32003R2151Úradný vestník L 329 , 17/12/2003 S. 0001 - 0270


Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2003

zo 16. decembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) [1], a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1) Nariadenie (ES) č. 2195/2002 zaviedlo jednotný klasifikačný systém uplatniteľný na verejné obstarávanie s cieľom zjednotiť odkazy používané obstarávateľmi na opis predmetu obstarávania.

(2) Možno je potrebné prispôsobiť alebo zmeniť a doplniť štruktúru a kódy CPV vo svetle vývoja trhov a potrieb užívateľov.

(3) Štruktúra a kódy CPV by mali byť aktualizované tak, aby zohľadňovali osobitné potreby vyjadrené členskými štátmi a užívateľmi CPV a aby sa opravili materiálne chyby, ktoré boli objavené v rôznych jazykových verziách.

(4) Technické úpravy a zlepšenia zistené počas legislatívneho procesu vedúceho k prijatiu nariadenia (ES) č. 2195/2002, ktoré však nemohli byť v tom nariadení zohľadnené, by mali byť uvedené v prílohách k tomu nariadeniu.

(5) Vo svojom stanovisku [2] k návrhu nariadenia o CPV poukázal Výbor regiónov na to, že je potrebné zlepšiť zatriedenie liekov a odporučil založiť štruktúru a číselné znaky CPV pre liečivá na "Anatomicko-terapeuticko-chemickom" (ATC) systéme zatriedenia vypracovanom Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

(6) Zúčastnené strany a používatelia CPV predniesli osobitné návrhy pre zlepšenie CPV.

(7) Aktualizácia číselných znakov a štruktúry CPV by sa mala odzrkadliť v ilustračných tabuľkách znázorňujúcich zhodu medzi CPV a Provizórnou ústrednou klasifikáciou produkcie (CPC prov.) Spojených národov, Odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností v Európskych spoločenstvách (NACE Rev.1) a kombinovanou nomenklatúrou (KN).

(8) V záujme zrozumiteľnosti by mali byť CPV ako aj tabuľka uvádzajúca súvislosti medzi CPV a CPC Prov. úplne nahradené. Všetky zmeny a doplnenia číselných znakov CPV alebo ich popisov by mali byť uvedené v zozname v novej samostatnej prílohe k nariadeniu (ES) č. 2195/2002.

(9) Nadobudnutie účinnosti nariadenia Komisie (ES) č. 204/2002 z 19. decembra 2001 [3], ktoré mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 o Štatistickej klasifikácii produkcie podľa činnosti v EHS (KPČ) v Európskom hospodárskom spoločenstve spôsobilo zastaranosť informácií uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2195/2002, ktoré uvádzajú súvislosti medzi CPV a KPČ 96.

(10) V spoločnom stanovisku (ES) č. 33/2002 z 20. marca 2003 prijatom Radou s cieľom prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii postupov udeľovania verejných zmlúv na verejné práce a verejných zmlúv na služby [4] a v spoločnom postoji (ES) č. 34/2003 z 20. marca 2003 prijatom Radou s cieľom prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady koordinujúcej postupy obstarávania subjektov pôsobiacich v sektoroch vody, energetiky, dopravy a poštových služieb [5], nie sú stanovené oblasti výrobkov prostredníctvom odkazu na Štatistickú klasifikáciu produkcie podľa činnosti v EHS (KPČ).

(11) Z týchto dôvodov nie je vhodné aktualizovať tabuľku uvádzajúcu súvislosti medzi CPV a KPČ 96 uvedenú v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2195/2002. Tá príloha by preto mala byť vymazaná.

(12) Nariadenie (ES) č. 2195/2002 by preto malo byť náležito zmenené a doplnené.

(13) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre verejné obstarávanie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2195/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I tohto nariadenia;

Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II tohto nariadenia;

Príloha III sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III tohto nariadenia;

Príloha IV sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IV tohto nariadenia;

Príloha V sa nahrádza textom uvedeným v prílohe V tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2003

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 192, 12.8.2002, s. 50.

[3] Ú. v. ES L 36, 6.2.2002, s. 1.

[4] Ú. v. ES C 147 E, 24.6.2003, s. 1.

[5] Ú. v. ES C 147 E, 24.6.2003, s. 137.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

Štruktúra klasifikačného systému

1. CPV sa skladá z hlavného slovníka a doplnkového slovníka.

2. Hlavný slovník má stromovú štruktúru, skladajúcu sa z kódov maximálne deviatich číslic, spojených so slovným opisom, ktorý popisuje tovary, práce alebo služby tvoriace predmet zmluvy.

Číselný kód sa skladá z ôsmich číslic, ďalej rozdelených takto:

- prvé dve číslice určujú oddiely (XX000000-Y);

- prvé tri číslice určujú skupiny (XXX00000-Y);

- prvé štyri číslice určujú triedy (XXXX0000-Y);

- prvých päť číslic určujú kategórie (XXXXX000-Y);

Každá z posledných troch číslic poskytuje väčšiu mieru presnosti v rámci každej kategórie.

Deviata číslica slúži na overenie predchádzajúcich číslic.

3. Doplnkový slovník možno použiť na rozšírenie opisu predmetu zmluvy. Položky sa skladajú z alfanumerického kódu s príslušným slovným opisom, čo umožňuje doplniť ďalšie podrobné údaje o špecifickej povahe alebo určení tovaru, ktorý sa má obstarať.

Alfanumerický kód sa skladá z týchto častí:

- prvá úroveň, pozostávajúca z písmena, zodpovedajúce odseku,

- druhá úroveň pozostávajúca zo štyroch číslic, z ktorých prvé tri označujú pododdiel a posledná slúži na účely overenia.

HLAVNÝ SLOVNÍK

Kód CPV | Popis |

01000000-7 | Poľnohospodárske, záhradnícke, poľovnícke a s nimi súvisiace produkty |

01100000-8 | Plodiny, produkty zeleninárstva a záhradníctva |

01110000-1 | Obilniny a iné plodiny |

01111000-8 | Obilniny |

01111100-9 | Pšenica |

01111110-2 | Tvrdá pšenica |

01111120-5 | Mäkká pšenica |

01111200-0 | Kukurica |

01111300-1 | Ryža |

01111400-2 | Jačmeň |

01111500-3 | Raž |

01111600-4 | Ovos |

01111700-5 | Slad |

01111900-7 | Obilné produkty |

01112000-5 | Zemiaky a sušená zelenina |

01112100-6 | Zemiaky |

01112200-7 | Suché strukoviny a strukoviny |

01112210-0 | Suché strukoviny |

01112211-7 | Šošovica |

01112212-4 | Cícer |

01112213-1 | Sušený hrach |

01112220-3 | Strukoviny |

01113000-2 | Olejnaté semená a olejnaté plody |

01113100-3 | Sójové bôby |

01113200-4 | Arašidové oriešky |

01113300-5 | Slnečnicové semená |

01113400-6 | Bavlníkové semená |

01113500-7 | Sezamové semená |

01113600-8 | Horčičné semená |

01114000-9 | Nespracovaný tabak |

01115000-6 | Rastliny používané na výrobu cukru |

01115100-7 | Cukrová repa |

01115200-8 | Cukrová trstina |

01116000-3 | Slama a krmoviny |

01116100-4 | Slama |

01116200-5 | Krmoviny |

01117000-0 | Suroviny rastlinného pôvodu |

01117100-1 | Textilné suroviny rastlinného pôvodu |

01117110-4 | Bavlna |

01117120-7 | Juta |

01117130-0 | Ľan |

01118000-7 | Prírodný kaučuk a latex a s nimi súvisiace produkty |

01118100-8 | Prírodný kaučuk |

01118200-9 | Prírodný latex |

01118210-2 | Latexové produkty |

01119000-4 | Rastliny, používané v konkrétnych odvetviach |

01119100-5 | Rastliny používané v parfumérii alebo farmácii, alebo na insekticídne alebo na podobné účely |

01119110-8 | Rastliny používané v parfumérii |

01119120-1 | Rastliny používané vo farmácii |

01119130-4 | Rastliny používané na insekticídne účely |

01119140-7 | Rastliny používané na paraziticídne alebo podobné účely |

01119200-6 | Semená rastlín, používané v konkrétnych odvetviach |

01120000-4 | Zelenina, záhradnícke produkty a produkty pestovateľských škôlok |

01121000-1 | Zelenina |

01121100-2 | Koreňová a hľuzová zelenina |

01121110-5 | Koreňová zelenina |

01121111-5 | Červená repa |

01121112-9 | Mrkva |

01121113-6 | Cibuľa |

01121114-3 | Okrúhlica |

01121120-8 | Hľuzová zelenina |

01121200-3 | Plodová zelenina |

01121210-6 | Fazuľa |

01121211-3 | Bôb |

01121212-0 | Zelená fazuľa |

01121213-7 | Fazuľa šarlátová |

01121220-9 | Hrach |

01121221-6 | Záhradný hrach |

01121222-3 | Hrach siaty cukrový |

01121230-2 | Paprika |

01121240-5 | Paradajka |

01121250-8 | Cuketa |

01121260-1 | Huby |

01121270-4 | Uhorka |

01121300-4 | Listová zelenina |

01121310-7 | Hlávkový šalát |

01121320-0 | Šalátové listy |

01121330-3 | Artičoky |

01121340-6 | Špenát |

01121400-5 | Kapustovitá zelenina |

01121410-8 | Kapusta |

01121420-1 | Karfiol |

01121430-4 | Brokolica |

01124440-7 | Ružičkový kel |

01121500-6 | Semená zeleniny |

01122000-8 | Záhradnícke produkty |

01122100-9 | Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice |

01122200-0 | Rezané kvety |

01122210-3 | Kvetinové aranžmány |

01122300-1 | Semená kvetov |

01130000-7 | Ovocie, orechy, plodiny na prípravu nápojov alebo ako korenie |

01131000-4 | Ovocie a orechy |

01131100-5 | Tropické ovocie a orechy |

01131110-8 | Tropické ovocie |

01131111-5 | Banány |

01131112-2 | Ananás |

01131113-9 | Mango |

01131114-6 | Datle |

01131115-3 | Hrozienka |

01131116-0 | Figy |

01131117-7 | Avokádo |

01131118-4 | Kiwi |

01131120-1 | Kokosové orechy |

01131200-6 | Citrusové plody |

01131210-9 | Citróny |

01131220-2 | Pomaranče |

01131230-5 | Grepy |

01131240-8 | Mandarinky |

01131250-1 | Limety |

01131300-7 | Netropické ovocie |

01131310-0 | Bobuľovité plody |

01131311-7 | Ríbezle |

01131312-4 | Egreše |

01131313-1 | Jahody |

01131314-8 | Maliny |

01131315-5 | Brusnice |

01131320-3 | Jablká, hrušky a dule |

01131321-0 | Jablká |

01131322-7 | Hrušky |

01131323-4 | Dule |

01131330-6 | Kôstkové plody |

01131331-3 | Marhule |

01131332-0 | Broskyne |

01131333-7 | Čerešne |

01131334-4 | Slivky |

01131340-9 | Hrozno |

01131341-6 | Stolové hrozno |

01131342-3 | Vínne hrozno |

01131400-8 | Olivy |

01131500-9 | Ovocné semená |

01132000-1 | Plodiny na prípravu nápojov |

01132100-2 | Kávové bôby |

01132200-3 | Čajovníky |

01132300-4 | Maté |

01132400-5 | Kakaové bôby |

01133000-8 | Nespracované korenie |

01200000-9 | Živé zvieratá a živočíšne produkty |

01210000-2 | Hovädzí dobytok a produkty z jeho chovu |

01211000-9 | Hovädzí dobytok |

01211100-0 | Živý hovädzí dobytok |

01211200-1 | Teľatá |

01212000-6 | Surové kravské mlieko |

01213000-3 | Býčie spermy |

01220000-5 | Poľnohospodárske zvieratá a produkty z ich chovu |

01221000-2 | Dobytok |

01221100-3 | Ovce |

01221200-4 | Kozy |

01221300-5 | Kone |

01222000-9 | Surové ovčie a kozie mlieko |

01222100-0 | Ovčie mlieko |

01222200-1 | Kozie mlieko |

01223000-6 | Vlna a zvieracie chlpy |

01223100-7 | Strižná vlna |

01223200-8 | Zvieracie chlpy |

01230000-8 | Ošípané |

01240000-1 | Živá hydina a vajcia |

01241000-8 | Živá hydina |

01242000-5 | Vajcia |

01250000-4 | Malé živé zvieratá a produkty z ich chovu |

01251000-1 | Králiky a zajace |

01251100-2 | Králiky |

01251200-3 | Zajace |

01252000-8 | Živočíšne produkty |

01252100-9 | Prírodný med |

01252200-0 | Slimáky |

01252300-1 | Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu |

01252400-2 | Vosky |

01300000-0 | Produkty zmiešaného hospodárstva |

01900000-6 | Poľnohospodárske potreby |

02000000-4 | Produkty lesníctva a ťažby dreva |

02100000-5 | Drevo |

02110000-8 | Ihličnaté drevo |

02120000-1 | Tropické drevo |

02130000-4 | Palivové drevo |

02140000-7 | Surové drevo |

02150000-0 | Mäkké drevo |

02160000-3 | Drevný odpad |

02170000-6 | Drevné zvyšky |

02180000-9 | Guľatina |

02181000-6 | Drevená tyčovina |

02182000-3 | Koly/kolíky |

02190000-2 | Stavebné drevo/rezivo |

02191000-9 | Výrobky zo stavebného dreva/reziva |

02200000-6 | Gumy |

02210000-9 | Balzamy |

02220000-2 | Šelak |

02300000-7 | Korok |

02400000-8 | Produkty lesného hospodárstva |

02410000-1 | Okrasné rastliny, trávy, machy alebo lišajníky |

02500000-9 | Produkty lesných škôlok |

02510000-2 | Rastliny |

02511000-9 | Záhonové rastliny |

02512000-6 | Cibule kvetín |

02513000-3 | Kríky/kry/trsy |

02520000-5 | Stromy |

05000000-5 | Ryby, produkty rybolovu a ostatné vedľajšie produkty chovu rýb |

05100000-6 | Ryby |

05110000-9 | Živé ryby |

05120000-2 | Ryby, čerstvé alebo chladené |

05121000-9 | Platesovité ryby, čerstvé alebo chladené |

05121100-0 | Morské jazyky, čerstvé alebo chladené |

05121200-1 | Platesa, čerstvá alebo chladená |

05122000-6 | Ryby z čeľade treskovitých (Gadidae), čerstvé alebo chladené |

05122100-7 | Treska obyčajná, čerstvá alebo chladená |

05122200-8 | Treska Pollachius virens, čerstvá alebo chladená |

05122300-9 | Heik (rod Merluccius, rod Uropycis), čerstvý alebo chladený |

05122400-0 | Treska škvrnitá (Melanogrammus aeglefinnus), čerstvá alebo chladená |

05123000-3 | Sleď obyčajný (Clupea harengus), čerstvý alebo chladený |

05124000-0 | Tuniak (Thunnus), čerstvý alebo chladený |

05125000-7 | Treska a iné jedlé morské ryby, čerstvé alebo chladené |

05126000-4 | Slede, čerstvé alebo chladené |

05127000-1 | Losos (Salmo), čerstvý alebo chladený |

05130000-5 | Rybie mäso |

05200000-7 | Kôrovce |

05210000-0 | Čerstvé kôrovce |

05220000-3 | Ustrice (Ostrea) |

05230000-6 | Mäkkýše |

05240000-9 | Vodné bezstavovce |

05300000-8 | Produkty vodného prostredia |

05310000-1 | Koraly alebo podobné produkty |

05320000-4 | Huba živočíšneho pôvodu |

05330000-7 | Morské riasy |

05331000-4 | Riasy |

05400000-9 | Vedľajšie produkty chovu rýb |

05410000-2 | Rybia múčka |

10000000-3 | Uhlie, lignit, rašelina a ostatné produkty príbuzné uhliu |

10100000-4 | Uhlie a palivá na báze uhlia |

1011000-7 | Uhlie |

10120000-0 | Palivá na báze uhlia |

10121000-7 | Čierne uhlie |

10122000-4 | Brikety |

10123000-1 | Pevné palivá |

10124000-8 | Fosílne palivá |

10125000-5 | Drevné palivá |

10200000-5 | Lignit a rašelina |

10210000-8 | Lignit |

10220000-1 | Rašelina |

10300000-6 | Produkty príbuzné uhliu |

10310000-9 | Petrolej |

10320000-2 | Koksárenské produkty |

10321000-9 | Koks |

11000000-0 | Ropa, zemný plyn, olej a súvisiace produkty |

11100000-1 | Ropa (surová) |

11200000-2 | Zemný plyn |

11300000-3 | Olej a súvisiace produkty |

11310000-6 | Bitúmenové alebo olejnaté bridlice |

12000000-7 | Uránové a tóriové rudy |

12100000-8 | Uránové rudy |

12200000-9 | Tóriové rudy |

13000000-4 | Kovové rudy |

13100000-5 | Železné rudy |

13200000-6 | Rudy neželezných kovov |

13210000-9 | Medené rudy |

13220000-2 | Niklové rudy |

13230000-5 | Hliníkové rudy |

13240000-8 | Rudy drahých kovov |

13250000-1 | Olovnaté rudy |

13260000-4 | Zinkové rudy |

13270000-7 | Cínové rudy |

13300000-7 | Rôzne rudy |

14000000-1 | Produkty hlbinnej a povrchovej ťažby a ostatné súvisiace produkty |

14100000-2 | Kamenné konštrukčné materiály |

14110000-5 | Kameň pre konštrukcie |

14111000-2 | Mramor a vápenatý stavebný kameň |

14111100-3 | Mramor |

14111200-4 | Travertín |

14112000-9 | Rôzny stavebný kameň |

14112100-0 | Žula |

14112200-1 | Pieskovec |

14112300-2 | Čadič |

14112400-3 | Obrubníky |

14120000-8 | Vápenec, sadrovec a krieda |

14121000-5 | Vápenec a sadrovec |

14121100-6 | Sadrovec |

14121200-7 | Vápno |

14121210-0 | Vápno v prášku |

14121300-8 | Vápenec |

14122000-2 | Krieda a dolomit |

14122100-3 | Krieda |

14122200-4 | Dolomit |

14130000-1 | Bridlica |

14200000-3 | Piesok a íl |

14210000-6 | Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) |

14211000-3 | Piesok |

14211100-4 | Prírodný piesok |

14212000-0 | Granuly, drť, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu |

14212100-1 | Riečny štrk a štrk |

14212110-4 | Riečny štrk |

14212120-7 | Štrk |

14212200-2 | Štrkopiesky do betónu |

14212210-5 | Štrkopiesková zmes |

14212300-3 | Drvený a mletý kameň |

14212310-6 | Piesčitý štrk |

14212320-9 | Drvená žula |

14212330-2 | Drvený čadič |

14212400-4 | Pôda |

14212410-7 | Vrchná vrstva pôdy (ornica) |

14212420-0 | Základová pôda |

14212430-3 | Kamenná drť |

14213000-7 | Makadam, dechtový makadam a dechtové piesky |

14213100-8 | Makadam |

14213200-9 | Dechtový makadam |

14213300-0 | Dechtové piesky |

14220000-9 | Íl a kaolín |

14221000-6 | Íl |

14222000-3 | Kaolín |

14300000-4 | Chemické a hnojivové nerasty |

14310000-7 | Hnojivové nerasty |

14311000-4 | Prírodný vápnik, hlinito-vápenaté fosfáty a surové prírodné draselné soli |

14311100-5 | Prírodný vápnik |

14311200-6 | Hlinito-vápenaté fosfáty |

14311300-7 | Surové prírodné draselné soli |

14312000-1 | Pyrit |

14312100-2 | Nepražený pyrit |

14320000-0 | Chemické nerasty |

14400000-5 | Soľ a čistý chlorid sodný |

14410000-8 | Kamenná soľ |

14420000-1 | Morská soľ |

14430000-4 | Soľ získaná odparovaním a čistý chlorid sodný |

14440000-7 | Soľ na posyp ciest |

14450000-0 | Soľ v slanom náleve |

14500000-6 | Ostatné nerasty získané hlbinnou alebo povrchovou ťažbou |

14510000-9 | Bitúmen a asfalt |

14511000-6 | Bitúmen |

14512000-3 | Asfalt |

14520000-2 | Drahokamy a polodrahokamy; pemza; šmirgeľ; prírodné brúsivá; ostatné nerasty a vzácne kovy |

14521000-9 | Drahokamy a polodrahokamy |

14521100-0 | Drahokamy |

14521110-3 | Diamanty |

14521120-6 | Rubíny |

14521130-9 | Smaragdy |

14521140-2 | Prach alebo prášok z drahokamov |

14521200-1 | Polodrahokamy |

14521210-4 | Prach alebo prášok z polodrahokamov |

14522000-6 | Priemyselné diamanty; pemza; šmirgeľ a ostatné prírodné brúsivá |

14522100-7 | Pemza |

14522200-8 | Priemyselné diamanty |

14522300-9 | Šmirgeľ |

14522400-0 | Prírodné brúsivá |

14523000-3 | Príbuzné nerasty, vzácne kovy a súvisiace produkty |

14523100-4 | Minerály |

14523200-5 | Zlato |

14523300-6 | Striebro |

14523400-7 | Platina |

15000000-8 | Potravinárske výrobky a nápoje |

15100000-9 | Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky |

15110000-2 | Mäso |

15111000-9 | Mäso z hovädzieho dobytka |

15111100-0 | Hovädzie mäso |

15111110-3 | Konzervované hovädzie mäso |

15111140-2 | Jatočne upravené hovädzie mäso |

15111190-7 | Hovädzie rezy |

15111191-4 | Hovädzie rezne |

15111200-1 | Teľacie mäso |

15111210-4 | Teľacie rezy |

15112000-6 | Hydina |

15112100-7 | Čerstvá hydina, celé zvieratá |

15112110-0 | Husi |

15112120-3 | Morky |

15112130-6 | Kurčatá |

15112140-9 | Kačice |

15112200-8 | Rezy z hydiny |

15112210-1 | Kuracie rezy |

15112220-4 | Morčacie rezy |

15112230-7 | Rezy z kačice, husi a perličky |

15112300-9 | Pečene hydiny |

15112310-2 | Paštéta z husacej pečene |

15113000-3 | Bravčové mäso |

15113100-4 | Bravčové kotlety |

15113300-6 | Jatočne upravené bravčové mäso |

15114000-0 | Jatočný odpad |

15115000-7 | Jahňacie a baranie mäso |

15115100-8 | Jahňacie mäso |

15115200-9 | Baranie mäso |

15117000-1 | Kozie mäso |

15118000-8 | Mäso z koňa, somára, mula alebo mulice |

15118100-9 | Konské mäso |

15118900-7 | Mäso zo somára, mula alebo mulice |

15119000-5 | Rôzne mäsá |

15119100-6 | Králičie mäso |

15119200-7 | Zajačie mäso |

15119300-8 | Divina |

15119400-9 | Žabie stehienka |

15119500-0 | Holuby |

15120000-5 | Vlna, surové kože a kože zvierat |

15121000-2 | Vlna |

15122000-9 | Surové kože zvierat |

15123000-6 | Zvieracie kože |

15124000-3 | Kože a perie vtákov |

15130000-8 | Mäsové výrobky |

15131000-5 | Konzervovanie a príprava mäsa |

15131100-6 | Výrobky z klobásového mäsa |

15131110-9 | Klobásové mäso |

15131120-2 | Klobásové výrobky |

15131130-5 | Klobásy/párky/saláma/jaternice |

15131131-2 | Pečeňové salámy/klobásy |

15131132-9 | Hovädzie salámy/klobásy |

15131133-6 | Bravčové salámy/klobásy |

15131134-3 | Krvavničky a ostatné klobásy s krvou |

15131135-0 | Hydinové párky/klobásy |

15131200-7 | Sušené, nasolené, údené alebo korenené mäso |

15131210-0 | Údená šunka/slanina |

15131220-3 | Slanina |

15131230-6 | Saláma |

15131300-8 | Prípravky z pečene |

15131310-1 | Paštéty |

15131320-4 | Prípravky z husacej alebo kačacej pečene |

15131400-9 | Bravčové výrobky |

15131410-2 | Šunka |

15131420-5 | Mäsové knedličky |

15131490-6 | Pripravené bravčové pokrmy |

15131500-0 | Hydinové výrobky |

15131600-1 | Hovädzie a teľacie výrobky |

15131610-4 | Hovädzie mäsové knedličky |

15131620-7 | Mleté hovädzie mäso |

15131640-3 | Hovädzie hamburgery |

15131700-2 | Mäsové prípravky |

15200000-0 | Spracované a konzervované ryby |

15210000-3 | Rybie filé, rybie pečene a mlieč |

15211000-0 | Rybie filé |

15211100-1 | Čerstvé rybie filé |

15212000-7 | Rybí mlieč |

15213000-4 | Rybie pečene |

15220000-6 | Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso |

15221000-3 | Mrazené ryby |

15222000-0 | Mrazené rybie filé |

15223000-7 | Mrazené rybie steaky |

15229000-9 | Mrazené rybie výrobky |

15230000-9 | Sušené alebo nasolené ryby; ryby v slanom náleve; údené ryby |

15231000-6 | Sušené ryby |

15232000-3 | Nasolené ryby |

15233000-0 | Ryby v slanom náleve |

15234000-7 | Údené ryby |

15234100-8 | Údený losos |

15234200-9 | Údený sleď |

15234300-0 | Údený pstruh |

15235000-4 | Konzervované ryby |

15240000-2 | Ryby v konzerve a ináč pripravené alebo konzervované ryby |

15241000-9 | Nakladané ryby alebo ryby v konzerve |

15241100-0 | Losos v konzerve |

15241200-1 | Pripravený alebo konzervovaný haring |

15241300-2 | Sardinky |

15241400-3 | Tuniak v konzerve |

15241500-4 | Makrela obyčajná (Scombridae) |

15241600-5 | Ančovičky (Engraulis) |

15241700-6 | Rybie tyčinky |

15241800-7 | Prípravky z nakladaných rýb |

15242000-6 | Pripravené pokrmy z rýb |

15243000-3 | Prípravky z rýb |

15244000-0 | Kaviár a kaviárové náhrady z rybích ikier |

15244100-1 | Kaviár |

15244200-2 | Kaviárové náhrady z rybích ikier |

15250000-5 | Potraviny z morských živočíchov |

15251000-2 | Mrazené kôrovce |

15252000-9 | Pripravené alebo konzervované kôrovce |

15253000-6 | Produkty z mäkkýšov |

15300000-1 | Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky |

15310000-4 | Zemiaky a zemiakové výrobky |

15311000-1 | Mrazené zemiaky |

15311100-2 | Hranolky |

15311200-3 | Mrazené zemiaky nakrájané na kocky, plátky a iné |

15312000-8 | Zemiakové výrobky |

15312100-9 | Instantná zemiaková kaša |

15312200-0 | Predsmažené zemiakové hranolky |

15312300-1 | Zemiakové lupienky |

15312310-4 | Ochutené zemiakové lupienky |

15312400-2 | Zemiakové pochúťky |

15312500-3 | Zemiakové krokety |

15313000-5 | Spracované zemiaky |

15320000-7 | Ovocné a zeleninové šťavy |

15321000-4 | Ovocné šťavy |

15321100-5 | Pomarančová šťava |

15321110-8 | Koncentrovaná pomarančová šťava |

15321200-6 | Grepová šťava |

15321300-7 | Citrónová šťava |

15321400-8 | Ananásová šťava |

15321500-9 | Hroznová šťava |

15321600-0 | Jablková šťava |

15321700-1 | Zmesi nekoncentrovaných štiav |

15321800-2 | Koncentrované šťavy |

15322000-1 | Zeleninové šťavy |

15322100-2 | Paradajková šťava |

15330000-0 | Ovocie a zelenina |

15331000-7 | Spracovaná zelenina |

15331100-8 | Čerstvá alebo mrazená zelenina |

15331110-1 | Spracovaná koreňová zelenina |

15331120-4 | Spracovaná hľuzová zelenina |

15331130-7 | Fazuľa, hrach, paprika, paradajky a iná zelenina |

15331131-4 | Spracovaná fazuľa |

15331132-1 | Spracovaný hrach |

15331133-8 | Lúpaný a polený hrach |

15331134-5 | Spracované paradajky |

15331135-2 | Spracované huby |

15331136-9 | Spracovaná paprika |

15331137-6 | Sójové klíčky |

15331138-3 | Hľuzovky (Tuber) |

15331140-0 | Listová a hlávková zelenina |

15331142-4 | Spracovaná kapusta |

15331150-3 | Spracované strukoviny |

15331170-9 | Mrazená zelenina |

15331400-1 | Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina |

15331410-4 | Fazuľa v paradajkovej omáčke |

15331411-1 | Pečená fazuľa |

15331420-7 | Nakladané paradajky |

15331423-8 | Konzervované paradajky |

15331425-2 | Paradajkový pretlak |

15331427-6 | Koncentrovaný paradajkový pretlak |

15331428-3 | Paradajková omáčka |

15331430-0 | Konzervované huby |

15331450-6 | Spracované olivy |

15331460-9 | Konzervovaná zelenina |

15331461-6 | Konzervovaná kyslá kapusta |

15331462-3 | Konzervovaný hrach |

15331463-0 | Konzervovaná lúpaná fazuľa |

15331464-7 | Konzervovaná fazuľka |

15331465-4 | Konzervovaná špargľa |

15331466-1 | Konzervované olivy |

15331470-2 | Kukurica cukrová |

15331480-5 | Dočasne konzervovaná zelenina |

15331500-2 | Zelenina nakladaná v octe |

15332000-4 | Spracované ovocie a orechy |

15332100-5 | Spracované ovocie |

15332140-7 | Spracované jablká |

15332150-0 | Spracované hrušky |

15332160-3 | Spracované banány |

15332170-6 | Rebarbora |

15332180-9 | Melóny |

15332200-6 | Džemy a marmelády, ovocné želé; ovocné alebo orechové pyré a pasty/pretlaky |

15332230-5 | Marmelády |

15332231-2 | Pomarančová marmeláda |

15332232-9 | Citrónová marmeláda |

15332240-8 | Ovocné želé |

15332250-1 | Ovocné pretlaky |

15332260-4 | Orechové pasty |

15332261-1 | Arašidové maslo |

15332270-7 | Ovocné pyré |

15332290-3 | Džemy |

15332291-0 | Marhuľový džem |

15332292-7 | Ostružinový džem |

15332293-4 | Džem z čiernych ríbezlí |

15332294-1 | Čerešňový džem |

15332295-8 | Malinový džem |

15332296-5 | Jahodový džem |

15332300-7 | Spracované orechy |

15332310-0 | Pražené alebo solené orechy |

15332400-8 | Konzervované ovocie |

15332410-1 | Sušené ovocie |

15332411-8 | Spracované ríbezle |

15332412-5 | Spracované hrozienka |

15332419-4 | Sultánky |

15333000-1 | Vedľajšie rastlinné produkty |

15400000-2 | Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky |

15410000-5 | Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky |

15411000-2 | Živočíšne alebo rastlinné oleje |

15411100-3 | Rastlinné oleje |

15411110-6 | Olivový olej |

15411120-9 | Sezamový olej |

15411130-2 | Arašidový olej |

15411140-5 | Kokosový olej |

15411200-4 | Olej na varenie |

15411210-7 | Fritovací olej |

15412000-9 | Tuky |

15412100-0 | Živočíšne tuky |

15412200-1 | Rastlinné tuky |

15413000-6 | Tuhé zvyšky rastlinných tukov alebo olejov |

15413100-7 | Pokrutiny |

15420000-8 | Rafinované oleje a tuky |

15421000-5 | Rafinované oleje |

15422000-2 | Rafinované tuky |

15423000-9 | Hydrogenizované alebo esterifikované oleje alebo tuky |

15424000-6 | Rastlinné vosky |

15430000-1 | Jedlé tuky |

15431000-8 | Margarín a podobné prípravky |

15431100-9 | Margarín |

15431110-2 | Tekutý margarín |

15431200-0 | Nátierky so zníženým alebo nízkym obsahom tukov |

15500000-3 | Mliečne výrobky |

15510000-6 | Mlieko a smotana |

15511000-3 | Mlieko |

15511100-4 | Pasterizované mlieko |

15511200-5 | Sterilizované mlieko |

15511210-8 | Ultravysoko zohriate mlieko |

15511300-6 | Odtučnené mlieko |

15511400-7 | Polotučné mlieko |

15511500-8 | Plnotučné mlieko |

15511600-9 | Zahustené mlieko |

15511700-0 | Mlieko v prášku |

15512000-0 | Smotana |

15512100-1 | Smotana s nízkym obsahom tuku |

15512200-2 | Smotana s vyšším obsahom tuku |

15512300-3 | Smotana s vysokým obsahom tuku |

15512900-9 | Smotana na šľahanie |

15530000-2 | Maslo |

15540000-5 | Syrárske výrobky |

15541000-2 | Lahôdkový syr |

15542000-9 | Čerstvý (nevyzretý) syr |

15542100-0 | Domáci syr |

15542200-1 | Mäkký syr |

15542300-2 | Feta |

15543000-6 | Strúhaný, práškový, syr s modrou plesňou a iný syr |

15543100-7 | Syr s modrou plesňou |

15543200-8 | Cheddar |

15543300-9 | Strúhaný syr |

15543400-0 | Parmezán |

15544000-3 | Tvrdý syr |

15545000-0 | Syrové nátierky |

15550000-8 | Mliečne výrobky rôznych druhov |

15551000-5 | Jogurt a ostatné fermentované mliečne výrobky |

15551300-8 | Jogurt |

15551310-1 | Neochutený jogurt |

15551320-4 | Ochutený jogurt |

15551500-0 | Cmar |

15552000-2 | Kazeín |

15553000-9 | Laktóza alebo laktózový sirup |

15554000-6 | Srvátka |

15555000-3 | Zmrzlina a podobné výrobky |

15555100-4 | Zmrzlina |

15555200-5 | Sorbet/ovocná zmrzlina |

15600000-4 | Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky |

15610000-7 | Mlynské výrobky |

15611000-4 | Lúpaná ryža |

15612000-1 | Obilná alebo rastlinná múka a príbuzné výrobky |

15612100-2 | Pšeničná múka |

15612110-5 | Hrubá múka |

15612120-8 | Chlebová múka |

15612130-1 | Hladká múka |

15612150-7 | Múka s nízkym obsahom lepku |

15612190-9 | Múka s prísadou kypriaceho prášku |

15612200-3 | Obilná múka |

15612210-6 | Kukuričná múka |

15612220-9 | Ryžová múka |

15612300-4 | Rastlinná múka a pokrmy |

15612400-5 | Zmesi na prípravu pekárskych výrobkov |

15612410-8 | Tortové zmesi |

15612420-1 | Pekárske zmesi |

15612500-6 | Pekárske výrobky |

15613000-8 | Výrobky z obilnej vlákniny |

15613100-9 | Krúpy |

15613300-1 | Obilninové výrobky |

15613310-4 | Pripravené raňajkové obilniny |

15613311-1 | Pražené kukuričné vločky |

15613312-8 | Ovsená zmes |

15613313-5 | Müsli |

15613319-7 | Pufrovaná pšenica |

15613380-5 | Ovsené vločky |

15614000-5 | Spracovaná ryža |

15614100-6 | Ryža s dlhými zrnami |

15614200-7 | Ryža zbavená pliev |

15614300-8 | Zlomková ryža |

15615000-2 | Otruby |

15620000-0 | Škroby a škrobové výrobky |

15621000-7 | Kukuričný olej |

15622000-4 | Glukóza a glukózové výrobky; fruktóza a fruktózové výrobky |

15622100-5 | Glukóza a glukózové výrobky |

15622110-8 | Glukóza |

15622120-1 | Glukózový sirup |

15622300-7 | Fruktóza a fruktózové výrobky |

15622310-0 | Fruktóza |

15622320-3 | Fruktózové prípravky |

15622321-0 | Fruktózové roztoky |

15622322-7 | Fruktózový sirup |

15623000-1 | Škroby |

15624000-8 | Tapioka |

15625000-5 | Krupica |

15626000-2 | Pudingový prášok |

15700000-5 | Krmivo pre zvieratá |

15710000-8 | Pripravené krmivo pre poľnohospodárske a iné zvieratá |

15711000-5 | Krmivo pre ryby |

15712000-2 | Suché krmivo |

15713000-9 | Krmivo pre domáce zvieratá |

15800000-6 | Rôzne potravinárske výrobky |

15810000-9 | Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky |

15811000-6 | Pekársky tovar |

15811100-7 | Chlieb |

15811200-8 | Rožky |

15811300-9 | Croissanty |

15811400-0 | Lievance |

15811500-1 | Pripravené chlebové výrobky |

15811510-4 | Sendviče |

15811511-1 | Pripravené sendviče |

15812000-3 | Pečivo a cukrovinky |

15812100-4 | Pečivo |

15812120-0 | Koláče |

15812121-7 | Slané/pikantné koláče |

15812122-4 | Sladké koláče |

15812200-5 | Torty/zákusky |

15813000-0 | Raňajkové pečivo |

15820000-2 | Sucháre a piškóty; trvanlivé pečivo a cukrovinky |

15821000-9 | Opekané chlebové výrobky a pečivo |

15821100-0 | Opekané chlebové výrobky |

15821110-3 | Opekaný chlieb |

15821130-9 | Chlebové sucháre |

15821150-5 | Sucháre |

15821200-1 | Sladké piškóty |

15830000-5 | Cukor a jemu príbuzné výrobky |

15831000-2 | Cukor |

15831200-4 | Biely cukor |

15831300-5 | Javorový cukor a javorový sirup |

15831400-6 | Melasa |

15831500-7 | Cukrové sirupy |

15831600-8 | Med |

15832000-9 | Odpad z výroby cukru |

15833000-6 | Výrobky z cukru |

15833100-7 | Dezerty |

15833110-0 | Tortové korpusy |

15840000-8 | Kakao; čokoláda a cukrovinky |

15841000-5 | Kakao |

15841100-6 | Kakaová pasta |

15841200-7 | Kakaové maslo, tuk alebo olej |

15841300-8 | Nesladený kakaový prášok |

15841400-9 | Sladený kakaový prášok |

15842000-2 | Čokoláda a cukrovinky |

15842100-3 | Čokoláda |

15842200-4 | Čokoládové výrobky |

15842210-7 | Čokoládové nápoje |

15842220-0 | Čokoládové tyčinky |

15842300-5 | Cukrovinky |

15842310-8 | Tvrdé cukríky |

15842320-1 | Nugát |

15842400-6 | Ovocie, orechy alebo ovocné šupky konzervované cukrom |

15850000-1 | Cestoviny |

15851000-8 | Múčne výrobky |

15851100-9 | Surové cestoviny |

15851110-2 | Makaróny |

15851120-5 | Rezance |

15851190-6 | Špagety |

15851200-0 | Pripravené cestoviny a kuskus |

15851210-3 | Pripravené cestoviny |

15851220-6 | Plnené cestoviny |

15851230-9 | Lasane |

15851250-5 | Kuskus |

15851290-7 | Konzervované cestoviny |

15860000-4 | Káva, čaj a príbuzné produkty |

15861000-1 | Káva |

15861100-2 | Pražená káva |

15861200-3 | Dekofeinovaná káva |

15861300-4 | Káva s kofeínom |

15862000-8 | Kávové náhradky |

15863000-5 | Čaj |

15863100-6 | Zelený čaj |

15863200-7 | Čierny čaj |

15864000-2 | Prípravky z čaju alebo maté |

15864100-3 | Porciovaný čaj |

15865000-9 | Bylinkové prímesi |

15870000-7 | Koreniny a chuťové prísady |

15871000-4 | Ocot; omáčky; miešané korenisté zmesi; horčičná múčka a prášok; pripravená horčica |

15871100-5 | Ocot a jeho náhrady |

15871110-8 | Ocot |

15871120-1 | Náhradky octu |

15871200-6 | Omáčky, miešané korenisté zmesi a zmesi chuťových prísad |

15871210-9 | Sójová omáčka |

15871230-5 | Paradajkový kečup |

15871250-1 | Horčica |

15871260-4 | Omáčky |

15871270-7 | Miešané korenisté zmesi |

15871273-8 | Majonéza |

15871274-5 | Nátierky na chlieb |

15871279-0 | Chutney |

15872000-1 | Bylinky a korenie |

15872100-2 | Paprika |

15872200-3 | Korenie |

15872300-4 | Bylinky |

15872400-5 | Soľ |

15872500-6 | Zázvor |

15880000-0 | Výrobky špeciálnej výživy |

15881000-7 | Homogenizované potravinové prípravky |

15882000-4 | Diétne výrobky |

15884000-8 | Kojenecká výživa |

15890000-3 | Rôzne potravinové výrobky a sušené potraviny |

15891000-0 | Polievky a bujóny |

15891100-1 | Mäsové polievky |

15891200-2 | Rybacie polievky |

15891300-3 | Zmesové polievky |

15891400-4 | Polievky |

15891410-7 | Polievkové zmesi |

15891500-5 | Bujóny |

15891600-6 | Vývary |

15891610-9 | Zmesi do vývarov |

15891900-9 | Zeleninové polievky |

15892000-7 | Zeleninové šťavy, extrakty, peptické substancie a zahusťovadlá |

15892100-8 | Zeleninové šťavy |

15892200-9 | Zeleninové extrakty |

15892400-1 | Zahusťovadlá |

15893000-4 | Sypký tovar |

15893100-5 | Potravinové zmesi |

15893200-6 | Dezertné zmesi |

15893300-7 | Zmesové mäsové šťavy/omáčky |

15894000-1 | Spracované potravinárske výrobky |

15894100-2 | Vegánske balíčky |

15894200-3 | Pripravené jedlá |

15894210-6 | Jedlá pre školy |

15894220-9 | Jedlá pre nemocnice |

15894300-4 | Pripravené pokrmy |

15894400-5 | Desiate |

15894500-6 | Prísady do predajných automatov |

15894600-7 | Náplne do sendvičov |

15894700-8 | Lahôdky |

15895000-8 | Výrobky rýchleho občerstvenia |

15895100-9 | Hamburgery |

15896000-5 | Hlboko zmrazené výrobky |

15897000-2 | Výrobky v konzerve |

15897100-3 | Vojenský proviant |

15898000-9 | Droždie |

15899000-6 | Kypriaci prášok |

15900000-7 | Nápoje |

15910000-0 | Destilované alkoholické nápoje |

15911000-7 | Liehové nápoje |

15911100-8 | Liehoviny |

15911200-9 | Likéry |

15930000-6 | Vína |

15931000-3 | Nekorenené vína |

15931100-4 | Šumivé víno |

15931200-5 | Stolové víno |

15931300-6 | Portské |

15931400-7 | Madeira |

15931500-8 | Hroznový mušt |

15931600-9 | Šery |

15932000-0 | Vínne kaly |

15940000-9 | Jablčné víno a ostatné ovocné vína |

15941000-6 | Jablčné víno |

15942000-3 | Ovocné vína |

15950000-2 | Nedestilované fermentované nápoje |

15951000-9 | Vermút |

15960000-5 | Pivo zo sladu |

15961000-2 | Pivo |

15961100-3 | Ležiak |

15962000-9 | Kaly po varení piva alebo destilácii |

15980000-1 | Nealkoholické nápoje |

15981000-8 | Minerálne vody |

15981100-9 | Nesýtené minerálne vody |

15981200-0 | Sýtené minerálne vody |

15981300-1 | Voda v tuhom skupenstve |

15981310-4 | Ľad |

15981320-7 | Sneh |

15981400-2 | Ochutené minerálne vody |

15982000-5 | Nealkoholické nápoje |

15982100-6 | Ovocné drene |

15982200-7 | Čokoládové mlieko |

16000000-5 | Tabak, tabakové výrobky a potreby |

16100000-6 | Tabakové výrobky |

16110000-9 | Cigary |

16120000-2 | Cigarky |

16130000-5 | Cigarety |

16200000-7 | Tabak |

16210000-0 | Spracovaný tabak |

16300000-8 | Fajčiarske potreby |

17000000-2 | Textil a textilné výrobky |

17100000-3 | Textílie a príbuzné položky |

17110000-6 | Tkaniny |

17111000-3 | Syntetické tkaniny |

17111100-4 | Zmesové tkaniny |

17112000-0 | Bavlnené tkaniny |

17112100-1 | Plátno |

17112200-2 | Denim |

17112300-3 | Plachtovina |

17112310-6 | Tkaniny v plátnovej väzbe |

17112400-4 | Popelín |

17112500-5 | Tkaniny na čalúnnické popruhy |

17112510-8 | Čalúnnické popruhy |

17120000-9 | Vlnené tkaniny |

17130000-2 | Ľanové tkaniny |

17131000-9 | Plátno – ľanové |

17140000-5 | Špeciálne tkaniny |

17141000-2 | Vlasové tkaniny |

17142000-9 | Froté tkaniny |

17143000-6 | Čalúnnické textílie |

17144000-3 | Záclonoviny/závesoviny |

17145000-0 | Podšívky |

17150000-8 | Úplety alebo háčkované textílie |

17151000-5 | Úplety |

17151100-6 | Vlasové textílie |

17152000-2 | Háčkované textílie |

17160000-1 | Súkno |

17170000-4 | Netkané textílie |

17200000-4 | Textilné výrobky |

17210000-7 | Textilné výrobky pre domácnosť |

17211000-4 | Prikrývky a cestovné prikrývky |

17211100-5 | Prikrývky |

17211200-6 | Cestovné prikrývky |

17212000-1 | Posteľná bielizeň |

17212100-2 | Plachty |

17212200-3 | Prikrývky na periny |

17212300-4 | Prikrývky na matrace |

17212400-5 | Páperové periny/paplóny |

17212500-6 | Obliečky na vankúše |

17212600-7 | Obliečky na podhlavníky |

17213000-8 | Stolová bielizeň |

17213100-9 | Obrusy |

17213200-0 | Obrúsky |

17214000-5 | Hygienická a kuchynská bielizeň |

17214100-6 | Uteráky |

17214200-7 | Utierky na riad |

17214300-8 | Nekonečné uteráky (rolovacie) |

17214500-0 | Umývacie žinky |

17215000-2 | Záclony/závesy, drapérie, záclonky a textilné tienidlá |

17215100-3 | Záclony/závesy |

17215110-6 | Dymové clony |

17215200-4 | Drapérie |

17215300-5 | Záclonky |

17215400-6 | Tienidlá |

17215410-9 | Interiérové tienidlá |

17215420-2 | Textilné tienidlá |

17215430-5 | Žalúzie |

17215440-8 | Zvislé žalúzie |

17216000-9 | Dekoračné predmety |

17216100-0 | Bytový textil |

17216110-3 | Vankúše |

17216120-6 | Podložky |

17218000-3 | Nemocničná bielizeň |

17218100-4 | Operatérske závesy |

17218200-5 | Operatérske plachty |

17220000-0 | Textilné výrobky z umelých vlákien |

17221000-7 | Vrecia a vaky |

17221100-8 | Cestovné vaky |

17221110-1 | Batohy |

17221200-9 | Športové tašky |

17221300-0 | Vaky na poštu alebo balíky |

17221310-3 | Poštové vrecia |

17221400-1 | Vaky na výstroj pre vojakov |

17221500-2 | Vaky na bielizeň |

17221600-3 | Vaky na textil |

17221700-4 | Vrecia na balenie tovaru |

17221710-7 | Vaky na balenie tovaru |

17222000-4 | Nepremokavé plachty, lodné plachty pre člny, plachetnice alebo pozemné vozidlá, ochranné a tieniace plachty, stany a kempingové výrobky |

17222100-5 | Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty |

17222110-8 | Nepremokavé plachty |

17222120-1 | Ochranné plachty |

17222130-4 | Tieniace plachty |

17222200-6 | Maskovacie prikrývky |

17222400-8 | Lodné plachty |

17222500-9 | Textilné kempingové výrobky |

17222510-2 | Nafukovacie matrace |

17222520-5 | Poľné lôžka |

17222530-8 | Stany |

17222540-1 | Spacie vaky |

17222541-8 | Spacie vaky plnené perím alebo páperím |

17223000-1 | Padáky |

17223100-2 | Riaditeľné padáky |

17223200-3 | Rotorové padáky |

17225000-5 | Rôzne hotové textilné výrobky |

17225100-6 | Prachovky |

17225200-7 | Filtračné prvky z textílie |

17225300-8 | Záchranné vesty |

17225100-9 | Požiarnické plachty |

17225500-0 | Siete proti hmyzu |

17225600-1 | Utierky na riad |

17225700-2 | Záchranné pásy |

17225800-3 | Handry na čistenie |

17225810-6 | Handry na leštenie |

17230000-3 | Koberce, rohože a predložky |

17231000-0 | Koberce |

17231100-1 | Viazaná kobercovina |

17231200-2 | Tkaná kobercovina |

17231300-3 | Všívaná kobercovina |

17231310-6 | Kobercové dlážkové krytiny |

17231400-4 | Kobercovina |

17232000-7 | Rohože |

17233000-4 | Predložky |

17234000-1 | Priemyselná kobercovina |

17240000-6 | Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina |

17241000-3 | Laná, povrazy, šnúry a sieťovina |

17241100-4 | Šnúry, laná a povrazy |

17241110-7 | Povrazy |

17241120-0 | Laná |

17241130-3 | Motúzy |

17241140-6 | Šnúry |

17241200-5 | Textilné siete |

17241210-8 | Viazané siete |

17241220-1 | Slučky |

17242000-0 | Handry |

17250000-9 | Netkané výrobky |

17260000-2 | Rôzne textilné výrobky |

17261000-9 | Tyl, krajka, stuhy, lemovky a výšivky |

17261100-0 | Stuhy; lemovky |

17261110-3 | Stuhy |

17261120-6 | Textilné pásky |

17261130-9 | Textilné štítky a odznaky |

17261131-6 | Textilné štítky |

17261132-3 | Textilné odznaky |

17261133-0 | Insígnie |

17261140-2 | Ozdobné lemovky |

17261141-9 | Stužky/prámiky |

17261142-6 | Epolety/náplecníky |

17261200-1 | Sieťové textílie |

17262000-6 | Plsť |

17263000-3 | Vaty z textilných materiálov, priadze, textílie a predmety na technické použitie |

17263100-4 | Vaty z textilných materiálov |

17263200-5 | Metalizovaná priadza |

17263300-6 | Tkaniny z kovových nití |

17263400-7 | Impregnované, voskované alebo opletené/opradené textílie |

17263500-8 | Výrobky z textilných materiálov na technické použitie |

17263510-1 | Textilné hadice |

17263520-4 | Dopravníkové pásy z textilných materiálov |

17263530-7 | Ventilačné trubice |

17263600-9 | Prešívané textilné výrobky |

17280000-8 | Úplety, trikotáž a príbuzné výrobky |

17281000-5 | Trikotáž |

17281100-6 | Pančuchové nohavice, pančuchy a ponožky |

17281110-9 | Pančuchy |

17281120-2 | Pančuchové nohavice |

17281130-5 | Ponožky |

17282000-2 | Pulóvre, vesty a podobné výrobky |

17282100-3 | Trikoty, pulóvre, svetre, vesty a podobné výrobky |

17282110-6 | Pulóvre |

17282120-9 | Svetre |

17282130-2 | Tričká |

17282140-5 | Vesty |

17300000-5 | Textilná priadza a nite |

17310000-8 | Prírodné textilné vlákna |

17320000-1 | Umelé textilné vlákna |

17330000-4 | Textilná priadza a nite z prírodných vlákien |

17331000-1 | Hodvábna priadza |

17332000-8 | Vlnená priadza |

17333000-5 | Bavlnená priadza |

17334000-2 | Ľanová priadza |

17335000-9 | Šijacie priadze a nite z prírodných vlákien |

17335100-0 | Šijacie nite |

17335200-1 | Pletacie priadze |

17336000-6 | Priadze z rastlinných textilných vlákien |

17340000-7 | Syntetické priadze alebo nite |

17341000-4 | Syntetické priadze |

17342000-1 | Syntetické nite |

17342100-2 | Syntetické šijacie nite |

17342200-3 | Syntetická pletacia priadza |

17400000-6 | Textilný odpad |

18000000-9 | Odevy a doplnky |

18100000-0 | Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky |

18110000-3 | Pracovné odevy |

18111000-0 | Lekárske odevy |

18112000-7 | Vojenské odevy |

18113000-4 | Priemyselné pracovné odevy |

18114000-1 | Kombinézy |

18115000-8 | Uniformy |

18115100-9 | Požiarnické uniformy |

18115200-0 | Policajné uniformy |

18115300-1 | Vojenské uniformy |

18130000-9 | Špeciálne pracovné odevy |

18131000-6 | Ochranné a bezpečnostné odevy |

18131100-7 | Nepriestrelné vesty |

18131200-8 | Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu |

18131300-9 | Rádiologické ochranné odevy |

18131400-0 | Odevy protibalistickej ochrany |

18131500-1 | Bezpečnostné vesty |

18131600-2 | Reflexné vesty |

18132000-3 | Letecké odevy |

18132100-4 | Letecké bundy |

18132200-5 | Letecké súpravy |

18133000-0 | Špeciálne odevy a výstroj |

18133100-1 | Maskovacie blúzy |

18133200-2 | Bojové súpravy |

18133300-3 | Bojová výstroj |

18133400-4 | Bojové uniformy |

18133500-5 | Vojenské helmy |

18133600-6 | Kryty na helmy |

18133700-7 | Lyžiarska výstroj |

18133800-8 | Arktické odevy a výstroj |

18133900-9 | Potápačské odevy |

18134000-7 | Potápačské obleky |

18134100-8 | Núdzové/záchranné obleky |

18140000-2 | Doplnky pracovných odevov |

18141000-9 | Pracovné rukavice |

18142000-6 | Štítky (tienidlá) na ochranu zraku |

18143000-3 | Ochranná výstroj |

18200000-1 | Zvršky |

18210000-4 | Kabáty |

18211000-1 | Peleríny/pláštenky |

18212000-8 | Plášte |

18213000-5 | Vetrovky |

18220000-7 | Odevy chrániace pred počasím |

18221000-4 | Nepremokavé odevy |

18221100-5 | Nepremokavé pláštenky |

18221200-6 | Bundy |

18221300-7 | Pršiplášte |

18222000-1 | Firemné odevy |

18222100-2 | Obleky |

18222200-3 | Komplety |

18223000-8 | Saká a blejzre |

18223100-9 | Blejzre |

18223200-0 | Saká |

18224000-5 | Odevy vyrobené z voskovaných alebo impregnovaných textílií |

18230000-0 | Rôzne zvršky |

18231000-7 | Dámske šaty |

18232000-4 | Sukne |

18233000-1 | Krátke nohavice |

18234000-8 | Nohavice |

18300000-2 | Odevy |

18310000-5 | Spodná bielizeň |

18311000-2 | Slipy |

18312000-9 | Pánske spodky |

18313000-6 | Dámske spodné nohavičky |

18314000-3 | Kúpacie plášte |

18320000-8 | Košele a nočná bielizeň |

18321000-5 | Košele |

18322000-2 | Nočná bielizeň |

18322100-3 | Pánske nočné košele |

18322200-4 | Župany |

18322300-5 | Pyžamy |

18322400-6 | Tielka |

18322500-7 | Dámske nočné košele |

18323000-9 | Podprsenky, korzety, podväzkové pásy a podobné tovary |

18323100-0 | Podprsenky |

18323200-1 | Korzety |

18323300-2 | Podväzkové pásy |

18330000-1 | Tričká |

18400000-3 | Špeciálne odevy a doplnky |

18410000-6 | Špeciálne odevy |

18411000-3 | Dojčenské odevy |

18412000-0 | Športové odevy |

18412100-1 | Teplákové súpravy |

18412200-2 | Polokošele |

18412300-3 | Lyžiarske odevy |

18412800-8 | Plavecké odevy |

18420000-9 | Odevné doplnky |

18421000-6 | Vreckovky |

18422000-3 | Šály |

18423000-0 | Kravaty |

18424000-7 | Rukavice |

18425000-4 | Nekožené opasky |

18440000-5 | Klobúky a pokrývky hlavy |

18441000-2 | Klobúky |

18443000-6 | Pokrývky hlavy a ich doplnky |

18443100-7 | Čelenky |

18443200-8 | Kovové pokrývky hlavy |

18443300-9 | Textilné pokrývky hlavy |

18443310-2 | Barety |

18443320-5 | Poľné čiapky |

18443330-8 | Kukly |

18443340-1 | Čiapky |

18443400-0 | Podbradné remienky pre pokrývky hlavy |

18443500-1 | Priezory |

18444000-3 | Ochranné pokrývky hlavy |

18444100-4 | Bezpečnostné pokrývky hlavy |

18444110-7 | Helmy |

18444200-5 | Tvrdé klobúky |

18450000-8 | Spony |

18451000-5 | Gombíky |

18451100-6 | Časti gombíkov |

18452000-2 | Zatváracie špendlíky |

18453000-9 | Zipsy |

18500000-4 | Kožené odevy |

18510000-7 | Kožené odevné doplnky |

18511000-4 | Kožené rukavice alebo palčiaky |

18511100-5 | Vysoké (pracovné alebo športové) rukavice |

18512000-1 | Kožené opasky a náramenné pásy na náboje |

18512100-2 | Opasky |

18512200-3 | Náramenné pásy na náboje |

18600000-5 | Kožušiny a kožušinové výrobky |

18610000-8 | Kožušinové výrobky |

18611000-5 | Kožušiny |

18612000-2 | Kožušinové odevy |

18613000-9 | Výrobky z umelej kožušiny |

18620000-1 | Kožušinový tovar |

18700000-6 | Použité šatstvo |

19000000-6 | Koža, kožené výrobky a obuv |

19100000-7 | Koža |

19110000-0 | Semiš |

19120000-3 | Koža z hoviad alebo koní |

19130000-6 | Koža z oviec, kôz a ošípaných |

19131000-3 | Koža z oviec alebo jahniat |

19132000-0 | Koža z kôz alebo kozliat |

19133000-7 | Bravčová koža |

19140000-9 | Koža z ostatných zvierat, náhradková koža a iná koža |

19141000-6 | Koža z ostatných zvierat |

19142000-3 | Náhradková koža |

19143000-0 | Imitácia kože |

19144000-7 | Lakovaná koža |

19150000-2 | Zvyšková a odpadková koža |

19200000-8 | Kožený tovar, batožina a jazdecké postroje |

19210000-1 | Jazdecké postroje |

19211000-8 | Jazdecké sedlá |

19212000-5 | Krátke jazdecké bičíky |

19213000-2 | Biče |

19220000-4 | Batožina |

19221000-1 | Kufre |

19222000-8 | Kabelky |

19223000-5 | Vrecká (mešce) a náprsné tašky |

19223100-6 | Vrecká (mešce) |

19223200-7 | Náprsné tašky |

19224000-2 | Lodné kufre |

19225000-9 | Držiaky na poľné fľaše a puzdrá |

19225100-0 | Držiaky na poľné fľaše |

19225200-1 | Puzdrá |

19229000-7 | Toaletné kufríky |

19230000-7 | Hodinkové remienky |

19240000-0 | Kožené predmety používané v mechanizmoch alebo mechanických pomôckach |

19300000-9 | Obuv |

19310000-2 | Obuv, okrem športovej a ochrannej |

19311000-9 | Nepremokavá obuv |

19312000-6 | Obuv s časťami z gumy alebo plastov |

19312100-7 | Sandále so zvrškom z gumy alebo plastov |

19312200-8 | Gumové čižmy |

19312300-9 | Vychádzková obuv s gumeným alebo plastovým zvrškom |

19312400-0 | Šľapky |

19313000-3 | Obuv s koženým zvrškom |

19313100-4 | Sandále |

19313200-5 | Papuče |

19313300-6 | Vychádzková obuv |

19314000-0 | Obuv so zvrškom z textilných materiálov |

19315000-7 | Čižmy /baganče |

19315100-8 | Vysoké topánky po členky |

19315200-9 | Vysoké topánky po lýtka |

19315300-0 | Vysoké topánky po kolená |

19315400-1 | Vysoké rybárske topánky (až do pása) |

19316000-4 | Galoše |

19320000-5 | Športová obuv |

19321000-2 | Lyžiarska obuv |

19321100-3 | Obuv na bežecké lyžovanie |

19322000-9 | Tréningová obuv |

19323000-6 | Horolezecká obuv |

19324000-3 | Obuv na futbal |

19330000-8 | Ochranná obuv |

19331000-5 | Obuv s kovovou ochranou špičky |

19332000-2 | Špeciálna obuv |

19332100-3 | Letecká obuv |

19340000-1 | Časti obuvi |

19341000-8 | Zvršok obuvi |

19342000-5 | Podrážky |

19343000-2 | Podpätky |

20000000-6 | Drevo, výrobky z dreva, korkové výrobky, košikárske výrobky a výrobky z prútia |

20100000-7 | Rezivo |

20110000-0 | Železničné podvaly |

20111000-7 | Drevené podvaly |

20112000-4 | Časti podvalov |

20120000-3 | Banské drevo |

20130000-6 | Impregnované mäkké drevo |

20131000-3 | Súčasti oplotenia |

20140000-9 | Tvrdé drevo |

20150000-2 | Parkety |

20160000-5 | Upravené alebo impregnované výrobky z dreva |

20161000-2 | Impregnované drevo |

20161100-3 | Impregnovaná guľatina |

20170000-8 | Piliny |

20200000-8 | Drevené listy a dyhy |

20210000-1 | Drevené dosky a panely |

20211000-8 | Preglejka |

20212000-5 | Laminované drevo |

20213000-2 | Drevotriesková doska |

20214000-9 | Drevovláknitá doska |

20215000-6 | Drevené panely |

20216000-3 | Dyhy a listy na preglejky |

20220000-4 | Zhutnené drevo |

20300000-9 | Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva |

20310000-2 | Výrobky stavebného stolárstva z dreva |

20311000-9 | Drevené okná |

20311100-0 | Francúzske okná |

20312000-6 | Drevené dvere |

20313000-3 | Drevené parketové panely |

20320000-5 | Výrobky stavebného tesárstva z dreva |

20321000-2 | Prefabrikované plotové panely |

20322000-9 | Drevené krovy |

20323000-6 | Schodiská |

20330000-8 | Montované stavby z dreva |

20400000-0 | Drevené obaly, palety, debny a iné obaly |

20410000-3 | Drevené obaly |

20411000-0 | Drevené sudy |

20411100-1 | Drevené debny |

20411200-2 | Káblové bubny |

20412000-7 | Latové debny |

20412100-8 | Sudy |

20412200-9 | Drevené kade |

20413000-4 | Drevené debničky |

20420000-6 | Drevené palety |

20421000-3 | Skriňové palety |

20500000-1 | Výrobky z dreva a korku |

20510000-4 | Výrobky z dreva a príbuzné predmety |

20511000-1 | Drevené rúčky nástrojov |

20512000-8 | Drevené držiaky nástrojov |

20513000-5 | Drevené časti nástrojov |

20514000-2 | Drevené rámy |

20515000-9 | Truhly |

20520000-7 | Výrobky z korku, košikárske výrobky a výrobky z prútia |

20521000-4 | Košikárske výrobky |

20521100-5 | Výrobky z prútia |

20522000-1 | Prírodný korok |

20522100-2 | Korkové dlaždice |

21000000-3 | Rôzne druhy buničiny, papier a výrobky z papiera |

21100000-4 | Buničina, papier a lepenka |

21110000-7 | Buničina |

21111000-4 | Drevná buničina |

21111100-5 | Chemická drevná buničina |

21120000-0 | Papier a lepenka |

21121000-7 | Novinový papier, ručný papier a iný nenatieraný papier alebo lepenka na grafické účely |

21121100-8 | Novinový papier |

21121200-9 | Ručne vyrobený papier alebo lepenka |

21121300-0 | Fotografický papier a lepenka, papier a lepenka citlivé na teplo alebo termografický papier a lepenka |

21121310-3 | Fotografický papier alebo lepenka |

21121320-6 | Papier alebo lepenka citlivé na teplo |

21121330-9 | Termografický papier alebo lepenka |

21122000-4 | Toaletný papier, kraftliner a ostatný papier a lepenka |

21122100-5 | Viacvrstvový papier a lepenka |

21122200-6 | Kraftliner |

21124000-8 | Nepremastiteľný papier a iné papierové položky |

21124100-9 | Nepremastiteľný papier |

21124200-0 | Pauzovací papier |

21124300-1 | Pergamenový papier |

21124400-2 | Priehľadný alebo priesvitný papier |

21124500-3 | Papier na umeleckú tlač a modelársky papier |

21124600-4 | Rysovací papier |

21124700-5 | Papier na mapy |

21125000-5 | Spracovaný papier a lepenka |

21125100-6 | Vrstvený papier a lepenka |

21125300-8 | Písací papier |

21125400-9 | Papier na tlač alebo iné grafické účely |

21125600-1 | Samokopírovací a iný kopírovací papier |

21125610-4 | Termografický papier |

21125690-8 | Papier na fotokopírovanie a xerografický papier |

21125691-5 | Papier na fotokopírovanie |

21125692-2 | Xerografický papier |

21126000-2 | Odpad a zvyšky papiera a lepenky |

21200000-5 | Výrobky z papiera alebo lepenky |

21210000-8 | Vlnitý papier alebo lepenka |

21211000-5 | Obaly z papiera a lepenky |

21211100-6 | Kartóny, škatule alebo debny |

21211110-9 | Papierové alebo lepenkové škatule |

21211120-2 | Škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky |

21211200-7 | Papierové vrecká a vrecia |

21211210-0 | Papierové vrecká |

21211220-3 | Papierové vrecia |

21211230-6 | Papierové vrecká pre prípad nevoľnosti |

21220000-1 | Výrobky z papiera pre domácnosť a nemocnice |

21221000-8 | Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky |

21221100-9 | Toaletný papier |

21221200-0 | Papierové vreckovky |

21221300-1 | Papierové uteráky na ruky |

21221400-2 | Papierové servítky |

21222000-5 | Výrobky z papiera na hygienické alebo nemocničné účely |

21222100-6 | Hygienické výrobky z papiera |

21222110-9 | Hygienické vložky alebo tampóny |

21222120-2 | Jednorazové plienky |

21222121-9 | Obaly na papierové plienky |

21222200-7 | Výrobky z papiera na nemocničné účely |

21222210-0 | Papierové obväzy/obklady |

21222220-3 | Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny |

21222300-8 | Jednorazové papierové výrobky |

21230000-4 | Papiernický tovar a iné položky |

21231000-1 | Karbónový papier, samokopírovací papier, papierové rozmnožovacie blany a bezkarbónový papier |

21231100-2 | Karbónový papier |

21231200-3 | Samokopírovací papier |

21231300-4 | Bezkarbónový papier |

21231400-5 | Papierové rozmnožovacie blany |

21232000-8 | Obálky, neilustrované karty a korešpondenčné lístky |

21232100-9 | Neilustrované karty |

21232200-0 | Korešpondenčné lístky |

21232300-1 | Obálky |

21233000-5 | Razený alebo perforovaný papier |

21233100-6 | Razený alebo perforovaný papier používaný na tlač |

21233200-7 | Razený alebo perforovaný písací papier |

21233600-1 | Papier do počítačových tlačiarní v páse |

21233610-4 | Formuláre v páse |

21234000-2 | Pogumovaný alebo lepiaci papier |

21234100-3 | Samolepiaci papier |

21240000-7 | Tapetový papier a iné krycie materiály |

21241000-4 | Krycí materiál na steny z papiera alebo na báze papiera |

21241100-5 | Tapetový papier |

21242000-1 | Textilné krycie materiály na steny |

21243000-8 | Dlážkové krytiny na podklade z papiera alebo na báze papiera |

21250000-0 | Cigaretový papier a filtračný papier |

21251000-7 | Cigaretový papier |

21252000-4 | Filtračný papier |

22000000-0 | Rôzne druhy tlačovín a tlačiarenských výrobkov |

22100000-1 | Tlačené knihy, brožúry a letáky |

22110000-4 | Tlačené knihy |

22111000-1 | Knihy pre školy |

22112000-8 | Učebnice |

22113000-5 | Knihy pre knižnice |

22114000-2 | Slovníky, mapy, hudobné a iné knihy |

22114100-3 | Slovníky |

22114200-4 | Atlasy |

22114300-5 | Mapy |

22114310-8 | Katastrálne mapy |

22114311-5 | Modrotlač |

22114400-6 | Hudobné tlačoviny |

22114500-7 | Encyklopédie |

22120000-7 | Publikácie |

22121000-4 | Technické publikácie |

22130000-0 | Adresáre |

22140000-3 | Letáky |

22150000-6 | Brožúry |

22160000-9 | Brožované knihy |

22200000-2 | Noviny, denníky, periodiká a časopisy |

22210000-5 | Noviny |

22211000-2 | Denníky |

22212000-9 | Periodiká |

22212100-0 | Seriály |

22213000-6 | Časopisy |

22300000-3 | Pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi a iné tlačoviny |

22310000-6 | Pohľadnice |

22312000-0 | Obrázky |

22313000-7 | Obtlačky |

22314000-4 | Vzory |

22315000-1 | Fotografie |

22320000-9 | Tlačené pohľadnice s pozdravmi |

22321000-6 | Vianočné pohľadnice |

22400000-4 | Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky, akciové certifikáty, obchodný reklamný materiál, katalógy a príručky |

22410000-7 | Známky |

22411000-4 | Vianočné známky |

22412000-1 | Nepoužité známky |

22413000-8 | Zberateľské známky |

22420000-0 | Papier s natlačenými známkami |

22430000-3 | Bankovky |

22440000-6 | Šekové tlačivá |

22450000-9 | Chránené tlačoviny |

22451000-6 | Pasy |

22452000-3 | Poštové objednávky |

22460000-2 | Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky |

22461000-9 | Katalógy |

22462000-6 | Propagačný materiál |

22470000-5 | Príručky |

22471000-2 | Počítačové príručky |

22472000-9 | Návody |

22473000-6 | Technické príručky |

22500000-5 | Tlačiarenské dosky alebo valce alebo iné pomôcky na tlačiarenské účely |

22510000-8 | Ofsetové dosky |

22520000-1 | Zariadenie na suché leptanie |

22521000-8 | Raziace zariadenie |

22800000-8 | Papierové alebo lepenkové registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a iné druhy tlačeného papierenského tovaru |

22810000-1 | Papierové alebo lepenkové registre |

22813000-2 | Účtovné knihy |

22814000-9 | Knihy pokladničných príjmov |

22815000-6 | Zápisníky |

22816000-3 | Bloky |

22817000-0 | Diáre alebo osobné organizéry |

22819000-4 | Adresáre |

22820000-4 | Formuláre |

22821000-1 | Volebné formuláre |

22822000-8 | Podnikateľské formuláre |

22822100-9 | Podnikateľské formuláre v páse |

22822200-0 | Kusové podnikateľské formuláre |

22830000-7 | Zošity |

22832000-1 | Cvičné papiere |

22840000-0 | Albumy na vzorky |

22841000-7 | Albumy na zbierky |

22841100-8 | Albumy na známky |

22841200-9 | Filatelistické viazače |

22850000-3 | Rýchloviazače a súvisiace príslušenstvo |

22851000-0 | Rýchloviazače |

22852000-7 | Zakladače |

22852100-8 | Spisové dosky |

22860000-6 | Tlačené výrobky z papiera, okrem formulárov |

22861000-3 | Tlačené obálky |

22861100-4 | Tlačené obálky s okienkom |

22861200-5 | Tlačené obálky bez okienka |

22861300-6 | Tlačené obálky na RTG snímky |

22862000-0 | Listový papier |

22863000-7 | Navštívenky |

22864000-4 | Firemné vizitky |

22865000-1 | Poukážky |

22866000-8 | Etikety |

22866100-9 | Etikety s čiarovým kódom |

22866200-0 | Batožinové visačky |

22867000-5 | Stravné poukážky |

22868000-2 | Podpisové knihy |

22869000-9 | Rozvrhy |

22869100-0 | Nástenné plánovače |

22869200-1 | Kalendáre |

22900000-9 | Rôzne tlačoviny |

22910000-2 | Terčíky na označenie zaplatených poplatkov za vozidlá |

22920000-5 | Vodičské preukazy |

22930000-8 | Identifikačné karty |

22940000-1 | Povolenia |

22950000-4 | Vstupenky |

22960000-7 | Tlačoviny na objednávku |

22980000-3 | Lístky |

22981000-0 | Cestovné lístky |

23000000-7 | Ropné produkty a palivá |

23100000-8 | Rafinérske ropné produkty |

23110000-1 | Ľahké a stredné oleje a odvodené produkty |

23111000-8 | Benzín a letecké palivo |

23111100-9 | Kerozín |

23111110-2 | Kerozínové palivo pre dýzové motory |

23111200-0 | Bezolovnatý benzín |

23111300-1 | Olovnatý benzín |

23112000-5 | Špeciálne liehy |

23112100-6 | Lakový benzín |

23120000-4 | Ťažké oleje a odvodené produkty |

23121000-1 | Plynové oleje |

23121100-2 | Motorová nafta |

23121200-3 | Naftové palivo |

23122000-8 | Palivové oleje |

23122100-9 | Vykurovací olej |

23123000-5 | Mazacie oleje a mazivá |

23123100-6 | Motorové oleje |

23123200-7 | Kompresorové oleje |

23123300-8 | Turbínové oleje |

23123400-9 | Prevodové oleje |

23123500-0 | Oleje znižujúce odpor |

23123600-1 | Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely |

23123610-4 | Oleje na použitie na hydraulické účely |

23123620-7 | Oleje na formy |

23123630-0 | Antikorózne oleje |

23123640-3 | Oleje na elektrickú izoláciu |

23123650-6 | Brzdové oleje |

23123700-8 | Biele oleje a parafínové oleje |

23123710-1 | Biele oleje |

23123720-4 | Parafínové oleje |

23130000-7 | Ropné oleje a prípravky |

23132000-1 | Ľahké oleje |

23133000-8 | Ropné oleje |

23200000-9 | Ropné plyny a iné plynné uhľovodíky, okrem zemného plynu |

23210000-2 | Propán a bután |

23211000-9 | Plynný propán |

23211100-0 | Skvapalnený propán |

23212000-6 | Plynný bután |

23212100-7 | Skvapalnený bután |

23300000-0 | Rôzne ropné produkty |

23310000-3 | Vazelína a vosky |

23311000-0 | Vazelína |

23312000-7 | Parafín |

23313000-4 | Ropný vosk |

23320000-6 | Ropné zvyšky |

24000000-4 | Chemikálie, chemické výrobky a umelé vlákna |

24100000-5 | Chemikálie |

24110000-8 | Plyny |

24111000-5 | Technické plyny |

24111100-6 | Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík |

24111120-2 | Argón |

24111130-5 | Vzácne plyny |

24111131-2 | Hélium |

24111139-8 | Neón |

24111140-8 | Lekárske plyny |

24111150-1 | Vodík |

24111160-4 | Dusík |

24111161-1 | Kvapalný dusík |

24111170-7 | Kyslík |

24111200-7 | Anorganické zlúčeniny kyslíka |

24111210-0 | Oxid uhličitý |

24111220-3 | Oxidy dusíka |

24111230-6 | Plynné anorganické zlúčeniny kyslíka |

24111300-8 | Kvapalný a stlačený vzduch |

24111310-1 | Kvapalný vzduch |

24111320-4 | Stlačený vzduch |

24120000-1 | Farby a pigmenty |

24121000-8 | Oxidy, peroxidy a hydroxidy |

24121100-9 | Oxid a peroxid zinku, oxid titanu, farby a pigmenty |

24121110-2 | Oxid zinočnatý |

24121120-5 | Peroxid zinku |

24121130-8 | Oxid titanu |

24121200-0 | Oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, horčíka, olova a medi |

24121210-3 | Oxid chrómu |

24121220-6 | Oxid mangánu |

24121230-9 | Oxid olova |

24121240-2 | Oxid medi |

24121250-5 | Oxid mangánu |

24121260-8 | Hydroxidy do farieb a pigmentov |

24121261-5 | Hydroxid chrómu |

24121262-2 | Hydroxid horčíka |

24121263-9 | Hydroxid olova |

24121264-6 | Hydroxid medi |

24121265-3 | Hydroxid mangánu |

24121300-1 | Hasené vápno |

24122000-5 | Trieslové výťažky, farbivá, taníny a farbiace materiály |

24122100-6 | Farbivá |

24122200-7 | Trieslové výťažky |

24122300-8 | Taníny |

24122400-9 | Farbivá |

24122500-0 | Trieslové prípravky na činenie |

24130000-4 | Základné anorganické chemikálie |

24131000-1 | Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny |

24131100-2 | Nekovy |

24131110-5 | Fosfidy |

24131120-8 | Karbidy |

24131130-1 | Hydridy |

24131140-4 | Nitridy |

24131150-7 | Azidy |

24131160-0 | Silicidy |

24131170-3 | Boridy |

24131180-6 | Rafinovaná síra |

24131200-3 | Halogény |

24131300-4 | Alkalické kovy |

24131310-7 | Ortuť |

24131400-5 | Chlórovodík, anorganické kyseliny, oxid kremičitý a oxid siričitý |

24131410-8 | Anorganické kyseliny |

24131411-5 | Kyselina sírová |

24131420-1 | Kyselina fosforečná |

24131430-4 | Polyfosforečné kyseliny |

24131440-7 | Kyselina hexafluorokremičitá |

24131450-0 | Oxid siričitý |

24131460-3 | Oxid kremičitý |

24131470-6 | Chlórovodík |

24131500-6 | Hydroxidy ako základné anorganické chemikálie |

24131510-9 | Oxidy kovov |

24131511-6 | Pyrity a oxidy železa |

24131520-2 | Hydroxid sodný |

24131521-9 | Lúh sodný |

24131522-6 | Kvapalný uhličitan sodný |

24131600-7 | Zlúčeniny síry |

24131700-8 | Síra |

24131800-9 | Uhlík |

24131900-0 | Chlór |

24132000-8 | Halogénové zlúčeniny kovov, chlórnany, chlorečnany a chloristany |

24132100-9 | Halogénové zlúčeniny kovov |

24132110-2 | Hexafluorokremičitan sodný |

24132120-5 | Chloridy |

24132121-2 | Chlorid hliníka |

24132122-9 | Chlorid železa |

24132123-6 | Polychlorid hliníka |

24132130-8 | Chlórhydrát hliníka |

24132200-0 | Chlórnany a chlorečnany |

24132210-3 | Chloritan sodný |

24132220-6 | Chlórnan sodný |

24133000-5 | Sulfidy, sírany; dusičnany, fosforečnany a uhličitany |

24133100-6 | Sulfidy, siričitany a sírany |

24133110-9 | Rôzne sulfidy |

24133111-6 | Sírovodík |

24133112-3 | Polysulfidy |

24133120-2 | Sírany |

24133121-9 | Tiosíran sodný |

24133122-6 | Síran železitý |

24133123-3 | Síran hliníka |

24133124-0 | Síran sodný |

24133125-7 | Síran železa |

24133126-4 | Síran medi |

24133200-7 | Fosfornany, fosforitany, fosforečnany a polyfosforečnany |

24133210-0 | Hexametafosforečnan sodný |

24133220-3 | Fosforečnany |

24133300-8 | Uhličitany |

24133310-1 | Uhličitan sodný |

24133320-4 | Hydrogenuhličitan sodný |

24133400-9 | Dusičnany |

24134000-2 | Rôzne kovové soli kyselín |

24134100-3 | Manganistan draselný |

24134200-4 | Soli oxokovových kyselín |

24135000-9 | Rôzne anorganické chemikálie |

24135100-0 | Ťažká voda, iné izotopy a ich zlúčeniny |

24135200-1 | Kyanid, kyanid oxidy, fulmináty, kyanatany, kremičitany, boritany, perboritany, soli anorganických kyselín |

