32003R2273Úradný vestník L 336 , 23/12/2003 S. 0033 - 0038


Nariadenie Komisie (ES) č. 2273/2003

z 22. decembra 2003,

ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o výnimky pre programy spätného výkupu a stabilizácie finančných nástrojov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) [1], a najmä na jej článok 8,

po odbornej porade s Výborom európskych regulátorov cenných papierov (VERCP) [2],

keďže:

(1) Článok 8 smernice 2003/6/ES ustanovuje, že zákazy v nej uvedené sa nevzťahujú na obchodovanie s vlastnými akciami v rámci programov "spätného výkupu" ani na stabilizáciu finančného nástroja za podmienky, že takéto obchodovanie sa deje v súlade s vykonávacími opatreniami prijatými na tento účel.

(2) Činnosti obchodovania s vlastnými akciami v rámci programov "spätného výkupu" a stabilizácie finančného nástroja, ktoré by nemali prospech z vyňatia zo zákazov smernice 2003/6/ES podľa jej článku 8, nemajú byť považované za také, ktoré samy osobe predstavujú zneužívanie trhu.

(3) Na druhej strane výnimky vytvorené týmto nariadením sa vzťahujú len na správanie, ktoré sa priamo týka účelu činností spätného výkupu a stabilizácie. Správanie, ktoré sa netýka priamo účelu činností spätného výkupu a stabilizácie, bude preto posudzované ako akékoľvek iné konanie zahrnuté v smernici 2003/6/ES a môže byť predmetom administratívnych opatrení alebo sankcií, ak príslušný orgán preukáže, že dané konanie predstavuje zneužívanie trhu.

(4) Pokiaľ ide o obchodovanie s vlastnými akciami v rámci programov "spätného výkupu", pravidlami uvedenými v tomto nariadení nie je dotknuté uplatňovanie smernice 77/91/EHS o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení [3].

(5) Prípustné činnosti "spätného výkupu" na účely dosiahnutia prospechu z vyňatia zo zákazov smernice 2003/6/ES zahŕňajú emitentov, ktorí potrebujú mať možnosť znížiť svoje základné imanie, aby splnili záväzky vyplývajúce z dlhových finančných nástrojov zameniteľných za cenné papiere zastupujúce podiely a záväzky vyplývajúce z prídelov akcií zamestnancom.

(6) Transparentnosť je nevyhnutným predpokladom predchádzania zneužívaniu trhu. Na tento účel môžu členské štáty oficiálne stanoviť mechanizmy, ktoré sa použijú na zverejnenie informácií, pri ktorých sa požaduje zverejnenie podľa tohto nariadenia.

(7) Po prijatí programov "spätného výkupu" emitenti o tom informujú svoj príslušný orgán a vždy, keď sa to vyžaduje, aj verejnosť.

(8) Obchodovanie s vlastnými akciami v rámci programov "spätného výkupu" môže byť uskutočňované prostredníctvom derivátových finančných nástrojov.

(9) Aby sa zabránilo zneužívaniu trhu, je denný objem obchodovania s vlastnými akciami v rámci programov "spätného výkupu" obmedzený. Je však potrebná určitá pružnosť, aby bolo možné reagovať na dané trhové podmienky, ako je nízka úroveň transakcií.

(10) Zvláštnu pozornosť treba venovať predaju vlastných akcií počas trvania programu "spätného výkupu", možnej existencii uzatvorených období u emitentov, počas ktorých sú transakcie zakázané a skutočnosti, že emitent môže mať oprávnené dôvody na odklad zverejnenia dôverných informácií.

(11) Stabilizačné transakcie majú prevažne ten účinok, že podporujú cenu ponuky príslušných cenných papierov počas obmedzeného časového obdobia, ak sa dostanú do predajného tlaku, a takto zmierňujú predajný tlak vytvorený krátkodobými investormi a udržujú organizovaný trh s príslušnými cennými papiermi. Toto je v záujme investorov, ktorí upísali alebo kúpili tieto príslušné cenné papiere v súvislosti s významnou distribúciou, a v záujme emitentov. Týmto spôsobom môže stabilizácia prispieť k väčšej dôvere investorov a emitentov vo finančné trhy.

(12) Stabilizačná činnosť môže byť vykonávaná buď na alebo mimo regulovaného trhu a môže byť vykonávaná s použitím iných finančných nástrojov, ako tých, ktoré boli alebo majú byť prijaté na regulovanom trhu, čo môže ovplyvniť cenu nástroja prijatého alebo nástroja, ktorý má byť prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu.

