32004D0427Úradný vestník L 154 , 30/04/2004 S. 0008 - 0013


Rozhodnutie Komisie

z 29. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 97/221/ES týkajúce sa veterinárnych podmienok a vydávania veterinárnych certifikátov pre mäsové výrobky, ktoré sú prepravované cez územie spoločenstva alebo sú na ňom dočasne uskladnené

[oznámené pod číslom K(2004) 1589]

(Text s významom pre EHP)

(2000/427/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002, ktorou sa ustanovujú veterinárne predpisy upravujúce produkciu, spracovanie, distribúciu a uvádzanie na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu [1], a najmä na článok 8 ods. 5 tretia zarážka a článok 9 ods. 2 písm. b) a ods. 4 písm. c),

Keďže:

(1) Rozhodnutie Komisie 97/221/ES ustanovuje veterinárne podmienky a vzory veterinárnych certifikátov v súvislosti s dovozom mäsových výrobkov z tretích krajín [2].

(2) Rozhodnutie Komisie 97/222/ES ustanovuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz mäsových výrobkov [3].

(3) Smernica Rady 97/78/ES ustanovuje zásady upravujúce organizáciu veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín [4], a určité ustanovenia pre tranzit, ako napríklad používanie ANIMO správ a spoločného veterinárneho dokladu o vstupe, sú už stanovené v článku 11.

(4) S cieľom bezpečného zvládnutia situácie s chorobou v spoločenstve je však ďalej potrebné zaistiť, aby zásielky mäsových výrobkov, ktoré sa prepravujú cez územie spoločenstva, spĺňali dovozné veterinárne podmienky uplatniteľné pre schválené krajiny so zreteľom na príslušný druh.

(5) Rozhodnutie Rady 79/542/EHS z 21. decembra 1979, ktorým sa zakladá zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín a ustanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky na vydávanie veterinárnych certifikátov pre dovoz určitých živých zvierat a čerstvého mäsa z nich do spoločenstva [5], bolo nedávno zmenené a doplnené tak, že obsahuje tranzitné podmienky a výnimku pre tranzit medzi Ruskom s odkazom na osobitné hraničné inšpekčné stanice určené na tento účel.

(6) Vo svetle skúseností sa javí, že predloženie originálu veterinárnych dokumentov vystavených vo vyvážajúcej tretej krajine hraničnej inšpekčnej stanici podľa článku 7 smernice 97/78/ES s cieľom splnenia zákonnej požiadavky tretej krajiny určenia nestačí na to, aby sa zabezpečilo, že veterinárne podmienky požadované na bezpečné uvedenie príslušných produktov na územie spoločenstva budú skutočne splnené. Je preto vhodné pre príslušné produkty zaviesť osobitný vzor veterinárneho certifikátu určeného na použitie v prípade tranzitu.

(7) Ďalej je vhodné objasniť vykonávanie podmienky ustanovenej v článku 11 smernice 97/78/ES, že tranzit sa povoľuje iba z tretích krajín, pre ktoré neplatí zákaz uvádzania ich produktov na územie spoločenstva, a to uvádzaním odkazu na zoznam tretích krajín tvoriaci prílohu k rozhodnutiu 97/222/ES.

(8) Kvôli zemepisnej polohe Kaliningradu a pri zohľadnení klimatických problémov ohrozujúcich možnosť využitia niektorých prístavov v určitých ročných obdobiach by sa však mali predvídať osobitné podmienky pre tranzit zásielok do Ruska a z Ruska cez územie spoločenstva.

(9) Rozhodnutím Komisie 2001/881/ES [6] sa zakladá zoznam hraničných inšpekčných staníc schválených na veterinárne kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín, a je vhodné špecifikovať hraničné inšpekčné stanice určené na kontrolu takýchto tranzitov pri zohľadnení ustanovení tohto rozhodnutia.

(10) Rozhodnutie Komisie 97/221/ES by malo byť podľa toho zmenené a doplnené.