24135210-4 | Kyanidy |

24135220-7 | Kyanid oxid |

24135230-0 | Fulmináty |

24135240-3 | Kyanatany |

24135300-2 | Peroxid vodíka |

24135400-3 | Piezoelektrický kryštál |

24135500-4 | Zlúčeniny kovov vzácnych zemín |

24135600-5 | Kremičitany |

24135610-8 | Kremičitan sodíka |

24135700-6 | Boritany a perboritany |

24136000-6 | Destilovaná voda |

24137000-3 | Syntetické kamene |

24137100-4 | Syntetické drahokamy |

24137200-5 | Syntetické polodrahokamy |

24140000-7 | Základné organické chemikálie |

24141000-4 | Uhľovodíky |

24141100-5 | Nasýtené uhľovodíky |

24141110-8 | Nasýtené acyklické uhľovodíky |

24141111-5 | Metán |

24141112-2 | Etylén |

24141113-9 | Propén |

24141114-6 | Butén |

24141115-3 | Acetylén |

24141120-1 | Nasýtené cyklické uhľovodíky |

24141200-6 | Nenasýtené uhľovodíky |

24141210-9 | Nenasýtené acyklické uhľovodíky |

24141220-2 | Nenasýtené cyklické uhľovodíky |

24141221-9 | Benzén |

24141222-6 | Toluén |

24141223-3 | O-xylény |

24141224-0 | M-xylény |

24141225-7 | Styrén |

24141226-4 | Etylbenzén |

24141300-7 | Iné halogénderiváty uhľovodíkov |

24141310-0 | Tetrachlóretylén |

24141320-3 | Tetrachlórmetán |

24142000-1 | Alkoholy, fenoly, fenolalkholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty; priemyselné mastné alkoholy |

24142100-2 | Priemyselné mastné alkoholy |

24142200-3 | Jednosýtne alkoholy |

24142210-6 | Metanol |

24142220-9 | Etanol |

24142300-4 | Dioly, polyalkoholy a ich deriváty |

24142310-7 | Etylénglykol |

24142320-0 | Deriváty alkoholov |

24142400-5 | Fenoly a ich deriváty |

24142500-6 | Alkohol |

24142510-9 | Etylalkohol |

24143000-8 | Priemyselné monokarboxylové mastné kyseliny |

24143100-9 | Kyselina olejová z rafinácie |

24143200-0 | Karboxylové kyseliny |

24143210-3 | Kyselina octová |

24143220-6 | Kyselina peroctová |

24143300-1 | Nenasýtené monokarboxylové kyseliny a ich zlúčeniny |

24143310-4 | Estery kyseliny metakrylovej |

24143320-7 | Estery kyseliny akrylovej |

24143400-2 | Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny |

24144000-5 | Organické zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou |

24144100-6 | Zlúčeniny s amínovou funkčnou skupinou |

24144200-7 | Amínozlúčeniny s kyslíkatou funkčnou skupinou |

24144300-8 | Ureíny |

24144400-9 | Zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou |

24145000-2 | Organické zlúčeniny síry |

24146000-9 | Aldehydy, ketóny, organické peroxidy a étery |

24146100-0 | Zlúčeniny s aldehydickou funkčnou skupinou |

24146200-1 | Zlúčeniny s ketonickou a chinónovou funkčnou skupinou |

24146300-2 | Organické peroxidy |

24146310-5 | Etylénoxid |

24146320-8 | Étery |

24147000-6 | Rôzne organické chemikálie |

24147100-7 | Rastlinné deriváty na farbenie |

24147200-8 | Drevné uhlie |

24147300-9 | Oleje a produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov, smola a smolný koks |

24147310-2 | Čiernouhoľný decht |

24147311-9 | Kreozot |

24147320-5 | Smola |

24147330-8 | Smolný koks |

24147400-0 | Živičné produkty |

24147500-1 | Odpadové lúhy z výroby drevnej buničiny |

24150000-0 | Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka |

24151000-7 | Dusíkaté priemyselné hnojivá |

24151100-8 | Kyselina dusičná a jej soli |

24151110-1 | Dusičnan sodný |

24151200-9 | Zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes) |

24151300-0 | Amoniak |

24151310-3 | Kvapalný amoniak |

24151320-6 | Chlorid amónny |

24151330-9 | Síran amónny |

24152000-4 | Fosforečné hnojivá |

24152100-5 | Minerálne fosforečné hnojivá |

24152200-6 | Chemické fosforečné hnojivá |

24154000-8 | Živočíšne a rastlinné hnojivá |

24158000-6 | Rôzne hnojivá |

24160000-3 | Plasty v primárnych formách |

24161000-0 | Polyméry etylénu v primárnych formách |

24162000-7 | Polyméry propylénu v primárnych formách |

24163000-4 | Polyméry styrénu v primárnych formách |

24164000-1 | Polyméry vinylchloridu v primárnych formách |

24164100-2 | Polymér vinylacetátu v primárnych formách |

24164200-3 | Akrylové polyméry v primárnych formách |

24165000-8 | Polyestery v primárnych formách |

24166000-5 | Polyamidy v primárnych formách |

24167000-2 | Močovinová živica v primárnych formách |

24168000-9 | Amínové živice v primárnych formách |

24169000-6 | Silikóny v primárnych formách |

24170000-6 | Syntetický kaučuk |

24180000-9 | Enzýmy |

24200000-6 | Agrochemikálie |

24210000-9 | Pesticídy |

24220000-2 | Insekticídy |

24230000-5 | Herbicídy |

24240000-8 | Regulátory rastu rastlín |

24250000-1 | Dezinfekčné prostriedky |

24260000-4 | Rodenticídy |

24270000-7 | Fungicídy |

24300000-7 | Náterové farby, laky, tlačiarenské farby a tmely |

24310000-0 | Náterové farby |

24311000-7 | Farba na vozovku |

24312000-4 | Farby na umeleckú maľbu |

24312100-5 | Emaily a glazúry |

24312200-6 | Olejové a vodové farby |

24312210-9 | Olejové farby |

24312220-2 | Vodové farby |

24312300-7 | Školské farby |

24312310-0 | Farby v súpravách |

24312320-3 | Plagátové farby |

24312400-8 | Dekoračné potreby |

24320000-3 | Laky |

24330000-6 | Atrament |

24331000-3 | Tlačiarenské farby, atramenty |

24331100-4 | Hĺbkotlačová farba |

24331200-5 | Tuš |

24340000-9 | Tmely, náterové tmely, tesniace tmely |

24341000-6 | Tmely |

24342000-3 | Náterové tmely |

24343000-0 | Tesniace tmely |

24344000-7 | Pačok |

24350000-2 | Rozpúšťadlá |

24351000-9 | Odlakovače |

24352000-6 | Riedidlá |

24400000-8 | Lekárske výrobky (liečivá) |

24410000-1 | Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu |

24411000-8 | Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou |

24412000-5 | Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy |

24413000-2 | Preháňadlá |

24414000-9 | Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá |

24415000-6 | Liečivá používané pri cukrovke |

24415100-7 | Inzulín |

24416000-3 | Vitamíny |

24416100-4 | Provitamíny |

24417000-0 | Minerálne doplnky |

24420000-4 | Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém |

24421000-1 | Liečivá pre krv a krvotvorné orgány |

24421100-2 | Antitrombotické činidlá |

24421200-3 | Antihemoragiká |

24421300-4 | Antianemické prípravky |

24421400-5 | Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky |

24422000-8 | Liečivá pre srdcovocievny systém |

24422100-9 | Liečivá pre srdcovú terapiu |

24422200-0 | Antihypertenzíva |

24422300-1 | Diuretiká |

24422400-2 | Vazoprotektory |

24422500-3 | Antihemoroidiká na lokálne použitie |

24422600-4 | Betablokátorové činidlá |

24422700-5 | Kalciové upchávače kanálikov |

24422800-6 | Činidlá pôsobiace na renín-angiotenzínový systém |

24430000-7 | Liečivá pre dermatológiu a muskuloskeletálny systém |

24431000-4 | Liečivá pre dermatológiu |

24431100-5 | Fungicídy na dermatologické použitie |

24431110-8 | Kyselina salicilová |

24431200-6 | Zmäkčovadlá a ochranné prostriedky |

24431300-7 | Antipsoriatiká |

24431400-8 | Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie |

24431500-9 | Kortikosteroidy na dermatologické použitie a pre dermatologické prípravky |

24431600-0 | Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky |

24431700-1 | Prípravky proti akné |

24432000-1 | Liečivá pre muskuloskeletálny systém |

24432100-2 | Protizápalové a protireumatické prípravky |

24432200-3 | Svalové relaxanciá |

24432300-4 | Prípravky proti pakostnici |

24440000-0 | Liečivá pre močovopohlavný systém |

24441000-7 | Liečivá pre močovopohlavný systém a pohlavné hormóny |

24441100-8 | Gynekologické antiinfekčné a antiseptické prípravky |

24441200-9 | Ostatné gynekologiká |

24441300-0 | Pohlavné hormóny a modulátory pohlavného systému |

24441400-1 | Antikoncepčné prípravky |

24441410-4 | Perorálne antikoncepčné prípravky |

24441420-7 | Chemické antikoncepčné prípravky |

24442000-4 | Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov |

24442100-5 | Hypofýzové, hypotalamické hormóny a analogické zlúčeniny |

24442200-6 | Kortikosteroidy na systémové použitie |

24442300-7 | Liečivá pre tyreoidálnu terapiu |

24450000-3 | Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá |

24451000-0 | Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky |

24451100-1 | Látky ničiace baktérie na systémové použitie |

24451200-2 | Antimykotiká na systémové použitie |

24451300-3 | Fungicídy ničiace baktérie na systémové použitie |

24451400-4 | Antivírusové prostriedky na systémové použitie |

24451500-5 | Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny |

24451510-8 | Antiséra |

24451520-1 | Imunoglobulíny |

24451600-6 | Očkovacie látky |

24451610-9 | Očkovacie látky proti záškrtu, čiernemu kašľu a tetanu |

24451620-2 | Očkovacie látky proti záškrtu a tetanu |

24451630-5 | Očkovacie látky BCG (suché) |

24451640-8 | Očkovacie látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke |

24451650-1 | Očkovacie látky proti týfusu |

24451660-4 | Očkovacie látky proti chrípke |

24451670-7 | Očkovacie látky proti detskej obrne |

24451680-0 | Očkovacie látky proti hepatitíde B |

24451690-3 | Očkovacie látky pre zverolekárstvo |

24452000-7 | Antineoplastické a imunomodulačné činidlá |

24452100-8 | Antineoplastické činidlá |

24452200-9 | Liečivá pre endokrinnú terapiu |

24452300-0 | Imunosupresívne činidlá |

24460000-6 | Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány |

24461000-3 | Liečivá pre nervový systém |

24461100-4 | Anestetiká |

24461200-5 | Analgetiká |

24461300-6 | Antiepileptiká |

24461400-7 | Liečivá proti Parkinsonovej chorobe |

24461500-8 | Psycholeptiká |

24461600-9 | Psychoanaleptiká |

24461700-0 | Ostatné liečivá pre nervový systém |

24462000-0 | Liečivá pre zmyslové orgány |

24462100-1 | Oftalmologiká |

24470000-9 | Liečivá pre dýchací systém |

24473000-6 | Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest |

24474000-3 | Prípravky proti kašľu a nachladnutiu |

24475000-0 | Antihistaminiká na systémové použitie |

24490000-5 | Rôzne liečivá |

24491000-2 | Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty |

24491100-3 | Antiprotozoálne prípravky |

24491200-4 | Anthelmintiká |

24491300-5 | Ektoparaziticídy, vrátane skabicídov, insekticídov a repelentov |

24492000-9 | Lekárske roztoky |

24492100-0 | Infúzne roztoky |

24492200-1 | Produkty parenterálnej výživy |

24492210-4 | Roztoky pre parenterálnu výživu |

24492300-2 | Enterálna výživa |

24492400-3 | Perfúzne roztoky |

24492500-4 | Injektovateľné roztoky |

24492510-7 | Vnútrožilové kvapaliny |

24492600-5 | Galenické roztoky |

24492700-6 | Glukózové roztoky |

24492800-7 | Dialyzačné roztoky |

24493000-6 | Ostatné terapeutické výrobky |

24493100-7 | Toxíny |

24493200-8 | Náhradky nikotínu |

24494000-3 | Diagnostické činidlá |

24495000-0 | Všetky ostatné neterapeutické výrobky |

24496000-7 | Činidlá a kontrastné médiá |

24496100-8 | Činidlá na zisťovanie krvnej skupiny |

24496200-9 | Činidlá na zisťovanie krvných faktorov |

24496300-0 | Chemické činidlá |

24496400-1 | Izotopové činidlá |

24496500-2 | Laboratórne činidlá |

24496600-3 | Činidlá pre elektroforézu |

24496700-4 | Urologické činidlá |

24496800-5 | Kontrastné prostriedky na röntgenovanie |

24497000-4 | Lekárske prípravky s výnimkou dentálneho spotrebného materiálu |

24497100-5 | Irigografické prípravky |

24497110-8 | Spojivá na rekonštrukciu kostí |

24498000-1 | Klinické produkty |

24498100-2 | Mikrobiologické kultúry |

24498200-3 | Žľazy a výťažky z nich |

24498300-4 | Tráviace látky |

24500000-9 | Glycerín, mydlá, saponáty, prípravky na čistenie a leštenie, parfumy a toaletné prípravky |

24510000-2 | Glycerín |

24511000-9 | Vonné látky a vosky |

24511100-0 | Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností |

24511300-2 | Leštidlá a krémy |

24511310-5 | Leštidlá na podlahu |

24511320-8 | Leštidlá na obuv |

24511330-1 | Leštiace vosky |

24511340-4 | Zlúčeniny na zametanie |

24511350-7 | Tesniace materiály |

24511400-3 | Brúsne pasty a prášky |

24512000-6 | Organické povrchovo aktívne prostriedky |

24513000-3 | Čistiace výrobky |

24513100-4 | Mydlo |

24513200-5 | Pracie prostriedky |

24513210-8 | Dispergačné činidlá do olejov |

24513290-2 | Saponáty |

24513291-9 | Saponáty na umývanie riadu |

24513292-6 | Odmasťovacie prostriedky |

24513293-3 | Odmasťovacie autoklávy |

24513294-0 | Zlúčeniny na čistenie |

24513295-7 | Vyplachovacie roztoky |

24520000-5 | Parfumy a toaletné potreby |

24521000-2 | Toaletné potreby |

24521100-3 | Toaletné vody |

24521110-6 | Deodoranty |

24521120-9 | Antiperspiranty |

24521200-4 | Líčidlá |

24521300-5 | Prípravky na manikúru alebo pedikúru |

24521400-6 | Skrášľovacie výrobky |

24521500-7 | Výrobky starostlivosti o pleť |

24521600-8 | Šampóny |

24521700-9 | Vlasové prípravky |

24521800-0 | Prípravky ústnej alebo zubnej hygieny |

24521900-1 | Holiace prípravky |

24600000-0 | Výbušniny a produkty čistej chémie |

24610000-3 | Pripravené výbušniny |

24611000-0 | Práškové výbušniny |

24611100-1 | Propergolové palivá |

24612000-7 | Rôzne výbušniny |

24612100-8 | Dynamit |

24612200-9 | Trinitrotoluén |

24612300-0 | Nitroglycerín |

24613000-4 | Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky |

24613100-5 | Náboje na odplašovanie vtákov |

24613200-6 | Ohňostroje |

24615000-8 | Zápalnice, bleskovice, roznetky a elektrické rozbušky |

24620000-6 | Gleje |

24621000-3 | Želatíny |

24621200-5 | Spojivá |

24630000-9 | Éterické oleje |

24640000-2 | Fotochemický materiál |

24641000-9 | Fotografické dosky a filmy |

24641200-1 | Emulzie na fotografické účely |

24641210-4 | Fotografické vývojky |

24641220-7 | Fotografické ustaľovače |

24641230-0 | Röntgenové vývojky |

24641240-3 | Röntgenové ustaľovače |

24641250-6 | Kultivačné prostredia |

24641260-9 | Zjasňovače |

24650000-5 | Nenahrané nosiče |

24660000-8 | Špecializované chemické výrobky |

24661000-5 | Mazivá a mazacie oleje |

24661100-6 | Mazacie oleje |

24661110-9 | Vrtný kal |

24661120-2 | Silikónové mazivo |

24661130-5 | Vrtné výplachy |

24661200-7 | Aditíva do olejov |

24661210-0 | Prášok do hasiaceho prístroja |

24661220-3 | Prípravky do hasiacich prístrojov |

24661230-6 | Náplne do hasiacich prístrojov |

24661300-8 | Hydraulické kvapaliny |

24661310-1 | Pripravené tekutiny na odmrazovanie |

24661311-8 | Prípravky proti zamŕzaniu |

24661400-9 | Chemicky upravené tuky a oleje |

24662000-2 | Modelovacie pasty |

24662100-3 | Zubný vosk |

24663000-9 | Prípravky na konečnú úpravu povrchov (finišovanie) |

24664000-6 | Aktívne uhlie |

24664100-7 | Nové aktívne uhlie |

24664200-8 | Regenerované aktívne uhlie |

24665000-3 | Chemické záchody |

24666000-0 | Peptónové a proteínové substancie |

24667000-7 | Chemické aditíva |

24667100-8 | Pripravené spájadlá do lejacích foriem alebo jadier |

24667200-9 | Prísady do cementov, malty alebo betónu |

24668000-4 | Chemické výrobky pre olejársky a plynárensky priemysel |

24668100-5 | Banské chemikálie |

24668200-6 | Flokulačné prostriedky |

24668300-7 | Kalovité výplachové kvapaliny |

24668400-8 | Ampulky zo želé ako upchávky výbušnín |

24669000-1 | Aerosóly a chemikálie v tvare diskov |

24669100-2 | Aerosóly |

24669200-3 | Chemické prvky v tvare diskov |

24700000-1 | Umelé vlákna |

24710000-4 | Syntetické vlákna |

24711000-1 | Kábel zo syntetických vlákien |

24712000-8 | Vysokopevná priadza |

24713000-5 | Priadza s jednoduchou textúrou |

24714000-2 | Syntetický monofil |

24720000-7 | Umelé vlákna |

24721000-4 | Krátkovláknový umelý hodváb |

24722000-1 | Polypropylén |

24723000-8 | Priadza z umelých vlákien s textúrou |

24800000-2 | Rôzne chemické výrobky |

24810000-5 | Náplne do radiátorov |

24820000-8 | Chemikálie na úpravu vody |

24830000-1 | Antikorozívne výrobky |

25000000-1 | Výrobky z gumy, plastov a fólie |

25100000-2 | Výrobky z gumy |

25110000-5 | Pneumatiky a súvisiace výrobky |

25111000-2 | Pneumatiky |

25111100-3 | Pneumatiky pre motorové vozidlá |

25111200-4 | Pneumatiky pre motocykle |

25111300-5 | Pneumatiky na vysokú záťaž |

25111310-8 | Pneumatiky pre nákladné vozidlá |

25111320-1 | Pneumatiky pre autobusy |

25111330-4 | Pneumatiky pre lietadlá |

25111400-6 | Pneumatiky pre poľnohospodárske stroje |

25111500-7 | Duše, obruče a ochranné vložky |

25111510-0 | Ochranné vložky do ráfika pneumatiky |

25111520-3 | Duše |

25111530-6 | Obruče na pneumatiky |

25111600-8 | Pneumatiky pre invalidné vozíky |

25111700-9 | Použité pneumatiky |

25111710-2 | Nárazníky |

25111800-0 | Protektorované pneumatiky |

25111900-1 | Pneumatiky pre bicykle |

25120000-8 | Výrobky z nevulkanizovaného a vulkanizovaného kaučuku |

25121000-5 | Výrobky z nevulkanizovaného kaučuku |

25122000-2 | Výrobky z vulkanizovaného kaučuku |

25122100-3 | Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku |

25122110-6 | Vŕtacie hadice |

25122120-9 | Ohybné stúpačky (vzostupné potrubia) |

25122130-2 | Gumené rúry |

25122200-4 | Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovaného kaučuku |

25122210-7 | Gumené remene ventilátorov |

25122220-0 | Tesnenia |

25122230-3 | Kaučukové dopravníkové pásy |

25122240-6 | Kaučukové hnacie remene |

25122300-5 | Zdravotnícke a farmaceutické výrobky z vulkanizovaného kaučuku |

25122310-8 | Zdravotnícke výrobky |

25122320-1 | Farmaceutické výrobky |

25122340-7 | Cumlíky, cumlíky na fľaške a podobný tovar pre kojencov |

25122400-6 | Dlážkové krytiny a predložky z vulkanizovaného kaučuku |

25122410-9 | Dlážkové krytiny z vulkanizovaného kaučuku |

25122420-2 | Predložky z vulkanizovaného kaučuku |

25122421-9 | Žinenky do telocviční |

25122500-7 | Formy z vulkanizovaného kaučuku |

25122510-0 | Elastické krúžky |

25122520-3 | Gumené tesnenia |

25122530-6 | Gumené pásy |

25122540-9 | Gumené pečiatky |

25122550-2 | Nádoby na cementovú kašu |

25130000-1 | Pogumované textílie |

25131000-8 | Pneumatiky z kordových textílií |

25132000-5 | Lepiaca páska z pogumovaných textílií |

25140000-4 | Regenerovaný kaučuk |

25150000-7 | Výrobky z odpadového kaučuku |

25160000-0 | Zdravotnícke výrobky z kaučuku |

25161000-7 | Odevné doplnky z kaučuku |

25161100-8 | Gumené rukavice |

25161200-9 | Jednorazové rukavice |

25162000-4 | Odevy z kaučuku |

25170000-3 | Výrobky z tvrdej gumy |

25171000-0 | Zdravotnícke alebo farmaceutické výrobky |

25172000-7 | Gumené krytiny |

25174000-1 | Gumená pružná podložka |

25200000-3 | Plastové výrobky |

25210000-6 | Plastové dosky, fólie, hadice a profily |

25211000-3 | Plastový monofil |

25211100-4 | Plastové elektrické káblovody |

25211200-5 | Plastové prúty |

25211300-6 | Plastové tyčinky |

25212000-0 | Rúry, rúrky a hadice |

25212100-1 | Plastové rúry |

25212110-4 | Ohybné plastové rúry |

25212120-7 | Ohybné rúry z PVC |

25212200-2 | Plastové rúrky |

25212210-5 | Ohybné plastové rúrky |

25212220-8 | Ohybné rúrky z PVC |

25212300-3 | Plastové hadice |

25212310-6 | Ohybné plastové hadice |

25212320-9 | Ohybné hadice z PVC |

25212400-4 | Plastové puzdra |

25212500-5 | Spojky pre rúry, rúrky a hadice z plastov alebo PVC |

25212510-8 | Plastové spojky pre rúry |

25212520-1 | Spojky pre rúry z PVC |

25212530-4 | Plastové spojky pre rúrky |

25212540-7 | Spojky pre rúrky z PVC |

25212550-0 | Plastové spojky pre hadice |

25212560-3 | Spojky pre hadice z PVC |

25212600-6 | Neupravené prvky z PVC |

25212610-9 | Neupravené rámy z PVC |

25212620-2 | Neupravené rúrky z PVC |

25212630-5 | Neupravené rúry z PVC |

25212700-7 | PVC pena |

25213000-7 | Plastové, dosky, listy, filmy, fólie a pásy |

25213100-8 | Plastové filmy |

25213200-9 | Plastové fólie |

25213300-0 | Priľnavý film |

25213400-1 | Plastové pásy |

25213500-2 | Plastové listy |

25213600-3 | Plastové dosky |

25220000-9 | Baliarenské výrobky z plastov |

25221000-6 | Polyetylénové vrecká a vaky |

25221100-7 | Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky |

25221200-8 | Polyetylénové lekárske vaky |

25221210-1 | Vaky na krv |

25221220-4 | Vaky na plazmu |

25221230-7 | Vaky na moč |

25221300-9 | Polyetylénové odkladacie vaky |

25221310-2 | Vystlaté vaky na ochranu ich obsahu |

25222000-3 | Plastové vrecká a vaky |

25222100-4 | Plastové vrecia na odpad |

25222200-5 | Plastové lekárske vaky |

25223000-0 | Nádoby z tvrdých plastov |

25223100-1 | Plastové debny |

25223110-4 | Plastové debny na fľaše |

25223200-2 | Plastové prepravky |

25223300-3 | Plastové odpadové nádoby |

25223310-6 | Plastové sudy |

25224000-7 | Plastové demižóny, fľaše a flakóny |

25225000-4 | Plastové cievky alebo vretená |

25226000-1 | Plastové zátky, viečka a vrchnáky |

25226100-1 | Plastové zátky |

25226200-3 | Plastové viečka |

25226300-4 | Plastové vrchnáky |

25227000-8 | Polystyrénové výrobky |

25227100-9 | Polystyrénová fólia |

25227200-0 | Polystyrénové dosky |

25230000-2 | Výrobky z plastov pre stavebníctvo |

25231000-9 | Dlážkové krytiny, obklady na steny alebo stropy, z plastov |

25232000-6 | Sanitárne výrobky z plastov |

25232100-7 | Plastové kúpacie vane, sprchové vaničky alebo umývadlá |

25232110-0 | Plastové kúpacie vane |

25232120-3 | Plastové sprchové vaničky |

25232130-6 | Plastové umývadlá |

25232200-8 | Plastové záchodové sedadlá a kryty |

25232300-9 | Plastové záchodové misy |

25232400-0 | Plastové bidety |

25233000-3 | Plastové nádrže, zásobníky a kade |

25233100-4 | Plastové nádrže |

25233200-5 | Plastové zásobníky |

25233300-6 | Plastové kade |

25234000-0 | Plastové dvere, okná, rámy, zárubne s prahmi, okenice a rolety |

25234100-1 | Plastové okná |

25234110-4 | Plastové okenné rámy |

25234200-2 | Plastové dvere |

25234210-5 | Plastové rámy dverí |

25234300-3 | Plastové zárubne s prahmi |

25234400-4 | Plastové okenice a rolety |

25234410-7 | Plastové okenice |

25234420-0 | Plastové rolety |

25235000-7 | Montované stavby z plastov |

25236000-4 | Plastové revízne otvory alebo prístupové kryty |

25237000-1 | Plastové kryty |

25237100-2 | Plastové puzdra na meradlá |

25237200-3 | Plastové obloženie |

25240000-5 | Rôzne plastové výrobky |

25241000-2 | Plastové samolepiace pásky, pásy a tvary |

25241100-3 | Plastové samolepiace pásy |

25241110-6 | Priľnavé pásky |

25241120-9 | Reflexné pásky |

25241200-4 | Plastové samolepiace pásy |

25241300-5 | Plastové samolepiace tvary |

25241310-8 | Priľnavé štítky |

25242000-9 | Plastové samolepiace dosky, listy, filmy a fólie |

25242100-0 | Plastové samolepiace dosky |

25242200-1 | Plastové samolepiace listy |

25242300-2 | Plastové samolepiace filmy |

25242400-3 | Plastové samolepiace fólie |

25243000-6 | Jedálenské, kuchynské predmety, predmety pre domácnosť a toaletné potreby z plastov |

25243100-7 | Jedálenské a kuchynské predmety z plastov |

25243110-0 | Plastové príbory |

25243120-3 | Nádoby na potraviny pre domácnosť |

25243130-6 | Misy |

25243140-9 | Plastové odkvapkávacie stojany |

25243200-8 | Špongie |

25243300-9 | Predmety pre domácnosť alebo toaletné potreby z plastov |

25243310-2 | Plastové vedrá |

25243320-5 | Plastové odpadkové koše |

25243330-8 | Plastové lopatky na smeti |

25244000-3 | Plastové časti lámp, svietidiel a menoviek (cedúľ s názvami) |

25244100-4 | Plastové menovky (cedule s názvami) a značky |

25244110-7 | Plastové menovky (cedule s názvami) |

25244120-0 | Plastové značky |

25244121-7 | Dopravné značky |

25244200-5 | Plastové vybavenie mestských ulíc |

25244210-8 | Časti vybavenia mestských ulíc z plastov |

25244220-1 | Reflexné kolíky |

25244230-4 | Reflexné obruby |

25244300-6 | Plastové svietidlá |

25244310-9 | Časti plastových svietidiel |

25245000-0 | Gumené alebo plastové pokrývky hlavy |

25245100-1 | Ochranné prilby |

25245200-2 | Gumené alebo plastové klobúky |

25246000-7 | Plastové elektroizolačné príslušenstvo |

25247000-4 | Plastové kancelárske alebo školské potreby |

25247100-5 | Plastové kancelárske potreby |

25247110-8 | Krúžkové viazače |

25247120-1 | Spony na papier |

25247200-6 | Plastové školské potreby |

25247210-9 | Plastové rysovacie súpravy |

25247220-2 | Plastové písacie potreby |

25247230-5 | Pravítka |

25248000-1 | Príslušenstvo k nábytku z plastov |

25248100-2 | Plastové filtračné prvky |

25248200-3 | Plastové komponenty |

25248210-6 | Plastové časti oplotenia |

25248220-9 | Plastové cestné kužele |

25248230-2 | Plastové súčasti závor |

25248240-5 | Plastové návestia |

25249000-8 | Plastové odevy |

25249100-9 | Plastové rukavice |

25250000-8 | Magnetické karty |

25251000-5 | Kreditné karty |

25252000-2 | Smart (inteligentné) karty |

25253000-9 | Platobné karty |

25253100-0 | Karty na čerpanie pohonných hmôt |

25260000-1 | Zariadenia na záznam zvuku |

25261000-8 | Gramoplatne |

25262000-5 | Hudobné kazety |

25263000-2 | Kompaktné disky (CD) |

25270000-4 | Živice |

25271000-1 | Epoxidové živice |

25271100-2 | Rúrky/hadice z epoxidovej živice |

25300000-4 | Filmové výrobky |

25310000-7 | Rádiologické filmy |

25311000-4 | Röntgenové filmy (Filmy citlivé na lúče X) |

25312000-1 | Modré diazofilmy |

25320000-0 | Kinofilmy |

25321000-7 | Fotografické filmy |

25321100-8 | Filmy s okamžitou tlačou |

25330000-3 | Videofilmy |

25331000-0 | Videokazety |

25332000-7 | Videopásky |

26000000-8 | Nekovové minerálne výrobky |

26100000-9 | Sklo a výrobky zo skla |

26110000-2 | Sklo |

26111000-9 | Tabuľové sklo |

26111100-0 | Neopracované sklo |

26111200-1 | Plavené sklo |

26111300-2 | Zasklenie výplňových múrov |

26120000-5 | Ploché sklo |

26121000-2 | Tvarované ploché sklo |

26121200-4 | Bezpečnostné sklo |

26121300-5 | Sklené zrkadlá |

26121400-6 | Izolačné sklo |

26130000-8 | Výrobky z dutého skla |

26131000-5 | Sklené fľaše, džbány, ampulky a obaly |

26131100-6 | Sklené fľaše |

26131200-7 | Sklené džbány |

26131300-8 | Sklené ampulky |

26131400-9 | Obalové sklo |

26132000-2 | Nápojové sklo |

26133000-9 | Sklenený tovar |

26133100-0 | Stolové sklo |

26133110-3 | Dekantéry |

26133200-1 | Stolové a kuchynské predmety zo sklokeramiky |

26133300-2 | Tvrdený sklenený tovar |

26133400-3 | Sklokeramika |

26134000-6 | Sklené vložky do vákuových nádob |

26134100-7 | Sklené vložky do vákuových fliaš |

26140000-1 | Sklené vlákna |

26141000-8 | Výrobky zo sklených vlákien |

26141100-9 | Rohože zo sklených vlákien |

26141200-0 | Textílie zo sklených vlákien |

26141300-1 | Tkaniny zo sklených vlákien |

26150000-4 | Spracované sklené výrobky |

26151000-1 | Sklené polotovary |

26151100-2 | Sklo v tvare guličiek, tyčí alebo rúr |

26151110-5 | Sklené guličky |

26151120-8 | Sklené tyče |

26151130-1 | Sklené rúry |

26151140-4 | Žiarovky (svietidlá) |

26151200-3 | Sklené tehly, obkladačky, dlaždice alebo kvádre (kocky) z lisovaného skla |

26152000-8 | Technické sklo |

26152100-9 | Sklené obaly a obrazovky |

26152110-2 | Sklené obaly |

26152120-5 | Obrazovky |

26152200-0 | Sklo do hodín, hodiniek alebo okuliarov |

26152210-3 | Sklá do hodín |

26152220-6 | Sklá do hodiniek |

26152230-9 | Sklá do okuliarov |

26152300-1 | Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar |

26152320-7 | Sklenené výrobky |

26152330-0 | Sklenené výrobky pre laboratóriá |

26152331-7 | Petriho misky |

26152339-3 | Skúmavky |

26152340-3 | Sklenené výrobky pre farmáciu |

26152350-6 | Sklené ampulky |

26152400-2 | Sklené časti lámp a osvetľovacie armatúry, značiek a štítkov |

26152410-5 | Signalizačné sklenené výrobky |

26152411-2 | Sklené štítky |

26152412-9 | Sklené značky |

26152420-8 | Sklené časti pouličného osvetlenia |

26152430-1 | Sklené časti lámp |

26152490-9 | Sklo pre vybavenie ulíc |

26152500-3 | Sklené elektrické izolátory |

26152600-4 | Optické prvky zo skla |

26152700-5 | Sklené perličky (korálky) |

26200000-0 | Nežiaruvzdorný keramický tovar a žiaruvzdorné keramické výrobky |

26210000-3 | Keramické predmety pre domácnosť |

26211000-0 | Porcelán alebo jemný (čínsky) porcelánový riad, kuchynský riad a predmety do domácnosti a toaletné predmety |

26211100-1 | Porcelán alebo jemný (čínsky) porcelánový riad |

26211110-4 | Taniere z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

26211120-7 | Riad z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

26211130-0 | Šálky alebo podšálky z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

26211200-2 | Kuchynský riad z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

26211300-3 | Vázy z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

26211400-4 | Toaletné predmety z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

26211500-5 | Predmety pre domácnosť z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

26212000-7 | Jemný keramický riad, kuchynský riad a kuchynská keramika a keramika do domácnosti a toaletné predmety nie z porcelánu |

26212100-8 | Keramický riad |

26212110-1 | Taniere |

26212120-4 | Riad |

26212130-7 | Keramické šálky alebo podšálky |

26212200-9 | Kuchynský keramický riad |

26212300-0 | Vázy na kvety |

26213000-4 | Ozdobné keramické predmety |

26214000-1 | Sanitárne príslušenstvo z keramiky pre domácnosť |

26214100-2 | Výlevky a umývadlá |

26214110-5 | Výlevky |

26214120-8 | Umývadlá |

26214200-3 | Vane |

26214300-4 | Záchodové misy a nádrže |

26214310-7 | Záchodové misy |

26214320-0 | Splachovacie nádrže |

26214400-5 | Bidety |

26214500-6 | Pisoáre |

26230000-9 | Keramické izolátory a izolačné príslušenstvo |

26231000-6 | Keramické izolátory |

26232000-3 | Keramické izolačné príslušenstvo |

26240000-2 | Keramické predmety pre technické použitie |

26241000-9 | Porcelán alebo jemná keramika pre laboratórne, chemické alebo technické použitie |

26241100-0 | Porcelán alebo jemná keramika pre laboratórne použitie |

26241200-1 | Porcelán alebo jemná keramika pre technické použitie |

26241300-2 | Porcelán alebo jemná keramika pre chemické použitie |

26250000-5 | Rôzne keramické predmety |

26251000-2 | Keramické predmety pre použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a na prepravu alebo balenie tovarov |

26251100-3 | Keramické predmety pre použitie v poľnohospodárstve |

26251200-4 | Keramické predmety pre použitie v záhradníctve |

26251300-5 | Keramické predmety na prepravu alebo balenie tovarov |

26252000-9 | Nestavebné keramické predmety |

26260000-8 | Žiaruvzdorný keramický tovar |

26261000-5 | Keramické obkladačky |

26262000-2 | Keramické kvádre (kocky) |

26263000-9 | Žiaruvzdorný cement, malta a betón |

26263100-0 | Žiaruvzdorný cement |

26263200-1 | Žiaruvzdorná malta |

26263300-2 | Žiaruvzdorný betón |

26264000-6 | Keramické dlaždice |

26900000-7 | Rôzne nekovové nerastné produkty |

26910000-0 | Brúsne produkty |

26911000-7 | Mlynské kamene, brúsne kamene a brúsne kotúče |

26911100-8 | Mlynské kamene |

26911200-9 | Brúsne kamene |

26911300-0 | Brúsne kotúče |

26912000-4 | Brúsny prášok alebo zrno |

26913000-1 | Umelý korund |

26914000-8 | Umelý grafit |

27000000-5 | Základné kovy a súvisiace produkty |

27100000-6 | Základné kovy (kovové rudy) |

27110000-9 | Železná ruda (železo a oceľ) |

27111000-6 | Surové železo |

27112000-3 | Feromangánové výrobky |

27113000-0 | Výrobky zo železa |

27114000-7 | Železo |

27114100-8 | Železné ingoty |

27115000-4 | Oceľ |

27120000-2 | Ingoty z legovanej ocele |

27130000-5 | Výrobky z uhlíkovej ocele |

27131000-2 | Trubice z uhlíkovej ocele |

27132000-9 | Potrubia z uhlíkovej ocele |

27133000-6 | Uhlíkové kartáče, štetky |

27140000-8 | Prúty a tyče |

27141000-5 | Prúty a tyče valcované za tepla |

27150000-1 | Železničný konštrukčný materiál |

27151000-8 | Železný a oceľový železničný konštrukčný materiál |

27151100-9 | Železný železničný konštrukčný materiál |

27151200-0 | Oceľový železničný konštrukčný materiál |

27152000-5 | Železné alebo oceľové koľajnice |

27152100-6 | Železné koľajnice |

27152200-7 | Oceľové koľajnice |

27152300-8 | Železničné materiály valcované za tepla |

27152310-1 | Valcované koľajnicové spojky a podkladnice (základné dosky – ložiská) |

27152320-4 | Valcované vodiace koľajnice |

27152330-7 | Valcované podvaly a priečne podvaly (nosníky) |

27190000-3 | Troska, škvara, železný odpad a šrot |

27191000-0 | Pretavený šrot v ingotoch |

27200000-7 | Rúry |

27210000-0 | Železné rúry a príslušenstvo (spojky, tvarovky) |

27211000-7 | Potrubia, trubice a duté profily |

27211100-8 | Železné potrubia a trubice |

27212000-4 | Rôzne príslušenstvo na trubice |

27212100-5 | Spojky |

27212110-8 | Redukcie prírub |

27212200-6 | Opravné svorky a manžety (límce) |

27212300-7 | Kolená, nátrubky a príslušenstvo na trubky |

27220000-3 | Oceľové potrubia a príslušenstvá (spojky) |

27221000-0 | Duté profily |

27222000-7 | Príslušenstvo (spojky) na potrubie |

27222100-8 | Príruby |

27222200-9 | Príslušenstvo (spojky) na potrubie so závitmi |

27222300-0 | Neliate príslušenstvá (spojky) na potrubie |

27222400-1 | Zvárané ohyby a kolená |

27222500-2 | Zvárané príslušenstvá (spojky) |

27300000-8 | Výrobky zo železa a z ocele |

27310000-1 | Výrobky ťahané za studena |

27311000-8 | Prúty a tyče z legovanej ocele |

27312000-5 | Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele |

27313000-2 | Výrobky z nehrdzavejúcej ocele |

27320000-4 | Výrobky valcované za studena |

27321000-1 | Plocho valcované výrobky |

27321100-2 | Plocho valcované výrobky zo železa |

27321200-3 | Plocho valcované výrobky z ocele |

27330000-7 | Falcované výrobky |

27331000-4 | Falcované výrobky z ocele |

27331100-5 | Uholníky, tvarovky a profily |

27331110-8 | Netrúbkové elektrické vedenie |

27332000-1 | Falcované výrobky zo železa |

27340000-0 | Drôty a rôzne výrobky |

27341000-7 | Drôty |

27341100-8 | Oceľový drôt |

27341200-9 | Drôt zo zliatin |

27350000-3 | Ferozliatiny |

27351000-0 | Ferozliatiny nie ESCS |

27351100-1 | Feromangán |

27351200-2 | Ferochróm |

27351300-3 | Feronikel |

27353000-4 | Železné alebo oceľové granule a prášok |

27354000-1 | Polotovary |

27354100-2 | Polotovary zo železa |

27354200-3 | Polotovary z ocele |

27354210-6 | Polotovary z nehrdzavejúcej ocele |

27355000-8 | Kované výrobky zo železa |

27356000-5 | Železničný stavebný materiál |

27356100-6 | Zvárané železné alebo oceľové uholníky, tvarovky a profily pre železnice |

27356200-7 | Železničný stavebný materiál zo železa alebo ocele |

27356210-0 | Koľajnice vedúce prúd |

27356220-3 | Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek |

27356230-6 | Koľajnicové spojky a podkladnice (základné dosky – ložiská) |

27356240-9 | Koľajové svorky, základové dosky a podvaly |

27356250-2 | Koľajnicové stoličky a kliny |

27400000-9 | Vzácne kovy a plátovanie kovov vzácnymi kovmi |

27410000-2 | Vzácne kovy |

27411000-9 | Surové polodrahokamy |

27411100-0 | Surové striebro alebo striebro vo forme prášku |

27411110-3 | Striebro vo forme prášku |

27411120-6 | Surové striebro |

27411200-1 | Polotovary zo striebra |

27412000-6 | Surové zlato alebo zlato vo forme prášku |

27413000-3 | Surová platina alebo platina vo forme prášku |

27414000-0 | Odpad alebo šrot zo vzácnych kovov |

27420000-5 | Kovy plátované vzácnymi kovmi |

27421000-2 | Základné kovy plátované striebrom alebo zlatom |

27422000-9 | Základné kovy plátované platinou |

27500000-0 | Hliník a hliníkové výrobky |

27510000-3 | Surový hliník |

27511000-0 | Oxid hlinitý |

27520000-6 | Hliníkové výrobky |

27521000-3 | Hliníkové polotovary |

27521100-4 | Hliníkový prášok a hliníkové šupiny, vločky |

27521200-5 | Hliníkové prúty, tyče a profily |

27521300-6 | Hliníkový drôt |

27521400-7 | Hliníkový plech |

27521500-8 | Hliníková fólia |

27521600-9 | Hliníkové rúry alebo trubice a ich príslušenstvo |

27521610-2 | Príslušenstvo k rúram alebo trubiciam z hliníka |

27530000-9 | Hliníkový odpad a šrot |

27531000-6 | Popol a zvyšky s obsahom hliníka |

27600000-1 | Výrobky z olova, zinku a cínu |

27610000-4 | Olovo, zinok a cín |

27611000-1 | Olovo |

27612000-8 | Zinok |

27613000-5 | Cín |

27620000-7 | Polotovary z olova, zinku a cínu |

27621000-4 | Polotovary z olova |

27621100-5 | Olovené prúty, tyče, profily a drôt |

27621200-6 | Olovené dosky, plech, pásy a fólie |

27621300-7 | Olovené rúry alebo trubice a ich príslušenstvo (spojky) |

27621400-8 | Olovený prášok a vločky (šupiny) |

27622000-1 | Polotovary zo zinku |

27622100-2 | Zinkové prúty, tyče, profily a drôt |

27622200-3 | Zinkové dosky, plech, pásy a fólia |

27622300-4 | Zinkové rúry alebo trubice a ich príslušenstvo (spojky) |

27622400-5 | Zinkový prach, prášok a vločky (šupiny) |

27623000-8 | Polotovary z cínu |

27623100-9 | Cínové prúty, tyče, profily a drôt |

27623200-0 | Cínové dosky, plech, pásy a fólia |

27623300-1 | Cínové rúry alebo trubice a ich príslušenstvo (spojky) |

27623400-2 | Cínový prášok a vločky (šupiny) |

27630000-0 | Olovený, zinkový alebo cínový odpad a šrot |

27631000-7 | Popol a zvyšky s obsahom zinku alebo olova |

27700000-2 | Výrobky z medi |

27710000-5 | Surová meď |

27712000-9 | Nerafinovaná meď |

27713000-6 | Surová rafinovaná meď |

27720000-8 | Polotovary z medi |

27721000-5 | Medený prášok a vločky (šupiny) |

27722000-2 | Medené prúty, tyče a profily |

27723000-9 | Medený drôt |

27724000-6 | Medené dosky, plech a pásy |

27725000-3 | Medená fólia |

27726000-0 | Medené rúry alebo trubice a príslušenstvo (spojky) k nim |

27726100-1 | Medené rúry a trubice |

27726110-4 | Mosadzné rúry a trubice |

27726200-2 | Príslušenstvo k rúram alebo trubiciam z medi |

27726210-5 | Príslušenstvo k rúram z deloviny |

27726220-8 | Príslušenstvo k rúram alebo trubiciam z mosadze |

27730000-1 | Medený odpad a šrot |

27731000-8 | Popol a zvyšky s obsahom medi |

27800000-3 | Výrobky z neželezných kovov |

27810000-6 | Surový nikel |

27820000-9 | Výrobky z niklu |

27821000-6 | Polotovary z niklu |

27821100-7 | Niklové prúty, tyče, profily a drôt |

27821200-8 | Niklové dosky, plech, pásy a fólia |

27821210-1 | Niklový plech |

27821300-9 | Niklové rúry alebo trubice a k nim príslušenstvo (spojky) |

27821400-0 | Niklový prášok a vločky (šupiny) |

27830000-2 | Niklový odpad a šrot |

27831000-9 | Popol a zvyšky s obsahom kovov |

28000000-2 | Hotové výrobky a materiály |

28100000-3 | Konštrukčné výrobky z kovov |

28110000-6 | Kovové konštrukcie a ich časti |

28111000-3 | Prefabrikované budovy |

28111100-4 | Modulové a pojazdné budovy |

28111110-7 | Búdky |

28111200-5 | Obytné bunky |

28111300-6 | Poľné nemocnice |

28111400-7 | Poľné kuchyne |

28111500-8 | Skleníky |

28112000-0 | Konštrukčné výrobky z kovov a ich časti okrem prefabrikovaných budov |

28112100-1 | Železné alebo oceľové mosty |

28112110-4 | Časti mostov zo železa alebo ocele |

28112111-1 | Časti mostov zo železa |

28112112-8 | Časti mostov z ocele |

28112120-7 | Oceľové mostné konštrukcie |

28112130-0 | Železné mostné konštrukcie |

28112200-2 | Piliere, stožiare, veže, pylóny a stĺpy |

28112210-5 | Veže |

28112211-2 | Vrtné veže |

28112212-9 | Statické vrtné veže |

28112220-8 | Pylóny |

28112221-5 | Stĺpy |

28112222-2 | Stĺpy elektrického vedenia |

28112223-9 | Podpery pylónov, stĺpov |

28112224-6 | Nosné stĺpy vzdušného vedenia |

28112225-3 | Elektrické stĺpy |

28112230-1 | Piliere |

28112231-8 | Železné piliere |

28112232-5 | Oceľové piliere |

28112233-2 | Vežové vodojemy |

28112240-4 | Nosníky |

28112250-7 | Stožiare |

28112260-0 | Rozhlasové alebo televízne stožiare |

28112261-7 | Rozhlasové stožiare |

28112262-4 | Televízne stožiare |

28112263-1 | Priehradové stĺpy |

28112300-3 | Železné, oceľové alebo hliníkové konštrukcie a ich časti |

28112310-6 | Lešenia |

28112311-0 | Oblúkové trámy (výstuhy) |

28112312-3 | Oblúkové vzpery |

28112313-7 | Podpery |

28112314-4 | Závesné rúrové konzoly |

28112315-1 | Príslušenstvo k lešeniu |

28112316-8 | Oblúkové svorky |

28112317-5 | Konštrukcia lešenia |

28112318-2 | Podpery potrubia |

28112320-9 | Kovové konštrukcie |

28112321-6 | Autobusové prístrešky |

28112322-3 | Telefónne búdky |

28112329-2 | Bezpečnostné zásteny |

28112330-2 | Hliníkové konštrukcie |

28112380-7 | Časti kovových konštrukcií |

28112381-4 | Obklady/vonkajšie plášte |

28112382-1 | Priepuste |

28112383-8 | Stavidlá |

28112390-0 | Haťové polia |

28112391-7 | Haťové uzávery |

28112400-4 | Pilierovanie |

28112410-7 | Štetovnicové steny |

28120000-9 | Stavebné stolárske výrobky z kovov |

28121000-6 | Okná a súvisiace prvky |

28121100-7 | Železné alebo oceľové okná a súvisiace prvky |

28121110-0 | Železné alebo oceľové prahy |

28121120-3 | Železné alebo oceľové okenice/žalúzie/rolety |

28121130-6 | Železné alebo oceľové okná |

28121131-3 | Železné alebo oceľové okenné rámy |

28121200-8 | Hliníkové okná a súvisiace prvky |

28121210-1 | Hliníkové okenice/žalúzie/rolety |

28121220-4 | Hliníkové okná |

28121222-1 | Hliníkové okenné rámy |

28122000-3 | Okná, dvere a súvisiace prvky |

28122100-4 | Okná |

28122110-7 | Okenné rámy |

28122111-4 | Diely s dvojsklom |

28122200-5 | Dvere |

28122210-8 | Slepé dvere (prázdne) |

28122211-5 | Rámy dverí |

28122212-2 | Sitá na dvere |

28122213-9 | Dverové prahy |

28122214-6 | Železné alebo oceľové dvere |

28122220-1 | Protipožiarne dvere |

28122230-4 | Posuvné dvere |

28122240-7 | Garážové dvere |

28122300-6 | Brány |

28122310-9 | Prístupové brány |

28200000-4 | Kovové cisterny, nádrže a kontajnery; radiátory ústredného kúrenia a boilery (ohrievače) |

28210000-7 | Kovové cisterny, nádrže a kontajnery a tlakové nádoby |

28211000-4 | Kovové cisterny |

28211100-5 | Tlakové fľaše na vzduch |

28211110-8 | Tlakové fľaše na stlačený vzduch |

28211200-6 | Dýchacie prístroje |

28211210-9 | Dýchacie prístroje pre požiarnikov |

28211220-2 | Dýchacie prístroje pre potápačov |

28211300-7 | Železné alebo oceľové cisterny |

28211400-8 | Zásobníky |

28211410-1 | Zásobníky oleja |

28211420-4 | Zásobníky kalov |

28211500-9 | Zásobníky vody |

28211600-0 | Nádrže |

28212000-1 | Kontajnery na skvapalnené plyny |

28212100-2 | Tlakové fľaše na plyn |

28212200-3 | Zásobníky plynu |

28213000-8 | Veľké kontajnery |

28213100-9 | Železné alebo oceľové kontajnery |

28213110-2 | Silá |

28213200-0 | Chladené kontajnery |

28213210-3 | Vodné komory |

28213300-1 | Štandardné nákladné (dopravné) kontajnery |

28213400-2 | Skladovacie kontajnery |

28213500-3 | Kontajnery na vodu |

28213600-4 | Kontajnery na kolesách |

28213700-5 | Skipy na odpad/odval |

28213800-6 | Kontajnery na odpadový materiál |

28214000-5 | Sudy |

28214100-6 | Skladovacie koše |

28214200-7 | Železné alebo oceľové sudy |

28214300-8 | Systém na skladovanie v kontajneroch |

28214310-1 | Stohovacie stroje |

28214400-9 | Hliníkové sudy |

28215000-2 | Tlakové nádoby |

28215100-3 | Oceľové tlakové nádoby |

28216000-9 | Bubny |

28216100-0 | Železné alebo oceľové bubny |

28216200-1 | Bubny na odpad |

28216300-2 | Hliníkové bubny |

28217000-6 | Škatule/boxy |

28217100-7 | Železné alebo oceľové škatule/boxy |

28217200-8 | Kryty meracích prístrojov |

28217300-9 | Prefabrikované škatule/boxy |

28217400-0 | Hliníkové škatule/boxy |

28218000-3 | Kontajnery, uzávery, vrchnáky kontajnerov a veká z ľahkých kovov |

28218100-4 | Kontajnery z ľahkých kovov |

28218300-6 | Uzávery, zátky, vrchnáky kontajnerov a veká vyrobené z kovu |

28218310-9 | Uzávery |

28218320-2 | Zátky |

28218330-5 | Vrchnáky kontajnerov |

28218340-8 | Veká |

28218400-7 | Plechovky |

28218410-0 | Železné alebo oceľové plechovky |

28218420-3 | Plechovky na potraviny |

28218430-6 | Hliníkové plechovky |

28219000-0 | Kade |

28220000-0 | Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti |

28221000-7 | Radiátory a ohrievače |

28221100-8 | Radiátory |

28221110-1 | Radiátory ústredného kúrenia |

28221111-8 | Radiátory ústredného kúrenia nevykurované elektricky |

28220112-5 | Časti radiátorov ústredného kúrenia |

28221200-9 | Ohrievače (kotle) |

28221210-2 | Ohrievače vody |

28221220-5 | Ohrievače ústredného kúrenia |

28221221-2 | Časti ohrievačov ústredného kúrenia |

28222000-4 | Systémy rekuperácie (obnovy) tepla |

28222100-5 | Zariadenia na rekuperáciu (obnovu) tepla |

28300000-5 | Jadrové reaktory a ich časti |

28310000-8 | Jadrové reaktory |

28320000-1 | Časti jadrových reaktorov |

28321000-8 | Chladiace systémy reaktorov |

28322000-5 | Časti nádob jadrových reaktorov |

28400000-6 | Káble, drôty a súvisiace výrobky |

28410000-9 | Drôtené výrobky |

28411000-6 | Lanká |

28411100-7 | Železné a oceľové lanká |

28412000-3 | Drôt na ploty |

28412300-6 | Ostnatý drôt |

28413000-0 | Kovové pletivo |

28413100-1 | Drôtená sieť na ploty |

28413200-2 | Drôtené pletivo |

28414000-7 | Svorky, klince, cvočky, pripináčiky |

28414100-8 | Svorky |

28414200-9 | Klince |

28414300-0 | Cvočky |

28414400-1 | Pripináčiky |

28415000-4 | Drôtené tyče |

28415100-5 | Príslušenstvo na zváranie |

28415200-6 | Zváracie materiály |

28415300-7 | Materiály na spájkovanie alebo spájkovanie na tvrdo |

28415310-0 | Materiály na spájkovanie |

28415320-3 | Materiály na spájkovanie na tvrdo |

28416000-1 | Ihly na šitie alebo pletacie ihlice |

28416100-2 | Ihly na šitie |

28416200-3 | Pletacie ihlice |

28417000-8 | Železiarsky tovar |

28417100-9 | Nákovy |

28417200-0 | Prenosné kováčske dielne |

28417300-1 | Mriežky/mrežové ploty |

28417400-2 | Železný tovar |

28417500-3 | Ručné kováčske výrobky |

28417510-6 | Kováčske výrobky |

28418000-5 | Železné alebo oceľové slučky |

28419000-2 | Vodiče |

28419100-3 | Oceľové alebo hliníkové vodiče |

28419200-4 | Medené alebo bronzové vodiče |

28420000-2 | Káble a súvisiace výrobky |

28421000-9 | Káble |

28421100-0 | Elektrické káble |

28421120-6 | Káble nízkeho a stredného napätia |

28421130-9 | Káble nízkeho napätia |

28421140-2 | Káble stredného napätia |

28421150-5 | Káble vysokého napätia |

28421200-1 | Podvodné káble |

28421210-4 | Podmorské káble |

28421400-3 | Tienené káble |

28421500-4 | Signalizačné káble |

28421600-5 | Železné alebo oceľové káble |

28421610-8 | Oceľové káble |

28422000-6 | Príslušenstvo ku káblom |

28422100-7 | Elektroinštalačné káble |

28422200-8 | Káblové konektory |

28422300-9 | Káblovody |

28422400-0 | Káblové príchytky (spony) |

28500000-7 | Rôzne vyhotovené výrobky z kovov a súvisiace prvky |

28510000-0 | Kovové predmety do kúpeľne a kuchyne |

28511000-7 | Kovová sanita |

28511100-8 | Kohútiky |

28512000-4 | Kovové stolové a kuchynské predmety alebo predmety pre domácnosť |

28512100-5 | Kovový stolový riad |

28512110-8 | Ešusy |

28512200-6 | Kovový kuchynský riad |

28512210-9 | Kuchárske potreby |

28512220-2 | Police na taniere |

28512900-3 | Kovové predmety pre domácnosť |

28512910-6 | Kovové odpadové nádoby |

28512920-9 | Poštové schránky |

28512930-2 | Kovové smetné nádoby |

28512950-8 | Kovové nádoby |

28520000-3 | Kovové tovary |

28521000-0 | Pancierové alebo spevnené trezory, pancierové skrinky a dvere |

28521300-3 | Trezory |

28521500-5 | Pancierové alebo spevnené dvere |

28521600-6 | Bezpečnostné schránky |

28521700-7 | Kovové boxy a schránky |

28521710-0 | Batožinové schránky |

28521720-3 | Schránky |

28521721-0 | Bezpečnostné schránky |

28521722-7 | Bezpečnostné skrine |

28521780-1 | Schránky na listiny |

28521790-4 | Príručné pokladničky |

28522000-7 | Podávače, drobné kancelárske alebo stolové vybavenie |

28522100-8 | Podávače |

28522200-9 | Drobné kancelárske vybavenie |

28522300-0 | Stolové vybavenie |

28522400-1 | Príslušenstvo pre rýchloviazače alebo zoraďovače |

28524000-1 | Sošky, ozdoby; rámy na fotografie alebo obrazy a zrkadlá |

28524300-4 | Rámy na fotografie |

28524400-5 | Rámy na obrazy |

28525000-8 | Háčky a očká |

28526000-5 | Lodné vrtule |

28527000-2 | Rôzne predmety na báze kovu |

28527100-3 | Zvony |

28527200-4 | Rebríky |

28527210-7 | Rebríky požiarnických vozidiel |

28527220-0 | Sklápacie schody |

28527230-3 | Ručné kováčske výrobky |

28527300-5 | Zariadenia na manipuláciu s tovarom |

28527330-4 | Plošiny na manipuláciu s tovarom |

28527340-7 | Príslušenstvo na manipuláciu s tovarom na báze oceľových lán |

28527400-6 | Značky a súvisiace prvky |

28527410-9 | Kovové značky |

28527420-2 | Dopravné značky |

28527430-5 | Označenie ulíc |

28527440-8 | Označenie obchodov |

28527450-1 | Menovky |

28527460-4 | Štítky s adresou |

28527700-9 | Prvky revíznych otvorov (šácht) |

28527710-2 | Povrchové komory (boxy) |

28527720-5 | Koncové komory (boxy) |

28527730-8 | Rámy revíznych otvorov (šácht) |

28527740-1 | Kryty revíznych otvorov (šácht) |

28527750-4 | Kryty kanálov |

28527760-7 | Vchodové kryty |

28527790-6 | Železné stupienky v revíznej šachte |

28527800-0 | Kotvy |

28527900-1 | Galvanizačné anódy |

28527910-4 | Zinkové galvanizačné anódy |

28527920-7 | Horčíkové galvanizačné anódy |

28528000-9 | Meče |

28528100-0 | Šable |

28528200-1 | Bajonety |

28528300-2 | Kopije/oštepy |

28528900-8 | Kovové príslušenstvo |

28528910-1 | Kovové dosky |

28528920-4 | Kovové tyče |

28528930-7 | Kovové tvarovky |

28528940-0 | Kovové plechy |

28528950-3 | Kovové regály |

28528960-6 | Kovové pečiatky/razidlá |

28530000-6 | Opancierovanie |

28531000-3 | Krycie dosky |

28540000-9 | Ložiská |

28541000-6 | Mikropelety (guličky, korálky) |

28542000-3 | Valčekové ložiská |

28550000-2 | Mäkká oceľ |

28551000-9 | Polovýrobky mincí (prázdne mince) |

28552000-6 | Debničky na mince |

28553000-3 | Putá |

28560000-5 | Vzpery a banské stojky |

28561000-2 | Vzpery |

28561100-3 | Banské vzpery |

28562000-9 | Banské stojky |

28564000-3 | Pásy pásových vozidiel |

28570000-8 | Výrobky z liatiny |

28580000-1 | Rôzne zariadenia požiarnej ochrany |

28581000-8 | Rebríky s plošinou |

28581100-9 | Požiarne rebríky |

28582000-5 | Zariadenia požiarnej ochrany |

28582100-6 | Požiarnické hadice |

28582200-7 | Požiarne hydranty |

28600000-8 | Príbor, nástroje, zámky, kľúče a pánty |

28610000-1 | Príbor |

28611000-8 | Nože a nožnice |

28611100-9 | Nože |

28611110-2 | Jedálenské nože |

28611120-5 | Kuchynské nože |

28611200-0 | Nožnice |

28612000-5 | Britvy |

28612100-6 | Žiletky |

28613000-2 | Manikúrové alebo pedikúrové súpravy |

28614000-9 | Lyžice, vidličky |

28614100-0 | Lyžice |

28614200-1 | Vidličky |

28620000-4 | Nástroje |

28621000-1 | Ručné nástroje |

28621100-2 | Rýle a lopaty |

28621110-5 | Rýle |

28621120-8 | Lopaty |

28621200-3 | Vidly |

28621300-4 | Čakany, škrabky, motyky, hrable a plážové hrable |

28621310-7 | Čakany |

28621320-0 | Škrabky |

28621330-3 | Motyky |

28621340-6 | Hrable |

28621341-3 | Plážové hrable |

28621400-5 | Sekery |

28621500-6 | Ručné píly |

28621510-9 | Listy (čepele) do ručných píl |

28622000-8 | Rôzne ručné nástroje |

28622100-9 | Dláta |

28622200-0 | Kliešte |

28622210-3 | Oblúčikovacie kliešte |

28622300-1 | Kladivá |

28622400-2 | Štikacie kliešte |

28622500-3 | Maticové a napínacie kľúče (francúzske kľúče) |

28622600-4 | Nástroje na cestné práce |

28622610-7 | Hroty na dierkovanie povrchov ciest |

28622700-5 | Pilníky a rašple |

28622800-6 | Skrutkovače |

28622900-7 | Vrtná korunka, špice skrutkovačov a ostatné príslušenstvo |

28622910-0 | Vrtné korunky |

28622920-3 | Špice skrutkovačov |

28622930-6 | Nosiče náradia |

28622940-9 | Sada náradia |

28623000-5 | Nástroje poháňané podnožou (šlapacie náradie) |

28630000-7 | Zámky, kľúče a pánty |

28631000-4 | Rôzne visiace zámky a zámky |

28631100-5 | Zámky |

28631110-8 | Dverové zámky |

28631120-1 | Zámky na bicykle |

28631130-4 | Zámky do vozidiel |

28631140-7 | Zámky na nábytok |

28631200-6 | Visiace zámky a reťaze |

28631210-9 | Visiace zámky |

28632000-1 | Háčky (spony), uzávery a kľúče |

28632100-2 | Háčky (spony) |

28632200-3 | Kľúče |

28632300-4 | Časti visiacich zámkov |

28632400-5 | Časti zámkov |

28633000-8 | Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo |

28633100-9 | Pánty |

28633200-0 | Kovania |

28633300-1 | Príslušenstvá (spojky) |

28700000-9 | Upínadlá/spony, reťaze a pružiny |

28710000-2 | Upínadlá/spony |

28711000-9 | Upínadlá/spony so závitom |

28711100-0 | Skrutky do dreva |

28711200-1 | Závitové háčky a závitové krúžky |

28711300-2 | Závitorezné skrutky |

28711400-3 | Svorníky (skrutka s maticou) |

28711500-4 | Súpravy na spájanie prírub |

28711510-7 | Svorníky a skrutky |

28711520-0 | Podvalové svorníky a skrutky |

28711600-5 | Matice |

28711700-6 | Železné alebo oceľové predmety so závitom |

28712000-6 | Železné alebo oceľové upínadlá/ spony bez závitu |

28712100-7 | Nity |

28712200-8 | Podložky/tesnenia |

28712300-9 | Závlačky |

28712400-0 | Oceľové koľajnicové spojky |

28713000-3 | Medené upínadlá/ spony |

28720000-5 | Reťaze |

28721000-2 | Kĺbové reťaze |

28722000-9 | Časti reťazí |

28730000-8 | Pružiny |

28800000-0 | Konštrukčné materiály a súvisiace prvky |

28810000-3 | Konštrukčné materiály |

28811000-0 | Stavebné materiály |

28811100-1 | Tehly |

28811200-2 | Cement |

28811210-5 | Vŕtací cement |

28811300-3 | Keramické výrobky |

28811400-4 | Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov |

28811500-5 | Tepelno-izolačný materiál |

28812000-7 | Rôzne stavebné konštrukcie |

28812100-8 | Prístrešky/kryty |

28812110-1 | Časti prístreškov |

28812120-4 | Profilové diely |

28812200-9 | Podlahové krytiny |

28812210-2 | Drevené podlahové krytiny |

28812220-5 | Pružné podlahové krytiny |

28812230-8 | Pevné podlahy |

28812240-1 | Nepravé podlahy |

28812250-4 | Linoleum |

28812300-0 | Priečky |

28812310-3 | Medzisteny |

28812400-1 | Strecha |

28812410-4 | Strešné rámové konštrukcie |

28812420-7 | Strešné podpery |

28812430-0 | Strešné krovy |

28812500-2 | Strešné materiály |

28812510-5 | Šindle |

28812600-3 | Zvuková izolácia |

28812700-4 | Trámy |

28813000-4 | Cestný stavebný materiál |

28813100-5 | Dlažobné materiály |

28813120-1 | Dlažobné dosky |

28813130-4 | Dlažobné kamene |

28813140-7 | Cestné kamene |

28813200-6 | Kamenné dlaždice |

28813300-7 | Obalené kamenivo |

28813310-0 | Obalené cestné kamenivo |

28813320-3 | Obalené cestné kamene |

28813330-6 | Povlakový materiál |

28813400-8 | Diaľničné materiály |

28813500-9 | Značky na vozovke |

28813510-2 | Sklené guličky na označovanie vozovky |

28813700-1 | Materiály na opravu ciest |

28813800-2 | Materiály na úpravu povrchu ciest |

28813810-5 | Povrchový náter |

28813900-3 | Materiály na údržbu ciest |

28813910-6 | Materiály na zimnú údržbu |

28814000-1 | Betón |

28814100-2 | Hotový/surový betón |

28814200-3 | Betónové výrobky |

28814210-6 | Betónové nosníky |

28814220-9 | Betónové stožiare |

28814230-2 | Betónové pilóty (stĺpy) |

28814240-5 | Betónové rúry a ich príslušenstvo (spojky) |

28814250-8 | Betónové stĺpy |

28814260-1 | Betónové stĺpiky |

28814270-4 | Betónové dosky (tabule) |

28814280-7 | Betónové podvaly |

28815000-8 | Stavebné príslušenstvo |

28815100-9 | Potrubia |

28815200-0 | Klampiarske a kúrenárske materiály |

28815210-3 | Klampiarske materiály |

28815220-6 | Kúrenárske materiály |

28815300-1 | Okenice |

28815310-4 | Žalúzie |

28815400-2 | Strešné okná |

28815500-3 | Postrekové systémy |

28815600-4 | Pohyblivé schody |

28815700-5 | Vonkajšie tienidlá |

28815710-8 | Plachty na tienenie (markízy) |

28815800-6 | Vnútorné vybavenie budov |

28815810-9 | Koľajničky a vešiačiky na záclony/závesy |

28815811-6 | Koľajničky na záclony/závesy |

28815820-2 | Žiarivkové svietidlá |

28815821-9 | Žiarivky |

28815822-6 | Žiarovky a žiarivkové lampy |

28822000-6 | Vybavenie ciest |

28821000-3 | Ochranné závory |

28821100-4 | Cestné závory |

28822000-0 | Ploty |

28822100-1 | Drevené stĺpiky |

28823000-7 | Bezpečnostné závory |

28823100-8 | Bezpečnostné oplotenie |

28823200-9 | Zábradlie |

28824000-4 | Vybavenie miest a obcí |

28824100-5 | Pätníky |

28824200-6 | Cestné výstražné lampy |

28824300-7 | Majáky |

28824400-8 | Stĺpiky zastávok autobusov |

28824500-9 | Dopravné majáky (svetelné) |

28824600-0 | Cestné kužele |

28824700-1 | Značenie |

28824710-4 | Materiály značiek |

28824720-7 | Ukazovatele smeru |

28825000-1 | Zariadenia pouličného osvetlenia |

28825100-2 | Stĺpy pouličného osvetlenia |

28825200-3 | Kandelábre |

28825300-4 | Pouličné lampy |

28830000-9 | Hlavná stoka |

28831000-6 | Kanalizačné šachty |

28832000-3 | Prvky priepustí |

28833000-0 | Tvárna liatina a uzávery |

28834000-7 | Kolená |

28840000-2 | Oceľové výrobky súvisiace s konštrukčnými materiálmi |

28841000-9 | Oceľové potrubia |

28842000-6 | Oceľové rámy |

28843000-3 | Oceľové palety |

28844000-0 | Oceľové rúry |

28845000-7 | Oceľové stĺpiky |

28846000-4 | Oceľové nosníky |

28847000-1 | Oceľové materiály |

28847100-2 | Oceľové dosky |

28847200-3 | Oceľové pásy |

28847300-4 | Oceľový plech |

28850000-5 | Rúrový materiál na suchozemskú dopravu ropy |

28860000-8 | Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky |

28861000-5 | Diaľkové potrubia |

28861100-6 | Diaľkové plynovody |

28861110-9 | Plynofikačné siete |

28861200-7 | Vodovodné potrubia |

28861400-9 | Podvodné diaľkové potrubia |

28861410-2 | Podmorské diaľkové potrubia |

28861500-0 | Vysokotlakové diaľkové potrubia |

28861600-1 | Nízkotlakové diaľkové potrubia |

28861700-2 | Škrabky na čistenie ropovodov |

28861710-5 | Vystreľovače škrabiek na čistenie ropovodov |

28861720-8 | Chytače škrabiek na čistenie ropovodov |

28861730-1 | Pasce na zachytávanie škrabiek |

28862000-2 | Potrubné rozvody/siete |

28862100-3 | Pomocný materiál pre potrubia |

28862200-4 | Rozvádzacie potrubia |

28862300-5 | Odtokové/odpadové potrubia |

28862400-6 | Potrubia a súvisiace výrobky z glazovanej kameniny |

28862410-9 | Rúry z glazovanej kameniny |

28862420-2 | Príslušenstvo z glazovanej kameniny |

28862430-5 | Revízne otvory z glazovanej kameniny |

28862440-8 | Spoje a redukcie rúr z glazovanej kameniny |

28862500-7 | Potrubie na rozvod pitnej vody |

28863000-9 | Rúrky a príslušenstvo (spojky) |

28863100-0 | Rúrky |

28863110-3 | Odvodňovacie rúrky |

28863111-0 | Drenážne rúrky |

28863112-7 | Odvodňovací systém |

28863120-6 | Rúrky diaľkového kúrenia |

28863121-3 | Rúrky kúrenia |

28863130-9 | Kanalizačné rúry |

28863140-2 | Parné a vodné rúrky |

28863150-5 | Nízkotlakové rúrky |

28863160-8 | Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo |

28863170-1 | Rúry a rúrky okrem železných a oceľových |

28863171-8 | Polyetylénové rúry |

28863172-5 | Polyetylénové rúrky |

28863200-1 | Príslušenstvo (spojky) rúrok |

28863210-4 | Rúrkové uzávery |

28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |

28863240-3 | Rúrkové kĺby |

28863241-0 | Spoje polyetylénových rúrok |

28863242-7 | Izolované spoje |

28864000-6 | Obalenie/obloženie a uloženie potrubia |

28864100-7 | Obalenie/obloženie |

28864200-8 | Uloženie potrubia |

28864210-1 | Medené rozvody |

28864300-9 | Rúrkovitý (dutý) tovar |

28864310-2 | Rúry a príslušenstvo (spojky) |

29000000-9 | Stroje, zariadenia, spotrebiče, prístroje a súvisiace výrobky |

29100000-0 | Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily |

29110000-3 | Turbíny a motory |

29111000-0 | Motory |

29111100-1 | Závesné motory na lodný pohon |

29112000-7 | Zariadenia turbín |

29112100-8 | Parné turbíny |

29112200-9 | Vodné turbíny |

29112210-2 | Vodné kolesá |

29112300-0 | Plynové turbíny |

29112400-1 | Príslušenstvo turbín |

29112410-4 | Prístroje turbín |

29113000-4 | Časti turbín |

29113100-5 | Časti parných turbín |

29113110-8 | Základové/podkladové dosky |

29113120-1 | Obloženia |

29113130-4 | Kondenzačné vzduchom chladené systémy |

29113150-0 | Sústavy rozvodu mastiaceho oleja |

29113160-3 | Odlučovače kondenzátu (vody) |

29113161-0 | Odvlhčovače |

29113170-6 | Rotačné zariadenia |

29113171-3 | Rotory |

29113172-0 | Čepele |

29113190-2 | Otočné mechanizmy/prevody |

29113200-6 | Časti vodných turbín |

29113300-7 | Časti plynových turbín |

29113310-0 | Systémy prívodu vzduchu |

29113390-4 | Systémy palivového plynu |

29113400-8 | Časti vodných kolies |

29120000-6 | Čerpadlá a kompresory |

29121000-3 | Stroje a motory na hydraulický alebo pneumatický pohon |

29121100-4 | Hydraulické alebo pneumatické valce/ bubny |

29121200-5 | Stroje na hydraulický pohon |

29121300-6 | Stroje na pneumatický pohon |

29121400-7 | Motory na hydraulický pohon |

29121400-8 | Motory na pneumatický pohon |

29122000-0 | Čerpadlá |

29122100-1 | Kvapalinové čerpadlá |

29122110-4 | Požiarnické čerpadlá |

29122120-7 | Sada na dopĺňanie paliva vrtuľníkov |

29122130-0 | Vodné čerpadlá |

29122160-9 | Chladiace čerpadlá |

29122161-6 | Chladiace vodné čerpadlá |

29122170-2 | Mastiace čerpadlá |

29122180-5 | Palivové čerpadlá |

29122190-8 | Betónové čerpadlá |

29122200-2 | Objemové čerpadlá na kvapaliny s vratným pohybom (piestové) |

29122210-5 | Hydraulické pohony |

29122220-8 | Čerpadlá odpadových vôd |

29122230-1 | Dávkovacie čerpadlá |

29122300-3 | Zosilňovače tlaku na kvapaliny |

29122400-4 | Odstredivé čerpadlá na kvapaliny a výťahy na kvapaliny |

29122410-7 | Čerpadlá na použitie v zdravotníctve |

29122411-4 | Potravinárske čerpadlá |

29122419-0 | Premývacie čerpadlá |

29122420-0 | Výťahy na kvapaliny |

29122430-3 | Odstredivé čerpadlá |

29122440-6 | Rotačné čerpadlá |

29122450-9 | Vákuové čerpadlá |

29122460-2 | Vzduchové čerpadlá |

29122480-8 | Odstredivé čerpadlá |

29123000-7 | Kompresory |

29123100-8 | Plynové kompresory |

29123200-9 | Rotačné kompresory |

29123300-0 | Kompresory pre chladiace zariadenia |

29123400-1 | Vzduchové kompresory |

29123410-4 | Vzduchové kompresory na podvozku |

29123500-2 | Turbokompresory |

29123600-3 | Piestové objemové kompresory |

29123610-6 | Pneumatické súpravy |

29123700-4 | Odstredivé kompresory |

29123800-5 | Kompresory pre použitie v civilných lietadlách |

29124000-4 | Časti čerpadiel, kompresorov, strojov a motorov |

29124100-5 | Časti strojov a motorov |

29124130-4 | Časti pneumatických strojov |

29124150-0 | Časti strojov a motorov na hydraulický pohon |

29124170-6 | Časti reaktívnych strojov |

29124200-6 | Časti čerpadiel alebo výťahov kvapalín |

29124210-9 | Časti palivových, ručných a betónových čerpadiel |

29124211-6 | Časti palivových čerpadiel |

29124212-3 | Časti ručných čerpadiel |

29124213-0 | Časti betónových čerpadiel |

29124220-2 | Časti piestových objemových čerpadiel |

29124221-9 | Časti hydraulických pohonov |

29124222-6 | Časti dávkovacích čerpadiel |

29124230-5 | Časti rotačných objemových čerpadiel |

29124290-3 | Časti odstredivých čerpadiel |

29124300-7 | Časti vzduchových hustiliek alebo vákuových čerpadiel, vzduchových alebo plynových kompresorov |

