32003R2004Úradný vestník L 297 , 15/11/2003 S. 0001 - 0004


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003

zo 4. novembra 2003

o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 191,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [1],

keďže:

(1) článok 191 zmluvy uvádza, že politické strany na európskej úrovni sú dôležitým faktorom integrácie v rámci únie a že prispievajú k formovaniu európskeho povedomia a vyjadreniu politickej vôle občanov únie;

(2) pre politické strany na európskej úrovni by sa malo vypracovať množstvo základných pravidiel vo forme nariadení, najmä s ohľadom na ich financovanie. Skúsenosti, získané pri uplatňovaní tohto nariadenia, by mali ukázať rozsah, v akom by tieto nariadenia mali, alebo nemali byť doplnené ďalšími pravidlami;

(3) skúsenosti ukazujú, že politická strana na európskej úrovni bude mať za členov občanov zhromaždených vo forme politickej strany alebo politických strán, ktoré tvoria alianciu. Preto by mali byť objasnené pojmy "politická strana" a "aliancia politických strán" použité v tomto nariadení;

(4) k identifikácii "politickej strany na európskej úrovni" je dôležité vytvoriť určité podmienky. Obzvlášť pre politické strany na európskej úrovni je potrebné dodržiavať princípy, na ktorých je založená Európska únia, tak ako je ustanovené v zmluvách a uznané v Charte základných práv Európskej únie;

(5) by mal byť stanovený postup pre politické strany na európskej úrovni, ktoré by mali záujem o financovanie podľa tohto nariadenia;

(6) by malo byť taktiež vypracované ustanovenie na pravidelné preverovanie podmienok, vzťahujúcich sa na identifikáciu politickej strany na európskej úrovni;

(7) politické strany na európskej úrovni, ktoré sú financované podľa tohto nariadenia by mali podliehať povinnostiam zameraným na zaručenie transparentnosti zdrojov financovania;

(8) v súlade s vyhlásením č. 11 v článku 191 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, pripojenom k Záverečnému aktu zmluvy z Nice, finančné prostriedky udelené v zmysle tohto nariadenia by sa nemali použiť na financovanie, či už priame alebo nepriame, politických strán na národnej úrovni. Na základe rovnakého vyhlásenia, ustanovenia o financovaní politických strán na európskej úrovni by sa mali uplatňovať na rovnakom základe na všetky politické sily, ktoré sú zastúpené v Európskom parlamente;

(9) by mal byť určený charakter výdavkov, ktoré je možno financovať podľa tohto nariadenia;

(10) vyčlenené rozpočtové prostriedky podľa tohto nariadenia by mali byť stanovené v súlade s každoročným rozpočtovým postupom;

(11) je potrebné zaručiť maximálnu transparentnosť a finančnú kontrolu politických strán na európskej úrovni, financovaných zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

(12) by mal byť vytvorený kľúč na rozdeľovanie rozpočtových prostriedkov, ktoré sú v každom roku dostupné, berúc do úvahy na jednej strane počet poberateľov a na druhej strane počet zvolených členov v Európskom parlamente;

(13) technická pomoc, ktorú má poskytovať Európsky parlament politickým stranám na európskej úrovni by sa mala riadiť zásadou rovnakého zaobchádzania;

(14) uplatňovanie tohto nariadenia a financované aktivity by mali byť preskúmané v správe Európskeho parlamentu, ktorá by mala byť zverejnená;

(15) súdna kontrola, ktorá patrí do príslušnosti Súdneho dvora pomôže zaistiť správne uplatňovanie tohto nariadenia;

(16) na to, aby sa uľahčil prechod na nové pravidlá, uplatňovanie určitých ustanovení tohto nariadenia by sa malo odložiť až do zvolenia nového Európskeho parlamentu v júni 2004,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie:

1. "politickou stranou" združenie občanov:

- ktoré sleduje politické ciele a

- ktoré je uznané alebo založené v súlade s právnym poriadkom aspoň jedného členského štátu;

2. "alianciou politických strán" štruktúrovaná spolupráca aspoň medzi dvomi politickými stranami;

3. "politickou stranou na európskej úrovni" politická strana alebo aliancia politických strán, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 3.