(13) Príslušné cenné papiere majú obsahovať finančné nástroje, ktoré sa stanú zameniteľné po počiatočnom období, pretože sú v podstate rovnaké napriek tomu, že majú odlišnú počiatočnú dividendu alebo práva platby úrokov.

(14) V súvislosti so stabilizáciou blokové obchody sa nepovažujú za významné rozdelenie príslušných cenných papierov, pretože sú to výlučne súkromné transakcie.

(15) Ak členské štáty povolia v súvislosti s úvodnou verejnou ponukou obchodovanie pred začatím oficiálneho obchodovania na regulovanom trhu, povolenie zahŕňa "obchodovanie pri emisii".

(16) Aby sa udržala transparentnosť ako nevyhnutný predpoklad zamedzenia zneužívania trhu, je nevyhnutné primerané zverejnenie charakteristík možnej stabilizácie.

(17) Mala by byť zavedená primeraná koordinácia medzi všetkými investičnými spoločnosťami a úverovými inštitúciami vykonávajúcimi stabilizáciu. Počas stabilizácie má jedna investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia konať ako informačné centrum pre akúkoľvek regulačnú intervenciu príslušného orgánu v každom príslušnom členskom štáte.

(18) Aby sa predišlo zmäteniu účastníkov trhu, stabilizačná činnosť by mala byť vykonávaná tak, aby zohľadňovala trhové podmienky a ponukovú cenu príslušných cenných papierov a transakcie na likvidáciu pozícií stanovené ako výsledok stabilizačnej činnosti by mali byť vykonávané s cieľom minimalizácie dopadu na trh s patričným ohľadom na prevládajúce trhové podmienky.

(19) Prekročenie a "greenshoe opcie" úzko súvisia so stabilizačnými opatreniami tým, že poskytujú dodatočné a zabezpečujúce zdroje pre stabilizáciu kurzu.

(20) Investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia by mali venovať zvláštnu pozornosť cielenému prekročeniu na účely stabilizácie, ak je jeho výsledkom pozícia, ktorá nie je krytá "greenshoe opciou".

(21) Ustanovenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje podmienky, ktoré majú byť splnené programami spätného výkupu a stabilizáciou finančných nástrojov, aby sa na ne vzťahovala výnimka stanovená v článku 8 smernice 2003/6/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa okrem pojmov v smernici 2003/6/ES použijú nasledujúce pojmy:

1. "investičná spoločnosť" je akákoľvek právnická osoba definovaná v bode 2 článku 1 smernice Rady 93/22/EHS [4];

2. "úverová inštitúcia" je právnická osoba definovaná v článku 1 ods. 1 smernice 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady [5];

3. "programy "spätného výkupu"" sú obchody s vlastnými akciami v súlade s článkami 19 až 24 smernice Rady 77/91/EHS;

4. "časovo rozvrhnutý program "spätného výkupu"" je program "spätného výkupu", kde dátumy a objemy cenných papierov, ktoré majú byť obchodované počas trvania programu, sú stanovené v čase zverejnenia programu "spätného výkupu";

5. "primerané zverejnenie" je zverejnenie uskutočnené v súlade s postupom stanoveným v článkoch 102 ods. 1 a 103 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES [6];

6. "príslušné cenné papiere" sú prevoditeľné cenné papiere v zmysle smernice 93/22/EHS, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na takomto trhu a ktoré sú predmetom významnej distribúcie;

7. "stabilizácia" je akýkoľvek nákup alebo ponuka na nákup príslušných cenných papierov, alebo akákoľvek transakcia investičných spoločností alebo úverových inštitúcií s rovnocennými pridruženými nástrojmi uskutočnená v súvislosti s významnou distribúciou takýchto príslušných cenných papierov výlučne s cieľom podpory trhovej ceny týchto príslušných cenných papierov na vopred určené časové obdobie, z dôvodu predajného tlaku u takýchto cenných papierov;