29124310-0 | Časti vzduchových čerpadiel (hustiliek) |

29124320-3 | Časti vákuových čerpadiel |

29124330-6 | Časti vzduchových kompresorov |

29124340-9 | Časti plynových kompresorov |

29130000-9 | Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo |

29131000-6 | Výpusty, kohúty a ventily |

29131100-7 | Ventily definované funkčne |

29131110-0 | Ventily radiátorov ústredného kúrenia |

29131120-3 | Uzavieracie ventily/klapky |

29131130-6 | Regulátory teploty |

29131140-9 | Redukčné tlakové, riadiace, kontrolné a bezpečnostné ventily |

29131141-6 | Redukčné tlakové ventily |

29131142-3 | Riadiace ventily |

29131143-0 | Protipovodňové uzávery/ventily |

29131144-7 | Ventily na riadenie výrobných procesov |

29131145-4 | Kontrolné ventily |

29131146-1 | Nevratné ventily |

29131147-8 | Bezpečnostné ventily |

29131148-5 | Uzavieracie ventily |

29131150-2 | Ventily na stúpačkách |

29131160-5 | Hydranty |

29131170-8 | Výfukové ventily plynových valcov |

29131200-8 | Ventily definované konštrukčne |

29131210-1 | Nožný ventil |

29131220-4 | Prívodné ventily |

29131230-7 | Uzatváracie ventily |

29131240-0 | Priame (guľové) ventily |

29131250-3 | Ihlové ventily |

29131260-6 | Guľové/plavákové ventily |

29131270-9 | Kužeľové ventily |

29131280-2 | Škrtiace ventily |

29131290-5 | Membránové ventily |

29131291-2 | Posuvné ventily |

29131292-9 | Klapkové ventily |

29131300-9 | Erupčné kríže a ostatné zostavy ventilov |

29131310-2 | Erupčné kríže ropných vrtných súprav |

29131320-5 | Škrtiace/tlmiace sústavy rúrok |

29131390-6 | Sústavy ventilov |

29131400-0 | Sanitárne výpusty, kohúty |

29132000-3 | Časti výpustov a ventilov |

29132100-4 | Regulátory (ovládacie prvky) ventilov |

29132110-7 | Elektrické regulátory ventilov |

29132120-0 | Hydraulické regulátory ventilov |

29132130-3 | Pneumatické regulátory ventilov |

29132200-5 | Časti výpustov |

29132300-6 | Časti ventilov |

29140000-2 | Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia |

29141000-9 | Jednoduché prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia |

29141100-0 | Prevodové, vačkové a kľukové hriadele |

29141110-3 | Prevodové hriadele |

29141120-6 | Vačkové hriadele |

29141130-9 | Kľukové hriadele |

29141200-1 | Teleso ložiska |

29141300-2 | Prevody a ozubené prevody |

29141400-3 | Zotrvačníky a kladky |

29141410-6 | Navijaky |

29141500-4 | Spojky |

29141600-5 | Kladkostroje |

29141700-6 | Kotúčové spojky |

29141800-7 | Kardanové kĺby |

29142000-6 | Časti prvkov ozubených prevodov a riadenia |

29142100-7 | Časti prvkov ozubených prevodov |

29142200-8 | Časti prvkov riadenia |

29200000-1 | Univerzálne stroje |

29210000-4 | Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie) |

29211000-1 | Pecné horáky |

29212000-8 | Pece na spaľovanie odpadu |

29213000-5 | Taviace pece |

29214000-2 | Rúry (na pečenie) |

29214100-3 | Komerčné rúry (na pečenie) |

29215000-9 | Kremačné pece |

29219000-7 | Časti pecných horákov, pecí alebo rúr (na pečenie) |

29220000-7 | Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti |

29221000-4 | Zdvižné a manipulačné zariadenia |

29221100-5 | Kladkostroje a zdvíhadlá/výťahy |

29221200-6 | Navíjací mechanizmus ústia jamy, navijaky pre podzemné použitie a zvislé navijaky |

29221210-9 | Navíjací mechanizmus ústia jamy a navijaky pre podzemné použitie |

29221211-6 | Navíjací mechanizmus ústia jamy |

29221212-3 | Navijaky pre podzemné použitie |

29221220-2 | Zvislé navijaky |

29221300-7 | Zdviháky a zariadenia na zdvíhanie vozidiel |

29221310-0 | Vstavané zdvíhacie systémy |

29221320-3 | Hydraulické zdviháky |

29221330-6 | Pneumatické zdviháky |

29221340-9 | Mechanické zdviháky |

29221350-2 | Zariadenia na zdvíhanie vozidiel |

29221400-8 | Žeriavy, mobilné zdvižné rámy/rámové konštrukcie a pracovné podvozky vybavené žeriavom |

29221410-1 | Žeriavy |

29221411-8 | Prístavné žeriavy |

29221412-5 | Nábrežné žeriavy |

29221413-2 | Stohovacie žeriavy |

29221414-9 | Kontajnerové (portálové) žeriavy |

29221415-6 | Vežové žeriavy |

29221420-4 | Pojazdné mostové žeriavy |

29221421-1 | Pojazdné žeriavy |

29221422-8 | Pojazdné mosty |

29221430-7 | Portálové stĺpové otočné žeriavy |

29221431-4 | Mobilné zdvižné rámy/rámové konštrukcie |

29221432-1 | Stĺpový otočný žeriav na podstavci |

29221440-0 | Žeriavy na podvozku automobilového typu |

29221441-7 | Automobilové žeriavy |

29221450-3 | Mostové žeriavy |

29221500-9 | Vidlicové stohovacie vozíky, pracovné vozíky, ťahače používané na železničných nástupištiach |

29221510-2 | Zdvižné vozíky |

29221511-9 | Vidlicové stohovacie vozíky |

29221520-5 | Pracovné vozíky |

29221521-2 | Pracovné vozíky opatrené manipulačným zariadením |

29221530-8 | Ťahače používané na železničných nástupištiach |

29221531-5 | Vozidlá s voľným riadením |

29221532-2 | Príslušenstvo pohotovostných vozidiel |

29221600-0 | Výťahy, šikmé výťahy, zdvíhadlá, eskalátory a pohyblivé chodníky |

29221610-3 | Výťahy |

29221611-0 | Kúpeľňové výťahy |

29221612-7 | Nákladné výťahy |

29221613-4 | Mechanické výťahy |

29221620-6 | Šikmé výťahy |

29221621-3 | Kontajnerové výťahy |

29221630-9 | Zdvíhadlá |

29221640-2 | Eskalátory |

29221650-5 | Pohyblivé chodníky |

29221700-1 | Výťahy a dopravníky |

29221710-4 | Pneumatické výťahy a dopravníky |

29221720-7 | Dopravníky |

29221721-4 | Korčekové kontinuálne výťahy alebo dopravníky |

29221722-1 | Pásové kontinuálne výťahy alebo dopravníky |

29221723-8 | Dopravníky s oceľovým pásom (AFCS) pre banskú ťažbu |

29221730-0 | Príslušenstvo dopravníkov |

29221731-7 | Dopravníkové pásy |

29221800-2 | Zdvižné, manipulačné, nakladacie a vykladacie mechanizmy |

29221810-5 | Posúvače banských vozíkov a presuvné lokomotívy alebo vagóny |

29221820-8 | Jednokoľajnicové zariadenia alebo lyžiarske vleky |

29221821-5 | Visuté jednokoľajové zariadenia |

29221822-2 | Sedačkové lanovky |

29221829-1 | Lyžiarske vleky |

29221830-1 | Zariadenie na odstraňovanie rozšírených koncov |

29221840-4 | Odkladacie a vyhľadávacie mechanizmy (karusely) |

29221850-7 | Mechanické manipulačné zariadenia |

29221890-9 | Mechanizmy na nakladanie alebo manipuláciu |

29221891-6 | Zariadenia na nakladanie |

29221892-3 | Zariadenia na vykladanie |

29221893-0 | Bočné nakladače |

29221894-7 | Zariadenia na manipuláciu s kontajnermi |

29221900-3 | Časti zdvižných a manipulačných zariadení |

29221910-6 | Časti žeriavov |

29221920-9 | Časti pracovných vozíkov |

29221950-8 | Časti výťahov, šikmých výťahov alebo eskalátorov |

29221951-5 | Časti výťahov |

29221952-2 | Časti šikmých výťahov |

29221953-9 | Časti eskalátorov |

29221954-6 | Časti pohyblivých chodníkov |

29221980-7 | Časti dopravníkov |

29221981-4 | Časti pásových dopravníkov |

29221989-0 | Časti korčekových dopravníkov |

29221990-0 | Časti navíjacích mechanizmov a ostatných zdvižných alebo manipulačných zariadení |

29222000-1 | Korčeky, lopaty, drapáky a upínadlá pre žeriavy alebo rýpadlá |

29230000-0 | Chladiace a ventilačné zariadenia |

29231000-7 | Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace zariadenia a filtračné stroje |

29231100-8 | Výmenníky tepla a stroje na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov |

29231110-1 | Výmenníky tepla |

29231111-8 | Tepelné čerpadlá |

29231120-4 | Stroje na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov |

29231200-9 | Klimatizačné zariadenia |

29231210-2 | Okenné klimatizačné mechanizmy |

29231220-5 | Nástenné klimatizačné mechanizmy |

29231230-8 | Súpravy HVAC (na použitie na ropných a plynových plošinách) |

29231240-1 | Klimatizácia vozidiel |

29231250-4 | Časti klimatizačných mechanizmov |

29231251-1 | Zvlhčovače |

29231252-8 | Žalúziové vetráky (mriežky chladiča) |

29231300-0 | Chladiace a mraziace zariadenia |

29231310-3 | Mraziace zariadenia |

29231320-6 | Chladiace zariadenia |

29231321-3 | Chladiace vitríny |

29231322-0 | Chladiace pulty |

29231329-9 | Komerčné chladiace zariadenia |

29231400-1 | Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie plynov |

29231420-7 | Elektrostatické čističky vzduchu a plynov |

29231430-0 | Filtračné prístroje |

29231431-7 | Vzduchové filtre |

29231432-4 | Plynové filtre |

29232000-4 | Ventilačné zariadenia |

29232100-5 | Zariadenia na odsávanie dymu |

29232200-6 | Ventilátory |

29232210-9 | Časti ventilátorov |

29233000-1 | Časti chladiacich a mraziacich zariadení a tepelných čerpadiel |

29233100-2 | Časti chladiacich zariadení |

29233200-3 | Časti mraziacich zariadení |

29233300-4 | Časti tepelných čerpadiel |

29240000-3 | Rôzne univerzálne stroje |

29241000-0 | Destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje |

29241200-2 | Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie kvapalín |

29241210-5 | Stroje a prístroje na filtráciu tekutín |

29241211-2 | Prístroj na filtráciu kalov/bahna uvoľnených pri vŕtaní |

29241212-9 | Hydrocyklóny |

29241213-6 | Prístroje na filtráciu alebo čistenie nápojov |

29241230-1 | Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie vody |

29241231-8 | Prístroje na filtráciu vody |

29241232-5 | Prístroje na odvzdušňovanie |

29241233-2 | Prístroje na čistenie vody |

29241234-9 | Prístroje na odsoľovanie |

29241235-6 | Zariadenia filtračných staníc |

29241300-3 | Olejové, benzínové a nasávacie vzduchové filtre |

29241330-2 | Olejové filtre |

29241340-5 | Benzínové filtre |

29241350-8 | Nasávacie vzduchové filtre |

29241400-4 | Recyklačné zariadenia |

29242000-7 | Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie, váženie a rozprašovanie |

29242100-8 | Stroje na čistenie, plnenie, balenie alebo poťahovanie fliaš alebo iných nádob |

29242110-1 | Stroje na čistenie alebo sušenie fliaš alebo iných nádob |

29242120-4 | Stroje na plnenie alebo zatváranie fliaš, plechoviek alebo iných nádob |

29242130-7 | Baliace alebo poťahovacie stroje |

29242131-4 | Páskovacie stroje |

29242132-1 | Baliace stroje |

29242133-8 | Poťahovacie stroje |

29242300-0 | Strojové váhy a váhy |

29242310-3 | Strojové váhy |

29242311-0 | Vyvažovacie váhy |

29242320-6 | Váhy (so stupnicou) |

29242321-3 | Obchodnícke váhy (so stupnicou) |

29242322-0 | Váhy (so stupnicou) na kontinuálne váženie tovarov |

29242323-7 | Prevažovacie (kontrolné) váhy (so stupnicou) |

29242400-1 | Hasiace prístroje, striekacie pištole, stroje na vháňanie pary a opieskovanie |

29242410-4 | Hasiace prístroje |

29242411-1 | Penové súpravy |

29242412-8 | Prenosné hasiace prístroje |

29242420-7 | Stroje na vháňanie pary a opieskovanie |

29242430-0 | Striekacie zariadenia |

29242431-7 | Striekacie pištole |

29242470-2 | Mechanické zariadenia na projekciu, rozptyľovanie alebo striekanie |

29242471-9 | Prístroj na rozptyl plynov |

29242472-6 | Dekontaminačné zariadenia |

29242473-3 | Prístroje na čistenie stlačenou vodou |

29242474-0 | Prístroje na čistenie pod vysokým tlakom |

29242479-5 | Prístroje na maskovanie zápachov |

29243000-4 | Odstredivky, mangle alebo predajné automaty |

29243100-5 | Odstredivky |

29243200-6 | Mangle |

29243210-9 | Valcovačky |

29243300-7 | Predajné automaty |

29243310-0 | Predajné automaty sanitárneho tovaru |

29243320-3 | Predajné automaty na známky |

29243330-6 | Automaty na predaj tovaru |

29244000-1 | Stroje na tepelné spracovanie materiálov |

29244100-2 | Stroje na tepelné spracovanie plynov |

29245000-8 | Časti univerzálnych strojov |

29245200-0 | Časti odstrediviek |

29245300-1 | Časti mangľov |

29245400-2 | Časti valcovačiek |

29245500-3 | Časti filtračných zariadení |

29245600-4 | Časti čistiacich zariadení |

29245700-5 | Časti striekacích strojov (sprejových) |

29245800-6 | Závažia strojových váh |

29245600-5 | Umývačky riadu nie pre domácnosť |

29247000-2 | Časti umývačiek riadu a strojov na čistenie, plnenie, balenie alebo poťahovanie |

29247100-3 | Časti umývačiek riadu |

29247200-4 | Časti strojov na čistenie |

29247300-5 | Časti strojov na plnenie |

29247400-6 | Časti strojov na balenie |

29247500-7 | Časti strojov na poťahovanie |

29248000-9 | Generátory plynu |

29248100-0 | Generátory ozónu |

29300000-2 | Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke mechanizmy |

29310000-5 | Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu alebo kultiváciu pôdy |

29311000-2 | Pluhy alebo kotúčové brány |

29312000-9 | Brány, rozrývače, kultivátory, plečky alebo obrábače pôdy |

29313000-6 | Sejačky, vysadzovače a pikírovačky (presadzovačky) |

29314000-3 | Rozmetače maštaľného hnoja |

29314100-4 | Rozmetače hnojív |

29315000-0 | Valcovače trávnikov alebo športových ihrísk |

29330000-1 | Žacie mechanizmy |

29331000-8 | Kosačky |

29331100-9 | Kosačky trávnikov |

29331110-2 | Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk |

29332000-5 | Obracače sena |

29333000-2 | Balíčkovače slamy alebo krmív |

29333100-3 | Zberacie lisy |

29334000-9 | Žacie mechanizmy a mláťačky |

29340000-4 | Postrekovacie mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo |

29350000-7 | Samonakladacie alebo vykladacie prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo |

29351000-4 | Samonakladacie prívesy pre poľnohospodárstvo |

29352000-1 | Vykladacie prívesy pre poľnohospodárstvo |

29353000-8 | Samonakladacie návesy pre poľnohospodárstvo |

29354000-5 | Vykladacie návesy pre poľnohospodárstvo |

29360000-0 | Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo |

29361000-7 | Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie vajec, ovocia alebo iných plodín |

29361100-8 | Stroje na čistenie plodín |

29361110-1 | Stroje na čistenie vajec |

29361120-4 | Stroje na čistenie ovocia |

29361200-9 | Stroje na klasifikáciu alebo triedenie plodín |

29361210-2 | Stroje na klasifikáciu alebo triedenie vajec |

29361220-5 | Stroje na klasifikáciu alebo triedenie ovocia |

29361300-0 | Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie osiva, zrna alebo sušenej zeleniny |

29362000-4 | Stroje na dojenie |

29363000-1 | Mechanizmy na prípravu živočíšnych krmív |

29364000-8 | Včelárske mechanizmy |

29365000-5 | Hydinárske mechanizmy |

29365100-6 | Inkubátory a umelé liahne pre hydinu |

29370000-3 | Traktory/ťahače |

29371000-0 | Poľnohospodárske traktory/ťahače ovládané chodcami |

29372000-7 | Použité traktory/ťahače |

29373000-4 | Trakčné motory |

29380000-6 | Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov |

29381000-3 | Časti poľnohospodárskych mechanizmov |

29382000-0 | Časti lesníckych mechanizmov |

29400000-3 | Obrábacie stroje |

29410000-6 | Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie centrá (strediská) |

29411000-3 | Špeciálne obrábacie stroje |

29412000-0 | Obrábacie centrá (strediská) |

29412100-1 | Obrábacie jednotky s vodorovným vretenom |

29412200-2 | Obrábacie jednotky so zvislým vretenom |

29420000-9 | Sústruhy, vŕtačky a frézovačky |

29421000-6 | Sústruhy |

29421100-7 | CNC sústruhy |

29422000-3 | Závitorezy alebo závitorezy na matice |

29423000-0 | Frézovačky |

29430000-2 | Kovoobrábacie stroje |

29431000-9 | Obrábacie stroje na povrchovú úpravu kovov |

29432000-6 | Číslicovo riadené kovoobrábacie stroje |

29433000-3 | Ohýbacie, skladacie, vyrovnávacie alebo vyhladzovacie stroje |

29434000-0 | Kováčske stroje |

29435000-7 | Oceľotlačové stroje |

29436000-4 | Lisy |

29436100-5 | Hydraulické lisy |

29437000-1 | Obrábacie stroje na vŕtanie, vyvŕtavanie alebo frézovanie |

29437100-2 | Obrábacie stroje na vŕtanie do kovu |

29437200-3 | Obrábacie stroje na vyvŕtavanie kovu |

29437300-4 | Obrábacie stroje na frézovanie kovu |

29438000-8 | Kovoobrábacie centrá |

29440000-5 | Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov |

29441000-2 | Obrábacie stroje na kameň, keramiku, betón alebo sklo |

29441100-3 | Obrábacie stroje na kameň |

29441200-4 | Obrábacie stroje na keramiku |

29441300-5 | Obrábacie stroje na betón |

29441400-6 | Obrábacie stroje na sklo |

29442000-9 | Obrábacie stroje na drevo, kosti, korok, tvrdú gumu alebo tvrdé plasty |

29442100-0 | Obrábacie stroje na drevo |

29442200-1 | Obrábacie stroje na kosti |

29442300-2 | Obrábacie stroje na korok |

29442400-3 | Obrábacie stroje na tvrdú gumu |

29442500-4 | Obrábacie stroje na tvrdé plasty |

29450000-8 | Pneumatické alebo motorové ručné nástroje |

29451000-5 | Pneumatické ručné nástroje |

29452000-2 | Ručné elektromechanické nástroje |

29460000-1 | Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie, stroje a zariadenia na temperovanie povrchu a striekanie za tepla |

29461000-8 | Zariadenia na spájkovanie a tvrdé spájkovanie |

29461100-9 | Zariadenia na spájkovanie |

29461200-0 | Zariadenia na tvrdé spájkovanie |

29462000-5 | Zváracie zariadenia |

29462100-6 | Elektrické zváracie zariadenia |

29462200-7 | Neelektrické zváracie zariadenia |

29463000-2 | Stroje na povrchové temperovanie |

29464000-9 | Polyfúzne zariadenia |

29464100-0 | Zariadenia na polyfúzne zváranie plastov |

29465000-6 | Zariadenie na metalizáciu |

29470000-4 | Časti a príslušenstvo obrábacích strojov |

29471000-1 | Držiaky na nástroje |

29472000-8 | Upínacie zariadenia obrábacích strojov |

29473000-5 | Špeciálne deliace prídavné zariadenia obrábacích strojov |

29474000-2 | Časti a príslušenstvo kovoobrábacích strojov |

29475000-9 | Časti a príslušenstvo obrábacích strojov na tvrdé materiály |

29475100-0 | Časti reťazových píl |

29476000-6 | Časti ručných nástrojov |

29477000-3 | Časti pneumatických nástrojov |

29500000-4 | Špeciálne zariadenia/stroje a ich časti |

29510000-7 | Metalurgické zariadenia/stroje a súvisiace časti |

29511000-4 | Zariadenia/stroje na valcovanie kovov |

29511100-5 | Časti zariadení/strojov na valcovanie kovov |

29512000-1 | Odlievacie stroje |

29512100-2 | Časti odlievacích strojov |

29520000-0 | Zariadenia/stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a výstavbu |

29521000-7 | Ťažobné zariadenia |

29521200-9 | Rezacie stroje na uhlie alebo horninu a raziace stroje a stroje na hĺbenie (vŕtanie) a prehlbovanie |

29521210-2 | Zariadenia na hlbinné vŕtanie |

29521211-9 | Nástroje na prevádzku vrtu |

29521212-6 | Prístroj na spájanie stúpačiek |

29521213-3 | Zariadenia na dokončovanie vrtov |

29521214-0 | Zariadenia na zasahovanie do vrtov |

29521215-7 | Zariadenia na testovanie vrtov |

29521216-4 | Preventer (BOP) |

29521220-5 | Stroje na rezanie uhlia alebo horniny |

29521230-8 | Raziace stroje |

29521240-1 | Hĺbiace stroje |

29521241-8 | Krtkovače |

29521249-4 | Zariadenia na vŕtanie hornín |

29521250-4 | Prehlbovacie stroje |

29521300-0 | Vŕtacie zariadenia |

29521310-3 | Pobrežné ťažobné plošiny |

29521311-0 | Pobrežné zariadenia |

29521312-7 | Pobrežné vŕtacie agregáty (jednotky) |

29521320-6 | Ropné vŕtacie zariadenia |

29521321-3 | Vŕtacie zariadenia |

29521322-0 | Vrtné súpravy |

29521323-7 | Vŕtačky |

29521324-4 | Zariadenie potrubia |

29521325-1 | Pažiace debnenia |

29521330-9 | Zariadenia ropnej plošiny |

29521331-6 | Ližiny (klzné jednotky) |

29521332-3 | Moduly na ližinách (klzné moduly) |

29521340-2 | Strojové zariadenia ropných polí |

29521341-9 | Ponorné čerpadlá |

29521350-5 | Podmorské zariadenia |

29521351-2 | Podmorské riadiace systémy |

29521360-8 | Banská výstroj |

29521400-1 | Mobilné opory banského nadložia na hydraulický pohon |

29522000-4 | Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace časti |

29522100-5 | Stroje na terénne úpravy |

29522110-8 | Buldozéry |

29522120-1 | Angledozéry |

29522200-6 | Zrovnávače (grejdery) a vyrovnávače |

29522210-9 | Cestné zrovnávače (grejdery) |

29522300-7 | Škrabače (skrejpery) |

29522400-8 | Pneumatické ubíjadlá |

29522500-9 | Čelné lopatové nakladače |

29522510-2 | Čelné lopatové nakladače so zadnou stenou |

29522520-5 | Čelné lopatové nakladače bez zadnej steny |

29522600-0 | Mechanické lopaty, rýpadlá (exkavátory) a lopatové nakladače a banské mechanizmy |

29522610-3 | Mechanické lopaty |

29522611-0 | Mechanické lopatové nakladače |

29522620-6 | Rýpacie mechanizmy |

29522621-3 | Mechanické rýpadlá (exkavátory) |

29523000-1 | Stavebné mechanizmy |

29523100-2 | Mechanizmy pozemného staviteľstva |

29523110-5 | Baranidlá |

29523120-8 | Mechanizmy na úpravu povrchu vozoviek |

29523121-5 | Zrovnávacie frézovačky |

29523122-2 | Pneumatické sekačky |

29523123-9 | Dláždiace mechanizmy |

29523124-6 | Cestné valce |

29523125-3 | Mechanické valce |

29523130-1 | Snehové pluhy a snehové frézy |

29523131-8 | Snehové pluhy |

29523132-5 | Snehové frézy |

29523140-4 | Vyťahovače pilót |

29523150-7 | Zhutňovacie mechanizmy (lisy) |

29523160-0 | Mechanizmy na kladenie káblov |

29524000-8 | Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie zlievárenských foriem |

29524100-9 | Mechanizmy na spracovanie hornín |

29524110-2 | Stroje na triedenie a preosievanie |

29524120-5 | Zmiešavače štrku a bitúmenu |

29524130-8 | Miešačky betónu alebo malty |

29524131-5 | Miešačky betónu |

29524140-1 | Drviče |

29524141-8 | Uhoľné mlyny |

29524150-4 | Odlievacie formy |

29524200-0 | Stroje na tvarovanie odlievacích foriem |

29525000-5 | Pásové vozidlá |

29526000-2 | Časti zariadení pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a stavebníctvo |

29526100-3 | Časti hĺbiacich strojov |

29526110-6 | Časti zariadení na hlbinné vŕtanie |

29526111-3 | Mostíkové kolíky |

29526112-0 | Priemyselné vŕtacie korunky |

29526113-7 | Kanadské nožnice |

29526114-4 | Železné roughnecks |

29526115-1 | Rotačné stoly |

29526116-8 | Zariadenie mudline suspension |

29526117-5 | Zariadenie žabky (tieback) výrobnej stúpačky |

29526120-9 | Časti zariadení na hlbinnú ťažbu |

29526121-6 | Závesy debnenia |

29526122-3 | Zariadenie pažiaceho debnenia |

29526123-0 | Napínače výrobnej stúpačky |

29526124-7 | Koruny vrtov |

29526125-4 | Zariadenie na viazanie výrobnej stúpačky |

29526126-1 | Systém na riadenie koruny vrtu |

29526127-8 | Výstroj koruny vrtu |

29526128-5 | Ropné zdvihové sústavy |

29526130-2 | Časti zariadení na rezanie uhlia alebo horniny |

29526131-9 | Časti zariadení na rezanie uhlia |

29526132-6 | Časti zariadení na rezanie horniny |

29526140-5 | Časti zariadení na razenie tunelov |

29526200-4 | Časti zariadení na spracovanie nerastov |

29526300-5 | Časti hĺbiacich zariadení |

29526400-6 | Časti zariadení na zemné práce |

29530000-3 | Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku a ich súvisiace časti |

29531000-0 | Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku |

29531100-1 | Mliekárenské zariadenia |

29531110-4 | Odstredivé oddeľovače smotany (odstredivky smotany) |

29531200-2 | Zariadenia na spracovanie obilnín alebo sušenej zeleniny |

29531300-3 | Zariadenia používané pri výrobe alkoholických alebo ovocných nápojov |

29531400-4 | Varné pece, sušičky poľnohospodárskych produktov a zariadenia na varenie alebo kúrenie |

29531410-7 | Varné pece |

29531411-4 | Grily |

29531420-0 | Sušičky poľnohospodárskych produktov |

29531500-5 | Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov |

29531510-8 | Stroje na krájanie potravín |

29531511-5 | Krájače chleba |

29531512-2 | Krájače slaniny |

29531520-1 | Zariadenia na spracovanie potravín |

29531530-4 | Stroje na prípravu cestovín |

29531600-6 | Zariadenia na spracovanie tabaku |

29532000-7 | Časti zariadení na spracovanie potravín, nápojov a tabaku |

29532100-8 | Časti zariadení na spracovanie potravín |

29532110-1 | Časti mliekárenských zariadení |

29532111-8 | Časti strojov na dojenie |

29532200-9 | Časti zariadení na spracovanie nápojov |

29532300-0 | Časti zariadení na spracovanie tabaku |

29540000-6 | Zariadenia na výrobu textilu, odevov a kože |

29541000-3 | Zariadenia na výrobu textilu |

29541100-4 | Zariadenia na spracovanie umelých textílií |

29541200-5 | Textilné spriadacie stroje |

29541300-6 | Tkáčske stavy |

29541400-7 | Pletacie stroje |

29541500-8 | Šijacie stroje |

29541600-9 | Práčky bielizne, stroje na chemické čistenie a sušičky |

29541610-2 | Pracie agregáty |

29541611-9 | Pracie zariadenia |

29541612-6 | Práčky |

29541613-3 | Stroje na chemické čistenie |

29541620-5 | Sušičky |

29541700-0 | Zariadenia na žehlenie a skladanie ľanu |

29541710-3 | Zariadenie na skladanie ľanu |

29541800-1 | Zariadenia na povrchovú úpravu textilu |

29541810-4 | Žehliace stroje |

29541820-7 | Žehliace lisy |

29542000-0 | Časti strojového zariadenia na výrobu textilu a odevov |

29550000-9 | Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky |

29551000-6 | Časti strojového zariadenia na výrobu papiera alebo lepenky |

29560000-2 | Rôzne špeciálne strojové zariadenia |

29561000-9 | Papierenské, tlačiarenské a kníhviazačské strojové zariadenia a ich časti |

29561100-0 | Kníhviazačské stroje |

29561110-3 | Stroje na zošívanie (viazanie) knižných blokov |

29561200-1 | Tlačiarenské stroje |

29561210-4 | Stroje na offsetovú tlač |

29561220-7 | Sádzacie stroje |

29561230-0 | Tlačiarne lístkov |

29561300-2 | Fotografické montážne systémy |

29561400-3 | Sušičky dreva, buničiny, papiera alebo lepenky |

29561500-4 | Časti tlačiarenských alebo kníhviazačských strojov |

29562000-6 | Špeciálne elektrotovary |

29562100-7 | Faradayova klietka |

29562200-8 | Zvukovo izolovaná komora |

29562300-9 | Materiály absorbujúce elektromagnetizmus |

29563000-3 | Stroje pre chemický priemysel |

29563100-4 | Chlorátory |

29563200-5 | Dávkovacie zariadenia |

29564000-0 | Stroje na obrábanie gumy alebo plastov |

29564100-1 | Stroje na výrobu plastových okien a rámov |

29565000-7 | Tunelové umyvárne |

29566000-4 | Mechanizmy na čistenie odpadových vôd |

29566100-5 | Rozdrobovacie hrablice |

29566110-8 | Macerátory na čistenie odpadových vôd |

29566200-6 | Splaškové lisy |

29566300-7 | Škrabače (skrejpery) |

29566400-8 | Zmiešavacie jednotky |

29566500-9 | Splaškové mriežky |

29566600-0 | Okysličovacie zariadenia |

29566700-1 | Zrážadlá |

29566800-2 | Usadzovacie kade |

29566900-3 | Zariadenia na spracovanie kalov |

29567000-1 | Strojové zariadenia diaľkovodných potrubí |

29567100-2 | Stroje na kontrolu vnútorných povrchov diaľkovodných potrubí |

29567200-3 | Stroje na čistenie vnútorných povrchov diaľkovodných potrubí |

29567300-4 | Priemyselné roboty |

29568000-8 | Systémy na vyberanie paliet |

29568100-9 | Systémy na vyhľadávanie paliet |

29569000-5 | Vysávače prachu a leštičky podláh nie pre domácnosť |

29569100-6 | Vysávače prachu nie pre domácnosť |

29569200-7 | Leštičky podláh nie pre domácnosť |

29569300-8 | Časti vysávačov prachu nie pre domácnosť |

29569400-9 | Časti leštičiek podláh nie pre domácnosť |

29600000-5 | Zbrane, munícia a súvisiace časti |

29610000-8 | Motorizované tanky a obrnené bojové vozidlá |

29611000-5 | Motorizované tanky |

29611100-6 | Časti motorizovaných tankov |

29612000-2 | Obrnené bojové vozidlá |

29612100-3 | Časti obrnených bojových vozidiel |

29620000-1 | Vojenské zbrane |

29621000-8 | Zbrane s usmernenou energiou |

29622000-5 | Systémy na odpaľovanie rakiet |

29623000-2 | Plameňomety |

29624000-9 | Vodné delá |

29630000-4 | Strelné zbrane |

29631000-1 | Ľahké strelné zbrane |

29631100-2 | Pištole |

29631110-5 | Revolvery |

29631200-3 | Ľahké strelné zbrane kalibru do 7 mm |

29631300-4 | Ľahké strelné zbrane kalibru 7 mm a viac |

29632000-8 | Pušky |

29633000-5 | Mažiare (mínomety) |

29634000-2 | Ťažké strelné zbrane |

29635000-9 | Plynové pištole |

29640000-7 | Munícia |

29641000-4 | Náboje do brokovnice |

29642000-1 | Munícia do ľahkých strelných zbraní |

29642100-2 | Munícia do ľahkých strelných zbraní kalibru do 7 mm |

29642200-3 | Munícia do ľahkých strelných zbraní kalibru 7 mm a viac |

29643000-8 | Náboje |

29644000-5 | Bomby, granáty, torpéda, míny a strely |

29644100-6 | Bomby |

29644200-7 | Granáty |

29644300-8 | Torpéda |

29644400-9 | Míny |

29644500-0 | Strely |

29650000-0 | Časti vojenských zbraní |

29651000-7 | Časti ľahkých strelných zbraní |

29651100-8 | Časti ľahkých strelných zbraní kalibru do 7 mm |

29651200-9 | Časti ľahkých strelných zbraní kalibru 7 mm a viac |

29652000-4 | Časti odpaľovacích zariadení rakiet |

29653000-1 | Časti mažiarov (mínometov) |

29660000-3 | Obušky alebo pelendreky |

29700000-6 | Spotrebiče pre domácnosť |

29710000-9 | Elektrické prístroje pre domácnosť |

29711000-6 | Elektrické prístroje používané v domácnosti na potraviny |

29711100-7 | Chladničky a mrazničky |

29711110-0 | Chladničky s mrazničkou |

29711120-3 | Mrazničky |

29711121-0 | Truhlicové mrazničky |

29711122-7 | Mrazničky do domácnosti |

29711123-4 | Stojaté chladničky |

29711124-1 | Priemyselné chladničky |

29711130-6 | Chladničky |

29711200-8 | Prístroje na spracovanie potravín |

29711210-1 | Homogenizátory (miesidlá) potravín |

29711211-8 | Mixéry potravín |

29711300-9 | Elektrotepelné prístroje |

29711310-2 | Elektrické kávovary |

29711320-5 | Elektrické čajovary |

29711330-8 | Elektrické hriankovače |

29711340-1 | Ohrievače tanierov |

29711350-4 | Prístroj na oblátky |

29711360-7 | Elektrické rúry |

29711361-4 | Mikrovlné rúry |

29711400-0 | Pražiace pece, trúby, ohrievače jedla a variče |

29711410-3 | Pražiace pece |

29711420-6 | Trúby |

29711430-9 | Ohrievače jedla |

29711440-2 | Variče |

29711500-1 | Otvárače na konzervy |

29712000-3 | Elektrické prístroje pre domácnosť používané na ľudské telo |

29712100-4 | Holiace strojčeky a kulmy |

29712110-7 | Holiace strojčeky |

29712120-0 | Kulmy |

29712200-5 | Prístroje na onduláciu vlasov |

29712210-8 | Sušiče na vlasy |

29712300-6 | Prístroje na vysušovanie rúk |

29713000-0 | Elektrické prístroje pre domácnosť na čistenie; hladidlá (žehličky) |

29713100-1 | Umývačky riadu |

29713200-2 | Práčky a sušičky bielizne |

29713210-5 | Práčky so sušičkou |

29713211-2 | Sušiaca a lisovacia jednotka |

29713300-3 | Zhutňovače smetí |

29713400-4 | Stroje na údržbu podláh |

29713410-7 | Stroje na čistenie podláh |

29713420-0 | Leštičky podláh |

29713430-3 | Vysávače prachu |

29713431-0 | Príslušenstvo k vysávačom prachu |

29713500-5 | Elektrické žehličky |

29713510-8 | Naparovacie žehličky |

29714000-7 | Vetracie alebo recirkulačné kryty |

29714100-8 | Ventilátory |

29714110-1 | Extrakčné ventilátory |

29715000-4 | Ohrievače vody a vykurovanie budov; inštalačné zariadenia |

29715100-5 | Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače |

29715200-6 | Kúrenie |

29715210-9 | Ústredné kúrenie |

29715220-2 | Odpory elektrického kúrenia |

29715230-5 | Prístroje na elektrické vykurovanie pôdy |

29715240-8 | Prístroje na elektrické vykurovanie priestoru |

29715300-7 | Inštalačné zariadenia |

29716000-1 | Časti elektrických prístrojov pre domácnosť |

29720000-2 | Neelektrické prístroje pre domácnosť |

29721000-9 | Zariadenia na varenie alebo kúrenie pre domácnosť |

29721100-0 | Zariadenia na varenie pre domácnosť |

29721200-1 | Plynové chladničky |

29721300-2 | Neelektrické ohrievače vzduchu alebo rozvodné zariadenia horúceho vzduchu |

29721310-5 | Ohrievače vzduchu |

29721320-8 | Vysušovače vzduchu |

29721321-5 | Vysušovače stlačeným vzduchom |

29721400-3 | Neelektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody |

29721410-6 | Plynové prístroje |

29721411-3 | Plynové ohrievače |

29722000-6 | Časti sporákov, varičov, ohrievačov a prístrojov pre domácnosť |

29722100-7 | Časti sporákov |

29722200-8 | Časti varičov |

29722300-9 | Časti ohrievačov |

29800000-7 | Rôzne zariadenia |

29810000-0 | Zariadenia súvisiace s dopravou |

29811000-7 | Cestné príslušenstvo |

29811100-8 | Zariadenia na údržbu ciest |

29811110-1 | Zametače ciest |

29811120-4 | Zametače pristávacích plôch (prechodov) |

29811200-9 | Zariadenia na značkovanie vozoviek |

29811300-0 | Zariadenia na riadenie premávky |

29811400-1 | Variabilné informačné značky |

29811600-3 | Zariadenia na riadenie parkovísk |

29811700-4 | Zariadenia na vyberanie mýta |

29811200-4 | Námorné zariadenia |

29812100-5 | Prístavné zariadenia |

29812110-8 | Dokovacie zariadenia |

29812200-6 | Radarové súpravy |

29812300-7 | Navigačné zariadenia |

29812400-8 | Čepele vrtúľ |

29813000-1 | Železničné zariadenia |

29813100-2 | Koľajnice a ich príslušenstvo |

29813110-5 | Tyče |

29813120-8 | Traťové koľajnice |

29813130-1 | Električkové trate |

29813140-4 | Podvaly |

29813150-7 | Krížové hlavy |

29813160-0 | Krížové koľajové spojky |

29813170-3 | Srdcovky výhybiek |

29813180-6 | Hrotnice |

29813200-3 | Signalizačné zariadenia |

29813210-6 | Signalizačné stožiare |

29813220-9 | Signalizačné búdky |

29813300-4 | Systém sledovania vlakov |

29813400-5 | Časti vykurovacieho systému |

29813500-6 | Zariadenia na zarovnávanie dráhy |

29814000-8 | Nosné zariadenia |

29814100-9 | Prístupové plošiny |

29814110-2 | Plošiny na manipuláciu s tovarom |

29814120-5 | Zariadenia pre manipuláciu s kalmi |

29814130-8 | Zariadenia na sušenie kalov |

29814200-0 | Zdviháky hydraulických plošín |

29814300-1 | Prístupové rampy |

29814310-4 | Rampy ku kompe |

29814330-0 | Ochodze (lávky) pre cestujúcich |

29814340-3 | Schody pre nástup/naloďovanie cestujúcich |

29814400-2 | Pojazdné žeriavy |

29814500-3 | Plávajúce doky |

29814510-6 | Plávajúce skladiská |

29815000-5 | Zariadenia letísk |

29815100-6 | Systém odbavovania (na manipuláciu) batožiny |

29815110-9 | Zariadenia na odbavovanie (manipuláciu) batožiny |

29815200-7 | Zariadenia na riadenie letovej prevádzky |

29815210-0 | Zariadenia riadiacich veží |

29816000-2 | Zariadenia na sledovanie premávky |

29816100-3 | Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou/rýchlosťou |

29816200-4 | Systémy na meranie dopravných tokov |

29820000-3 | Dielenské zariadenia |

29821000-0 | Zariadenia na opracovanie dreva |

29821100-1 | Pieskovacie stroje |

29821200-2 | Zariadenia píl |

29822000-7 | Zariadenia na výrobu obuvi |

29823000-4 | Mechanické náradie |

29824000-1 | Kováčske zariadenia |

29830000-6 | Stavebné zariadenia |

29831000-3 | Nosné zariadenie na zavesené mosty |

29832000-0 | Demontážne zariadenia |

29833000-7 | Zavlažovacie zariadenia |

29834000-4 | Odvodňovacie zariadenia |

29834100-5 | Zariadenia pre bazény |

29835000-1 | Zariadenia pre parky a ihriská |

29835100-2 | Zariadenia pre údržbu športovísk |

29836000-8 | Priemyselné zariadenia |

29836100-9 | Kompresné zariadenia |

29836200-0 | Chladiace zariadenia |

29836300-1 | Polyfunkčné zariadenia |

29836400-2 | Priemyselné mechanizmy |

29836410-5 | Plynové motory |

29836420-8 | Moduly na vtláčanie (vstrekovanie) plynu |

29836430-1 | Zariadenia kotolní |

29836431-8 | Ohrievače teplej vody |

29836432-5 | Parné kotly |

29836433-2 | Parné generátory |

29836434-9 | Prídavná prevádzka na použitie kotlov |

29836435-6 | Kondenzátory pary |

29837000-5 | Prefabrikované zariadenia |

29838000-2 | Hydraulická inštalácia |

29839100-3 | Hydraulické zariadenia |

29839000-9 | Sada zariadení |

29840000-9 | Zariadenia hromadného stravovania |

29841000-6 | Ľahké zariadenia hromadného stravovania |

29842000-3 | Zariadenia na prípravu jedál |

29842100-4 | Krájače mäsa |

29842200-5 | Zariadenia závodných jedální |

29843000-0 | Zariadenia hotelov |

29844000-7 | Priemyselné vybavenie kuchýň |

29845000-4 | Zariadenia reštaurácií |

29850000-2 | Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia |

29851000-9 | Protipožiarne a záchranné zariadenia |

29851100-0 | Protipožiarne zariadenia |

29851120-6 | Protipožiarne materiály |

29851200-1 | Záchranné zariadenia |

29851300-2 | Bezpečnostné inštalácie |

29851310-5 | Zariadenia bezpečnosti práce na stavenisku |

29851320-8 | Zariadenia jadrovej bezpečnosti |

29851330-1 | Bezpečnostné zariadenia |

29852000-6 | Zabezpečovacie systémy |

29852100-7 | Zabezpečovacie zariadenie |

29852200-8 | Ochranné zariadenia |

29852210-1 | Systém ochrany jadrových reaktorov |

29852220-4 | Zariadenia na ochranu pred žiarením |

29852300-9 | Zariadenia na identifikáciu polohy |

29852310-2 | Dochádzkový systém na magnetické karty |

29852320-5 | Zariadenia dochádzkového systému pri pružnej pracovnej dobe |

29852330-8 | Časomerný systém |

29852340-1 | Pichačky |

29852400-0 | Detektory kovov |

29852500-1 | Systémy ostrahy/dohľadu |

29852510-4 | Snímače |

29852600-2 | Zariadenia na snímanie čiarového kódu |

29860000-5 | Technické zariadenia |

29861000-2 | Riadiace systémy |

29861200-4 | Povelové a riadiace systémy |

29861300-5 | Systémy riadenia prístupu |

29861400-6 | Systém scada alebo rovnocenný systém |

29861500-7 | Systémy na lokalizáciu vozidiel |

29861600-8 | Dispečerský systém |

29862000-9 | Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia |

29862100-0 | Systém tlače na filmy |

29862200-1 | Tlačiarenské stroje |

29862300-2 | Grafické pracovné stanice |

29862400-3 | Hektografy |

29862500-4 | Gravírovacie stroje |

29863000-6 | Stroje na razenie mincí |

29864000-3 | Zariadenia na automatizáciu ústrední/kancelárií |

29865000-0 | Zariadenia na spracovanie informácií |

29865100-1 | Systémy skladového hospodárstva |

29865110-4 | Systémy skladovania |

29867000-4 | Regulačné jednotky |

29867100-5 | Digitálne jednotky diaľkového ovládania |

29868000-1 | Dávkovače |

29868100-2 | Dávkovače nápojov |

29868200-3 | Sanitárne (hygienické) dávkovacie stroje |

29868300-4 | Systém dávkovačov toaletného papiera v rolke |

29870000-8 | Rôzne zariadenia nezaradené inde |

29871000-5 | Zariadenia na dezinfekciu |

29872000-2 | Zariadenia plynofikačnej siete |

29872100-3 | Zariadenia na meranie tlaku plynu |

29873000-9 | Zariadenie čistiarní odpadových vôd |

29874000-6 | Utesňovacie/ciachovacie zariadenia |

29875000-3 | Vodoinštalácie |

30000000-9 | Kancelárska a výpočtová technika, zariadenia a spotrebný materiál |

30100000-0 | Kancelárska technika, zariadenia a spotrebný materiál okrem počítačov |

30110000-3 | Stroje na spracovanie textu |

30111000-0 | Textové procesory |

30120000-6 | Zariadenia na fotokopírovanie a tlač |

30121000-3 | Zariadenia na fotokopírovanie a termografické kopírovanie |

30121100-4 | Zariadenia na fotokopírovanie |

30121110-7 | Farebné fotokopírovacie stroje |

30121120-0 | Kopírovacie zariadenia |

30121200-5 | Zariadenia na termografické kopírovanie |

30121300-6 | Zariadenia na reprodukciu |

30121400-7 | Rozmnožovacie stroje |

30122000-0 | Kancelárske stroje pre ofsetovú tlač |

30123000-7 | Kancelárske a obchodné stroje |

30123100-8 | Stroje na overenie platnosti lístkov |

30123200-9 | Bankomaty |

30123300-0 | Blanové rozmnožovacie stroje |

30123400-1 | Skladacie stroje |

30123500-2 | Dierovacie stroje |

30123600-3 | Stroje na prácu s mincami |

30123610-6 | Stroje na triedenie mincí |

30123620-9 | Stroje na počítanie mincí |

30123630-2 | Stroje na balenie mincí |

30124000-4 | Časti a príslušenstvo kancelárskych strojov |

30125000-1 | Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov |

30125100-2 | Tonerové náplne |

30130000-9 | Zariadenie poštových úradov |

30131000-6 | Zariadenie na triedenie pošty |

30131100-7 | Stroje na skladanie papiera alebo obálok |

30131200-8 | Stroje na plnenie obálok |

30131300-9 | Adresovacie stroje |

30131400-0 | Poštové/frankovacie stroje |

30132000-3 | Triediace zariadenia |

30132100-4 | Zariadenia na triedenie pošty |

30133000-0 | Zásielkové zariadenia |

30133100-1 | Zariadenia pre hromadné zásielky |

30140000-2 | Počítacie a účtovacie stroje |

30141000-9 | Počítacie stroje |

30141100-0 | Vreckové kalkulačky |

30142000-6 | Účtovacie stroje |

30143000-3 | Registračné pokladne |

30144000-0 | Stroje typu počítacích |

30144100-1 | Frankovacie stroje poštovného |

30144200-2 | Stroje na vydávanie lístkov |

30144300-3 | Stroje na počítanie vozidiel |

30144400-4 | Automaty na výber cestovného |

30150000-5 | Písacie stroje |

30151000-2 | Elektronické písacie stroje |

30160000-8 | Časti a príslušenstvo písacích strojov a počítacích strojov |

30161000-5 | Časti a príslušenstvo písacích strojov |

30162000-2 | Časti a príslušenstvo počítacích strojov |

30190000-7 | Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby |

30191000-4 | Kancelárske zariadenia |

30191100-5 | Archivačné/registračné zariadenia |

30191110-8 | Systémy karuselových lístkov |

30191200-6 | Spätné projektory |

30191300-7 | Faxové/telefaxové zariadenia |

30191400-8 | Skartovače |

30192000-1 | Kancelárske potreby |

30192100-2 | Vymazávacie potreby (guma, zmizík) |

30192110-5 | Atramentové výrobky |

30192111-2 | Atramentové vankúšiky |

30192112-9 | Zdroje atramentu pre tlačiarske stroje |

30192113-6 | Atramentové náplne |

30192120-8 | Perá |

30192121-5 | Guľôčkové perá |

30192122-2 | Plniace perá |

30192123-9 | Perá s plstenou špičkou |

30192124-6 | Fixky |

30192125-3 | Zvýrazňovače |

30192130-1 | Ceruzky |

30192131-8 | Hnacie alebo kĺzavé ceruzky |

30192140-4 | Biele tabule |

30192150-7 | Dátumové alebo číslovacie pečiatky, plombovacie pečate |

30192200-3 | Meracie pásky |

30192300-4 | Farbiace pásky |

30192310-7 | Pásky do písacích strojov |

30192400-5 | Reprografický spotrebný materiál |

30192500-6 | Transparentné fólie do spätného projektora |

30192600-7 | Rysovacie dosky |

30192700-8 | Tlačoviny |

30192710-1 | Výplatné vrecká/obálky |

30192720-4 | Výplatné adresovacie stroje |

30192800-9 | Samolepiace etikety |

30200000-1 | Počítačové zariadenia a spotrebný materiál |

30210000-4 | Stroje na spracovanie údajov |

30211000-1 | Sálové počítače |

30211100-2 | Superpočítače |

30211200-3 | Technické vybavenie sálových počítačov (hardware) |

30211300-4 | Počítačové platformy (plochy) |

30211400-5 | Počítačové konfigurácie |

30211500-6 | Základné jednotky (CPU) |

30211600-7 | Procesory |

30212000-8 | Technické (hardware) a programové (software) vybavenie minipočítačov |

30212100-9 | Technické vybavenie minipočítačov |

30212110-2 | Základné jednotky (CPU) pre minipočítače |

30212200-0 | Programové vybavenie minipočítačov |

30213000-5 | Osobné počítače |

30213100-6 | Osobné počítače typu notebook |

30213200-7 | Osobné počítače typu laptop (príručný počítač) |

30213300-8 | Prenosné počítače |

30213400-9 | Základné jednotky (CPU) pre osobné počítače |

30214000-2 | Pracovné stanice |

30215000-9 | Technické (hardware) a programové (software) vybavenie mikropočítačov |

30215100-0 | Technické (hardware) vybavenie mikropočítačov |

30215110-3 | Základné jednotky (CPU) pre mikropočítače |

30215200-1 | Programové (software) vybavenie mikropočítačov |

30216000-6 | Magnetické alebo optické snímače |

30216100-7 | Optické snímače |

30216110-0 | Skenery na používanie s počítačom |

30216120-3 | Zariadenie na optické rozlišovanie znakov |

30216130-6 | Snímače čiarového kódu |

30216200-8 | Snímače magnetických kariet |

30216300-9 | Snímače diernych štítkov |

30217000-3 | Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim |

30217100-4 | Časti počítačov |

30217110-7 | Sieťové rozhrania |

30217120-0 | Porty počítačov |

30217130-3 | Počítačové karty |

30217131-0 | Elektronické karty |

30217200-5 | Príslušenstvo počítačov |

30217210-8 | Obrazovky s antireflexnou vrstvou |

30217220-1 | Podložky pod myš |

30217230-4 | Pamäte |

30217300-6 | Spotrebný materiál k počítačom |

30217310-9 | Doplnkové náplne pre tlačiarne |

30217320-2 | Diskety |

30217330-5 | Magnetické pásky |

30217340-8 | CD-ROM |

30220000-7 | Zariadenia pre digitálnu kartografiu |

30221000-4 | Digitálne katastrálne mapy |

30230000-0 | Technické vybavenie počítačov |

30231000-7 | Počítače a tlačiarne |

30231100-8 | Počítače |

30231110-1 | Databázy |

30231200-9 | Počítačové vybavenie |

30231210-2 | Riadiaca jednotka |

30231220-5 | Periférne zariadenia počítačov |

30231230-8 | Koncové zariadenia počítačov (terminály) |

30231240-1 | Konzoly |

30231250-4 | Zobrazovacie jednotky (obrazovky) |

30231300-0 | Stolové počítače |

30231310-3 | Zariadenia DTP |

30231400-1 | Systémy s optickým diskom |

30231600-3 | Vybavenie lekárskych počítačov |

30232000-4 | Rôzne počítačové vybavenie |

30232100-5 | Zálohovacie zariadenia |

30232120-1 | Počítačové myši |

30232130-4 | Joysticky |

30232140-7 | Svetelné perá |

30232150-0 | Guľové ovládače |

30232160-3 | Grafické tablety |

30232200-6 | Karuselové jednotky |

30232300-7 | Zariadenia na manipuláciu s kazetami |

30232400-8 | Zariadenia na rozšírenie pamäti |

30232500-9 | Zariadenia na spracovanie údajov |

30232510-2 | Zariadenia na zaznamenávanie údajov |

30232520-5 | Zariadenia na zadávanie údajov |

30232530-8 | Zariadenia na validáciu (overenie správnosti) údajov |

30232600-0 | Kódovače |

30233000-1 | Pamäťové, vstupné alebo výstupné jednotky |

30233100-2 | Počítačové pamäťové jednotky |

30233110-5 | Pamäťové jednotky s magnetickou kartou |

30233120-8 | Pamäťové jednotky s magnetickou páskou |

30233130-1 | Pamäťové jednotky s magnetickým diskom |

30233131-8 | Disketové mechaniky |

30233132-5 | Mechaniky pevného disku |

30233140-4 | Pamäte s priamym prístupom (DASD) |

30233141-1 | Systém diskovej pamäte |

30233150-7 | Optické diskové mechaniky |

30233160-0 | Páskové zálohové pamäte |

30233170-3 | Pamäťové médiá |

30233171-0 | Disky |

30233172-7 | Optické disky |

30233200-3 | Vstupné alebo výstupné jednotky |

30233210-6 | Vstupné jednotky |

30233211-3 | Počítačové klávesnice |

30233212-0 | Zariadenia pre nevidiacich |

30233220-9 | Výstupné jednotky |

30233230-2 | Tlačiarne a zapisovače |

30233231-9 | Laserové tlačiarne |

30233232-6 | Ihličkové tlačiarne |

30233234-0 | Farebné grafické tlačiarne |

30233235-7 | Zapisovače |

30234000-8 | Zariadenia na automatizáciu knižníc |

30235000-5 | Riadiaca jednotka diskovej pamäte |

30236000-2 | Zariadenia informačnej technológie |

30240000-3 | Programové vybavenie (software) |

30241100-0 | Programové vybavenie pre počítače |

30241100-1 | Databázové programové vybavenie |

30241200-2 | Aplikačné programové vybavenie |

30241210-5 | Programové vybavenie pre riadenie projektov |

30241300-3 | Programové vybavenie (software) sálových počítačov |

30241310-6 | Počítačové programy |

30241320-9 | Obnovené verzie počítačov |

30241330-2 | Architektúra mikrokanálov |

30241400-4 | Programové vybavenie operačných systémov |

30241410-7 | Kompilátory jazykov |

30241500-5 | Systémové programové vybavenie (software) |

30241600-6 | Obslužné programové vybavenie (software) |

30241700-7 | Multimediálne programy |

30242000-7 | Zabezpečovacie programové vybavenie (software) |

30242100-8 | Antivírové programové vybavenie (software) |

30242200-9 | Ladiace programové vybavenie (software) |

30243000-4 | Lekárske programové vybavenie (software) |

30244000-1 | Programové vybavenie (software) pre manažment |

30244100-2 | Programové vybavenie (software) na riadenie knižníc |

30244200-3 | Programové vybavenie (software) na riadenie pamäte |

30245000-8 | Súbory programových vybavení (softwarov) |

30245100-9 | Tabuľkové procesory |

30245200-0 | Programové vybavenie (software) na spracovanie transakcií |

30245300-1 | Programové vybavenie (software) na štatistiku |

30246000-5 | Programové vybavenie (software) na komunikáciu |

30246100-6 | Programové vybavenie (software) pre informačné technológie |

30246200-7 | Emulačné programové vybavenie (software) |

30247000-2 | DTP programové vybavenie (software) |

30247100-3 | Programové vybavenie (software) na kreslenie a maľovanie |

30247200-4 | Programové vybavenie (software) na spracovanie obrazov |

30248000-9 | Produkty programového vybavenia (softwaru) |

30248100-0 | Aplikácie programového vybavenia (softwaru) |

30248200-1 | Licencie |

30248300-2 | Vyššie verzie programového vybavenia (softwaru) |

30249000-6 | Rôzne programové vybavenie (software) |

30249100-7 | Programové vybavenie (software) pre projektovanie na počítači (CAD) |

30249200-8 | Programové vybavenie (software) pre zhotovovanie digitálnych máp |

30249300-9 | Programové vybavenie (software) na vzdelávanie |

30249400-0 | Programové vybavenie (software) pre finančné systémy |

30249410-3 | Programové vybavenie (software) pre účtovníctvo |

30249420-6 | Systém na vystavovanie eurošekov |

30249500-1 | Programové vybavenie (software) na automatizáciu kancelárskych prác |

30249600-2 | Programové vybavenie (software) na spracovanie textov |

30249700-3 | Programové vybavenie (software) na optické rozpoznávanie znakov (OCR) |

30249800-4 | Programové vybavenie (software) na manipuláciu s tlačou |

30250000-6 | Počítačové systémy |

30251000-3 | Systémy riadené počítačom |

30252000-0 | Systémy riadenia databáz |

30252000-7 | Účtovnícke systémy |

30252100-8 | Fakturačné systémy |

30254000-4 | Informačné systémy |

30254100-5 | Systémy elektronickej pošty |

30254200-6 | Finančné informačné systémy |

30254300-7 | Systém informovania cestujúcich |

30254310-0 | Tabule pre elektronické prehľady správ |

30254320-3 | Informačný systém pre cestujúcich v reálnom čase |

30255000-1 | Lekárske informačné systémy |

30255100-2 | Ošetrovateľské informačné systémy |

30255200-3 | Systém evidencie pacientov |

30255300-4 | Systém riadenia operačných sál |

30255400-5 | Klinický informačný systém |

30255500-6 | Systémy pre rôzne prípady |

30256000-8 | Systémy riadenia knižníc |

30257000-5 | Systémy na spracovanie obrazov a archiváciu |

30258000-2 | Riadenie elektronických údajov (EDM) |

30259000-9 | Rôzne počítačové systémy |

30259100-0 | Systémy automatizácie |

30259200-1 | Systémy na vyhľadávanie lodí |

30259300-2 | Systémy CAD |

30259400-3 | Systémy zberu údajov |

30259500-4 | Systémy zhotovovania digitálnych máp |

30259600-5 | Optické čítacie systémy |

30259700-6 | Systémy riadenia dokumentov |

30259800-7 | Verejné oznamovacie systémy |

30260000-9 | Servery |

30261000-6 | Sieťové servery |

30262000-3 | Počítačové servery |

30263000-0 | Súborové servery |

30264000-7 | Servery UNIX alebo rovnocenné servery |

30265000-4 | Tlačové servery |

31000000-6 | Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar |

31100000-7 | Elektromotory, generátory a transformátory |

31110000-0 | Elektromotory |

31111000-7 | Adaptéry |

31120000-3 | Generátory |

31121000-0 | Generátorové hnacie agregáty |

31121100-1 | Generátorové hnacie agregáty s piestovým vznetovým motorom |

31121110-4 | Výkonové meniče (konektory) |

31121111-1 | Elektrické rotačné meniče |

31121200-2 | Generátorové hnacie agregáty so zážihovým spaľovacím motorom |

31121300-3 | Veterné generátory |

31121310-6 | Veterné mlyny |

31121320-9 | Veterné turbíny |

31121330-2 | Generátory veterných turbín |

31121331-9 | Rotory turbín |

31121340-5 | Veterné farmy |

31122000-7 | Generátorové jednotky |

31122100-8 | Palivové články |

31124000-1 | Generátory parných turbín a súvisiace prístroje |

31124100-2 | Turbogeneračné jednotky |

31124200-3 | Riadiace prístroje turbogenerátora |

31126000-5 | Dynamá |

31127000-2 | Núdzové/pohotovostné generátory |

31128000-9 | Turbogenerátory |

31129000-6 | Generačné jednotky na dieselový pohon |

31130000-6 | Alternátory |

31131000-3 | Jednofázové motory |

31131100-4 | Pohony |

31131200-5 | Anódy |

31132000-0 | Viacfázové motory |

31140000-9 | Chladiace veže |

31141000-6 | Chladiče vody |

31150000-2 | Stabilizátory prúdu pre výbojky |

31151000-9 | Statické meniče |

31152000-6 | Kondenzátory |

31153000-3 | Usmerňovače |

31154000-0 | Zdroje nepretržitého/stáleho napájania |

31155000-7 | Invertory |

31156000-4 | Zdroje ne pretržitého/prerušovaného napájania |

31157000-1 | Induktory/indukčné cievky |

31158000-8 | Nabíjače |

31158100-9 | Nabíjače batérií |

31160000-5 | Časti elektromotorov, generátorov a transformátorov |

31161000-2 | Časti elektromotorov a generátorov |

31161100-3 | Budiace systémy |

31161200-4 | Systémy chladenia plynov |

31161300-5 | Rotory generátorov |

31161400-6 | Primárne vodné systémy |

31161500-7 | Systémy s tesniacim olejom |

31161600-8 | Vodné chladiace systémy statora |

31161700-9 | Časti parných generátorov |

31161800-0 | Časti plynových generátorov |

31161900-1 | Systémy regulácie napätia |

31162000-9 | Časti transformátorov, induktorov a statických meničov |

31162200-0 | Časti kondenzátorov |

31170000-8 | Transformátory |

31171000-5 | Kondenzátory s kvapalným dielektrikom |

31172000-2 | Napäťové transformátory |

31173000-9 | Prístrojové transformátory |

31200000-8 | Rozvod elektriny a regulačné prístroje |

31210000-1 | Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov |

31211000-8 | Pulty/panely a poistkové skrine |

31211100-9 | Pulty/panely pre elektrické prístroje |

31211110-2 | Ovládacie panely |

31211200-0 | Poistkové skrine |

31211300-1 | Poistky |

31211310-4 | Vypínacie poistky/vypínače |

31212000-5 | Prerušovače obvodov |

31212100-6 | Vonkajšie prerušovače obvodov |

31212200-7 | Indikátory/skúšačky obvodov |

31212300-2 | Rozvodné zariadenia |

31212100-3 | Rozvodné skrine |

31212200-4 | Rozvodné transformátory |

31212300-5 | Káblové rozvodné skrine |

31212400-6 | Rozvodné systémy |

31214000-9 | Rozvodne |

31214100-0 | Spínače |

31214110-3 | Úsekové/izolačné spínače |

31214120-6 | Zemniaci spínač |

31214200-1 | Spínací odpojovač |

31214300-2 | Vonkajšie spínacie zariadenia |

31214400-3 | Odpojovač/vypínač poistiek |

31214500-4 | Elektrické spínacie dosky |

31214510-7 | Rozvodné spínacie dosky |

31214520-0 | Rozvodná doska pre stredné napätie |

31215000-6 | Obmedzovače napätia |

31216000-3 | Bleskoistky |

31216100-4 | Zariadenie na ochranu pred prepätím/bleskom |

31216200-5 | Bleskozvody |

31217000-0 | Tlmiče/odrušovače nárazov |

31218000-7 | Zbernice/prípojky/rozvodné pásové vodiče |

31219000-4 | Ochranné kryty |

31220000-4 | Komponenty elektrických obvodov |

31221000-1 | Elektrické relé |

31223000-5 | Objímky svetelných zdrojov/žiaroviek |

31224000-2 | Spájacie a kontaktné prvky |

31224100-3 | Zástrčky a zásuvky |

31224200-4 | Koaxiálne konektory |

31224300-5 | Konektorové skrine |

31224400-6 | Spájacie káble |

31224500-7 | Koncovky |

31224600-8 | Stmievače |

31224700-9 | Spojovacie skrinky (káblové spojky) |

31224800-0 | Súpravy na spájanie káblov |

31230000-7 | Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov |

31300000-9 | Izolované drôty alebo káble |

31310000-2 | Hlavné vedenie |

31311000-9 | Prípojky hlavného vedenia |

31320000-5 | Elektrické rozvodné káble |

31321000-2 | Silnoprúdové vedenie |

31321100-3 | Vzdušné silnoprúdové vedenie |

31330000-8 | Koaxiálne káble |

31340000-1 | Príslušenstvo izolovaných káblov |

31341000-8 | Kotúče izolovaných káblov |

31342000-5 | Svorky izolovaných káblov |

31343000-2 | Spoje izolovaných káblov |

31344000-9 | Úchytky izolovaných káblov |

31350000-4 | Elektrické vodiče na prenos údajov a reguláciu/riadenie |

31351000-1 | Elektrické vodiče pre systémy riadenia prístupu |

31352000-8 | Káble s optickým vláknom |

31352100-9 | Káble s optickým káblom na prenos informácií |

31352200-0 | Optické telekomunikačné káble |

31352300-1 | Káble s optickým káblom na prenos údajov |

31400000-0 | Akumulátory, galvanické články a batérie |

31410000-3 | Galvanické články |

31420000-6 | Galvanické batérie |

31421000-3 | Olovené batérie |

31422000-0 | Sady batérií |

31430000-9 | Elektrické akumulátory |

31431000-6 | Olovené akumulátory |

31432000-3 | Ni-Cd akumulátory |

31500000-1 | Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky |

31510000-4 | Elektrónky (elektrické katódové lampy) |

31511000-1 | Reflektorové žiarovky/svetlomety z lisovaného skla (typu sealed beam) |

31512000-8 | Halogénové katódové žiarovky s volfrámovým vláknom |

31513000-5 | Žiarovky s priamo žeravenou katódou (katódové lampy) |

31514000-2 | Výbojky |

31515000-9 | Ultrafialové žiarovky |

31516000-6 | Infračervené žiarovky |

31517000-3 | Oblúkové svetlo (oblúkovky) |

31518000-0 | Signalizačné svetlá |

31518100-1 | Širokouhlé svetlomety |

31518110-4 | Poľné svetlá |

31518200-2 | Zariadenie pre núdzové osvetlenie |

31518300-3 | Strešné svetlá |

31518400-4 | Dráhové svetlá |

31518500-5 | Ortuťové výbojky |

31518600-6 | Úzkouhlé svetlomety (hľadáčiky) |

31520000-7 | Lampy/ svietidlá a príslušenstvo k nim |

31521000-4 | Lampy |

31521100-5 | Stolové lampy |

31521200-6 | Stojanové lampy |

31521300-7 | Prenosné elektrické lampy |

31521310-0 | Výstražné lampy |

31521203-3 | Vreckové lampáše |

31522000-1 | Svetlá na vianočný stromček |

31523000-8 | Osvetlené značky a menovky |

31523100-9 | Osvetlené značky |

31523110-2 | Osvetlené dopravné značky |

31523200-0 | Permanentné informačné značky |

31523300-1 | Osvetlené menovky |

31524000-5 | Príslušenstvo k stropným alebo nástenným svietidlám |

31524100-6 | Príslušenstvo k stropným svietidlám |

31524110-9 | Lampy pre operačné sály |

31524120-2 | Stropné svetlá |

31524200-7 | Príslušenstvo pre nástenné svetlá |

31524210-0 | Nástenné svetlá |

31527000-6 | Bodové reflektory |

31527100-7 | Osvetlenie ciest |

31527200-8 | Vonkajšie svetlá |

31527210-1 | Lampáše |

31527220-4 | Osvetlenie tunelov |

31527230-7 | Maják na orientáciu lodí a osvetlenie |

31527240-0 | Maják na orientáciu na rieke a osvetlenie |

31527250-3 | Maják na orientáciu lietadiel a osvetlenie |

31527260-6 | Osvetľovacie/majákové systémy |

31527270-9 | Osvetlenie nástupíšť |

31527300-9 | Osvetlenie domácností |

31530000-0 | Časti lámp a osvetľovacích zariadení |

31531000-7 | Žiarovky |

31531100-8 | Elektrónky |

31532000-4 | Časti lámp a svietidiel a príslušenstvo k nim |

31600000-2 | Elektrické zariadenia a prístroje |

31610000-5 | Elektrické zariadenia pre motory a vozidlá |

31611000-2 | Elektroinštalačné súpravy |

31612000-9 | Krosná na navíjanie motorov |

31612200-1 | Štartéry motora |

31612300-2 | Elektrické signalizačné zariadenia pre motory |

31612310-5 | Signalizátory s prerušovaným svetlom (blinkre) |

31620000-8 | Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia |

31621000-5 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre železnice |

31621100-6 | Regulačné zariadenia |

31621200-7 | Elektrické signalizačné zariadenia pre železnice |

31621300-8 | Elektroinštalácie pre železnice |

31622000-2 | Sirény |

31623000-9 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu |

31623100-0 | Semafory |

31623200-1 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre vnútrozemskú vodnú dopravu |

31623300-2 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre parkoviská |

31623400-3 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre prístavy |

31623500-4 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre letiská |

31623510-7 | Zapisovače letov |

31623520-0 | Osvetlenie letísk |

31623600-5 | Generátory signálov |

31623700-6 | Oddeľovače vzdušných/leteckých signálov |

31623800-7 | Stroje na galvanické pokovovanie |

31623900-8 | Signalizačné zariadenia na riadenie križovatiek |

31624000-6 | Informačné panely |

31624100-7 | Signálne panely s meniacimi sa oznámeniami |

31625000-3 | Poplachové zariadenie proti vlámaniu a požiaru |

31625100-4 | Systémy na detekciu požiarov |

31625200-5 | Požiarne poplašné systémy |

31625300-6 | Poplachové systémy proti vlámaniu |

31630000-1 | Magnety |

31640000-4 | Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami |

31641000-1 | Simulátory |

31641100-2 | Jazdné simulátory (trenažéry) |

31641200-3 | Bojové simulátory |

31641300-4 | Precvičovacie simulátory |

31642000-8 | Elektrické detekčné prístroje |

31642100-9 | Prístroje na detekciu kovových rúr |

31642200-0 | Prístroje na detekciu mín |

31642300-1 | Prístroje na detekciu plastov |

31642400-2 | Prístroje na detekciu nekovových predmetov |

31642500-3 | Prístroje na detekciu stavebného dreva |

31643000-5 | Urýchľovače častíc |

31643100-6 | Lineárne urýchľovače |

31644000-2 | Rôzne zapisovače údajov |

31645000-9 | Pinball (hracie automaty) |

31650000-7 | Izolačné príslušenstvo |

31660000-0 | Uhlíkové elektródy |

31670000-3 | Elektrické časti strojov alebo prístrojov |

31680000-6 | Elektropotreby a príslušenstvo |

31681000-3 | Elektropríslušenstvo |

31681100-4 | Elektrické kontakty |

31681200-5 | Elektrické čerpadlá |

31681300-6 | Elektrické obvody |

31681400-7 | Elektrické súčiastky |

31681410-0 | Elektromateriály |

31681500-8 | Nabíjačky |

31682000-0 | Elektropotreby |

31682100-1 | Elektrické skrine |

31682200-2 | Prístrojové panely, rozvádzače |

31682210-5 | Prístrojové vybavenie a regulačné zariadenia |

31682220-8 | Zmiešavacie panely |

31682230-1 | Grafické zobrazovacie panely |

31682300-3 | Zariadenia na stredné napätie |

31682310-6 | Panely stredného napätia |

31682400-4 | Visuté elektrické zariadenie |

31682410-7 | Nosiče visutých káblov |

31682500-5 | Núdzové/pohotovostné elektrické zariadenia |

31682510-8 | Núdzové/pohotovostné napájacie systémy |

31682520-1 | Núdzové/pohotovostné vypínacie systémy |

31682530-4 | Núdzové/pohotovostné napájanie |

31682540-7 | Rozvodné zariadenie |

31700000-3 | Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby |

31710000-6 | Elektronické zariadenia |

31711000-3 | Elektronický spotrebný materiál |

31711100-4 | Elektronické komponenty |

31711110-7 | Vysielače s prijímačom (transceivery) |

31711120-0 | Magnetické zosilňovače |

31711130-3 | Odpory |

31711140-6 | Elektródy |

31711200-5 | Elektronické výsledkové tabule |

31711300-6 | Elektronické časomerné systémy |

31711310-9 | Systémy na zaznamenávanie návštevnosti |

31712000-0 | Mikroelektronické stroje a prístroje a mikrosystémy |

31712100-1 | Mikroelektronické stroje a prístroje |

31712200-2 | Mikrosystémy |

31720000-9 | Elektromechanické zariadenia |

31730000-2 | Elektrotechnické zariadenia |

31731000-9 | Elektrotechnický spotrebný materiál |

32000000-3 | Rádiové, televízne, komunikačné, telekomunikačné a súvisiace zariadenia a prístroje |

