32003R2198Úradný vestník L 328 , 17/12/2003 S. 0020 - 0020


Nariadenie Komisie (ES) č. 2198/2003

zo 16. decembra 2003

o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 464/1999 stanovujúceho vykonávacie pravidlá k nariadeniu Rady (ES) č. 2201/96, pokiaľ ide o opatrenia pomoci pre sušené slivky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami spracovanými z ovocia a zeleniny [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 453/2002 [2], a najmä na jeho článok 6c ods. 7,

keďže:

(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 464/1999 [3] stanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2201/96, čo sa týka opatrení o pomoci na sušené slivky.

(2) Na sprísnenie úpravy minimálnej ceny by sa mal pri výpočte ceny platenej spracovateľom vylúčiť podiel odpadu.

(3) Mali by sa zdokonaliť kontrolné mechanizmy pri programe pomoci na výrobu sušených sliviek, a to zmenou pravidiel o kontrolách východiskovej suroviny vykonávaných zo strany členských štátov.

(4) Malo by sa preto zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 464/1999.

(5) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky spracované z ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 464/1999 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa nahrádza týmto:

"Článok 2

Aby prišla do úvahy pomoc podľa článku 6a nariadenia (ES) č. 2201/96, musia sušené slivky spĺňať požiadavky podľa prílohy I časti B a musia byť získané zo sušených sliviek, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe I časti A, za ktoré sa úplne uhradila minimálna cena za množstvá dodané bez odpadu."

2. Článok 6 sa nahrádza týmto:

"Článok 6

Členské štáty podniknú všetky potrebné opatrenia, najmä čo sa týka kontroly účtovania zásob, aby zabezpečili, že celkové obchodované alebo skladované množstvá každého spracovateľa súhlasia s množstvami, na ktoré bola vyplatená pomoc."

3. Príloha I časť B oddiel I bod 3 sa nahradí týmto:

"3. Šarže sušených sliviek musí spracovateľ ihneď po príchode do svojho zariadenia skontrolovať za prítomnosti zástupcu výrobnej organizácie a musia byť rozdelené podľa veľkosti, ak nie sú určené na priemyselné účely."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2003

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29.

[2] Ú. v. ES L 72, 14.3.2002, s. 9.

[3] Ú. v. ES L 56, 4.3.1999, s. 8.

--------------------------------------------------