32003R2233Úradný vestník L 339 , 24/12/2003 S. 0022 - 0026


Nariadenie Komisie (ES) č. 2233/2003

z 23. decembra 2003,

ktorým sa otvárajú tarifné kvóty spoločenstva pre rok 2004 pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom [1], a najmä na jeho článok 16 ods. 1,

keďže:

(1) Pre rok 2004 by sa mali otvoriť tarifné kvóty spoločenstva pre ovčie a kozie mäso. Clá a množstvá uvedené v nariadení (ES) č. 2529/2001 by sa mali stanoviť v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami platnými počas roku 2004.

(2) Podliehajúc ratifikácii Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, Česká republika, Slovinsko a Slovensko pristúpia k Európskej únii 1. mája 2004. Kvóty zodpovedajúce pre tieto krajiny by preto mali byť otvorené iba do dátumu ich pristúpenia.

(3) Nariadenie Rady (ES) č. 312/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa pre spoločenstvo vykonávajú colné predpisy ustanovené v Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, na jednej strane, a Čilskou republikou, na druhej strane [2], ustanovila dodatočné dvojstranné tarifné kvóty 2000 ton s 10 %-ným zvýšením ročne, ktoré sa otvoria pre číselný znak 0204 od 1. februára 2003. Táto kvóta sa pridá ku kvóte GATT/WTO pre Čile a obidve kvóty by sa od 1. januára 2004 mali spravovať rovnakým spôsobom.

(4) Nariadenie Rady (ES) č. 1329/2003 z 21. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 992/95, pokiaľ ide o kvóty pre určité poľnohospodárske výrobky a výrobky rybolovu pochádzajúce z Nórska [3], poskytuje dodatočné dvojstranné koncesie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov.

(5) Určité tarifné kvóty pre výrobky z ovčieho a kozieho mäsa sa poskytli pre štáty AKT podľa Dohody z Cotonou [4].

(6) Pretože dovozy sa riadia podľa kalendárneho roku, v prípade kvót ustanovených na obdobie od 1. júla do 30 júna sú množstvá stanovené pre rok 2004 súčtom polovice množstva na obdobie od 1. júla 2003 do 30. júna 2004 a polovice množstva na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2005.

(7) Aby sa mohlo zabezpečiť riadne fungovanie tarifných kvót spoločenstva, musí sa stanoviť ekvivalent hmotnosti jatočného tela. Pretože niektoré tarifné kvóty okrem toho poskytujú možnosť dovozu buď živých zvierat alebo mäsa z nich, je potrebný prepočítavací faktor.

(8) Skúsenosti so spravovaním tarifných kvót spoločenstva ukázali, že je potrebné zlepšiť systém spravovania takýchto kvót. V iných poľnohospodárskych sektoroch sú pozitívne skúsenosti s používaním systému spravovania "kto prv príde, ten prv berie". V záujme administratívneho zjednodušenia by sa kvóty týkajúce sa výrobkov sektoru ovčieho a kozieho mäsa pochádzajúceho z tretích krajín, odlišne od postupu v nariadení Komisie (ES) č. 1439/95 z 26. júna 1995, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 3013/89, pokiaľ ide o dovoz a vývoz výrobkov v sektore ovčieho a kozieho mäsa [5], mali spravovať v súlade s článkom 16 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2529/2001. Toto by sa malo diať v súlade s článkami 308a, 308b a 308c ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktoré ustanovuje predpisy na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa zavádza Colný sadzobník spoločenstva [6]. Ak sa dovozy riadia podľa týchto ustanovení, nemali by sa vyžadovať už žiadne ďalšie dovozné povolenia.

(9) Aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii medzi vyvážajúcimi krajinami a za predpokladu, že ekvivalentné tarifné kvóty sa nevyčerpali rýchlo za posledné dva roky, mali by sa tarifné kvóty podľa tohto nariadenia považovať zo začiatku za nerozhodujúce v zmysle článku 308c nariadenia (ES) č. 2454/93, ak sa riadia podľa systému "kto prv príde, ten prv berie". Colné orgány by preto mali byť oprávnené zrušiť požiadavku zábezpeky vzhľadom na tovar pôvodne dovážaný podľa týchto kvót v súlade s článkami 308c ods.1 a 248 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Z dôvodu špecifičnosti prechodu z jedného systému riadenia na druhý by sa nemal uplatňovať článok 308c ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia.

