32003R2336Úradný vestník L 346 , 31/12/2003 S. 0019 - 0025


Nariadenie Komisie (ES) č. 2336/2003

z 30. decembra 2003,

ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 670/2003 z 8. apríla 2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu [1], najmä na druhý pododsek jeho článku 3 ods. 1, prvý pododsek článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 4 a článok 11,

keďže:

(1) Aby mohla Komisia stanoviť bilanciu spoločenstva s alkoholom podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 670/2003 a získať prehľad o vývoji obchodu, mali by členské štáty pravidelne v štandardnom formáte zasielať Komisii údaje o množstvách alkoholu, ktorý sa vyrobil, doviezol, vyviezol a predal, a o zásobách na sklade ku koncu hospodárskeho roka a o predpokladanej výrobe.

(2) Etylalkohol nepoľnohospodárskeho pôvodu sa v určitých prípadoch môže použiť ako náhrada za alkohol poľnohospodárskeho pôvodu. V dôsledku toho by sa aj tento druh výrobku mal zahrnúť do bilancie spoločenstva.

(3) Členské štáty a Komisia by mali byť schopné neustále monitorovať vývoj obchodu, aby sa umožnilo lepšie posúdenie vývoja na trhu. S týmto cieľom by sa malo prijať ustanovenie na udeľovanie vývozných povolení. Každý týždeň by sa mali predkladať správy o udelených vývozných povoleniach.

(4) Mala by sa prijať doba platnosti povolení, pričom sa zoberú do úvahy použitie a bežné dodacie lehoty v medzinárodnom obchode.

(5) V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 670/2003 sa povolenia udelia s podmienkou zloženia zábezpeky, ktorá prepadne celkom alebo sčasti, ak sa dovoz neuskutoční, alebo ak sa uskutoční iba čiastočne. Preto by sa mala ustanoviť výška zábezpeky.

(6) Ak toto nariadenie neustanovuje inak, na dovozné povolenia a zábezpeky ustanovené v tomto nariadení sa uplatní nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna2000, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá na uplatňovanie systému dovozných a vývozných povolení a osvedčení s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky [2]a nariadenie Komisie (ES) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá na uplatňovanie systému zábezpek pre poľnohospodárske výrobky [3].

(7) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2541/84 zo 4. septembra 1984, ktorým sa stanovujú vyrovnávacie poplatky pri dovoze etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu vyrobeného vo Francúzsku do spoločenstva [4], je zastaralé, a preto by sa malo zrušiť.

(8) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Kapitola I Rozsah platnosti

Článok 1

Rozsah platnosti

Toto nariadenie ustanovuje podrobné vykonávacie pravidlá na stanovenie bilancie trhu s alkoholom v spoločenstve a pre systém dovozných povolení ustanovených v nariadení (ES) č. 670/2003.

Kapitola II Bilancia spoločenstva

Článok 2

Stanovenie bilancie spoločenstva

Komisia každý rok stanoví bilanciu etylalkoholu v spoločenstve za predchádzajúci rok najneskôr do 31. marca. Bilancia obsahujúca informácie o trhu s alkoholom na úrovni spoločenstva sa predloží Riadiacemu výboru pre víno formou, aká je uvedená v prílohe I k tomuto nariadeniu, a uverejní sa Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 3

Informovanie o etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu

Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do posledného pracovného dňa druhého mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného obdobia tieto informácie o alkohole poľnohospodárskeho pôvodu podľa článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 670/2003:

a) štvrťročné dovozy z tretích krajín rozpísané podľa číselných znakov kombinovanej nomenklatúry a podľa pôvodu, identifikované na základe číselných znakov nomenklatúry krajín a území na štatistiku zahraničného obchodu spoločenstva ustanovenú nariadením (ES) č. 1779/2002 [5];

b) štvrťročné vývozy do tretích krajín, vrátane všetkých vývozov alkoholu nepoľnohospodárskeho pôvodu;

c) štvrťročnú výrobu rozpísanú podľa výrobku, z ktorého sa alkohol vyrobil, formou uvedenou v prílohe II k tomuto nariadeniu;

d) objem predaný počas predchádzajúceho štvrťroku, rozpísaný podľa sektorov použitia, formou uvedenou v prílohe III k tomuto nariadeniu;

e) zásoby, ktoré majú výrobcovia vo svojej krajine na konci roku, formou uvedenou v prílohe IV k tomuto nariadeniu;

f) odhadovanú výrobu za bežný rok, dvakrát ročne, do 28. februára alebo 31. augusta, formou uvedenou v prílohe V k tomuto nariadeniu.

Na účely uvedené pod písm. d) prvého pododseku, predaj znamená presun etylalkoholu od výrobcu alkoholu alebo dovozcu na účel jeho spracovania alebo balenia.

Oznamované čísla sa vyjadria v hektolitroch čistého alkoholu.

Členské štáty môžu ustanoviť spôsob vyhlásenia, aby sa zabezpečilo zhromaždenie informácií uvedených pod písmenami c), d), e) a f) prvého pododseku.

