32004D0266Úradný vestník L 083 , 20/03/2004 S. 0023 - 0025


Rozhodnutie Komisie

zo 17. marca 2004

o schválení nezmazateľného označovania predpísaných údajov na obaloch osiva krmovín

[oznámené pod číslom K(2004) 819]

(Text s významom pre EHP)

(2004/266/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady č. 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom krmovín [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 2003/61/ES [2], najmä na poslednú vetu jej článku 10 ods. 1 písm. a),

Keďže:

(1) Rozhodnutie Komisie 87/309/EHS z 2. júna 1987 o schválení nezmazateľného označovania predpísaných údajov na obaloch osiva určitých krmovín [3] bolo niekoľkokrát podstatne zmenené a doplnené [4]. V záujme jasnosti a zrozumiteľnosti by sa malo uvedené rozhodnutie kodifikovať.

(2) Osivá krmovín by sa nemali bežne uvádzať na trh, pokiaľ ich balenia nie sú označené úradným označením v súlade s ustanoveniami uvedenými v smernici 66/401/EHS.

(3) Avšak nezmazateľné označenie požadovaných informácií na balení podľa vzoru stanoveného pre označenie sa môže schváliť.

(4) V súvislosti s osivami obilnín sa rozhodnutím Komisie 80/755/EHS zo 17. júla 1980 o schválení nezmazateľného označovania predpísaných údajov na obaloch osiva obilnín [5], v znení rozhodnutia 81/109/EHS [6], schválilo nezmazateľné označovanie predpísaných údajov na obaloch podľa vzoru stanoveného pre označenie na základe určitých podmienok, ktoré zabezpečujú, že zodpovednosť zostáva na strane certifikačného orgánu. Keďže sa tento systém osvedčil, malo by sa udeliť podobné schválenie na základe rovnakých podmienok, pokiaľ ide o osivá krmovín.

(5) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Členské štáty sú týmto oprávnené, na základe podmienok stanovených v odseku 2, uvádzať označenie predpísaných údajov pod úradným dozorom na baleniach druhov osív krmovín kategórií "základné osivo" a "certifikované osivo".

2. V súvislosti s oprávnením udeleným v odseku 1 sa uplatňujú tieto podmienky:

a) predpísané informácie sa tlačia alebo označujú na balení nezmazateľne;

b) dizajn a farba potlače alebo označenia je v súlade so vzorom pre označenie, ktorý sa používa v dotknutom členskom štáte;

c) úradne alebo pod úradným dozorom vykonaná tlač alebo označenie predpísaných informácií, minimálne tých, ktoré sa požadujú podľa prílohy IV časti A bodu Ia) (3) a (3a) smernice 66/401/EHS, sa pri výbere vzorky tlačí alebo označuje podľa článku 7 ods. 2 uvedenej smernice;

d) dodatočne k predpísaným informáciám má každé balenie úradne priradené individuálne sériové číslo, ktoré na balení nezmazateľne tlačí alebo vyznačuje firma tlačiaca balenie; táto firma informuje certifikačný orgán o množstvách vydaných balení, vrátane ich sériových čísel;

e) certifikačný orgán uchováva záznamy o množstvách takto označených osív, vrátane čísla a obsahu balenia každého množstva, ako aj sériové čísla uvedené v bode d);

f) záznamy výrobcov podliehajú dozoru certifikačného orgánu.

Článok 2

Členské štáty oznamujú Komisii podmienky, podľa ktorých využívajú schválenie udelené v článku 1.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 3

Rozhodnutie 87/309/EHS sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa uvádzajú ako odkazy na toto rozhodnutie a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky uvedenej v prílohe II.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 17. marca 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 125, 11.7.1966, s. 2298/66 (Anglické osobitné vydanie, séria I, s. 132).

[2] Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 23.

[3] Ú. v. ES L 155, 16.6.1987, s. 26.

[4] Pozri prílohu I.

[5] Ú. v. ES L 207, 9.8.1980, s. 37.

[6] Ú. v. ES L 64, 11.3.1981, s. 13.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zrušené rozhodnutie s jeho následnými zmenami a doplnkami

Rozhodnutie 87/309/EHS | (Ú. v. ES L 155, 16.6.1987, s. 26) |

Rozhodnutie 88/493/EHS | (Ú. v. ES L 261, 21.9.1988, s. 27) |

Rozhodnutie 97/125/ES, iba článok 2 | (Ú. v. ES L 48, 19.2.1997, s. 35) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Korelačná tabuľka

Rozhodnutie 87/309/EHS | Toto rozhodnutie |

Články 1 a 2 | Články 1 a 2 |

– | Článok 3 |

Článok 3 | Článok 4 |

– | Príloha I |

– | Príloha II |

--------------------------------------------------