Odporúča sa, aby členský štát, pokiaľ je to možné, zostrojil mapy znázorňujúce rozloženie koncentrácií v každej zóne a aglomerácii. Odporúča sa, aby sa používali izočiary parametrov koncentrácií, v ktorých sú prahové hodnoty kvality ovzdušia vyjadrené (pozri tabuľku 3), pričom sa použijú izočiary v intervaloch 10 % prahovej hodnoty.

(3) Informácie sa mali byť spriemerované za obdobie vhodné pre dlhodobé ciele (jeden rok), cieľovú hodnotu pre zdravie (tri roky) a cieľovú hodnotu pre vegetáciu (päť rokov).

Tabuľka 3 Štatistické parametre, ktoré sa majú používať v mapách rozloženia koncentrácií

Znečisťujúca látka | Prametre |

SO2 | 99,7 percentil 1-hodinových priemerov; 98,9 percentil 24-hodinových priemerov; ročný priemer; zimný priemer |

NO2 | 99,8 percentil 1-hodinových priemerov |

NO2/NOx | ročný priemer |

PM10 | 90,1 percentil 24-hodinových priemerov (1. etapa); 97,8 percentil 24-hodinových priemerov (2. etapa) |

PM10 a PM2,5 | ročný priemer |

olovo | ročný priemer |

benzén | ročný priemer |

oxid uhoľnatý | maximálny denný osemhodinový priemer |

ozón | 92,9 percentil denných osemhodinových priemerov za posledné tri roky; maximálny denný osemhodinový priemer v referenčnom roku; AOT40 (máj až júl) spriemerovaná za posledných päť rokov |

Formulár 20 Zoznam odkazov na doplnkové metódy hodnotenia uvedené vo formulári 19 (smernica 1999/30/ES článok 7ods. 3 a príloha VIII (II))

+++++ TIFF +++++

Formulár 21 Prípady prekročenia limitných hodnôt pre SO2 spôsobené prírodnými zdrojmi (smernica 1999/30/ES článok 3 ods. 4)

Formulár 21a Limitná hodnota SO2 pre zdravie (hodinový priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 21b Limitná hodnota SO2 pre zdravie (24-hod. priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 21c Limitná hodnota SO2 pre ekosystémy (ročný priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 21d Limitná hodnota pre SO2 pre ekosystémy (zimný priemer)

+++++ TIFF +++++

Poznámka k formuláru 21:

Prírodný zdroj sa môže uviesť použitím jedného alebo niekoľkých štandardných kódov uvedených v tomto dotazníku (pozri tabuľku 4), alebo kódu, ktorý si zadefinuje členský štát a ktorý sa bude odvolávať na osobitný zoznam prírodných zdrojov opísaných členským štátom (formulár 22).

Tabuľka 4 Prírodné zdroje SO2 : štandardné kódy

Kód prírodného zdroja | Opis |

A1 | vulkanická činnosť na území členského štátu |

A2 | vulkanická činnosť mimo územia členského štátu |

B | pobrežné mokrade |

C1 | prírodné požiare na území členského štátu |

C2 | prírodné požiare mimo územia členského štátu |

Formulár 22 Prírodné zdroje SO2 : nepovinné doplňujúce kódy zadefinované členským štátom (smernica 1999/30/ES článok 3ods. 4)

+++++ TIFF +++++

Formulár 23 Prípady prekročenia limitných hodnôt PM10 spôsobené prírodnými udalosťami (smernica 1999/30/ES článok 5 ods. 4)

Formulár 23a Príspevok prírodných udalostí k prekročeniu limitnej hodnoty PM10 (1. etapa; 24-hod. priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 23b Príspevok prírodných udalostí k prekročeniu limitnej hodnoty pre PM10 (1. etapa; ročný priemer)

+++++ TIFF +++++

Poznámka k formuláru 23:

Prírodná udalosť sa môže uviesť pomocou jedného alebo niekoľkých štandardných kódov uvedených v tomto dotazníku (pozri tabuľku 5).

