32004D0249Úradný vestník L 078 , 16/03/2004 S. 0056 - 0059


Rozhodnutie Komisie

z 11. marca 2004,

ktoré sa týka dotazníka k správam členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

[oznámené pod číslom dokumentu C(2004) 714]

(Text s významom pre EHP)

(2004/249/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 [1] o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), najmä na jej článok 12,

keďže:

(1) podľa smernice 2002/96/ES majú členské štáty posielať Komisii správu o vykonávaní uvedenej smernice;

(2) správa by mala podrobne zaoberať tak včlenením smernice do vnútroštátneho práva, ako aj jej vykonávaním. Mala by byť vypracovaná na základe dotazníka uvedeného v tomto rozhodnutí;

(3) opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený v súlade s článkom 6 smernice 91/692/EHS [2],

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty vypracujú svoje správy o vykonávaní smernice 2002/96/ES na základe dotazníka uvedeného v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 11. marca 2004

Za Komisiu

Margot Wallström

členka Komisie

[1] Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/118/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 106).

[2] Ú. v. ES L 377, 23.12.1991, s. 48. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/36/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

DOTAZNÍK

k správe členských štátov o transponovaní a vykonávaní smernice 2002/96/ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení

Nie je potrebné opakovať informácie, ktoré už boli poskytnuté, ale uveďte, prosím, kde a kedy boli tieto informácie poskytnuté.

1. ZAČLENENIE DO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1.1. Boli Komisii poskytnuté vnútroštátne zákony a právne predpisy, ktoré vykonávajú smernicu vo vnútroštátnom práve? (áno/nie)

1.1.1. Ak je odpoveď na otázku 1.1. kladná, uveďte podrobnosti.

1.1.2. Ak je odpoveď na otázku 1.1. záporná, uveďte dôvody prečo nie.

1.2. Transponoval členský štát niektoré z ustanovení uvedených v článku 17 ods. 3 týkajúce sa transponovania na základe dohôd medzi príslušnými orgánmi a príslušným hospodárskym odvetvím? (áno/nie)

1.2.1. Ak je odpoveď na otázku 1.2. kladná, uveďte podrobnosti.

2. VYKONÁVANIE SMERNICE

Údaje o separovanom zbere, opätovnou použití, zhodnotení a recyklovaní sa vykazujú osobitne vo formáte, ktorý sa určí podľa článku 12 ods. 1

2.1. Boli prijaté opatrenia podľa článku 4, ktoré sa týkajú konštrukcie výrobku? (áno/nie)

2.1.1. Ak je odpoveď na otázku 2.1. kladná, uveďte podrobnosti o prijatých opatreniach.

Tu uveďte opatrenia prijaté, aby výrobcovia nebránili opätovnému používaniu OEEZ.

2.1.2. Ak je odpoveď na otázku 2.1. záporná, uveďte dôvody prečo nie.

2.1.3. Uveďte vyhodnotenie kladných a záporných skúseností s týmto článkom.

2.2. Boli vytvorené systémy umožňujúce držiteľom alebo obchodníkom vracať OEEZ aspoň bezplatne v súlade s článkom 5 smernice? (áno/nie)

2.2.1. Ak je odpoveď na otázku 2.2. kladná, uveďte podrobnosti. Tu sa uvádza:

- všeobecný opis týchto systémov,

- spôsob vykonávania bezplatného vracania obchodníkom na výmennom základe kus za kus, alebo či a aké boli prijaté alternatívne ustanovenia v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b).

- či výrobcovia vytvorili a prevádzkujú individuálne alebo kolektívne systémy na odovzdávanie OEEZ zo súkromných domácností,

- či a aké osobitné opatrenia boli vykonané pre kontaminované OEEZ a OEEZ neobsahujúce základné súčiastky,

- okrem toho sú vítané informácie o systémoch zberu OEEZ z iných zdrojov, ako sú súkromné domácnosti.