(10) Zavedenie systému "kto prv príde, ten prv berie" si v prípadoch Austrálie a Nového Zélandu vyžaduje niektoré dodatočné prípravné práce za predpokladu vysokého objemu kvót a ich tradičného použitia. Z toho dôvodu by sa systém "kto prv príde, ten prv berie" mal uplatňovať iba na dovozy z týchto dvoch krajín od 1. mája 2004 a udeľovanie dovozných povolení by malo pokračovať až do 30. apríla 2004 v súlade s pravidlami ustanovenými v nariadení (ES) č1439/95. Mali by sa preto prijať ustanovenia týkajúce sa dostupnosti množstiev podľa každého z týchto systémov riadenia.

(11) Preto by sa malo objasniť, ktorý druh potvrdenia na preukázanie pôvodu výrobkov sa musí poskytnúť, aby bolo možné mať prospech z tarifných kvót podľa systému "kto prv príde, ten prv berie".

(12) Pri predkladaní výrobkov z ovčieho mäsa na dovoz colným orgánom je ťažké zistiť, či výrobky pochádzajú z domácich oviec alebo iných oviec, podľa čoho sa určuje uplatnenie odlišných colných sadzieb. Preto je potrebné ustanoviť, aby potvrdenie preukazujúce pôvod obsahovalo zodpovedajúci údaj na jeho objasnenie.

(13) V súlade s článkom 3 smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o otázkach zdravotnej a veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, ošípaných a čerstvého mäsa z tretích krajín [7] a so smernicou Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS [8], dovozy sa môžu povoliť iba pre výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky veterinárnych pravidiel a udeľovania osvedčení, ktoré v súčasnosti platia v spoločenstve.

(14) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovce a kozy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie otvára tarifné kvóty spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na obdobie od 1 januára do 31. decembra 2004.

Článok 2

Clá uplatniteľné na dovozy do spoločenstva oviec, kôz, ovčieho a kozieho mäsa, ktoré patria pod číselné znaky KN 01041030, 01041080, 01042090, 02109921, 02109929 a 0204 a ktoré pochádzajú z krajín uvedených v prílohe, sa pozastavia alebo znížia v súlade s týmto nariadením.

Článok 3

1. Množstvá vyjadrené v ekvivalente hmotnosti jatočných tiel na dovoz mäsa, ktoré patrí pod číselné znaky KN 01041030, 01041080 a 01042090, ako aj uplatniteľné clo, sú uvedené v prílohe.

2. Na vypočítanie množstiev "ekvivalentu hmotnosti jatočných tiel" uvedeného v odseku 1 sa čistá hmotnosť výrobkov z oviec a kôz vynásobí týmito koeficientmi:

a) pre živé zvieratá: 0,47;

b) pre vykostenú jahňacinu a vykostené mäso z kozľaťa: 1,67;

c) pre vykostené baranie mäso, vykostené ovčie mäso a vykostené kozie mäso iné ako z kozľaťa a zmesi z ktorýchkoľvek z nich: 1,81;

d) pre výrobky s kosťou: 1,00.

3. Pojem "kozľatá" znamená kozy do veku jedného roku.

Článok 4

Odlišne od ustanovení v hlave II bod A a B nariadenia (ES) č. 1439/95 sa colné sadzby ustanovené v prílohe k tomuto nariadeniu pre krajiny v skupinách krajín č. 2, 3, 4 a 5 a pre Argentínu, Uruguaj, Čile, Island a Slovinsko riadia podľa systému "kto prv príde, ten prv berie" v súlade s článkami 308a, 308b a 308c ods. 1 nariadenia (EHS) č. No 2454/93 od 1. januára do 31. decembra 2004. Neuplatnia sa odseky 2 a 3 článku 308c uvedeného nariadenia. Nepožadujú sa žiadne dovozné povolenia.

Článok 5

1. Od 1. januára do 30. apríla 2004 sa tarifné kvóty ustanovené pre Austráliu a Nový Zéland uvedené v prílohe pod skupinou krajín č. 1 riadia podľa pravidiel ustanovených v hlave II bod A nariadenia (ES) č. 1439/95.