32100000-4 | Elektrónky, trubice a elektronické súčiastky |

32110000-7 | Elektrické kondenzátory |

32111000-4 | Pevné kondenzátory |

32112000-1 | Otočné alebo dolaďovacie kondenzátory |

32120000-0 | Elektrické odpory |

32130000-3 | Tlačené obvody |

32131000-0 | Osadené dosky s tlačenými obvodmi |

32132000-7 | Neosadené dosky s tlačenými obvodmi |

32140000-6 | Elektrónky a trubice |

32141000-3 | Televízne obrazovky |

32141100-4 | Snímacie elektrónky |

32142000-0 | Mikrovlné elektrónky a zariadenia |

32142100-1 | Magnetróny |

32142200-2 | Mikrovlné zariadenia |

32142210-5 | Mikrovlné rádiové zariadenia |

32142300-3 | Klystróny |

32143000-7 | Elektrónky |

32144000-4 | Prijímacie alebo zosilňovacie elektrónky a trubice |

32150000-9 | Polovodiče |

32151000-6 | Diódy |

32152000-3 | Diódy vyžarujúce svetlo (svietivky) |

32153000-0 | Tranzistory |

32154000-7 | Zabudované piezoelektrické kryštály |

32160000-2 | Elektronické integrované obvody a mikrosústavy |

32161000-9 | Telefónne karty |

32161100-0 | Karty SIM |

32162000-6 | Karty s integrovanými obvodmi |

32163000-3 | Elektronické integrované obvody |

32164000-0 | Mikrosústavy |

32165000-7 | Mikroprocesory |

32170000-5 | Časti elektronických mikrosústav |

32171000-2 | Časti elektrických kondenzátorov |

32172000-9 | Časti elektrických odporov, reostatov a potenciometrov |

32173000-6 | Časti elektrónok a trubíc |

32180000-8 | Moduly |

32200000-5 | Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie |

32210000-8 | Vysielacie prístroje |

32211000-5 | Prístroje na výrobu vysielania |

32220000-1 | Prístroj na vysielanie televízneho signálu bez prijímača |

32221000-8 | Rádiomajáky |

32222000-5 | Stroje za kódovanie videosignálu |

32223000-2 | Prístroj na vysielanie videosignálu |

32224000-9 | Prístroj pre televízne vysielanie |

32230000-4 | Prístroj na vysielanie rádiového signálu s prijímačom |

32231000-1 | Prístroj pre uzavretý televízny okruh |

32232000-8 | Zariadenie na videokonferencie |

32233000-5 | Prevádzače vysokofrekvenčného signálu |

32234000-2 | Televízne kamery v uzavretom okruhu |

32235000-9 | Dohľadový systém uzavretého okruhu |

32236000-6 | Rádiotelefóny |

32237000-3 | Prenosné vysielače s prijímačom |

32240000-7 | Televízne kamery |

32250000-0 | Mobilné telefóny |

32251000-7 | Autotelefóny |

32252000-4 | Telefóny GSM |

32260000-3 | Zariadenie na prenos údajov |

32270000-6 | Digitálne prenosové prístroje |

32300000-6 | Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu |

32310000-9 | Rozhlasové prijímače |

32320000-2 | Televízne a audiovizuálne zariadenia |

32321000-9 | Zariadenie pre televíznu projekciu |

32321100-0 | Filmové zariadenia |

32321200-1 | Audiovizuálne zariadenia |

32321300-2 | Audiovizuálne materiály |

32322000-6 | Mutimediálne zariadenia |

32323000-3 | Videomonitory |

32323100-4 | Farebné videomonitory |

32323200-5 | Čierno-biele videomonitory |

32323300-6 | Videozariadenia |

32323400-7 | Videoprehrávače |

32323500-8 | Dohľadový videosystém |

32324000-0 | Televízory |

32324100-1 | Farebné televízory |

32324200-2 | Čierno-biele televízory |

32324300-3 | Televízne zariadenia |

32324400-4 | Televízne antény |

32324500-5 | Video tunery |

32330000-5 | Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu |

32331000-2 | Gramofónové taniere |

32331100-3 | Gramofóny |

32331200-4 | Kazetové prehrávače |

32331300-5 | Prístroje na reprodukciu zvuku |

32331400-6 | Prehrávače CD |

32332000-9 | Zariadenia na záznam na magnetickú pásku |

32332100-0 | Diktafóny |

32332200-1 | Telefónne odkazovače |

32332300-2 | Zariadenia na záznam zvuku |

32330006-x | Prístroj na videozáznam alebo reprodukciu |

32330100-7 | Videorekordéry |

32330200-8 | Videokamery |

32330300-9 | Prístroje na reprodukciu videozáznamov |

32330400-0 | Videoprehrávače |

32340000-8 | Mikrofóny a reproduktory |

32341000-5 | Mikrofóny |

32342000-2 | Reproduktory |

32342100-3 | Slúchadlá |

32342200-4 | Slúchadlá do ucha |

32342300-5 | Mikrofónové a reproduktorové sústavy |

32342400-6 | Akustické prístroje |

32342410-9 | Zvukové zariadenie |

32342420-2 | Štúdiový zmiešavací pult |

32342430-5 | Systém na kompresiu reči |

32342440-8 | Systém hlasovej pošty |

32342450-1 | Hlasové záznamníky |

32343000-9 | Zosilňovače |

32343100-0 | Nízkofrekvenčné zosilňovače |

32343200-1 | Megafóny |

32344000-6 | Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu |

32344100-7 | Prenosné prijímače na volanie a vyhľadávanie (paging) |

32344110-0 | Systém záznamu hlasu |

32344200-8 | Rádioprijímače |

32344210-1 | Rádiové zariadenia |

32344220-4 | Rádiové zariadenia na volanie a vyhľadávanie (paging) |

32344230-7 | Rádiostanice |

32344240-0 | Vysielacia veža |

32344250-3 | Rozhlasové zariadenia |

32344260-6 | Rozhlasové a multiplexové zariadenia |

32344270-9 | Rádiový a telefonický riadiaci systém |

32344280-2 | Prenosné rozhlasové prijímače |

32350000-1 | Časti zvukových a videozariadení |

32351000-8 | Príslušenstvo k zvukovým a videozariadeniam |

32351100-9 | Zariadenia na strih videozáznamu |

32351200-0 | Obrazovky |

32352000-5 | Antény a paraboly |

32352100-9 | Časti rádiového a radarového zariadenia |

32352200-7 | Náhradné súčiastky a príslušenstvo radaru |

32360000-4 | Dorozumievacie zariadenia typu intercom |

32400000-7 | Siete |

32410000-0 | Lokálne siete (LAN) |

32411000-7 | Rámcová kruhová sieť |

32412000-4 | Komunikačné siete |

32412100-5 | Telekomunikačné siete |

32412110-8 | Sieť Internet |

32412112-1 | Intranetové siete |

32413000-1 | Integrované siete |

32413100-2 | Sieťové smerovače |

32415000-5 | Siete typu Ethernet |

32416000-2 | Siete ISDN |

32416100-3 | Siete ISDX |

32417000-9 | Multimediálne siete |

32418000-6 | Rozhlasové siete |

32420000-3 | Sieťové zariadenia |

32421000-0 | Kabeláž siete |

32422000-7 | Sieťové komponenty |

32423000-4 | Sieťové centrá |

32424000-1 | Infraštruktúra siete |

32425000-8 | Sieťový operačný systém |

32426000-5 | Sieťový publikačný systém |

32427000-2 | Sieťový systém |

32428000-9 | Vylepšenie/aktualizovanie siete |

32429000-6 | Zariadenia telefónnej siete |

32430000-6 | Sieť WAN |

32440000-9 | Telemetrické a koncové zariadenia |

32441000-6 | Telemetrické zariadenia |

32441100-7 | Telemetrické dohľadové systémy |

32441200-8 | Telemetrické a regulačné zariadenia |

32441300-9 | Telematické systémy |

32442000-3 | Koncové zariadenia |

32442100-4 | Svorkovnice |

32442200-5 | Skrine svorkovníc |

32442300-6 | Terminálové emulátory |

32442400-7 | Ukončovacie bloky |

32500000-8 | Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál |

32510000-1 | Bezdrôtový telekomunikačný systém |

32520000-4 | Telekomunikačné káble a zariadenia |

32521000-1 | Telekomunikačné káble |

32522000-8 | Telekomunikačné zariadenia |

32523000-5 | Telekomunikačné príslušenstvo |

32524000-2 | Telekomunikačný systém |

32530000-7 | Komunikačné zariadenia týkajúce sa satelitného prenosu |

32531000-4 | Satelitné komunikačné zariadenia |

32532000-1 | Satelitné antény |

32533000-8 | Pozemné satelitné stanice |

32534000-5 | Satelitné platformy |

32540000-0 | Rozvádzače |

32541000-7 | Rozvodné zariadenie |

32542000-4 | Rozvodné panely |

32543000-1 | Telefónne rozvádzače |

32544000-8 | Zariadenia pobočkových telefónnych ústrední |

32545000-5 | Systémy pobočkových telefónnych ústrední |

32546000-2 | Digitálne ústredne |

32546100-3 | Digitálne rozvádzače |

32547000-9 | Vákuové rozvádzače |

32550000-3 | Telefonické zariadenia |

32551000-0 | Telefónne káble a súvisiace zariadenie |

32551100-1 | Telefónne prípojky |

32551200-2 | Telefónne ústredne |

32551300-3 | Telefónne slúchadlo s mikrofónom |

32551400-4 | Telefónna sieť |

32551500-5 | Telefónne káble |

32552000-7 | Elektrický prístroj pre drôtové telefóny alebo drôtovú telegrafiu |

32552100-8 | Telefónne prístroje |

32552110-1 | Bezdrôtové telefóny |

32552120-4 | Tiesňové telefóny |

32552130-7 | Verejné telefóny |

32552140-0 | Telefónne automaty |

32552200-9 | Ďalekopis |

32552300-0 | Telefónny alebo telegrafický spojovací prístroj |

32552310-3 | Digitálne telefónne ústredne |

32552320-6 | Multiplexery |

32552330-9 | Telefónny spojovací prístroj |

32552400-1 | Prístroje na konverziu nízkofrekvenčných signálov |

32552410-4 | Modemy |

32552420-7 | Konvertory frekvencie |

32552430-0 | Kódovacie zariadenia |

32552500-2 | Teletextové prístroje |

32552510-5 | Videotextové terminály |

32552120-8 | Telexové zariadenie |

32552500-3 | Telefonický vrátnik |

32553000-4 | Časti elektrického telefonického alebo telegrafického prístroja |

32560000-6 | Materiály z optických vlákien |

32561000-3 | Optické spojenia |

32570000-9 | Komunikačné zariadenia |

32571000-6 | Komunikačná infraštruktúra |

32572000-3 | Komunikačný kábel |

32572100-4 | Komunikačný kábel s viacerými elektrickými vodičmi |

32572200-5 | Komunikačný kábel z koaxiálnymi vodičmi |

32572300-6 | Komunikačný kábel pre špeciálne aplikácie |

32573000-0 | Komunikačný regulačný systém |

32580000-2 | Dátové zariadenia |

32581000-9 | Zariadenia na prenos údajov |

32581100-0 | Kábel na prenos údajov |

32581110-3 | Kábel na prenos údajov s viacerými elektrickými vodičmi |

32581120-6 | Kábel na prenos údajov s koaxiálnymi vodičmi |

32581130-9 | Kábel na prenos údajov pre špeciálne aplikácie |

32582000-6 | Dátové nosiče |

32583000-3 | Dátové a hlasové médiá |

32584000-0 | Dátové médiá |

33000000-0 | Zdravotnícke a laboratórne prístroje, optické a presné prístroje, hodiny a hodinky, lekárnický a súvisiaci zdravotnícky spotrebný tovar |

33100000-1 | Zdravotnícke prístroje |

33110000-4 | Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely |

33111000-1 | Röntgenové prístroje |

33111100-2 | Röntgenologické stoly |

33111200-3 | Röntgenové pracovné stanice |

33111300-4 | Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok |

33111400-5 | Röntgenové fluoroskopické prístroje |

33111500-6 | Zubné röntgeny |

33111600-7 | Rádiografické prístroje |

33111610-0 | Jednotka magnetickej rezonancie |

33111620-3 | Kamera používajúca žiarenie gama |

33111640-9 | Termografy |

33111650-2 | Mamografické prístroje |

33111700-8 | Angiografická vyšetrovňa |

33111710-1 | Angiografický spotrebný materiál |

33111720-4 | Angiografické prístroje |

33111721-1 | Digitálne angiografické prístroje |

33111730-7 | Potreby pre angioplastiku |

33111740-0 | Angioplastické prístroje |

33111800-9 | Diagnostický röntgenový systém |

33112000-8 | Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia |

33112100-9 | Ultrazvukový srdcový detektor |

33112200-0 | Ultrazvuková jednotka |

33112300-1 | Ultrazvukový skener |

33112310-4 | Dopplerovský prietokomer |

33112320-7 | Dopplerovské zariadenia |

33112330-0 | Echoencefalografy |

33112340-3 | Echokardiografy |

33113000-5 | Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu |

33113100-6 | Skenery pre magnetickú rezonanciu |

33113110-9 | Skenery pracujúce na základe jadrovej magnetickej rezonancie |

33114000-2 | Spektroskopické prístroje |

33115000-9 | Tomografické prístroje |

33115100-0 | Skener počítačového tomografu (CT) |

33115200-1 | Skener CAT |

33120000-7 | Funkčné vyšetrenie |

33121000-4 | Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie |

33121100-5 | Elektroencefalografy |

33121200-6 | Scintigrafické prístroje |

33121300-7 | Elektromyografy |

33121400-8 | Audiometre |

33121500-9 | Elektrokardiogramy |

33122000-1 | Oftalmológia |

33123000-8 | Kardiovaskulárne prístroje |

33123100-9 | Tlakomer |

33123200-0 | Elektrokardiografické prístroje |

33123210-3 | Prístroje na monitorovanie srdca |

33123220-6 | Kardioangiografické prístroje |

33123230-9 | Kardiografy |

33124000-5 | Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál |

33124000-6 | Diagnostické prístroje |

33124010-9 | Diagnostické systémy |

33124020-2 | Diagnostické ultrazvukové prístroje |

33124030-5 | Diagnostický spotrebný materiál |

33124031-2 | Reagenčné pásiky |

33124200-7 | Rádiodiagnostické prístroje |

33124210-0 | Rádiodiagnostický spotrebný materiál |

33125000-2 | Urológia, vyšetrovacie prístroje |

33126000-9 | Zubolekárske prístroje |

33127000-6 | Imunologicko-analyzačné prístroje |

33130000-0 | Zubné lekárstvo |

33131000-7 | Zubolekárske ručné nástroje |

33131100-8 | Zubolekárske chirurgické nástroje |

33131200-9 | Zubolekárske ihly na šitie |

33131300-0 | Zubolekárske jednorazové nástroje |

33131400-1 | Zubolekárske sondy |

33131500-2 | Zubolekárske nástroje na extrakciu |

33131510-5 | Zubolekárske vŕtačky |

33131600-3 | Zubolekárske nástroje na vyplňovanie |

33132000-4 | Zubolekárske implantáty |

33133000-1 | Príslušenstvo na vyhotovovanie zubných odtlačkov |

33134000-8 | Endodontické príslušenstvo |

33135000-5 | Ortodontické prístroje |

33136000-2 | Rotačné a brúsne nástroje |

33137000-9 | Príslušenstvo pre zubolekársku profylaxiu |

33138000-6 | Prostodontické a podkladové (rebáziové) produkty |

33138100-7 | Zubné protézy |

33140000-3 | Lekársky nechemický spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál |

331411000-0 | Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál |

33141100-1 | Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť) |

33141110-4 | Chirurgické obväzy |

33141111-1 | Priľnavé chirurgické obväzy |

33141112-8 | Náplasti |

33141113-5 | Ovínadlá |

33141114-2 | Zdravotnícka gáza |

33141115-9 | Zdravotnícke tampóny |

33141116-6 | Balíky obväzov |

33141117-3 | Vata |

33141118-0 | Utierky |

33141119-7 | Obklady/obväzy |

33141120-7 | Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť) |

33141121-4 | Chirurgické nite na zošívanie rán |

33141122-1 | Chirurgické spony |

33141123-8 | Nádoby na ostré predmety |

33141124-5 | Autosutúry |

33141125-2 | Materiál na chirurgické zošívanie |

33141126-9 | Podväzovací materiál |

33141127-6 | Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania |

33141128-3 | Ihly na zošívanie |

33141200-2 | Katétre |

33141210-5 | Balónikové katétre |

33141220-8 | Kanyly |

33141230-1 | Dilatátory |

33141240-4 | Príslušenstvo ku katétrom |

33141300-3 | Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi |

33141310-6 | Injekčné striekačky |

33141320-9 | Lekárske ihly |

33141400-4 | Kliešte na drôt a skalpely (dlhé); chirurgické rukavice |

33141410-7 | Kliešte na drôt a skalpely (dlhé) |

33141411-4 | Skalpely a čepelky |

33141420-0 | Chirurgické rukavice |

33141500-5 | Hematologický spotrebný materiál |

33141510-8 | Krvné produkty |

33141520-1 | Výťažky z plazmy |

33141530-4 | Krvné zrážacie činidlá |

33141540-7 | Albumíny |

33141550-0 | Heparín |

33141560-3 | Ľudské orgány |

33141570-6 | Ľudská krv |

33141580-9 | Krv zvierat |

33141600-6 | Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy |

33141610-9 | Zberné vaky |

33141611-6 | Zberný vak na moč |

33141612-3 | Zberný vak na krv |

33141620-2 | Lekárske kufríky |

33141621-9 | Súpravy pre inkontinentných pacientov |

33141622-6 | Súpravy pre prevenciu pred AIDS |

33141623-3 | Lekárničky |

33141624-0 | Aplikačné sady |

33141625-7 | Diagnostické súpravy |

33141626-4 | Dávkovacie súpravy |

33141630-5 | Filtre na krvnú plazmu |

33141640-8 | Drény |

33141641-5 | Sondy |

33141642-2 | Príslušenstvo k drénom |

33141700-7 | Ortopedické pomôcky |

33141710-0 | Barly |

33141720-3 | Pomôcky na kompenzáciu chôdze |

33141730-6 | Chirurgické goliere/manžety |

33141740-9 | Ortopedická obuv |

33141750-2 | Umelé kĺby |

33141760-5 | Dlahy |

33141770-8 | Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky |

33141800-8 | Zubolekársky spotrebný materiál |

33141810-1 | Zubolekársky výplňový materiál |

33141820-4 | Zuby |

33141821-1 | Porcelánové zuby |

33141822-8 | Akrylové zuby |

33141830-7 | Cementový základ |

33141840-0 | Zubolekárske hemostatiká |

33141850-3 | Produkty na ústnu hygienu |

33142000-7 | Potreby na opätovné použitie |

33150000-6 | Terapia |

33151000-3 | Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál |

33151100-4 | Prístroje na gamaterapiu |

33151200-5 | Röntgenové terapeutické prístroje |

33151300-6 | Spektrografy |

33151400-7 | Rádioterapeutický spotrebný materiál |

33152000-0 | Inkubátory |

33153000-7 | Litotriptory |

33154000-4 | Prístroje na mechanoterapiu |

33155000-1 | Prístroje na fyzikálnu terapiu |

33155100-2 | Fyzioterapeutické prístroje |

33156000-8 | Prístroje na psychologické testovanie |

33157000-5 | Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje |

33157100-6 | Zdravotnícke plynové masky |

33157110-9 | Kyslíkové masky |

33157200-7 | Kyslíkové súpravy |

33157300-8 | Kyslíkové stany |

33157400-9 | Lekárske dýchacie prístroje |

33157500-0 | Vysokotlakové komory |

33157700-2 | Fľaše na vháňanie vzduchu |

33157800-3 | Jednotka na podávanie kyslíka |

33157810-6 | Jednotka na kyslíkovú liečbu |

33158000-2 | Elektroliečba, elektromagnetická liečba a mechanická liečba |

33158100-3 | Elektromagnetická jednotka |

33158200-4 | Elektroterapeutické prístroje |

33158210-7 | Stimulátory |

33158300-5 | Lekárske UV-prístroje |

33158400-6 | Mechanické terapeutické jednotky |

33158500-7 | Lekárske infračervené prístroje |

33159000-9 | Systémy klinickej chémie |

33160000-9 | Operačná technika |

33161000-6 | Elektrochirurgické jednotky |

33162000-3 | Prístroje a nástroje operačnej sály |

33162100-4 | Prístroje operačnej sály |

33162200-5 | Nástroje operačnej sály |

33163000-0 | Stany na lekárske použitie |

33164000-7 | Laparoskopické prístroje |

33164100-8 | Kolposkopia |

33165000-4 | Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje |

33166000-1 | Dermatologické prístroje |

33167000-8 | Operačné lampy |

33168000-5 | Endoskopia, endochirurgické prístroje |

33168100-6 | Endoskopy |

33169000-2 | Chirurgické nástroje |

33169100-3 | Chirurgický laser |

33170000-2 | Anestézia a resuscitácia |

33171000-9 | Nástroje na anestéziu a resuscitáciu |

33171100-0 | Nástroje na anestéziu |

33171110-3 | Masky na anestéziu |

33171200-1 | Nástroje na resuscitáciu |

33171210-4 | Masky na resuscitáciu |

3317121-0 | Prístroje na anestéziu a resuscitáciu |

33171100-7 | Prístroje na anestéziu |

33171200-8 | Prístroje na resuscitáciu |

33180000-5 | Funkčná podpora |

33181000-2 | Obličkové podporné prístroje |

33181100-3 | Hemodialyzačné prístroje |

33181200-4 | Dialyzačné filtre |

33181400-6 | Hemodialyzačné individuálne monitory |

33181400-6 | Viacúčelová dialýza |

33181500-7 | Obličkový spotrebný materiál |

33181510-0 | Obličkový roztok |

33181520-3 | Spotrebný materiál k obličkovej dialýze |

33182000-9 | Srdcové podporné prístroje |

33182100-0 | Defribrilátory |

33182200-1 | Srdcovo-stimulačné prístroje |

33182210-4 | Srdcové stimulátory |

33182220-7 | Srdcové chlopne |

33182230-0 | Komory |

33182240-3 | Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov |

33182241-0 | Batérie pre srdcové stimulátory |

33182300-2 | Srdcové podporné prístroje |

33182400-3 | Systém na röntgenovanie srdca |

33183000-6 | Ortopedické podporné prístroje |

33183100-7 | Ortopedické implantáty |

33183200-8 | Ortopedické protézy |

33183300-9 | Osteosyntetické prístroje |

33184000-3 | Umelé časti tela |

33184100-4 | Chirurgické implantáty |

33184200-5 | Vaskulárne protézy |

33184300-6 | Umelé časti srdca |

33184400-7 | Prsníkové protézy |

33184500-8 | Koronárne endoprotézy |

33184600-9 | Očné protézy |

33185000-0 | Prístroje pre nedoslýchavých |

33185100-1 | Časti a príslušenstvo prístrojov pre nedoslýchavých |

33185200-2 | Kochleárne implantáty |

33185300-3 | Otorinolaryngologické implantáty |

33185400-4 | Umelé hrtany |

33186000-7 | Jednotky pre mimotelový obeh |

33186100-8 | Okysličovacie prístroje |

33190000-8 | Rôzne lekárske prístroje |

33191000-5 | Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje |

33191100-6 | Sterilizátory |

33191110-9 | Autoklávy |

33192000-2 | Zdravotnícky nábytok |

33192100-3 | Lôžka na zdravotnícke účely |

33192110-6 | Ortopedické lôžka |

33192120-9 | Nemocničné lôžka |

33192130-2 | Motorizované lôžka |

33192140-5 | Psychiatrické pohovky |

33192150-8 | Terapeutické lôžka |

33192160-1 | Nosidlá |

33192200-4 | Lekárske stoly |

33192210-7 | Vyšetrovacie stoly |

33192220-0 | Pitevné stoly |

33192230-3 | Operačné stoly |

33192300-5 | Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov |

33192310-8 | Trakčné alebo závesné prístroje k zdravotníckym lôžkam |

33192320-1 | Držiaky fliaš na moč |

33192330-4 | Transfúzne vaky |

33192340-7 | Vybavenie operačných sál okrem stolov |

33192400-6 | Zubolekárske ambulancie |

33192410-9 | Zubolekárske kreslá |

33193000-9 | Vozíky pre invalidov, kreslá na kolieskach a súvisiace prístroje |

33193100-0 | Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach |

33193110-3 | Vozíky pre invalidov |

33193120-6 | Kreslá na kolieskach |

33193122-3 | Kreslá na kolieskach na motor |

33193200-1 | Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach |

33193210-4 | Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov |

33193211-1 | Motory pre vozíky pre invalidov |

33193212-8 | Riadenie pre vozíky pre invalidov |

33193213-5 | Ovládanie pre vozíky pre invalidov |

33193214-2 | Podvozky invalidných vozíkov |

33193220-7 | Časti a príslušenstvo kresiel na kolieskach |

33193221-4 | Čalúnenie kresiel na kolieskach |

33193222-1 | Rámy kresiel na kolieskach |

33193223-8 | Sedadlá kresiel na kolieskach |

33193224-5 | Kolesá kresiel na kolieskach |

33194000-6 | Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu |

33194100-7 | Prístroje a nástroje na infúziu |

33194110-0 | Infúzne čerpadlá |

33194120-3 | Produkty pre infúzie |

33194200-8 | Prístroje a nástroje na transfúziu |

33194210-1 | Prístroje na transfúziu krvi |

33194220-4 | Spotrebný materiál na transfúziu krvi |

33195000-3 | Systém monitorovania pacientov |

33195100-4 | Monitory |

33195110-7 | Respiračné monitory |

33195200-5 | Centrálne monitorovacie stanice |

33196000-0 | Zdravotné pomôcky |

33196100-1 | Prístroje pre starších občanov |

33196200-2 | Prístroje pre invalidných občanov |

33200000-2 | Prístroje a zariadenia na meranie, kontrolu, testovanie a navigáciu |

33210000-5 | Navigačné, meteorologické, geologické a geofyzikálne prístroje |

33211000-2 | Navigačné prístroje |

33211100-3 | Zameriavacie zariadenia |

33211110-6 | Kompasy |

33211200-4 | Sextanty |

33211210-7 | Globálny lokalizačný systém |

33211300-5 | Sonary |

33211400-6 | Akustické hĺbkomery |

33211500-7 | Rádiolokačný prístroj |

33211510-0 | Prehľadový rádiolokačný prístroj |

33212000-9 | Zememeračské, hydrografické, oceánografické, hydrologické a meteorologické prístroje a nástroje |

33212100-0 | Telemetrické prístroje |

33212200-1 | Zememeračské prístroje |

33212210-4 | Hydrografické prístroje |

33212220-7 | Meteorologické prístroje |

33212230-0 | Geologické zariadenia |

33212240-3 | Seizmické zariadenia |

33212250-6 | Topografické zariadenia |

33212300-2 | Teodolity |

33220000-8 | Diaľkové ovládanie |

33221000-5 | Rádiové prístroje na diaľkové riadenie |

33222000-2 | Sirény na diaľkové riadenie |

33230000-1 | Presné váhy, rysovacie, počítacie a meracie nástroje |

33231000-8 | Presné váhy |

33232000-5 | Kresliace (rysovacie) stoly |

33232100-6 | Kresliace stroje |

33232200-7 | Pantografy |

33232300-8 | Logaritmické pravítka |

33233000-2 | Ručné nástroje na meranie dĺžky |

33240000-4 | Nástroje na meranie veličín |

33241000-1 | Prístroje na meranie žiarenia |

33241100-2 | Zapisovače s elektrónovým lúčom |

33241200-3 | Dozimetre |

33241300-4 | Nástroje na meranie elektrických veličín |

33241310-7 | Ampérmetre |

33241320-0 | Voltmetre |

33241400-5 | Geigerove počítadlá |

33241500-6 | Prístroje na monitorovanie kontaminácie |

33241600-7 | Detektory žiarenia |

33242000-8 | Osciloskopy |

33242100-9 | Oscilografy |

33243000-5 | Zariadenia na sledovanie chýb |

33244000-2 | Zariadenia na monitorovanie znečistenia |

33250000-7 | Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností |

33251000-4 | Meracie nástroje |

33251100-5 | Hydrometre |

33251200-6 | Teplomery |

33251300-7 | Žiaromery |

33251400-8 | Tlakomery |

33251500-9 | Vlhkomery |

33251600-0 | Psychometre |

33252000-1 | Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov |

33252100-2 | Nástroje na meranie prietoku |

33252110-5 | Vodomery |

33252200-3 | Nástroje na meranie hladiny |

33252300-4 | Tlakomery |

33252310-7 | Manometre |

33252400-5 | Prístroje na meranie a kontrolu |

33253000-8 | Prístroje na detekciu a rozbory |

33253100-9 | Detekčné prístroje |

33253110-2 | Detektory plynu |

33253120-5 | Detektory dymu |

33253130-8 | Detektory na vyhľadávanie porúch |

33253200-0 | Prístroje na rozbory |

33253210-3 | Analyzátory plynu |

33253220-6 | Chromatografy |

33253221-3 | Plynové chromatografy |

33253230-9 | Analyzátory dymu |

33253300-1 | Spektrometre |

33253310-4 | Hmotnostné spektrometre |

33253320-7 | Zariadenia na meranie emisií |

33253321-4 | Emisné spektrometre |

33253330-0 | Analyzátor spektra |

33253400-2 | Analyzátory |

33253410-5 | Expanzné analyzátory |

33253420-8 | Zariadenia na meranie zvuku |

33253430-1 | Zariadenia na meranie šumu |

33253440-4 | Analyzátory vibrácií |

33253450-7 | Biochemické analyzátory |

33253451-4 | Cytometre |

33253452-1 | Analyzátory krvi |

33253453-8 | Analyzátory mlieka |

33253454-5 | Biomedikálne zariadenia |

33253455-2 | Počítadlá krviniek |

33253456-9 | Chemické analyzátory |

33253457-6 | Hematologické analyzátory |

33253458-3 | Analyzátory na imunologické testovanie |

33253500-3 | Prístroje na zisťovanie tekutín |

33260000-0 | Kontrolné a testovacie prístroje |

33261000-7 | Mikroskopy |

33261100-8 | Elektrónové mikroskopy |

33261110-1 | Skenovacie elektrónové mikroskopy |

33261120-4 | Transmisné elektrónové mikroskopy |

33261200-9 | Skenery |

33261300-0 | Difrakčný prístroj |

33262000-4 | Testovacie a meracie stroje a prístroje |

33262100-5 | Testéry spájkovateľnosti |

33262200-6 | Servohydraulický testovací prístroj |

33262300-7 | Zariadenie na detekciu plynov |

33262400-8 | Prístroj na detekciu drog |

33262500-9 | Súpravy na testovanie plynov |

33262600-0 | Systém na detekciu výbušnín |

33262610-3 | Detektory bômb |

33262700-1 | Dozimetrický systém |

33262800-2 | Nástroje pre vozidlá |

33263000-1 | Merače |

33263100-2 | Merače energie |

33263200-3 | Elektronické merače |

33263300-4 | Magnetické merače |

33263400-5 | Elektromery |

33264000-8 | Počítače výrobkov |

33264100-9 | Otáčkomery |

33264110-2 | Ukazovatele rýchlosti pre vozidlá |

33264111-9 | Tachometre |

33264112-6 | Taxametre |

33264200-0 | Stroboskopy |

33270000-3 | Regulačné a kontrolné zariadenia a prístroje |

33271000-0 | Obmedzovače rýchlosti |

33280000-6 | Nelekárske zariadenia založené na využití rôzneho druhu žiarenia |

33281000-3 | Zariadenia na skenovanie batožiny |

33282000-0 | Zariadenia na röntgenovú kontrolu |

33300000-3 | Zariadenia na riadenie priemyselných procesov |

33400000-4 | Optické nástroje |

33410000-7 | Okuliare a šošovky |

33411000-4 | Okuliare (dioptrické) |

33411100-5 | Slnečné okuliare |

33411200-6 | Rámy a obruby na okuliare |

33412000-1 | Okuliare |

33412100-2 | Ochranné okuliare |

33412200-3 | Rámy a obruby na ochranné okuliare |

33413000-8 | Šošovky |

33413100-9 | Korekčné šošovky |

33413110-2 | Kontaktné šošovky |

33413111-9 | Vnútroočné šošovky |

33413112-6 | Šošovky do okuliarov |

33420000-0 | Polarizačný materiál |

33421000-7 | Prístroj s optickými vláknami |

33422000-4 | Zrkadlá |

33423000-1 | Optické filtre |

33424000-8 | Optické pomôcky |

33430000-3 | Astronomické a optické prístroje |

33431000-0 | Binokulárne prístroje |

33432000-7 | Prístroje na nočné videnie |

33433000-4 | Teleskopické zameriavače |

33434000-1 | Optické mikroskopy |

33435000-8 | Teleskopy |

33436000-5 | Špecializované optické prístroje |

33436100-6 | Lasery |

33436110-9 | Priemyslové lasery |

33440000-6 | Zariadenia s tekutými kryštálmi |

33441000-3 | Periskopy |

33450000-9 | Fotografické zariadenia |

33451000-6 | Fotografické prístroje |

33451100-7 | Objektívy do fotografických prístrojov |

33451200-8 | Telá fotografických prístrojov |

33451300-9 | Fotografické prístroje na prípravu tlačiarenských štočkov alebo valcov |

33451400-0 | Fotografické prístroje na okamžité vyvolávanie a kopírovanie |

33451500-1 | Kinematografické kamery |

33452000-3 | Premietacie prístroje pre kiná |

33452100-4 | Premietacie prístroje |

33452110-7 | Premietacie prístroje na diapozitívy |

33452200-5 | Zväčšovacie prístroje |

33452300-6 | Zmenšovacie prístroje |

33453000-0 | Vybavenie fotolaboratórií |

33453100-1 | Fotografické blesky |

33453110-3 | Fotografické bleskové žiarovky |

33453111-0 | Fotografické bleskové žiarovky v tvare kocky |

33453200-2 | Fotografické zväčšovacie prístroje |

33453300-3 | Prístroje a zariadenia na vyvolávanie filmov |

33453400-4 | Premietacie plátna |

33454000-7 | Zariadenia na mikrofilmy a mikrofiše |

33454100-8 | Zariadenia na mikrofilm |

33454110-1 | Čítacie prístroje na mikrofilm |

33454200-9 | Zariadenia na mikrofiš |

33454210-2 | Čítacie prístroje na mikrofiše |

33454300-0 | Zariadenia na mikroformáty |

33454310-3 | Čítacie prístroje na mikroformáty |

33500000-5 | Časomerné prístroje |

33510000-8 | Hodinky a hodiny |

33511000-5 | Hodinky |

33511100-6 | Náramkové hodinky |

33511200-7 | Stopky |

33512000-2 | Hodiny |

33512100-3 | Budíky |

33512200-4 | Nástenné hodiny |

33512300-3 | Hodiny pre vozidlá |

33513000-9 | Registračné hodiny a podobné, parkovacie hodiny |

33513100-0 | Registračné hodiny |

33513200-1 | Záznamové hodiny |

33513300-2 | Parkovacie hodiny |

33513310-5 | Hodiny na žetóny |

33513400-3 | Časovače procesov |

33513500-4 | Časové spínače |

34000000-7 | Motorové vozidlá, prívesy a časti vozidiel |

34100000-8 | Motorové vozidlá |

34110000-1 | Osobné automobily |

34111000-8 | Polododávky (automobil kombi) |

34112000-5 | Limuzíny |

34113000-2 | Vozidlá s náhonom štyroch kolies |

34113100-3 | Džípy |

34113200-4 | Terénne a cestné vozidlá |

34113300-5 | Terénne vozidlá |

34114000-9 | Špeciálne vozidlá |

34114100-0 | Núdzové/pohotovostné vozidlá |

34114110-3 | Záchranné vozidlá |

34114120-6 | Paramedické vozidlá |

34114121-3 | Sanitky |

34114122-0 | Vozidlá na prepravu pacientov |

34114200-1 | Policajné automobily |

34114210-4 | Vozidlá na prepravu väzňov |

34114300-2 | Vozidlá pre sociálnu starostlivosť |

34114400-3 | Minibusy |

34115000-6 | Vozidlá s dieselovým motorom |

34116000-3 | Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb |

34117000-0 | Použité dopravné vozidlá |

34120000-4 | Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb |

34121000-1 | Autobusy |

34121100-2 | Autobusy verejnej dopravy |

34121200-3 | Kĺbové autobusy |

34121300-4 | Poschodové autobusy |

34121400-5 | Autobusy s nízkou podlahou |

34122000-8 | Zájazdové autobusy |

34130000-7 | Motorové vozidlá na prepravu tovaru |

34131000-4 | Nákladné vozidlá s dieselovým motorom |

34132000-1 | Nákladné vozidlá s pohonom na batériu |

34133000-8 | Kĺbové nákladné vozidlá |

34133100-9 | Cisternové vozidlá |

34133110-2 | Nákladné vozidlá s cisternou na palivo |

34134000-5 | Nákladné vozidlá s plochou korbou |

34135000-2 | Nákladné vozidlá s vyklápaním |

34136000-9 | Dodávkové automobily |

34136100-0 | Ľahké dodávkové automobily |

34136200-1 | Dodávkové automobily skriňové |

34137000-6 | Použité nákladné vozidlá |

34138000-3 | Cestné ťahače |

34139000-0 | Podvozky (chassis) |

34139100-1 | Podvozok s kabínou |

34139200-2 | Samotný podvozok |

34139300-3 | Kompletný podvozok |

34140000-0 | Ťažkotonážne motorové vozidlá |

34141000-7 | Terénne vyklápacie nákladné vozidlá (dampre) |

34142000-4 | Žeriavové automobily |

34142100-5 | Vozidlá so zdvižnou plošinou |

34142200-6 | Skipové nakladače |

34143000-1 | Vozidlá na zimnú údržbu ciest |

34144000-8 | Motorové vozidlá na špeciálne účely |

34144100-9 | Mobilné vrtné veže |

34144200-0 | Vozidlá pre núdzové/záchranné služby |

34144210-3 | Požiarnické vozidlá |

34144211-0 | Vozidlá s otočným rebríkom |

34144212-7 | Pomocné požiarne vozidlá |

34144213-4 | Požiarne striekačky |

34144220-6 | Havarijné vozidlá |

34144300-1 | Mobilné mosty |

34144400-2 | Vozidlá na údržbu ciest |

34144410-5 | Fekálne vozidlá |

34144420-8 | Vozidlá na posyp soľou |

34144430-1 | Zametacie vozidlá |

34144431-8 | Zametacie vozidlá s odsávaním |

34144440-4 | Vozidlá na posyp štrkom |

34144450-7 | Kropiace vozidlá |

34144500-3 | Vozidlá na smeti a odpadové vody |

34144510-6 | Vozidlá na smetí |

34144511-3 | Vozidlá na odvoz smetí |

34144512-0 | Vozidlá na zhutňovanie smetí |

34144520-9 | Cisterny na odpadové vody |

34144600-4 | Vojenské vozidlá |

34144600-4 | Útočné vozidlá |

34144700-5 | Úžitkové vozidlá |

34144710-8 | Nakladače na kolesách |

34144730-4 | Vozidlá na dopĺňanie paliva lietadiel |

34144740-7 | Vozidlá na odťahovanie lietadiel |

34144750-0 | Nákladné vozíky |

34144751-7 | Portálové vozíky |

34144760-3 | Pojazdné knižnice (bibliobusy) |

34144800-6 | Pojazdné obydlia |

34144900-7 | Vozidlá na elektrický pohon |

34144910-0 | Elektrické autobusy |

34200000-9 | Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy |

34210000-2 | Karosérie vozidiel |

34211000-9 | Karosérie autobusov |

34212000-6 | Karosérie sanitiek |

34213000-3 | Karosérie nákladných automobilov |

34220000-5 | Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery |

34221000-2 | Špeciálne mobilné kontajnery |

34221100-3 | Pohotovostné policajné vozidlá |

34221200-4 | Pohotovostné záchranné vozidlá |

34221300-5 | Vozidlá pre chemickú pohotovosť |

34223000-6 | Prívesy a návesy |

34223100-7 | Návesy |

34223200-8 | Vozidlá na doplňovanie pohonných hmôt |

34223300-9 | Prívesy |

34223310-2 | Univerzálne prívesy |

34223320-5 | Prívesy na prepravu koní |

34223330-8 | Mobilné jednotky na prívesoch |

34223340-1 | Cisternové prívesy |

34223350-4 | Prívesy s otočným rebríkom |

34223360-7 | Prívesy na dopĺňanie paliva |

34223370-0 | Prívesy s vyklápaním |

34223400-0 | Prívesy alebo návesy karavánového typu |

34224000-3 | Časti prívesov, návesov a iných vozidiel |

34300000-0 | Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov |

34310000-3 | Motory a časti motorov |

34311000-0 | Motory |

34311100-1 | Motory s vnútorným spaľovaním pre motorové vozidlá a motocykle |

34311110-4 | Zážihové motory |

34311120-7 | Vznetové motory |

34312000-7 | Časti motorov |

34312100-8 | Remene ventilátorov |

34312200-9 | Zážihové sviečky |

34312300-0 | Automobilové chladiče |

34312400-1 | Piesty |

34320000-6 | Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí |

34321000-3 | Nápravy |

34322000-0 | Brzdy a časti bŕzd |

34322100-1 | Brzdové zariadenia |

34322200-2 | Kotúčové brzdy |

34322300-3 | Brzdové obloženie |

34322400-4 | Brzdové platničky |

34322500-5 | Brzdové čeľuste |

34323000-7 | Prevodové skrine |

34324000-4 | Kolesá, ich časti a príslušenstvo |

34324100-5 | Zariadenie na vyvažovanie kolies |

34325000-1 | Tlmiče výfuku a výfukové rúry |

34326000-8 | Spojky a súvisiace časti |

34327000-5 | Volanty, stĺpiky riadenia a skrine riadenia |

34328000-2 | Zdviháky vozidiel |

34330000-9 | Skúšobné lavice |

34340000-2 | Súpravy na prestavbu vozidiel |

34350000-5 | Bezpečnostné pásy |

34360000-8 | Náhradné diely pre nákladné vozidlá |

34370000-1 | Náhradné diely pre dodávky |

34380000-4 | Náhradné diely pre osobné automobily |

34390000-7 | Príslušenstvo ťahačov/traktorov |

34400000-1 | Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky |

34410000-4 | Motocykle |

34411000-1 | Časti a príslušenstvo motocyklov |

34411100-2 | Prívesné vozíky motocyklov |

34411110-5 | Časti a príslušenstvo prívesných častí motocyklov |

34420000-7 | Motorové skútre |

34430000-0 | Bicykle s prídavným motorom |

34440000-3 | Bicykle |

34441000-0 | Bezmotorové bicykle |

34442000-7 | Časti a príslušenstvo bicyklov |

35000000-4 | Dopravné zariadenia |

35100000-5 | Lode a člny |

35110000-8 | Lode |

35111000-5 | Vojnové lode |

35111100-6 | Vojenské hliadkové plavidlá |

35111200-7 | Lietadlové lode |

35111300-8 | Ponorky |

35112000-2 | Lode a podobné plavidlá na prepravu osôb alebo tovaru |

35112100-3 | Lode na turistické plavby, trajekty a podobné zariadenia na prepravu osôb |

35112110-6 | Trajekty |

35112120-9 | Lode na turistické plavby |

35112200-4 | Plavidlá na prepravu tovaru |

35112210-7 | Lode na prepravu sypkého nákladu |

35112220-0 | Nákladné lode |

35112230-3 | Plavidlá pre nákladnú dopravu |

35112240-6 | Kontajnerové plavidlá |

35112250-9 | Plavidlá pre kombinovanú dopravu Ro-Ro |

35112260-2 | Cisternové lode - tankery |

35112270-5 | Lode na prepravu osobných automobilov |

35112280-8 | Chladiarenské lode |

35113000-9 | Rybárske a iné špeciálne plavidlá |

35113100-0 | Rybárske plavidlá a lode zariadené na priemyselné spracovanie alebo konzervovanie rybárskych výrobkov |

35113110-3 | Rybárske plavidlá |

35113120-6 | Lode zariadené na priemyselné spracovanie alebo konzervovanie rybárskych výrobkov |

35113200-1 | Lode na vlečenie alebo tlačenie iných lodí (remorkéry) |

35113300-2 | Rôzne plavidlá |

35113310-5 | Plávajúce bagre |

35113320-8 | Oceánske plávajúce doky |

35113330-1 | Plavidlá ako základňa pre potápačov |

35113331-8 | Plávajúce žeriavy |

35113340-4 | Plavidlá s výrobou na palube |

35113341-1 | Plavidlá pre seizmický prieskum |

35113342-8 | Prieskumné plavidlá |

35113343-5 | Plavidlá na kontrolu znečistenia |

35113400-3 | Núdzové/pohotovostné plavidlá |

35113410-6 | Požiarne plavidlá |

35113420-9 | Záchranné plavidlá |

35113430-2 | Majákové lode |

35114000-6 | Plávajúce alebo ponorné vŕtacie alebo ťažobné plošiny |

35114100-7 | Vŕtacie lode |

35114200-8 | Zdvižné vŕtacie súpravy |

35114300-9 | Vŕtacie súpravy pre vrtné plošiny |

35114400-0 | Plávajúce vŕtacie plošiny |

35114500-1 | Plávajúce ťažobné zariadenia |

35114600-2 | Poloponorné vŕtacie súpravy |

35114700-3 | Ťažobné plošiny |

35114710-6 | Mobilné plošiny |

35114720-9 | Pobrežné plošiny |

35114730-2 | Vŕtacie plošiny |

35115000-3 | Plávajúce konštrukcie |

35115100-4 | Signálne bóje |

35115200-5 | Plte |

35115210-8 | Nafukovacie člny |

35120000-1 | Člny |

35121000-8 | Špeciálne člny |

35121100-9 | Motorové člny |

35121110-2 | Strážne člny |

35121120-5 | Colné hliadkové člny |

35121130-8 | Policajné hliadkové člny |

35121140-1 | Záchranné člny |

35122000-5 | Rekreačné a športové člny |

35122100-6 | Plachetnice |

35122110-9 | Dvojtrupové plachetnice (katamarány) |

35122120-2 | Záchranné malé člny |

35122130-5 | Malé člny s plachtou |

35122140-8 | Malé plavidlá |

35122150-1 | Laminátové malé člny |

35122160-4 | Polotuhé malé člny |

35122200-7 | Nafukovacie plavidlá |

35122210-0 | Gumené malé člny |

35122220-3 | Kanoe |

35122300-8 | Veslárske člny |

35200000-6 | Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti |

35210000-9 | Železničné lokomotívy a tendre |

35211000-6 | Železničné lokomotívy na elektrický pohon |

35212000-3 | Dieselelektrické lokomotívy |

35213000-0 | Dieselové lokomotívy |

35214000-7 | Lokomotívne tendre |

35215000-4 | Lanovkové vozíky |

35220000-2 | Železničný a električkový vozňový park |

35221000-9 | Vozidlá na údržbu alebo traťovú službu železníc |

35222000-6 | Železničné a električkové osobné vozne a trolejbusy |

35222100-7 | Električkové osobné vozne |

35222200-8 | Železničné osobné vozne |

35222300-9 | Trolejbusy |

35222310-2 | Železničné vozne |

35222400-0 | Batožinové vozne a špecializované vozne |

35223000-3 | Železničné nákladné vozne |

35230000-5 | Časti železničných alebo električkových lokomotív alebo vozňového parku; mechanické zariadenia na kontrolu dopravy |

35231000-2 | Časti lokomotív a vozňového parku |

35231100-3 | Monoblokové kolesá |

35231200-4 | Nárazníky a spriahadlá |

35231300-5 | Sedadlá vozňov |

35231400-6 | Nápravy kolies a obruče/ráfy a iné časti lokomotív alebo vozňového parku |

35232000-9 | Mechanické návestné a zabezpečovacie zariadenia |

35300000-7 | Lietadlá a kozmické lode |

35310000-0 | Vrtuľníky a lietadlá |

35311000-7 | Lietadlá s pevnými krídlami |

35311100-8 | Lietadlá |

35311200-9 | Bezpilotné lietadlá |

35311300-0 | Pilotované lietadlá |

35311400-1 | Lietadlá na špeciálne použitie |

35312000-4 | Vrtuľníky |

35320000-3 | Kozmické lode, satelity a nosné rakety |

35321000-0 | Kozmické lode |

35322000-7 | Satelity |

35323000-4 | Štartovacie zariadenia kozmických lodí |

35330000-6 | Balóny, riaditeľné vzducholode a iné bezmotorové lietadlá |

35331000-3 | Klzáky |

35331100-4 | Rogalá |

35332000-0 | Balóny |

35333000-7 | Riaditeľné vzducholode |

35340000-9 | Časti lietadiel a kozmických lodí |

35341000-6 | Časti lietadiel |

35341100-7 | Letecké motory |

35341110-0 | Prúdové a turbovrtuľové motory |

35341111-7 | Prúdové motory |

35341112-4 | Turbovrtuľové motory |

35341120-3 | Reaktívne motory |

35341130-6 | Časti leteckých motorov |

35341131-3 | Časti prúdových alebo turbovrtuľových motorov |

35342000-3 | Časti vrtuľníkov |

35350000-2 | Zariadenia lietadiel alebo kozmických lodí, trenažérov, simulátorov a súvisiace časti |

35351000-9 | Zariadenie lietadiel |

35351100-0 | Podvozok/zariadenie na štartovanie lietadiel |

35351110-3 | Systémy leteckých katapultov |

35351200-1 | Palubné záchytné zariadenie |

35351300-2 | Letecké simulátory |

35351310-5 | Pozemné prístroje na letecký výcvik |

35400000-8 | Rôzne dopravné zariadenia |

35410000-1 | Káry ťahané koňom alebo ručne a iné nemechanicky poháňané vozidlá |

35411000-8 | Vozíky |

35420000-4 | Batožinové káry |

35421000-1 | Kočíky |

36000000-1 | Priemyselné tovary, nábytok, výrobky umeleckých remesiel, špeciálne výrobky a súvisiaci spotrebný tovar |

36100000-2 | Nábytok |

36110000-5 | Sedadlá, stoličky a súvisiace časti |

36111000-2 | Sedadlá s kovovou kostrou |

36111100-3 | Sedadlá pre civilné lietadlá |

36111200-4 | Sedadlá pre motorové vozidlá |

36111300-5 | Otočné sedadlá |

36111400-6 | Kancelárske, školské a iné sedadlá |

36111410-9 | Školské stoličky |

36111420-2 | Kancelárske stoličky |

36111430-5 | Divadelné sedadlá |

36111490-3 | Vystreľovacie (katapultovacie) sedadlá |

36112000-9 | Sedadlá s drevenou kostrou |

36112100-0 | Jedálenské stoličky |

36112200-1 | Kreslá |

36112300-2 | Lavice s operadlom |

36112400-3 | Lavice bez operadla |

36112500-4 | Rozkladacie lehátka |

36112600-5 | Taburetky |

36113000-6 | Plastové sedadlá |

36114000-3 | Časti sedadiel |

36114100-4 | Čalúnenie |

36115000-0 | Stoličky |

36120000-8 | Nábytok okrem nábytku pre domácnosť |

36121000-5 | Kancelársky nábytok |

36121100-6 | Kovový kancelársky nábytok |

36121110-9 | Kovové stoly |

36121120-2 | Kovové skrinky s policami |

36121130-5 | Kovové písacie stoly |

36121140-8 | Kovové kancelárske police |

36121150-1 | Kovové knižnice |

36121160-4 | Kovový archivačný systém |

36121161-1 | Kovové archivačné skrine |

36121162-8 | Kovové kartotékové skrine |

36121163-5 | Karuselové systémy |

36121164-2 | Kancelárske vozíky |

36121170-7 | Kovové skrine |

36121200-7 | Drevený kancelársky nábytok |

36121210-0 | Drevené stoly |

36121220-3 | Drevené skrinky s policami |

36121230-6 | Drevené písacie stoly |

36121240-9 | Drevené kancelárske police |

36121241-6 | Drevené archivačné police |

36121250-2 | Archivačný systém |

36121251-9 | Archivačné skrine |

36121252-6 | Kartotékové skrine |

36121253-3 | Závesné kartotéky |

36121254-0 | Drevené vozíky |

36121300-8 | Zobrazovacie jednotky |

36121400-9 | Nábytok k počítaču |

36121410-2 | Počítačové stoly |

36121500-0 | Triediace stoly |

36121510-3 | Triediace stojany |

36122000-2 | Nábytok do predajní |

36122100-3 | Vitríny |

36122200-4 | Pulty |

36122210-7 | Obslužné pulty |

36122308-5 | Zásobníky |

36123000-9 | Laboratórny nábytok |

36123100-0 | Laboratórne stoly |

36130000-1 | Nábytok pre domácnosť |

36131000-8 | Kuchynský nábytok a vybavenie |

36131100-9 | Príborníky |

36131200-0 | Police |

36131300-1 | Pracovné plochy |

36131400-2 | Skrine |

36131500-3 | Vstavané kuchyne |

36131600-4 | Digestory |

36132000-5 | Záhradný nábytok |

36133000-2 | Nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby |

36133100-3 | Nábytok do spálne |

36133110-6 | Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie |

36133111-3 | Pružné vložky do postelí |

36133112-0 | Matrace |

36133113-7 | Špeciálne mäkké vybavenie |

36133114-4 | Elektrické prikrývky |

36133115-1 | Gumené plachty |

36133116-8 | Skladacie lôžka |

36133120-9 | Nábytok do spálne okrem postelí a lôžkovín |

36133121-6 | Šatníky |

36133122-3 | Skrine so zásuvkami |

36133123-0 | Nočné stolíky |

36133200-4 | Nábytok do jedálne |

36133210-7 | Jedálenské stoly |

36133300-5 | Nábytok do obývacej izby |

36133310-8 | Písacie stoly a stoly |

36133311-5 | Písacie stoly |

36133312-2 | Stoly |

36133313-9 | Konferenčné stolíky |

36133320-1 | Knižnice |

36134000-9 | Nábytok do kúpeľne |

36140000-4 | Rôzny nábytok a vybavenie |

36141000-1 | Kovový nábytok |

36141100-2 | Regály |

36141200-3 | Dielenské pracovné stoly |

36141400-5 | Kovové sedačky |

36141500-6 | Stavebnicový nábytok |

36142000-8 | Mobilné police na knihy |

36143000-5 | Nábytok pre konferenčné miestnosti |

36144000-2 | Zariadenia pre výstavy |

36144100-3 | Výstavné stánky |

36145000-9 | Nábytok pre knižnice |

36145100-0 | Vybavenie knižníc |

36146000-6 | Nábytok do vstupných hál a recepcií |

36147000-3 | Plastový nábytok a nábytok z iných materiálov |

36147100-4 | Plastový nábytok |

36147110-7 | Plastové stoličky |

36147200-5 | Bambusový nábytok |

36148000-0 | Časti nábytku |

36150000-7 | Školský nábytok |

36151000-4 | Školské stoly a stoličky |

36151100-5 | Školské písacie stoly |

36151200-6 | Lavičky |

36152000-1 | Nábytok pre materské školy |

36153000-8 | Vzdelávacie vybavenie |

36153100-9 | Vybavenie na výuku |

36153110-2 | Spotrebný materiál na výuku |

36153200-0 | Učebné pomôcky a zariadenia |

36200000-3 | Klenoty a príbuzný tovar |

36210000-6 | Mince a medaily |

36211000-3 | Mince |

36212000-0 | Medaily |

36220000-9 | Zlatnícke a šperkárske výrobky |

36221000-6 | Perly |

36222000-3 | Zlatnícke výrobky |

36223000-0 | Výrobky z drahých kovov |

36224000-7 | Výrobky z drahokamov alebo polodrahokamov |

36225000-4 | Striebrotepecké výrobky |

36226000-1 | Darčeky pri odchode do dôchodku |

36300000-4 | Hudobné nástroje a ich časti |

36310000-7 | Hudobné nástroje |

36311000-4 | Klavíry |

36312000-1 | Organy |

36313000-8 | Strunové nástroje |

36314000-5 | Dychové nástroje |

36315000-2 | Elektrické hudobné nástroje |

36315100-3 | Syntetizátory |

36316000-9 | Bicie nástroje |

36320000-0 | Časti a príslušenstvo hudobných nástrojov |

36400000-5 | Športový tovar a výbava |

36410000-8 | Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku |

36411000-5 | Lyžiarske potreby |

36411100-6 | Lyže |

36412000-2 | Potreby pre vodné športy |

36412100-3 | Vodné lyže |

36413000-9 | Poľovnícke alebo rybárske potreby |

36414000-6 | Potreby na táborenie |

36415000-3 | Atletická výbava |

36416000-0 | Výbava na voľný čas |

36420000-1 | Výbava do telocvične |

36500000-6 | Hry a hračky; lunaparky |

36510000-9 | Bábiky |

36520000-2 | Hračky |

36521000-9 | Hudobné nástroje ako hračky |

36522000-6 | Hračky na kolesách |

36523000-3 | Skladačky (puzzles) |

36524000-0 | Hry |

36530000-5 | Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo spoločenské hry |

36531000-2 | Hracie karty |

36532000-9 | Videohry |

36533000-6 | Biliard |

36534000-3 | Hry fungujúce po vhodení mince alebo hracej známky |

36535000-0 | Kolotoče, hojdačky, strelnice a iné lunaparkové atrakcie |

36535100-1 | Hojdačky |

36535200-2 | Zariadenie ihrísk |

36600000-7 | Rôzne výrobky spracovateľského priemyslu a iné tovary |

36610000-0 | Prací spotrebný materiál |

36620000-3 | Školské bridlicové tabuľky alebo tabule na písanie alebo kreslenie |

36621000-0 | Čierne tabule |

36622000-7 | Bridlicové tabuľky na písanie |

36630000-6 | Umelé výrobky |

36631000-3 | Umelé ovocie |

36632000-0 | Umelé kvety |

36633000-7 | Umelá tráva |

36634000-4 | Umelý trávnik |

36635000-1 | Imitácia šperkov |

36640000-9 | Prístroje a zariadenia určené na demonštráciu |

36641000-6 | Informačné a propagačné výrobky |

36650000-2 | Dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice a palice so sedadielkom |

36651000-9 | Slnečníky |

36652000-6 | Dáždniky |

36653000-3 | Palice so sedadielkom |

36654000-0 | Vychádzkové palice |

36655000-7 | Časti, doplnky a príslušenstvo dáždnikov, slnečníkov, vychádzkových palíc a podobných potrieb |

36660000-5 | Pohrebný spotrebný materiál |

36670000-8 | Kuchynské vybavenie, potreby pre domácnosť a spotrebný materiál pre hromadné stravovanie |

36671000-5 | Kuchynské vybavenie |

36671100-6 | Kuchynské potreby |

36671110-9 | Kameninový/keramický/hlinený riad |

36671120-2 | Šálky a poháre |

36671121-9 | Šálky |

36671122-6 | Šáločky |

36671130-5 | Nádoby na jedlo |

36671140-8 | Poľné fľaše na vodu |

36671150-1 | Termosky |

36671160-4 | Tácky |

36671200-7 | Jedálenské a kuchynské potreby |

36671210-0 | Jedálenské potreby |

36671300-8 | Porcelán a kuchynské potreby |

36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |

36672100-3 | Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie |

36672110-6 | Príbor a taniere na jedno použitie |

36672120-9 | Šálky na jedno použitie |

36672200-4 | Tácky na jedlo |

36673000-9 | Metly a kefy rôzneho druhu |

36673100-0 | Metly |

36673200-1 | Kefy |

36673210-4 | Maliarske štetce |

36673220-7 | Štetce na kozmetické účely |

36673230-0 | Zubné kefky |

36673300-2 | Metly a kefy pre domácnosť |

36673310-5 | WC kefy |

36674000-6 | Zapaľovače, predmety z horľavých materiálov, pyrotechnika, zápalky a palivá z kvapalných alebo skvapalnených plynov |

36674100-7 | Zapaľovače cigariet |

36674200-8 | Pyroforické zliatiny |

36674300-9 | Zápalky |

36674400-0 | Plynné palivá do zapaľovačov |

36674500-1 | Pyrotechnika |

36674600-2 | Sviečky |

36675000-3 | Predmety používané na vlasy |

36675100-4 | Hrebene |

36675200-5 | Parochne |

36680000-1 | Kasárenské potreby |

36700000-8 | Požívatiny a spotrebný tovar |

36710000-1 | Požívatiny |

36711000-8 | Testovacie súpravy |

36712000-5 | Filtre |

36712100-6 | Filtračné vložky |

36712200-7 | Súčasti odevov |

36713000-2 | Sanitárne potreby |

36720000-4 | Tovary oslobodené od cla |

36730000-7 | Nevratné tovary |

36731000-4 | Položky na jedno použitie |

36731100-5 | Kondómy |

36731200-6 | Osobné potreby |

36800000-9 | Potreby pre umeleckých remeselníkov a maliarov |

36810000-2 | Potreby pre umeleckých remeselníkov |

36820000-5 | Potreby pre maliarov |

36820000-2 | Maliarske štetce |

36822000-9 | Rysovacie perá |

36822100-0 | Pastelky |

36822200-1 | Kresliace uhlie |

36822300-2 | Kriedy |

36822400-3 | Pastely |

36900000-0 | Špeciálne výrobky |

36910000-3 | Policajný výstroj |

36911000-0 | Terče na nácvik streľby |

36912000-7 | Výstroj na potláčanie nepokojov |

36920000-6 | Recyklované výrobky |

36930000-9 | Bezpečnostné zariadenia |

36931000-6 | Bezpečnostné príslušenstvo |

36932000-3 | Bezpečnostné vaky |

36933000-0 | Pečate |

36934000-7 | Štítky |

36940000-2 | Ušné značky pre zvieratá |

36941000-9 | Ušné značky pre hovädzí dobytok |

36950000-5 | Škatule na kompost |

36960000-8 | Známky |

36970000-1 | Striekacie kabíny |

36980000-4 | Tyče na označenie okrajov cesty v snehu |

37000000-8 | Zhodnotené druhotné suroviny |

37100000-9 | Zhodnotené druhotné kovové suroviny |

37200000-0 | Zhodnotené druhotné nekovové suroviny |

40000000-2 | Elektrická energia, plyn, jadrová energia a palivá, para, teplá voda a iné zdroje energie |

40100000-3 | Elektrická energia |

40200000-4 | Výroba plynu |

40210000-7 | Svietiplyn a podobné plyny |

40220000-0 | Rozvod plynu potrubím |

40300000-5 | Para, teplá voda a súvisiace produkty |

40310000-8 | Teplá voda |

40320000-1 | Para |

40330000-4 | Mestské vykurovanie |

40340000-7 | Diaľkové vykurovanie |

40400000-6 | Slnečná energia |

40410000-9 | Slnečné kolektory |

40411000-6 | Slnečné kolektory na výrobu tepla |

40412000-3 | Slnečné fotoelektrické moduly |

40420000-2 | Solárne zariadenia |

40500000-7 | Jadrové palivá |

40510000-0 | Urán |

40520000-3 | Plutónium |

40530000-6 | Rádioaktívne materiály |

40540000-9 | Rádioizotopy |

41000000-9 | Zachytená a vyčistená voda |

41100000-0 | Prírodná voda |

41110000-3 | Pitná voda |

41120000-6 | Nepitná voda |

45000000-7 | Stavebné práce |

45100000-8 | Príprava staveniska |

45110000-1 | Búranie budov a demolačné práce a zemné práce |

45111000-8 | Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce |

45111100-9 | Demolačné práce |

45111200-0 | Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce |

45111210-3 | Odstreľovanie a súvisiace práce pri odstraňovaní horniny |

45111211-0 | Odstreľovacie práce |

45111212-7 | Práce pri odstraňovaní horniny |

45111213-4 | Práce pri vyčisťovaní stavenísk |

45111214-1 | Práce pri odpratávaní následkov odstreľovania |

45111220-6 | Práce pri odstraňovaní následkov premývania |

45111230-9 | Práce pri stabilizácii podložia |

45111240-2 | Odvodňovacie zemné práce |

45111250-5 | Prieskumné zemné práce |

45111260-8 | Príprava územia na ťažbu |

45111290-7 | Primárne práce k službám |

45111291-4 | Úprava terénu na stavenisku |

45112000-5 | Výkopové zemné práce a presun zemín |

45112100-6 | Práce pri hĺbení drenáži |

45112200-7 | Odstránenie pôdy |

45112210-0 | Odstránenie pôdneho zvršku |

45112300-8 | Vyplňovanie a rekultivačné práce |

45112310-1 | Vyplňovacie práce |

45112320-4 | Rekultivačné práce |

45112330-7 | Rekultivácia staveniska |

45112340-0 | Dekontaminácia pôdy |

45112350-3 | Rekultivácia neobrábanej pôdy |

45112400-9 | Výkopové práce |

45112410-2 | Výkop hrobov |

45112420-5 | Výkop základov |

45112440-1 | Terasovanie svahov |

45112441-8 | Terasovanie |

45112450-4 | Výkopové práce na archeologických náleziskách |

45112500-0 | Presun zemín |

45112600-1 | Vyplňovanie eróznych korýt |

45112700-2 | Terénne úpravy |

45112710-5 | Terénne úpravy trávnatých oblastí |

45112711-2 | Terénne úpravy parkov |

45112712-9 | Terénne úpravy záhrad |

45112713-6 | Terénne úpravy strešných záhrad |

45112714-3 | Terénne úpravy cintorínov |

45112720-8 | Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí |

45112721-5 | Terénne úpravy golfových ihrísk |

45112722-2 | Terénne úpravy jazdeckých areálov |

45112723-9 | Terénne úpravy ihrísk |

45112730-1 | Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá |

45112740-4 | Terénne úpravy letísk |

45113000-2 | Práce na stavenisku |

45120000-4 | Prieskumné vrty a vrtné práce |

45121000-1 | Prieskumné vrty |

45122000-8 | Prieskumné vrtné práce |

45200000-9 | Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb |

45210000-2 | Stavebné práce na stavbe budov |

45211000-9 | Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov |

45211100-0 | Stavebné práce na stavbe domov |

45211200-1 | Ubytovanie pre dôchodcov/mentálne/fyzicky postihnutých |

45211300-2 | Domy |

45211310-5 | Kúpeľne |

45211320-8 | Verandy |

45211340-4 | Viacbytové budovy |

45211341-1 | Byty |

45211350-7 | Polyfunkčné budovy |

45211360-0 | Mestská výstavba (urbanizácia) |

45212000-6 | Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie |

45212100-7 | Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas |

45212110-0 | Strediská voľného času |

45212120-3 | Tematické parky |

45212130-6 | Lunaparky |

45212140-9 | Rekreačné zariadenia |

45212150-2 | Kiná |

45212160-5 | Kasína |

45212170-8 | Budovy zábavných stredísk |

45212171-5 | Zábavné centrá |

45212172-2 | Rekreačné strediská |

45212180-1 | Predajne vstupeniek |

45212190-4 | Práce súvisiace s ochranou pred slnečným žiarením |

45212200-8 | Stavebné práce na stavbe športových zariadení |

45212210-1 | Jednoúčelové športové zariadenia |

45212211-8 | Zimné štadióny |

45212212-5 | Stavebné práce na stavbe bazénov |

45212220-4 | Polyfunkčné športové zariadenia |

45212221-1 | Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách |

45212222-8 | Telocvične |

45212223-5 | Zariadenia pre zimné športy |

45212224-2 | Štadióny |

45212225-9 | Športové haly |

45212290-5 | Opravy a údržba súvisiace so športovými zariadeniami |

45212300-9 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru |

45212310-2 | Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely |

45212311-9 | Umelecké galérie |

45212312-6 | Výstavné strediská |

45212313-3 | Múzeá |

45212320-5 | Stavebné práce na stavbe budov určených na umelecké vystúpenia |

45212321-2 | Posluchárne |

45212322-9 | Divadlá |

45212330-8 | Knižnice |

45212331-5 | Multimediálne knižnice |

45212340-1 | Prednáškové sály |

45212350-4 | Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu |

45212351-1 | Praveké pamiatky |

45212352-8 | Priemyselné pamiatky |

45212353-5 | Paláce |

45212354-2 | Hrady |

45212360-7 | Cirkevné budovy |

45212361-4 | Kostoly |

45212400-0 | Ubytovacie a reštauračné budovy |

45212410-3 | Stavebné práce na stavbe obytných budov |

45212411-0 | Hotely |

45212412-7 | Internáty/ubytovne |

45212413-4 | Krátkodobé ubytovacie zariadenia |

45212420-6 | Stavebné práce na stavbe reštaurácií a podobných zariadení |

45212421-3 | Reštaurácie |

45212422-0 | Závodné/školské jedálne |

45212423-7 | Bufety |

45213000-3 | Stavebné práce na stavbe komerčných budov, obchodných domov a priemyselných budov, budovách súvisiacich s dopravou |

45213100-4 | Stavebné práce na stavbe komerčných budov |

45213110-7 | Budovy obchodov |

45213111-4 | Nákupné strediská |

45213112-1 | Obchodné jednotky |

45213120-0 | Poštové úrady |

45213130-3 | Banky |

45213140-6 | Trhy |

45213141-3 | Tržnice |

45213142-0 | Trhoviská |

45213150-9 | Kancelárske budovy |

45213200-5 | Stavebné práce na stavbe obchodných domov a priemyselných budov |

45213210-8 | Chladiarenské zariadenia |

45213220-1 | Stavebné práce na stavbe obchodných domov |

45213221-8 | Sklady |

45213230-4 | Bitúnky |

45213240-7 | Poľnohospodárske budovy |

45213241-4 | Stodoly |

45213242-1 | Kravíny |

45213250-0 | Stavebné práce na stavbe priemyselných budov |

45213251-7 | Priemyselné jednotky |

45213252-4 | Dielne |

45213300-6 | Budovy súvisiace s dopravou |

45213310-9 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s cestnou dopravou |

45213311-6 | Autobusové stanice |

45213312-3 | Parkovacie domy |

45213313-0 | Budovy s parkoviskom, čerpadlom a motorestom |

45213314-7 | Autobusové garáže |

45213320-2 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou |

45213321-9 | Železničné stanice |

45213322-6 | Budova konečnej železničnej stanice |

45213330-5 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s leteckou dopravou |

45213331-2 | Letiskové budovy |

45213333-9 | Riadiace veže letiska |

45213340-8 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s vodnou dopravou |

45213341-5 | Budova konečnej stanice trajektu |

45213320-2 | Terminály kombinovanej dopravy Ro-Ro |

45213350-1 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre rôzne druhy dopravy |

45213111-8 | Hangár určený na údržbu |

45213112-5 | Servisné/obslužné depo |

45214000-0 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom |

45214100-1 | Stavebné práce na stavbe budov materských škôl |

45214100-1 | Stavebné práce na stavbe budov škôl |

45214110-5 | Základné školy |

45214120-8 | Stredné školy /gymnáziá |

45214130-1 | Zvláštne školy |

45214300-3 | Stavebné práce na stavbe budov vyšších odborných škôl |

45214310-6 | Vyššie odborné školy |

45214320-9 | Vyššie technické odborné školy |

45214400-4 | Stavebné práce na stavbe budov univerzít |

45214410-7 | Technické univerzity |

45214420-0 | Prednáškové sály |

45214430-3 | Jazykové laboratóriá |

45214500-5 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre ďalšie vzdelávanie |

45214600-6 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre výskum |

45214610-9 | Budovy laboratórií |

45214620-2 | Výskumné a skúšobné zariadenia |

45214630-5 | Vedecké zariadenia |

45214640-8 | Meteorologické stanice |

45214700-7 | Stavebné práce na stavbe budov internátov |

45214800-8 | Budovy školiacich zariadení |

45215000-7 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody |

45215100-8 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo |

45215110-1 | Kúpele |

45215120-4 | Špeciálne zdravotnícke budovy |

45215130-7 | Kliniky |

45215140-0 | Nemocničné zariadenia |

45215141-7 | Operačné sály |

45215142-4 | Jednotky intenzívnej starostlivosti |

45215143-1 | Diagnostické skríningové ambulancie |

45215144-8 | Skríningové ambulancie |

45215145-5 | Fluoroskopická ambulancia |

45215146-2 | Patologická ambulancia |

45215147-9 | Ambulancia súdneho lekárstva |

45215148-6 | Katetrizačná miestnosť |

45215200-9 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby |

45215210-2 | Stavebné práce na stavbe budov dotovaných obytných domov |

45215212-6 | Domovy pre dôchodcov |

45215213-3 | Domy ošetrovateľskej starostlivosti |

45215214-0 | Obytné domy |

45215215-7 | Detské domovy |

45215220-5 | Stavebné práce na stavbe sociálnych zariadení okrem dotovaných obytných domov |

45215221-2 | Strediská dennej starostlivosti |

45215222-9 | Občianske strediská |

45215300-0 | Stavebné práce pre krematóriá |

45215400-1 | Cintorínske práce |

45215500-2 | Verejné záchody |

45215510-5 | Opravy a údržba verejných záchodov |

45215600-4 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom alebo pohotovostnými službami a na vojenských budovách |

45215100-5 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom alebo pohotovostnými službami |

45215110-8 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom |

45215111-5 | Policajné stanice |

45215112-2 | Budovy súdov |

45215113-9 | Budovy väzení |

45215114-6 | Budovy parlamentov a verejných zhromaždení |

45215120-1 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s pohotovostnými službami |

45215121-8 | Požiarna stanica |

45215122-5 | Ošetrovne |

45215123-2 | Budovy horskej služby |

45215124-9 | Stanice záchranných člnov |

45215125-6 | Budovy pre pohotovostné oddiely |

45215126-3 | Budovy pobrežnej stráže |

45215127-0 | Záchranné služby |

45215128-7 | Majáky |

45215200-6 | Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení |

45215210-9 | Vojenské jedálne |

45215220-2 | Vojenské bunkre |

45215230-5 | Vojenské kryty |

45215240-8 | Kasárne |

45220000-5 | Inžinierske práce a stavebné práce |

45221000-2 | Stavebné práce na mostoch a tuneloch, šachtách a podzemných dráhach |

45221100-3 | Stavebné práce na mostoch |

45221110-6 | Mosty |

45221111-3 | Cestné mosty |

45221112-0 | Železničné mosty |

45221113-7 | Mosty pre peších |

45221114-4 | Stavebné práce pre železné mosty |

45221115-1 | Stavebné práce pre oceľové mosty |

45221117-5 | Mostné váhy |

45221118-2 | Potrubné mosty |

45221119-9 | Obnova mostov |

45221120-9 | Viadukty |

45221121-6 | Cestné viadukty |

45221122-3 | Železničné viadukty |

45221200-4 | Stavebné práce na tuneloch, šachtách a podzemných dráhach |

45221210-7 | Zakryté alebo čiastočne zakryté výkopy |

45221211-4 | Podjazdy/podchody |

45221213-8 | Zakryté alebo čiastočne zakryté železničné výkopy |

45221214-5 | Zakryté alebo čiastočne zakryté cestné výkopy |

45221220-0 | Priepusty |

45221230-3 | Šachty |

45221240-6 | Stavebné práce na tuneloch |

45221241-3 | Cestné tunely |

45221242-0 | Železničné tunely |

45221243-7 | Tunely pre peších |

45221244-4 | Kanalizačné tunely |

45221245-1 | Tunely popod rieku |

45221246-8 | Podmorské tunely |

45221247-5 | Práce na razení tunelov |

45221248-2 | Paženie tunelov |

45221250-9 | Podzemné práce okrem tunelov, šácht a podzemných dráh |

45222000-9 | Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh |

45222100-0 | Zariadenia na spracovanie odpadu |

45222110-3 | Skládky odpadu |

45222200-1 | Vojenské stavebné práce |

45222210-4 | Vojenské inžinierske práce |

45223000-6 | Konštrukcie |

45223100-7 | Montáž kovových konštrukcií |

45223110-0 | Inštalácia kovových konštrukcií |

45223200-8 | Konštrukčné práce |

45223210-1 | Oceľové konštrukcie |

45223220-4 | Škrupinové konštrukcie |

45223300-9 | Parkoviská |

45223310-2 | Podzemné parkoviská |

45223320-5 | Cvičné a parkovacie priestory pre výcvik vodičov |

45223400-0 | Radarové stanice |

45223500-1 | Konštrukcie zo železobetónu |

45223600-2 | Psie búdy |

45223700-3 | Parkovisko s čerpadlom a motorestom |

45223710-6 | Odpočívadlá pri cestách s parkoviskom, čerpadlom a motorestom |

45223720-9 | Benzínové/plynové stanice |

45223800-4 | Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií |

45223810-7 | Prefabrikované konštrukcie |

45223820-0 | Prefabrikované diely a ich súčasti |

45223821-7 | Prefabrikované diely |

45223822-4 | Prefabrikované súčasti |

45230000-8 | Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch |

45231000-5 | Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení |

45231100-6 | Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení |

45231110-9 | Kladenie potrubných vedení |

45231111-6 | Dvíhanie a prekládka potrubných vedení |

45231112-3 | Inštalácia potrubného systému |

45231113-0 | Prekládka potrubných vedení |

45231200-7 | Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu |

45231210-0 | Stavebné práce pre ropovody |

45231220-3 | Stavebné práce pre plynovody |

45231221-0 | Hlavné prívodné plynové potrubie |

45231222-7 | Práce na plynojemoch |

45231223-4 | Doplnkové práce na rozvode plynu |

45231300-8 | Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie |

45231400-9 | Stavebné práce na stavbe elektrických vedení |

45231500-0 | Práce na stavbe potrubných vedení rozvádzajúcich stlačený plyn |

45231510-3 | Práce na stavbe potrubných vedení rozvádzajúcich stlačený plyn pre poštový systém |

45231600-1 | Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení |

45232000-2 | Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov |

45232100-3 | Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení vody |

45232120-9 | Závlahové práce |

45232121-6 | Závlahové potrubie |

45232130-2 | Potrubie na odvádzanie dažďovej vody |

45232140-5 | Hlavné potrubie diaľkového vykurovania |

45232141-2 | Vykurovacie práce |

45232142-9 | Výmenníkové stanice |

45232150-8 | Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody |

45232151-5 | Renovácia hlavného vodovodu |

45232152-2 | Čerpacie/prečerpávacie stanice |

45232153-9 | Stavebné práce pre vodárenské veže |

45232200-4 | Pomocné práce na stavbe elektrických vedení |

45232210-7 | Výstavba nadzemných vedení |

45232220-0 | Rozvodňa |

45232221-7 | Transformátorovne |

45232300-5 | Stavebné a doplnkové práce na stavbe telefónnych a komunikačných vedení |

45232310-8 | Stavebné práce na stavbe telefónnych vedení |

45232311-5 | Núdzové telefónne linky pri cestách |

45232320-1 | Káblové vysielacie rozvody |

45232330-4 | Vztyčovanie antén |

45232331-1 | Doplnkové práce pre vysielanie |

45232332-8 | Doplnkové práce pre telekomunikácie |

45232340-7 | Základné stanice pre mobilné telefónne siete |

45232400-6 | Stavebné práce na stavbe kanalizácie |

45232410-9 | Kanalizačné práce |

45232411-6 | Potrubie na znečistenú vodu |

45232420-2 | Práce s odpadovými vodami |

45232421-9 | Práce na úprave odpadových vôd |

45232422-6 | Práce na úprave kalu |

45232423-3 | Čerpacia stanica odpadových vôd |

45232424-0 | Kanalizačný odtok odpadových vôd |

45232430-5 | Úpravňa vody |

45232431-2 | Čerpacia stanica odpadovej vody |

45232440-8 | Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení |

45232450-1 | Odvodňovacie stavebné práce |

45232451-8 | Odvodňovacie a povrchové práce |

45232452-5 | Odvodňovacie práce |

45232453-2 | Drenáž |

45232460-4 | Sanitárne práce |

45232470-7 | Stanica odpadovej vody |

45233000-9 | Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest |

45233100-0 | Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest |

45233110-3 | Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií |

45233120-6 | Stavebné práce na výstavbe ciest |

45233121-3 | Stavebné práce na výstavbe hlavných cestách |

45233122-0 | Okružné komunikácie/cesty |

45233123-7 | Cesty druhej triedy |

45233124-4 | Hlavné dopravné cesty |

45233125-1 | Cestné križovatky |

45233125-7 | Mimoúrovňové križovatky |

45233127-5 | Križovatky v tvare T |

45233128-2 | Kruhové objazdy |

45233129-9 | Križovatky |

45233130-9 | Stavebné práce na výstavbe diaľnic |

45233131-6 | Stavebné práce na výstavbe visutých diaľnic |

45233139-3 | Práce na údržbe diaľnic |

45233140-2 | Práce na ceste |

45233141-9 | Práce na údržbe ciest |

45233142-6 | Práce na oprave ciest |

45233144-0 | Nadjazdy |

45233150-5 | Práce na spomaľovacích jazdných úsekoch |

45233160-8 | Cestičky a iné spevnené povrchy |

45233161-5 | Chodníky |

45233162-2 | Cyklistické cestičky |

45233200-1 | Rôzne práce vrchnej stavby |

45233210-4 | Práce vrchnej stavby diaľnic |

45233220-7 | Práce vrchnej stavby ciest |

45233221-4 | Natieračské práce povrchu vozoviek |

45233222-1 | Dláždenie |

45233223-8 | Obnova povrchu vozoviek |

45233224-5 | Vozovka s dvoma jazdnými pruhmi |

45233225-2 | Vozovka s jedným jazdným pruhom |

45233226-9 | Príjazdová cesta |

45233227-6 | Príjazdová komunikácia (na/z diaľnice) |

45233228-3 | Zošľachtenie povrchu |

45233229-0 | Práce na údržbe krajníc |

45233250-6 | Práce na úprave povrchu okrem ciest |

45233251-3 | Práce na obnove povrchu |

45233252-0 | Práce vrchnej stavby ulíc |

45233253-7 | Práce vrchnej stavby chodníkov |

45233260-9 | Cesty pre chodcov |

45233261-6 | Nadchody |

45233262-3 | Pešie zóny |

45233270-2 | Natieračské práce parkovacích plôch |

45233280-5 | Montáž cestných bariér |

45233290-8 | Inštalácia dopravných značiek |

45233291-5 | Inštalácia dopravných majákov |

45233292-2 | Inštalácia bezpečnostného zariadenia |

45233293-9 | Inštalácia vybavenia ulíc |

45233294-6 | Inštalácia cestnej signalizácie |

45233300-2 | Práce spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov |

45233310-5 | Práce spodnej stavby diaľnic |

45233320-8 | Práce spodnej stavby ciest |

45233330-1 | Práce spodnej stavby ulíc |

45233340-4 | Práce spodnej stavby chodníkov |

45234000-6 | Stavebné práce na stavbe železníc a lanových dopravných systémov |

45234100-7 | Stavebné práce na výstavbe železníc |

45234110-0 | Práce na stavbe medzimestských železníc |

45234111-7 | Mestská železnica |

45234112-4 | Železničné depo |

45234113-1 | Demolácia tratí |

45234114-8 | Železničné násypy |

45234115-5 | Práce na stavbe železničnej signalizácie |

45234116-2 | Stavebné práce na výstavbe železničnej trate |

45234120-3 | Práce na stavbe mestskej železnice |

45234121-0 | Práce na stavbe električkovej trate |

45234122-7 | Práce na stavbe podzemnej železničnej trate |

45234123-4 | Práce na stavbe čiastočne podzemnej železničnej trate |

45234124-1 | Podzemná osobná železničná doprava |

45234125-8 | Podzemná železničná stanica |

45234126-5 | Stavebné práce na výstavbe električkových koľajníc |

45234127-2 | Električkové depo |

45234128-9 | Nástupištia elekričiek |

45234129-6 | Stavebné práce na výstavbe mestskej železničnej trate |

45234200-8 | Lanové dopravné systémy |

45234210-1 | Lanové dopravné systémy s kabínkami |

45234220-4 | Stavebné práce pre lyžiarske vleky |

45234230-7 | Stavebné práce pre sedačkové lanovky |

45234240-0 | Pozemné lanovky |

45234250-3 | Lanovka/lanová visutá dráha |

45235000-3 | Stavebné práce na stavbe letísk, vzletových a pristávacích dráh a prevádzkových plôch |