Článok 3

Podmienky

Politická strana na európskej úrovni musí spĺňať nasledovné podmienky:

a) má právnu subjektivitu v členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo;

b) je zastúpená najmenej v jednej štvrtine členských štátov členmi Európskeho parlamentu alebo v národných parlamentoch, alebo v regionálnych parlamentoch, alebo regionálnych zhromaždeniach, alebo získala najmenej v jednej štvrtine členských štátov najmenej tri percentá hlasov v každom z týchto členských štátov v posledných voľbách do Európskeho parlamentu;

c) dodržiava najmä vo svojom programe a činnostiach zásady, na ktorých je založená Európska únia, najmä zásadu slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právny poriadok;

d) zúčastnila sa volieb do Európskeho parlamentu alebo vyjadrila svoj úmysel tak urobiť.

Článok 4

Žiadosť o financovanie

1. Na to, aby politická strana na európskej úrovni získala finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, musí každý rok predložiť žiadosť Európskemu parlamentu.

Európsky parlament rozhodne do troch mesiacov a pridelí a spravuje príslušné rozpočtové prostriedky.

2. K prvej žiadosti musia byť pripojené tieto doklady:

a) doklady o tom, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v článku 3;

b) politický program, ktorý obsahuje ciele politickej strany na európskej úrovni;

c) stanovy, ktoré určujú predovšetkým orgány zodpovedné za politické a finančné riadenie, ako aj orgány alebo fyzické osoby, ktoré majú v každom z dotknutých členských štátov právo konať v mene politickej strany, najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo nakladať s ním a zastupovať v súdnom konaní.

3. Každá zmena dokumentov uvedených v odseku 2, predovšetkým politického programu alebo stanov, ktoré už boli predložené, sa oznámi Európskemu parlamentu do dvoch mesiacov. V prípade, že k takému oznámeniu nedôjde, financovanie sa pozastaví.

Článok 5

Overovanie

1. Európsky parlament pravidelne overuje ako politické strany na európskej úrovni pokračujú v dodržiavaní podmienok ustanovených v článku 3 písm. a) a b).

2. Vzhľadom na podmienku uvedenú v článku 3 písm. c), na žiadosť jednej štvrtiny jeho členov, zastupujúcich najmenej tri politické skupiny v Európskom parlamente, Európsky parlament overí, na základe väčšiny svojich členov, že politická strana na európskej úrovni naďalej dodržuje túto podmienku.

Európsky parlament pred vykonaním takéhoto overenia vypočuje zástupcov príslušnej politickej strany na európskej úrovni a požiada výbor zložený z nezávislých osobností o oznámenie stanoviska k tejto veci v primeranej lehote.

Výbor tvoria traja členovia, z ktorých jeden je menovaný Európskym parlamentom a Rada a Komisia menujú po jednom členovi.. Sekretariát a financovanie výboru zabezpečuje Európsky parlament.

3. Ak Európsky parlament zistí, že akákoľvek podmienka uvedená v článku 3 písm. a), b) a c) už nie je splnená, príslušná politická strana na európskej úrovni, ktorá z tohto dôvodu stratila tento štatút, bude vylúčená z financovania podľa tohto nariadenia.