8. "pridružené nástroje" sú nasledujúce finančné nástroje (vrátane finančných nástrojov, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo pre ktoré nebola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na takomto trhu, za predpokladu, že príslušné orgány sa dohodli na zásadách transparentnosti pre transakcie s takýmito finančnými nástrojmi):

a) zmluvy alebo práva na upísanie, získanie alebo nakladanie s príslušnými cennými papiermi;

b) finančné deriváty príslušných cenných papierov;

c) ak sú príslušné cenné papiere prevoditeľné alebo zameniteľné dlhové nástroje, cenné papiere, za ktoré môžu byť takéto prevoditeľné alebo zameniteľné dlhové nástroje prevedené alebo zamenené;

d) nástroje, ktoré emituje alebo zaručuje emitent alebo ručiteľ príslušných cenných papierov a ktorých trhová cena pravdepodobne významne ovplyvní cenu príslušných cenných papierov a naopak;

e) ak príslušné cenné papiere sú cenné papiere rovnocenné s akciami, akcie zastúpené týmito cennými papiermi (a akékoľvek iné cenné papiere rovnocenné s týmito akciami);

9. "významná distribúcia" je úvodná alebo sekundárna ponuka príslušných cenných papierov verejne oznámená a odlíšená od obvyklého obchodovania, a to tak z hľadiska celkovej hodnoty ponúkaných cenných papierov, ako aj z hľadiska použitých predajných metód;

10. "ponúkajúci" sú predchádzajúci držitelia alebo subjekt emitujúci príslušné cenné papiere;

11. "prideľovanie" je postup alebo postupy, prostredníctvom ktorých je určený počet príslušných cenných papierov, ktoré dostanú investori, ktorí ich predtým upísali alebo sa o ne uchádzali;

12. "pomocná stabilizácia" je uplatnenie prekročenia alebo greenshoe opcie investičnými spoločnosťami alebo úverovými inštitúciami v súvislosti s významnou distribúciou príslušných cenných papierov, výlučne na podporu stabilizačnej činnosti;

13. "prekročenie" je doložka v ručiteľskej zmluve alebo v zmluve o spravovaní emisie pri jej vydaní, ktorá povoľuje prijatie úpisov alebo ponúk na nákup väčšieho počtu príslušných cenných papierov než bol pôvodne ponúkaný;

14. "greenshoe opcia" je opcia poskytnutá ponúkajúcim v prospech investičnej spoločnosti (investičných spoločností) alebo úverovej inštitúcie (úverových inštitúcií) zainteresovanej na ponuke s cieľom pokrytia prekročení, za podmienok pri ktorých takáto spoločnosť (spoločnosti) alebo inštitúcia (inštitúcie) môže (môžu) kúpiť príslušné cenné papiere až do určitého množstva za ponukovú cenu počas určitého časového obdobia po ponuke príslušných cenných papierov.

KAPITOLA II

PROGRAMY "SPÄTNÉHO VÝKUPU"

Článok 3

Ciele programov spätného výkupu

Na to, aby sa na program spätného výkupu vzťahovala výnimka stanovená v článku 8 smernice 2003/6/ES, musí byť v súlade s článkami 4, 5 a 6 tohto nariadenia a jeho jediným účelom musí byť zníženie základného imania emitenta (hodnoty alebo počtu akcií) alebo splnenie záväzkov vyplývajúcich buď z:

a) dlhových finančných nástrojov zameniteľných za akciové nástroje;

b) programov opcií zamestnaneckých akcií alebo z iného rozdelenia akcií medzi zamestnancov emitenta alebo pridruženej spoločnosti.

Článok 4

Podmienky pre programy "spätného výkupu" a zverejňovanie

1. Program "spätného výkupu" musí spĺňať podmienky ustanovené v článku 19 ods. 1 smernice 77/91/EHS.

2. Pred začiatkom obchodovania musia byť všetky podrobné informácie o programe schválené v súlade s článkom 19 ods. 1 smernice 77/91/EHS primerane zverejnené v členských štátoch, kde emitent požadoval prijatie jeho akcií na obchodovanie na regulovanom trhu.

Tieto podrobnosti musia obsahovať cieľ programu uvedený v článku 3, maximálne protiplnenie, maximálny počet akcií, ktoré majú byť získané a trvanie obdobia, na ktoré bolo programu poskytnuté oprávnenie.

Následné zmeny programu musia byť primerane zverejnené v členských štátoch.

3. Emitent musí mať zavedené mechanizmy zabezpečujúce, že spĺňa povinnosti vzťahujúce sa na podávanie správ o obchodovaní príslušnému orgánu regulovaného trhu, na ktorom boli akcie prijaté na obchodovanie. Tieto mechanizmy musia zaznamenávať každú transakciu týkajúcu sa programov "spätného výkupu", vrátane informácií uvedených v článku 20 ods. 1 smernice 93/22/EHS.