2. Od 1. mája do 31. decembra 2004 sa tarifné kvóty uvedené v odseku 1 riadia odlišne od ustanovení v hlave II bod A nariadenia (ES) č. 1439/95, a to podľa článku 4 tohto nariadenia.

Dovozné povolenia udelené najneskôr do 30. apríla 2004 podľa odseku 1 však zostávajú v platnosti až do uplynutia ich lehoty platnosti.

3. Množstvá spravované v súlade s odsekom 2 budú predbežne ročné množstvá 18650 ton pre Austráliu a 226700 ton pre Nový Zéland mínus príslušné odhadované množstvo v ekvivalente hmotnosti jatočných tiel, pre ktoré sa udelili dovozné povolenia najneskôr do 30. apríla 2004.

Takéto predbežné množstvo sa následne upraví na základe skutočne udelených povolení počas mesiaca apríl. Množstvo uvedené 1. mája sa potom zvýši o množstvo ekvivalentu hmotnosti jatočných tiel, na ktoré sa na základe povolení vrátených príslušným orgánom povolenia nepoužili alebo sa použili iba čiastočne. Povolenia nevrátené do 15. augusta sa považujú za úplne použité povolenia.

4. Na účel odseku 3 členské štáty musia:

a) oznámiť množstvá uvedené v článku 19 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1439/95, aj v ekvivalente hmotnosti jatočných tiel;

b) oznámiť Komisii každý prvý pracovný deň týždňa, za mesiac apríl 2004, a ďalej podľa požiadaviek ustanovených v článku 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1439/95, dovozné povolenia udelené za predchádzajúci týždeň, ako aj príslušné ekvivalenty hmotnosti jatočných tiel;

c) odlišne od článku 19 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1439/95 oznámiť údaje uvedené v tomto bode najneskôr do 25. augusta 2004.

5. Na vypočítanie ekvivalentu hmotnosti jatočných tiel uvedeného v odsekoch 3 a 4 sa uplatnia koeficienty v článku 3 ods. 2.

Článok 6

1. Aby bolo možné využiť tarifné kvóty stanovené v prílohe a spracované v súlade s článkom 4, musí sa colným orgánom spoločenstva predložiť platné potvrdenie preukazujúce pôvod, vydané príslušnými orgánmi dotyčnej tretej krajiny spolu s colným vyhlásením na uvoľnenie do voľného obehu na príslušný tovar. Iný pôvod výrobkov podliehajúcich tarifným kvótam, ako je pôvod vyplývajúci z dohôd o preferenčných clách, sa stanoví v súlade s ustanoveniami platnými v spoločenstve.

2. Potvrdenie preukazujúce pôvod uvedené v odseku 1 bude takéto:

a) v prípade tarifnej kvóty, ktorá je súčasťou dohody o preferenčných clách, je to potvrdenie o preukázaní pôvodu ustanovené v uvedenej dohode;

b) v prípade iných tarifných kvót je to potvrdenie o preukázaní pôvodu ustanovené v súlade s článkom 47 nariadenia (EHS) č. 2454/93, v ktorom sa okrem údajov ustanovených v uvedenom článku, uvedú tieto údaje:

- číselný znak KN (najmenej prvé štyri čísla),

- poradové číslo alebo poradové čísla príslušnej tarifnej kvóty v súlade s tretím pododsekom tohto odseku,

- celková čistá hmotnosť na základe koeficientu príslušnej kategórie podľa článku 3 ods. 2 tohto nariadenia;

c) v prípade krajiny, ktorej kvóty patria pod písmená a) a b) a spájajú sa, to bude potvrdenie uvedené pod písmenom a).

V prípade uvedenom pod písmenom b) sa tlačivá uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1439/95, ktoré zahŕňajú dodatočné informácie požadované v uvedenom ustanovení, môžu použiť počas roka 2004, pričom sa prečiarkne text vzťahujúci sa na dovozné povolenia, ak sa uplatní článok 4 tohto nariadenia.

Ak sa potvrdenie na preukázanie pôvodu uvedené pod písmenom b) predloží ako sprievodný doklad iba pre jedno vyhlásenie na uvoľnenie do voľného obehu, môže obsahovať niekoľko poradových čísel. Vo všetkých ostatných prípadoch bude obsahovať iba jedno poradové číslo.