45235100-4 | Stavebné práce na stavbe veľkých letísk |

45235110-7 | Stavebné práce na stavbe malých letísk |

45235111-4 | Vozovky letísk |

45235200-5 | Stavebné práce na stavbe vzletových a pristávacích plôch |

45235210-8 | Obnova povrchu vzletových a pristávacích plôch |

45235300-6 | Stavebné práce na stavbe prevádzkových plôch letísk |

45235310-9 | Rolovacia dráha |

45235311-6 | Vozovka rolovacej dráhy |

45235320-2 | Výstavba parkovacích plôch pre lietadlá |

45236000-0 | Stavebné práce na stavbe plôch |

45236100-1 | Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia |

45236110-4 | Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská |

45236111-1 | Stavebné práce na stavbe plôch pre golfové ihriská |

45236112-8 | Stavebné práce na stavbe plôch pre tenisové kurty |

45236113-5 | Stavebné práce na stavbe plôch pre závodiská |

45236114-2 | Stavebné práce na stavbe plôch pre bežecké dráhy |

45236119-7 | Opravárenské práce na športových ihriskách |

45236200-2 | Stavebné práce na stavbe plôch pre rekreačné zariadenia |

45236210-5 | Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská |

45236220-8 | Stavebné práce na stavbe plôch pre zoologické záhrady |

45236230-1 | Stavebné práce na stavbe plôch pre záhrady |

45236250-7 | Stavebné práce na stavbe plôch pre parky |

45236290-9 | Opravárenské práce na rekreačných zariadeniach |

45236300-3 | Stavebné práce na stavbe plôch pre cintoríny |

45240000-1 | Výstavba vodných diel |

45241000-8 | Výstavba prístavov |

45241100-9 | Pobrežné hrádze |

45241200-0 | Výstavba predbrežných terminálov in situ |

45241300-1 | Móla |

45241400-2 | Doky |

45241500-3 | Prístavná hrádza |

45241600-4 | Inštalácia osvetlenia prístavu |

45242000-5 | Výstavba zariadení pre voľný čas pri vode |

45242100-6 | Výstavba zariadení pre vodné športy |

45242110-9 | Výstavba zariadení na spúšťanie lodí na vodu |

45242200-7 | Prístav |

45242210-0 | Prístav pre jachty |

45243000-2 | Diela pobrežnej ochrany |

45243100-3 | Diela na ochranu útesov |

45243110-6 | Diela na stabilizáciu útesov |

45243200-4 | Vlnolamy |

45243300-5 | Morské vlnolamy |

45243400-6 | Práce na spevňovaní pláže |

45243500-7 | Morské ochranné zariadenia |

45243510-0 | Práce na stavbe hrádzi |

45243600-8 | Mólo |

45244000-9 | Námorná výstavba |

45244100-0 | Námorné zariadenia |

45246000-3 | Regulácia riek a protipovodňové práce |

45246100-4 | Výstavba riečnych hrádzi |

45246200-5 | Práce na ochranu brehov riek |

45246400-7 | Protipovodňové práce |

45246410-0 | Údržba protipovodňových ochranných zariadení |

45246500-8 | Promenády |

45246510-1 | Drevený chodník/promenáda na pláži |

45247000-0 | Výstavba priehrad, kanálov, zavlažovacích kanálov a akvaduktov |

45247100-1 | Výstavba vodných ciest |

45247110-4 | Výstavba kanálov |

45247111-1 | Zavlažovacie kanály |

45247112-8 | Odvodňovací kanál |

45247120-7 | Vodné cesty okrem kanálov |

45247130-0 | Akvadukty |

45247200-2 | Výstavba priehrad a podobných pevných (nepohyblivých) stavieb |

45247210-5 | Priehrada |

45247211-2 | Priehradná stena |

45247212-9 | Práce na vystužovaní hrádze |

45247220-8 | Prepadová hať/priepad |

45247230-1 | Val, ochranný múr |

45247240-4 | Statická hrádza/priehrada |

45247270-3 | Výstavba nádrží |

45248000-7 | Výstavba hydromechanických zariadení |

45248100-8 | Plavebné komory |

45248200-9 | Suché doky |

45248300-0 | Stavebné práce pre plávajúce doky |

45248400-1 | Prístavné plošiny |

45248500-2 | Mobilné hrádze/priehrady |

45250000-4 | Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu, a budov, súvisiacich s ropným a plynárenským priemyslom |

45251000-1 | Výstavba elektrární a teplární |

45251100-2 | Výstavba elektrární |

45251110-5 | Jadrové elektrárne |

45251111-2 | Stavebné práce pre jadrové reaktory |

45251120-8 | Vodné elektrárne |

45251130-1 | Zariadenia na získavanie energie z vĺn |

45251140-4 | Tepelná elektráreň |

45251141-1 | Geotermálna elektráreň |

45251142-8 | Tepelná elektráreň používajúca ako palivo drevo |

45251143-5 | Energetický závod na generovanie stlačeného vzduchu |

45251150-7 | Stavebné práce pre chladiace veže |

45251160-0 | Práce na veterných elektrárňach |

45251200-3 | Tepláreň |

45251210-6 | Kombinovaná tepláreň |

45251220-9 | Paro-plynová elektráreň |

45251230-2 | Energetický závod na generovanie pary |

45251240-5 | Energetický závod na generovanie plynov vznikajúcich na skládkach |

45251250-8 | Tepláreň diaľkového vykurovania |

45252000-8 | Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu |

45252100-9 | Čistička odpadových vôd |

45252110-2 | Mobilné zariadenia |

45252120-5 | Úpravňa vody |

45252121-2 | Sedimentačné zariadenia |

45252122-9 | Autoklávy na odpadové vody |

45252123-9 | Triediace zariadenia |

45252124-3 | Bagrovacie a čerpacie práce |

45252125-0 | Práce pri skládkovaní hornín |

45252126-7 | Úpravňa pitnej vody |

45252127-4 | Čistiareň odpadovej vody |

45252130-8 | Zariadenie čističiek odpadovej vody |

45252140-1 | Zariadenie na odvodňovanie kalu |

45252150-4 | Zariadenie na manipuláciu s uhlím |

45252200-0 | Zariadenie čistiacich staníc |

45252210-3 | Čistička vody |

45252300-1 | Spaľovňa odpadu |

45253000-5 | Výstavba chemických závodov |

45253100-6 | Demineralizačné zariadenie |

45253200-7 | Odsírovacie zariadenie |

45253300-8 | Destilačné alebo rektifikačné zariadenie |

45253310-1 | Závod na destiláciu vody |

45253320-4 | Závod na destiláciu alkoholu |

45253400-9 | Výstavba petrochemických závodov |

45253500-0 | Výstavba farmaceutických závodov |

45253600-1 | Deionizačné zariadenie |

45253700-2 | Digerovacie zariadenie |

45253800-3 | Kompostovacie zariadenie |

45254000-2 | Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu |

45254100-3 | Výstavba objektov pre ťažbu |

45254110-6 | Ústie/ohlbeň jamy |

45254200-4 | Výstavba výrobných závodov |

45255000-9 | Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu |

45255100-0 | Stavebné práce pre ťažobné plošiny |

45255110-3 | Vrty |

45255120-6 | Zariadenia plošín |

45255121-3 | Zariadenia hornej paluby |

45255200-1 | Rafinéria ropy |

45255210-4 | Ropný terminál |

45255300-2 | Plynový terminál |

45255400-3 | Montážne práce |

45255410-6 | Montážne práce na pobreží |

45255420-9 | Montážne práce na súši |

45255430-2 | Demolácia ropných plošín |

45255500-4 | Vrtné a prieskumné práce |

45255600-5 | Vrtné konštrukcie zo špirálových rúrok |

45255700-6 | Závod na splyňovanie uhlia |

45255800-7 | Závod na výrobu plynu |

45259000-7 | Opravy a údržba zariadenia |

45259100-8 | Opravy a údržba čističiek odpadových vôd |

45259200-9 | Opravy a údržba čistiacich staníc |

45259300-0 | Opravy a údržba teplární |

45259900-6 | Práce na zvyšovaní parametrov zariadení |

45260000-7 | Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce |

45261000-4 | Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce |

45261100-5 | Montáž strešných konštrukcií |

45261200-6 | Pokrývačské práce a nátery striech |

45261210-9 | Pokrývačské práce |

45261211-6 | Kladenie krytinovej škridly |

45261212-3 | Kladenie krytinovej bridlice |

45261213-0 | Kladenie strešnej krytiny z kovu |

45261214-7 | Kladenie asfaltovej strešnej krytiny |

45261220-2 | Nátery striech a iné práce na povrchovej úprave striech |

45261221-9 | Nátery striech |

45261222-6 | Povrchová úprava striech cementovým poterom |

45261300-7 | Klampiarske práce |

45261310-0 | Lemovanie plechom |

45261320-3 | Inštalovanie odkvapových žľabov |

45261400-8 | Oplechovanie |

45261410-1 | Strešné izolačné práce |

45261420-7 | Izolačné práce proti vode |

45261900-3 | Opravy a údržba striech |

45261910-6 | Opravy striech |

45261920-9 | Údržba striech |

45262000-1 | Špecializované remeselnícke stavebné práce okrem strešných prác |

45262100-2 | Lešenárske práce |

45262110-5 | Demontáž lešení |

45262120-8 | Montáž lešení |

45262200-3 | Základové práce a vŕtanie vodných studní |

45262210-6 | Základové práce |

45262211-3 | Pilotáž |

45262212-0 | Paženie rýh |

45262213-7 | Technika membránových stien |

45262220-9 | Vŕtanie vodných studní |

45262300-4 | Betonárske práce |

45262310-7 | Železobetonárske práce |

45262311-4 | Betonárske práce hrubej stavby |

45262320-0 | Vyrovnávacie práce |

45262321-7 | Vyrovnávanie podláh betónom |

45262330-3 | Opravy betónom |

45262340-6 | Liatie betónovej zmesi |

45262350-9 | Betonárske práce z betónu bez výstuže |

45262360-2 | Úprava cementovou maltou |

45262370-5 | Zhotovovanie betónových nánosov/omietok |

45262400-5 | Montáž kovových konštrukcií |

45262410-8 | Montáž kovových konštrukcií budov |

45262420-1 | Montáž kovových konštrukcií objektov |

45262421-8 | Práce na pobrežných miestach na kotvenie |

45262422-5 | Podmorské vŕtacie práce |

45262423-2 | Palubné montážne práce |

45262424-9 | Montážne práce na pobrežných moduloch |

45262425-6 | Výroba plášťov |

45262426-3 | Výroba pilót |

45262500-6 | Murovanie a murárske práce |

45262510-9 | Kamenárske práce |

45262511-6 | Kamenosochárstvo |

45262512-3 | Hladké (opracované) kamenárske práce |

45262520-2 | Murárske práce |

45262521-9 | Murovanie lícovými tehlami |

45262522-6 | Murovanie |

45262600-7 | Rôzne špecializované remeselné stavebné práce |

45262610-0 | Priemyselné komíny |

45262620-3 | Oporné múry |

45262630-6 | Výstavba pecí |

45262640-9 | Práce na zlepšenie životného prostredia |

45262650-2 | Obkladacie práce |

45262660-5 | Práce na odstraňovaní azbestu |

45262700-8 | Práce na zmene (úprave) budov |

45262800-9 | Práce na rozširovaní budov |

45300000-0 | Stavebno-inštalačné práce |

45310000-3 | Elektroinštalačné práce |

45311000-0 | Elektroinštalačné práce v obytných budovách a neobytných budovách |

45311100-1 | Elektroinštalačné práce v obytných budovách |

45311200-2 | Elektroinštalačné práce v neobytných budovách |

45312000-7 | Inštalovanie poplašných systémov a antén |

45312100-8 | Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému |

45312200-9 | Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu |

45312300-0 | Inštalovanie antén |

45312310-3 | Práce na ochrane pred bleskom |

45312311-0 | Inštalovanie bleskozvodov |

45312320-6 | Inštalovanie televíznych antén |

45312330-9 | Inštalovanie rozhlasových antén |

45313000-4 | Inštalovanie výťahov a pohyblivých schodov |

45313100-5 | Inštalovanie výťahov |

45313200-6 | Inštalovanie eskalátorov (pohyblivých schodov) |

45313210-9 | Inštalovanie travelátorov (pohyblivých chodníkov) |

45314000-1 | Inštalovanie telekomunikačných zariadení |

45314100-2 | Inštalovanie telefónnych ústrední |

45314120-8 | Inštalovanie prepájačov |

45314200-3 | Inštalovanie telefónnych liniek |

45314300-4 | Inštalovanie kabeláže |

45314310-7 | Pokládka káblov |

45314320-0 | Inštalovanie počítačovej kabeláže |

45315000-8 | Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách |

45315100-9 | Elektrotechnické inštalačné práce |

45315200-0 | Práce na turbínach |

45315300-1 | Inštalovanie zásobovania elektrickou energiou |

45315400-2 | Inštalovanie vysokého napätia |

45315500-3 | Inštalovanie stredného napätia |

45315600-4 | Inštalovanie nízkeho napätia |

45315700-5 | Inštalovanie spínacích staníc |

45316000-5 | Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov |

45316100-6 | Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení |

45316110-9 | Inštalovanie osvetlenia ciest |

45316200-7 | Inštalovanie signalizačných zariadení |

45316210-0 | Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy |

45316211-7 | Inštalovanie osvetlených dopravných značiek |

45316212-4 | Inštalovanie dopravnej signalizácie |

45316213-1 | Inštalovanie zariadenia na navádzanie dopravy |

45316220-3 | Inštalovanie signalizačných zariadení letísk |

45316230-6 | Inštalovanie signalizačných zariadení prístavov |

45317000-2 | Iné elektroinštalačné práce |

45317100-3 | Elektroinštalačné práce na čerpacích zariadeniach |

45317200-4 | Elektroinštalačné práce na transformátoroch |

45317300-5 | Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch |

45317400-6 | Elektroinštalačné práce na filtračných zariadeniach |

45320000-6 | Izolačné práce |

45321000-3 | Tepelnoizolačné práce |

45323000-7 | Zvukovoizolačné práce |

45324000-4 | Štukatérske práce |

45330000-9 | Kanalizačné a sanitárne práce |

45331000-6 | Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie |

45331100-7 | Inštalovanie ústredného kúrenia |

45331110-0 | Inštalovanie kotolní |

45331200-8 | Inštalovanie ventilácie a klimatizácie |

45331210-1 | Inštalovanie ventilácie |

45331211-8 | Inštalovanie vonkajšej ventilácie |

45331220-4 | Inštalovanie klimatizácie |

45331221-1 | Čiastočné inštalovanie klimatizácie |

45331230-7 | Inštalovanie chladiacich zariadení |

45331231-4 | Inštalačné práce na zariadení chladničiek |

45332000-3 | Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí |

45332200-5 | Práca na vodovodnom domovom potrubí |

45332300-6 | Kladenie kanalizačných potrubí |

45332400-7 | Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva |

45333000-0 | Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom |

45333100-1 | Inštalovanie plynových regulačných zariadení |

45333200-2 | Inštalovanie plynomerov |

45340000-2 | Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení |

45341000-9 | Montáž zábradlí |

45342000-6 | Montáž oplotenia |

45343000-3 | Protipožiarne inštalačné práce |

45343100-4 | Ohňovzdorné práce |

45343200-5 | Inštalovanie protipožiarnych zariadení |

45343210-8 | Inštalovanie hasiacich zariadení na báze oxidu uhličitého |

45343220-1 | Inštalovanie hasiacich prístrojov |

45343230-4 | Inštalovanie postrekových systémov |

45350000-5 | Mechanické inštalácie |

45354000-2 | Práce na strojárskych inštaláciách |

45400000-1 | Kompletizačné (dokončovacie) práce |

45410000-4 | Omietkárske práce |

45420000-7 | Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov |

45421000-4 | Stolárske práce |

45421100-5 | Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí |

45421110-8 | Montáž kovových dverí a okenných rámov |

45421111-5 | Montáž kovových zárubní |

45421112-2 | Montáž kovových okenných rámov |

45421113-9 | Montáž kovových prahov |

45421114-6 | Montáž kovových dverí |

45421115-3 | Montáž kovových okien |

45421120-1 | Montáž plastových dverí a okenných rámov |

45421121-8 | Montáž plastových zárubní |

45421122-5 | Montáž plastových okenných rámov |

45421123-2 | Montáž plastových prahov |

45421124-9 | Montáž plastových dverí |

45421125-6 | Montáž plastových okien |

45421130-4 | Montáž drevených dverí a okenných rámov |

45421131-1 | Montáž drevených zárubní |

45421132-8 | Montáž drevených okenných rámov |

45421133-5 | Montáž drevených prahov |

45421134-2 | Montáž drevených dverí |

45421135-9 | Montáž drevených okien |

45421140-7 | Montáž kovových stolárskych výrobkov okrem dverí a okien |

45421141-4 | Montáž priečok |

45421142-1 | Montáž okeníc |

45421143-8 | Montáž roliet |

45421144-5 | Montáž plátených tienidiel/markíz |

45421145-2 | Montáž žalúzií |

45421146-9 | Montáž znížených stropov |

45421147-6 | Montáž mriežok |

45421148-3 | Montáž brán |

45421150-0 | Inštalácia nekovových stolárskych výrobkov |

45421151-7 | Montáž sektorových kuchýň |

45421152-4 | Montáž priečkových stien |

45421153-1 | Montáž vstavaného nábytku |

45421160-3 | Železiarske práce |

45422000-1 | Tesárske montážne práce |

45422100-2 | Drevené vybavenie domu |

45430000-0 | Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín |

45431000-7 | Dláždenie a obkladanie |

45431100-8 | Dláždenie podláh |

45431200-9 | Obkladanie stien |

45432000-4 | Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien |

45432100-5 | Kladenie podláh a dlažbových krytín |

45432110-8 | Kladenie podláh |

45432111-5 | Kladenie pružných dlažbových krytín |

45432112-2 | Kladenie dlažby |

45432113-9 | Kladenie parkiet |

45432114-6 | Kladenie drevených podláh |

45432120-1 | Montáž dvojitej podlahy |

45432121-8 | Podlahy v počítačových miestnostiach |

45432130-4 | Kladenie dlažbových krytín |

45432200-6 | Povrchová úprava stien a tapetovanie |

45432210-9 | Povrchová úprava stien |

45432220-2 | Tapetovanie |

45440000-3 | Maliarske, natieračské a sklenárske práce |

45441000-0 | Sklenárske práce |

45442000-7 | Nanášanie ochranných vrstiev |

45442100-8 | Maliarske a natieračské práce |

45442110-1 | Maľby a natieranie budov |

45442120-4 | Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie |

45442121-1 | Natieranie konštrukcií |

45442180-2 | Opakované natieranie a maľovanie |

45442190-5 | Odstraňovanie náterov |

45442200-9 | Nanášanie protikoróznych vrstiev |

45442210-2 | Galvanizácia |

45442300-0 | Práce na ochrane povrchov |

45450000-6 | Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov |

45451000-3 | Dekoračné (ozdobné) práce |

45451100-4 | Práce na výzdobe budov |

45451200-5 | Panelovanie |

45451300-6 | Zimné záhrady |

45452000-0 | Čistenie exteriérov budov |

45452100-1 | Čistenie exteriérov budov parou alebo pieskom |

45453000-7 | Generálne opravy a renovačné práce |

45453100-8 | Renovačné práce |

45454000-4 | Obnovovacie práce |

45454100-5 | Reštaurovanie |

45500000-2 | Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou |

45510000-5 | Prenájom žeriavov s obsluhou |

45520000-8 | Prenájom zariadení na zemné práce s obsluhou |

50000000-5 | Opravy, údržba a inštalácie |

50100000-6 | Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie |

50110000-9 | Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie |

50111000-6 | Správa, opravy a údržba vozového parku |

50111100-7 | Správa vozového parku |

50111110-0 | Podporné služby pre vozový park |

50112000-3 | Oprava a údržba osobných motorových vozidiel |

50112100-4 | Oprava osobných motorových vozidiel |

50112110-7 | Oprava karosérií vozidiel |

50112111-4 | Klampiarske práce |

50112120-0 | Výmena čelných skiel |

50112200-5 | Údržba osobných motorových vozidiel |

50112300-6 | Umývanie osobných motorových vozidiel a podobné služby |

50112300-0 | Opravy a údržba autobusov |

50112100-1 | Oprava autobusov |

50112200-2 | Údržba autobusov |

50114000-7 | Oprava a údržba nákladných vozidiel |

50114100-8 | Oprava nákladných vozidiel |

50114200-9 | Údržba nákladných vozidiel |

50114500-4 | Oprava a údržba motocyklov |

50114100-5 | Oprava motocyklov |

50114200-6 | Údržba motocyklov |

50116000-1 | Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel |

50116100-2 | Opravy elektrického systému |

50116200-3 | Opravy a údržba bŕzd vozidiel a ich častí |

50116300-4 | Opravy a údržba prevodoviek vozidiel |

50116400-5 | Opravy a údržba prevodov vozidiel |

50116500-6 | Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania |

50116510-9 | Protektorovanie pneumatík |

50116600-7 | Opravy a údržba štartérov |

50117000-8 | Prestavba a úprava vozidiel |

50117100-9 | Prestavba motorových vozidiel |

50117200-0 | Prestavba sanitných motorových vozidiel |

50117300-1 | Úprava vozidiel |

50118000-5 | Núdzové cestné služby pre automobily |

50118100-6 | Poruchové a záchranné služby pre osobné motorové vozidlá |

50118110-9 | Odťahová služba pre vozidlá |

50118200-7 | Poruchové a záchranné služby pre komerčné vozidlá |

50118300-8 | Poruchové a záchranné služby pre autobusy |

50118400-9 | Poruchové a záchranné služby pre motorové vozidlá |

50118500-0 | Poruchové a záchranné služby pre motocykle |

50190000-3 | Demolácia vozidiel |

50200000-7 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel železníc, ciest a námorného loďstva |

50210000-0 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel a iných zariadení |

50211000-7 | Opravy a údržba lietadiel |

50211100-8 | Údržba lietadiel |

50211200-9 | Opravy lietadiel |

50211210-2 | Opravy a údržba leteckých motorov |

50211211-9 | Údržba leteckých motorov |

50211212-6 | Opravy leteckých motorov |

50211300-0 | Úprava lietadiel |

50211310-3 | Úprava leteckých motorov |

50212000-4 | Opravy a údržba vrtuľníkov |

50220000-3 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení |

50221000-0 | Opravy a údržba lokomotív |

50221100-1 | Opravy a údržba prevodoviek lokomotív |

50221200-2 | Opravy a údržba prevodov lokomotív |

50221300-3 | Opravy a údržba kolesových náprav lokomotív |

50221400-4 | Opravy a údržba bŕzd lokomotív a ich častí |

50222000-7 | Opravy a údržba vozňov |

50222100-8 | Opravy a údržba tlmičov |

50223000-4 | Úprava lokomotív |

50223400-1 | Úprava vozňov |

50223100-2 | Úprava sedadiel vozňov |

50223200-3 | Úprava osobných vozňov |

50225000-8 | Údržba železničnej trate |

50229000-6 | Demolácia vozňov |

50230000-6 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení |

50232000-0 | Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov) |

50232100-1 | Údržba pouličného osvetlenia |

50232110-4 | Prevádzka verejného osvetlenia |

50232200-2 | Údržba dopravných návestí |

50240000-9 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa námorného loďstva a iných zariadení |

50241000-6 | Opravy a údržba lodí |

50241100-7 | Opravy plavidiel |

50241200-8 | Opravy trajektov |

50241200-3 | Prestavba lodí |

50243000-0 | Demolácia lodí |

50244000-7 | Úprava lodí alebo člnov |

50245000-4 | Úprava lodí na vyššie parametre |

50246000-1 | Údržba prístavných zariadení |

50246100-2 | Služby v suchom doku |

50246200-3 | Údržba bójí |

50246300-4 | Opravy a údržba plávajúcich konštrukcií |

50246400-5 | Opravy a údržba plávajúcich plošín |

50300000-8 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho vybavenia |

50310000-1 | Údržba a opravy kancelárskych strojov |

50311000-8 | Údržba a opravy účtovných strojov |

50311400-2 | Údržba a opravy počítacích strojov a účtovných strojov |

50311200-5 | Údržba a opravy počítačového vybavenia |

50311100-6 | Údržba a opravy sálových počítačov |

50311110-9 | Údržba sálových počítačov |

50311120-2 | Opravy sálových počítačov |

50311200-7 | Údržba a opravy minipočítačov |

50311210-0 | Údržba minipočítačov |

50311220-3 | Opravy minipočítačov |

50311300-8 | Údržba a opravy zariadení dátových sietí |

50311310-1 | Údržba zariadení dátových sietí |

50311320-4 | Opravy zariadení dátových sietí |

50311400-9 | Údržba a opravy mikropočítačov |

50311410-2 | Údržba mikropočítačov |

50311420-5 | Opravy mikropočítačov |

50311500-0 | Údržba a opravy programového vybavenia (software) informačných technológií |

50311510-3 | Údržba programového vybavenia (software) informačných technológií |

50311520-6 | Opravy programového vybavenia (software) informačných technológií |

50311600-1 | Údržba a opravy zariadení informačných technológií |

50311610-4 | Údržba zariadení informačných technológií |

50311620-7 | Opravy zariadení informačných technológií |

50313000-2 | Údržba a opravy reprografických strojov |

50313100-3 | Opravy fotokopírovacích strojov |

50313200-4 | Údržba fotokopírovacích strojov |

50314000-9 | Opravy a údržba faxov |

50315000-6 | Opravy a údržba telefónnych odkazovačov |

50316000-3 | Opravy a údržba strojov na vydávanie lístkov |

50317000-0 | Opravy a údržba strojov na overovanie lístkov |

50320000-4 | Opravy a údržba osobných počítačov |

50321000-1 | Opravy osobných počítačov |

50322000-8 | Údržba osobných počítačov |

50323000-5 | Opravy a údržba periférnych zariadení počítačov |

50323100-6 | Údržba periférnych zariadení počítačov |

50323200-7 | Opravy periférnych zariadení počítačov |

50324000-2 | Podporné služby pre osobné počítače |

50324100-3 | Údržba systémov |

50324200-4 | Preventívna údržba |

50330000-7 | Údržba telekomunikačných zariadení |

50331000-4 | Opravy a údržba telekomunikačných liniek |

50332000-1 | Údržba telekomunikačnej infraštruktúry |

50333000-8 | Údržba rádiokomunikačných zariadení |

50333100-9 | Opravy a údržba rozhlasových vysielačov |

50333200-0 | Opravy a údržba rádiotelefónnych prístrojov |

50334000-5 | Opravy a údržba drôtových telefónnych a drôtových telegrafických zariadení |

50334100-6 | Opravy a údržba drôtových telefónnych zariadení |

50334110-9 | Údržba telefónnej siete |

50334120-2 | Zvyšovanie parametrov telefónnych spínacích zariadení |

50334130-5 | Opravy a údržba telefónnych spínacích prístrojov |

50334140-8 | Opravy a údržba telefónnych súprav |

50334200-7 | Opravy a údržba sieťových telegrafických zariadení |

50334300-8 | Opravy a údržba sieťových telexových zariadení |

50334400-9 | Údržba komunikačných sústav |

50340000-0 | Opravy a údržba audiovizuálnych a optických zariadení |

50341000-7 | Opravy a údržba televíznych zariadení |

50341100-8 | Opravy a údržba videotextových zariadení |

50341200-9 | Opravy a údržba televíznych vysielačov |

50342000-4 | Opravy a údržba audiozariadení |

50343000-1 | Opravy a údržba videozariadení |

50344000-8 | Opravy a údržba optických zariadení |

50344100-9 | Opravy a údržba fotografických zariadení |

50344200-0 | Opravy a údržba kinematografických zariadení |

50400000-9 | Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení |

50410000-2 | Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov |

50411000-9 | Opravy a údržba meracích prístrojov |

50411100-0 | Opravy a údržba vodomerov |

50411200-1 | Opravy a údržba plynomerov |

50411300-2 | Opravy a údržba elektromerov |

50411400-3 | Opravy a údržba tachometrov |

50411500-4 | Opravy a údržba priemyselných časomerných zariadení |

50412000-6 | Opravy a údržba skúšobných prístrojov |

50413000-3 | Opravy a údržba kontrolných prístrojov |

50413100-4 | Opravy a údržba zariadení na detekciu plynu |

50413200-5 | Opravy a údržba protipožiarnych zariadení |

50420000-5 | Opravy a údržba lekárskych a chirurgických zariadení |

50421000-2 | Opravy a údržba lekárskych zariadení |

50421100-3 | Opravy a údržba invalidných vozíkov |

50421200-4 | Opravy a údržba röntgenových zariadení |

50422000-9 | Opravy a údržba chirurgických zariadení |

50430000-8 | Opravy a údržba presných zariadení |

50431000-5 | Opravy a údržba hodiniek |

50432000-2 | Opravy a údržba hodín |

50433000-9 | Kalibrovanie |

50500000-0 | Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob a strojov |

50510000-3 | Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob |

50511000-0 | Opravy a údržba čerpadiel |

50511100-1 | Opravy a údržba kvapalinových čerpadiel |

50511200-2 | Opravy a údržba plynových čerpadiel |

50512000-7 | Opravy a údržba ventilov |

50513000-4 | Opravy a údržba kohútov |

50514000-1 | Opravy a údržba kovových nádob |

50514100-2 | Opravy a údržba cisterien |

50514200-3 | Opravy a údržba nádrží |

50514300-4 | Opravy izolačných rúrok (návlačiek) |

50530000-9 | Opravy a údržba strojov |

50531000-6 | Opravy a údržba neelektrických strojov |

50531100-7 | Opravy a údržba kotlov |

50531200-8 | Údržba plynových zariadení |

50531300-9 | Opravy a údržba kompresorov |

50531400-0 | Opravy a údržba žeriavov |

50531500-1 | Opravy a údržba otočných žeriavov |

50531510-4 | Demontáž otočných žeriavov |

50532200-3 | Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia |

50532100-4 | Opravy a údržba elektromotorov |

50532200-5 | Opravy a údržba transformátorov |

50532300-6 | Opravy a údržba generátorov |

50532400-7 | Opravy a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie |

50700000-2 | Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov |

50710000-5 | Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov |

50711000-2 | Opravy a údržba elektrických zariadení budov |

50712000-9 | Opravy a údržba mechanických zariadení budov |

50720000-8 | Opravy a údržba ústredného kúrenia |

50721000-5 | Prevádzka vykurovacích zariadení |

50730000-1 | Opravy a údržba chladiacich zostáv |

50740000-4 | Opravy a údržba pohyblivých schodov |

50750000-7 | Opravy a údržba výťahov |

50800000-3 | Rôzne opravárenské a údržbárske služby |

50810000-6 | Oprava šperkov |

50820000-9 | Oprava osobných kožených predmetov |

50821000-6 | Oprava ťažkej obuvi |

50822000-3 | Oprava obuvi |

50830000-2 | Oprava odevov a textilu |

50840000-5 | Opravy a údržba zbraní a zbraňových systémov |

50841000-2 | Opravy a údržba zbraní |

50842000-9 | Opravy a údržba zbraňových systémov |

50850000-8 | Opravy a údržba nábytku |

50860000-1 | Opravy a údržba hudobných nástrojov |

50870000-4 | Opravy a údržba zariadenia ihrísk |

50880000-7 | Opravy a údržba zariadenia hotelov a reštaurácií |

50882000-4 | Opravy a údržba zariadenia hotelov |

50882000-1 | Opravy a údržba zariadenia reštaurácií |

50883000-8 | Opravy a údržba zariadenia pre verejné stravovanie |

50884000-5 | Opravy a údržba kempingového zariadenia |

50900000-4 | Inštalatérske služby |

50910000-7 | Inštalácia elektrických a mechanických zariadení |

50911000-4 | Inštalácia elektrických zariadení |

50911100-5 | Inštalácia elektromotorov, generátorov a transformátorov |

50911110-8 | Inštalácia elektromotorov |

50911120-1 | Inštalácia generátorov |

50911130-4 | Inštalácia transformátorov |

50911200-6 | Inštalácia zariadení na rozvod elektriny a regulačných zariadení |

50911210-9 | Inštalácia zariadení na rozvod elektriny |

50911220-2 | Inštalácia zariadení na reguláciu elektriny |

50912000-1 | Inštalácia mechanických zariadení |

50913000-8 | Inštalácia parných generátorov, turbín, kompresorov a horákov |

50913100-9 | Inštalácia parných generátorov |

50913300-1 | Inštalácia turbín |

50913310-4 | Inštalácia plynových turbín |

50913400-2 | Inštalácia kompresorov |

50913500-3 | Inštalácia pecí |

50913510-6 | Inštalácia horákov |

50913511-3 | Inštalácia spaľovní odpadu |

50914000-5 | Montáž motorov |

50914100-6 | Montáž benzínových motorov |

50914200-7 | Montáž naftových motorov |

50914300-8 | Montáž železničných motorov |

50914400-9 | Montáž motorov vozidiel |

50914500-0 | Montáž lodných motorov |

50914600-1 | Montáž leteckých motorov |

50920000-0 | Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a navigačných zariadení |

50921000-7 | Inštalácia meracích zariadení |

50921100-8 | Inštalácia časomerných zariadení |

50922000-4 | Inštalácia kontrolných zariadení |

50923000-1 | Inštalácia skúšobných zariadení |

50924000-8 | Inštalácia navigačných zariadení |

50930000-3 | Inštalácia komunikačných zariadení |

50931000-0 | Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a videozariadení |

50931100-1 | Inštalácia rozhlasových zariadení |

50931200-2 | Inštalácia televíznych zariadení |

50931300-3 | Inštalácia zvukových zariadení |

50931400-4 | Inštalácia videozariadení |

50932000-7 | Inštalácia rozhlasových a televíznych vysielačov |

50932100-8 | Inštalácia rozhlasových vysielačov |

50932200-9 | Inštalácia televíznych vysielačov |

50933000-4 | Inštalácia rádiotelefonických prístrojov |

50934000-1 | Inštalácia drôtových telefonických zariadení |

50935000-8 | Inštalácia drôtových telegrafických zariadení |

50940000-6 | Inštalácia lekárskych a chirurgických zariadení |

50941000-3 | Inštalácia lekárskych zariadení |

50942000-0 | Inštalácia chirurgických zariadení |

50943000-7 | Inštalácia laboratórnych zariadení |

50950000-9 | Inštalácia strojov a zariadení |

50951000-6 | Inštalácia univerzálnych strojov a zariadení |

50951100-7 | Inštalácia zdvíhacích a manipulačných zariadení, okrem výťahov a pohyblivých schodov |

50951110-0 | Inštalácia zdvíhacích zariadení |

50951111-7 | Inštalácia žeriavov |

50951120-3 | Inštalácia manipulačných zariadení |

50951130-6 | Inštalácia zavesených prístupových zariadení |

50951140-9 | Inštalácia špeciálnych dopravných systémov |

50951400-0 | Inštalácia rôznych univerzálnych strojov |

50951410-3 | Inštalácia strojov a prístrojov na filtrovanie alebo čistenie tekutín |

50951411-0 | Inštalácia strojov a prístrojov na filtrovanie alebo čistenie vody |

50952000-3 | Inštalácia poľnohospodárskych a lesníckych strojov |

50952100-4 | Inštalácia poľnohospodárskych strojov |

50952200-5 | Inštalácia lesníckych strojov |

50953000-0 | Inštalácia obrábacích strojov |

50954000-7 | Inštalácia špeciálnych strojov a zariadení |

50954100-8 | Inštalácia strojov na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné a metalurgické stroje |

50954110-1 | Inštalácia strojov na hlbinnú ťažbu |

50954120-4 | Inštalácia strojov na povrchovú ťažbu |

50954130-7 | Inštalácia stavebných strojov |

50954140-0 | Inštalácia metalurgických strojov |

50954200-9 | Inštalácia strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku |

50954210-2 | Inštalácia strojov na spracovanie potravín |

50954220-5 | Inštalácia strojov na spracovanie nápojov |

50954230-8 | Inštalácia strojov na spracovanie tabaku |

50954300-0 | Inštalácia strojov na textilnú, odevnú a kožiarsku výrobu |

50954310-3 | Inštalácia strojov na textilnú výrobu |

50954320-6 | Inštalácia strojov pre odevnú výrobu |

50954330-9 | Inštalácia strojov pre kožiarsku výrobu |

50954340-2 | Inštalácia práčovní, strojov na chemické čistenie a sušičiek |

50954400-1 | Inštalácia strojov na výrobu papiera a lepenky |

50954410-4 | Inštalácia strojov na výrobu papiera |

50954420-7 | Inštalácia strojov na výrobu lepenky |

50955000-4 | Inštalácia zbraňových systémov |

50960000-2 | Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia |

50961000-9 | Inštalácia počítačov a zariadení na spracovanie informácií |

50961100-0 | Inštalácia počítačov |

50961110-3 | Inštalácia technického (hardware) vybavenia počítačov |

50961200-1 | Inštalácia zariadení na spracovanie informácií |

50962000-6 | Inštalácia kancelárskeho vybavenia |

50980000-8 | Inštalácia kovových kontajnerov |

50981000-5 | Inštalácia cisterien |

50982000-2 | Inštalácia nádrží |

52000000-9 | Maloobchodné služby |

52100000-0 | Maloobchod s potravinami |

52200000-1 | Maloobchod s nápojmi |

52300000-2 | Maloobchod s nábytkom |

52400000-3 | Maloobchod s odevmi |

52500000-4 | Maloobchod so stavebným materiálom |

52600000-5 | Maloobchod s tlačovinami |

52700000-6 | Maloobchod s kancelárskymi potrebami |

52800000-7 | Maloobchod so záhradníckymi produktmi |

52900000-8 | Maloobchod so zdravotníckymi výrobkami |

55000000-0 | Hotelové a reštauračné služby |

55100000-1 | Hotelové služby |

55200000-2 | Kempingy, táboriská a iné nehotelové ubytovanie |

55210000-5 | Služby poskytované v mládežníckych ubytovniach (internátoch) |

55220000-8 | Služby poskytované v kempingoch |

55221000-5 | Služby poskytované pre karavany |

55240000-4 | Služby poskytované v dovolenkových strediskách a dovolenkových domoch |

55241000-1 | Služby poskytované v dovolenkových strediskách |

55242000-8 | Služby poskytované v dovolenkových domoch |

55243000-5 | Služby poskytované v detských prázdninových táboroch |

55250000-7 | Krátkodobý prenájom zariadeného ubytovania (Krátkodobé ubytovacie služby v zariadených prenájmoch) |

55260000-0 | Služby poskytované v lôžkových vozňoch |

55270000-3 | Služby spojené s poskytovaním nocľahu a raňajok |

55300000-3 | Reštauračné služby a podávanie jedál |

55310000-6 | Čašnícke služby v reštauráciách |

55311000-3 | Čašnícke služby v reštauráciách pre obmedzenú klientelu |

55312000-0 | Čašnícke služby v reštaur áciách pre neobmedzenú klientelu |

55320000-9 | Služby spojené s podávaním jedál |

55321000-6 | Služby spojené s prípravou jedál |

55322000-3 | Služby spojené s varením jedál |

55330000-2 | Bufetové služby |

55400000-4 | Služby spojené s podávaním nápojov |

55410000-7 | Správa barov |

55500000-5 | Služby jedální a hromadného stravovania |

55510000-8 | Služby podnikových a školských jedální |

55511000-5 | Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby s obmedzenou klientelou |

55512000-2 | Správa jedální |

55520000-1 | Služby hromadného stravovania |

55521000-8 | Služby hromadného stravovania pre súkromné domácnosti |

55521100-9 | Rozvoz stravy |

55521200-0 | Donáška stravy |

55522000-5 | Služby hromadného stravovania pre spoločnosti prevádzajúce dopravu |

55523000-2 | Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie |

55523100-3 | Školské stravovanie |

55524000-9 | Služby hromadného stravovania pre školy |

60000000-8 | Suchozemská doprava a doprava potrubiami |

60100000-9 | Suchozemská doprava |

60110000- | Osobná suchozemská doprava |

60111000-9 | Osobná železničná doprava |

60112000-6 | Verejná doprava |

60112100-7 | Verejná električková doprava |

60112200-8 | Verejná autobusová doprava |

60112300-9 | Verejná autokarová doprava |

60113000-3 | Dopravné služby pre obmedzenú klientelu |

60113100-4 | Služby školských autobusov |

60113200-5 | Preprava väzňov |

60113300-6 | Preprava pacientov |

60113310-9 | Nepohotovostná preprava pacientov |

60113400-7 | Preprava postihnutých osôb |

60113500-8 | Preprava starých osôb |

60114000-0 | Pravidelná osobná doprava |

60115000-7 | Osobná preprava automobilom |

60115100-8 | Taxislužba |

60116000-4 | Špeciálna suchozemská osobná doprava |

60116100-5 | Nepravidelná osobná doprava |

60116200-6 | Služby vyhliadkových autobusov |

60116300-7 | Osobná doprava vozidlami ťahanými zvieratami |

60117000-1 | Požičiavanie vozidiel na osobnú dopravu s vodičom |

60117100-2 | Požičiavanie osobných vozidiel na osobnú dopravu s vodičom |

60117200-3 | Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom |

60120000-5 | Suchozemská nákladná doprava |

60121000-2 | Nákladná železničná doprava |

60121100-3 | Železničná doprava zmrazených alebo chladených tovarov |

60121200-4 | Železničná doprava ropných produktov |

60121300-5 | Železničná doprava objemových kvapalín alebo plynov |

60121400-6 | Železničná doprava nákladu v kontajneroch |

60121500-7 | Železničná doprava pošty |

60121600-8 | Železničná doprava suchých voľne ložených tovarov |

60122000-9 | Cestná nákladná doprava |

60122100-0 | Cestná nákladná doprava špeciálnymi vozidlami |

60122110-3 | Doprava chladiarenskými vozidlami |

60122120-6 | Doprava cisternovými vozidlami |

60122130-9 | Doprava vozidlami prispôsobenými na voľne ložené tovary |

60122140-2 | Doprava kontajnerovými vozidlami |

60122150-5 | Doprava nábytku sťahovacími vozidlami |

60122160-8 | Zabezpečená doprava |

60122161-5 | Služby obrnených vozidiel |

60122170-1 | Zdravotnícka doprava |

60122200-1 | Cestná doprava poštových zásielok |

60122230-0 | Doprava balíkov |

60123000-6 | Špeciálna doprava |

60123100-7 | Doprava uhlia |

60123200-8 | Doprava ropy |

60123300-9 | Doprava palív |

60123400-0 | Doprava plynov |

60123500-1 | Doprava kvapalín |

60123600-2 | Doprava zbraní a munície |

60123700-3 | Doprava pomocou nákladného prívesu |

60129000-8 | Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom |

60129100-9 | Prenájom nákladných vozidiel s vodičom |

60129200-0 | Prenájom priemyselných vozidiel s vodičom |

60129300-1 | Prenájom dodávkových vozidiel s vodičom |

60200000-0 | Potrubná doprava |

60210000-3 | Potrubná doprava ropných produktov |

60220000-6 | Potrubná doprava zemného plynu |

61000000-5 | Vodná doprava |

61100000-6 | Osobná vodná doprava |

61110000-9 | Doprava trajektom |

61200000-7 | Nákladná vodná doprava |

61210000-0 | Vodná doprava chladeného tovaru |

61220000-3 | Vodná doprava ropy |

61230000-6 | Vodná doprava voľne ložených materiálov |

61240000-9 | Vodná nákladná kontajnerová doprava |

61250000-2 | Vodná doprava poštových zásielok |

61300000-8 | Kladenie káblov z lode |

61400000-9 | Špedičné operácie |

61500000-0 | Prenájom zariadení na vodnú dopravu s posádkou |

61510000-3 | Prenájom plavidiel s posádkou |

61511000-0 | Prenájom námorných plavidiel s posádkou |

61512000-7 | Prenájom iných než námorných plavidiel s posádkou |

61520000-6 | Prenájom lodí s posádkou |

61513000-4 | Lodné služby pri ochrane pred znečisťovaním |

61524000-1 | Lodné služby pri dvíhaní ťažkých bremien |

61515000-8 | Pohotovostné lodné služby |

61516000-5 | Lodné služby pri príbrežnom zásobovaní |

61530000-9 | Prenájom člnov s posádkou |

62000000-2 | Letecké dopravné služby |

62100000-3 | Pravidelné letecké dopravné služby |

62110000-6 | Pravidelné služby osobnej leteckej dopravy |

62120000-9 | Pravidelné služby nákladnej leteckej dopravy |

62121000-6 | Pravidelné služby poštovej leteckej dopravy |

62122000-3 | Pravidelné služby nákladnej kontajnerovej leteckej dopravy |

62200000-4 | Nepravidelné letecké dopravné služby |

62210000-7 | Nepravidelné služby osobnej leteckej dopravy |

62220000-0 | Nepravidelné služby nákladnej leteckej dopravy |

62221000-7 | Nepravidelné služby poštovej leteckej dopravy |

62222000-4 | Nepravidelné služby nákladnej kontajnerovej leteckej dopravy |

62223000-3 | Letecké chartrové služby |

62240000-6 | Prenájom zariadení leteckej dopravy s posádkou |

62241000-3 | Prenájom lietadiel s posádkou |

62241100-4 | Prenájom lietadiel s nepohyblivými nosnými plochami s posádkou |

62241200-5 | Prenájom vrtuľníkov s posádkou |

62300000-5 | Kozmická doprava |

62400000-6 | Letecké a súvisiace služby |

62410000-9 | Letecké postrekovanie |

62420000-2 | Letecké hasenie lesných požiarov |

62430000-5 | Letecká záchranná služba |

62440000-8 | Prevádzka lietadiel |

62441000-5 | Pilotné služby |

62450000-1 | Služby súvisiace s prevádzkou lietadiel |

63000000-9 | Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií |

63100000-0 | Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu |

63101000-3 | Manipulácia s nákladom |

63101000-0 | Manipulácia s kontajnermi |

63102000-7 | Manipulácia s batožinou |

63102100-8 | Manipulácia s batožinou cestujúcich |

63102110-1 | Zber batožiny |

63120000-6 | Skladovanie a vyhľadávanie |

63121000-3 | Skladovanie a uskladňovanie |

63120100-4 | Skladovanie |

63120110-7 | Skladovanie plynu |

63122000-0 | Skladovanie v skladoch |

63200000-1 | Pomocné služby pre suchozemskú dopravu |

63210000-4 | Pomocné služby pre železničnú dopravu |

63220000-7 | Pomocné služby pre cestnú dopravu |

63221000-4 | Služby autobusových staníc |

63222000-1 | Prevádzkovanie diaľnic |

63222100-2 | Vyberanie mýta na diaľnicach |

63223000-8 | Prevádzkovanie mostov a tunelov |

63223100-9 | Prevádzkovanie mostov |

63223110-2 | Vyberanie mýta na mostoch |

63223200-0 | Prevádzkovanie tunelov |

63223210-3 | Vyberanie mýta v tuneloch |

63224000-5 | Parkovacie služby |

63225000-2 | Služby mostových váh |

63226000-9 | Dopĺňanie paliva vozidiel |

63300000-2 | Pomocné služby pre vodnú dopravu |

63310000-5 | Prevádzka prístavov a vodných ciest a súvisiace služby |

63311000-2 | Služby zásobníkov |

63312000-9 | Prevádzkovanie prístavov |

63313000-6 | Prevádzkovanie vodných ciest |

63314000-3 | Doplňovanie paliva lodí |

63315000-0 | Prevádzkovanie terminálov pre cestujúcich |

63320000-8 | Služby lodivodov |

63330000-1 | Služby prístavné |

63340000-4 | Navigačné služby |

63341000-1 | Príbrežné polohovacie služby |

63341100-2 | Polohovanie plávajúcich majákov |

63342000-8 | Služby plávajúcich majákov |

63343000-5 | Polohovanie bójí |

63343100-6 | Vyznačovanie bójami |

63344000-2 | Služby majákov |

63350000-7 | Uvoľňovanie a dvíhanie potopených lodí |

63351000-4 | Uvoľňovanie plavidiel |

63352000-1 | Služby záložných plavidiel |

63353000-8 | Dvíhanie potopených plavidiel |

63360000-0 | Rôzne pomocné služby vodnej dopravy |

63361000-7 | Registrovanie plavidiel |

63362000-4 | Služby ľadoborcov |

63363000-1 | Skladovanie plavidiel |

63364000-8 | Lodné chartrové služby |

63365000-5 | Špalkovanie plavidiel |

63366000-2 | Prevádzkovanie lodí |

63366100-3 | Spúšťanie lodí |

63366200-4 | Služby diaľkovo ovládaných vozidiel (ROV) |

63367000-9 | Služby rybárskych plavidiel |

63368000-6 | Služby výskumných plavidiel |

63369000-3 | Manipulácia s kotvami |

63370000-3 | Vlečenie a tlačenie lodí |

63370100-0 | Vlečenie |

63372000-7 | Tlačenie |

63400000-3 | Pomocné služby leteckej dopravy |

63410000-6 | Prevádzkovanie letísk |

63420000-9 | Služby riadenia letovej prevádzky |

63430000-2 | Dopĺňanie paliva lietadiel |

63500000-4 | Služby cestovných kancelárií, cestovných dopravcov a služby na pomoc turistom |

63510000-7 | Služby cestovných kancelárií a podobné služby |

63511000-4 | Organizovanie turistických zájazdov |

63512000-1 | Predaj cestovných lístkov a turistických zájazdov |

63513000-8 | Turistické informačné služby |

63514000-5 | Sprievodcovské služby |

63515000-2 | Služby cestovného ruchu |

63516000-9 | Riadenie cestovného ruchu |

63520000-0 | Služby dopravných agentúr |

63521000-7 | Služby agentúr pre nákladnú dopravu |

63522000-4 | Služby sprostredkovateľov |

63523000-1 | Služby prístavných a zasielateľských agentúr |

63524000-8 | Pripravovanie dopravných dokumentov |

63600000-5 | Logistické služby |

64000000-6 | Poštové a telekomunikačné služby |

64100000-7 | Poštové a doručovateľské služby |

64110000-0 | Poštové služby |

64111000-7 | Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami |

64112000-4 | Poštové služby súvisiace s listami |

64113000-1 | Poštové služby súvisiace s balíkmi |

64114000-8 | Priehradkové poštové služby |

64115000-5 | Prenajímanie poštových schránok |

64116000-2 | Služby poste restante |

64120000-3 | Doručovateľské služby |

64121000-0 | Multimodálne doručovateľské služby |

64121100-1 | Služby doručovania poštových zásielok |

64121200-2 | Služby doručovania balíkov |

64122000-7 | Služby interných firemných poslíčkov |

64200000-8 | Telekomunikačné služby |

64210000-1 | Telefónne služby a prenos údajov |

64211000-8 | Verejné telefónne služby |

64212000-5 | Mobilné telefónne služby |

64213000-2 | Služby spoločnej telefónnej siete |

64214000-9 | Služby neverejnej súkromnej siete |

64214100-0 | Prenajímanie družicového okruhu |

64214200-1 | Služby telefónnych ústrední |

64214400-3 | Prenajímanie pozemných komunikačných liniek |

64216000-3 | Elektronické správy a informačné služby |

64216100-4 | Elektronické správy |

64216110-7 | Služby elektronickej výmeny údajov |

64216120-0 | Služby elektronickej pošty |

64216130-3 | Telexové služby |

64216140-6 | Telegrafické služby |

64216200-5 | Elektronické informácie |

64216210-8 | Informačné služby s pridanou hodnotou |

64216300-6 | Teletextové služby |

64220000-4 | Telekomunikačné služby okrem telefónnych a prenosu údajov |

64221000-8 | Služby prepojenia na diaľku |

64222000-8 | Služby diaľkového spracovania obsluhy |

64223000-5 | Služby vyhľadávania (paging) |

64224000-2 | Telekonferenčné služby |

64225000-9 | Telekomunikačné služby vzduch-zem |

64226000-6 | Telematické služby |

64227000-3 | Integrované telekomunikačné služby |

64228000-0 | Služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania |

64228100-1 | Služby prenosu televízneho vysielania |

64228200-2 | Služby prenosu rozhlasového vysielania |

65000000-3 | Verejné služby |

65100000-4 | Rozvod vody a súvisiace služby |

65110000-7 | Rozvod vody |

65111000-4 | Rozvod pitnej vody |

65120000-0 | Prevádzka úpravní vody |

65130000-3 | Prevádzka vodovodov |

65200000-5 | Rozvod plynu a súvisiace služby |

65210000-8 | Rozvod plynu |

65300000-6 | Rozvod elektriny a súvisiace služby |

65310000-9 | Rozvod elektriny |

65320000-2 | Prevádzka elektrických inštalácií |

65400000-7 | Zásobovanie a rozvod iných druhov energie |

65410000-0 | Prevádzka elektrární |

65500000-8 | Odčítanie údajov z meracích prístrojov |

66000000-0 | Služby finančného sprostredkovania |

66100000-1 | Služby finančného sprostredkovania okrem investičného bankovníctva, poisťovacích služieb a dôchodkových služieb |

66110000-4 | Služby centrálnych bánk |

66120000-7 | Depozitné služby(vklady) |

66130000-0 | Poskytovanie úverov |

66140000-3 | Finančný lízing |

66200000-2 | Služby investičného bankovníctva |

66300000-3 | Poisťovacie a dôchodkové služby, okrem služieb povinného sociálneho zabezpečenia |

66310000-6 | Služby životného poistenia a individuálne dôchodkové zabezpečenie |

66311000-3 | Služby životného poistenia |

66312000-0 | Individuálne dôchodkové zabezpečenie |

66320000-9 | Skupinové dôchodkové zabezpečenie |

66330000-2 | Služby poistenia iného než životného |

66331000-9 | Úrazové a nemocenské poistenie |

66331100-0 | Úrazové poistenie |

66331200-1 | Nemocenské poistenie |

66331210-4 | Dobrovoľné nemocenské poistenie |

66331220-7 | Zdravotné poistenie |

66332000-6 | Poistenie proti všetkým rizikám |

66332100-7 | Poistenie podnikateľov proti všetkým rizikám |

66333000-3 | Poistenie právnej ochrany |

66333100-4 | Poistenie výdavkov na právnu ochranu |

66334000-0 | Poisťovacie služby súvisiace s dopravou |

66334100-1 | Poistenie motorových vozidiel |

66334200-2 | Poistenie námornej, leteckej a inej dopravy |

66334210-5 | Poistenie železníc |

66334220-8 | Poistenie lietadiel |

66334230-1 | Poistenie plavidiel |

66335000-7 | Poistenie nákladu |

66336000-4 | Poistenie pre prípad poškodenia alebo straty |

66336100-5 | Poistenie proti požiaru |

66336200-6 | Poistenie majetku |

66336300-7 | Poistenie proti vplyvom počasia a finančným stratám |

66336310-0 | Poistenie proti vplyvom počasia |

66336320-3 | Poistenie proti finančným stratám |

66336321-0 | Poistenie peňažnej straty |

66337000-1 | Poistenie zodpovednosti |

66337100-2 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |

66337200-3 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla |

66337300-4 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla |

66337400-5 | Všeobecné poistenie zodpovednosti |

66338000-8 | Poistenie úveru a záruky |

66338100-9 | Poistenie úveru |

66338200-0 | Poistenie záruky |

66338300-1 | Poistenie riadenia rizík |

66339000-5 | Iné poistenie okrem životného |

66339100-6 | Poistenie ropných a plynových plošín |

66339200-7 | Poistenie strojového zariadenia |

66339300-8 | Doplnkové poistenie |

66339400-9 | Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania |

66400000-4 | Zaistenie |

66410000-7 | Zaistenie (životné poistenie) |

66420000-0 | Zaistenie (úrazové a nemocenské poistenie) |

66430000-3 | Iné zaistenie okrem životného |

67000000-7 | Pomocné služby finančného sprostredkovania |

67100000-8 | Pomocné služby finančného sprostredkovania okrem poistných služieb a služieb dôchodkových fondov |

67110000-1 | Služby súvisiace s investičným bankovníctvom |

67111000-8 | Zlúčenie a splynutie |

67112000-5 | Financovanie podnikov a rizikový kapitál |

67113000-2 | Iné služby súvisiace s investičným bankovníctvom |

67120000-4 | Sprostredkovanie predaja cenných papierov a komodít a súvisiace služby |

67121000-1 | Sprostredkovanie predaja cenných papierov |

67121100-2 | Dôchodkové investovanie |

67122000-8 | Sprostredkovanie predaja komodít |

67123000-5 | Spracovanie a klíring |

67130000-7 | Správa portfólií, správa majetku a úschova |

67131000-4 | Správa portfólií |

67131100-5 | Správa dôchodkových fondov |

67132000-1 | Správa majetku |

67133000-8 | Úschova |

67140000-0 | Správa finančných trhov |

67141000-7 | Prevádzkovanie finančných trhov |

67142000-4 | Regulácia finančných trhov |

67150000-3 | Iné pomocné služby finančného sprostredkovania, okrem poistenia a dôchodkových fondov |

67151000-0 | Finančné poradenstvo |

67152000-7 | Zmenárenské služby |

67153000-4 | Spracovanie finančných transakcií a služby klíringových ústavov |

67154000-1 | Sprostredkovanie pôžičiek |

67200000-9 | Pomocné služby poisťovníctva a dôchodkových fondov |

67210000-2 | Služby poisťovacích maklérov a poisťovacích agentúr |

67211000-9 | Služby poisťovacích maklérov |

67212000-6 | Služby poisťovacích agentúr |

67213000-3 | Likvidácia poistných nárokov |

67220000-5 | Likvidácia poistných udalostí |

67230000-8 | Likvidácia strát |

67240000-1 | Poistná matematika |

67250000-4 | Správa odmien za záchranu |

67260000-7 | Iné pomocné služby poisťovníctva a dôchodkových fondov |

67261000-4 | Poradenské služby, poisťovníctvo a dôchodkové fondy |

67261100-5 | Poradenské služby v poisťovníctve |

67261200-6 | Poradenské služby pre dôchodkové fondy |

67262000-1 | Správa dôchodkových fondov |

70000000-1 | Realitné služby (Služby s nehnuteľnosťami) |

70100000-2 | Realitné služby s vlastnými nehnuteľnosťami |

70110000-5 | Výstavba nehnuteľností |

70111000-2 | Výstavba obytných nehnuteľností |

70112000-9 | Výstavba neobytných nehnuteľností |

70120000-8 | Nákup a predaj nehnuteľností |

70121000-5 | Predaj alebo nákup budov |

70121100-6 | Predaj budov |

70121200-7 | Nákup budov |

70122000-2 | Predaj alebo nákup pozemkov |

70122100-3 | Predaj pozemkov |

70122110-6 | Predaj nezastavaných pozemkov |

70122200-4 | Nákup pozemkov |

70122210-7 | Nákup nezastavaných pozemkov |

70123000-9 | Predaj nehnuteľností |

70123100-0 | Predaj obytných nehnuteľností |

70123200-1 | Predaj neobytných nehnuteľností |

70130000-1 | Prenájom vlastných nehnuteľností |

70200000-3 | Prenájom alebo lízing vlastných nehnuteľností |

70210000-6 | Prenájom alebo lízing obytných nehnuteľností |

70220000-9 | Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností |

70300000-4 | Služby realitných agentúr na základe honoráru alebo zmluvy |

70310000-7 | Prenájom alebo predaj budov |

70311000-4 | Prenájom alebo predaj obytných budov |

70320000-0 | Prenájom alebo predaj pozemkov |

70321000-7 | Prenájom pozemkov |

70322000-4 | Prenájom alebo predaj nezastavaných pozemkov |

70330000-3 | Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy |

70331000-0 | Obytné nehnuteľnosti |

70331100-1 | Služby pri správe zariadení (inštitúcií) |

70332000-7 | Neobytné nehnuteľnosti |

70332100-8 | Služby spojené so správou pozemkov |

70332200-9 | Služby spojené so správou komerčných nehnuteľností |

70332300-0 | Služby pre priemyselné nehnuteľnosti |

70333000-4 | Služby spojené s bývaním |

70340000-6 | Spoločné užívanie objektov na základe časového rozvrhu (periodické služby) |

72000000-5 | Počítačové a súvisiace služby |

72100000-6 | Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo) |

72110000-9 | Poradenstvo na výber hardvéru |

72120000-2 | Poradenstvo pri obnove hardvéru po havárii (poruche) |

72130000-5 | Poradenstvo pri plánovaní počítačového pracoviska |

72140000-8 | Poradenstvo pri preberacích skúškach počítačového hardvéru |

72150000-1 | Poradenstvo pre audit počítačov a hardvérové poradenstvo |

72200000-7 | Programovanie softvéru a poradenstvo |

72210000-0 | Programovanie softvérových balíkov |

72211000-7 | Programovanie systémového a používateľského softvéru |

72212000-4 | Programovanie aplikačného softvéru |

72220000-3 | Systémové a technické poradenstvo |

72221000-0 | Poradenstvo pri analýze podnikania |

72222000-7 | Strategické prehodnotenie a plánovanie informačných systémov alebo technológie |

72222100-8 | Strategické prehodnotenie informačných systémov alebo technológie |

72222200-9 | Plánovanie informačných systémov alebo technológie |

72222300-0 | Služby informačných technológií |

72223000-4 | Prehodnotenie požiadaviek na informačné technológie |

72224000-1 | Poradenstvo pri riadení projektov |

72224100-2 | Plánovanie implementácie systémov |

72224200-3 | Plánovanie zabezpečovania systému kvality |

72225000-8 | Hodnotenie a prehodnotenie zabezpečenia systému kvality |

72226000-5 | Poradenstvo pri preberacích skúškach systémového softvéru |

72227000-2 | Poradenstvo pri integrácii softvéru |

72228000-9 | Poradenstvo pri integrácii hardvéru |

72230000-6 | Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku) |

72231000-3 | Vývoj softvéru pre vojenské aplikácie |

72232000-0 | Vývoj softvéru na spracovanie transakcií a zákazníckeho softvéru |

72240000-9 | Systémové analýzy a programovanie |

72241000-6 | Kritické cieľové špecifikácie projektov |

72242000-3 | Projektové modelovanie |

72243000-0 | Programovanie |

72244000-7 | Vývoj prototypov |

72244500-4 | Systémové analýzy a programovanie na zmluvu |

72246000-1 | Systémové poradenstvo |

72250000-2 | Údržba a podpora systému |

72251000-9 | Odstraňovanie porúch |

72252000-6 | Počítačová archivácia |

72253000-3 | Poradenské prezenčné (nápoveda) a podporné služby |

72253100-4 | Pomocné prezenčné služby (nápoveda) |

72253200-5 | Systémové podporné služby |

72254000-0 | Testovanie a údržba softvéru |

72254100-1 | Testovanie systémov |

72260000-5 | Služby súvisiace so softvérom |

72261000-2 | Softvérové podporné služby |

72262000-9 | Vývoj softvéru |

72263000-6 | Implementácia softvéru |

72264000-3 | Reprodukcia softvéru |

72265000-0 | Konfigurovanie softvéru |

72266000-7 | Softvérové poradenstvo |

72267000-4 | Údržba softvéru |

72268000-1 | Dodávky softvéru |

72300000-8 | Dátové služby |

72310000-1 | Spracovanie údajov |

72311000-8 | Počítačová tabelácia |

72311100-9 | Konverzia údajov |

72311200-0 | Hromadné (skupinové) spracovanie |

72311300-1 | Spoločné užívanie počítačového času |

72312000-5 | Vstup údajov |

72312100-6 | Príprava údajov |

72312200-7 | Optické rozlišovanie znakov |

72313000-2 | Snímanie údajov |

72314000-9 | Zhromažďovanie a triedenie údajov |

72315000-6 | Riadenie a podpora dátových sietí |

72315100-7 | Podpora dátových sietí |

72315200-8 | Riadenie dátových sietí |

72316000-3 | Analýza údajov |

72317000-0 | Ukladanie údajov |

72318000-7 | Prenos údajov |

72319000-4 | Poskytovanie údajov |

72320000-4 | Databázové služby |

72321000-1 | Databázové služby s pridanou hodnotou |

72322000-8 | Správa údajov |

72500000-0 | Služby súvisiace s počítačmi |

72510000-3 | Služby súvisiace so správou počítačov |

72511000-0 | Softvérové služby na správu sietí |

72512000-7 | Správa dokumentov |

72513000-4 | Automatizácia kancelárskych prác |

72514000-1 | Správa výpočtových zariadení |

72514100-2 | Správa výpočtových zariadení zahrňujúcich prevádzku počítačov |

72514200-3 | Správa výpočtových zariadení na vývoj počítačových systémov |

72514300-4 | Správa výpočtových zariadení na údržbu počítačových systémov |

72520000-6 | Počítačové podporné služby a poradenstvo |

72521000-3 | Počítačové podporné služby |

72521100-4 | Technické počítačové podporné služby |

72530000-9 | Služby pre počítačové siete |

72531000-6 | Služby pre lokálne siete LAN |

72532000-3 | Služby pre siete typu WAN |

72540000-2 | Služby pri zdokonaľovaní (upgrade) počítačov |

72541000-9 | Služby pri rozširovaní počítačov |

72541100-0 | Služby pri rozširovaní pamäte |

72550000-5 | Služby pri audite počítačov |

72560000-8 | Testovanie počítačov |

72570000-1 | Zálohovanie počítačov |

72580000-4 | Úprava počítača podľa katalógu |

72590000-7 | Profesionálne služby súvisiace s počítačmi |

72591000-4 | Vypracovanie servisných zmlúv |

73000000-2 | Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby |

73100000-3 | Výskum a experimentálny vývoj |

73110000-6 | Výskum |

73111000-3 | Služby výskumných laboratórií |

73112000-0 | Námorný výskum |

73120000-9 | Experimentálny vývoj |

73200000-4 | Poradenstvo pre výskum a vývoj |

73210000-7 | Poradenské služby pre výskum |

73220000-0 | Poradenské služby pre vývoj |

73300000-5 | Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja |

74000000-9 | Architektonické, inžinierske, stavebné, právne, účtovnícke a iné profesionálne služby |

74100000-0 | Právne, účtovnícke, audítorské, podnikateľské, manažérske a podobné služby |

74110000-3 | Právne služby |

74111000-0 | Právne poradenstvo a zastupovanie |

74111100-1 | Právne poradenstvo |

74111200-2 | Právne zastupovanie |

74112000-7 | Poradenské služby v oblasti patentov a autorských práv |

74112100-8 | Poradenské služby v oblasti autorských práv |

74112110-1 | Poradenské služby v oblasti autorských práv k softvéru |

74113000-4 | Právna dokumentácia a overovanie |

74113100-5 | Dokumentačné služby |

74113200-6 | Overovacie služby |

74113210-9 | Elektronické overovanie podpisov |

74114000-1 | Právne poradenstvo a informačné služby |

74120000-6 | Účtovnícke, audítorské a finančné služby |

74121000-3 | Účtovnícke a audítorské služby |

74121100-4 | Účtovnícke služby |

74121110-7 | Vedenie účtovných kníh |

74121112-1 | Vedenie mzdovej agendy |

74121113-8 | Vedenie záznamov o predaji a nákupe |

74121120-0 | Vypracovávanie finančných výkazov |

74121200-5 | Audítorské služby |

74121210-8 | Finančné audítorské služby |

74121220-1 | Interné audítorské služby |

74121230-4 | Zákonom predpísané audítorské služby |

74121240-7 | Audítorské služby v prípade podvodu |

74121250-0 | Revidovanie účtovníctva |

74122000-0 | Finančné služby |

74122100-1 | Daňové poradenstvo |

74122200-2 | Vypracovávanie daňových priznaní |

74130000-9 | Prieskum trhu, prieskum verejnej mienky a súvisiace služby |

74131000-6 | Prieskum trhu |

74131100-7 | Služby spojené s prieskumom |

74131110-0 | Projekt prieskumu |

74131120-3 | Realizácia prieskumu |

74131121-0 | Telefonický prieskum |

74131130-6 | Analýza prieskumu |

74131200-8 | Ekonomický prieskum |

74131300-9 | Testovanie trhu |

74131400-0 | Hodnotenie výkonnosti |

74131500-1 | Štúdie realizovateľnosti |

74131600-2 | Sociálny prieskum |

74132000-3 | Prieskum verejnej mienky |

74133000-0 | Štatistické služby |

74140000-2 | Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) |

74141000-9 | Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia |

74141100-0 | Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia |

74141110-3 | Poradenské služby pre rozvoj podnikania |

74141200-1 | Poradenské služby pre finančné riadenie |

74141300-2 | Poradenské služby pre riadenie marketingu |

74141400-3 | Poradenské služby pre riadenie ľudských zdrojov |

74141500-4 | Poradenské služby pre riadenie výroby |

74141510-7 | Poradenské služby pre zabezpečenie kvality |

74141520-0 | Poradenské služby pre projektovanie |

74141600-5 | Poradenské služby pre styk s verejnosťou |

74141610-8 | Riadenie vzťahov s verejnosťou |

74141620-1 | Poradenské služby pre styk s verejnosťou |

74141700-6 | Bezpečnostné poradenstvo |

74141800-7 | Poradenské služby pre obstarávanie |

74141900-8 | Poradenské služby v oblasti vplyvov na životné prostredie |

74142000-6 | Služby súvisiace s riadením |

74142100-7 | Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce |

74142110-0 | Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce |

74142120-3 | Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce |

74142200-8 | Arbitrážne a zmierovacie služby |

74150000-5 | Spravovanie majetku |

74200000-1 | Architektonické, inžinierske, stavebné a súvisiace technické poradenstvo |

74210000-4 | Technické poradenstvo |

74220000-7 | Architektonické a súvisiace služby |

74221000-4 | Poradenské architektonické služby |

74222000-1 | Návrhárske a architektonické služby |

74222100-2 | Architektonické služby pre budovy |

74222200-3 | Architektonické služby pre vonkajšie oblasti |

74222300-4 | Architektonické služby pre rozširovanie budov |

74223000-8 | Poriadanie architektonických súťaží návrhov |

74224000-5 | Architektonické, inžinierske a plánovacie služby |

74225000-2 | Architektonické a inžinierske služby a dozor |

74225100-3 | Architektonické služby a stavebný dozor |

74230000-0 | Inžinierske služby |

74231000-7 | Poradenský inžiniering a stavebné služby |

74231100-8 | Poradenské služby pre oblasť civilného inžinierstva |

74231110-1 | Podporné služby pre oblasť civilného inžinierstva |

74231120-4 | Poradenské služby pre oblasť dopravných systémov |

74231121-1 | Poradenské služby pre oblasť diaľnic |

74231122-8 | Inžinierske služby pre oblasť diaľnic |

74231123-5 | Inžinierske služby pre oblasť železníc |

74231124-6 | Inžinierske služby pre oblasť letísk |

74231130-7 | Poradenské služby pre oblasť infraštruktúry |

74231200-9 | Poradenské služby pre oblasť stavebného inžinierstva |

74231300-0 | Poradenské služby pre oblasť environmentálneho inžinierstva |

74231310-3 | Poradenské služby pre oblasť regulácie hlučnosti |

74231320-6 | Poradenské služby pre oblasť zvukových izolácií a akustiky miestností |

74231330-9 | Poradenské služby pre oblasť čistenia splaškových vôd |

74231400-1 | Energetika a súvisiace služby |

74231410-4 | Služby súvisiace s elektrinou |

74231420-7 | Riadenie energetiky |

74231430-0 | Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie |

74231431-7 | Poradenské služby pre oblasť inžinierstva vykurovania budov |

74231500-2 | Stavebné služby |

74231510-5 | Poradenské služby pre stavbu budov |

74231520-8 | Poradenské služby pre stavebníctvo |

74231521-5 | Poradenské služby pre oblasť stavebných služieb |

74231530-1 | Stavebný dozor |

74231540-4 | Stavebná kontrola |

74231600-3 | Poradenské služby pre oblasť telekomunikácií |

74231700-4 | Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred nebezpečím |

74231710-7 | Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a výbuchom |

74231720-0 | Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci |

74231721-7 | Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia bezpečnosti pri práci |

74231800-5 | Poradenské a konzultačné inžinierske služby |

74231810-8 | Inžinierske služby pre oblasť umelého a prirodzeného osvetlenia budov |

74231900-6 | Služby znalcov (expertíza) |

74232000-4 | Inžinierske projektovanie |

74232100-5 | Inžinierske projektovanie mechanických a elektrických inštalácií budov |

74232110-8 | Služby týkajúce sa ekonomiky stavebníctva |

74232120-1 | Projektovanie vykurovacích systémov |

74232200-6 | Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve |

74232210-9 | Stavebný dozor pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve |

74232220-2 | Projektovanie diaľkových potrubí |

74232230-5 | Projektovanie mostov |

74232240-8 | Projektovanie priehrad |

74232250-1 | Inžinierske projektovanie pre dopravné inštalácie |

74232300-7 | Inžinierske projektovanie pre priemyselné procesy a výrobu |

74232310-0 | Projektovanie silnoprúdových sústav |

74232320-3 | Inžinierske projektovanie závodov |

74232400-8 | Stavebný dozor |

74232500-9 | Projektovanie základov |

74232600-0 | Pomocné stavebné služby |

74232700-1 | Projektovanie nosných konštrukcií |

74232800-2 | Overovanie projektov nosných konštrukcií |

74233000-1 | Rôzne inžinierske služby |

74233100-2 | Inžinierske služby pre vrtné výplachy |

74233200-3 | Geotechnické inžinierske služby |

74233300-4 | Služby strojného inžinierstva |

74233400-5 | Služby strojného a elektrotechnického inžinierstva |

74233500-6 | Inžinierske štúdie |

74233600-7 | Inžinierske podporné služby |

74233700-8 | Inžinierske služby pre oblasť techniky korózie |

74240000-3 | Integrované (jednotné) inžinierske služby |

74250000-6 | Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby |

74251000-3 | Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) |

74252000-0 | Územné architektonické služby |

74252100-1 | Záhradná architektúra |

74260000-9 | Služby týkajúce sa výstavby |

74261000-6 | Prieskum staveniska |

74262000-3 | Stavebný dozor |

74262100-4 | Stavebný dozor na stavenisku |

74263000-0 | Stavebné poradenské služby |

74264000-7 | Riadenie výstavby |

74264100-8 | Riadenie projektov výstavby |

74270000-2 | Inžiniersko-vedecké a technické služby |

74271000-9 | Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby |

74271100-0 | Príprava a analýza vrtných jadier |

74271200-1 | Geologické a geofyzikálne služby |

74271210-4 | Geofyzikálne poradenské služby |

74271220-7 | Geologické poradenské služby |

74271300-2 | Mikropaleontologické analýzy |

74271400-3 | Petrofyzikálne interpretácie |

74271500-4 | Pozemný prieskum |

74271500-5 | Predpovede počasia |

74271700-6 | Vedecký prieskum |

74271710-9 | Geofyzikálny prieskum |

74271711-6 | Geofyzikálny prieskum archeologických nálezísk |

74271720-2 | Geologický prieskum |

74271800-7 | Topografické služby |

74271810-0 | Topografický prieskum archeologických nálezísk |

74271900-8 | Vyhľadávanie vody (prútikom) |

74272000-6 | Hlbinný prieskum |

74272100-7 | Seizmické služby |

74272110-0 | Seizmografický prieskum |

74272111-7 | Zber seizmických údajov |

74272112-4 | Zhromažďovanie seizmických údajov |

74272113-1 | Spracovanie seizmických údajov |

74272300-9 | Magnetometrický prieskum |

74273000-3 | Povrchový prieskum |

74273100-4 | Hydrografický prieskum |

74273200-5 | Rozmerový prieskum |

74274000-0 | Mapovacie služby |

74274100-1 | Digitálne mapovanie |

74274200-2 | Letecké mapovanie |

74274300-3 | Katastrálne vymeriavanie |

74274400-4 | Hydrografické služby |

74274500-5 | Morský prieskum |

74275000-7 | Prieskum |

74275100-8 | Fotogrametrické služby |

74275200-9 | Topografické (kartografické) merania |

74276000-4 | Technické služby |

74276100-5 | Technická kontrola |

74276200-6 | Technická pomoc |

74276300-7 | Technická podpora |

74276400-8 | Technické plánovanie |

74300000-2 | Skúšobné, inšpekčné, analytické, monitorovacie a kontrolné služby |

74310000-5 | Technické skúšky a analýzy |

74311000-2 | Skúšky a analýzy zloženia a čistoty |

74312000-9 | Analytické služby |

74312100-0 | Technické analýzy |

74313000-6 | Technická inšpekcia a skúšanie |

74313100-7 | Technické inšpekčné služby |

74313110-0 | Inšpekcia strojov a strojových zariadení |

74313120-3 | Technická inšpekcia automobilov |

74313130-6 | Technická inšpekcia budov |

74313140-9 | Technická inšpekcia inžinierskych stavieb |

74313141-6 | Inšpekcia diaľkových potrubí |

74313142-3 | Kontrola bezpečnosti námornej dopravy |

74313143-0 | Skúšky tesnosti |

74313144-7 | Monitorovanie prietoku |

74313145-4 | Inšpekcia mostov |

74313146-1 | Inšpekcia priehrad |

74313147-8 | Inšpekcia železničných tratí |

74313200-8 | Technické skúšky |

74313210-1 | Skúšky ventilov |

74313220-4 | Nedeštruktívne skúšky |

74320000-8 | Monitorovacie a kontrolné skúšky |

74321000-5 | Kontrola dopravy |

74321100-6 | Monitorovanie dopravy |

74322000-2 | Sledovanie vlakov |

74323000-9 | Kontrola kvality |

74323100-0 | Zabezpečovanie kvality |

74400000-3 | Reklamné a marketingové služby |

74410000-6 | Reklamné služby |

74411000-3 | Reklamné poradenské služby |

74412000-0 | Manažment reklamy |

74420000-9 | Marketingové služby |

74421000-6 | Priamy marketing |

74422000-3 | Propagačné služby |

74423000-0 | Služby zákazníkom |

74423100-1 | Zákaznícky prieskum |

74423110-4 | Prieskum spokojnosti zákazníkov |

74423200-2 | Starostlivosť o zákazníkov |

74423210-5 | Programy na zachovanie stálosti zákazníkov |

74500000-4 | Pracovné nábory a poskytovanie personálnych služieb |

74510000-7 | Rozmiestňovanie zamestnancov |

74511000-4 | Vyhľadávanie pracovných príležitostí |

74512000-1 | Rozmiestňovanie pomocného administratívneho personálu |

74513000-8 | Zmena pracovného zaradenia zamestnancov |

74520000-0 | Zabezpečovanie zamestnancov |

74521000-7 | Zabezpečovanie administratívneho personálu |

74522000-4 | Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť |

74523000-1 | Zabezpečovanie zamestnancov v obchode alebo priemysle |

74524000-8 | Zabezpečovanie opatrovateľského personálu |

74525000-5 | Zabezpečovanie lekárskeho personálu |

74530000-3 | Náborové služby |

74540000-6 | Personálne služby okrem rozmiestňovania a zabezpečovania zamestnancov |