(11) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie Komisie 97/221/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. Vkladá sa nasledujúci článok 3a:

"Článok 3a

Členské štáty zabezpečia, aby zásielky mäsových výrobkov určených na ľudskú spotrebu, uvedené na územie spoločenstva a ktoré sú určené pre tretiu krajinu buď tranzitom bezprostredne alebo po skladovaní v súlade s článkami 12 ods. 4 alebo 13 smernice 97/78/ES a ktoré nie sú určené na dovoz do ES, spĺňali nasledujúce požiadavky:

a) musia pochádzať z územia tretej krajiny alebo jej časti uvedenej v prílohe k rozhodnutiu 97/222/ES a boli podrobené minimálnej úprave pre dovoz mäsových výrobkov z príslušného druhu, ktorý sa v rámci neho predvída.

b) musia spĺňať osobitné veterinárne podmienky pre príslušný druh, ktoré sú uvedené vo vzore veterinárneho certifikátu navrhnutého v prílohe I k rozhodnutiu 97/221/ES.

c) musia byť opatrené sprievodným certifikátom o zdravotnom stave zvierat vypracovaným v súlade so vzorom ustanoveným v prílohe III, podpísaným úradným veterinárnym lekárom príslušnej veterinárnej služby predmetnej tretej krajiny.

d) musia byť na spoločnom veterinárnom doklade o vstupe certifikované úradným veterinárnym lekárom vstupnej hraničnej inšpekčnej stanice ako prijateľné pre tranzit alebo skladovanie (podľa vhodnosti)."

2. Vkladá sa nasledujúci článok 3 b:

"Článok 3 b

1. Formou výnimky z článku 3a, členské štáty povolia tranzit zásielok prichádzajúcich z Ruska a určených do Ruska priamo alebo cez inú tretiu krajinu po ceste alebo železnici cez územie spoločenstva medzi stanovenými hraničnými inšpekčnými stanicami uvedenými v prílohe k rozhodnutiu 2001/881/ES za predpokladu, že boli splnené nasledujúce podmienky:

a) zásielka musí byť veterinárnou službou príslušného orgánu na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste vstupu do ES zapečatená plombou opatrenou poradovým číslom;

b) doklady sprevádzajúce zásielku a ktoré sa uvádzajú v článku 7 smernice 97/78/ES, musia byť na každej strane opečiatkované úradným veterinárnym lekárom príslušného orgánu zodpovedného za HIS odtlačkom pečiatky "IBA PRE TRANZIT DO RUSKA CEZ ES";

c) musia byť splnené procedurálne požiadavky ustanovené v článku 11 smernice 97/78/ES;

d) zásielka musí byť na spoločnom veterinárnom doklade o vstupe certifikovaná úradným veterinárnym lekárom vstupnej hraničnej inšpekčnej stanice ako vyhovujúca pre tranzit.

2. vykládka alebo skladovanie takýchto zásielok, ako je to definované v článku 12 ods. 4 alebo článku 13 smernice 97/78/ES, nesmú byť na území ES povolené.

3. príslušný orgán musí vykonávať pravidelné audity, aby sa presvedčil, že počty zásielok a množstvá produktov opúšťajúcich územie ES zodpovedajú vstupujúcim počtom a množstvám."

3. Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. mája 2004.

Článok 1 bod 1 a príloha sa uplatňujú až od 1. januára 2005.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 29. apríla 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

[2] Ú. v. ES L 89, 4.4.1997, s. 32.

[3] Ú. v. ES L 98, 4.4.1997, s. 39. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/245/ES (Ú. v. ES L 77, 13.3.2004, s. 62).

[4] Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom týkajúcim sa podmienok pristúpenia (Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 381).

[5] Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2004/372/ES (Ú. v. ES L 118, 11.3.2004, s. 45).

[6] Ú. v. ES L 326, 11.12.2001, s. 44. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/273/ES (Ú. v. ES L 86, 24.3.2004, s. 21).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 97/221/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Príloha je prečíslovaná na prílohu I.

"

2. PRÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------