32004D0157Úradný vestník L 050 , 20/02/2004 S. 0060 - 0061


Rozhodnutie Rady

z 19. februára 2004,

ktoré predlžuje obdobie uplatňovania opatrení v rozhodnutí 2002/148/ES zahrňujúce konzultácie so Zimbabwe podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKP-ES

(2004/157/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jeho článok 300 ods. 2 druhý pododsek,

so zreteľom na vnútornú dohodu o opatreniach, ktoré sa majú vykonať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve AKP-ES podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 [1], ako je to prevedené do dočasného uplatňovania rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov 2000/771/ES z 18. septembra 2000 [2], najmä článok 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) rozhodnutím Rady 2002/148/ES [3] sa uzavreli konzultácie s Republikou Zimbabwe podľa článku 92 ods. 2 písm. c) Dohody o partnerstve AKP-ES a vykonali sa potrebné opatrenia, ako je to určené v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

(2) rozhodnutím 2003/112/ES sa predĺžilo uplatňovanie opatrení uvedených v článku 2 rozhodnutia 2002/148/ES na ďalšie obdobie 12 mesiacov; v súlade s článkom 1 rozhodnutia 2003/112/ES sa opatrenia prestanú uplatňovať 20. februára 2004;

(3) hlavné prvky uvedené v článku 9 dohody o partnerstve AKP-ES sa naďalej vládou Zimbabwe porušujú a súčasné podmienky v Zimbabwe nezabezpečujú rešpektovanie ľudských práv, demokratických princípov a právneho štátu;

(4) obdobie uplatňovania opatrení by sa preto malo predĺžiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Uplatňovanie opatrení uvedených v článku 2 rozhodnutia 2002/148/ES, ktoré sa predĺžilo až do 20. februára 2004 článkom 1 rozhodnutia 2003/112/ES, sa predĺžia na ďalšie obdobie 12 mesiacov, až do 20. februára 2005. Pravidelne sa budú prehodnocovať minimálne po šiestich mesiacoch.

List uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu je adresovaný prezidentovi Zimbabwe.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. februára 2004

Za Radu

predseda

M. McDowell

[1] Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 376.

[2] Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 375.

[3] Ú. v. EÚ L 50, 21.2.2002, s. 64. Rozhodnutie v znení rozhodnutia 2003/112/ES (Ú. v. EÚ L 46, 20.2.2003, s. 25).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

V Bruseli 19. 2. 2004

LIST PREZIDENTOVI ZIMBABWE

Európska únia prikladá najvyššiu dôležitosť ustanoveniam článku 9 dohody o partnerstve AKP-ES. Ako hlavné prvky dohody o partnerstve je základom našich vzťahov rešpektovanie ľudských práv, demokratických inštitúcií a právneho štátu.

Listom z 19. februára 2002 Vás Európska únia informovala o svojom rozhodnutí uzavrieť konzultácie vedené podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKP-ES a učiniť určité "vhodné opatrenia" v zmysle článku 96 ods. 2 písm. c) tejto dohody.

Listom z 19. februára 2003 Vás Európska únia informovala o svojom rozhodnutí nezrušiť uplatňovanie "vhodných opatrení".

Dnes, po ďalšom 12-mesačnom období, sa Európska únia domnieva, že naďalej sa demokratické princípy v Zimbabwe nepodporujú a že Vládou Zimbabwe sa nedosiahol žiaden pokrok v piatich oblastiach menovaných rozhodnutím Rady z 18. februára 2002 (ukončenie politicky motivovaného násilia, slobodné a spravodlivé voľby, sloboda médií, nezávislosť súdnictva, ukončenie nezákonných obsadzovaní fariem). Okrem toho si Európska únia všíma, že Vláda Zimbabwe neučinila žiadne pozitívne kroky vzhľadom na opatrenia považované za orientačný bod na posudzovanie pokroku, o ktorých Európska únia informovala SADC (Juhoafrické spoločenstvo pre rozvoj) pri príležitosti dvoch posledných stretnutí SADC/výboru EÚ.

Vo svetle vyššie uvedeného sa Európska únia nedomnieva, že vhodné opatrenia je možné zrušiť.

Opatrenia sa zrušia len vtedy, keď budú prevládať podmienky, ktoré zaručujú rešpektovanie ľudských práv, demokratických princípov a právneho štátu. Európska únia si vyhradzuje právo na vykonanie dodatočných obmedzujúcich opatrení.

Európska únia bude podrobne sledovať vývoj v Zimbabwe a ešte raz by chcela zdôrazniť, že tieto opatrenia netrestajú obyvateľstvo Zimbabwe, a bude pokračovať s podieľaním sa na operáciách humanitného charakteru a na projektoch priamej podpory obyvateľstva, najmä na projektoch v sociálnych oblastiach, demokratizácie, rešpektovania ľudských práv a právneho štátu, ktoré týmito opatreniami nie sú zasiahnuté. Za obdobie 2003 – 2004 dosiahol príspevok Európskej únie na jedlo a operácie humanitárnej pomoci v Zimbabwe 85 miliónov EUR okrem dvojstrannej pomoci poskytnutej členskými štátmi Európskej únie.

Európska únia si praje pokračovať v dialógu so Zimbabwe na základe dohody o partnerstve AKP-ES a dúfa, že spravíte všetko, čo môžete, na obnovenie rešpektovania základných princípov dohody o partnerstve a na prinavrátenie krajiny na cestu sociálneho mieru a hospodárskej obnovy. To by umožnilo zrušiť odloženie podpisu 9. národného indikatívneho programu EDF (Európskeho fondu rozvoja) pre Zimbabwe, čím by sa umožnila obnova plných nástrojov spolupráce v blízkej budúcnosti.

S pozdravom,

Za Komisiu

+++++ TIFF +++++

za Radu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------