74541000-3 | Personálne a mzdové služby |

74542000-0 | Školenia a výcvik personálu |

74543000-7 | Rozvoj zamestnancov |

74600000-5 | Pátracie a bezpečnostné služby |

74610000-8 | Bezpečnostné služby |

74611000-5 | Monitorovanie poplachov |

74613000-9 | Strážne služby |

74614000-6 | Dozor |

74614100-7 | Stopovacie systémy |

74614110-0 | Služby na vystopovanie utečencov |

74615000-3 | Hliadkové služby |

74620000-1 | Vyšetrovacie služby |

74700000-6 | Upratovacie služby |

74710000-9 | Upratovacie služby ubytovacích zariadení |

74720000-2 | Služby priemyselného čistenia |

74721000-9 | Dezinfekčné a hubiace služby |

74721100-0 | Dezinfekčné služby |

74721200-1 | Hubenie škodcov |

74721210-4 | Deratizačné služby |

74721300-2 | Dezinfekcia dymom (zadymovanie) |

74722000-6 | Umývanie okien |

74724000-0 | Čistenie pecí (kotlov) a komínov |

74730000-5 | Špecializované čistiace (upratovacie) služby |

74731000-2 | Čistenie (upratovanie) budov |

74731100-3 | Čistenie pieskovaním |

74732000-9 | Čistenie cisterien |

74732100-0 | Čistenie nádrží |

74735000-0 | Čistenie (upratovanie) parkovísk |

74740000-8 | Rôzne čistiace (upratovacie) služby |

74741000-5 | Čistenie telefónnych zariadení |

74742000-2 | Čistenie dopravných zariadení |

74743000-9 | Čistenie kancelárskych zariadení |

74744000-6 | Čistenie odpadových nádob |

74750000-1 | Čistenie (upratovanie) kancelárií |

74760000-4 | Čistenie (upratovanie) škôl |

74800000-7 | Rôzne obchodné služby a súvisiace služby |

74810000-0 | Fotografické a doplnkové služby |

74811000-7 | Fotografické služby |

74811100-8 | Reklamné fotografické služby |

74811200-9 | Letecké fotografické služby |

74811300-0 | Špecializované fotografické služby |

74811310-3 | Banské fotografické služby |

74811320-6 | Podvodné fotografické služby |

74811330-9 | Zhotovovanie mikrofilmov |

74811340-2 | Zhotovovanie röntgenových snímok |

74812000-4 | Spracovanie fotografií |

74813000-1 | Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií |

74820000-3 | Balenie a súvisiace služby |

74821000-0 | Balenie |

74830000-6 | Sekretárske a súvisiace služby |

74831000-3 | Pomocné kancelárske služby |

74831100-4 | Služby cez telefón |

74831110-7 | Spojovateľské služby |

74831120-0 | Stredisko hovorov |

74831200-5 | Reprografické služby |

74831210-8 | Fotokopírovanie |

74831300-6 | Prekladateľské služby |

74831400-7 | Tlmočnícke služby |

74831500-8 | Prepisovacie služby, spracovanie textov a DTP služby |

74831510-1 | Prepisovacie služby |

74831520-4 | Spracovanie textov |

74831530-7 | DTP služby |

74831600-9 | Archivácia |

74832000-0 | Zostavovanie zoznamov adresátov a poštové služby |

74832100-1 | Poštové služby |

74840000-9 | Služby špecializovaných návrhárov (dizajnérov) |

74841000-6 | Výzdoba interiérov |

74842000-3 | Návrhy interiérov |

74843000-0 | Podporné dizajnérske služby |

74844000-7 | Návrhy nábytku |

74850000-2 | Služby inkasných agentúr |

74851000-9 | Výber mýta |

74860000-5 | Poriadanie výstav, veľtrhov a kongresov |

74861000-2 | Poriadanie seminárov |

74870000-8 | Rôzne obchodné služby |

74871000-5 | Regulácia zásob |

74872000-2 | Recepčné služby |

74873000-9 | Správa budov a zariadení |

74873100-0 | Správa zariadení |

74874000-6 | Správa zmlúv |

74875000-3 | Správa knižníc |

74875400-4 | Archivačné služby |

74875200-5 | Katalogizačné služby |

74876000-0 | Obchodné organizačné služby |

74877000-7 | Organizovanie služobných ciest |

75000000-6 | Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a služby s tým spojené |

75100000-7 | Verejná správa |

75110000-0 | Všeobecná verejná správa |

75111000-7 | Výkonné a zákonodarné služby |

75111100-8 | Výkonné služby |

75111200-9 | Zákonodarné služby |

75112000-4 | Služby verejnej správy pre obchodné operácie |

75112100-5 | Projekty rozvoja verejnej správy |

75120000-3 | Agentúrne služby verejnej správy |

75121000-0 | Vzdelávacie služby verejnej správy |

75122000-7 | Zdravotnícke služby verejnej správy |

75123000-4 | Služby verejnej správy súvisiace s bývaním |

75124000-1 | Služby verejnej správy súvisiace s rekreáciou, kultúrou a náboženstvom |

75125000-8 | Služby verejnej správy súvisiace s otázkami cestovného ruchu |

75130000-6 | Podporné (vedľajšie) služby pre vládu |

75131000-3 | Vládne služby |

75131100-4 | Všeobecné personálne služby pre vládu |

75200000-8 | Poskytovanie služieb obci |

75210000-1 | Zahraničné veci a iné služby |

75211000-8 | Zahraničné veci |

75211100-9 | Diplomatické služby |

75211110-2 | Konzulárne služby |

75211200-0 | Služby súvisiace so zahraničnou hospodárskou pomocou |

75211300-1 | Služby súvisiace so zahraničnou vojenskou pomocou |

75220000-4 | Obrana |

75221000-1 | Vojenská obrana |

75222000-8 | Civilná ochrana |

75230000-7 | Justičné služby |

75231000-4 | Služby súdov |

75231100-5 | Administratívne služby súdov (súvisiace so súdmi) |

75231200-6 | Služby súvisiace s väzbou alebo rehabilitáciou delikventov (páchateľov trestných činov) |

75231210-9 | Väzenské služby |

75231220-2 | Eskortovanie väzňov |

75231230-5 | Služby väzníc |

75231240-8 | Podmienečné prepustenie |

75240000-0 | Verejná bezpečnosť, právo a poriadok |

75241000-7 | Verejná bezpečnosť |

75241100-8 | Policajné služby |

75242000-4 | Verejné právo a poriadok |

75242100-5 | Verejný poriadok |

75242110-8 | Služby súdnych úradníkov (zriadencov) |

75250000-3 | Služby požiarnych zborov a záchranné služby |

75251000-0 | Služby požiarnych zborov |

75251100-1 | Požiarnické služby |

75251110-4 | Prevencia proti požiarom |

75251120-7 | Hasenie lesných požiarov |

75252000-7 | Záchranné služby |

75300000-9 | Služby povinného sociálneho zabezpečenia |

75310000-2 | Dávkové služby |

75311000-9 | Nemocenské príspevky |

75312000-6 | Materské príspevky |

75313000-3 | Invalidné príspevky |

75313100-4 | Príspevky v dočasnej invalidite |

75314000-0 | Podpora v nezamestnanosti |

75320000-5 | Dôchodkové programy pre štátnych zamestnancov |

75330000-8 | Rodinné prídavky |

75340000-1 | Detské prídavky |

76000000-3 | Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom |

76100000-4 | Profesionálne služby pre plynárenský priemysel |

76110000-7 | Služby súvisiace s ťažbou plynu |

76111000-4 | Opätovné splyňovanie |

76120000-0 | Potápačské služby súvisiace s ťažbou plynu |

76200000-5 | Profesionálne služby pre ropný priemysel |

76210000-8 | Služby súvisiace s ťažbou ropy |

76211000-5 | Paženie nadložia |

76211100-6 | Paženie |

76211200-7 | Karotáž mudom |

76300000-6 | Vŕtanie |

76310000-9 | Vŕtanie súvisiace s ťažbou plynu |

76320000-2 | Príbrežné vŕtanie |

76330000-5 | Turbínové vŕtanie |

76340000-8 | Jadrové vŕtanie |

76400000-7 | Polohovanie vrtných súprav |

76410000-0 | Výstuž vrtov a kladenie potrubí |

76411000-7 | Výstuž vrtov |

76420000-3 | Cementovanie vrtov |

76430000-6 | Hlbinné vŕtanie a výroba |

76431000-3 | Hlbinné vŕtanie |

76440000-9 | Karotáž (sondovanie) vrtov |

76450000-2 | Riadenie vrtov |

76460000-5 | Podporné služby pre vrty |

76470000-8 | Skúšanie vrtov |

76480000-1 | Kladenie potrubí |

76490000-4 | Dokončovanie vrtov |

76491000-1 | Upchávanie vrtov |

76492000-8 | Polohovanie vrtov |

76500000-8 | Pevninské a príbrežné služby |

76510000-1 | Pevninské služby |

76520000-4 | Príbrežné služby |

76521000-1 | Príbrežné inštalačné služby |

76522000-8 | Služby príbrežných zásobovacích plavidiel |

76530000-7 | Banské služby |

76531000-4 | Banské ťažobné služby |

77000000-0 | Poľnohospodárske, lesnícke a záhradnícke služby |

77100000-1 | Poľnohospodárske služby |

77110000-4 | Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou |

77111000-1 | Požičiavanie poľnohospodárskych strojov s obsluhou |

77112000-8 | Požičiavanie kosačiek alebo poľnohospodárskych zariadení s obsluhou |

77120000-7 | Kompostovanie |

77200000-2 | Lesnícke služby |

77210000-5 | Ťažba dreva |

77211000-2 | Služby súvisiace s ťažbou dreva |

77211100-3 | Ťažba stavebného dreva |

77211200-4 | Preprava guľatiny v lese |

77211300-5 | Holoruby |

77211400-6 | Orezávanie stromov |

77211500-7 | Údržba stromov |

77211600-8 | Výsadba stromov |

77220000-8 | Impregnácia stavebného dreva |

77223000-1 | Služby súvisiace s lesníctvom |

77221000-8 | Správa lesov |

77300000-3 | Záhradnícke služby |

77300000-6 | Výsadba a údržba zelených plôch |

77301000-3 | Údržba okrasných a rekreačných záhrad |

77301200-0 | Pletie |

77301100-1 | Likvidácia buriny |

77303000-7 | Údržba parkov |

77304000-4 | Údržba pozemkov |

77314100-5 | Údržba trávnikov |

77315000-1 | Výsadba |

77320000-9 | Údržba športových ihrísk |

77330000-2 | Výstavy kvetov |

77340000-5 | Prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov |

77341000-2 | Prerezávanie stromov |

77342000-9 | Orezávanie živých plotov |

77400000-4 | Zoologické služby |

77500000-5 | Živočíšna výroba |

77510000-8 | Chov zveri |

77600000-6 | Poľovnícke služby |

77610000-9 | Odchyt zveri |

77700000-7 | Služby súvisiace s rybárstvom |

78000000-7 | Tlačiarenské, publikačné a súvisiace služby |

78100000-8 | Tlačiarenské služby |

78110000-1 | Tlač kníh |

78111000-8 | Tlač adresárov |

78112000-5 | Tlač zošitov |

78113000-2 | Tlač diárov |

78113100-3 | Tlač osobných organizérov |

78114000-9 | Tlač zápisníkov |

78114100-0 | Tlač brožúr |

78114200-1 | Tlač poznámkových notesov |

78114300-2 | Tlač blokov listového papiera |

78114400-3 | Tlač blokov pijavého papiera |

78115000-6 | Tlač reklamného obchodného materiálu |

78115100-7 | Tlač komerčných katalógov |

78116000-3 | Tlač katalógov |

78117000-0 | Tlač účtovných kníh |

78118000-7 | Tlač kníh objednávok |

78119000-4 | Tlač kníh pokladničných príjmov |

78120000-4 | Tlač tlačovín |

78121000-1 | Tlač obálok |

78122000-8 | Tlač poznámkových papierov |

78122100-9 | Tlač vkladaných uhlíkových súprav (na preklepy) |

78123000-5 | Tlač vzorkových alebo zberateľských albumov |

78124000-2 | Tlač viazačov, zakladačov alebo kartotékových dosiek |

78125000-9 | Tlač vizitiek |

78130000-7 | Tlač chránených tlačovín |

78131000-4 | Tlač povolení |

78132000-1 | Tlač bankoviek |

78133000-8 | Tlač vkladových certifikátov |

78134000-5 | Tlač šekových formulárov |

78135000-2 | Tlač nepoužitých známok |

78135100-3 | Tlač papiera s razbou |

78136000-9 | Tlač stravných lístkov |

78140000-0 | Tlač formulárov |

78141000-7 | Tlač rôznych obchodných formulárov |

78142000-4 | Tlač permanentných formulárov |

78150000-3 | Tlač lístkov |

78151000-0 | Tlač vstupeniek |

78152000-7 | Tlač cestovných lístkov |

78153000-4 | Tlač lístkov s magnetickým pásom |

78160000-6 | Tlač kalendárov |

78170000-9 | Tlač cestovných poriadkov |

78180000-2 | Tlač novín |

78190000-5 | Tlač plagátov |

78200000-9 | Služby súvisiace s tlačou |

78210000-2 | Konečná úprava tlače |

78220000-5 | Sadzba |

78221000-2 | Výroba štočkov |

78222000-9 | Hĺbkotlač |

78223000-6 | Sadzačské služby |

78224000-3 | Litografické služby |

78225000-0 | Grafické návrhy |

78230000-8 | Tlačiarenské a doručovateľské služby |

78240000-1 | Tlačiarenské a distribučné služby |

78300000-0 | Publikačné služby |

78310000-3 | Knihárske služby a apretácia (dokončovanie) |

78311000-0 | Apretácia kníh |

78312000-7 | Knihárske služby |

78400000-1 | Predplatiteľské služby |

80000000-4 | Vzdelávacie služby (školstvo) |

80100000-5 | Základné vzdelávanie (základné školstvo) |

80110000-8 | Poskytovanie predškolskej výchovy |

80200000-6 | Stredné vzdelávanie (stredné školstvo) |

80210000-9 | Poskytovanie stredného technického a odborného vzdelávania |

80211000-6 | Technické stredné vzdelávanie |

80212000-3 | Odborné stredné vzdelávanie |

80220000-2 | Vzdelávanie pre postihnutých študentov |

80300000-7 | Vyššie vzdelávanie (vyššie školstvo) |

80310000-0 | Vzdelávanie mládeže |

80320000-3 | Lekárske vzdelávanie |

80330000-6 | Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti |

80340000-9 | Špeciálne vzdelávanie |

80400000-8 | Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby |

80410000-1 | Rôzne školské služby |

80411000-8 | Autoškoly |

80411100-9 | Vodičské skúšky |

80411200-0 | Hodiny jazdy |

80412000-5 | Pilotná škola |

80413000-2 | Škola plachtenia |

80414000-9 | Škola potápania |

80415000-6 | Lyžiarska škola |

80420000-4 | Školiace (výcvikové) služby |

80421000-1 | Odborné školiace služby |

80421100-2 | Školenie pracovníkov |

80421200-8 | Školiace zariadenia |

80421100-9 | Školiace programy |

80421200-0 | Školiace semináre |

80423000-5 | Odborné školiace služby |

80423100-6 | Priemyselné a technické školenia |

80423010-9 | Priemyselné školenia |

80423020-2 | Technické školenia |

80423200-7 | Manažérske školenia |

80423300-8 | Oboznámenie sa s počítačmi a školenia pre používateľov |

80423310-1 | Školenia na prácu s počítačmi |

80423320-4 | Počítačové kurzy |

80424000-2 | Environmentálne školenia |

80425000-9 | Bezpečnostné školenia |

80426000-6 | Zdravotnícke školenia a poskytovanie prvej pomoci |

80426100-7 | Zdravotnícke školenia |

80426200-8 | Školenia na poskytovanie prvej pomoci |

80427000-3 | Školenia zamerané na osobný rozvoj |

80428000-0 | Poskytovanie jazykových kurzov |

80430000-7 | Vzdelávanie dospelých na univerzitnej úrovni |

80490000-5 | Prevádzka vzdelávacích stredísk |

85000000-9 | Zdravotnícka a sociálna pomoc |

85100000-0 | Zdravotnícke služby |

85110000-3 | Nemocničné a súvisiace služby |

85111000-0 | Nemocničné služby |

85111100-1 | Chirurgické nemocničné služby |

85111200-2 | Lekárske nemocničné služby |

85111300-3 | Gynekologické nemocničné služby |

85111320-9 | Pôrodnícke nemocničné služby |

85111400-4 | Rehabilitačné nemocničné služby |

85111500-5 | Psychiatrické nemocničné služby |

85111600-6 | Ortotické služby |

85111700-7 | Liečba kyslíkom |

85111800-8 | Patológia |

85112000-7 | Nemocničné podporné služby |

85112100-8 | Nemocničné lôžkové služby |

85120000-6 | Praktické lekárstvo a súvisiace služby |

85121000-3 | Praktické lekárstvo |

85121100-4 | Služby všeobecných lekárov |

85121110-7 | Služby všeobecných lekárov pre deti |

85121200-5 | Služby lekárov-špecialistov |

85121300-6 | Služby chirurgov-špecialistov |

85130000-9 | Služby zubnej lekárskej praxe a súvisiace služby |

85131000-6 | Služby zubnej lekárskej praxe |

85131100-7 | Ortodontické služby |

85131110-0 | Ortodontické chirurgické služby |

85140000-2 | Rôzne zdravotnícke služby |

85141000-9 | Služby poskytované lekárskym personálom |

85141100-0 | Služby poskytované pôrodnými asistentkami |

85141200-1 | Služby poskytované zdravotnými sestrami |

85141210-4 | Služby domácej lekárskej liečby |

85141211-1 | Služby dialyzačnej domácej lekárskej liečby |

85141212-8 | Dialyzačné služby |

85141220-7 | Poradenské služby poskytované zdravotnými sestrami |

85142000-6 | Zdravotnícke služby |

85142100-7 | Fyzioterapeutické služby |

85142200-8 | Homeopatické služby |

85142300-9 | Hygienické služby |

85142400-0 | Donáška do domu nedostatkových tovarov |

85143000-3 | Služby sanitárnych vozidiel |

85144000-0 | Služby pobytových zdravotníckych zariadení |

85144100-1 | Služby pobytovej ošetrovateľskej starostlivosti |

85145000-7 | Služby poskytované zdravotníckymi laboratóriami |

85146000-4 | Služby poskytované krvnými bankami |

85146100-5 | Služby poskytované spermobankami |

85146200-6 | Služby poskytované bankami orgánov na transplantáciu |

85147000-1 | Podnikové zdravotné služby |

85148000-8 | Lekárske rozbory |

85149000-5 | Lekárnické služby |

85200000-1 | Veterinárne služby |

85300000-2 | Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby |

85310000-5 | Služby sociálnej pomoci |

85311000-2 | Služby sociálnej pomoci s ubytovaním |

85311100-3 | Sociálna pomoc starým osobám |

85311200-4 | Sociálna pomoc postihnutým osobám |

85311300-5 | Sociálna pomoc deťom a mládeži |

85312000-9 | Sociálna pomoc bez ubytovania |

85312100-0 | Celodenná starostlivosť |

85312110-3 | Celodenná starostlivosť o deti |

85312120-6 | Denná starostlivosť pre postihnuté deti a mládež |

85312300-2 | Usmerňovanie a poradenské služby |

85312310-5 | Usmerňovanie |

85312320-8 | Poradenské služby |

85312330-1 | Služby pre plánované rodičovstvo |

85312400-3 | Sociálna pomoc neposkytovaná zariadeniami s dlhodobým ubytovaním |

85312500-4 | Rehabilitačné služby |

85312510-7 | Rehabilitačné služby pre choroby z povolania |

85320000-8 | Sociálne služby |

85321000-5 | Administratívne sociálne služby |

85322000-2 | Obecné akčné programy |

85323000-9 | Obecné zdravotnícke služby |

90000000-7 | Likvidácia odpadových vôd a domového odpadu, sanitačné (hygienické) a environmentálne služby |

90100000-8 | Zber a likvidácia odpadových vôd a domového odpadu |

90110000-1 | Kanalizačné služby |

90111000-8 | Odvádzanie a čistenie (úprava) odpadových vôd |

90111100-9 | Odvádzanie odpadových vôd |

90111200-0 | Čistenie (úprava) odpadových vôd |

90111300-1 | Likvidácia odpadových vôd |

90112000-5 | Čistenie žúmp a septikov |

90112100-6 | Čistenie žúmp |

90112200-7 | Služby súvisiace so septikmi |

90112210-0 | Čistenie septikov |

90112300-8 | Vyprázdňovanie žúmp alebo septikov |

90113000-2 | Čistenie stok |

90114000-9 | Správa kanalizácie |

90114100-0 | Prevádzka čistiarní odpadových vôd |

90115000-6 | Vymeriavanie (vytyčovanie) kanalizácie |

90120000-4 | Služby súvisiace s domovým odpadom |

90121000-1 | Služby súvisiace s odpadom ako takým |

90121100-2 | Zber domového odpadu |

90121110-5 | Zber tuhého komunálneho odpadu |

90121120-8 | Zber odpadu z domácností |

90121130-1 | Zber pouličného odpadu |

90121140-4 | Zber papiera |

90121200-3 | Preprava domového odpadu |

90121300-4 | Spracovanie domového odpadu |

90121310-7 | Likvidácia odpadu z domácností |

90121320-0 | Likvidácia tuhého komunálneho odpadu |

90121330-3 | Spaľovanie domového odpadu |

90121340-6 | Likvidácia popola |

90121400-5 | Spracovanie a likvidácia páchnucich tekutín |

90122000-8 | Špeciálne služby súvisiace s odpadom |

90122100-9 | Služby súvisiace s toxickým odpadom |

90122110-2 | Služby súvisiace s rádioaktívnym odpadom |

90122111-9 | Zber rádioaktívneho odpadu |

90122112-6 | Skladovanie rádioaktívneho odpadu |

90122114-3 | Likvidácia rádioaktívneho odpadu |

90122115-0 | Doprava rádioaktívneho odpadu |

90122120-5 | Služby súvisiace s kontaminovanou pôdou |

90122121-2 | Odstraňovanie kontaminovanej pôdy |

90122122-9 | Likvidácia kontaminovanej pôdy |

90122123-6 | Spracovanie kontaminovanej pôdy |

90122124-3 | Čistenie a spracovanie pôdy |

90122130-8 | Likvidácia toxického odpadu okrem rádioaktívneho odpadu a kontaminovanej pôdy |

90122131-5 | Likvidácia zbraní a munície |

90122132-2 | Likvidácia bômb |

90122200-0 | Služby súvisiace so zdravotníckym odpadom |

90122210-3 | Zber klinického odpadu |

90122220-6 | Likvidácia klinického odpadu |

90122230-9 | Odstraňovanie biologického odpadu |

90122240-2 | Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu |

90122300-1 | Služby súvisiace s kalmi |

90122310-4 | Odkalovanie |

90122320-7 | Preprava kalov |

90122330-0 | Spracovanie kalov |

90122340-3 | Likvidácia kalov |

90123000-5 | Prevádzka skládok |

90123100-6 | Správa skládok |

90123200-7 | Správa uholných odvalov |

90123300-8 | Správa odvalov odpadu |

90200000-9 | Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby |

90210000-2 | Upratovanie ulíc |

90211000-9 | Zametanie ulíc |

90212000-6 | Odpratávanie snehu |

90213000-3 | Odpratávanie ľadu |

90220000-5 | Čistenie odtokov (kanálov) |

90221000-2 | Vyprázdňovanie vpustov |

90230000-8 | Odstraňovanie azbestu |

90240000-1 | Odolovovanie |

90250000-4 | Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v mestských alebo vidieckych oblastiach |

90260000-7 | Čistenie (upratovanie) pláží |

90300000-0 | Environmentálne a ekologické služby |

90310000-3 | Environmentálne služby |

90311000-0 | Environmentálne poradenské služby |

90312000-7 | Hodnotenie vplyvu na životné prostredie |

90313000-4 | Systém environmentálneho sledovania |

90313100-5 | Kontrola znečisťovania |

90313110-8 | Kontrola znečistenia od ropných škvŕn |

90313120-1 | Sledovanie znečistenia |

90314000-1 | Meranie emisií |

90315000-8 | Ochrana životného prostredia |

90315100-9 | Údržba životného prostredia |

90315200-0 | Zlepšovanie životného prostredia |

90315300-1 | Recyklovanie |

90320000-6 | Ekologické služby |

91000000-4 | Služby členských organizácií |

91100000-5 | Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami |

91110000-8 | Služby poskytované podnikateľskými organizáciami |

91120000-1 | Služby poskytované profesijnými organizáciami |

91130000-4 | Služby poskytované odbornými organizáciami |

91131000-1 | Služby jadrovej bezpečnosti |

91200000-6 | Služby poskytované odborovými zväzmi |

91300000-7 | Rôzne služby členských organizácií |

91310000-0 | Cirkevné služby |

91320000-3 | Služby poskytované politickými organizáciami |

91330000-6 | Služby poskytované spoločenskými členskými organizáciami |

91331000-3 | Služby na podporu občianskej a spoločenskej vybavenosti |

91331100-4 | Služby poskytované mládežníckymi združeniami |

92000000-1 | Rekreačné, kultúrne a športové služby |

92100000-2 | Filmové služby a videoslužby |

92110000-5 | Tvorba (výroba) filmov a videozáznamov a súvisiace služby |

92111000-2 | Tvorba (výroba) filmov a videozáznamov |

92111100-3 | Tvorba (výroba) výukových filmov a videozáznamov |

92111200-4 | Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a informačných filmov a videozáznamov |

92111210-7 | Tvorba (výroba) reklamných filmov |

92111220-0 | Tvorba (výroba) reklamných videozáznamov |

92111230-3 | Tvorba (výroba) propagačných filmov |

92111240-6 | Tvorba (výroba) propagačných záznamov |

92111250-9 | Tvorba (výroba) informačných filmov |

92111260-2 | Tvorba (výroba) informačných videozáznamov |

92111300-5 | Tvorba (výroba) zábavných filmov a videozáznamov |

92111310-8 | Tvorba (výroba) zábavných filmov |

92111320-1 | Tvorba (výroba) zábavných videozáznamov |

92112000-9 | Služby súvisiace s tvorbou (výrobou) filmov a videozáznamov |

92120000-8 | Distribúcia filmov a videozáznamov |

92121000-5 | Distribúcia videozáznamov |

92122000-2 | Distribúcia filmov |

92130000-1 | Premietanie filmov |

92140000-4 | Premietanie videozáznamov |

92200000-3 | Rozhlasové a televízne služby |

92210000-6 | Rozhlasové služby |

92211000-3 | Rozhlasové vysielanie |

92220000-9 | Televízne služby |

92221000-6 | Televízne vysielanie |

92230000-2 | Služby káblového rozhlasu a televízie |

92300000-4 | Služby v oblasti zábavy |

92310000-7 | Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia |

92311000-4 | Umelecké diela |

92312000-1 | Umelecké služby |

92312100-2 | Zábavné služby divadelnej produkcie, speváckych skupín, hudobných skupín a orchestrov |

92312110-5 | Zábavné služby divadelnej produkcie |

92312120-8 | Zábavné služby speváckych skupín |

92312130-1 | Zábavné služby hudobných skupín |

92312140-4 | Zábavné služby orchestrov |

92312200-3 | Služby autorov, skladateľov, sochárov, zabávačov a iných samostatných umelcov |

92312210-6 | Služby autorov |

92312211-3 | Služby spisovateľských agentúr |

92312212-0 | Služby súvisiace s vypracovaním príručiek k školeniam |

92312213-7 | Technické autorské služby |

92312220-9 | Služby skladateľov |

92312230-2 | Služby sochárov |

92312240-5 | Služby zabávačov |

92312250-8 | Služby samostatných umelcov |

92320000-0 | Prevádzka umeleckých zariadení |

92330000-3 | Služby rekreačných oblastí |

92331000-0 | Služby zábavných parkov a lunaparkov |

92331100-1 | Služby zábavných parkov |

92331200-2 | Služby lunaparkov |

92332000-7 | Plážové služby |

92340000-6 | Tanečné a zábavné podujatia |

92341000-3 | Cirkusové služby |

92342000-0 | Výuka tanca |

92342100-1 | Výuka spoločenského tanca |

92342200-2 | Výuka diskotékových tancov |

92350000-9 | Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií |

92351000-6 | Prevádzka hazardných hier |

92351100-7 | Prevádzka lotérií |

92351200-8 | Prevádzka kasín |

92352000-3 | Prevádzka stávkových kancelárií |

92352100-4 | Prevádzka dostihových stávkových prístrojov |

92352200-5 | Prijímanie stávok |

92360000-2 | Pyrotechnické služby |

92400000-5 | Služby spravodajských agentúr |

92500000-6 | Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne služby |

92510000-9 | Služby knižníc a archívov |

92511000-6 | Služby knižníc |

92512000-3 | Služby archívov |

92520000-2 | Služby múzeí a ochrana historických miest a budov |

92521000-9 | Služby múzeí |

92521100-0 | Muzeálne výstavy |

92521200-1 | Ochrana exponátov a vzoriek |

92521210-4 | Ochrana exponátov |

92521220-7 | Ochrana vzoriek |

92522000-6 | Ochrana historických miest a budov |

92522100-7 | Ochrana historických miest |

92522200-8 | Ochrana historických budov |

92530000-5 | Služby botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií |

92531000-2 | Služby botanických záhrad |

92532000-9 | Služby zoologických záhrad |

92533000-6 | Služby prírodných rezervácií |

92534000-3 | Ochrana voľne žijúcej zveri |

92600000-7 | Športové služby |

92610000-0 | Prevádzka športovísk |

92620000-3 | Služby súvisiace so športom |

92621000-0 | Propagovanie športových podujatí |

92622000-7 | Organizovanie športových podujatí |

93000000-8 | Rôzne služby |

93100000-9 | Pranie a chemické čistenie |

93110000-2 | Zber bielizne |

93111000-9 | Správa práčovní |

93112000-6 | Prevádzka práčovní |

93120000-5 | Čistenie textilu |

93210000-2 | Impregnovanie textilu |

93130000-8 | Čistenie kožušinových výrobkov |

93140000-1 | Farbenie |

96150000-4 | Žehlenie |

93160000-7 | Prefarbovanie |

93200000-0 | Kadernícke služby a služby salónov krásy |

93210000-3 | Kadernícke služby |

93211000-0 | Holičské služby |

93220000-6 | Služby salónov krásy |

93221000-3 | Kozmetické ošetrenie, manikúra a pedikúra |

93221100-4 | Kozmetické ošetrenie |

93221200-5 | Manikúra |

93221300-6 | Pedikúra |

93300000-1 | Služby pre telesnú pohodu |

93310000-4 | Turecký kúpeľ |

93320000-7 | Kúpeľné služby |

93330000-0 | Masérske služby |

93400000-2 | Ubytovacie a kancelárske služby |

93410000-5 | Ubytovacie služby |

93411000-2 | Správa ubytovania |

93411100-3 | Vedenie domácnosti |

93411200-4 | Vrátnik |

93411300-5 | Domovnícke a údržbárske služby |

93411400-6 | Správcovské služby |

93500000-3 | Služby občianskej vybavenosti |

93510000-6 | Správa parkovísk |

93511000-3 | Služby parkovísk |

93511100-4 | Parkovacia služba |

93600000-4 | Námorné služby |

93610000-7 | Vodné námorné služby |

93620000-0 | Správa prístavov |

93621000-7 | Podporné služby pre námorné základne |

93630000-3 | Potápačské služby |

93700000-5 | Pohrebné a súvisiace služby |

93710000-8 | Pohrebné služby |

93711000-5 | Cintorínske služby a kremačné služby |

93711100-6 | Cintorínske služby |

93711110-9 | Údržba cintorínov |

93711200-7 | Kremačné služby |

93712000-2 | Služby pohrebných ústavov |

93900000-7 | Rôzne služby nezaradené inde |

93910000-0 | Vyraďovanie z prevádzky |

93920000-3 | Evakuačné služby |

93930000-6 | Krajčírske služby |

93940000-9 | Čalúnnické služby |

93950000-2 | Zámočnícke služby |

95000000-2 | Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu |

95100000-3 | Služby zamestnancov obchodu a priemyslu |

95110000-6 | Služby zamestnancov obchodu |

95120000-9 | Služby zamestnancov priemyslu |

95130000-2 | Pracovné sily |

95131000-9 | Služby pracovníkov agentúr |

95132000-6 | Služby administratívy |

95133000-3 | Prechodne (dočasne) zamestnaní pracovníci |

95133100-4 | Pomocnice v domácnosti |

95140000-5 | Domáce služby |

99000000-0 | Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne) |

99100000-1 | Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány |

Kód | Popis |

E001-0 | Na čistenie |

E002-7 | Pre deti |

E003-4 | Pre denné domovy |

E004-1 | Na grafické účely |

E005-8 | Na prístup |

E006-8 | Na priemyselné použitie |

E007-2 | Na použitie v materských školách |

E008-9 | Na použitie v kanceláriách |

E009-6 | Pre kancelárie |

E010-6 | Na vonkajšie použitie |

E011-3 | Na balenie tovaru |

E012-0 | Na balíky |

E013-7 | pre |

E014-4 | Uvedenie do prevádzky |

E015-1 | Dodanie |

E016-8 | Pre tlač |

E017-5 | Prenájom |

E018-2 | Pre školy |

E019-9 | Návrh |

E020-9 | Na vedecké účely |

E021-6 | Na jedno použitie |

E023-0 | Rozšíriteľné |

E024-7 | Odolné voči ohňu a plameňom |

E025-4 | Spomaľujúce horenie |

E026-1 | Ohňovzdorné, plameňuvzdorné |

E027-8 | Obnova |

E028-5 | Flexibilné |

E029-2 | Na domáci odpad |

E030-2 | Na použitie na výstavách |

E031-9 | Pre požiarnikov |

E032-6 | Pre záchranárov |

E033-3 | Na prežitie |

E034-0 | Vybavené |

E035-7 | Na účely školenia |

E036-4 | Na likvidáciu odpadu |

E037-1 | Firemná dodávka |

E038-8 | Celé |

E039-5 | Na účely skladovania |

E040-5 | Rozšírenie funkčnosti |

E041-2 | Na technické použitie |

E042-9 | Horúce |

E043-6 | V súlade s normami a špecifikáciami |

E044-3 | Vo vreciach |

E045-0 | V lepenkových krabiciach |

E046-7 | V dieloch |

E047-4 | V balíčkoch |

E048-1 | Vo vreckách |

E049-8 | Vo vreciach |

E050-8 | Na testovacie účely |

E051-5 | Inštalácia |

E052-2 | Okamžité |

E053-9 | Medzinárodné |

E054-6 | Na použitie v mestách |

E055-3 | Toto oznámenie je vyhlásením súťaže |

E056-0 | Na odpadový materiál |

E057-7 | Tekutina |

E058-4 | Toto oznámenie nie je vyhlásením súťaže |

E059-1 | Rámcová zmluva |

E060-1 | Syntetické |

E061-8 | Magnetické |

E062-5 | Podmorské |

E063-2 | Údržba |

E064-9 | Správa |

E065-6 | Vonkajšie |

E066-3 | Ručné |

E067-0 | Tvrdé |

E068-7 | Na náročnú prevádzku |

E069-4 | Vysoko výkonné |

E070-4 | Oceľ |

E071-1 | Prenájom |

E072-8 | Bez obsluhy |

E073-5 | S obsluhou |

E074-2 | Na mieste |

E075-9 | alebo ekvivalentné (rovnocenné) |

E076-6 | Priaznivé pre životné prostredie |

E077-3 | Etapa: |

E078-0 | Pokryté plastom |

E079-7 | Prenosné |

E080-7 | V prášku |

E081-4 | Prvotné |

E082-1 | Súkromné |

E083-8 | Verejné |

E084-5 | Mleté |

E085-2 | Osvetlené |

E086-9 | Importované |

E087-6 | Na špeciálny účel |

E088-3 | Suché |

E089-0 | Domáce |

E090-0 | Vystužené |

E091-7 | Oprava |

E092-4 | Náhrada |

E093-1 | Vývoj |

E094-8 | Bezpečnosť |

E095-5 | Surové |

E096-2 | Sekretárske |

E097-3 | Impregnované |

E098-6 | Mäkké |

E099-3 | Zafarbené |

E100-4 | V blokoch |

E101-1 | V doskách |

E102-8 | V sypkom stave |

E103-5 | V kazetách |

E104-2 | V stohoch |

E105-9 | Studené |

E106-6 | Štandardné |

E107-3 | Posilnenie |

E108-0 | Pokryté |

E109-7 | Doplňujúca (pomocná) položka |

E110-7 | Dodávka |

E111-4 | Na jedno použitie |

E112-1 | V tyčiach |

E113-8 | Samolepiace |

E114-5 | Guma |

E115-2 | V kotúčoch |

E116-9 | V listoch |

E117-6 | Trúbkovité |

E118-3 | Typ: |

E119-0 | Podzemné |

E120-0 | V roztoku |

E121-7 | V pásoch |

E122-4 | Rozšíriteľné |

E123-1 | Čalúnené |

E124-8 | Vnútorné |

E125-5 | Inštalácia a údržba |

E126-2 | Integrované |

E127-9 | Interiér |

E128-6 | A pridružené inštalačné služby |

E129-3 | A pridružené produkty |

E130-3 | A pridružené opravy a údržba |

E131-0 | A pridružené služby |

E132-7 | Automatické |

E133-4 | Umelé |

E134-1 | Poradenstvo |

E135-8 | Spotrebný materiál |

E136-5 | Ročne |

E137-2 | Ľahké |

E138-9 | a súvisiace tovary |

E139-6 | a pomocné zariadenie |

E140-6 | Skvapalnené |

E141-3 | Na dlhú vzdialenosť |

E142-0 | Údržba a opravy |

E143-7 | Prášok |

E144-4 | Mechanické |

E145-1 | a príslušenstvo |

E146-8 | Typ normy: |

E147-5 | Mechanické a elektrické |

E148-2 | Mobilné |

E149-9 | Národné |

E150-9 | Prirodzené |

E151-6 | Na účely vzdelávania |

E152-3 | Pre vojenský personál |

E153-0 | Na vojenské použitie |

E154-7 | a |

E155-4 | Pre námorníctvo |

E156-1 | Výskum a vývoj |

E157-8 | Pre domovy dôchodcov |

E158-5 | Pre poštové úrady |

E159-2 | Pre väznice |

E160-2 | Pre školy |

E161-9 | Nie domáce |

E162-6 | Mnohoúčelové |

E163-3 | Nadzemné |

E164-0 | Pre letectvo |

E165-7 | Pre armádu |

E166-4 | Pre policajné sily |

E167-1 | Jadrové, biologické a chemické (NBC) vojny |

E168-5 | Nie rámcová zmluva |

E169-5 | Opravy a údržba |

E170-5 | Kovové |

E171-2 | Papierové |

E172-9 | Plastové |

E173-6 | Polyetylénové |

E174-3 | Polystyrénové |

E175-0 | Polyténové |

E176-7 | Oceľové |

E177-4 | Offset |

E178-1 | Zmluvné |

E179-8 | Za poplatok |

E180-8 | Prevádzka a údržba |

E181-5 | Vonkajšie |

E182-2 | Generálna prehliadka |

E183-9 | Generálna prehliadka a oprava |

E184-6 | Nájom |

E185-3 | Papier |

E186-0 | Renovácia a rozšírenie |

E182-7 | Z umelej hmoty |

E188-4 | Odstránenie |

E189-1 | Polyester |

E190-1 | Prefabrikované |

E191-8 | Tlačené |

E192-5 | Spracované |

E193-2 | Kúpa |

E194-9 | Nabíjateľné |

E195-6 | Obnova |

E196-3 | Recyklované |

E197-0 | Zdokonalené |

E198-7 | Odkaz: |

H001-1 | Asynchrónne |

H003-5 | Pre počítačový softvér |

H004-2 | Riadené počítačom |

H005-9 | Počítačové |

H006-6 | Stolné |

H007-3 | Digitálne |

H008-0 | Pre počítačový hardvér |

H009-7 | Počítačové/automatizované |

H010-7 | Na zálohovanie |

H011-4 | Na použitie v sieti |

H013-8 | Vysoké rozlíšenie |

H014-5 | Kompatibilné s IBM |

H015-2 | Ovládané počítačom |

H020-0 | Mikrovlné |

H022-4 | Viacužívateľské |

H023-1 | On-line |

H027-9 | V reálnom čase |

H028-6 | Diaľkovo ovládané |

H031-0 | Synchrónne |

H032-7 | Kompatibilné s VAX/VMS |

H042-0 | Čelné |

H045-1 | Multimediálne |

H046-8 | Paralelné spracovanie |

H047-5 | Súbežné spracovanie úloh |

H049-9 | Samostatné |

H051-6 | Typ architektúry: |

H052-3 | Typ protokolu: |

K001-2 | Nepriestrelné |

K002-9 | pre mužov |

K003-6 | pre ženy |

K004-3 | zimné |

K005-0 | letné |

K012-2 | Športy |

K004-6 | Vodotesné |

K005-3 | Odolné proti vetru |

M001-6 | Pre pacientov |

M002-3 | Pre anestetiká |

M003-0 | Pre liečbu umelou ľadvinou |

M004-7 | Pre bronchiálnu endoskopiu |

M005-4 | Pre popáleniny |

M006-1 | Pre cytostatické ošetrovanie |

M007-8 | Pre diagnostickú rádiológiu |

M008-5 | Pre diétne využitie |

M009-2 | Pre dezinfekciu |

M010-2 | Pre dispenzárne využitie |

M011-9 | Pre endovaskulárne využitie |

M012-6 | Pre gynekológiu |

M013-3 | Pre hemodialýzu |

M014-0 | Pre hemodynamiku |

M015-7 | Pre kardiálnu chirurgiu |

M016-4 | Na použitie v nemocniciach |

M017-1 | Pre imunológiu |

M018-8 | Pre infúzie |

M019-5 | Pre injekcie |

M020-5 | Na laboratórne použitie |

M021-2 | Na použitie na operačnej sále |

M022-9 | Pre lekársky personál |

M023-6 | Pre medicínske využitie |

M024-3 | Pre neuro-angiografické využitie |

M025-0 | Pre neurochirurgické využitie |

M026-7 | Pre zdravotné sestry |

M027-4 | Pre operačné sály |

M028-1 | Pre ortopedické využitie |

M029-8 | Pre osteosyntézu |

M030-8 | Pre pediatrickú medicínu |

M031-5 | Pre čiastočné medicínske využitie |

M032-2 | Pre patológiu |

M033-9 | Pre peritoneálnu dialýzu |

M034-6 | Medicínske |

M035-3 | Pre rádiogiagnostiku |

M036-0 | Pre rádiológiu |

M037-7 | Pre rádioterapeutické činidlá |

M038-4 | Pre imulogický rozbor (test) |

M039-1 | Pre rádioimunológiu |

M040-1 | Vaskulárne |

M041-8 | Pre sérológiu |

M042-5 | Na použitie pri intenzívnej starostlivosti |

M043-2 | Pre umelé ľadviny |

M044-9 | Pre terapeutickú medicínu |

M045-6 | Pre transperitoneálnu dialýzu |

M046-3 | Pre liečbu hypotermie |

M047-0 | Pre urologickú liečbu |

M048-7 | Pre RTG jednotku |

M049-4 | Kardiovaskulárne |

M050-4 | Nesterilné |

M051-1 | Sterilné |

M052-8 | Srdečné |

M053-5 | Na psychiatrické účely |

M054-2 | Na chirurgické použitie |

M055-9 | Na terapeutické účely |

M056-6 | Patentované liečivé výrobky |

N001-3 | Jednofázové |

N002-0 | Pobrežné |

N003-7 | Neizolované |

N004-4 | Poháňané uhlím |

N005-1 | Nízkonapäťové |

N006-8 | Prerušiteľné |

N008-2 | Izolované |

N009-9 | Na čistenie odpadových vôd |

N010-9 | Vysokonapäťové |

N011-6 | Distribúcia |

N012-3 | Poháňané fosílnymi palivami |

N013-0 | Pre naftový priemysel |

N014-7 | Pre plynárenský priemysel |

N015-4 | Rozšírenie (rozťažnosť) |

N016-1 | Pre laboratóriá |

N018-5 | Na podmorské použitie |

N019-2 | Na skladovanie zemného plynu |

N020-2 | Na prepravu zemného plynu |

N021-9 | Na úpravu vody |

N022-6 | Pre elektrické inštalácie |

N023-3 | Pre elektrické zariadenia |

N024-0 | Na použitie vo vodárenskom priemysle |

N025-7 | Pre diaľkové vykurovanie |

N026-4 | Špinavá voda |

N027-1 | Galvanizované |

N028-8 | Poháňané plynom |

N029-5 | Poháňané elektrickou energiou |

N030-5 | Vykurované elektrickou energiou |

N031-2 | Teplovzdorné |

N032-9 | vysokotlakové |

N033-6 | Trojfázové |

N034-3 | Energia z vodnej elektrárne |

N035-0 | Iskrovo bezpečné (IS |

N036-7 | Poháňané drevom |

N040-8 | Nízky tlak |

N041-5 | Stredný tlak |

N046-0 | Neskvapalnené |

N047-7 | Neprerušiteľné |

N048-4 | Suchozemský |

N049-1 | Jadrový |

N053-2 | Absorbent ropy |

N054-9 | Poháňané ropou |

N061-1 | Budova reaktora |

N066-6 | Para |

N071-4 | Ponorné |

N073-8 | Podvodné |

N078-3 | Odpadová voda |

N081-7 | Tvárne |

N082-4 | Pre drenáž |

N083-1 | Bez kyslíka |

P001-7 | Rovnomerne pečené |

P002-4 | Fľaškované |

P003-1 | Konzervované |

P004-8 | Chladené/mrazené |

P005-5 | Rovnomerne varené |

P006-2 | Koncentrované |

P007-9 | Varené |

P008-6 | Kóšer |

P009-3 | Plátkované (v rezoch) |

P010-3 | Vo vreckách |

P011-1 | V oleji |

P012-7 | Sušené |

P013-4 | V kúskoch (narezané, nakrájané) |

P014-1 | Hallal |

P015-8 | Ochutené |

P016-5 | Grilované |

P017-2 | Na použitie v kuchyni |

P018-9 | Čerstvé |

P019-6 | Mrazené |

P020-6 | Granulované |

P021-3 | V slanom náleve |

P022-0 | Ju joints |

P023-7 | V prírodnom džúse |

P024-4 | V sladkom náleve |

P025-1 | V paradajkovej omáčke |

P026-8 | Vo vode |

P027-5 | S dlhou životnosťou |

P028-2 | Pripravené do rúry |

P029-9 | Solené |

P030-9 | Sušené mrazením |

P031-6 | Sterilizované |

P032-3 | Hlboko zmrazené |

P033-0 | Nesolené |

P034-7 | Varené/mrazené |

P035-4 | Vákuovo balené |

P036-1 | Varené/chladené |

P037-8 | V konzervách |

X001-3 | Rozčlenené |

X003-7 | Pre osobné motorové vozidlá |

X004-4 | Pre lietadlá |

X005-1 | Pre posádky lietadiel |

X006-8 | Pre autobusy |

X007-5 | Na použitie pre cestujúcich |

X008-2 | Pre železničnú dopravu |

X009-9 | Ľavostranné riadenie |

X010-9 | Na naftový pohon |

X011-6 | S náhonom štyroch kolies |

X012-3 | Pravostranné riadenie |

X013-0 | Drsný terén |

X014-7 | Bez trubiek/elektróniek |

X015-4 | Pre priemyselné vozidlá |

X016-1 | Na použitie na železnici |

X017-8 | Pre dopravu |

X018-5 | Na použitie na letiskách |

X019-2 | Pre vozidlá |

X020-2 | Hmotnosť vozidla brutto: |

X021-9 | Na benzínový pohon |

X022-6 | Schopný plavby na šírom mori |

X023-3 | S vlastným riadením |

X024-0 | Čiastočne ponorné |

X025-7 | S posádkou |

X026-4 | S vodičom |

X028-1 | Bez posádky |

X028-8 | Bez vodiča |

Y001-0 | Pomocné práce |

Y002-7 | Pre budovy |

Y003-4 | Hrubá stavba |

Y004-1 | Dokončievanie |

Y005-8 | Betónová konštrukcia |

Y006-5 | Konštrukcia |

Y007-2 | Prestavba |

Y008-9 | Na izolácie |

Y009-6 | Projektovanie a výstavba |

Y010-6 | Bytové jednotky: |

Y011-3 | Rozšírenie |

Y012-0 | Dokončovacie práce |

Y013-7 | Podlažia |

Y014-4 | Pre mechanické inštalácie |

Y015-1 | Zlepšenia |

Y016-8 | Predĺženie |

Y017-5 | Umiestnenie |

Y018-2 | Kovová konštrukcia |

Y019-9 | Zmiešaná konštrukcia |

Y020-9 | Modernizácia |

Y021-6 | Povaha prác |

Y022-3 | Kameň |

Y023-0 | Prefabrikovaná konštrukcia |

Y024-7 | Renovovanie |

Y025-4 | Reštaurovanie |

Y026-1 | Obnova povrchu |

Y027-8 | Miestnosti: |

Y028-5 | Mokrá zmes |

Y029-2 | Špecifikácie: |

Y030-2 | Fáza |

Y031-9 | Oceľová rámová konštrukcia |

Y032-6 | Drevená konštrukcia |

Y033-3 | Projekt na kľúč |

Y034-0 | Rozšírenie |

Y035-7 | A súvisiace práce |

Y036-4 | Projekt a plán |

Y037-1 | Renovácia |

Y038-8 | Pre diaľnice |

Y039-5 | Pre projekty na kľúč |

Y040-5 | Horúca zmes |

Y041-2 | Laminované |

Y042-9 | Modifikácia |

Y043-6 | Viacpodlažné |

Y044-3 | Rekonštrukcia |

Z001-7 | Suma: |

Z002-4 | Ročná hodnota: |

Z003-1 | Rozloha: |

Z004-8 | Rozpočtovaná hodnota: |

Z005-5 | Kapacita: |

Z006-2 | Obvod: |

Z007-9 | litrov za rok |

Z008-6 | Hĺbka: |

Z009-3 | Priemer: |

Z010-3 | Výška: |

Z011-0 | kg za rok |

Z012-7 | Dĺžka: |

Z013-4 | Číslo šarže: |

Z014-1 | Šarže: |

Z015-8 | Hlavná šarža: |

Z016-5 | Maximum: |

Z017-2 | Minimum: |

Z018-6 | Počet položiek: |

Z019-6 | Počet fáz: |

Z020-6 | Počet súprav: |

Z021-3 | Počet jednotiek: |

Z022-0 | Počet užívateľov: |

Z023-7 | Počet: |

Z024-4 | Viac než (na limit) |

Z025-1 | Výkon |

Z026-8 | Tlak |

Z027-5 | Primárne napätie |

Z028-2 | Množstvo: |

Z029-9 | Klasifikácia: |

Z030-9 | Čas reakcie (odozvy) |

Z031-6 | Denne |

Z032-3 | Rozsah prác: |

Z033-0 | Sekundárne napätie |

Z034-7 | Kópie: |

Z035-4 | Hrúbka: |

Z036-1 | Celková odhadovaná hodnota bez DPH: |

Z037-8 | Jednotkový rozmer |

Z038-5 | Jednotky: |

Z039-2 | Hodnota: |

Z040-2 | Objem: |

Z041-9 | Hmotnosť: |

Z042-6 | Šírka: |

Z043-3 | Rozmer |

Z044-0 | Nepresahujúce |

Z045-7 | Počet kanálov: |

Z046-4 | Počet miest na sedenie: |

Z047-1 | kWh ročne |

Z048-8 | Súpravy: |

Z049-5 | Listy: |

Z050-5 | ton za rok |

Z051-2 | Týždenne |

Z052-9 | ročne |

Z053-6 | MWh ročne |

Z054-3 | Mesačne |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZMENY A DOPLNENIA KÓDOV CPV ALEBO POPISOV PRÍLOHY I K NARIADENIU (ES) č. 2195/2002

II.A — TABUĽKA NOVÝCH A EXISTUJÚCICH KÓDOV CPV SPOLU S NOVÝMI POPISMI

Kód CPV | Popis |

02181000-6 | Drevená tyčovina |

05122000-6 | Ryby z čeľade treskovitých (Gadidae), čerstvé alebo chladené |

11000000-0 | Ropa, zemný plyn, olej a súvisiace produkty |

11100000-1 | Ropa (surová) |

11300000-3 | Olej a súvisiace produkty |

14300000-4 | Chemické a hnojivové nerasty |

14310000-7 | Hnojivové nerasty |

15511100-4 | Pasterizované mlieko |

15511200-5 | Sterilizované mlieko |

15881000-7 | Homogenizované potravinové prípravky |

17263200-5 | Metalizovaná priadza |

18100000-0 | Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky |

18222100-2 | Obleky |

19140000-9 | Koža z ostatných zvierat, náhradková koža a iná koža |

21222220-3 | Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny |

22817000-0 | Diáre alebo osobné organizéry |

23110000-1 | Ľahké a stredné oleje a odvodené produkty |

23111000-8 | Benzín a letecké palivo |

23111110-2 | Kerozínové palivo pre dýzové motory |

23111300-1 | Olovnatý benzín |

23112000-5 | Špeciálne liehy |

23120000-4 | Ťažké oleje a odvodené produkty |

23123000-5 | Mazacie oleje a mazacie prostriedky |

23123100-6 | Motorové oleje |

23123200-7 | Kompresorové oleje |

23123300-8 | Turbínové oleje |

23123400-9 | Prevodové oleje |

23123500-0 | Oleje znižujúce odpor |

23123600-1 | Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely |

23123610-4 | Oleje na použitie na hydraulické účely |

23123620-7 | Oleje na formy |

23123630-0 | Antikorózne oleje |

23123640-3 | Oleje na elektrickú izoláciu |

23123700-8 | Biele oleje a parafínové oleje |

23123710-1 | Biele oleje |

23123720-4 | Parafínové oleje |

24150000-0 | Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka |

24151000-7 | Dusíkaté priemyselné hnojivá |

24152000-4 | Fosforečné hnojivá |

24152100-5 | Minerálne fosforečné hnojivá |

24152200-6 | Chemické fosforečné hnojivá |

24154000-8 | Hnojivá rastlinného alebo živočíšneho pôvodu |

24158000-6 | Rôzne hnojivá |

24400000-8 | Lekárske výrobky (liečivá) |

24410000-1 | Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu |

24411000-8 | Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou |

24412000-5 | Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy |

24413000-2 | Preháňadlá |

24414000-9 | Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá |

24415000-6 | Liečivá používané pri cukrovke |

24417000-0 | Minerálne doplnky |

24420000-4 | Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém |

24421000-1 | Liečivá pre krv a krvotvorné orgány |

24421100-2 | Antitrombotické činidlá |

24421200-3 | Antihemoragiká |

24421300-4 | Antianemické prípravky |

24421400-5 | Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky |

24422000-8 | Liečivá pre srdcovocievny systém |

24422100-9 | Liečivá pre srdcovú terapiu |

24422200-0 | Antihypertenzíva |

24422300-1 | Diuretiká |

24422400-2 | Vazoprotektory |

24422500-3 | Antihemoroidiká na lokálne použitie |

24422600-4 | Betablokátorové činidlá |

24422700-5 | Kalciové upchávače kanálikov |

24422800-6 | Činidlá pôsobiace na renín-angiotenzínový systém |

24430000-7 | Liečivá pre dermatológiu a muskuloskeletálny systém |

24431000-4 | Liečivá pre dermatológiu |

24431100-5 | Fungicídy na dermatologické použitie |

24431200-6 | Zmäkčovadlá a ochranné prostriedky |

24431300-7 | Antipsoriatiká |

24431400-8 | Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie |

24431500-9 | Kortikosteroidy na dermatologické použitie a pre dermatologické prípravky |

24431600-0 | Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky |

24431700-1 | Prípravky proti akné |

24432000-1 | Liečivá pre muskuloskeletálny systém |

24432100-2 | Protizápalové a protireumatické prípravky |

24432200-3 | Svalové relaxanciá |

24432300-4 | Prípravky proti pakostnici |

24440000-0 | Liečivá pre močovopohlavný systém |

24441000-7 | Liečivá pre močovopohlavný systém a pohlavné hormóny |

24441100-8 | Gynekologické antiinfekčné a antiseptické prípravky |

24441200-9 | Ostatné gynekologiká |

24441300-0 | Pohlavné hormóny a modulátory pohlavného systému |

24442000-4 | Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov |

24442100-5 | Hypofýzové, hypotalamické hormóny a analogické zlúčeniny |

24442200-6 | Kortikosteroidy na systémové použitie |

24442300-7 | Liečivá pre tyreoidálnu terapiu |

24450000-3 | Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá |

24451000-0 | Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky |

24451100-1 | Látky ničiace baktérie na systémové použitie |

24451200-2 | Antimykotiká na systémové použitie |

24451300-3 | Fungicídy ničiace baktérie na systémové použitie |

24451400-4 | Antivírusové prostriedky na systémové použitie |

24451500-5 | Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny |

24451520-1 | Imunoglobulíny |

24451610-9 | Očkovacie látky proti záškrtu, čiernemu kašľu a tetanu |

24451620-2 | Očkovacie látky proti záškrtu a tetanu |

24451630-5 | Očkovacie látky BCG (suché) |

24451640-8 | Očkovacie látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke |

24451650-1 | Očkovacie látky proti týfusu |

24451680-0 | Očkovacie látky proti hepatitíde B |

24452000-7 | Antineoplastické a imunomodulačné činidlá |

24452100-8 | Antineoplastické činidlá |

24452200-9 | Liečivá pre endokrinnú terapiu |

24452300-0 | Imunosupresívne činidlá |

24460000-6 | Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány |

24461000-3 | Liečivá pre nervový systém |

24461100-4 | Anestetiká |

24461200-5 | Analgetiká |

24461300-6 | Antiepileptiká |

24461400-7 | Liečivá proti Parkinsonovej chorobe |

24461500-8 | Psycholeptiká |

24461600-9 | Psychoanaleptiká |

24461700-0 | Ostatné liečivá pre nervový systém |

24462000-0 | Liečivá pre zmyslové orgány |

24462100-1 | Oftalmologiká |

24470000-9 | Liečivá pre dýchací systém |

24473000-6 | Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest |

24474000-3 | Prípravky proti kašľu a nachladnutiu |

24475000-0 | Antihistaminiká na systémové použitie |

24490000-5 | Rôzne liečivá |

24491000-2 | Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty |

24491100-3 | Antiprotozoálne prípravky |

24491200-4 | Anthelmintiká |

24491300-5 | Ektoparaziticídy, vrátane skbicídov, insekticídov a repelentov |

24493000-6 | Ostatné terapeutické výrobky |

24494000-3 | Diagnostické činidlá |

24495000-0 | Všetky ostatné neterapeutické výrobky |

24496000-7 | Činidlá a kontrastné médiá |

24511100-0 | Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností |

24660000-8 | Špecializované chemické výrobky |

25120000-8 | Výrobky z nevulkanizovaného a vulkanizovaného kaučuku |

25121000-5 | Výrobky z nevulkanizovaného kaučuku |

25122000-2 | Výrobky z vulkanizovaného kaučuku |

25122100-3 | Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku |

25122200-4 | Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovaného kaučuku |

25122300-5 | Zdravotnícke a farmaceutické výrobky z vulkanizovaného kaučuku |

25122400-6 | Dlážkové krytiny a predložky z vulkanizovaného kaučuku |

25122410-9 | Dlážkové krytiny z vulkanizovaného kaučuku |

25122420-2 | Predložky z vulkanizovaného kaučuku |

25122500-7 | Formy z vulkanizovaného kaučuku |

25130000-1 | Pogumované textílie |

25132000-5 | Lepiaca páska z pogumovaných textílií |

28111100-4 | Modulové a pojazdné budovy |

29242473-3 | Prístroje na čistenie stlačenou vodou |

29314100-4 | Rozmetače hnojív |

29450000-8 | Pneumatické alebo motorové ručné nástroje |

29610000-8 | Motorizované tanky a obrnené bojové vozidlá |

29611000-5 | Motorizované tanky |

29611100-6 | Časti motorizovaných tankov |

30191200-6 | Spätné projektory |

31524200-7 | Príslušenstvo pre nástenné svetlá |

33110000-4 | Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely |

33112000-8 | Echo, ultrazvukové a dopplerove zobrazovacie zariadenia |

33112330-0 | Echoencefalografy |

33113110-9 | Skenery pracujúce na základe jadrovej magnetickej rezonancie |

33115100-0 | Skener počítačového tomografu (CT) |

33115200-1 | Skener CAT |

33191000-5 | Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje |

33191100-6 | Sterilizátory |

33192130-2 | Motorizované lôžka |

33193121-3 | Kreslá na kolieskach na motor |

33420000-0 | Polarizačný materiál |

34441000-0 | Bezmotorové bicykle |

35121000-8 | Špeciálne člny |

36315100-3 | Syntetizátory |

40411000-6 | Slnečné kolektory na výrobu tepla |

40412000-3 | Slnečné fotoelektrické moduly |

45111230-9 | Práce pri stabilizácii podložia |

45112450-4 | Výkopové práce na archeologických náleziskách |

45112710-5 | Terénne úpravy trávnatých oblastí |

45112711-2 | Terénne úpravy parkov |

45112712-9 | Terénne úpravy záhrad |

45112713-6 | Terénne úpravy strešných záhrad |

45112714-3 | Terénne úpravy cintorínov |

45112720-8 | Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí |

45112721-5 | Terénne úpravy golfových ihrísk |

45112722-2 | Terénne úpravy jazdeckých areálov |

45112723-9 | Terénne úpravy ihrísk |

45112730-1 | Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá |

45112740-4 | Terénne úpravy letísk |

45215300-0 | Stavebné práce pre krematóriá |

45221114-4 | Stavebné práce pre železné mosty |

45221115-1 | Stavebné práce pre oceľové mosty |

45231210-0 | Stavebné práce pre ropovody |

45231220-3 | Stavebné práce pre plynovody |

45232153-9 | Stavebné práce pre vodárenské veže |

45232400-6 | Stavebné práce na stavbe kanalizácie |

45232410-9 | Kanalizačné práce |

45232420-2 | Práce s odpadovými vodami |

45232430-5 | Úpravňa vody |

45234220-4 | Stavebné práce pre lyžiarske vleky |

45234230-7 | Stavebné práce pre sedačkové lanovky |

45243110-6 | Diela na stabilizáciu útesov |

45248300-0 | Stavebné práce pre plávajúce doky |

45251111-2 | Stavebné práce pre jadrové reaktory |

45251150-7 | Stavebné práce pre chladiace veže |

45253100-6 | Demineralizačné zariadenie |

45253200-7 | Odsírovacie zariadenie |

45253600-1 | Deionizačné zariadenie |

45255100-0 | Stavebné práce pre ťažobné plošiny |

45262370-5 | Zhotovovanie betónových nánosov/omietok |

45315700-5 | Inštalovanie spínacích staníc |

45442300-0 | Práce na ochrane povrchov |

50232110-4 | Prevádzka verejného osvetlenia |

50721000-5 | Prevádzka vykurovacích zariadení |

60112100-7 | Verejná električková doprava |

60112200-8 | Verejná autobusová doprava |

60112300-9 | Verejná autokarová doprava |

60113100-4 | Služby školských autobusov |

60115000-7 | Osobná preprava automobilom |

60115100-8 | Taxislužba |

60116200-6 | Služby vyhliadkových autobusov |

60116300-7 | Osobná doprava vozidlami ťahanými zvieratami |

60117000-1 | Požičiavanie vozidiel na osobnú dopravu s vodičom |

60117100-2 | Požičiavanie osobných vozidiel na osobnú dopravu s vodičom |

60117200-3 | Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom |

60120000-5 | Suchozemská nákladná doprava |

60121400-6 | Železničná doprava nákladu v kontajneroch |

60122000-9 | Cestná nákladná doprava |

60122100-0 | Cestná nákladná doprava špeciálnymi vozidlami |

60122110-3 | Doprava chladiarenskými vozidlami |

60122120-6 | Doprava cisternovými vozidlami |

60122130-9 | Doprava vozidlami prispôsobenými na voľne ložené tovary |

60122140-2 | Doprava kontajnerovými vozidlami |

60122150-5 | Doprava nábytku sťahovacími vozidlami |

60122160-8 | Zabezpečená doprava |

60122161-5 | Služby obrnených vozidiel |

60122170-1 | Zdravotnícka doprava |

60122200-1 | Cestná doprava poštových zásielok |

60122230-0 | Doprava balíkov |

60123000-6 | Špeciálna doprava |

60123100-7 | Doprava uhlia |

60123200-8 | Doprava ropy |

60123300-9 | Doprava palív |

60123400-0 | Doprava plynov |

60123500-1 | Doprava kvapalín |

60123600-2 | Doprava zbraní a munície |

60123700-3 | Doprava pomocou nákladného prívesu |

60129000-8 | Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom |

60129100-9 | Prenájom nákladných vozidiel s vodičom |

60129200-0 | Prenájom priemyselných vozidiel s vodičom |

60129300-1 | Prenájom dodávkových vozidiel s vodičom |

61512000-7 | Prenájom iných než námorných plavidiel s posádkou |

62100000-3 | Pravidelné letecké dopravné služby |

62110000-6 | Pravidelné služby osobnej leteckej dopravy |

62120000-9 | Pravidelné služby nákladnej leteckej dopravy |

62121000-6 | Pravidelné služby poštovej leteckej dopravy |

62122000-3 | Pravidelné služby nákladnej kontajnerovej leteckej dopravy |

62200000-4 | Nepravidelné letecké dopravné služby |

62220000-0 | Nepravidelné služby nákladnej leteckej dopravy |

62221000-7 | Nepravidelné služby poštovej leteckej dopravy |

63511000-4 | Organizácia turistických zájazdov |

64121100-1 | Služby doručovania poštových zásielok |

64121200-2 | Služby doručovania balíkov |

64122000-7 | Služby interných firemných poslíčkov |

64228000-0 (2) (7) | Služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania (2) (7) |

64228100-1 (2) (7) | Služby prenosu televízneho vysielania (2) (7) |

64228200-2 (2) (7) | Služby prenosu rozhlasového vysielania (2) (7) |

66338000-8 | Poistenie úveru a ručenia |

66339400-9 | Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania |

74142100-7 | Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce |

74142110-0 | Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce |

74142120-3 | Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce |

74223000-8 | Poriadanie architektonických súťaží návrhov |

74271711-6 | Geofyzikálny prieskum archeologických nálezísk |

74271810-0 | Topografický prieskum archeologických nálezísk |

74730000-5 | Špecializované čistiace (upratovacie) služby |

74811300-0 | Špecializované fotografické služby |

74860000-5 | Poriadanie výstav, veľtrhov a kongresov |

74861000-2 | Poriadanie seminárov |

74876000-0 | Obchodné organizačné služby |

77211600-8 | Výsadba stromov |

77314100-5 | Údržba trávnikov |

77315000-1 | Výsadba |

78110000-1 | Tlač kníh |

78111000-8 | Tlač adresárov |

78112000-5 | Tlač zošitov |

78113000-2 | Tlač diárov |

78113100-3 | Tlač osobných organizérov |

78114000-9 | Tlač zápisníkov |

78114100-0 | Tlač brožúr |

78114200-1 | Tlač poznámkových notesov |

78114300-2 | Tlač blokov listového papiera |

78114400-3 | Tlač blokov pijavého papiera |

78115000-6 | Tlač reklamného obchodného materiálu |

78115100-7 | Tlač komerčných katalógov |

78116000-3 | Tlač katalógov |

78117000-0 | Tlač účtovných kníh |

78118000-7 | Tlač kníh objednávok |

78119000-4 | Tlač kníh pokladničných príjmov |

78120000-4 | Tlač tlačovín |

78121000-1 | Tlač obálok |

78122000-8 | Tlač poznámkových papierov |

78122100-9 | Tlač vkladaných uhlíkových súprav (na preklepy) |

78123000-5 | Tlač vzorkových alebo zberateľských albumov |

78124000-2 | Tlač viazačov, zakladačov alebo kartotékových dosiek |

78125000-9 | Tlač vizitiek |

78130000-7 | Tlač chránených tlačovín |

78131000-4 | Tlač povolení |

78132000-1 | Tlač bankoviek |

78133000-8 | Tlač vkladových certifikátov |

78134000-5 | Tlač šekových formulárov |

78135000-2 | Tlač nepoužitých známok |

78135100-3 | Tlač papiera s razbou |

78136000-9 | Tlač stravných lístkov |

78140000-0 | Tlač formulárov |

78141000-7 | Tlač rôznych obchodných formulárov |

78142000-4 | Tlač permanentných formulárov |

78150000-3 | Tlač lístkov |

78151000-0 | Tlač vstupeniek |

78152000-7 | Tlač cestovných lístkov |

78153000-4 | Tlač lístkov s magnetickým pásom |

78160000-6 | Tlač kalendárov |

78170000-9 | Tlač cestovných poriadkov |

78190000-5 | Tlač plagátov |

90200000-9 | Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby |

90250000-4 | Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v mestských alebo vidieckych oblastiach |

91000000-4 | Služby členských organizácií |

91100000-5 | Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami |

91110000-8 | Služby poskytované podnikateľskými organizáciami |

91120000-1 | Služby poskytované profesijnými organizáciami |

91130000-4 | Služby poskytované odbornými organizáciami |

91300000-7 | Rôzne služby členských organizácií |

91320000-3 | Služby poskytované politickými organizáciami |

91330000-6 | Služby poskytované spoločenskými členskými organizáciami |

92622000-7 | Organizovanie športových podujatí |

99000000-0 | Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne) |

99100000-1 | Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány |

E084-5 | Mleté |

H009-7 | Počítačové/automatizované |

K002-9 | pre mužov |

K003-6 | pre ženy |

K004-3 | zimné |

K005-0 | letné |

M056-6 | Registrované liečivé výrobky |

N027-1 | Galvanizované |

P031-6 | Sterilizované |

Y020-9 | Modernizácia |

II.B — TABUĽKA NOVÝCH A REVIDOVANÝCH KÓDOV CPV SPOLU S EXISTUJÚCIM POPISOM

Kód CPV ako v prílohe I tohto nariadenia | Nezmenený popis | Kód CPV ako v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2195/2002 |

11310000-6 | Bitúmenové alebo olejnaté bridlice | 11300000-3 |

14212110-4 | Riečny štrk | 14212120-7 |

14212120-7 | Štrk | 14212110-4 |

18110000-3 | Pracovné odevy | 18112000-7 |

18111000-0 | Lekárske odevy | 18112100-8 |

18112000-7 | Vojenské odevy | 18112200-9 |

18113000-4 | Priemyselné odevy | 18122000-0 |

18114000-1 | Kombinézy | 18112500-2 |

18115000-8 | Uniformy | 18112600-3 |

18115100-9 | Požiarnícke uniformy | 18112610-6 |

18115200-0 | Policajné uniformy | 18112620-9 |

18115300-1 | Vojenské uniformy | 18112630-2 |

18231000-7 | Dámske šaty | 18231700-4 |

18232000-4 | Sukne | 18231800-5 |

18233000-1 | Krátke nohavice | 18112300-0 |

18234000-8 | Nohavice | 18112400-1 |

18313000-6 | Dámske spodné nohavičky | 18313200-8 |

18314000-3 | Kúpacie plášte | 18313500-1 |

18322500-7 | Dámske nočné košele | 18313300-9 |

23111200-0 | Bezolovnatý benzín | 23112100-6 |

23112100-6 | Lakový benzín | 23131000-4 |

23121000-1 | Plynové oleje | 23150000-3 |

23121100-2 | Motorová nafta | 23152000-7 |

23121200-3 | Naftové palivo | 23151000-0 |

23122000-8 | Palivové oleje | 23134000-5 |

23122100-9 | Vykurovací olej | 23134100-6 |

23123650-6 | Brzdové kvapaliny | 23135320-1 |

24415100-7 | Inzulín | 24413100-3 |

24416000-3 | Vitamíny | 24414000-9 |

24416100-4 | Provitamíny | 24414100-0 |

24431110-8 | Kyselina salicylová | 24415210-1 |

24441400-1 | Antikoncepčné prípravky | 24416300-6 |

24441410-4 | Perorálne antikoncepčné prípravky | 24416310-9 |

24441420-7 | Chemické antikoncepčné prípravky | 24416320-2 |

24451510-8 | Antiséra | 24411100-9 |

24451600-6 | Očkovacie látky | 24412000-5 |

24451660-4 | Očkovacie látky proti chrípke | 24412130-5 |

24451670-7 | Očkovacie látky proti detskej obrne | 24412140-8 |

24451690-3 | Očkovacie látky pre zverolekárstvo | 24412700-2 |

24492000-9 | Lekárske roztoky | 24417000-0 |

24492100-0 | Infúzne roztoky | 24417100-1 |

24492200-1 | Produkty parenterálnej výživy | 24417200-2 |

24492210-4 | Roztoky pre parenterálnu výživu | 24417210-5 |

24492300-2 | Enterálna výživa | 24417300-3 |

24492400-3 | Perfúzne roztoky | 24417400-4 |

24492500-4 | Injektovateľné roztoky | 24417600-6 |

24492510-7 | Vnútrožilové kvapaliny | 24417610-9 |

24492600-5 | Galenické roztoky | 24417700-7 |

24492700-6 | Glukózové roztoky | 24417800-8 |

24492800-7 | Dialyzačné roztoky | 24417500-5 |

24493100-7 | Toxíny | 24419100-5 |

24493200-8 | Náhradky nikotínu | 24419300-7 |

24496100-8 | Činidlá na zisťovanie krvnej skupiny | 24421110-5 |

24496200-9 | Činidlá na zisťovanie krvných faktorov | 24421120-8 |

24496300-0 | Chemické činidlá | 24421130-1 |

24496400-1 | Izotopové činidlá | 24421150-7 |

24496500-2 | Laboratórne činidlá | 24421160-0 |

24496600-3 | Činidlá pre elektroforézu | 24421170-3 |

24496700-4 | Urologické činidlá | 24421180-6 |

24496800-5 | Kontrastné prostriedky na röntgenovanie | 24421190-9 |

24497000-4 | Lekárske prípravky s výnimkou dentálneho spotrebného materiálu | 24421200-3 |