4. Emitent musí zverejniť podrobné informácie o všetkých transakciách uvedených v odseku 3 najneskôr do konca siedmeho obchodného dňa na trhu nasledujúceho po dni uskutočnenia takýchto transakcií.

Článok 5

Podmienky obchodovania

1. Pokiaľ ide o ceny, ak emitent vykonáva obchody v rámci programu "spätného výkupu", nesmie kupovať akcie za cenu vyššiu ako je vyššia cena posledného nezávislého obchodu a najvyššia súčasná nezávislá ponuka na miestach obchodovania, kde sa uskutočňuje nákup.

Ak nie je miestom obchodovania regulovaný trh, cena posledného nezávislého obchodu alebo najvyššia súčasná nezávislá referenčná ponuka je ponuka regulovaného trhu členského štátu, kde sa uskutočňuje nákup.

Ak emitent uskutočňuje nákup vlastných akcií prostredníctvom derivátových finančných nástrojov, cena uplatnenia týchto derivátových finančných nástrojov nemá byť vyššia ako vyššia cena posledného nezávislého obchodu a najvyššia súčasná nezávislá ponuka.

2. Pokiaľ ide o objem, emitent nesmie kúpiť viac ako 25 % priemerného denného objemu akcií v ktorýkoľvek deň na regulovanom trhu, na ktorom sa uskutočňuje nákup.

Hodnota priemerného denného objemu musí vychádzať z priemerného denného objemu obchodovaného v mesiaci predchádzajúcom mesiacu zverejnenia tohto programu a byť pevne stanovená na tomto základe, počas ktorého má program oprávnenie.

Ak program neodkazuje na tento objem, hodnota priemerného denného objemu musí vychádzať z priemerného denného objemu obchodovaného počas 20 dní obchodovania predchádzajúcich dátumu nákupu.

3. Na účely odseku 2 môže emitent v prípade mimoriadne nízkej likvidity na príslušnom trhu prekročiť 25 %-ný limit za podmienky, že sú splnené nasledujúce podmienky:

a) emitent vopred informuje príslušný orgán príslušného trhu o svojom zámere odchýliť sa od 25 %-ného limitu;

b) emitent primerane zverejní skutočnosť, že sa môže odchýliť od 25 %-ného limitu;

c) emitent neprekročí 50 % priemerného denného objemu.

Článok 6

Obmedzenia

1. Na to, aby sa na program vzťahovala výnimka ustanovená v článku 8 smernice 2003/6/ES, emitent sa počas účasti na programe "spätného výkupu" nezúčastní nasledujúcich obchodov:

a) predaj vlastných akcií počas trvania programu;

b) obchodovanie počas obdobia, ktoré je podľa zákonov členského štátu, kde sa obchodovanie uskutočňuje, uzavretým obdobím;

c) obchodovanie, pri ktorom sa emitent rozhodol odložiť zverejnenie dôverných informácií v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 2003/6/ES.

2. Odsek 1 písm. a) sa neuplatní, ak je emitent investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia a medzi osobami zodpovednými za nakladanie s dôvernými informáciami týkajúcimi sa priamo alebo nepriamo emitenta a osobami zodpovednými za akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa obchodovania s vlastnými akciami (vrátane obchodovania s vlastnými akciami v mene klientov) zriadil v prípade obchodovania s vlastnými akciami na základe akéhokoľvek takéhoto rozhodnutia účinné informačné bariéry ("čínske múry") podliehajúce dohľadu príslušného orgánu.

Odseky 1 písm. b) a c) sa nepoužijú, ak je emitent investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia a medzi osobami zodpovednými za nakladanie s dôvernými informáciami týkajúcimi sa priamo alebo nepriamo emitenta (vrátane obchodných rozhodnutí v rámci programu "spätného výkupu") a osobami zodpovednými za obchodovanie vlastných akcií v mene klientov zriadil v prípade obchodovania s vlastnými akciami v mene týchto klientov stanovil účinné informačné bariéry ("čínske múry") podliehajúce dohľadu príslušného orgánu.