Článok 4

Informovanie o alkohole nepoľnohospodárskeho pôvodu

Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do posledného pracovného dňa druhého mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného obdobia tieto informácie o alkohole nepoľnohospodárskeho pôvodu podľa druhého pododseku článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 670/2003:

a) štvrťročnú výrobu, ak je to potrebné rozpísanú podľa syntetického alkoholu a iných druhov alkoholu;

b) štvrťročné dovozy z tretích krajín formou uvedenou v prílohe VII k tomuto nariadeniu;

c) štvrťročné vývozy do tretích krajín, pokiaľ nie sú uvedené v rámci vývozov oznámených podľa článku 3 písm. b) tohto nariadenia;

d) objem predaný počas predchádzajúceho štvrťroku, ak je to potrebné, rozpísaný podľa syntetického alkoholu a iných druhov alkoholu;

e) zásoby, ktoré majú výrobcovia na konci roku, ak je to potrebné, rozpísané podľa syntetického alkoholu a iných druhov alkoholu.

"Predaný objem" na účely prvého pododseku písm. d) znamená množstvá alkoholu, ktoré vyrábajúci priemysel predal na trhu spoločenstva.

Oznámenia uvedené v prvom pododseku písm. a), d) a e) sa vykonajú formou uvedenou v prílohe VI k tomuto nariadeniu. Oznamované čísla sa vyjadria v hektolitroch čistého alkoholu.

Kapitola III Dovozné povolenia

Článok 5

Udeľovanie povolení

1. Dovozy výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 670/2003 do spoločenstva podliehajú od 27. januára 2004 predloženiu dovozného povolenia. Dovozné povolenia vydajú členské štáty všetkým žiadateľom bez ohľadu na miesto ich zriadenia v spoločenstve.

2. Na licencie uvedené v tejto kapitole sa uplatní nariadenie (ES) č. 1291/2000.

3. Do žiadostí o dovozné a vývozné povolenia pre alkohol poľnohospodárskeho pôvodu sa v kolónke 8 uvedie meno krajiny pôvodu. Kolónka "povinné: áno" sa musí označiť krížikom Na základe žiadosti zo strany žiadateľa môže úrad, ktorý udelil povolenie, jedenkrát nahradiť krajinu pôvodu inou krajinou.

4. Členské štáty môžu rozhodnúť, že dovozná cena (CIF) alkoholu sa uvedie v kolónke 20.

Článok 6

Doba platnosti

Dovozné povolenia sú platné od dátumu ich vystavenia v zmysle článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 až do konca štvrtého mesiaca od toho dátumu.

Článok 7

Oznámenia týkajúce sa dovozných povolení

1. Každý štvrtok alebo prvý nasledujúci pracovný deň, ak štvrtok je štátny sviatok, oznámia členské štáty Komisii množstvá výrobkov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 670/2003, na ktoré sa udelili dovozné povolenia počas predchádzajúceho týždňa rozpísané podľa číselných znakov kombinovanej nomenklatúry a podľa pôvodu.

2. Ak členský štát uzná za vhodné, že množstvá, na ktoré sa požadovali dovozné povolenia v príslušnom členskom štáte, by mohli narušiť trh, takýto členský štát okamžite informuje Komisiu, pričom uvedie množstvá podľa druhov príslušných výrobkov. Komisia preverí situáciu a informuje o tom členské štáty.

Článok 8

Zábezpeky

Zábezpeky na dovozné povolenia sa stanovia na 1 EUR na hektoliter.

Na licencie uvedené v tejto kapitole sa uplatní nariadenie (EHS) č. 2220/85.

Kapitola IV Záverečné ustanovenia

Článok 9

Zasielanie oznámení

Členské štáty zašlú informácie uvedené v článkoch 3 a 4 týkajúce sa prvého štvrťroku 2004 najneskôr do 31. augusta 2004.

Oznámenia ustanovené v tomto nariadení sa Komisii zašlú na adresu uvedenú v prílohe VIII.

Článok 10

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 2541/84 sa týmto zrušuje.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2004

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. decembra 2003

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. L 97, 15.4.2003, s. 6.

[2] Ú. v. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 325/2003 (Ú. v. L 47, 21.2.2003, s. 21).

[3] Ú. v. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1932/1999 (Ú. v. L 240, 10. 9.1999, s. 11).

[4] Ú. v. L 238, 6.9.1984, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3826/85 (Ú. v. L 371, 31.12.1985, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 296, 5.10.2002, s. 6.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Výroba etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu podľa článku 3 písm. c)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Objem predaného etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu podľa článku 3 písm. d

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Príloha IV

Zásoby etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu podľa článku 3 písm. e)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Príloha V

Odhad výroby etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu na bežný rok podľa článku 3 písm. f)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Príloha VI

Výroba, predaj a zásoby etylalkoholu nepoľnohospodárskeho pôvodu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Príloha VII

Dovozy etylalkoholu nepoľnohospodárskeho pôvodu podľa článku 4 písm. b)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Príloha VIII

Adresa, na ktorú sa majú poslať správy podľa článku 9

European Commission – DG Agriculture D.4

Fax: (32-2) 295 92 52

E-mail: agri-d4@cec.eu.int

--------------------------------------------------