2.2.2. Ak je odpoveď na otázku 2.2. záporná, uveďte dôvody prečo nie.

2.2.3. Uveďte vyhodnotenie kladných a záporných skúseností s vykonávaním ustanovení podľa tohto článku.

2.3. Boli prijaté opatrenia na zabezpečenie environmentálne vhodného spracovania OEEZ podľa článku 6?

2.3.1. Ak je odpoveď na otázku 2.3. kladná, uveďte podrobnosti. Tu sa uvádza:

- všeobecný opis systémov spracovania dostupných v členskom štáte,

- ak sa požiadavky na spracovanie alebo minimálne normy kvality pre spracovanie zozbieraných OEEZ v členskom štáte líšia od požiadaviek a noriem uvedených v prílohe II smernice, alebo ak presahujú rámec týchto požiadaviek a noriem, uveďte opis týchto požiadaviek alebo noriem,

- ak sa na činnosti zhodnocovania OEEZ uplatňuje odchylka z požiadavky na vydávanie povolení uvedenej v článku 11 ods. 1 písm. b) smernice 75/442/EHS [1], uveďte opis podmienok, za akých sa táto výnimka uplatňuje a ako sa vykonávajú kontroly predpokladané podľa článku 6 ods. 2 smernice 2002/96/ES,

- ak požiadavky na miesta na uskladňovanie a spracovanie presahujú rámec uvedený v prílohe III, uveďte ich opis,

- stručne opíšte pravidlá, postupy a kontroly uplatňované na OEEZ vyvážané zo spoločenstva, ktoré sa považujú za splnenie povinností a cieľov článku 7 ods. 1 a 2 smernice, berúc do úvahy článok 6 ods. 5 smernice.

2.3.2. Ak je odpoveď na otázku 2.3. záporná, uveďte dôvody prečo nie.

2.3.3. Uveďte vyhodnotenie kladných a záporných skúseností s uplatňovaním ustanovení podľa tohto článku.

2.4. Boli prijaté opatrenia na zabezpečenie environmentálne vhodného opätovného použitia, zhodnotenia a recyklácie OEEZ podľa článku 7 smernice?

2.4.1. Ak je odpoveď na otázku 2.4. kladná, uveďte všeobecný opis vnútroštátnych opatrení na podporu splnenia cieľov opätovného použitia, zhodnotenia a recyklácie.

2.4.2. Ak je odpoveď na otázku 2.4. záporná, uveďte dôvody prečo nie.

2.4.3. Uveďte všetky kroky podniknuté vzhľadom na článok 7 ods. 5 smernice.

2.4.4. Uveďte vyhodnotenie kladných a záporných skúseností s uplatňovaním ustanovení podľa tohto článku.

2.5. Boli prijaté potrebné opatrenia na zabezpečenie financovania súvisiaceho s OEEZ v súlade s článkami 8 a 9 smernice?

2.5.1. Ak je odpoveď na otázku 2.5. kladná, uveďte podrobnosti. Tu sa uvádza:

- všeobecný prehľad finančných opatrení v členskom štáte a hlavné systémy na uplatňovanie požiadaviek financovania,

- podrobnosti týkajúce sa zreteľných poplatkov za historický odpad zo súkromných domácností, ak sa tieto uplatňujú,

- podrobnosti týkajúce sa konkrétnych opatrení pre výrobcov dodávajúcich elektrické a elektronické zariadenia formou zásielkového predaja, ak takéto opatrenia existujú.

2.5.2. Ak je odpoveď na otázku 2.5. záporná, uveďte dôvody prečo nie.

2.5.3. Uveďte vyhodnotenie kladných a záporných skúseností s vykonávaním ustanovení podľa tohto článku.

2.6. Boli prijaté opatrenia na informovanie používateľov EEZ a na podporu ich účasti na hospodárení s OEEZ v súlade s článkom 10 smernice?

2.6.1. Ak je odpoveď na otázku 2.6. kladná, uveďte podrobnosti.

2.6.2. Ak je odpoveď na otázku 2.6. záporná, uveďte dôvody prečo nie.

2.6.3. Uveďte vyhodnotenie kladných a záporných skúseností s uplatňovaním ustanovení podľa tohto článku.

2.7. Boli prijaté opatrenia na informovanie zariadení spracovávajúcich OEEZ v súlade s článkom 11 smernice?

2.7.1. Ak je odpoveď na otázku 2.7. kladná, uveďte podrobnosti, najmä čo sa týka typu poskytovaných informácií a spôsobu, akým sa tieto informácie poskytujú.

2.7.2. Ak je odpoveď na otázku 2.7. záporná, uveďte dôvody prečo nie.

2.7.3. Uveďte vyhodnotenie kladných a záporných skúseností s uplatňovaním ustanovení podľa tohto článku.

2.8. Uveďte podrobnosti o systémoch kontroly a monitorovania uplatňovaných členským štátom na overovanie správneho vykonania tejto smernice.

[1] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39

--------------------------------------------------