Tabuľka 5 Prírodné udalosti prispievajúce k prekročeniu limitných hodnôt PM10: štandardné kódy

Kód prírodnej udalosti | Opis |

A1 | výbuch sopky na území členského štátu |

A2 | výbuch sopky mimo územia členského štátu |

B1 | seizmická činnosť na území členského štátu |

B2 | seizmická činnosť mimo územia členského štátu |

C1 | geotermálna činnosť na území členského štátu |

C2 | seizmická činnosť mimo územia členského štátu |

D1 | prírodné požiare na území členského štátu |

D2 | prírodné požiare mimo územia členského štátu |

E1 | silný vietor na území členského štátu |

E2 | silný vietor mimo územia členského štátu |

F1 | atmosferické poruchy na území členského štátu |

F2 | atmosferické poruchy mimo územia členského štátu |

G1 | prenos prírodných častíc z púštnych oblastí nachádzajúcich sa na území členského štátu |

G2 | prenos prírodných častíc z púštnych oblastí nachádzajúcich sa mimo územia členského štátu |

Formulár 24 Prípady prekročenia limitných hodnôt PM10 spôsobené zimným posypom (smernica 1999/30/ES článok 5 ods. 5)

Formulár 24a Príspevok zimného posypu k prekročeniu limitnej hodnoty PM10 (1. etapa; 24-hod. priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 24b Príspevok zimného posypu k prekročeniu limitnej hodnoty PM10 (1. etapa; ročný priemer)

+++++ TIFF +++++

Formulár 25 Konzultácie o znečisťovaní ovzdušia presahujúcom hranice štátov (smernica 96/62/ES článok 8 ods. 6)

Formulár 25a Všeobecne

Konzultoval členský štát s iným členským štátom významné znečistenie ovzdušia pôvodom v v inom členskom štáte? V prípade kladnej odpovede uveďte "y", v prípade zápornej "n": | (y alebo n ) |

Formulár 25b Špecifikácia podľa členských štátov

Ak áno, | AT | BE | CY | CZ | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GR | HU | IE | IT | LT | LU | LV | MT | NL | PL | PT | SE | SK | SI | UK |

-zaškrtnite členský štát alebo príslušnú krajinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-zaškrtnite, ak bol program konzultácií priložený k tejto správe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-zaškrtnite, ak bola zápisnica z konzultácií priložená k tejto správe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Poznámky k formuláru 5:

Zaškrtnite len v prípade kladnej odpovede.

Formulár 26 Prípady prekročenia limitných hodnôt stanovených v smerniciach 80/779/EHS, 82/884/EHS a 85/203/EHS, ktoré sa majú nahlasovať podľa smernice 1999/30/ES článok 9 ods. 6

+++++ TIFF +++++

Poznámky k formuláru 26:

(1) Numerická hodnota prekročenej limitnej hodnoty sa uvádza v druhom stĺpci.

(2) Pre SO2 a suspendované častice sa uvádza, či sa použila metóda tmavosti dymu alebo gravimetrická metóda.

(3) Identifikácia stanice nie je povinná, ale odporúča sa.

(4) Dôvod prekročenia sa môže uviesť použitím jedného alebo niekoľkých štandardných kódov uvedených v tomto dotazníku (pozri tabuľku 5), alebo kódu, ktorý si zadefinuje členský štát a ktorý sa bude odvolávať na osobitný zoznam dôvodov opísaných členským štátom (formulár 27). Ak sa uvedie viac ako jeden dôvod, kódy by sa mali oddeliť bodkočiarkou. Opis uvedený členským štátom môže obsahovať odkaz na samostatný dokument priložený k dotazníku.

Formulár 27 Dôvody prekročení limitných hodnôt ustanovených smernicami 80/779/EHS, 82/884/EHS a 85/203/EHS nepovinné doplňujúce kódy zadefinované členským štátom (smernica 1999/30/ES článok 9 ods. 6)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------