3. Odsek 1 sa neuplatní, ak:

a) má emitent zavedený časovo rozvrhnutý program "spätného výkupu", alebo

b) program "spätného výkupu" je spravovaný investičnou spoločnosťou alebo úverovou inštitúciou, ktorá uskutočňuje svoje obchodné rozhodnutia týkajúce sa akcií emitenta nezávisle od a bez vplyvu emitenta na načasovanie nákupov.

KAPITOLA III

STABILIZÁCIA FINANČNÝCH NÁSTROJOV

Článok 7

Podmienky stabilizácie

Na to, aby sa na stabilizáciu finančného nástroja vzťahovala výnimka ustanovená v článku 8 smernice 2003/6/ES, musí sa uskutočniť v súlade s článkami 8, 9 a 10 tohto nariadenia.

Článok 8

Časové podmienky stabilizácie

1. Stabilizácia sa má uskutočňovať len počas odmedzeného časového obdobia.

2. V prípade akcií a iných cenných papierov rovnocenných s akciami, časové obdobie uvedené v odseku 1 začne v prípade úvodnej verejne oznámenej ponuky dňom začatia obchodovania príslušných cenných papierov na regulovanom trhu a skončí najneskôr 30 kalendárnych dní potom.

Ak sa úvodná verejne oznámená ponuka uskutočňuje v členskom štáte, ktorý povoľuje obchodovanie pred začatím obchodovania na regulovanom trhu, časové obdobie uvedené v odseku 1 začne dňom primeraného zverejnenia konečnej ceny príslušných cenných papierov a skončí najneskôr 30 kalendárnych dní potom, za podmienky, že každé takéto obchodovanie je uskutočňované v súlade s pravidlami, ak sú, regulovaného trhu, na ktorom majú byť príslušné cenné papiere prijaté na obchodovanie, vrátane akýchkoľvek pravidiel týkajúcich sa zverejňovania a podávania obchodných správ.

3. V prípade akcií a iných cenných papierov rovnocenných s akciami, časové obdobie uvedené v odseku 1 začne v prípade sekundárnej ponuky dňom primeraného zverejnenia konečnej ceny príslušných cenných papierov a skončí najneskôr 30 kalendárnych dní po dátume prideľovania.

4. V prípade dlhopisov a iných foriem zabezpečeného dlhu (ktoré nie sú prevoditeľné alebo zameniteľné za akcie alebo za iné cenné papiere rovnocenné s akciami), časové obdobie uvedené v odseku 1 začne dňom primeraného zverejnenia podmienok ponuky príslušných cenných papierov (t. j. prípadne vrátane prirážky voči referenčnej hodnote, ak je táto pevne stanovená) a skončí, podľa toho čo nastane skôr, buď najneskôr 30 kalendárnych dní odo dňa, keď emitent nástrojov získal výnosy z emisie, alebo najneskôr 60 kalendárnych dní odo dňa prídelu príslušných cenných papierov.

5. V prípade zabezpečeného dlhu prevoditeľného alebo zameniteľného za akcie alebo za iné cenné papiere rovnocenné s akciami, časové obdobie uvedené v odseku 1 začne dňom primeraného zverejnenia konečných podmienok ponuky príslušných cenných papierov a skončí, podľa toho čo nastane skôr, buď najneskôr 30 kalendárnych dní odo dňa, keď emitent nástrojov získal výnosy z emisie, alebo najneskôr 60 kalendárnych dní odo dňa prídelu príslušných cenných papierov.

Článok 9

Podmienky zverejňovania a ohlasovania stabilizácie

1. Emitenti ponúkajúci alebo subjekty vykonávajúce stabilizáciu, ktoré konajú alebo nekonajú v mene takýchto osôb, primerane zverejnia nasledovné informácie pred otvorením ponukového obdobia príslušných cenných papierov:

a) skutočnosť, že stabilizácia môže byť uskutočnená, že nie je záruka, že bude uskutočnená a že môže byť kedykoľvek zastavená;

b) skutočnosť, že stabilizačné transakcie sú zamerané na podporu trhových cien príslušných cenných papierov;

c) začiatok a koniec obdobia, počas ktorého môže dôjsť k stabilizácii;

d) totožnosť stabilizačného manažéra, pokiaľ nie je známa v čase zverejnenia, v takom prípade musí byť zverejnená pred začiatkom akejkoľvek stabilizačnej činnosti;

e) existencia a maximálna veľkosť akéhokoľvek prekročenia alebo greenshoe opcie, obdobie uplatnenia "greenshoe opcie" a akékoľvek podmienky použitia prekročenia alebo uplatnenia greenshoe opcie.