24497100-5 | Irigografické prípravky | 24421210-6 |

24497110-8 | Spojivá na rekonštrukciu kostí | 24421220-9 |

24498000-1 | Klinické produkty | 24430000-7 |

24498100-2 | Mikrobiologické kultúry | 24431000-4 |

24498200-3 | Žľazy a výťažky z nich | 24432000-1 |

24498300-4 | Tráviace látky | 24433000-8 |

28811210-5 | Vŕtací cement | 28853000-6 |

28850000-5 | Rúrový materiál na suchozemskú dopravu ropy | 28852000-9 |

29112100-8 | Parné turbíny | 29112110-1 |

29113100-5 | Časti parných turbín | 29113140-7 |

29523000-1 | Stavebné mechanizmy | 29836000-8 |

29523100-2 | Mechanizmy pozemného staviteľstva | 29523000-1 |

29523110-5 | Baranidlá | 29523100-2 |

29523120-8 | Mechanizmy na úpravu povrchu vozoviek | 29523200-3 |

29523121-5 | Zrovnávacie frézovačky | 29523210-6 |

29523122-2 | Pneumatické sekačky | 29523220-9 |

29523123-9 | Dláždiace mechanizmy | 29523230-2 |

29523124-6 | Cestné valce | 29523240-5 |

29523125-3 | Mechanické valce | 29523241-2 |

29523130-1 | Snehové pluhy a snehové frézy | 29523300-4 |

29523131-8 | Snehové pluhy | 29523310-7 |

29523132-5 | Snehové frézy | 29523320-0 |

29523140-4 | Vyťahovače pilót | 29523400-5 |

29523150-7 | Zhutňovacie mechanizmy (lisy) | 29523500-6 |

29523160-0 | Mechanizmy na kladenie káblov | 29523600-7 |

29526128-5 | Ropné zdvihové sústavy | 28851000-2 |

29836000-8 | Priemyselné zariadenia | 29836300-1 |

29836100-9 | Kompresné zariadenia | 29836310-4 |

29836200-0 | Chladiace zariadenia | 29836320-7 |

29836300-1 | Polyfunkčné zariadenia | 29836330-0 |

29838000-2 | Hydraulické inštalácie | 29836200-0 |

29838100-3 | Hydraulické zariadenia | 29836210-3 |

29839000-9 | Súpravy zariadení | 29836100-9 |

31524210-0 | Nástenné svetlá | 31524200-7 |

33112300-1 | Ultrazvukové skenery | 33113200-7 |

33112310-4 | Dopplerovský prietokomer | 33261210-2 |

33112320-7 | Dopplerovské zariadenia | 33261250-4 |

33112340-3 | Echokardiografy | 33112400-2 |

33113000-5 | Zobrazovacie zariadenie na magnetickú rezonanciu | 33261280-3 |

33453110-3 | Fotografické bleskové žiarovky | 31525000-2 |

33453111-0 | Fotografické bleskové žiarovky v tvare kocky | 31525100-3 |

61513000-4 | Lodné služby pri ochrane pred znečisťovaním | 61521000-3 |

61514000-1 | Lodné služby pri dvíhaní ťažkých bremien | 61522000-0 |

61515000-8 | Pohotovostné lodné služby | 61523000-7 |

61516000-5 | Lodné služby pri príbrežnom zásobovaní | 61524000-4 |

74231124-2 | Inžinierske služby pre oblasť letísk | 74231124-6 |

74264000-7 | Riadenie výstavby | 74142300-9 |

74264100-8 | Riadenie projektov výstavby | 74142310-2 |

90260000-7 | Čistenie (upratovanie) pláží | 74734000-3 |

II.C — TABUĽKA VYMAZANÝCH KÓDOV CPV PRÍLOHY I K NARIADENIU (ES) č. 2195/2002

Kód CPV | Popis |

11110000-4 | Nespracovaný olej a ropné produkty |

11111000-1 | Olej |

11111100-2 | Nespracovaný olej |

11112000-8 | Ropné produkty |

18111300-3 | Pánske kabáty a saká |

18112100-8 | Lekárske odevy |

18112200-9 | Vojenské odevy |

18112300-0 | Krátke nohavice |

18112400-1 | Nohavice |

18112500-2 | Kombinézy |

18112600-3 | Uniformy |

18112610-6 | Požiarnické uniformy |

18112620-9 | Policajné uniformy |

18112630-2 | Vojenské uniformy |

18120000-6 | Dámske pracovné odevy |

18121000-3 | Pracovné odevy |

18121100-4 | Dámske kabáty a saká |

18121200-5 | Dámske uniformy |

18122000-0 | Priemyselné odevy |

18122100-1 | Krátke dámske nohavice |

18122200-2 | Dlhé dámske nohavice |

18122300-3 | Montérky |

18134200-9 | Zimné uniformy |

18134300-0 | Letné uniformy |

18231700-4 | Dámske šaty |

18231800-5 | Sukne |

18232100-5 | Dámske kostýmy |

18232200-6 | Dámske komplety |

18313100-7 | Dámska nočná bielizeň |

18313200-8 | Dámske spodné nohavičky |

18313300-9 | Dámske nočné košele |

18313400-0 | Spodničky |

18313500-1 | Kúpacie plášte |

18321100-6 | Dámske košele |

23111210-3 | Kerozínové palivá pre dýzové motory |

23112200-7 | Vysokooktánový benzín |

23113000-2 | Ropa |

23131000-4 | Lakový benzín |

23134000-5 | Palivové oleje |

23134100-6 | Vykurovací olej |

23135000-2 | Mazacie ropné oleje |

23135100-3 | Mazacie oleje |

23135200-4 | Mazacie prostriedky |

23135300-5 | Prípravky z ťažkých olejov |

23135310-8 | Elektrické izolačné oleje |

23135320-1 | Brzdové kvapaliny |

23150000-3 | Plynové oleje |

23151000-0 | Naftové palivo |

23152000-7 | Motorová nafta |

24411100-9 | Antiséra |

24411200-0 | Imunoglobulíny |

24411300-1 | Gamaglobulíny |

24412100-6 | Očkovacie látky pre humánne lekárstvo |

24412110-9 | Očkovacia látka proti týfusu |

24412120-2 | Očkovacia látka proti hepatitíde B |

24412130-5 | Očkovacia látka proti chrípke |

24412140-8 | Očkovacia látka proti detskej obrne |

24412150-1 | Tuberkulín |

24412700-2 | Očkovacie látky pre zverolekárstvo |

24413100-3 | Inzulín |

24413200-4 | Steroidy |

24414100-0 | Provitamíny |

24415110-0 | Laktóny |

24415200-8 | Liečivé chemikálie |

24415210-1 | Kyselina salicylová |

24416110-7 | Antibiotiká |

24416111-4 | Penicilín |

24416120-0 | Sulfónamidy |

24416200-5 | Farmaceutické prípravky |

24416300-6 | Antikoncepčné prípravky |

24416310-9 | Perorálne antikoncepčné prípravky |

24416320-2 | Chemické antikoncepčné prípravky |

24417100-1 | Infúzne roztoky |

24417200-2 | Produkty parenterálnej výživy |

24417210-5 | Roztoky pre parenterálnu výživu |

24417300-3 | Enterálna výživa |

24417400-4 | Perfúzne roztoky |

24417500-5 | Dialyzačné roztoky |

24417600-6 | Injektovateľné roztoky |

24417610-9 | Vnútrožilové kvapaliny |

24417700-7 | Galenické roztoky |

24417800-8 | Glukózové roztoky |

24418000-7 | Patentované farmaceutické prípravky |

24419000-4 | Rôzne farmaceutické prípravky |

24419100-5 | Toxíny |

24419200-6 | Antiseptiká |

24419300-7 | Náhradky nikotínu |

24421110-5 | Činidlá na zisťovanie krvnej skupiny |

24421120-8 | Činidlá na zisťovanie krvných faktorov |

24421130-1 | Chemické činidlá |

24421140-4 | Diagnostické činidlá |

24421150-7 | Izotopové činidlá |

24421160-0 | Laboratórne činidlá |

24421170-3 | Činidlá pre elektroforézu |

24421180-6 | Urologické reagencie |

24421190-9 | Kontrastné prostriedky na röntgenovanie |

24421210-6 | Lekárske prípravky s výnimkou dentálneho spotrebného materiálu |

24421220-9 | Irigografické prípravky |

24433000-8 | Tráviace látky |

25122330-4 | Antikoncepčné prostriedky |

28512940-5 | Kovové odpadkové nádoby |

28851000-2 | Ropné zdvihové sústavy |

28852000-9 | Rúrový materiál na suchozemskú dopravu ropy |

28853000-6 | Vŕtací cement |

29112110-1 | Parné turbíny |

29113140-7 | Časti parných turbín |

29523200-3 | Mechanizmy na úpravu povrchu vozoviek |

29523210-6 | Zrovnávacie frézovačky |

29523220-9 | Pneumatické sekačky |

29523230-2 | Dláždiace mechanizmy |

29523240-5 | Cestné valce |

29523241-2 | Mechanické valce |

29523300-4 | Snehové pluhy a snehové frézy |

29523310-7 | Snehové pluhy |

29523320-0 | Snehové frézy |

29523400-5 | Vyťahovače pilót |

29523500-6 | Zhutňovacie mechanizmy (lisy) |

29523600-7 | Mechanizmy na kladenie káblov |

29836210-3 | Hydraulické zariadenia |

29836310-4 | Kompresné zariadenia |

29836320-7 | Chladiace zariadenia |

29836330-0 | Polyfunkčné zariadenia |

31525000-2 | Fotografické bleskové žiarovky |

31525100-3 | Fotografické bleskové žiarovky v tvare kocky |

33111630-6 | Skenografy |

33112400-2 | Echokardiografy |

33113200-7 | Ultrazvukové skenery |

33184310-9 | Srdcové chlopne |

33261210-2 | Dopplerovský prietokomer |

33261220-5 | Skener počítačového tomografu (CT) |

33261230-8 | Skener CAT |

33261250-4 | Dopplerovské zariadenia |

33261260-7 | Zobrazovacie zariadenia |

33261270-0 | Jadrový magnetický rezonančný skener |

33261280-3 | Zariadenie na zobrazovanie magnetickej rezonancie |

36122400-6 | Výstavné skrine |

45215211-9 | Domovy pre starších občanov |

45221116-8 | Podjazdy |

45221212-1 | Pozemné dráhy |

60122210-4 (1) | Doručovanie pošty (1) |

60122220-7 (1) | Doručovanie balíkov (1) |

61520000-6 | Prenájom lodí s posádkou |

61521000-3 | Lodné služby pri ochrane pred znečisťovaním |

61522000-0 | Lodné služby pri dvíhaní ťažkých bremien |

61523000-7 | Pohotovostné lodné služby |

61524000-4 | Lodné služby pri príbrežnom zásobovaní |

70311100-5 | Prenájom alebo lízing obytných nehnuteľností |

70311200-6 | Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností |

74142300-9 | Riadenie výstavby |

74142310-2 | Riadenie projektov výstavby |

74231124-6 | Inžinierske služby pre oblasť letísk |

74734000-3 | Čistenie (upratovanie) pláží |

II.D — TABUĽKA VYMAZANÝCH POPISOV Z PRÍLOHY I K NARIADENIU (ES) č. 2195/2002

Číselný kód | Popis |

02181000-6 | Tyčovina |

05122000-6 | Ryby z čeľade treskovitých (Gadidae), čerstvé alebo chladené |

11000000-0 | Surová ropa, zemný plyn, olej a súvisiace produkty |

11100000-1 | Surová ropa |

11110000-4 | Nespracovaný olej a ropné produkty |

11111000-1 | Olej |

11111100-2 | Nespracovaný olej |

11112000-8 | Ropné produkty |

14300000-4 | Chemické a hnojivové nerasty |

14310000-7 | Hnojivové nerasty |

15511100-4 | Pasterizované mlieko |

15511200-5 | Sterilizované mlieko |

15881000-7 | Homogenizované potravinové prípravky |

17263200-5 | Metalizovaná priadza |

18100000-0 | Pracovné odevy |

18110000-3 | Pánske pracovné odevy |

18111000-0 | Priemyselné pracovné odevy |

18111300-3 | Pánske kabáty a saká |

18120000-6 | Dámske pracovné odevy |

18121000-3 | Pracovné odevy |

18121100-4 | Dámske kabáty a saká |

18121200-5 | Dámske uniformy |

18122100-1 | Krátke dámske nohavice |

18122200-2 | Dlhé dámske nohavice |

18122300-3 | Montérky |

18134200-9 | Zimné uniformy |

18134300-0 | Letné uniformy |

18222100-2 | Pánske obleky |

18231000-7 | Dámske šaty a sukne |

18232000-4 | Dámske kostýmy a komplety |

18232100-5 | Dámske kostýmy |

18232200-6 | Dámske komplety |

18313000-6 | Dámska spodná bielizeň |

18313100-7 | Dámska nočná bielizeň |

18313400-0 | Spodničky |

18321100-6 | Dámske košele |

19140000-9 | Koža z ostatných zvierat, náhradková koža a iná koža |

21222220-3 | Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny |

22817000-0 | Diáre alebo osobné organizéry |

23110000-1 | Benzín a letecký benzín |

23111000-8 | Letecký benzín |

23111200-0 | Kerozínové palivá |

23111210-3 | Kerozínové palivá pre dýzové motory |

23112000-5 | Benzín |

23112200-7 | Vysokooktánový benzín |

23113000-2 | Ropa |

23135000-2 | Mazacie ropné oleje |

23135100-3 | Mazacie oleje |

23135200-4 | Mazacie prostriedky |

23135300-5 | Prípravky z ťažkých olejov |

23135310-8 | Elektrické izolačné oleje |

24150000-0 | Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka |

24151000-7 | Dusíkaté priemyselné hnojivá |

24152000-4 | Fosforečné hnojivá |

24152100-5 | Minerálne fosforečné hnojivá |

24152200-6 | Chemické fosforečné hnojivá |

24154000-8 | Živočíšne a rastlinné hnojivá |

24158000-6 | Rôzne hnojivá |

24400000-8 | Farmaceutické a lekárske chemické výrobky |

24410000-1 | Farmaceutické výrobky |

24411000-8 | Séra |

24411200-0 | Imunoglobulíny |

24411300-1 | Gammaglobulíny |

24412100-6 | Očkovacie látky pre humánne lekárstvo |

24412110-9 | Očkovacia látka proti týfusu |

24412120-2 | Očkovacia látka proti hepatitíde B |

24412150-1 | Tuberkulín |

24413000-2 | Hormóny |

24413200-4 | Steroidy |

24415000-6 | Farmaceutické a lekárske chemikálie |

24415100-7 | Farmaceutické chemikálie |

24415110-0 | Laktóny |

24415200-8 | Lekárske chemikálie |

24416000-3 | Lieky |

24416100-4 | Liečivá |

24416110-7 | Antibiotiká |

24416111-4 | Penicilín |

24416120-0 | Sulfónamidy |

24416200-5 | Farmaceutické prípravky |

24418000-7 | Patentované farmaceutické prípravky |

24419000-4 | Rôzne farmaceutické prípravky |

24419200-6 | Antiseptiká |

24420000-4 | Farmaceutický spotrebný materiál |

24421000-1 | Lekársky spotrebný materiál s výnimkou dentálneho spotrebného materiálu |

24421100-2 | Reagencie |

24421140-4 | Diagnostické reagencie |

24511100-0 | Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností |

24660000-8 | Špecializované chemické výrobky |

25120000-8 | Výrobky z nevulkanizovaného a vulkanizovaného kaučuku |

25121000-5 | Výrobky z nevulkanizovaného kaučuku |

25122000-2 | Výrobky z vulkanizovaného kaučuku |

25122100-3 | Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku |

25122200-4 | Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovaného kaučuku |

25122300-5 | Zdravotnícke a farmaceutické výrobky z vulkanizovaného kaučuku |

25122330-4 | Antikoncepčné prostriedky |

25122400-6 | Dlážkové krytiny a predložky z vulkanizovaného kaučuku |

25122410-9 | Dlážkové krytiny z vulkanizovaného kaučuku |

25122420-2 | Predložky z vulkanizovaného kaučuku |

25122500-7 | Formy z vulkanizovaného kaučuku |

25130000-1 | Pogumované textílie |

25132000-5 | Lepiaca páska z pogumovaných textílií |

28111100-4 | Prenosné búdky |

28512940-5 | Kovové odpadkové nádoby |

28850000-5 | Korunka vrtu |

29112100-8 | Podtlakové parné turbíny |

29113100-5 | Časti podtlakových parných turbín |

29242473-3 | Prístroje na čistenie stlačenou vodou |

29314100-4 | Rozmetače hnojív |

29450000-8 | Pneumatické alebo motorové ručné nástroje |

29610000-8 | Motorizované tanky a obrnené bojové vozidlá |

29611000-5 | Motorizované tanky |

29611100-6 | Časti motorizovaných tankov |

30191200-6 | Didaktické zariadenia |

33110000-4 | Zobrazovacie zariadenia |

33111630-6 | Skenografy |

33112000-8 | Echografy |

33112300-1 | Echoencefalograf |

33113000-5 | Skenery pre lekárske použitie |

33155100-2 | Fyzioterapeutické prístroje |

33184310-9 | Srdcové chlopne |

33191000-5 | Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje |

33191100-6 | Sterilizátor |

33192130-2 | Motorizované lôžka |

33193121-3 | Kreslá na kolieskach na motor |

33261220-5 | Skener počítačového tomografu (CT) |

33261230-8 | Skener CAT |

33261260-7 | Zobrazovacie zariadenia |

33261270-0 | Jadrový magnetický rezonančný skener |

33420000-0 | Polarizačný materiál |

34441000-0 | Bezmotorové bicykle |

35121000-8 | Špeciálne člny |

36122400-6 | Výstavné skrine |

36315100-3 | Syntetizátory |

45111230-9 | Práce pri stabilizácii podložia |

45215211-9 | Domovy pre starších občanov |

45215300-0 | Krematóriá |

45221114-4 | Železné mosty |

45221115-1 | Oceľové mosty |

45221116-8 | Podjazdy |

45221212-1 | Pozemné dráhy |

45231210-0 | Ropovody |

45231220-3 | Plynovody |

45232153-9 | Vodárenská vež |

45232400-6 | Stavebné práce na stavbe kanalizácie |

45232410-9 | Kanalizačné práce |

45232420-2 | Práce s odpadovými vodami |

45232430-5 | Úpravňa vody |

45234220-4 | Lyžiarske vleky |

45234230-7 | Sedačkové lanovky |

45243110-6 | Diela na stabilizáciu útesov |

45248300-0 | Plávajúce doky |

45251111-2 | Jadrový reaktor |

45251150-7 | Chladiaca veža |

45253100-6 | Demineralizačné zariadenie |

45253200-7 | Odsírovacie zariadenie |

45253600-1 | Deionizačné zariadenie |

45255100-0 | Ťažobné plošiny |

45262370-5 | Zhotovovanie betónových nánosov/omietok |

45315700-5 | Inštalovanie spínacích staníc |

45442300-0 | Práce na ochrane povrchov |

50232110-4 | Prevádzka verejného osvetlenia |

50721000-5 | Prevádzka vykurovacích zariadení |

60112100-7 (1) | Verejná električková doprava (1) |

60112200-8 (1) | Verejná autobusová doprava (1) |

60112300-9 (1) | Verejná autokarová doprava (1) |

60113100-4 (1) | Služby školských autobusov (1) |

60115000-7 (1) | Osobná preprava automobilom (1) |

60115100-8 (1) | Taxislužba (1) |

60116200-6 (1) | Služby vyhliadkových autobusov (1) |

60116300-7 (1) | Osobná doprava vozidlami ťahanými zvieratami (1) |

60117000-1 (1) | Požičiavanie vozidiel na osobnú dopravu s vodičom (1) |

60117100-2 (1) | Požičiavanie osobných vozidiel na osobnú dopravu s vodičom (1) |

60117200-3 (1) | Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom (1) |

60120000-5 (1) | Suchozemská nákladná doprava (1) |

60121400-6 | Železničná doprava nákladu v kontajneroch |

60122000-9 (1) | Cestná nákladná doprava (1) |

60122100-0 (1) | Cestná nákladná doprava špeciálnymi vozidlami (1) |

60122110-3 (1) | Doprava chladiarenskými vozidlami (1) |

60122120-6 (1) | Doprava cisternovými vozidlami (1) |

60122130-9 (1) | Doprava vozidlami prispôsobenými na voľne ložené tovary (1) |

60122140-2 (1) | Doprava kontajnerovými vozidlami (1) |

60122150-5 (1) | Doprava nábytku sťahovacími vozidlami (1) |

60122160-8 (1) | Zabezpečená doprava (1) |

60122161-5 (1) | Služby obrnených vozidiel (1) |

60122170-1 (1) | Zdravotnícka doprava (1) |

60122200-1 (1) | Cestná doprava poštových zásielok (1) |

60122210-4 (1) | Doručovanie pošty (1) |

60122220-7 (1) | Doručovanie balíkov (1) |

60122230-0 (1) | Doprava balíkov (1) |

60123000-6 (1) | Špeciálna doprava (1) |

60123100-7 (1) | Doprava uhlia (1) |

60123200-8 (1) | Doprava ropy (1) |

60123300-9 (1) | Doprava palív (1) |

60123400-0 (1) | Doprava plynov (1) |

60123500-1 (1) | Doprava kvapalín (1) |

60123600-2 (1) | Doprava zbraní a munície (1) |

60123700-3 (1) | Doprava pomocou nákladného prívesu (1) |

60129000-8 (1) | Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom (1) |

60129100-9 (1) | Prenájom nákladných vozidiel s vodičom (1) |

60129200-0 (1) | Prenájom priemyselných vozidiel s vodičom (1) |

60129300-1 (1) | Prenájom dodávkových vozidiel s vodičom (1) |

61512000-7 | Cestná nákladná doprava |

61520000-6 | Prenájom lodí s posádkou |

62100000-3 (1) | Pravidelné letecké dopravné služby (1) |

62110000-6 (1) | Pravidelné služby osobnej leteckej dopravy (1) |

62120000-9 (1) | Pravidelné služby nákladnej leteckej dopravy (1) |

62121000-6 (1) | Pravidelné služby poštovej leteckej dopravy (1) |

62122000-3 (1) | Pravidelné služby nákladnej kontajnerovej leteckej dopravy (1) |

62200000-4 (1) | Nepravidelné letecké dopravné služby (1) |

62220000-0 (1) | Nepravidelné služby nákladnej leteckej dopravy (1) |

62221000-7 (1) | Nepravidelné služby poštovej leteckej dopravy (1) |

63511000-4 | Organizovanie turistických zájazdov |

64122000-7 | Služby interných firemných poslíčkov |

64228000-0 (2) | Služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania (2) |

64228100-1 (2) | Služby prenosu televízneho vysielania (2) |

64228200-2 (2) | Služby prenosu rozhlasového vysielania (2) |

66338000-8 | Poistenie úverov a ručenia |

70311100-5 | Prenájom alebo lízing obytných nehnuteľností |

70311200-6 | Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností |

74142100-7 | Riadenie projektov |

74142110-0 | Dohľad nad projektmi |

74142120-3 | Vypracovanie projektov |

74223000-8 | Architektonické súťaže návrhov |

74730000-5 | Špecializované čistiace (upratovacie) služby |

74811300-0 | Špecializované fotografické služby |

74860000-5 | Poriadanie výstav, veľtrhov a kongresov |

74861000-2 | Poriadanie seminárov |

74876000-0 | Obchodné organizačné služby |

78110000-1 | Tlač kníh |

78111000-8 | Tlač adresárov |

78112000-5 | Tlač zošitov |

78113000-2 | Tlač diárov |

78113100-3 | Tlač osobných organizérov |

78114000-9 | Tlač zápisníkov |

78114100-0 | Tlač brožúr |

78114200-1 | Tlač poznámkových notesov |

78114300-2 | Tlač blokov listového papiera |

78114400-3 | Tlač blokov pijavého papiera |

78115000-6 | Tlač reklamného obchodného materiálu |

78115100-7 | Tlač komerčných katalógov |

78116000-3 | Tlač katalógov |

78117000-0 | Tlač účtovných kníh |

78118000-7 | Tlač kníh objednávok |

78119000-4 | Tlač kníh pokladničných príjmov |

78120000-4 | Tlač tlačovín |

78121000-1 | Tlač obálok |

78122000-8 | Tlač poznámkových papierov |

78122100-9 | Tlač vkladaných uhlíkových súprav (na preklepy) |

78123000-5 | Tlač vzorkových alebo zberateľských albumov |

78124000-2 | Tlač viazačov, zakladačov alebo kartotékových dosiek |

78125000-9 | Tlač vizitiek |

78130000-7 | Tlač chránených tlačovín |

78131000-4 | Tlač povolení |

78132000-1 | Tlač bankoviek |

78133000-8 | Tlač vkladových certifikátov |

78134000-5 | Tlač šekových formulárov |

78135000-2 | Tlač nepoužitých známok |

78135100-3 | Tlač papiera s razbou |

78136000-9 | Tlač stravných lístkov |

78140000-0 | Tlač formulárov |

78141000-7 | Tlač rôznych obchodných formulárov |

78142000-4 | Tlač permanentných formulárov |

78150000-3 | Tlač lístkov |

78151000-0 | Tlač vstupeniek |

78152000-7 | Tlač cestovných lístkov |

78153000-4 | Tlač lístkov s magnetickým pásom |

78160000-6 | Tlač kalendárov |

78170000-9 | Tlač cestovných poriadkov |

90200000-9 | Asanácia a súvisiace služby |

90250000-4 | Mestská hygiena |

91000000-4 | Služby členských organizácií |

91100000-5 | Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami |

91110000-8 | Služby poskytované podnikateľskými organizáciami |

91120000-1 | Služby poskytované profesijnými organizáciami |

91130000-4 | Služby poskytované odbornými organizáciami |

91300000-7 | Rôzne služby členských organizácií |

91320000-3 | Služby poskytované politickými organizáciami |

91330000-6 | Služby poskytované spoločenskými členskými organizáciami |

92622000-7 | Organizovanie športových podujatí |

99000000-0 | Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne) |

99100000-1 | Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány |

E084-5 | Mleté |

H009-7 | Počítačové/automatizované |

N027-1 | Galvanizované |

P031-6 | Sterilizované |

Y020-9 | Modernizácia |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

POROVNÁVAJÚCA TABUĽKA KÓDOV CPV A CPC PROV.

Smernica 92/50/EHS | | CPC prov. | CPV | |

Kategória | Popis/referenčné číslo CPC | Kód CPC | Kód CPV | Popis |

1 | Opravy a údržba 6112, 6122, 633, 886 | | | |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50100000-6 | Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie |

61120,61220, 88670, 88680 | 50110000-9 | Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie |

61120 | 50111000-6 | Správa, opravy a údržba vozového parku |

61120 | 50111100-7 | Správa vozového parku |

61120 | 50111110-0 | Podporné služby pre vozový park |

61120 | 50112000-3 | Oprava a údržba osobných motorových vozidiel |

61120 | 50112100-4 | Oprava osobných motorových vozidiel |

61120 | 50112110-7 | Oprava karosérií vozidiel |

61120 | 50112111-4 | Klampiarske práce |

61120 | 50112120-0 | Výmena čelných skiel |

61120 | 50112200-5 | Údržba osobných motorových vozidiel |

61120 | 50112300-6 | Umývanie osobných motorových vozidiel a podobné služby |

88680 | 50113000-0 | Opravy a údržba autobusov |

88680 | 50113100-1 | Oprava autobusov |

88680 | 50113200-2 | Údržba autobusov |

88670 | 50114000-7 | Oprava a údržba nákladných vozidiel |

88670 | 50114100-8 | Oprava nákladných vozidiel |

88670 | 50114200-9 | Údržba nákladných vozidiel |

61220 | 50115000-4 | Oprava a údržba motocyklov |

61220 | 50115100-5 | Oprava motocyklov |

61220 | 50115200-6 | Údržba motocyklov |

61120, 61220 | 50116000-1 | Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel |

61120, 61220 | 50116100-2 | Opravy elektrického systému |

61120, 61220 | 50116200-3 | Opravy a údržba bŕzd vozidiel a ich častí |

61120, 61220 | 50116300-4 | Opravy a údržba prevodoviek vozidiel |

61120, 61220 | 50116400-5 | Opravy a údržba prevodov vozidiel |

61120, 61220 | 50116500-6 | Opravy pneumatík, vrátane montáže a vyvažovania |

61120 | 50116600-7 | Opravy a údržba štartérov |

61120, 61220 | 50117000-8 | Prestavba a úprava vozidiel |

61120 | 50117100-9 | Prestavba motorových vozidiel |

61120 | 50117200-0 | Prestavba sanitných motorových vozidiel |

61120, 61220 | 50117300-1 | Úprava vozidiel |

61120 | 50118000-5 | Núdzové cestné služby pre automobily |

61120 | 50118100-6 | Poruchové a záchranné služby pre osobné motorové vozidlá |

61120 | 50118110-9 | Odťahová služba pre vozidlá |

61120 | 50118200-7 | Poruchové a záchranné služby pre komerčné vozidlá |

61120 | 50118300-8 | Poruchové a záchranné služby pre autobusy |

61120 | 50118400-9 | Poruchové a záchranné služby pre motorové vozidlá |

61220 | 50118500-0 | Poruchové a záchranné služby pre motocykle |

88680 | 50200000-7 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel železníc, ciest a námorného loďstva |

88680 | 50210000-0 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel a iných zariadení |

88680 | 50211000-7 | Opravy a údržba lietadiel |

88680 | 50211100-8 | Údržba lietadiel |

88680 | 50211200-9 | Opravy lietadiel |

88680 | 50211210-2 | Opravy a údržba leteckých motorov |

88680 | 50211211-9 | Údržba leteckých motorov |

88680 | 50211212-6 | Opravy leteckých motorov |

88680 | 50211300-0 | Úprava lietadiel |

88680 | 50211310-3 | Úprava leteckých motorov |

88680 | 50212000-4 | Opravy a údržba vrtuľníkov |

88680 | 50220000-3 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení |

88680 | 50221000-0 | Opravy a údržba lokomotív |

88680 | 50221100-1 | Opravy a údržba prevodoviek lokomotív |

88680 | 50221200-2 | Opravy a údržba prevodov lokomotív |

88680 | 50221300-3 | Opravy a údržba kolesových náprav lokomotív |

88680 | 50221400-4 | Opravy a údržba bŕzd lokomotív a ich častí |

88680 | 50222000-7 | Opravy a údržba vozňov |

88680 | 50222100-8 | Opravy a údržba tlmičov |

88680 | 50223000-4 | Úprava lokomotív |

88680 | 50224000-1 | Úprava vozňov |

88680 | 50224100-2 | Úprava sedadiel vozňov |

88680 | 50224200-3 | Úprava osobných vozňov |

88680 | 50225000-8 | Údržba železničnej trate |

88680 | 50230000-6 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení |

88680 | 50232000-0 | Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov) |

88680 | 50232100-1 | Údržba pouličného osvetlenia |

88680 | 50232110-4 | Prevádzka verejného osvetlenia |

88680 | 50232200-2 | Údržba dopravných návestí |

88680 | 50240000-9 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa námorného loďstva a iných zariadení |

88680 | 50241000-6 | Opravy a údržba lodí |

88680 | 50241100-7 | Opravy plavidiel |

88680 | 50241200-8 | Opravy trajektov |

88680 | 50242000-3 | Prestavba lodí |

88680 | 50244000-7 | Úprava lodí alebo člnov |

88680 | 50245000-4 | Úprava lodí na vyššie parametre |

88680 | 50246000-1 | Údržba prístavných zariadení |

88680 | 50246100-2 | Služby v suchom doku |

88680 | 50246200-3 | Údržba bójí |

88680 | 50246300-4 | Opravy a údržba plávajúcich konštrukcií |

88680 | 50246400-5 | Opravy a údržba plávajúcich plošín |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000-8 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho vybavenia |

88650 | 50330000-7 | Údržba telekomunikačných zariadení |

88650 | 50331000-4 | Opravy a údržba telekomunikačných liniek |

88650 | 50332000-1 | Údržba telekomunikačnej infraštruktúry |

88650 | 50333000-8 | Údržba rádiokomunikačných zariadení |

88650 | 50333100-9 | Opravy a údržba rozhlasových vysielačov |

88650 | 50333200-0 | Opravy a údržba rádiotelefónnych prístrojov |

88650 | 50334000-5 | Opravy a údržba drôtových telefónnych a drôtových telegrafických zariadení |

88650 | 50334100-6 | Opravy a údržba drôtových telefónnych zariadení |

88650 | 50334110-9 | Údržba telefónnej siete |

88650 | 50334120-2 | Zvyšovanie parametrov telefónnych spínacích zariadení |

88650 | 50334130-5 | Opravy a údržba telefónnych spínacích prístrojov |

88650 | 50334140-8 | Opravy a údržba telefónnych súprav |

88650 | 50334200-7 | Opravy a údržba sieťových telegrafických zariadení |

88650 | 50334300-8 | Opravy a údržba sieťových telexových zariadení |

88650 | 50334400-9 | Údržba komunikačných sústav |

63309, 88650, 88660 | 50340000-0 | Opravy a údržba audiovizuálnych a optických zariadení |

63309, 88650 | 50341000-7 | Opravy a údržba televíznych zariadení |

88650 | 50341100-8 | Opravy a údržba videotextových zariadení |

63309, 88650 | 50341200-9 | Opravy a údržba televíznych vysielačov |

63309, 88650 | 50342000-4 | Opravy a údržba audiozariadení |

63309, 88650 | 50343000-1 | Opravy a údržba videozariadení |

88660 | 50344000-8 | Opravy a údržba optických zariadení |

88660 | 50344100-9 | Opravy a údržba fotografických zariadení |

88660 | 50344200-0 | Opravy a údržba kinematografických zariadení |

88620, 88660 | 50400000-9 | Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení |

88620, 88660 | 50410000-2 | Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov |

88660 | 50411000-9 | Opravy a údržba meracích prístrojov |

88660 | 50411100-0 | Opravy a údržba vodomerov |

88660 | 50411200-1 | Opravy a údržba plynomerov |

88660 | 50411300-2 | Opravy a údržba elektromerov |

88660 | 50411400-3 | Opravy a údržba tachometrov |

88660 | 50411500-4 | Opravy a údržba priemyselných časomerných zariadení |

88660 | 50412000-6 | Opravy a údržba skúšobných prístrojov |

88620, 88660 | 50413000-3 | Opravy a údržba kontrolných prístrojov |

88660 | 50413100-4 | Opravy a údržba zariadení na detekciu plynu |

88620 | 50413200-5 | Opravy a údržba protipožiarnych zariadení |

88660 | 50420000-5 | Opravy a údržba lekárskych a chirurgických zariadení |

88660 | 50421000-2 | Opravy a údržba lekárskych zariadení |

88660 | 50421100-3 | Opravy a údržba invalidných vozíkov |

88660 | 50421200-4 | Opravy a údržba röntgenových zariadení |

88660 | 50422000-9 | Opravy a údržba chirurgických zariadení |

88660 | 50430000-8 | Opravy a údržba presných zariadení |

88660 | 50431000-5 | Opravy a údržba hodiniek |

88660 | 50432000-2 | Opravy a údržba hodín |

88660 | 50433000-9 | Kalibrovanie |

88610, 88620, 88640 | 50500000-0 | Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob a strojov |

88610, 88620 | 50510000-3 | Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob |

88620 | 50511000-0 | Opravy a údržba čerpadiel |

88620 | 50511100-1 | Opravy a údržba kvapalinových čerpadiel |

88620 | 50511200-2 | Opravy a údržba plynových čerpadiel |

88620 | 50512000-7 | Opravy a údržba ventilov |

88620 | 50513000-4 | Opravy a údržba kohútov |

88610 | 50514000-1 | Opravy a údržba kovových nádob |

88610 | 50514100-2 | Opravy a údržba cisterien |

88610 | 50514200-3 | Opravy a údržba nádrží |

88610 | 50514300-4 | Opravy izolačných rúrok (návlačiek) |

88620, 88640 | 50530000-9 | Opravy a údržba strojov |

88620 | 50531000-6 | Opravy a údržba neelektrických strojov |

88620 | 50531100-7 | Opravy a údržba kotlov |

88620 | 50531200-8 | Údržba plynových zariadení |

88620 | 50531300-9 | Opravy a údržba kompresorov |

88620 | 50531400-0 | Opravy a údržba žeriavov |

88620 | 50531500-1 | Opravy a údržba otočných žeriavov |

88620 | 50531510-4 | Demontáž otočných žeriavov |

88640 | 50532000-3 | Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia |

88640 | 50532100-4 | Opravy a údržba elektromotorov |

88640 | 50532200-5 | Opravy a údržba transformátorov |

88640 | 50532300-6 | Opravy a údržba generátorov |

88640 | 50532400-7 | Opravy a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie |

88640 | 50700000-2 | Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov |

88640 | 50710000-5 | Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov |

88640 | 50711000-2 | Opravy a údržba elektrických zariadení budov |

88640 | 50712000-9 | Opravy a údržba mechanických zariadení budov |

88640 | 50720000-8 | Opravy a údržba ústredného kúrenia |

88640 | 50721000-5 | Prevádzka vykurovacích zariadení |

88640 | 50730000-1 | Opravy a údržba chladiacich zostáv |

88640 | 50740000-4 | Opravy a údržba pohyblivých schodov |

88640 | 50750000-7 | Opravy a údržba výťahov |

63301, 63303, 63304, 63309 88610 –88650 | 50800000-3 | Rôzne opravárenské a údržbárske služby |

63303 | 50810000-6 | Oprava šperkov |

63301 | 50820000-9 | Oprava osobných kožených predmetov |

63301 | 50821000-6 | Oprava ťažkej obuvi |

63301 | 50822000-3 | Oprava obuvi |

63304 | 50830000-2 | Oprava odevov a textilu |

88620 | 50840000-5 | Opravy a údržba zbraní a zbraňových systémov |

88620 | 50841000-2 | Opravy a údržba zbraní |

88620 | 50842000-9 | Opravy a údržba zbraňových systémov |

63309 | 50850000-8 | Opravy a údržba nábytku |

63309 | 50860000-1 | Opravy a údržba hudobných nástrojov |

88610 | 50870000-4 | Opravy a údržba zariadenia ihrísk |

63309, 88610 – 88650 | 50880000-7 | Opravy a údržba zariadenia hotelov a reštaurácií |

88610 – 88650 | 50881000-4 | Opravy a údržba zariadenia hotelov |

88610 – 88650 | 50882000-1 | Opravy a údržba zariadenia reštaurácií |

88610 – 88650 | 50883000-8 | Opravy a údržba zariadenia pre verejné stravovanie |

63309 | 50884000-5 | Opravy a údržba kempingového zariadenia |

61120, 61220, 88610 – 88680 | 50900000-4 | Inštalatérske služby |

61120, 61220, 88610, 88620, 88640, 88670, 88680 | 50910000-7 | Inštalácia elektrických a mechanických zariadení |

88640 | 50911000-4 | Inštalácia elektrických zariadení |

88640 | 50911100-5 | Inštalácia elektromotorov, generátorov a transformátorov |

88640 | 50911110-8 | Inštalácia elektromotorov |

88640 | 50911120-1 | Inštalácia generátorov |

88640 | 50911130-4 | Inštalácia transformátorov |

88640 | 50911200-6 | Inštalácia zariadení na rozvod elektriny a regulačných zariadení |

88640 | 50911210-9 | Inštalácia zariadení na rozvod elektriny |

88640 | 50911220-2 | Inštalácia zariadení na reguláciu elektriny |

88620 | 50912000-1 | Inštalácia mechanických zariadení |

88620, 88680 | 50913000-8 | Inštalácia parných generátorov, turbín, kompresorov a horákov |

88620 | 50913100-9 | Inštalácia parných generátorov |

88620, 88680 | 50913300-1 | Inštalácia turbín |

88620, 88680 | 50913310-4 | Inštalácia plynových turbín |

88620 | 50913400-2 | Inštalácia kompresorov |

88620 | 50913500-3 | Inštalácia pecí |

88620 | 50913510-6 | Inštalácia horákov |

88620 | 50913511-3 | Inštalácia spaľovní odpadu |

61120, 61220, 88620, 88670, 88680 | 50914000-5 | Montáž motorov |

88620, 88680 | 50914100-6 | Montáž benzínových motorov |

88620, 88680 | 50914200-7 | Montáž naftových motorov |

88680 | 50914300-8 | Montáž železničných motorov |

61120, 61220, 88670 | 50914400-9 | Montáž motorov vozidiel |

88680 | 50914500-0 | Montáž lodných motorov |

88680 | 50914600-1 | Montáž leteckých motorov |

88660 | 50920000-0 | Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a navigačných zariadení |

88660 | 50921000-7 | Inštalácia meracích zariadení |

88660 | 50921100-8 | Inštalácia časomerných zariadení |

88660 | 50922000-4 | Inštalácia kontrolných zariadení |

88660 | 50923000-1 | Inštalácia skúšobných zariadení |

88660 | 50924000-8 | Inštalácia navigačných zariadení |

88650 | 50930000-3 | Inštalácia komunikačných zariadení |

88650 | 50931000-0 | Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a videozariadení |

88650 | 50931100-1 | Inštalácia rozhlasových zariadení |

88650 | 50931200-2 | Inštalácia televíznych zariadení |

88650 | 50931300-3 | Inštalácia zvukových zariadení |

88650 | 50931400-4 | Inštalácia videozariadení |

88650 | 50932000-7 | Inštalácia rozhlasových a televíznych vysielačov |

88650 | 50932100-8 | Inštalácia rozhlasových vysielačov |

88650 | 50932200-9 | Inštalácia televíznych vysielačov |

88650 | 50933000-4 | Inštalácia rádiotelefonických prístrojov |

88650 | 50934000-1 | Inštalácia drôtových telefonických zariadení |

88650 | 50935000-8 | Inštalácia drôtových telegrafických zariadení |

88660 | 50940000-6 | Inštalácia lekárskych a chirurgických zariadení |

88660 | 50941000-3 | Inštalácia lekárskych zariadení |

88660 | 50942000-0 | Inštalácia chirurgických zariadení |

88660 | 50943000-7 | Inštalácia laboratórnych zariadení |

88620 | 50950000-9 | Inštalácia strojov a zariadení |

88620 | 50951000-6 | Inštalácia univerzálnych strojov a zariadení |

88620 | 50951100-7 | Inštalácia zdvíhacích a manipulačných zariadení, okrem výťahov a pohyblivých schodov |

88620 | 50951110-0 | Inštalácia zdvíhacích zariadení |

88620 | 50951111-7 | Inštalácia žeriavov |

88620 | 50951120-3 | Inštalácia manipulačných zariadení |

88620 | 50951130-6 | Inštalácia zavesených prístupových zariadení |

88620 | 50951140-9 | Inštalácia špeciálnych dopravných systémov |

88620 | 50951400-0 | Inštalácia rôznych univerzálnych strojov |

88620 | 50951410-3 | Inštalácia strojov a prístrojov na filtrovanie alebo čistenie tekutín |

88620 | 50951411-0 | Inštalácia strojov a prístrojov na filtrovanie alebo čistenie vody |

88620 | 50952000-3 | Inštalácia poľnohospodárskych a lesníckych strojov |

88620 | 50952100-4 | Inštalácia poľnohospodárskych strojov |

88620 | 50952200-5 | Inštalácia lesníckych strojov |

88620 | 50953000-0 | Inštalácia obrábacích strojov |

88620 | 50954000-7 | Inštalácia špeciálnych strojov a zariadení |

88620 | 50954100-8 | Inštalácia strojov na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné a metalurgické stroje |

88620 | 50954110-1 | Inštalácia strojov na hlbinnú ťažbu |

88620 | 50954120-4 | Inštalácia strojov na povrchovú ťažbu |

88620 | 50954130-7 | Inštalácia stavebných strojov |

88620 | 50954140-0 | Inštalácia metalurgických strojov |

88620 | 50954200-9 | Inštalácia strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku |

88620 | 50954210-2 | Inštalácia strojov na spracovanie potravín |

88620 | 50954220-5 | Inštalácia strojov na spracovanie nápojov |

88620 | 50954230-8 | Inštalácia strojov na spracovanie tabaku |

88620 | 50954300-0 | Inštalácia strojov na textilnú, odevnú a kožiarsku výrobu |

88620 | 50954310-3 | Inštalácia strojov na textilnú výrobu |

88620 | 50954320-6 | Inštalácia strojov pre odevnú výrobu |

88620 | 50954330-9 | Inštalácia strojov pre kožiarsku výrobu |

88620 | 50954340-2 | Inštalácia práčovní, strojov na chemické čistenie a sušičiek |

88620 | 50954400-1 | Inštalácia strojov na výrobu papiera a lepenky |

88620 | 50954410-4 | Inštalácia strojov na výrobu papiera |

88620 | 50954420-7 | Inštalácia strojov na výrobu lepenky |

88620 | 50955000-4 | Inštalácia zbraňových systémov |

88630 | 50960000-2 | Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia |

88630 | 50961000-9 | Inštalácia počítačov a zariadení na spracovanie informácií |

88630 | 50961100-0 | Inštalácia počítačov |

88630 | 50961110-3 | Inštalácia technického (hardware) vybavenia počítačov |

88630 | 50961200-1 | Inštalácia zariadení na spracovanie informácií |

88630 | 50962000-6 | Inštalácia kancelárskeho vybavenia |

88610 | 50980000-8 | Inštalácia kovových kontajnerov |

88610 | 50981000-5 | Inštalácia cisterien |

88610 | 50982000-2 | Inštalácia nádrží |

2 | Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb, okrem prepravy poštových zásielok 712 (okrem 71235), 7512, 87304 | | | |

71211, 71213 | 60112000-6 | Verejná doprava |

71211, 71213 | 60112100-7 | Verejná električková doprava |

71211, 71213 | 60112200-8 | Verejná autobusová doprava |

71211, 71213 | 60112300-9 | Verejná autokarová doprava |

71211, 71212, 71214, 71219, 71229 | 60113000-3 | Dopravné služby pre obmedzenú klientelu |

71211, 71212, 71214 | 60113100-4 | Služby školských autobusov |

71229 | 60113200-5 | Preprava väzňov |

71229 | 60113300-6 | Preprava pacientov |

71229 | 60113310-9 | Nepohotovostná preprava pacientov |

71229 | 60113400-7 | Preprava postihnutých osôb |

71229 | 60113500-8 | Preprava starých osôb |

71211– 71219 | 60114000-0 | Pravidelná osobná doprava |

71221 | 60115000-7 | Osobná preprava automobilom |

71221 | 60115100-8 | Taxislužba |

71219, 71221 –71229 | 60116000-4 | Špeciálna suchozemská osobná doprava |

71221 – 71229 | 60116100-5 | Nepravidelná osobná doprava |

71219 | 60116200-6 | Služby vyhliadkových autobusov |

71224 | 60116300-7 | Osobná doprava vozidlami ťahanými zvieratami |

71222, 71223 | 60117000-1 | Požičiavanie vozidiel na osobnú dopravu s vodičom |

71222 | 60117100-2 | Požičiavanie osobných vozidiel na osobnú dopravu s vodičom |

71223 | 60117200-3 | Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom |

71231 – 71239, 75121, 87304 | 60122000-9 | Cestná nákladná doprava |

71231 – 71239, 87304 | 60122100-0 | Cestná nákladná doprava špeciálnymi vozidlami |

71231 | 60122110-3 | Doprava chladiarenskými vozidlami |

71231 | 60122120-6 | Doprava cisternovými vozidlami |

71232, 71239 | 60122130-9 | Doprava vozidlami prispôsobenými na voľne ložené tovary |

71233 | 60122140-2 | Doprava kontajnerovými vozidlami |

71234 | 60122150-5 | Doprava nábytku sťahovacími vozidlami |

87304 | 60122160-8 | Zabezpečená doprava |

87304 | 60122161-5 | Služby obrnených vozidiel |

71239 | 60122170-1 | Zdravotnícka doprava |

71231 – 71234, 71239 | 60123000-6 | Špeciálna doprava |

71239 | 60123100-7 | Doprava uhlia |

71232 | 60123200-8 | Doprava ropy |

71232 | 60123300-9 | Doprava palív |

71232 | 60123400-0 | Doprava plynov |

71232 | 60123500-1 | Doprava kvapalín |

71239 | 60123600-2 | Doprava zbraní a munície |

71233 | 60123700-3 | Doprava pomocou nákladného prívesu |

71240 | 60129000-8 | Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom |

71240 | 60129100-9 | Prenájom nákladných vozidiel s vodičom |

71240 | 60129200-0 | Prenájom priemyselných vozidiel s vodičom |

71240 | 60129300-1 | Prenájom dodávkových vozidiel s vodičom |

75121, 75129 | 64120000-3 | Doručovateľské služby |

75121 | 64121000-0 | Multimodálne doručovateľské služby |

75121 | 64121100-1 | Služby doručovania poštových zásielok |

75121 | 64121200-2 | Služby doručovania balíkov |

75129 | 64122000-7 | Služby interných firemných poslíčkov |

3 | Služby osobnej a nákladnej leteckej dopravy, okrem prepravy poštových zásielok 73 (okrem 7321) | | | |

73110, 73220 – 73290 | 62100000-3 | Pravidelné letecké dopravné služby |

73110 | 62110000-6 | Pravidelné služby osobnej leteckej dopravy |

73220 – 73290 | 62120000-9 | Pravidelné služby nákladnej leteckej dopravy |

73220 | 62122000-3 | Pravidelné služby poštovej leteckej dopravy |

73120, 73220 – 73400 | 62200000-4 | Pravidelné služby nákladnej kontajnerovej leteckej dopravy |

73120 | 62210000-7 | Nepravidelné letecké dopravné služby |

73220 – 73290 | 62220000-0 | Nepravidelné služby osobnej leteckej dopravy |

73220 | 62222000-4 | Nepravidelné služby nákladnej kontajnerovej leteckej dopravy |

73120, 73220 | 62230000-3 | Letecké chartrové služby |

73400 | 62240000-6 | Prenájom zariadení leteckej dopravy s posádkou |

73400 | 62241000-3 | Prenájom lietadiel s posádkou |

73400 | 62241100-4 | Prenájom lietadiel s nepohyblivými nosnými plochami s posádkou |

73400 | 62241200-5 | Prenájom vrtuľníkov s posádkou |

73300 | 62300000-5 | Kozmická doprava |

4 | Pozemná a letecká preprava poštových zásielok 71235, 7321 | | | |

71235 | 60122200-1 | Cestná doprava poštových zásielok |

71235 | 60122230-0 | Preprava balíkov |

73210 | 62121000-6 | Pravidelné služby poštovej leteckej dopravy |

73210 | 62221000-7 | Nepravidelné služby poštovej leteckej dopravy |

5 | Telekomunikačné služby 752 | | | |

75211 – 75299 | 64200000-8 | Telekomunikačné služby |

75211 – 75232 | 64210000-1 | Telefónne služby a prenos údajov |

75211, 75212 | 64211000-8 | Verejné telefónne služby |

75213 | 64212000-5 | Mobilné telefónne služby |

75221 | 64213000-2 | Služby spoločnej telefónnej siete |

75222 | 64214000-9 | Služby neverejnej súkromnej siete |

75222 | 64214100-0 | Prenajímanie družicového okruhu |

75299 | 64214200-1 | Služby telefónnych ústrední |

75222 | 64214400-3 | Prenajímanie pozemných komunikačných liniek |

75211, 75232 | 64216000-3 | Elektronické správy a informačné služby |

75232 | 64216100-4 | Elektronické správy |

75232 | 64216110-7 | Služby elektronickej výmeny údajov |

75232 | 64216120-0 | Služby elektronickej pošty |

75232 | 64216130-3 | Telexové služby |

75232 | 64216140-6 | Telegrafické služby |

75232 | 64216200-5 | Elektronické informácie |

75232 | 64216210-8 | Informačné služby s pridanou hodnotou |

75211 | 64216300-6 | Teletextové služby |

75221 – 75299 | 64220000-4 | Telekomunikačné služby okrem telefónnych a prenosu údajov |

75250 | 64221000-1 | Spojovacie služby |

75221 – 75232, 75250 – 75299 | 64222000-8 | Služby diaľkového spracovania obsluhy |

75291 | 64223000-5 | Služby vyhľadávania (paging) |

75292 | 64224000-2 | Telekonferenčné služby |

75299 | 64225000-9 | Telekomunikačné služby vzduch - zem |

75231, 75232 | 64226000-6 | Telematické služby |

75260 | 64227000-3 | Integrované telekomunikačné služby |

75241, 75242 | 64228000-0 | Služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania |

75241 | 64228100-1 | Služby prenosu televízneho vysielania |

75242 | 64228200-2 | Služby prenosu rozhlasového vysielania |

75231 | 72318000-7 | Prenos údajov |

75231, 75232 | 72530000-9 | Služby pre počítačové siete |

75231, 75232 | 72531000-6 | Služby pre lokálne siete LAN |

75231, 75232 | 72532000-3 | Služby pre siete typu WAN |

6 | Finančné služby a)Poisťovacie službyb)Bankové a investičné službyex 81, 812, 814 | | | |

81111 – 81199 | 66100000-1 | Služby finančného sprostredkovania okrem investičného bankovníctva, poisťovacích služieb a dôchodkových služieb |

81111 – 81114 | 66110000-4 | Služby centrálnych bánk |

81115, 81116, 81119 | 66120000-7 | Depozitné služby(vklady) |

81131 – 81139 | 66130000-0 | Poskytovanie úverov |

81120 | 66140000-3 | Finančný lízing |

81199 | 66200000-2 | Služby investičného bankovníctva |

81211 – 81299 | 66300000-3 | Poisťovacie a dôchodkové služby, okrem služieb povinného sociálneho zabezpečenia |

81211 | 66310000-6 | Služby životného poistenia a individuálne dôchodkové zabezpečenie |

81211 | 66311000-3 | Služby životného poistenia |

81211 | 66312000-0 | Individuálne dôchodkové zabezpečenie |

81212 | 66320000-9 | Skupinové dôchodkové zabezpečenie |

81291 – 81299 | 66330000-2 | Služby poistenia iného než životného |

81291 | 66331000-9 | Úrazové a nemocenské poistenie |

81291 | 66331100-0 | Úrazové poistenie |

81291 | 66331200-1 | Nemocenské poistenie |

81291 | 66331210-4 | Dobrovoľné nemocenské poistenie |

81291 | 66331220-7 | Zdravotné poistenie |

81295 | 66332000-6 | Poistenie proti všetkým rizikám |

81295 | 66332100-7 | Poistenie podnikateľov proti všetkým rizikám |

81299 | 66333000-3 | Poistenie právnej ochrany |

81299 | 66333100-4 | Poistenie výdavkov na právnu ochranu |

81292, 81293 | 66334000-0 | Poisťovacie služby súvisiace s dopravou |

81292 | 66334100-1 | Poistenie motorových vozidiel |

81293 | 66334200-2 | Poistenie námornej, leteckej a inej dopravy |

81293 | 66334210-5 | Poistenie železníc |

81293 | 66334220-8 | Poistenie lietadiel |

81293 | 66334230-1 | Poistenie plavidiel |

81294 | 66335000-7 | Poistenie nákladu |

81292 – 81299 | 66336000-4 | Poistenie pre prípad poškodenia alebo straty |

81295 | 66336100-5 | Poistenie proti požiaru |

81291 – 81299 | 66336200-6 | Poistenie majetku |

81296, 81299 | 66336300-7 | Poistenie proti vplyvom počasia a finančným stratám |

81299 | 66336310-0 | Poistenie proti vplyvom počasia |

81296 | 66336320-3 | Poistenie proti finančným stratám |

81296 | 66336321-0 | Poistenie peňažnej straty |

81292, 81293, 81297 | 66337000-1 | Poistenie zodpovednosti |

81292 | 66337100-2 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |

81293 | 66337200-3 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla |

81293 | 66337300-4 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla |

81297 | 66337400-5 | Všeobecné poistenie zodpovednosti |

81299 | 66338000-8 | Poistenie úveru a záruky |

81299 | 66338100-9 | Poistenie úveru |

81299 | 66338200-0 | Poistenie záruky |

81299 | 66338300-1 | Poistenie riadenia rizík |

81296, 81299 | 66339000-5 | Iné poistenie okrem životného |

81299 | 66339100-6 | Poistenie ropných a plynových plošín |

81299 | 66339200-7 | Poistenie strojového zariadenia |

81299 | 66339300-8 | Doplnkové poistenie |

81299 | 66339400-9 | Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania |

81211, 81292 – 81299 | 66400000-4 | Zaistenie |

81211 | 66410000-7 | Zaistenie (životné poistenie) |

81291 | 66420000-0 | Zaistenie (úrazové a nemocenské poistenie) |

81292 – 81299 | 66430000-3 | Iné zaistenie okrem životného |

81199 | 67110000-1 | Služby súvisiace s investičným bankovníctvom |

81199 | 67111000-8 | Zlúčenie a splynutie |

81199 | 67112000-5 | Financovanie podnikov a rizikový kapitál |

81199 | 67113000-2 | Iné služby súvisiace s investičným bankovníctvom |

81321 – 81329 | 67120000-4 | Sprostredkovanie predaja cenných papierov a komodít a súvisiace služby |

81321 | 67121000-1 | Sprostredkovanie predaja cenných papierov |

81321 | 67121100-2 | Dôchodkové investovanie |

81322 | 67122000-8 | Sprostredkovanie predaja komodít |

81322, 81329 | 67123000-5 | Spracovanie a klíring |

81191 – 81193, 81212, 81319, 81323 | 67130000-7 | Správa portfólií, správa majetku a úschova |

81212, 81323 | 67131000-4 | Správa portfólií |

81212 | 67131100-5 | Správa dôchodkových fondov |

81191 – 81193 | 67132000-1 | Správa majetku |

81319 | 67133000-8 | Úschova |

81311 – 81319 | 67140000-0 | Správa finančných trhov |

81311 | 67141000-7 | Prevádzkovanie finančných trhov |

81312 | 67142000-4 | Regulácia finančných trhov |

81330 | 67150000-3 | Iné pomocné služby finančného sprostredkovania, okrem poistenia a dôchodkových fondov |

81332 | 67151000-0 | Finančné poradenstvo |

81333 | 67152000-7 | Zmenárenské služby |

81339 | 67153000-4 | Spracovanie finančných transakcií a služby klíringových ústavov |

81331 | 67154000-1 | Sprostredkovanie pôžičiek |

81401 – 81409 | 67200000-9 | Pomocné služby poisťovníctva a dôchodkových fondov |

81401 | 67210000-2 | Služby poisťovacích maklérov a poisťovacích agentúr |

81401 | 67211000-9 | Služby poisťovacích maklérov |

81401 | 67212000-6 | Služby poisťovacích agentúr |

81409 | 67213000-3 | Likvidácia poistných nárokov |

81403 | 67220000-5 | Likvidácia poistných udalostí |

81403 | 67230000-8 | Likvidácia strát |

81404 | 67240000-1 | Poistná matematika |

81405 | 67250000-4 | Správa odmien za záchranu |

81402, 81405, 81409 | 67260000-7 | Iné pomocné služby poisťovníctva a dôchodkových fondov |

81402 | 67261000-4 | Poradenské služby, poisťovníctvo a dôchodkové fondy |

81402 | 67261100-5 | Poradenské služby pre poisťovníctvo |

81402 | 67261200-6 | Poradenské služby pre dôchodkové fondy |

81405 | 67262000-1 | Správa dôchodkových fondov |

7 | Počítačové a súvisiace služby 84 | | | |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000-8 | Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia, telekomunikácií a audiovizuálnych zariadení |

84250, 84500 | 50310000-1 | Údržba a opravy kancelárskych strojov |

84500 | 50311000-8 | Údržba a opravy účtovných strojov |

84500 | 50311400-2 | Údržba a opravy počítacích strojov a účtovných strojov |

84250, 84500 | 50312000-5 | Údržba a opravy počítačového vybavenia |

84500 | 50312100-6 | Údržba a opravy sálových počítačov |

84500 | 50312110-9 | Údržba sálových počítačov |

84500 | 50312120-2 | Opravy sálových počítačov |

84500 | 50312200-7 | Údržba a opravy minipočítačov |

84500 | 50312210-0 | Údržba minipočítačov |

84500 | 50312220-3 | Opravy minipočítačov |

84500 | 50312300-8 | Údržba a opravy zariadení dátových sietí |

84500 | 50312310-1 | Údržba zariadení dátových sietí |

84500 | 50312320-4 | Opravy zariadení dátových sietí |

84500 | 50312400-9 | Údržba a opravy mikropočítačov |

84500 | 50312410-2 | Údržba mikropočítačov |

84500 | 50312420-5 | Opravy mikropočítačov |

84250 | 50312500-0 | Údržba a opravy programového vybavenia (software) informačných technológií |

84250 | 50312510-3 | Údržba programového vybavenia (software) informačných technológií |

84250 | 50312520-6 | Opravy programového vybavenia (software) informačných technológií |

84500 | 50312600-1 | Údržba a opravy zariadení informačných technológií |

84500 | 50312610-4 | Údržba zariadení informačných technológií |

84500 | 50312620-7 | Opravy zariadení informačných technológií |

84500 | 50313000-2 | Údržba a opravy reprografických strojov |

84500 | 50313100-3 | Opravy fotokopírovacích strojov |

84500 | 50313200-4 | Údržba fotokopírovacích strojov |

84500 | 50314000-9 | Opravy a údržba faxov |

84500 | 50315000-6 | Opravy a údržba telefónnych odkazovačov |

84500 | 50316000-3 | Opravy a údržba strojov na vydávanie lístkov |

84500 | 50317000-0 | Opravy a údržba strojov na overovanie lístkov |

84250, 84500 | 50320000-4 | Opravy a údržba osobných počítačov |

84500 | 50321000-1 | Opravy osobných počítačov |

84500 | 50322000-8 | Údržba osobných počítačov |

84500 | 50323000-5 | Opravy a údržba periférnych zariadení počítačov |

84500 | 50323100-6 | Údržba periférnych zariadení počítačov |

84500 | 50323200-7 | Opravy periférnych zariadení počítačov |

84250, 84500 | 50324000-2 | Podporné služby pre osobné počítače |

84250 | 50324100-3 | Údržba systémov |

84500 | 50324200-4 | Preventívna údržba |

84100, 84990 | 72100000-6 | Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo) |

84100 | 72110000-9 | Poradenstvo na výber hardvéru |

84990 | 72120000-2 | Poradenstvo pri obnove hardvéru po havárii (poruche) |

84100 | 72130000-5 | Poradenstvo pri plánovaní počítačového pracoviska |

84100 | 72140000-8 | Poradenstvo pri preberacích skúškach počítačového hardvéru |

84210 – 84250, 84990 | 72200000-7 | Programovanie softvéru a poradenstvo |

84240 | 72210000-0 | Programovanie softvérových balíkov |

84240 | 72211000-7 | Programovanie systémového a používateľského softvéru |

84240 | 72212000-4 | Programovanie aplikačného softvéru |

84210 – 84250 | 72220000-3 | Systémové a technické poradenstvo |

84220 | 72221000-0 | Poradenstvo pri analýze podnikania |

84210, 84220 | 72222000-7 | Strategické prehodnotenie a plánovanie informačných systémov alebo technológie |

84220 | 72222100-8 | Strategické prehodnotenie informačných systémov alebo technológie |

84210 | 72222200-9 | Plánovanie informačných systémov alebo technológie |

84220 | 72222300-0 | Služby informačných technológií |

84220 | 72223000-4 | Prehodnotenie požiadaviek na informačné technológie |

84220 – 84240 | 72224000-1 | Poradenstvo pri riadení projektov |

84240 | 72224100-2 | Plánovanie implementácie systémov |

84230 | 72224200-3 | Plánovanie zabezpečovania systému kvality |

84230 | 72225000-8 | Hodnotenie a prehodnotenie zabezpečenia systému kvality |

84240 | 72226000-5 | Poradenstvo pri preberacích skúškach systémového softvéru |

84220 | 72227000-2 | Poradenstvo pri integrácii softvéru |

84220 | 72228000-9 | Poradenstvo pri integrácii hardvéru |

84230 | 72230000-6 | Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku) |

84230 | 72231000-3 | Vývoj softvéru pre vojenské aplikácie |

84230 | 72232000-0 | Vývoj softvéru na spracovanie transakcií a zákazníckeho softvéru |

84210, 84220, 84240 | 72240000-9 | Systémové analýzy a programovanie |

84220 | 72241000-6 | Kritické cieľové špecifikácie projektov |

84240 | 72242000-3 | Projektové modelovanie |

84240 | 72243000-0 | Programovanie |

84240 | 72244000-7 | Vývoj prototypov |

84220, 84240 | 72245000-4 | Systémové analýzy a programovanie na zmluvu |

84210 | 72246000-1 | Systémové poradenstvo |

84240, 84250 | 72250000-2 | Údržba a podpora systému |

84250 | 72251000-9 | Odstraňovanie porúch |

84250 | 72252000-6 | Počítačová archivácia |

84250 | 72253000-3 | Poradenské prezenčné (nápoveda) a podporné služby |

84250 | 72253100-4 | Pomocné prezenčné služby (nápoveda) |

84250 | 72253200-5 | Systémové podporné služby |

84240, 84250 | 72254000-0 | Testovanie a údržba softvéru |

84240 | 72254100-1 | Testovanie systémov |

84210 – 84250, 84990 | 72260000-5 | Služby súvisiace so softvérom |

84250 | 72261000-2 | Softvérové podporné služby |

84240 | 72262000-9 | Vývoj softvéru |

84240 | 72263000-6 | Implementácia softvéru |

84990 | 72264000-3 | Reprodukcia softvéru |

84240 | 72265000-0 | Konfigurovanie softvéru |

84210 | 72266000-7 | Softvérové poradenstvo |

84250 | 72267000-4 | Údržba softvéru |

84990 | 72268000-1 | Dodávky softvéru |

84250, 84310 – 84400, 84990 | 72300000-8 | Dátové služby |

84250, 84310 –84390, 84990 | 72310000-1 | Spracovanie údajov |

84320, 84330 | 72311000-8 | Počítačová tabelácia |

84320 | 72311100-9 | Konverzia údajov |

84320 | 72311200-0 | Hromadné (skupinové) spracovanie |

84330 | 72311300-1 | Spoločné užívanie počítačového času |

84310 | 72312000-5 | Vstup údajov |

84310 | 72312100-6 | Príprava údajov |

84310 | 72312200-7 | Optické rozlišovanie znakov |

84310 | 72313000-2 | Snímanie údajov |

84310 | 72314000-9 | Zhromažďovanie a triedenie údajov |

84250, 84390 | 72315000-6 | Riadenie a podpora dátových sietí |

84250, 84390 | 72315100-7 | Podpora dátových sietí |

84390 | 72315200-8 | Riadenie dátových sietí |

84320 | 72316000-3 | Analýza údajov |

84390 | 72317000-0 | Ukladanie údajov |

84310, 84320 | 72319000-4 | Poskytovanie údajov |

84400 | 72320000-4 | Databázové služby |

84400 | 72321000-1 | Databázové služby s pridanou hodnotou |

84400 | 72322000-8 | Správa údajov |

84100 –84990 | 72510000-3 | Služby súvisiace so správou počítačov |

84210 –84250 | 72511000-0 | Softvérové služby na správu sietí |

84990 | 72512000-7 | Správa dokumentov |

84100 –84990 | 72513000-4 | Automatizácia kancelárskych prác |

84990 | 72514000-1 | Správa výpočtových zariadení |

84990 | 72514100-2 | Správa výpočtových zariadení zahrňujúcich prevádzku počítačov |

84990 | 72514200-3 | Správa výpočtových zariadení na vývoj počítačových systémov |

84990 | 72514300-4 | Správa výpočtových zariadení na údržbu počítačových systémov |

84100 –84990 | 72520000-6 | Počítačové podporné služby a poradenstvo |

84100 –84990 | 72521000-3 | Počítačové podporné služby |

84100 –84990 | 72521100-4 | Technické počítačové podporné služby |

84250, 84500 | 72540000-2 | Služby pri zdokonaľovaní (upgrade) počítačov |

84250, 84500 | 72541000-9 | Služby pri rozširovaní počítačov |

84250, 84500 | 72541100-0 | Služby pri rozširovaní pamäte |

84220, 84990 | 72550000-5 | Služby pri audite počítačov |

84100, 84240 | 72560000-8 | Testovanie počítačov |

84250 | 72570000-1 | Zálohovanie počítačov |

84250 | 72580000-4 | Úprava počítača podľa katalógu |

84100 – 84990 | 72590000-7 | Profesionálne služby súvisiace s počítačmi |

84990 | 72591000-4 | Vypracovanie servisných zmlúv |

8 | Výskum a vývoj 85 | | | |

85101 – 85109, 85201 – 85209, 85300 | 73000000-2 | Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby |

85101 – 85109, 85201 – 85209, 85300 | 73100000-3 | Výskum a experimentálny vývoj |

85101 – 85109, 85201 – 85209, 85300 | 73110000-6 | Výskum |

85101 – 85109, 85300 | 73111000-3 | Služby výskumných laboratórií |

85102 | 73112000-0 | Námorný výskum |

85101 – 85109, 85201 – 85209, 85300 | 73120000-9 | Experimentálny vývoj |

85101 – 85300 | 73300000-5 | Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja |

9 | Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh 862 | | | |

86211 – 86220 | 74121000-3 | Účtovnícke a audítorské služby |

86212, 86213, 86219 | 74121100-4 | Účtovnícke služby |

86219, 86220 | 74121110-7 | Vedenie účtovných kníh |

86219 | 74121112-1 | Vedenie mzdovej agendy |

86220 | 74121113-8 | Vedenie záznamov o predaji a nákupe |

86213 | 74121120-0 | Vypracovávanie finančných výkazov |

86211, 86212 | 74121200-5 | Audítorské služby |

86211 | 74121210-8 | Finančné audítorské služby |

86211 | 74121220-1 | Interné audítorské služby |

86211 | 74121230-4 | Zákonom predpísané audítorské služby |

86211 | 74121240-7 | Audítorské služby v prípade podvodu |

86212 | 74121250-0 | Revidovanie účtovníctva |

10 | Prieskum trhu, prieskum verejnej mienky 864 | | | |

86401, 86402 | 74130000-9 | Prieskum trhu, prieskum verejnej mienky a súvisiace služby |

86401 | 74131000-6 | Prieskum trhu |

86401, 86402 | 74131100-7 | Služby spojené s prieskumom |

86401, 86402 | 74131110-0 | Projekt prieskumu |

86401, 86402 | 74131120-3 | Realizácia prieskumu |

86401, 86402 | 74131121-0 | Telefonický prieskum |

86401, 86402 | 74131130-6 | Analýza prieskumu |

86401 | 74131200-8 | Ekonomický prieskum |

86401 | 74131300-9 | Testovanie trhu |

86401 | 74131400-0 | Hodnotenie výkonnosti |

86401 | 74131500-1 | Štúdie realizovateľnosti |

86401 | 74131600-2 | Sociálny prieskum |

86402 | 74132000-3 | Prieskum verejnej mienky |

86401, 86402 | 74133000-0 | Štatistické služby |

86401 | 74423100-1 | Zákaznícky prieskum |

86401 | 74423110-4 | Prieskum spokojnosti zákazníkov |

11 | Poradenstvo pre manažmenta súvisiace služby 865, 866 | | | |

86509 | 73200000-4 | Poradenstvo pre výskum a vývoj |

86509 | 73210000-7 | Poradenské služby pre výskum |

86509 | 73220000-0 | Poradenské služby pre vývoj |

86501 – 86739 | 74140000-2 | Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) |

86501 – 86509 | 74141000-9 | Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia |

86501, 86509 | 74141100-0 | Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia |

86501, 86509 | 74141110-3 | Poradenské služby pre rozvoj podnikania |

86502 | 74141200-1 | Poradenské služby pre finančné riadenie |

86503 | 74141300-2 | Poradenské služby pre riadenie marketingu |

86504 | 74141400-3 | Poradenské služby pre riadenie ľudských zdrojov |

86505, 86509 | 74141500-4 | Poradenské služby pre riadenie výroby |

86505 | 74141510-7 | Poradenské služby pre zabezpečenie kvality |

86505, 86509 | 74141520-0 | Poradenské služby pre projektovanie |

86506 | 74141600-5 | Poradenské služby pre styk s verejnosťou |

86506 | 74141610-8 | Riadenie vzťahov s verejnosťou |

86506 | 74141620-1 | Poradenské služby pre styk s verejnosťou |

86509 | 74141700-6 | Bezpečnostné poradenstvo |

86509 | 74141800-7 | Poradenské služby pre obstarávanie |

86509 | 74141900-8 | Poradenské služby v oblasti vplyvov na životné prostredie |

86601, 86602 | 74142000-6 | Služby súvisiace s riadením |

86601 | 74142100-7 | Riadenie projektov |

86601 | 74142110-0 | Dohľad nad projektmi |

86601 | 74142120-3 | Vypracovanie projektov |

86609 | 74150000-5 | Spravovanie majetku |

86503 | 74420000-9 | Marketingové služby |

86503 | 74421000-6 | Priamy marketing |

86503 | 74423000-0 | Služby zákazníkom |

86503 | 74423200-2 | Starostlivosť o zákazníkov |

86503 | 74423210-5 | Programy na zachovanie stálosti zákazníkov |

86505 | 74871000-5 | Regulácia zásob |

86609 | 93620000-0 | Správa prístavov |

12 | Architektonické služby: inžinierske služby a integrované inžinierske služby; urbanistické plánovanie a záhradná architektúra; súvisiace vedecké a technické poradenstvo, technické testovania a analýzy 867 | | | |

86711 – 86739 | 74200000-1 | Architektonické, inžinierske, stavebné a súvisiace technické poradenstvo |

86751 – 86769 | 74210000-4 | Technické poradenstvo |

86711 – 86754 | 74220000-7 | Architektonické a súvisiace služby |

86711 – 86719 | 74221000-4 | Poradenské architektonické služby |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222000-1 | Návrhárske a architektonické služby |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222100-2 | Architektonické služby pre budovy |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222200-3 | Architektonické služby pre vonkajšie oblasti |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222300-4 | Architektonické služby pre rozširovanie budov |

86711 | 74223000-8 | Poriadanie architektonických súťaží návrhov |

86711 – 86741 | 74224000-5 | Architektonické, inžinierske a plánovacie služby |

86711 – 86739, 86753, 86754 | 74225000-2 | Architektonické a inžinierske služby a dozor |

86711 – 86719 | 74225100-3 | Architektonické služby a stavebný dozor |

86721 – 86739 | 74230000-0 | Inžinierske služby |

86711 – 86739 | 74231000-7 | Poradenský inžiniering a stavebné služby |

86721, 86724, 86731, 86732 | 74231100-8 | Poradenské služby pre oblasť civilného inžinierstva |

86721, 86724, 86731, 86732 | 74231110-1 | Podporné služby pre oblasť civilného inžinierstva |

86721, 86724, 86731 | 74231120-4 | Poradenské služby pre oblasť dopravných systémov |

86721 | 74231121-1 | Poradenské služby pre oblasť diaľnic |

86721, 86724, 86731 | 74231122-8 | Inžinierske služby pre oblasť diaľnic |

86721, 86724, 86731 | 74231123-5 | Inžinierske služby pre oblasť železníc |

86721, 86724, 86731 | 74231124-2 | Inžnierske služby pre oblasť letísk |

86721 | 74231130-7 | Poradenské služby pre oblasť infraštruktúry |

86721 – 86729, 86733, 86739 | 74231200-9 | Poradenské služby pre oblasť stavebného inžinierstva |

86721, 86729 | 74231300-0 | Poradenské služby pre oblasť environmentálneho inžinierstva |

86721, 86729 | 74231310-3 | Poradenské služby pre oblasť regulácie hlučnosti |

86721, 86729 | 74231320-6 | Poradenské služby pre oblasť zvukových izolácií a akustiky miestností |

86721, 86724, 86729, 86732 | 74231330-9 | Poradenské služby pre oblasť čistenia splaškových vôd |

86721, 86723 – 86726 | 74231400-1 | Energetika a súvisiace služby |

86721, 86723 – 86726 | 74231410-4 | Služby súvisiace s elektrinou |

86721, 86725 | 74231420-7 | Riadenie energetiky |

86721, 86725 | 74231430-0 | Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie |

86721, 86725 | 74231431-7 | Poradenské služby pre oblasť inžinierstva vykurovania budov |

86711 – 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231500-2 | Stavebné služby |

86711 – 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231510-5 | Poradenské služby pre stavbu budov |

86711 – 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231520-8 | Poradenské služby pre stavebníctvo |

86711 – 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231521-5 | Poradenské služby pre oblasť stavebných služieb |

86722, 86727 | 74231530-1 | Stavebný dozor |

86711, 86721 | 74231540-4 | Stavebná kontrola |

86721 | 74231600-3 | Poradenské služby pre oblasť telekomunikácií |

86712, 86721 – 86739 | 74231700-4 | Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred nebezpečím |

86721 | 74231710-7 | Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a výbuchom |

86712, 86721 – 86739 | 74231720-0 | Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci |

86721 | 74231721-7 | Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia bezpečnosti pri práci |

86721 | 74231800-5 | Poradenské a konzultačné inžinierske služby |

86721 | 74231810-8 | Inžinierske služby pre oblasť umelého a prirodzeného osvetlenia budov |

86721 | 74231900-6 | Služby znalcov (expertíza) |

86721 – 86739 | 74232000-4 | Inžinierske projektovanie |

86721, 86723, 86729 | 74232100-5 | Inžinierske projektovanie mechanických a elektrických inštalácií budov |

86721, 86729 | 74232110-8 | Služby týkajúce sa ekonomiky stavebníctva |

86723 | 74232120-1 | Projektovanie vykurovacích systémov |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232200-6 | Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232210-9 | Stavebný dozor pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve |

86726 | 74232220-2 | Projektovanie diaľkových potrubí |

86724 | 74232230-5 | Projektovanie mostov |

86724 | 74232240-8 | Projektovanie priehrad |

86726 | 74232250-1 | Inžinierske projektovanie pre dopravné inštalácie |

86723 – 86726 | 74232300-7 | Inžinierske projektovanie pre priemyselné procesy a výrobu |

86723 – 86726 | 74232310-0 | Projektovanie silnoprúdových sústav |

86725 | 74232320-3 | Inžinierske projektovanie závodov |

86722 – 86739 | 74232400-8 | Stavebný dozor |

86722 | 74232500-9 | Projektovanie základov |

86722, 86723, 86725 – 86729, 86733, 86739 | 74232600-0 | Pomocné stavebné služby |

86726 | 74232700-1 | Projektovanie nosných konštrukcií |

86726 | 74232800-2 | Overovanie projektov nosných konštrukcií |

86721 – 86739 | 74233000-1 | Rôzne inžinierske služby |

86725 | 74233100-2 | Inžinierske služby pre vrtné výplachy |

86729 | 74233200-3 | Geotechnické inžinierske služby |

86722 – 86739 | 74233300-4 | Služby strojného inžinierstva |

86722 – 86739 | 74233400-5 | Služby strojného a elektrotechnického inžinierstva |

86721 | 74233500-6 | Inžinierske štúdie |

86729, 86739 | 74233600-7 | Inžinierske podporné služby |

86729 | 74233700-8 | Inžinierske služby pre oblasť techniky korózie |

86731 – 86739 | 74240000-3 | Integrované (jednotné) inžinierske služby |

86741, 86742 | 74250000-6 | Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby |

86741 | 74251000-3 | Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) |

86742 | 74252000-0 | Územné architektonické služby |

86742 | 74252100-1 | Záhradná architektúra |

86711 – 86742 | 74260000-9 | Služby týkajúce sa výstavby |

86711, 86721 | 74261000-6 | Prieskum staveniska |

86713 – 86719, 86727 | 74262000-3 | Stavebný dozor |

86713 – 86719, 86727 | 74262100-4 | Stavebný dozor na stavenisku |

86711, 86721 | 74263000-0 | Stavebné poradenské služby |

86711 – 86742 | 74264000-7 | Stavebné riadenia |

86711 – 86742 | 74264100-8 | Riadenia stavebného projektu |

86721 – 86739, 86751 – 86754 | 74270000-2 | Inžiniersko-vedecké a technické služby |

86751 | 74271000-9 | Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby |

86751 | 74271100-0 | Príprava a analýza vrtných jadier |

86751 | 74271200-1 | Geologické a geofyzikálne služby |

86751 | 74271210-4 | Geofyzikálne poradenské služby |

86751 | 74271220-7 | Geologické poradenské služby |

86751 | 74271300-2 | Mikropaleontologické analýzy |

86751 | 74271400-3 | Petrofyzikálne interpretácie |

86751 | 74271500-4 | Pozemný prieskum |

86751 | 74271600-5 | Predpovede počasia |

86751 | 74271700-6 | Vedecký prieskum |

86751 | 74271710-9 | Geofyzikálny prieskum |

86751, 86721, 86711 | 74271711-6 | Geofyzikálny prieskum archeologických nálezísk |