3. Aby bolo možné využívať tarifné kvóty ustanovené v prílohe pre štvrtú skupinu krajín, pokiaľ ide o výrobky patriace pod číselné znaky KN ex0204, ex02109921 a ex02109929, musí potvrdenie o pôvode obsahovať v kolónke týkajúcej sa opisu výrobkov jeden z týchto údajov:

a) "výrobok/výrobky z ovčieho mäsa z domácich druhov oviec";

b) "výrobok/výrobky z iných druhov ako z domácich oviec".

Tieto údaje musia zodpovedať údajom vo veterinárnom osvedčení priloženom k takýmto výrobkom.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2004.

Pokiaľ ide o Českú republiku, Slovinsko a Slovensko, bude sa uplatňovať do 30. apríla 2004 s podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2003

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v.L 341, 22.12.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. L 270, 21.10.2003, s. 1).

[2] Ú. v. L 46, 20.2.2003, s. 1.

[3] Ú. v. L 187, 26.7.2003, s. 1.

[4] Ú. v. L 317, 15.12.2000, s. 3.

[5] Ú. v. L 143, 27.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 272/2001 (Ú. v. L 41, 10.2.2001, s. 3).

[6] Ú. v. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1335/2003 (Ú. v. L 187, 26.7.2003, s. 16).

[7] Ú. v. L 302, 31.12.1972, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 807/2003 (Ú. v. L 122, 16.5.2003, s. 36).

[8] Ú. v. L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/43/ES (Ú. v. L 162, 1.7.1996, s. 1).

--------------------------------------------------

Príloha

Ovčie a kozie mäso v tonách (t) ekvivalentu hmotnosti jatočných tiel

TARIFNÉ KVÓTY spoločenstva pre rok 2004

Skupina krajín č. | Číselný znak KN | Hodnotové clo % | Špecifické cloEUR/100 kg | Poradové číslo podľa hlavy II(A) nariadenia 1439/95/EK | "kto prv príde, ten prv berie"Poradové číslo podľa systému | Pôvod | Ročný objem v tonách ekvivalentu hmotnosti jatočného tela |

Živé zvieratá (koeficient = 0,47) | Vykostená jahňacina (koeficient = 1,67) | Vykostená baranina/ovčie mäso | S kosťou a jatočné telá (koeficient = 1,00) |

1. | 0204 | nula | nula | – | 09.2101 | 09.2102 | 09.2011 | Argentína | 23000 |

09.4132 | – | 09.2105 | 09.2106 | 09.2012 | Austrália | 18650 |

09.4134 | – | 09.2109 | 09.2110 | 09.2013 | Nový Zéland | 226700 |

| – | 09.2111 | 09.2112 | 09.2014 | Uruguaj | 5800 |

| – | 09.2115 | 09.2116 | 09.1922 | Čile | 5183 |

| – | 09.2119 | 09.2120 | 09.0790 | Island | 1350 |

| – | 09.5931 | 09.5932 | 09.1763 | Slovinsko | 50 |

2. | 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204 | nula | nula | | 09.5935 | 09.5936 | 09.5937 | 09.5874 | Česká republika | 2150 |

| 09.59.39 | – | – | 09.5882 | Slovensko | 4300 |

0204 | nula | nula | | – | 09.2121 | 09.2122 | 09.0781 | Nórsko | 300 |

3. | 0204 | nula | nula | | – | 09.2125 | 09.2126 | 09.0693 | Grónsko | 100 |

| – | 09.2129 | 09.2130 | 09.0690 | Faerské ostrovy | 20 |

| – | 09.2131 | 09.2132 | 09.0227 | Turecko | 200 |

4. | 0104 10 30, 0104 10 80 a 0104 20 90 Iba pre druhy "domáce ovce": ex 0204, ex 0210 99 21 a ex 0210 99 29 | nula | nula | | 09.2141 | 09.2145 | 09.2149 | 09.1622 | štáty AKP | 100 |

Iba pre druhy "domáce ovce": ex 0204, ex 0210 99 21 a ex 0210 99 29 | nula | 65 %-tná redukcia špecifického cla | | | 09.2161 | 09.2165 | 09.1626 | štáty AKP | 500 |

5. | 0204 | nula | nula | | – | 09.2171 | 09.2175 | 09.2015 | ostatné | 200 |

0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 | 10 % | nula | | 09.2181 | – | – | 09.2019 | ostatné | 49 |

--------------------------------------------------