32004D0160Úradný vestník L 050 , 20/02/2004 S. 0065 - 0065


Rozhodnutie Komisie

zo 16. februára 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/71/ES, pokiaľ ide o jeho dobu platnosti

[oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 394]

(Text s významom pre EHP)

(2004/160/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol na zvieratách vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS [1], a najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa ustanovujú zásady veterinárnych kontrol výrobkov, dovážaných do Spoločenstva z tretích krajín [2], a najmä na jej článok 22 ods. 6,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002, ktorou sa ustanovujú veterinárne predpisy upravujúce výrobu, spracovanie, distribúciu a uvádzanie výrobkov živočíšneho pôvodu, určených na ľudskú spotrebu [3], najmä na jej článok 8 ods. 4,

keďže:

(1) 1. výskyt nákazlivej chudokrvnosti lososov (ISA) na Faerských ostrovoch viedol k prijatiu rozhodnutia Komisie 2003/71/ES z 29. januára 2003 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s nákazlivou chudokrvnosťou lososov na Faerských ostrovoch [4];

(2) 2. aj napriek opatreniam, ktoré podnikli Faerské ostrovy, ohlásil tento štát v roku 2003 ďalšie ohniská ISA, a preto nie je možné počítať s rýchlou eradikáciou uvedenej choroby;

(3) 3. vzhľadom na nákazovú situáciu na Faerských ostrovoch by ochranné opatrenia, obsiahnuté v rozhodnutí 2003/71/ES, mali zostať uplatniteľné do februára 2005;

(4) 4. rozhodnutie 2003/71/ES by sa preto malo zmeniť a doplniť, aby sa predĺžila jeho doba platnosti;

(5) 5. opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 6 rozhodnutia 2003/71/ES sa dátum "1. februára 2004" nahrádza dátumom "31. januára 2005".

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 16. februára 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica zmenená a doplnená smernicou 96/43/ES (Ú. v. ES L 162, 1.7.1996, s. 1).

[2] Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

[3] Ú. v. ES L 18, 21.1.2003, s. 11.

[4] Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 80. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/392/ES (Ú. v. EÚ L 135, 3.6.2003, s. 27).

--------------------------------------------------