86751 | 74271720-2 | Geologický prieskum |

86751 | 74271800-7 | Topografické služby |

86751, 86721, 86711 | 74271810-0 | Topografický prieskum archeologických nálezísk |

86751 | 74271900-8 | Vyhľadávanie vody (prútikom) |

86752 | 74272000-6 | Hlbinný prieskum |

86752 | 74272100-7 | Seizmické služby |

86752 | 74272110-0 | Seizmografický prieskum |

86752 | 74272111-7 | Zber seizmických údajov |

86752 | 74272112-4 | Zhromažďovanie seizmických údajov |

86752 | 74272113-1 | Spracovanie seizmických údajov |

86752 | 74272300-9 | Magnetometrický prieskum |

86753 | 74273000-3 | Povrchový prieskum |

86753 | 74273100-4 | Hydrografický prieskum |

86753 | 74273200-5 | Rozmerový prieskum |

86754 | 74274000-0 | Mapovacie služby |

86754 | 74274100-1 | Digitálne mapovanie |

86754 | 74274200-2 | Letecké mapovanie |

86754 | 74274300-3 | Katastrálne vymeriavanie |

86754 | 74274400-4 | Hydrografické služby |

86754 | 74274500-5 | Morský prieskum |

86754 | 74275000-7 | Prieskum |

86754 | 74275100-8 | Fotogrametrické služby |

86754 | 74275200-9 | Topografické (kartografické) merania |

86721 – 86739 | 74276000-4 | Technické služby |

86721 – 86739 | 74276100-5 | Technická kontrola |

86721 – 86739 | 74276200-6 | Technická pomoc |

86721 – 86739 | 74276300-7 | Technická podpora |

86721 – 86739 | 74276400-8 | Technické plánovanie |

86761 – 86769 | 74310000-5 | Technické skúšky a analýzy |

86761 | 74311000-2 | Skúšky a analýzy zloženia a čistoty |

86761 – 86769 | 74312000-9 | Analytické služby |

86761 – 86769 | 74312100-0 | Technické analýzy |

86761 – 86769 | 74313000-6 | Technická inšpekcia a skúšanie |

86764 | 74313100-7 | Technické inšpekčné služby |

86764 | 74313110-0 | Inšpekcia strojov a strojových zariadení |

86764 | 74313120-3 | Technická inšpekcia automobilov |

86764 | 74313130-6 | Technická inšpekcia budov |

86764 | 74313140-9 | Technická inšpekcia inžinierskych stavieb |

86764 | 74313141-6 | Inšpekcia diaľkových potrubí |

86764 | 74313142-3 | Kontrola bezpečnosti námornej dopravy |

86764 | 74313143-0 | Skúšky tesnosti |

86764 | 74313144-7 | Monitorovanie prietoku |

86764 | 74313145-4 | Inšpekcia mostov |

86764 | 74313146-1 | Inšpekcia priehrad |

86764 | 74313147-8 | Inšpekcia železničných tratí |

86761 – 86763, 86769 | 74313200-8 | Technické skúšky |

86763 | 74313210-1 | Skúšky ventilov |

86761 – 86763, 86769 | 74313220-4 | Nedeštruktívne skúšky |

86761 – 86763, 86769 | 74323000-9 | Kontrola kvality |

86761 – 86763, 86769 | 74323100-0 | Zabezpečovanie kvality |

86713 | 74874000-6 | Správa zmlúv |

13 | Reklamné služby 871 | | | |

86401, 86503, 86506, 87110 –87190 | 74400000-3 | Reklamné a marketingové služby |

87110 – 87190 | 74410000-6 | Reklamné služby |

87120 | 74411000-3 | Reklamné poradenské služby |

87120 | 74412000-0 | Manažment reklamy |

87190 | 74422000-3 | Propagačné služby |

14 | Upratovanie budov a správa majetku 874, 82201 až 82206 | | | |

82201 – 82206 | 70300000-4 | Služby realitných agentúr na základe honoráru alebo zmluvy |

82201 – 82203, 82205 | 70310000-7 | Prenájom alebo predaj budov |

82201, 82203 | 70311000-4 | Prenájom alebo predaj obytných budov |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70320000-0 | Prenájom alebo predaj pozemkov |

82201, 82202 | 70321000-7 | Prenájom pozemkov |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70322000-4 | Prenájom alebo predaj nezastavaných pozemkov |

82201, 82202 | 70330000-3 | Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy |

82201 | 70331000-0 | Obytné nehnuteľnosti |

82201 | 70331100-1 | Služby pri správe zariadení (inštitúcií) |

82202 | 70332000-7 | Neobytné nehnuteľnosti |

82202 | 70332100-8 | Služby spojené so správou pozemkov |

82202 | 70332200-9 | Služby spojené so správou komerčných nehnuteľností |

82202 | 70332300-0 | Služby pre priemyselné nehnuteľnosti |

82201 | 70333000-4 | Služby spojené s bývaním |

82203 | 70340000-6 | Spoločné užívanie objektov na základe časového rozvrhu (periodické služby) |

87403 | 74710000-9 | Upratovacie služby ubytovacích zariadení |

87403, 87401 – 87409 | 74720000-2 | Služby priemyselného čistenia |

87401 | 74721000-9 | Dezinfekčné a hubiace služby |

87401 | 74721100-0 | Dezinfekčné služby |

87401 | 74721200-1 | Hubenie škodcov |

87401 | 74721210-4 | Deratizačné služby |

87401 | 74721300-2 | Dezinfekcia dymom (zadymovanie) |

87402 | 74722000-6 | Umývanie okien |

87409 | 74724000-0 | Čistenie pecí (kotlov) a komínov |

87401 – 87409 | 74731000-2 | Čistenie (upratovanie) budov |

87409 | 74731100-3 | Čistenie pieskovaním |

87409 | 74732000-9 | Čistenie cisterien |

87409 | 74732100-0 | Čistenie nádrží |

87403, 87409 | 74735000-0 | Čistenie (upratovanie) parkovísk |

87409 | 74740000-8 | Rôzne čistiace (upratovacie) služby |

87409 | 74741000-5 | Čistenie telefónnych zariadení |

87409 | 74742000-2 | Čistenie dopravných zariadení |

87403 | 74743000-9 | Čistenie kancelárskych zariadení |

87409 | 74744000-6 | Čistenie odpadových nádob |

87401 – 87409 | 74750000-1 | Čistenie (upratovanie) kancelárií |

87401 – 87409 | 74760000-4 | Čistenie (upratovanie) škôl |

15 | Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok alebo na základe zmluvy 88442 | | | |

88442 | 78000000-7 | Tlačiarenské, publikačné a súvisiace služby |

88442 | 78100000-8 | Tlačiarenské služby |

88442 | 78110000-1 | Tlač kníh |

88442 | 78111000-8 | Tlač adresárov |

88442 | 78112000-5 | Tlač zošitov |

88442 | 78113000-2 | Tlač diárov |

88442 | 78113100-3 | Tlač osobných organizérov |

88442 | 78114000-9 | Tlač zápisníkov |

88442 | 78114100-0 | Tlač brožúr |

88442 | 78114200-1 | Tlač poznámkových notesov |

88442 | 78114300-2 | Tlač blokov listového papiera |

88442 | 78114400-3 | Tlač blokov pijavého papiera |

88442 | 78115000-6 | Tlač reklamného obchodného materiálu |

88442 | 78115100-7 | Tlač komerčných katalógov |

88442 | 78116000-3 | Tlač katalógov |

88442 | 78117000-0 | Tlač účtovných kníh |

88442 | 78118000-7 | Tlač kníh objednávok |

88442 | 78119000-4 | Tlač kníh pokladničných príjmov |

88442 | 78120000-4 | Tlač tlačovín |

88442 | 78121000-1 | Tlač obálok |

88442 | 78122000-8 | Tlač poznámkových papierov |

88442 | 78122100-9 | Tlač vkladaných uhlíkových súprav (na preklepy) |

88442 | 78123000-5 | Tlač vzorkových alebo zberateľských albumov |

88442 | 78124000-2 | Tlač viazačov, zakladačov alebo kartotékových dosiek |

88442 | 78125000-9 | Tlač vizitiek |

88442 | 78130000-7 | Tlač chránených tlačovín |

88442 | 78131000-4 | Tlač povolení |

88442 | 78132000-1 | Tlač bankoviek |

88442 | 78133000-8 | Tlač vkladových certifikátov |

88442 | 78134000-5 | Tlač šekových formulárov |

88442 | 78135000-2 | Tlač nepoužitých známok |

88442 | 78135100-3 | Tlač papiera s razbou |

88442 | 78136000-9 | Tlač stravných lístkov |

88442 | 78140000-0 | Tlač formulárov |

88442 | 78141000-7 | Tlač rôznych obchodných formulárov |

88442 | 78142000-4 | Tlač permanentných formulárov |

88442 | 78150000-3 | Tlač lístkov |

88442 | 78151000-0 | Tlač vstupeniek |

88442 | 78152000-7 | Tlač cestovných lístkov |

88442 | 78153000-4 | Tlač lístkov s magnetickým pásom |

88442 | 78160000-6 | Tlač kalendárov |

88442 | 78170000-9 | Tlač cestovných poriadkov |

88442 | 78180000-2 | Tlač novín |

88442 | 78190000-5 | Tlač plagátov |

88442 | 78200000-9 | Služby súvisiace s tlačou |

88442 | 78210000-2 | Konečná úprava tlače |

88442 | 78220000-5 | Sadzba |

88442 | 78221000-2 | Výroba štočkov |

88442 | 78222000-9 | Hĺbkotlač |

88442 | 78223000-6 | Sadzačské služby |

88442 | 78224000-3 | Litografické služby |

88442 | 78225000-0 | Grafické návrhy |

88442 | 78230000-8 | Tlačiarenské a doručovateľské služby |

88442 | 78240000-1 | Tlačiarenské a distribučné služby |

88442 | 78300000-0 | Publikačné služby |

88442 | 78310000-3 | Knihárske služby a apretácia (dokončovanie) |

88442 | 78311000-0 | Apretácia kníh |

88442 | 78312000-7 | Knihárske služby |

88442 | 78400000-1 | Predplatiteľské služby |

16 | Likvidácia odpadovej vody a odpadu; asanačné a podobné služby 94 | | | |

94010, 94020 | 90100000-8 | Zber a likvidácia odpadových vôd a domového odpadu |

94010 | 90110000-1 | Kanalizačné služby |

94010 | 90111000-8 | Odvádzanie a čistenie (úprava) odpadových vôd |

94010 | 90111100-9 | Odvádzanie odpadových vôd |

94010 | 90111200-0 | Čistenie (úprava) odpadových vôd |

94010 | 90111300-1 | Likvidácia odpadových vôd |

94010 | 90112000-5 | Čistenie žúmp a septikov |

94010 | 90112100-6 | Čistenie žúmp |

94010 | 90112200-7 | Služby súvisiace so septikmi |

94010 | 90112210-0 | Čistenie septikov |

94010 | 90112300-8 | Vyprázdňovanie žúmp alebo septikov |

94010 | 90113000-2 | Čistenie stok |

94010 | 90114000-9 | Správa kanalizácie |

94010 | 90114100-0 | Prevádzka čistiarní odpadových vôd |

94010 | 90115000-6 | Vymeriavanie (vytyčovanie) kanalizácie |

94020 | 90120000-4 | Služby súvisiace s domovým odpadom |

94020 | 90121000-1 | Služby súvisiace s odpadom ako takým |

94020 | 90121100-2 | Zber domového odpadu |

94020 | 90121110-5 | Zber tuhého komunálneho odpadu |

94020 | 90121120-8 | Zber odpadu z domácností |

94020 | 90121130-1 | Zber pouličného odpadu |

94020 | 90121140-4 | Zber papiera |

94020 | 90121200-3 | Preprava domového odpadu |

94020 | 90121300-4 | Spracovanie domového odpadu |

94020 | 90121310-7 | Likvidácia odpadu z domácností |

94020 | 90121320-0 | Likvidácia tuhého komunálneho odpadu |

94020 | 90121330-3 | Spaľovanie domového odpadu |

94020 | 90121340-6 | Likvidácia popola |

94010 | 90121400-5 | Spracovanie a likvidácia páchnucich tekutín |

94020 | 90122000-8 | Špeciálne služby súvisiace s odpadom |

94020 | 90122100-9 | Služby súvisiace s toxickým odpadom |

94020 | 90122110-2 | Služby súvisiace s rádioaktívnym odpadom |

94020 | 90122111-9 | Zber rádioaktívneho odpadu |

94020 | 90122112-6 | Skladovanie rádioaktívneho odpadu |

94020 | 90122113-3 | Likvidácia rádioaktívneho odpadu |

94020 | 90122114-0 | Doprava rádioaktívneho odpadu |

94020 | 90122120-5 | Služby súvisiace s kontaminovanou pôdou |

94020 | 90122121-2 | Odstraňovanie kontaminovanej pôdy |

94020 | 90122122-9 | Likvidácia kontaminovanej pôdy |

94020 | 90122123-6 | Spracovanie kontaminovanej pôdy |

94020 | 90122124-3 | Čistenie a spracovanie pôdy |

94020 | 90122130-8 | Likvidácia toxického odpadu okrem rádioaktívneho odpadu a kontaminovanej pôdy |

94020 | 90122131-5 | Likvidácia zbraní a munície |

94020 | 90122132-2 | Likvidácia bômb |

94020 | 90122200-0 | Služby súvisiace so zdravotníckym odpadom |

94020 | 90122210-3 | Zber klinického odpadu |

94020 | 90122220-6 | Likvidácia klinického odpadu |

94020 | 90122230-9 | Odstraňovanie biologického odpadu |

94020 | 90122240-2 | Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu |

94020 | 90122300-1 | Služby súvisiace s kalmi |

94020 | 90122310-4 | Odkalovanie |

94020 | 90122320-7 | Preprava kalov |

94020 | 90122330-0 | Spracovanie kalov |

94020 | 90122340-3 | Likvidácia kalov |

94020 | 90123000-5 | Prevádzka skládok |

94020 | 90123100-6 | Správa skládok |

94020 | 90123200-7 | Správa uholných odvalov |

94020 | 90123300-8 | Správa odvalov odpadu |

94010 – 94050, 94090 | 90200000-9 | Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby |

94030 | 90210000-2 | Upratovanie ulíc |

94030 | 90211000-9 | Zametanie ulíc |

94030 | 90212000-6 | Odpratávanie snehu |

94030 | 90213000-3 | Odpratávanie ľadu |

94010 | 90220000-5 | Čistenie odtokov (kanálov) |

94010 | 90221000-2 | Vyprázdňovanie vpustov |

94020 | 90230000-8 | Odstraňovanie azbestu |

94020, 94040 | 90240000-1 | Odolovovanie |

94010 – 94050, 94090 | 90250000-4 | Dezinfekčné a hubiteľské služby v mestských alebo vidieckych oblastiach |

94020, 94030 | 90260000-7 | Čistenie pláží |

94020, 94040 – 94090 | 90300000-0 | Environmentálne a ekologické služby |

94020, 94040 – 94090 | 90310000-3 | Environmentálne služby |

94040 – 94090 | 90311000-0 | Environmentálne poradenské služby |

94060, 94090 | 90312000-7 | Hodnotenie vplyvu na životné prostredie |

94090 | 90313000-4 | Systém environmentálneho sledovania |

94040, 94060, 94090 | 90313100-5 | Kontrola znečisťovania |

94090 | 90313110-8 | Kontrola znečistenia od ropných škvŕn |

94040, 94060, 94090 | 90313120-1 | Sledovanie znečistenia |

94040 | 90314000-1 | Meranie emisií |

94020, 94040 –94090 | 90315000-8 | Ochrana životného prostredia |

94090 | 90315100-9 | Údržba životného prostredia |

94090 | 90315200-0 | Zlepšovanie životného prostredia |

94020 | 90315300-1 | Recyklovanie |

94020 | 50190000-3 | Demolácia vozidiel |

94020 | 50229000-6 | Demolácia vozňov |

94020 | 50243000-0 | Demolácia lodí |

94040 – 94090 | 90320000-6 | Ekologické služby |

17 | Hotelové a reštauračné služby 64 | | | |

64110 – 64320 | 55000000-0 | Hotelové a reštauračné služby |

64110 | 55100000-1 | Hotelové služby |

64191 – 64199 | 55200000-2 | Kempingy, táboriská a iné nehotelové ubytovanie |

64194 | 55210000-5 | Služby poskytované v mládežníckych ubytovniach (internátoch) |

64195 | 55220000-8 | Služby poskytované v kempingoch |

64195 | 55221000-5 | Služby poskytované pre karavany |

64191, 64192 | 55240000-4 | Služby poskytované v dovolenkových strediskách a dovolenkových domoch |

64192 | 55241000-1 | Služby poskytované v dovolenkových strediskách |

64192 | 55242000-8 | Služby poskytované v dovolenkových domoch |

64191 | 55243000-5 | Služby poskytované v detských prázdninových táboroch |

64193 | 55250000-7 | Krátkodobý prenájom zariadeného ubytovania (krátkodobé ubytovacie služby v zariadených prenájmoch) |

64196 | 55260000-0 | Služby poskytované v lôžkových vozňoch |

64199 | 55270000-3 | Služby spojené s poskytovaním nocľahu a raňajok |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55300000-3 | Reštauračné služby a podávanie jedál |

64210 | 55310000-6 | Čašnícke služby v reštauráciách |

64210 | 55311000-3 | Čašnícke služby v reštauráciách pre obmedzenú klientelu |

64210 | 55312000-0 | Čašnícke služby v reštauráciách pre neobmedzenú klientelu |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55320000-9 | Služby spojené s podávaním jedál |

64230, 64210, 64220, 64290 | 55321000-6 | Služby spojené s prípravou jedál |

64230, 64210, 64220 | 55322000-3 | Služby spojené s varením jedál |

64290 | 55330000-2 | Bufetové služby |

64310, 64320 | 55400000-4 | Služby spojené s podávaním nápojov |

64310, 64320 | 55410000-7 | Správa barov |

64210 – 64290 | 55500000-5 | Služby jedální a hromadného stravovania |

64220 | 55510000-8 | Služby podnikových a školských jedální |

64220 | 55511000-5 | Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby s obmedzenou klientelou |

64220 | 55512000-2 | Správa jedální |

64230 | 55520000-1 | Služby hromadného stravovania |

64230 | 55521000-8 | Služby hromadného stravovania pre súkromné domácnosti |

64230 | 55521100-9 | Rozvoz stravy |

64230 | 55521200-0 | Donáška stravy |

64230 | 55522000-5 | Služby hromadného stravovania pre spoločnosti prevádzajúce dopravu |

64230 | 55523000-2 | Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie |

64230 | 55523100-3 | Školské stravovanie |

64230 | 55524000-9 | Služby hromadného stravovania pre školy |

64110 – 64199, 82102 | 93400000-2 | Ubytovacie a kancelárske služby |

64110 – 64199 | 93410000-5 | Ubytovacie služby |

64110 – 64199 | 93411000-2 | Správa ubytovania |

18 | Železničná doprava 711 | | | |

71111, 71112 | 60111000-9 | Osobná železničná doprava |

71121 –71129 | 60121000-2 | Nákladná železničná doprava |

71121 | 60121100-3 | Železničná doprava zmrazených alebo chladených tovarov |

71122 | 60121200-4 | Železničná doprava ropných produktov |

71122 | 60121300-5 | Železničná doprava objemových kvapalín alebo plynov |

71123 | 60121400-6 | Železničná doprava nákladu v kontajneroch |

71124 | 60121500-7 | Železničná doprava pošty |

71129 | 60121600-8 | Železničná doprava suchých voľne ložených tovarov |

19 | Vodná doprava 72 | | | |

72111 – 72240 | 61000000-5 | Vodná doprava |

72111, 72119, 72211, 72219 | 61100000-6 | Osobná vodná doprava |

72111, 72211 | 61110000-9 | Doprava trajektom |

72121 – 72129, 72221 – 72229 | 61200000-7 | Nákladná vodná doprava |

72121, 72221 | 61210000-0 | Vodná doprava chladeného tovaru |

72122, 72222 | 61220000-3 | Vodná doprava ropy |

72122, 72222, 72129, 72229 | 61230000-6 | Vodná doprava voľne ložených materiálov |

72123, 72229 | 61240000-9 | Vodná nákladná kontajnerová doprava |

72129, 72229 | 61250000-2 | Vodná doprava poštových zásielok |

72130 | 61300000-8 | Kladenie káblov z lode |

72121 – 72129, 72221 – 72229 | 61400000-9 | Špedičné operácie |

72130, 72230 | 61500000-0 | Prenájom zariadení na vodnú dopravu s posádkou |

72130, 72230 | 61510000-3 | Prenájom plavidiel s posádkou |

72130 | 61511000-0 | Prenájom námorných plavidiel s posádkou |

72230 | 61512000-7 | Prenájom iných než námorných plavidiel s posádkou |

72130, 72230 | 61513000-4 | Služby lodí na zabránenie znečisteniu |

72130, 72230 | 61514000-1 | Služby ťažkotonážnych zdvižných lodí |

72130, 72230 | 61515000-8 | Služby pohotovostných lodí |

72130, 72230 | 61516000-5 | Služby pobrežných zásobovacích lodí |

72130, 72230 | 61530000-9 | Prenájom člnov s posádkou |

72140, 72240 | 63370000-3 | Vlečenie a tlačenie lodí |

72140, 72240 | 63371000-0 | Vlečenie |

72140, 72240 | 63372000-7 | Tlačenie |

20 | Podporné a pomocné prepravné služby 74 | | | |

74690, 88110, 91260 | 62400000-6 | Letecké a súvisiace služby |

74690 | 62440000-8 | Prevádzka lietadiel |

74690 | 62441000-5 | Pilotné služby |

74690 | 62450000-1 | Služby súvisiace s prevádzkou lietadiel |

72140, 72240, 74110 – 74900, 91136 | 63000000-9 | Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií |

74110 – 74290 | 63100000-0 | Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu |

74110, 74190 | 63110000-3 | Manipulácia s nákladom |

74110 | 63111000-0 | Manipulácia s kontajnermi |

74190 | 63112000-7 | Manipulácia s batožinou |

74190 | 63112100-8 | Manipulácia s batožinou cestujúcich |

74190 | 63112110-1 | Zber batožiny |

74210 – 74290 | 63120000-6 | Skladovanie a vyhľadávanie |

74210 – 74290 | 63121000-3 | Skladovanie a uskladňovanie |

74210 – 74290 | 63121100-4 | Skladovanie |

74220 | 63121110-7 | Skladovanie plynu |

74290 | 63122000-0 | Skladovanie v skladoch |

74300 – 74490 | 63200000-1 | Pomocné služby pre suchozemskú dopravu |

74300 | 63210000-4 | Pomocné služby pre železničnú dopravu |

74410 – 74490 | 63220000-7 | Pomocné služby pre cestnú dopravu |

74410 | 63221000-4 | Služby autobusových staníc |

74420 | 63222000-1 | Prevádzkovanie diaľnic |

74420 | 63222100-2 | Vyberanie mýta na diaľnicach |

74420 | 63223000-8 | Prevádzkovanie mostov a tunelov |

74420 | 63223100-9 | Prevádzkovanie mostov |

74420 | 63223110-2 | Vyberanie mýta na mostoch |

74420 | 63223200-0 | Prevádzkovanie tunelov |

74420 | 63223210-3 | Vyberanie mýta v tuneloch |

74430 | 63224000-5 | Parkovacie služby |

74490 | 63225000-2 | Služby mostových váh |

74490 | 63226000-9 | Dopĺňanie paliva vozidiel |

72140, 72240, 74510 – 74590 | 63300000-2 | Pomocné služby pre vodnú dopravu |

74510, 74590 | 63310000-5 | Prevádzka prístavov a vodných ciest a súvisiace služby |

74510 | 63311000-2 | Služby zásobníkov |

74510 | 63312000-9 | Prevádzkovanie prístavov |

74510 | 63313000-6 | Prevádzkovanie vodných ciest |

74590 | 63314000-3 | Doplňovanie paliva lodí |

74590 | 63315000-0 | Prevádzkovanie terminálov pre cestujúcich |

74520 | 63320000-8 | Služby lodivodov |

74520 | 63330000-1 | Služby prístavné |

74530 | 63340000-4 | Navigačné služby |

74530 | 63341000-1 | Príbrežné polohovacie služby |

74530 | 63341100-2 | Polohovanie plávajúcich majákov |

74530 | 63342000-8 | Služby plávajúcich majákov |

74530 | 63343000-5 | Polohovanie bójí |

74530 | 63343100-6 | Vyznačovanie bójami |

74530 | 63344000-2 | Služby majákov |

74540 | 63350000-7 | Uvoľňovanie a dvíhanie potopených lodí |

74540 | 63351000-4 | Uvoľňovanie plavidiel |

74540 | 63352000-1 | Služby záložných plavidiel |

74540 | 63353000-8 | Dvíhanie potopených plavidiel |

74510, 74590 | 63360000-0 | Rôzne podporné služby vodnej dopravy |

74590 | 63361000-7 | Registrovanie plavidiel |

74590 | 63362000-4 | Služby ľadoborcov |

74590 | 63363000-1 | Skladovanie plavidiel |

74590 | 63364000-8 | Lodné chartrové služby |

74590 | 63365000-5 | Špalkovanie plavidiel |

74590 | 63366000-2 | Prevádzkovanie lodí |

74590 | 63366100-3 | Spúšťanie lodí |

74590 | 63366200-4 | Služby diaľkovo ovládaných vozidiel (ROV) |

74590 | 63367000-9 | Služby rybárskych plavidiel |

74590 | 63368000-6 | Služby výskumných plavidiel |

74510 | 63369000-3 | Manipulácia s kotvami |

74610 – 74690 | 63400000-3 | Pomocné služby leteckej dopravy |

74610 | 63410000-6 | Prevádzkovanie letísk |

74620 | 63420000-9 | Služby riadenia letovej prevádzky |

74690 | 63430000-2 | Dopĺňanie paliva lietadiel |

74710, 74720, 74800, 74900, 91136 | 63500000-4 | Služby cestovných kancelárií, cestovných dopravcov a služby na pomoc turistom |

74710, 74720, 91136 | 63510000-7 | Služby cestovných kancelárií a podobné služby |

74710 | 63511000-4 | Organizovanie turistických zájazdov |

74710 | 63512000-1 | Predaj cestovných lístkov a turistických zájazdov |

74710, 74720, 91136 | 63513000-8 | Turistické informačné služby |

74720 | 63514000-5 | Sprievodcovské služby |

74710 | 63515000-2 | Služby cestovného ruchu |

74710 | 63516000-9 | Riadenie cestovného ruchu |

74800, 74900 | 63520000-0 | Služby dopravných agentúr |

74800 | 63521000-7 | Služby agentúr pre nákladnú dopravu |

74590, 74800 | 63522000-4 | Služby sprostredkovateľov |

74800 | 63523000-1 | Služby prístavných a zasielateľských agentúr |

74900 | 63524000-8 | Pripravovanie dopravných dokumentov |

74800, 74900 | 63600000-5 | Logistické služby |

74300 | 74322000-2 | Sledovanie vlakov |

74540, 88200, 88300 | 93610000-7 | Vodné námorné služby |

21 | Právnické služby 861 | | | |

86111 – 86190 | 74110000-3 | Právne služby |

86111 – 86120, 86190 | 74111000-0 | Právne poradenstvo a zastupovanie |

86111 – 86120, 86190 | 74111100-1 | Právne poradenstvo |

86111 – 86120 | 74111200-2 | Právne zastupovanie |

86119 | 74112000-7 | Poradenské služby v oblasti patentov a autorských práv |

86119 | 74112100-8 | Poradenské služby v oblasti autorských práv |

86119 | 74112110-1 | Poradenské služby v oblasti autorských práv k softvéru |

86130 | 74113000-4 | Právna dokumentácia a overovanie |

86130 | 74113100-5 | Dokumentačné služby |

86130 | 74113200-6 | Overovacie služby |

86130 | 74113210-9 | Elektronické overovanie podpisov |

86111 – 86120, 86190 | 74114000-1 | Právne poradenstvo a informačné služby |

22 | Umiestňovanie a poskytovanie pracovníkov 872 | | | |

87201 – 87209, 87909 | 74500000-4 | Pracovné nábory a poskytovanie personálnych služieb |

87202 | 74510000-7 | Rozmiestňovanie zamestnancov |

87202 | 74512000-1 | Rozmiestňovanie pomocného administratívneho personálu |

87201 | 74513000-8 | Zmena pracovného zaradenia zamestnancov |

87201 – 87209 | 74520000-0 | Zabezpečovanie zamestnancov |

87203, 87205 | 74521000-7 | Zabezpečovanie administratívneho personálu |

87204 | 74522000-4 | Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť |

87203, 87205 | 74523000-1 | Zabezpečovanie zamestnancov v obchode alebo priemysle |

87206 | 74524000-8 | Zabezpečovanie opatrovateľského personálu |

87206, 87209 | 74525000-5 | Zabezpečovanie lekárskeho personálu |

87201 | 74530000-3 | Náborové služby |

87201 – 87209, 87909 | 74540000-6 | Personálne služby okrem rozmiestňovania a zabezpečovania zamestnancov |

87201 –87209 | 95000000-2 | Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu |

87202 – 87203, 87205 | 95100000-3 | Služby zamestnancov obchodu a priemyslu |

87202 – 87203, 87205 | 95110000-6 | Služby zamestnancov obchodu |

87205 | 95120000-9 | Služby zamestnancov priemyslu |

87201 – 87209 | 95130000-2 | Pracovné sily |

87202, 87203, 87205 | 95131000-9 | Služby pracovníkov agentúr |

87203 | 95132000-6 | Služby administratívy |

87203 – 87209 | 95133000-3 | Prechodne (dočasne) zamestnaní pracovníci |

87204 | 95133100-4 | Pomocnice v domácnosti |

87204 | 95140000-5 | Domáce služby |

23 | Vyšetrovacie a bezpečnostné služby okrem služieb obrnených automobilov 873 (okrem 87304) | | | |

87301 – 87309 | 74600000-5 | Pátracie a bezpečnostné služby |

87302 – 87309 | 74610000-8 | Bezpečnostné služby |

87303 | 74611000-5 | Monitorovanie poplachov |

87305 | 74613000-9 | Strážne služby |

87309 | 74614000-6 | Dozor |

87309 | 74614100-7 | Stopovacie systémy |

87309 | 74614110-0 | Služby na vystopovanie utečencov |

87305 | 74615000-3 | Hliadkové služby |

87301 | 74620000-1 | Vyšetrovacie služby |

24 | Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 92 | | | |

92110, 92190 | 80100000-5 | Základné vzdelávanie (základné školstvo) |

92110 | 80110000-8 | Poskytovanie predškolskej výchovy |

92210 – 92240 | 80200000-6 | Stredné vzdelávanie (stredné školstvo) |

92230, 92240 | 80210000-9 | Poskytovanie stredného technického a odborného vzdelávania |

92230, 92240 | 80211000-6 | Technické stredné vzdelávanie |

92230, 92240 | 80212000-3 | Odborné stredné vzdelávanie |

92190, 92240, 92390 – 92900 | 80220000-2 | Vzdelávanie pre postihnutých študentov |

92310 – 92390 | 80300000-7 | Vyššie vzdelávanie (vyššie školstvo) |

92110 –92390 | 80310000-0 | Vzdelávanie mládeže |

92310, 92390 | 80320000-3 | Lekárske vzdelávanie |

92310, 92390 | 80330000-6 | Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti |

92240 | 80340000-9 | Špeciálne vzdelávanie |

92400, 92900 | 80410000-1 | Rôzne školské služby |

92400 | 80411000-8 | Autoškoly |

92400 | 80411100-9 | Vodičské skúšky |

92400 | 80411200-0 | Hodiny jazdy |

92400 | 80412000-5 | Pilotná škola |

92400 | 80413000-2 | Škola plachtenia |

92400 | 80414000-9 | Škola potápania |

92400 | 80415000-6 | Lyžiarska škola |

92230 – 92900 | 80420000-4 | Školiace (výcvikové) služby |

92310 – 92900 | 80421000-1 | Odborné školiace služby |

92400, 92900 | 80421100-2 | Školenie pracovníkov |

92900 | 80422000-8 | Školiace zariadenia |

92900 | 80422100-9 | Školiace programy |

92310 – 92900 | 80422200-0 | Školiace semináre |

92230 – 92900 | 80423000-5 | Odborné školiace služby |

92230 – 92310 | 80423100-6 | Priemyselné a technické školenia |

92230 – 92310 | 80423110-9 | Priemyselné školenia |

92230 – 92310 | 80423120-2 | Technické školenia |

92310 – 92900 | 80423200-7 | Manažérske školenia |

92900 | 80423300-8 | Oboznámenie sa s počítačmi a školenia pre používateľov |

92900 | 80423310-1 | Školenia na prácu s počítačmi |

92220, 92310, 92390, 92900 | 80423320-4 | Počítačové kurzy |

92900 | 80424000-2 | Environmentálne školenia |

92900 | 80425000-9 | Bezpečnostné školenia |

92310, 92390, 92900 | 80426000-6 | Zdravotnícke školenia a poskytovanie prvej pomoci |

92310, 92390 | 80426100-7 | Zdravotnícke školenia |

92900 | 80426200-8 | Školenia na poskytovanie prvej pomoci |

92310 –92400 | 80427000-3 | Školenia zamerané na osobný rozvoj |

92210, 92220, 92390 – 92900 | 80428000-0 | Poskytovanie jazykových kurzov |

92310 – 92400 | 80430000-7 | Vzdelávanie dospelých na univerzitnej úrovni |

25 | Zdravotnícke a sociálne služby 93 | | | |

93324, 93329 | 74511000-4 | Vyhľadávanie pracovných príležitostí |

93110 – 93329 | 85000000-9 | Zdravotnícka a sociálna pomoc |

93110 – 93199 | 85100000-0 | Zdravotnícke služby |

93110 – 93192, 93199 | 85110000-3 | Nemocničné a súvisiace služby |

93110 – 93192, 93199 | 85111000-0 | Nemocničné služby |

93110 | 85111100-1 | Chirurgické nemocničné služby |

93110 | 85111200-2 | Lekárske nemocničné služby |

93110 | 85111300-3 | Gynekologické nemocničné služby |

93110 | 85111320-9 | Pôrodnícke nemocničné služby |

93110 | 85111400-4 | Rehabilitačné nemocničné služby |

93110 | 85111500-5 | Psychiatrické nemocničné služby |

93122 | 85111600-6 | Ortotické služby |

93122 | 85111700-7 | Liečba kyslíkom |

93199 | 85111800-8 | Patológia |

93110, 93199 | 85112000-7 | Nemocničné podporné služby |

93199 | 85112100-8 | Nemocničné lôžkové služby |

93110, 93121, 93122, 93191 – 93199 | 85120000-6 | Praktické lekárstvo a súvisiace služby |

93121, 93122 | 85121000-3 | Praktické lekárstvo |

93121 | 85121100-4 | Služby všeobecných lekárov |

93121 | 85121110-7 | Služby všeobecných lekárov pre deti |

93121 | 85121200-5 | Služby lekárov- špecialistov |

93122 | 85121300-6 | Služby chirurgov - špecialistov |

93123 | 85130000-9 | Služby zubnej lekárskej praxe a súvisiace služby |

93123 | 85131000-6 | Služby zubnej lekárskej praxe |

93123 | 85131100-7 | Ortodontické služby |

93123 | 85131110-0 | Ortodontické chirurgické služby |

93121, 93122, 93191 – 93199 | 85140000-2 | Rôzne zdravotnícke služby |

93121, 93122, 93191 | 85141000-9 | Služby poskytované lekárskym personálom |

93191 | 85141100-0 | Služby poskytované pôrodnými asistentkami |

93121, 93122, 93191 | 85141200-1 | Služby poskytované zdravotnými sestrami |

93121, 93122, 93191 | 85141210-4 | Služby domácej lekárskej liečby |

93191 | 85141211-1 | Služby dialyzačnej domácej lekárskej liečby |

93122 | 85141212-8 | Dialyzačné služby |

93191 | 85141220-7 | Poradenské služby poskytované zdravotnými sestrami |

93191, 93199 | 85142000-6 | Zdravotnícke služby |

93191 | 85142100-7 | Fyzioterapeutické služby |

93191 | 85142200-8 | Homeopatické služby |

93199 | 85142300-9 | Hygienické služby |

93191 | 85142400-0 | Donáška do domu nedostatkových tovarov |

93192 | 85143000-3 | Služby sanitárnych vozidiel |

93193 | 85144000-0 | Služby pobytových zdravotníckych zariadení |

93193 | 85144100-1 | Služby pobytovej ošetrovateľskej starostlivosti |

93199 | 85145000-7 | Služby poskytované zdravotníckymi laboratóriami |

93199 | 85146000-4 | Služby poskytované krvnými bankami |

93199 | 85146100-5 | Služby poskytované spermobankami |

93199 | 85146200-6 | Služby poskytované bankami orgánov na transplantáciu |

93121 | 85147000-1 | Podnikové zdravotné služby |

93199 | 85148000-8 | Lekárske rozbory |

93199 | 85149000-5 | Lekárnické služby |

93201, 93209 | 85200000-1 | Veterinárne služby |

93311 – 93329 | 85300000-2 | Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby |

93311 – 93329 | 85310000-5 | Služby sociálnej pomoci |

93311 – 93319 | 85311000-2 | Služby sociálnej pomoci s ubytovaním |

93311 | 85311100-3 | Sociálna pomoc starým osobám |

93311 | 85311200-4 | Sociálna pomoc postihnutým osobám |

93312 | 85311300-5 | Sociálna pomoc deťom a mládeži |

93321 – 93329 | 85312000-9 | Sociálna pomoc bez ubytovania |

93321 | 85312100-0 | Celodenná starostlivosť |

93321 | 85312110-3 | Celodenná starostlivosť o deti |

93321 | 85312120-6 | Denná starostlivosť pre postihnuté deti a mládež |

93322, 93323 | 85312300-2 | Usmerňovanie a poradenské služby |

93322, 93323 | 85312310-5 | Usmerňovanie |

93322, 93323 | 85312320-8 | Poradenské služby |

93322 | 85312330-1 | Služby pre plánované rodičovstvo |

93321 – 93329 | 85312400-3 | Sociálna pomoc neposkytovaná zariadeniami s dlhodobým ubytovaním |

93324, 93329 | 85312500-4 | Rehabilitačné služby |

93324 | 85312510-7 | Rehabilitačné služby pre choroby z povolania |

93311 – 93329 | 85320000-8 | Sociálne služby |

93110 – 93199, 93311 – 93329 | 85323000-9 | Obecné zdravotnícke služby |

26 | Rekreačné, kultúrne a športové služby 96 | | | |

96311, 96312 | 74875000-3 | Správa knižníc |

96312 | 74875100-4 | Archivačné služby |

96312 | 74875200-5 | Katalogizačné služby |

75300, 96111 – 96499 | 92000000-1 | Rekreačné, kultúrne a športové služby |

96111 – 96122 | 92100000-2 | Filmové služby a videoslužby |

96111 – 96122 | 92110000-5 | Tvorba (výroba) filmov a videozáznamov a súvisiace služby |

96111 – 96122 | 92111000-2 | Tvorba (výroba) filmov a videozáznamov |

96112 | 92111100-3 | Tvorba (výroba) výukových filmov a videozáznamov |

96112 | 92111200-4 | Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a informačných filmov a videozáznamov |

96112 | 92111210-7 | Tvorba (výroba) reklamných filmov |

96112 | 92111220-0 | Tvorba (výroba) reklamných videoznáznamov |

96112 | 92111230-3 | Tvorba (výroba) propagačných filmov |

96112 | 92111240-6 | Tvorba (výroba) propagačných záznamov |

96112 | 92111250-9 | Tvorba (výroba) informačných filmov |

96112 | 92111260-2 | Tvorba (výroba) informačných videozáznamov |

96112 | 92111300-5 | Tvorba (výroba) zábavných filmov a videozáznamov |

96112 | 92111310-8 | Tvorba (výroba) zábavných filmov |

96112 | 92111320-1 | Tvorba (výroba) zábavných videozáznamov |

96114 | 92112000-9 | Služby súvisiace s tvorbou (výrobou) filmov a videozáznamov |

96113, 96114 | 92120000-8 | Distribúcia filmov a videozáznamov |

96113, 96114 | 92121000-5 | Distribúcia videozáznamov |

96113, 96114 | 92122000-2 | Distribúcia filmov |

96121 | 92130000-1 | Premietanie filmov |

96122 | 92140000-4 | Premietanie videozáznamov |

75300, 96131 – 96133 | 92200000-3 | Rozhlasové a televízne služby |

96131 | 92210000-6 | Rozhlasové služby |

96131 | 92211000-3 | Rozhlasové vysielanie |

96132, 96133 | 92220000-9 | Televízne služby |

96132, 96133 | 92221000-6 | Televízne vysielanie |

96121, 96122, 96191 – 96199, 96491, 96492, 96499 | 92300000-4 | Služby v oblasti zábavy |

96191 – 96193 | 92310000-7 | Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia |

96191 – 96193 | 92311000-4 | Umelecké diela |

96191 – 96193 | 92312000-1 | Umelecké služby |

96191 | 92312100-2 | Zábavné služby divadelnej produkcie, speváckych skupín, hudobných skupín a orchestrov |

96191 | 92312110-5 | Zábavné služby divadelnej produkcie |

96191 | 92312120-8 | Zábavné služby speváckych skupín |

96191 | 92312130-1 | Zábavné služby hudobných skupín |

96191 | 92312140-4 | Zábavné služby orchestrov |

96192 | 92312200-3 | Služby autorov, skladateľov, sochárov, zabávačov a iných samostatných umelcov |

96192 | 92312210-6 | Služby autorov |

96192 | 92312211-3 | Služby spisovateľských agentúr |

96192 | 92312212-0 | Služby súvisiace s vypracovaním príručiek k školeniam |

96192 | 92312213-7 | Technické autorské služby |

96192 | 92312220-9 | Služby skladateľov |

96192 | 92312230-2 | Služby sochárov |

96192 | 92312240-5 | Služby zabávačov |

96192 | 92312250-8 | Služby samostatných umelcov |

96121, 96122, 96191 – 96195 | 92320000-0 | Prevádzka umeleckých zariadení |

96194, 96491 | 92330000-3 | Služby rekreačných oblastí |

96194 | 92331000-0 | Služby zábavných parkov a lunaparkov |

96194 | 92331100-1 | Služby zábavných parkov |

96194 | 92331200-2 | Služby lunaparkov |

96491 | 92332000-7 | Plážové služby |

96191 – 96199 | 92340000-6 | Tanečné a zábavné podujatia |

96194 | 92341000-3 | Cirkusové služby |

96195 | 92342000-0 | Výuka tanca |

96195 | 92342100-1 | Výuka spoločenského tanca |

96195 | 92342200-2 | Výuka diskotékových tancov |

96492 | 92350000-9 | Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií |

96492 | 92351000-6 | Prevádzka hazardných hier |

96492 | 92351100-7 | Prevádzka lotérií |

96492 | 92351200-8 | Prevádzka kasín |

96492 | 92352000-3 | Prevádzka stávkových kancelárií |

96492 | 92352100-4 | Prevádzka dostihových stávkových prístrojov |

96492 | 92352200-5 | Prijímanie stávok |

96499 | 92360000-2 | Pyrotechnické služby |

96211 – 96290 | 92400000-5 | Služby spravodajských agentúr |

96311 – 96332 | 92500000-6 | Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne služby |

96311, 96312 | 92510000-9 | Služby knižníc a archívov |

96311 | 92511000-6 | Služby knižníc |

96312 | 92512000-3 | Služby archívov |

96321, 96322 | 92520000-2 | Služby múzeí a ochrana historických miest a budov |

96321 | 92521000-9 | Služby múzeí |

96321 | 92521100-0 | Muzeálne výstavy |

96321 | 92521200-1 | Ochrana exponátov a vzoriek |

96321 | 92521210-4 | Ochrana exponátov |

96321 | 92521220-7 | Ochrana vzoriek |

96322 | 92522000-6 | Ochrana historických miest a budov |

96322 | 92522100-7 | Ochrana historických miest |

96322 | 92522200-8 | Ochrana historických budov |

96331, 96332 | 92530000-5 | Služby botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií |

96331 | 92531000-2 | Služby botanických záhrad |

96331 | 92532000-9 | Služby zoologických záhrad |

96332 | 92533000-6 | Služby prírodných rezervácií |

96332 | 92534000-3 | Ochrana voľne žijúcej zveri |

96411 – 96419 | 92600000-7 | Športové služby |

96413 | 92610000-0 | Prevádzka športovísk |

96411 – 96419 | 92620000-3 | Služby súvisiace so športom |

96411 | 92621000-0 | Propagovanie športových podujatí |

96412 | 92622000-7 | Organizovanie športových podujatí |

27 | Ostatné služby | | | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOHY IV K NARIADENIU (ES) č. 2195/2002

Tabuľka zhody medzi CPV a NACE Rev. 1

NACE Rev. 1 | CPV |

Skupina | Trieda | Nové alebo revidované kódy CPV a popisy |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230-9 | Práce pri stabilizácii podložia |

45.1 | 45.11 | 45112450-4 | Výkopové práce na archeologických náleziskách |

45.1 | 45.11 | 45112710-5 | Terénne úpravy trávnatých oblastí |

45.1 | 45.11 | 45112711-2 | Terénne úpravy parkov |

45.1 | 45.11 | 45112712-9 | Terénne úpravy záhrad |

45.1 | 45.11 | 45112713-6 | Terénne úpravy strešných záhrad |

45.1 | 45.11 | 45112714-3 | Terénne úpravy cintorínov |

45.1 | 45.11 | 45112720-8 | Terénne úpravy športovískch a rekreačných oblastí |

45.1 | 45.11 | 45112721-5 | Terénne úpravy na golfových ihriskách |

45.1 | 45.11 | 45112722-2 | Terénne úpravy jazdeckých areálov |

45.1 | 45.11 | 45112723-9 | Terénne úpravy na ihriskách |

45.1 | 45.11 | 45112730-1 | Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá |

45.1 | 45.11 | 45112740-4 | Terénne úpravy letísk |

45.2 | 45.21 | 45215300-0 | Stavebné práce na stavbe krematórií |

45.2 | 45.21 | 45221114-4 | Stavebné práce na stavbe železných mostov |

45.2 | 45.21 | 45221115-1 | Stavebné práce na stavbe oceľových mostov |

45.2 | 45.21 | 45231210-0 | Stavebné práce na stavbe ropovodov |

45.2 | 45.21 | 45231220-3 | Stavebné práce na stavbe plynovodov |

45.2 | 45.21 | 45232153-9 | Stavebné práce na stavbe vodárenských veží |

45.2 | 45.21 | 45232400-6 | Stavebné práce na stavbe kanalizácie |

45.2 | 45.21 | 45232410-9 | Kanalizačné práce |

45.2 | 45.21 | 45232420-2 | Práce s odpadovými vodami |

45.2 | 45.21 | 45232430-5 | Úpravňa vody |

45.2 | 45.23 | 45234220-4 | Stavebné práce na stavbe lyžiarskych vlekov |

45.2 | 45.23 | 45234230-7 | Stavebné práce na stavbe sedačkových lanoviek |

45.2 | 45.24 | 45243110-6 | Diela na stabilizáciu útesov |

45.2 | 45.24 | 45248300-0 | Stavebné práce na stavbe plávajúcich dokov |

45.2 | 45.25 | 45251111-2 | Stavebné práce na stavbe jadrových reaktorov |

45.2 | 45.25 | 45251150-7 | Stavebné práce na stavbe chladiacich veží |

45.2 | 45.25 | 45253100-6 | Demineralizačné zariadenie |

45.2 | 45.25 | 45253200-7 | Odsírovacie zariadenie |

45.2 | 45.25 | 45253600-1 | Deionizačné zariadenie |

45.2 | 45.25 | 45255100-0 | Stavebné práce na stavbe ťažobnýché plošín |

45.2 | 45.25 | 45262370-5 | Zhotovovanie betónových nánosov/omietok |

45.3 | 45.31 | 45315700-5 | Inštalovanie spínacích staníc |

45.4 | 45.44 | 45442300-0 | Práce na ochrane povrchov |

NACE Rev. 1 | CPV |

Skupina | Trieda | Vymazané popisy |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230-9 | Práce pri stabilizácii podložia |

45.2 | 45.21 | 45215211-9 | Domovy pre starších občanov |

45.2 | 45.21 | 45215300-0 | Krematóriá |

45.2 | 45.21 | 45221114-4 | Železné mosty |

45.2 | 45.21 | 45221115-1 | Oceľové mosty |

45.2 | 45.21 | 45221116-8 | Podjazdy |

45.2 | 45.21 | 45221212-1 | Pozemné dráhy |

45.2 | 45.21 | 45231210-0 | Ropovody |

45.2 | 45.21 | 45231220-3 | Plynovody |

45.2 | 45.21 | 45232153-9 | Vodárenská vež |

45.2 | 45.21 | 45232400-6 | Stavebné práce na stavbe kanalizácie |

45.2 | 45.21 | 45232410-9 | Kanalizačné práce |

45.2 | 45.21 | 45232420-2 | Práce s odpadovými vodami |

45.2 | 45.21 | 45232430-5 | Úpravňa vody |

45.2 | 45.23 | 45234220-4 | Lyžiarske vleky |

45.2 | 45.23 | 45234230-7 | Sedačkové lanovky |

45.2 | 45.24 | 45243110-6 | Diela na stabilizáciu útesov |

45.2 | 45.24 | 45248300-0 | Plávajúce doky |

45.2 | 45.25 | 45251111-2 | Jadrový reaktor |

45.2 | 45.25 | 45251150-7 | Chladiaca veža |

45.2 | 45.25 | 45253100-6 | Demineralizačné zariadenie |

45.2 | 45.25 | 45253200-7 | Odsírovacie zariadenie |

45.2 | 45.25 | 45253600-1 | Deionizačné zariadenie |

45.2 | 45.25 | 45255100-0 | Ťažobné plošiny |

45.2 | 45.25 | 45262370-5 | Zhotovovanie betónových nánosov/omietok |

45.3 | 45.31 | 45315700-5 | Inštalovanie spínacích staníc |

45.4 | 45.44 | 45442300-0 | Práce na ochrane povrchov |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOHY V K NARIADENIU (ES) č. 2195/2002

Tabuľka zhody medzi CPV a KN

KN | CPV |

Kapitola | Číselný znak KN | Nové alebo revidované kódy CPV a popisy |

| |

44 | 4404 | 02181000-6 | Drevená tyčovina |

27 | 2709-2715 | 11000000-0 | Ropa, zemný plyn, olej a súvisiace produkty |

27 | 2709 | 11100000-1 | Ropa (surová) |

27 | 2714 | 11300000-3 | Olej a pridružené produkty |

27 | 2714 | 11310000-6 | Bitúmenové alebo olejnaté bridlice |

25 | 2517.1 | 14212110-4 | Štrk |

25 | 2517.1 | 14212120-7 | Riečny štrk |

25–31 | 2510[.1-.2]+3104 | 14310000-7 | Hnojivové nerasty |

41 | 4107[.2- .9]+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Koža z ostatných zvierat, náhradková koža a iná koža |

48 | 4818.40.1 | 21222220-3 | Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny |

48 | 48 20.10.50 | 22817000-0 | Diáre alebo osobné organizéry |

27 | 2710.00[.26- .36+.51+.55] | 23110000-1 | Ľahké a stredné oleje a odvodené produkty |

27 | 2710.00[.26- .36+.51+.55] | 23111000-8 | Benzín a letecký benzín |

27 | 2710 | 23111110-2 | Kerozínové palivá pre dýzové motory |

27 | 2710.00[.26-.36] | 23111200-0 | Bezolovnatý benzín |

27 | 2710 | 23111300-1 | Olovnatý benzín |

27 | 2710.00.15 | 23112000-5 | Špeciálne liehy |

27 | 2710.00.21 | 23112100-6 | Biely lieh |

27 | 27 10.00.59 | 23120000-4 | Ťažké oleje a odvodené produkty |

27 | 2710.00.6 | 23121000-1 | Plynové oleje |

27 | 2710.00.6 | 23121100-2 | Motorová nafta |

27 | 2710.00.6 | 23121200-3 | Naftové palivo |

27 | 2710.00.7 | 23122000-8 | Palivové oleje |

27 | 2710.00.7 | 23122100-9 | Vykurovací olej |

27 | 2710.00[.81-.97] | 23123000-5 | Mazacie oleje a mazacie prostriedky |

27 | 27 10.00.87 | 23123100-6 | Motorové oleje |

27 | 27 10.00.87 | 23123200-7 | Kompresorové oleje |

27 | 27 10.00.87 | 23123300-8 | Turbínové oleje |

27 | 27 10.00.92 | 23123400-9 | Prevodové oleje |

27 | 27 10.00.92 | 23123500-0 | Oleje znižujúce odpor |

27 | 2710.00[.88+.92+.94] | 23123600-1 | Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely |

27 | 27 10.00.88 | 23123610-4 | Oleje na použitie na hydraulické účely |

27 | 27 10.00.94 | 23123620-7 | Oleje na formy |

27 | 27 10.00.94 | 23123630-0 | Antikorózne oleje |

27 | 27 10.00.92 | 23123640-3 | Elektrické izolačné oleje |

27 | 2710.00.9 | 23123650-6 | Brzdové kvapaliny |

27 | 27 10.00.89 | 23123700-8 | Biele oleje a parafínové oleje |

27 | 27 10.00.89 | 23123710-1 | Biele oleje |

27 | 27 10.00.89 | 23123720-4 | Parafínové oleje |

28 | 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Dusíkaté priemyselné hnojivá |

31 | 3103 | 24152000-4 | Fosforečné hnojivá |

31 | 3103 | 24152100-5 | Minerálne fosforečné hnojivá |

31 | 3103 | 24152200-6 | Chemické fosforečné hnojivá |

31 | 3101 | 24154000-8 | Živočíšne a rastlinné hnojivá |

31 | 3105 | 24158000-6 | Rôzne hnojivá |

29–30 | 2903+2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 2933[.1+.21+.5+.69]+ 2934.3- 2941+3001+3002.9 | 24400000-8 | Farmaceutické a lekárske chemické výrobky |

29–30 | 2903+2936+2937.91+3003+3004 | 24410000-1 | Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu |

30 | 3003+3004 | 24411000-8 | Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou |

30 | 3003+3004 | 24412000-5 | Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy |

30 | 3003+3004 | 24413000-2 | Preháňadlá |

29–30 | 2937.91+3003+3004 | 24414000-9 | Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá |

29–30 | 2937.91+3003+3004 | 24415000-6 | Liečivá používané pri cukrovke |

29 | 2937.91 | 24415100-7 | Inzulín |

29 | 2936 | 24416000-3 | Vitamíny |

29 | 2936.10 | 24416100-4 | Provitamíny |

29–30 | 2903+3003+3004 | 24417000-0 | Minerálne doplnky |

29–30 | 2918.21+30 01.90.91+3003+3004 | 24420000-4 | Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém |

29–30 | 2918.21+30 01.90.91+3003+3004 | 24421000-1 | Liečivá pre krv a krvotvorné orgány |

29–30 | 2918.21+30 01.90.91+3003+3004 | 24421100-2 | Antitrombotické činidlá |

30 | 3002+3003+3004 | 24421200-3 | Antihemoragiká |

29–30 | 2936+3003+3004 | 24421300-4 | Antianemické prípravky |

29–30 | 2936+3002 | 24421400-5 | Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky |

30 | 3003+3004 | 24422000-8 | Liečivá pre srdcovocievny systém |

30 | 3003+3004 | 24422100-9 | Liečivá pre srdcovú terapiu |

30 | 3003+3004 | 24422200-0 | Antihypertenzíva |

30 | 3003+3004 | 24422300-1 | Diuretiká |

30 | 3003+3004 | 24422400-2 | Vazoprotektory |

30 | 3003+3004 | 24422500-3 | Antihemoroidiká na lokálne použitie |

30 | 3003+3004 | 24422600-4 | Betablokátorové činidlá |

30 | 3003+3004 | 24422700-5 | Kalciové upchávače kanálikov |

30 | 3003+3004 | 24422800-6 | Činidlá pôsobiace na renín-angiotenzínový systém |

29–30 | 2918.21+3003+3004 | 24430000-7 | Liečivá pre dermatológiu a muskuloskeletálny systém |

29–30 | 2918.21+3003+3004 | 24431000-4 | Liečivá pre dermatológiu |

29–30 | 2918.21+3003+3004 | 24431100-5 | Fungicídy na dermatologické použitie |

29–30 | 2918.21+3003+3004 | 24431110-8 | Kyselina salicylová |

30 | 3003+3004 | 24431200-6 | Zmäkčovadlá a ochranné prostriedky |

30 | 3003+3004 | 24431300-7 | Antipsoriatiká |

30 | 3003+3004 | 24431400-8 | Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie |

30 | 3003+3004 | 24431500-9 | Kortikosteroidy na dermatologické použitie a pre dermatologické prípravky |

30 | 3003+3004 | 24431600-0 | Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky |

30 | 3003+3004 | 24431700-1 | Prípravky proti akné |

30 | 3003+3004 | 24432000-1 | Liečivá pre muskuloskeletálny systém |

30 | 3003+3004 | 24432100-2 | Protizápalové a protireumatické prípravky |

30 | 3003+3004 | 24432200-3 | Svalové relaxanciá |

30 | 3003+3004 | 24432300-4 | Prípravky proti pakostnici |

29–30 | 2937+3003+3004 | 24440000-0 | Liečivá pre močovopohlavný systém |

29–30 | 2937+3003+3004 | 24441000-7 | Liečivá pre močovopohlavný systém a pohlavné hormóny |

30 | 3003+3004 | 24441100-8 | Gynekologické antiinfekčné a antiseptické prípravky |

30 | 3003+3004 | 24441200-9 | Ostatné gynekologiká |

29–30 | 2937+3003+3004 | 24441300-0 | Pohlavné hormóny a modulátory pohlavného systému |

30 | 3006 | 24441400-1 | Antikoncepčné prípravky |

30 | 3006 | 24441410-4 | Perorálne antikoncepčné prípravky |

30 | 3006 | 24441420-7 | Chemické antikoncepčné prípravky |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442000-4 | Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442100-5 | Hypofýzové, hypotalamické hormóny a analogické zlúčeniny |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442200-6 | Kortikosteroidy na systémové použitie |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442300-7 | Liečivá pre tyreoidálnu terapiu |

29–30 | 2941+3001+3002 | 24450000-3 | Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá |

29–30 | 2941+3001+3002 | 24451000-0 | Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky |

29–30 | 2941+3002 | 24451100-1 | Látky ničiace baktérie na systémové použitie |

29–30 | 2941+3002 | 24451200-2 | Antimykotiká na systémové použitie |

29–30 | 2941+3002 | 24451300-3 | Fungicídy ničiace baktérie na systémové použitie |

30 | 3002 | 24451400-4 | Antivírusové prostriedky na systémové použitie |

30 | 3002 | 24451500-5 | Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny |

30 | 3002.10 | 24451510-8 | Antiséra |

30 | 3002 | 24451520-1 | Imunoglobulíny |

30 | 3002[.2+.3+.9] | 24451600-6 | Očkovacie látky |

30 | 3002.2 | 24451610-9 | Očkovacie látky proti záškrtu, čiernemu kašľu a tetanu |

30 | 3002.2 | 24451620-2 | Očkovacie látky proti záškrtu a tetanu |

30 | 3002.2 | 24451630-5 | Očkovacie látky BCG (suché) |

30 | 3002.2 | 24451640-8 | Očkovacie látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke |

30 | 3002.2 | 24451650-1 | Očkovacie látky proti týfu |

30 | 3002.2 | 24451660-4 | Očkovacie látky proti chrípke |

30 | 3002.2 | 24451670-7 | Očkovacie látky proti detskej obrne |

30 | 3002.2 | 24451680-0 | Očkovacie látky proti hepatitíde B |

30 | 3002.3 | 24451690-3 | Očkovacie látky pre veterinárne lekárstvo |

30 | 3002+3003+3004 | 24452000-7 | Antineoplastické a imunomodulačné činidlá |

30 | 3002+3003+3004 | 24452100-8 | Antineoplastické činidlá |

30 | 3003+3004 | 24452200-9 | Liečivápre endokrinnú terapiu |

30 | 3003+3004 | 24452300-0 | Imunosupresívne činidlá |

29–30 | 29 39.69.00+2941+3003+3004 | 24460000-6 | Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány |

29–30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461000-3 | Liečivá pre nervový systém |

30 | 3003+3004 | 24461100-4 | Anestetiká |

29–30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461200-5 | Analgetiká |

30 | 3003+3004 | 24461300-6 | Antiepileptiká |

30 | 3003+3004 | 24461400-7 | Liečivá proti Parkinsonovej chorobe |

30 | 3003+3004 | 24461500-8 | Psycholeptiká |

30 | 3003+3004 | 24461600-9 | Psychoanaleptiká |

30 | 3003+3004 | 24461700-0 | Ostatné liečivá pre nervový systém |

29–30 | 2941+3003+3004 | 24462000-0 | Liečivá pre zmyslové orgány |

29–30 | 2941+3003+3004 | 24462100-1 | Oftalmologiká |

30 | 3003+3004 | 24470000-9 | Liečivá pre dýchací systém |

30 | 3003+3004 | 24473000-6 | Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest |

30 | 3003+3004 | 24474000-3 | Prípravky proti kašľu a nachladnutiu |

30 | 3003+3004 | 24475000-0 | Antihistaminiká na systémové použitie |

30 | 3003+3004 | 24490000-5 | Rôzne liečivá |

30 | 3003+3004 | 24491000-2 | Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty |

30 | 3003+3004 | 24491100-3 | Antiprotozoálne prípravky |

30 | 3003+3004 | 24491200-4 | Anthelmintiká |

30 | 3003+3004 | 24491300-5 | Ektoparaziticídy, vrátane skabicídov, insekticídov a repelentov |

30 | 3003+3004 | 24492000-9 | Lekárske roztoky |

30 | 3003+3004 | 24492100-0 | Infúzne roztoky |

30 | 3003+3004 | 24492200-1 | Produkty parenterálnej výživy |

30 | 3003+3004 | 24492210-4 | Roztoky pre parenterálnu výživu |

30 | 3003+3004 | 24492300-2 | Enterálna výživa |

30 | 3003+3004 | 24492400-3 | Perfúzne roztoky |

30 | 3003+3004 | 24492500-4 | Injektovateľné roztoky |

30 | 3003+3004 | 24492510-7 | Vnútrožilové kvapaliny |

30 | 3003+3004 | 24492600-5 | Galenické roztoky |

30 | 3003+3004 | 24492700-6 | Glukózové roztoky |

30 | 3003+3004 | 24492800-7 | Dialyzačné roztoky |

30 | 3003+3004 | 24493000-6 | Ostatné terapeutické výrobky |

30 | 30 02.90.90 | 24493100-7 | Toxíny |

29–30 | 2939.70+3003+3004+3005.10 | 24493200-8 | Náhradky nikotínu |

30–38 | 3006+3882 | 24494000-3 | Diagnostické činidlá |

30 | 30 04.90.99 | 24495000-0 | Všetky ostatné neterapeutické výrobky |

30–34–3 | 3002+3006+3407+3822 | 24496000-7 | Reagencie a kontrastné prostriedky |

30 | 30 06.40.00 | 24496100-8 | Činidlá na zisťovanie krvnej skupiny |

30 | 30 06.40.00 | 24496200-9 | Činidlá na zisťovanie krvných faktorov |

30–34-38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496300-0 | Chemické činidlá |

30–38 | 3006+3822 | 24496400-1 | Izotopické činidlá |

38 | 3822 | 24496500-2 | Laboratórne činidlá |

30 | 3006[.2-.4] | 24496600-3 | Činidlá pre elektroforézu |

30 | 3006[.2-.4] | 24496700-4 | Urologické činidlá |

30 | 3006.30 | 24496800-5 | Kontrastné prostreidky pre röntgenovanie |

30 | 3006 | 24497000-4 | Lekárske prípravky s výnimkou dentálneho spotrebného materiálu |

30 | 3006[.2-.4] | 24497100-5 | Črevné nálevy |

30 | 3006.40 | 24497110-8 | Spojivá na rekonštrukciu kostí |

30–35 | 3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24498000-1 | Klinické produkty |

30–35 | 3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24498100-2 | Mikrobiologické kultúry |

30 | 3001[.10+.20] | 24498200-3 | Žľazy a výťažky z nich |

35 | 3504 | 24498300-4 | Tráviace látky |

33 | 3307.4 | 24511100-0 | Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností |

40 | 4005+4006.9+4007-4010+ 4016.9 | 25120000-8 | Výrobky z nevulkanizovaného a vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4005+4006.9 | 25121000-5 | Výrobky z nevulkanizovaného kaučuku |

40 | 4007-4010+4016.9 | 25122000-2 | Výrobky z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4007+4009 | 25122100-3 | Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4010+4016.9 | 25122200-4 | Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4014 | 25122300-5 | Zdravotnícke a farmaceutické výrobky z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400-6 | Dlážkové krytiny a predložky z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4016.91 | 25122410-9 | Dlážkové krytiny z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Predložky z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4008-4010+4016 | 25122500-7 | Formy z vulkanizovaného kaučuku |

94 | 9406.00[.3+.9] | 28111100-4 | Prenosné búdky |

25 | 2523 | 28811210-5 | Vŕtací cement |

84 | 8406-8412 | 29110000-3 | Turbíny a motory |

84 | 8412.21+8412.31 | 29111000-0 | Motory |

84 | 8406[.1+.8] | 29112100-8 | Parné turbíny |

84 | 8406.9 | 29113100-5 | Časti parných turbín |

84 | 8408[.2+.9]+8412-8414 | 29120000-6 | Čerpadlá a kompresory |

84 | 8408[.2+.9]+8412[.21+.29+.31+ .39+.8] | 29121000-3 | Stroje a motory na hydraulický alebo pneumatický pohon |

84 | 8408[.2+.9] | 29121200-5 | Stroje na hydraulický pohon |

84 | 8408[.2+.9] | 29121300-6 | Stroje na pneumatický pohon |

84 | 8424.3 | 29242473-3 | Prístroje na čistenie stlačenou vodou |

84 | 8432.40.10 | 29314100-4 | Rozmetače hnojív |

84 | 8467[.1-.8]+8508[.1-.8] | 29450000-8 | Pneumatické alebo motorové ručné nástroje |

84 | 8430+8479 | 29523100-2 | Mechanizmy pozemného staviteľstva |

84 | 8430.1 | 29523110-5 | Baranidlá |

84 | 8479.1 | 29523120-8 | Mechanizmy na úpravu povrchu vozoviek |

84 | 8479.1 | 29523121-5 | Zrovnávacie frézovačky |

84 | 8479.1 | 29523122-2 | Pneumatické sekačky |

84 | 8479.1 | 29523123-9 | Dláždiace mechanizmy |

84 | 8479.1 | 29523124-6 | Cestné valce |

84 | 8479.1 | 29523125-3 | Mechanické valce |

84 | 8430.2 | 29523130-1 | Snehové pluhy a snehové frézy |

84 | 8430.2 | 29523131-8 | Snehové pluhy |

84 | 8430.2 | 29523132-5 | Snehové frézy |

84 | 8430.1 | 29523140-4 | Vyťahovače pilót |

84 | 8430.61 | 29523150-7 | Zhutňovacie mechanizmy (lisy) |

84 | 8430.6 | 29523160-0 | Mechanizmy na kladenie káblov |

84 | 8425 | 29526128-5 | Systémy na zdvíhanie vrtných súprav |

87 | 8710 | 29610000-8 | Motorizované tanky a obrnené bojové vozidlá |

87 | 8710 | 29611000-5 | Motorizované tanky |

87 | 8710 | 29611100-6 | Časti motorizovaných tankov |

73–84–85 | 7322+8408+8417+8419+8438+ 8514 | 29836000-8 | Priemyselné zariadenia |

84 | 8408 | 29836100-9 | Kompresné zariadenia |

84 | 8419 | 29836200-0 | Chladiace zariadenia |

90 | 8304+8517.21+9008.3 | 30191000-4 | Kancelárske zariadenia |

90 | 9008.3 | 30191200-6 | Spätné projektory |

84 | 8471.70.40 | 30233171-0 | Disky |

94 | 9405.1 | 31524200-7 | Príslušenstvo pre nástenné svetlá |

94 | 9405.1 | 31524210-0 | Nástenné svietlá |

90 | 9012+9018-9022 | 33110000-4 | Zobrazovacie zariadenia pre medicínske, dentálne a veterinárne použitie |

90 | 9018 | 33112000-8 | Echo, ultrazvukové a dopplerove zobrazovacie zariadenia |

90 | 9018+9012.1 | 33112300-1 | Ultrazvukové skenery |

90 | 9012.1 | 33112310-4 | Dopplerovský prietokomer |

90 | 9012.1 | 33112320-7 | Dopplerovské zariadenia |

90 | 9018 | 33112330-0 | Echoencefalografy |

90 | 9018 | 33112340-3 | Echokardiografy |

90 | 9012.1 | 33113000-5 | Zariadenie na zobrazovanie magnetickej rezonancie |

90 | 9012.1 | 33113110-9 | Jadrové magnetické rezonančné skenery |

90 | 9012.1+9018 | 33115000-9 | Tomografické prístroje |

90 | 9012.1 | 33115100-0 | Skener počítačového tomografu (CT) |

90 | 9012.1 | 33115200-1 | Skener CAT |

84 | 8419.2 | 33191000-5 | Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje |

84 | 8419.2 | 33191100-6 | Sterilizátor |

94 | 9402.9 | 33192130-2 | Motorizované lôžka |

87 | 8713 | 33193121-3 | Kreslá na kolieskach na motor |

90 | 9001+9002 | 33420000-0 | Polarizačný materiál |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453000-0 | Vybavenie fotolaboratórií |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453100-1 | Fotografické blesky |

90 | 9006.62 | 33453110-3 | Fotografické bleskové žiarovky |

90 | 9006.62 | 33453111-0 | Fotografické bleskové žiarovky v tvare kocky |

87 | 8712 | 34441000-0 | Bezmotorové bicykle |

89 | 8903+8906.00[.1-.9] | 35121000-8 | Špeciálne člny |

92 | 9207.10.5 | 36315100-3 | Syntetizátory |

KN | CPV |

Kapitola | Číselný znak KN | Vymazané popisy |

| |

44 | 4404 | 02181000-6 | Tyčovina |

27 | 2709-2715 | 11000000-0 | Surová ropa, zemný plyn, olej a súvisiace produkty |

27 | 2709 | 11100000-1 | Surová ropa |

27 | 2709 | 11110000-4 | Nespracovaný olej a ropné produkty |

27 | 2709 | 11111000-1 | Olej |

27 | 2709 | 11111100-2 | Nespracovaný olej |

27 | 2709 | 11112000-8 | Ropné produkty |

25–31 | 2510.00[.1-.2]+3104 | 14310000-7 | Hnojivové nerasty |

41 | 4107[.2-.9]+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Koža z ostatných zvierat, náhradková koža a iná koža |

48 | 4818.40.1 | 21222220-3 | Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny |

48 | 48 20.10.50 | 22817000-0 | Diáre alebo osobné organizéry |

27 | 2710.00[.26-.36+.51+.55] | 23110000-1 | Benzín a letecký benzín |

27 | 27 10.00.51 | 23111000-8 | Letecký benzín |

27 | 2710.00.5 | 23111200-0 | Kerozínové palivá |

27 | 27 10.00.51 | 23111210-3 | Kerozínové palivá pre dýzové motory |

27 | 2710.00[.26-.36] | 23112000-5 | Benzín |

27 | 2710.00[.26-.36] | 23112200-7 | Vysokooktánový benzín |

27 | 2710.00[.26-.36] | 23113000-2 | Ropa |

27 | 2710.00[.8-.9] | 23135000-2 | Mazacie ropné oleje |

27 | 2710.00[.8-.9] | 23135100-3 | Mazacie oleje |

27 | 2710.00[.8-.9] | 23135200-4 | Mazacie prostriedky |

27 | 2710.00.9 | 23135300-5 | Prípravky z ťažkých olejov |

27 | 27 10.00.96 | 23135310-8 | Elektrické izolačné oleje |

28–31 | 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Dusíkaté priemyselné hnojivá |

31 | 3103 | 24152000-4 | Fosforečné hnojivá |

31 | 3103 | 24152100-5 | Minerálne fosforečné hnojivá |

31 | 3103 | 24152200-6 | Chemické fosforečné hnojivá |

31 | 3101 | 24154000-8 | Živočíšne a rastlinné hnojivá |

31 | 3105 | 24158000-6 | Rôzne hnojivá |

30 | 3002.10 | 24411000-8 | Séra |

30 | 3002.10 | 24411200-0 | Imunoglobulíny |

30 | 3002.10 | 24411300-1 | Gamaglobulíny |

30 | 3002.2 | 24412100-6 | Očkovacie látky pre humánne lekárstvo |

30 | 3002.2 | 24412110-9 | Očkovacia látka proti týfusu |

30 | 3002.2 | 24412120-2 | Očkovacia látka proti hepatitíde B |

30 | 3002.2 | 24412150-1 | Tuberkulín |

29 | 2937 | 24413000-2 | Hormóny |

29 | 2937.9 | 24413200-4 | Steroidy |

29–30 | 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 2933[.1+.21+.5+.69]+ 2934.3-2941+3001+3002.9 | 24415000-6 | Farmaceutické a lekárske chemikálie |

29–30 | 2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3-2941+3001+3002.9 | 24415100-7 | Farmaceutické chemikálie |

29 | 2932.2 | 24415110-0 | Laktóny |

29–30 | 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 2924[.1+.22+.29]+2932.29+ 2933[.1+.21+.5+.69]+ 2934.3-2941+3001+3002.9 | 24415200-8 | Lekárske chemikálie |

29–30 | 2935+2941+3001+3006 | 24416000-3 | Lieky |

29–30 | 2935+2941+3001[.4+.9]+3004[.4+.9] | 24416100-4 | Liečivá |

29 | 2941 | 24416110-7 | Antibiotiká |

29 | 2941.10 | 24416111-4 | Penicilín |

29 | 2935 | 24416120-0 | Sulfónamidy |

30 | 3001-3006 | 24416200-5 | Farmaceutické prípravky |

30 | 3006 | 24418000-7 | Patentované farmaceutické prípravky |

30 | 3002.90.9 | 24419200-6 | Antiseptiká |

30 | 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Lekársky spotrebný materiál s výnimkou dentálneho spotrebného materiálu |

30–34–38 | 3006[.2+.4]+3407+3822 | 24421100-2 | Reagencie |

30–38 | 3006+3822 | 24421140-4 | Diagnostické reagencie |

33 | 3307.4 | 24511100-0 | Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností |

40 | 4005+4006.9+4007-4010+ 4016.9 | 25120000-8 | Výrobky z nevulkanizovaného a vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4005+4006.9 | 25121000-5 | Výrobky z nevulkanizovaného kaučuku |

40 | 4007-4010+4016.9 | 25122000-2 | Výrobky z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4007+4009 | 25122100-3 | Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4010+4016.9 | 25122200-4 | Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4014 | 25122300-5 | Zdravotnícke a farmaceutické výrobky z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400-6 | Dlážkové krytiny a predložky z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4016.91 | 25122410-9 | Dlážkové krytiny z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Predložky z vulkanizovaného kaučuku |

40 | 4008-4010+4016 | 25122500-7 | Formy z vulkanizovaného kaučuku |

94 | 9406.00[.3+.9] | 28111100-4 | Prenosné búdky |

73–74–76–82–85 | 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Kovové odpadové nádoby |

84 | 8431[.43+.49] | 28850000-5 | Korunka vrtu |

84 | 8406[.1+.8] | 29112100-8 | Podtlakové parné turbíny |

84 | 8406[.1+.8] | 29113100-5 | Časti podtlakových parných turbín |

84 | 8424.3 | 29242473-3 | Prístroje na čistenie stlačenou vodou |

84 | 8432.40.10 | 29314100-4 | Rozmetače hnojív |

84 | 8467[.1-.8]+8508[.1-.8] | 29450000-8 | Pneumatické alebo motorové ručné nástroje |

87 | 8710 | 29610000-8 | Motorizované tanky a obrnené bojové vozidlá |

87 | 8710 | 29611000-5 | Motorizované tanky |

87 | 8710 | 29611100-6 | Časti motorizovaných tankov |

90 | 9023 | 30191200-6 | Didaktické zariadenia |

90 | 9018+9022 | 33110000-4 | Zobrazovanie |

90 | 9022 | 33111630-6 | Skenografy |

90 | 9018 | 33112000-8 | Echografia |

90 | 9018 | 33112300-1 | Echoencefalograf |

90 | 9018 | 33113000-5 | Skenery pre lekárske použitie |

90 | 9019+9020 | 33155100-2 | Fyzioterapeutické prístroje |

90 | 9021.9 | 33184310-9 | Srdcové chlopne |

84 | 8419.2 | 33191000-5 | Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje |

84 | 8419.2 | 33191100-6 | Sterilizátor |

84 | 9402.9 | 33192130-2 | Motorizované lôžka |

84 | 8713 | 33193121-3 | Kreslá na kolieskach na motor |

90 | 9012.1 | 33261220-5 | Skener počítačového tomografu (CT) |

90 | 9012.1 | 33261230-8 | Skener CAT |

90 | 9012.1 | 33261260-7 | Zobrazovacie zariadenia |

90 | 9012.1 | 33261270-0 | Jadrový magnetický rezonančný skener |

90 | 9001+9002 | 33420000-0 | Polarizačný materiál |

87 | 8712 | 34441000-0 | Bezmotorové bicykle |

89 | 8903+8906.00[.1-.9] | 35121000-8 | Špeciálne člny |

84 | 9403.60.3 | 36122400-6 | Výstavné skrine |

82 | 9207.10.5 | 36315100-3 | Syntetizátory |

--------------------------------------------------