32004D0217Úradný vestník L 067 , 05/03/2004 S. 0031 - 0033


Rozhodnutie Komisie

z 1. marca 2004,

ktorým sa prijíma zoznam materiálov, ktorých obeh alebo používanie na účely výživy zvierat je zakázaný

[oznámené pod číslom K(2004) 583]

(Text s významom pre EHP)

(2004/217/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/25/ES z 29. apríla 1996 o obehu a používaní krmív, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje smernica 77/101/EHS [1], najmä na jej článok 11b),

keďže:

(1) V súlade so smernicou Rady 79/373/EHS z 2. apríla 1979 o obehu kŕmnych zmesí [2] sa rozhodnutím Komisie 91/516/EHS [3] ustanovil zoznam zložiek, ktorých používanie v kŕmnych zmesiach sa zakazuje. Zákaz ustanovený v tomto rozhodnutí sa nevzťahuje na obeh takýchto zložiek ako krmivo alebo na ich používanie ako krmivo. Uvedený zoznam zložiek bol niekoľkokrát zmenený a doplnený.

(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/16/ES [4] ustanovila, že na základe smernice 96/25/ES nahrádzajúcej rozhodnutie 91/516/EHS by sa mal vypracovať zoznam materiálov, ktorých obeh alebo používanie ako krmivo sa zakazuje tak, aby zákazy mali všeobecnú platnosť a vzťahovali sa na používanie krmív ako takých, ako aj na ich používanie v kŕmnych zmesiach.

(3) Aby sa zabezpečilo, že krmivá budú zodpovedať bezpečnostným požiadavkám ustanoveným v článku 3 smernice 96/25/ES, bol preto vypracovaný takýto zoznam, ktorého cieľom je nahradiť zoznam zavedený rozhodnutím 91/516/EHS.

(4) Niektoré obmedzenia alebo zákazy sú už ustanovené v právnych predpisoch spoločenstva, najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie určitých prenosných spongiformných encefalopatií [5], a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na spotrebu ľuďmi [6]. Tieto obmedzenia alebo zákazy by sa preto nemali opakovať v zozname materiálov, ktorých obeh alebo používanie na účely výživy zvierat je zakázané.

(5) Rozhodnutie 91/516/EHS by sa v záujme prehľadnosti právnych predpisov spoločenstva malo zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím.

(6) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Toto rozhodnutie platí bez toho, aby boli dotknuté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a (ES) č. 1774/2002.

Článok 2

Obeh alebo používanie materiálov uvedených v zozname v prílohe určené na výživu zvierat sa zakazuje.

Článok 3

Rozhodnutie 91/516/EHS sa zrušuje.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 25. marca 2004.

Článok 5

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 1. marca 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 35; smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Ú. v. ES L 86, 6.4.1979, s. 30; smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

[3] Ú. v. ES 281, 9.10.1991, s. 23; rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2000/285/ES (Ú. v. ES L 94, 14.4.2000, s. 43).

[4] Ú. v. ES L 105, 3.5.2000, s. 36.

[5] Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1; nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2245/2003 (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 28).

[6] Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1; nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 808/2003 (Ú. v. EÚ L 117, 13.5.2003, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Zoznam materiálov, ktorých obeh alebo používanie na účely výživy zvierat sa zakazuje

Zakazuje sa obeh alebo používanie týchto materiálov na účely výživy zvierat:

1. Výkaly, moč, ako aj oddelený obsah tráviacej sústavy pochádzajúci z vyprázdnenej alebo odstránenej tráviacej sústavy bez ohľadu na spôsob úpravy alebo prímes.

2. Koža zvierat upravená činidlom, vrátane odpadu.

3. Semená alebo iné rastlinné množiteľské materiály, ktoré po zbere prešli presne stanovenou úpravou prípravkami na ochranu rastlín na účely ich zamýšľaného použitia (množenie) a všetky odvodené vedľajšie produkty.

4. Drevo, vrátane pilín alebo iných materiálov pochádzajúcich z dreva, ktoré bolo upravené konzervačnými prípravkami na ochranu dreva podľa vymedzenia v prílohe V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES [1].

5. Všetok odpad získaný z rôznych fáz procesu úpravy mestských a priemyslových odpadových vôd a odpadových vôd z domácností podľa vymedzenia v článku 2 smernice Rady 91/271/EHS [2], bez ohľadu na akékoľvek ďalšie spracovanie tohto odpadu a taktiež bez ohľadu na pôvod odpadových vôd [3].

6. Tuhý komunálny odpad [4], ako je odpad z domácností.

7. Obaly a časti obalov pochádzajúce z poľnohospodárskych a potravinárskych produktov.

[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 týkajúca sa uvádzania biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

[2] Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 týkajúca sa úpravy mestských odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

[3] Výraz "odpadová voda" sa nevzťahuje na "výrobnú vodu", t. j. vodu zo samostatných vodovodov v rámci priemyselných podnikov na výrobu potravín a krmív; pokiaľ voda z týchto vodovodov nie je čistá a zdravotne nezávadná podľa vymedzenia v článku 4 smernice Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 týkajúcej sa kvality vody určenej na spotrebu ľuďmi, nesmie sa používať na výživu zvierat. V prípade priemyslu spracovania rýb môžu byť takéto vodovody zásobované aj čistou morskou vodou, ako je to definované v článku 2 smernice Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991 ustanovujúcej zdravotné podmienky pre výrobu a uvádzanie produktov rybolovu na trh. Výrobná voda sa nesmie používať na výživu zvierat, pokiaľ nie je nosičom krmív alebo potravín a ak obsahuje čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo iné látky, ktoré právne predpisy pre výživu zvierat nepovoľujú.

[4] Výraz "tuhý komunálny odpad" sa nevzťahuje na kuchynský odpad, ako je definovaný nariadením (ES) č. 1774/2002.

--------------------------------------------------