32003R2325Úradný vestník L 345 , 31/12/2003 S. 0025 - 0026


Nariadenie Rady (ES) č. 2325/2003

zo 17. decembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2561/2001 zamerané na podporu premeny rybárskych plavidiel a rybárov, ktorí boli do roku 1999 závislí na dohode o rybolove s Marokom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

keďže:

(1) Platnosť dohody o vzťahoch v odvetví morského rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom skončila 30. novembra 1999. V dôsledku toho bolo asi 400 rybárskych plavidiel a približne 4300 rybárov, na činnosti ktorých sa vzťahuje táto dohoda, prinútených ukončiť k tomuto dňu svoje rybolovné činnosti.

(2) Nariadenie Rady (ES) č. 2561/2001 [3] zaviedlo výnimky z ustanovení nariadenia (ES) č. 2792/1999 [4] pre vlastníkov plavidiel a rybárov, ktorí boli až do roku 1999 závislí na dohode o rybolove s Marokom, pričom výnimky sa vzťahujú na niektoré kategórie prémií a verejných podpôr, ktoré boli poskytnuté na základe administratívneho rozhodnutia od 1. júla 2001 do 30. júna 2003. Rovnakým nariadením sa zaviedla konkrétna akcia, ktorá má doplniť opatrenia prijaté v kontexte štrukturálnych fondov v príslušných členských štátoch v súvislosti s neobnovením dohody o rybolove s Marokom.

(3) Rybári, ktorých sa týka neobnovenie tejto dohody o rybolove, sa môžu po premene svojich plavidiel na iný druh rybolovnej činnosti ocitnúť bez zamestnania rovnako ako rybári, ktorých plavidlá natrvalo ukončili svoju činnosť. V snahe zabezpečiť, aby sa so všetkými rybármi zaobchádzalo rovnako, je vhodné urobiť výnimku z ustanovení, na základe ktorých sa môžu individuálne paušálne prémie vyplatiť rybárom iba vtedy, ak rybárske plavidlo, na ktorom boli zamestnaní, natrvalo ukončilo svoju rybolovnú činnosť.

(4) Minimálna lehota kratšia než jeden rok podľa článku 12 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 2792/1999, počas ktorej rybár nemusí znovu pracovať ako rybár, bez toho, aby prémiu prijatú pro rata temporis musel vrátiť, by sa mala vypočítať od 1. januára 2002, konečného dátumu pre platbu náhrady za dočasné odstavenie z činnosti, a nie od dátumu skutočného vyplatenia prémie.

(5) S prihliadnutím na lehoty, ktoré sú v súčasnosti platné, je na účely uplatnenia uvedených zmien a doplnení potrebné predĺžiť o dvanásť mesiacov lehoty pre prijímanie správneho rozhodnutia, lehoty pre konečný dátum oprávnenosti výdavkov a lehoty pre konečný dátum podania žiadosti o platbu zostávajúcej čiastky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2561/2001 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza týmto znením:

"d) v prípade individuálnej paušálnej platby rybárovi:

i) sa maximálne oprávnené náklady podľa článku 12 ods. 3 písm. b) a c) zvyšujú o 20 %;

ii) požiadavka stanovená v článku 12 ods. 3 písm. b), že príjemcovia museli byť zamestnaní na rybárskom plavidle, ktoré bolo predmetom trvalého odstavenia z rybolovnej činnosti v zmysle článku 7, sa nepoužije;

iii) lehota kratšia než jeden rok uvedená v článku 12 ods. 4 písm. c) sa počíta odo dňa 1. januára 2002;"

b) odsek 2 sa nahrádza týmto znením:

"2. Pravidlá pre udelenie výnimky uvedené v odseku 1 sa použijú len na prémie a verejnú podporu, ktoré boli poskytnuté na základe administratívneho rozhodnutia orgánov uvedených v článku 6, ktoré bolo prijaté v čase medzi 1. júlom 2001 a 30. júnom 2003. Toto obdobie sa pre prémie podľa článku 12 ods. 3 písm. a), b) a c) predlžuje do 30. júna 2004."

2. v článku 5 sa odsek 4 nahrádza týmto textom:

"4. Finančný príspevok spoločenstva v rámci tohto opatrenia sa vzťahuje na výdavky, ktoré konečný príjemca skutočne zaplatil od 1. júla 2001. Lehota pre oprávnenosť výdavkov je 31. december 2003. Tento dátum je 31. december 2004 pre prémie podľa článku 12 ods. 3 písm. a), b) a c).

Posledný termín, kedy sa Komisii musí predložiť žiadosť o platbu zostatku, je pevne stanovený na 30. jún 2004. Tento dátum je 30. jún 2005 pre prémie podľa článku 12 ods. 3 písm. a), b) a c)."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2003

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Stanovisko predložené 4. decembra 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Stanovisko predložené 29. októbra 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 17. Nariadenie zmenené a doplnené článkom 6 nariadenia (ES) č. 2372/2002 (Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 81).

[4] Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2369/2002 (Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 49).

--------------------------------------------------