Uplatňovanie ustanovení tohto odseku bude pozastavené pre ponuky v rámci rozsahu uplatňovania opatrení vykonávajúcich smernicu 2004/…/ES o prospekte, a to odo dňa uplatňovania týchto opatrení.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 ods. 1 písm. c) smernice 2003/6/ES, emitenti, ponúkajúci alebo subjekty vykonávajúce stabilizáciu, ktoré konajú alebo nekonajú v mene takýchto osôb, musia oznámiť podrobné informácie o všetkých stabilizačných transakciách príslušnému orgánu príslušného trhu najneskôr do konca siedmeho obchodného dňa na trhu nasledujúceho po dni uskutočnenia takýchto transakcií.

3. Do jedného týždňa od konca stabilizačného obdobia emitenti ponúkajúci alebo subjekty vykonávajúce stabilizáciu, ktoré konajú alebo nekonajú v mene takýchto osôb, musia primerane zverejniť nasledujúce informácie:

a) či sa stabilizácia uskutočnila, alebo nie;

b) dátum, kedy stabilizácia začala;

c) dátum, kedy sa stabilizácia naposledy vyskytla;

d) cenové rozpätie, v rámci ktorého sa stabilizácia vykonala, za každý jeden deň počas ktorého boli vykonané stabilizačné transakcie.

4. Emitenti ponúkajúci alebo subjekty vykonávajúce stabilizáciu, ktoré konajú alebo nekonajú v mene takýchto osôb, musia minimálne zaznamenať každý stabilizačný pokyn alebo transakciu s informáciami uvedenými v článku 20 ods. 1 smernice 93/22/EHS zahŕňajúcimi iné finančné nástroje ako tie, ktoré boli prijaté alebo budú prijaté na regulovanom trhu.

5. Ak niekoľko investičných spoločností alebo úverových inštitúcií uskutoční stabilizáciu konajúc alebo nekonajúc v mene emitenta alebo ponúkajúceho, jedna z týchto osôb bude vystupovať ako informačné centrum pre akúkoľvek požiadavku príslušného orgánu regulovaného trhu, na ktorom boli príslušné cenné papiere prijaté na obchodovanie.

Článok 10

Špecifické cenové podmienky

1. V prípade ponuky akcií alebo iných cenných papierov rovnocenných s akciami, stabilizácia príslušných cenných papierov nebude za žiadnych okolností uskutočnená nad ponukovou cenou.

2. V prípade ponuky zabezpečeného dlhu prevoditeľného alebo zameniteľného za nástroje uvedené v odseku 1, stabilizácia týchto nástrojov nebude za žiadnych okolností uskutočnená nad trhovou cenou týchto nástrojov v čase zverejnenia konečných podmienok novej ponuky.

Článok 11

Podmienky pomocnej stabilizácie

Na to, aby sa na pomocnú stabilizáciu finančného nástroja vzťahovala výnimka ustanovená v článku 8 smernice 2003/6/ES, musí sa uskutočniť v súlade s článkom 9 tohto nariadenia a v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

a) prekročenie sa môže použiť u príslušných cenných papierov len počas obdobia upisovania a za ponukovú cenu;

b) pozícia vyplývajúca z použitia prekročenia investičnou spoločnosťou alebo úverovou inštitúciou, ktorá nie je krytá greenshoe opciou, nesmie prekročiť 5 % pôvodnej ponuky;

c) "greenshoe opcia" môže byť uplatnená príjemcami takejto opcie len vtedy, ak bolo u príslušných cenných papierov použité prekročenie;

d) "greenshoe opcia" nesmie byť vyššia ako 15 % pôvodnej ponuky;

e) obdobie uplatnenia greenshoe opcie musí byť rovnaké ako stabilizačné obdobie, ktoré požaduje článok 8;

f) uplatnenie "greenshoe opcie" musí byť bezodkladne zverejnené spoločne s uvedením všetkých príslušných podrobných informácií, najmä vrátane dátumu uplatnenia, počtu a povahy príslušných cenných papierov, ktorých sa to týka.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v členských štátoch dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2003

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 96, 12.4.2003, s. 16.

[2] VERCP bol zriadený rozhodnutím Komisie 2001/527/ES (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 43).

[3] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, s. 1.

--------------------------------------------------