Článok 6

Povinnosti spojené s financovaním

Politická strana na európskej úrovni:

a) každoročne zverejní svoj príjem a výdavky a vyhlásenie o aktívach a pasívach;

b) oznámi zdroje svojich príjmov poskytnutím zoznamu svojich darcov a darov prijatých od každého darcu, s výnimkou darov nepresahujúcich 500 EUR;

c) neprijíma:

- anonymné dary,

- dary z rozpočtov politických skupín v Európskom parlamente,

- dary od podnikateľského subjektu, na ktorý môžu mať orgány verejnej moci priamy alebo nepriamy vplyv na základe jeho vlastníctva, ich finančnej účasti v ňom alebo predpisov, ktoré sa naň uplatňujú,

- dary presahujúce 12000 EUR ročne na jedného darcu od akejkoľvek fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá nie je podnikateľským subjektom v zmysle tretej zarážky, a bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek.

Príspevky od politických strán, ktoré sú členmi politickej strany na európskej úrovni sú prípustné. Tieto príspevky nesmú presiahnuť 40 % ročného rozpočtu politickej strany strany na európskej úrovni.

Článok 7

Zákaz financovania

Finančné prostriedky politických strán na európskej úrovni zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja nemôžu byť použité na priame alebo nepriame financovanie iných politických strán a najmä vnútroštátnych politických strán, ktoré sa naďalej riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 8

Povaha výdavkov

Rozpočtové prostriedky prijaté zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s týmto nariadením môžu byť použité len na pokrytie výdavkov priamo spojených s cieľmi uvedenými v politickom programe podľa článku 4 ods. 2 písm. b).

Takéto výdavky zahŕňajú administratívne výdavky a výdavky spojené s technickou pomocou, stretnutiami, výskumom, cezhraničnými podujatiami, štúdiami, informáciami a uverejňovaním.

Článok 9

Vykonávanie a kontrola

1. Rozpočtové prostriedky na financovanie politických strán na európskej úrovni sa určujú v rámci každoročného rozpočtového konania a vykonávajú sa v súlade s finančným nariadením týkajúcim sa všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev [2].

2. Ocenenie hnuteľného a nehnuteľného majetku a jeho odpisy sa vykonávajú v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2909/2000 z 29. decembra 2000 o účtovnej správe nefinančného investičného majetku Európskych spoločenstiev [3].

3. Kontrola finančných prostriedkov poskytnutých podľa tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s finančným nariadením a jeho vykonávacími predpismi.

Kontrola sa vykonáva na základe ročného osvedčovania externým a nezávislým auditom. Toto osvedčovanie sa predloží Európskemu parlamentu do šiestich mesiacov od konca príslušného finančného roka.

4. Na základe uplatňovania tohto nariadenia sa akékoľvek finančné prostriedky, ktoré politické strany na európskej úrovni obdržali zo všeobecného rozpočtu Európskej únie neoprávnene, vrátia do tohto rozpočtu.

5. Politické strany na európskej úrovni, ktoré obdržia finančné prostriedky na zákalde tohto nariadenia, predložia Dvoru audítorov akýkoľvek doklad alebo informáciu, ktoré si vyžiada s cieľom plnenia jeho úloh.

Ak sú výdavky politických strán na európskej úrovni spojené s výdavkami vnútroštátnych politických strán a iných organizácií, doklad o takýchto výdavkoch vynaložených politickými stranami na európskej úrovni musí byť predložený Dvoru audítorov.

6. Na financovanie politických strán na európskej úrovni v postavení subjektov, ktoré sledujú cieľ všeobecného európskeho záujmu, sa nevzťahujú ustanovenia článku 113 finančného nariadenia týkajúcom sa znižovania financovania.

Článok 10

Rozdeľovanie

1. Dostupné rozpočtové prostriedky sú rozdeľované každoročne politickým stranám na európskej úrovni, ktoré obdržali kladné rozhodnutie vo veci ich žiadosti o finančné prostriedky podľa článku 4, a to takto:

a) 15 % sa rozdeľuje v rovnakých čiastkach;

b) 85 % sa rozdeľuje stranám, ktoré majú zvolených členov v Európskom parlamente, v pomere k počtu zvolených členov.

Na účely uplatňovania týchto ustanovení môže byť člen Európskeho parlamentu členom len jednej politickej strany na európskej úrovni.

2. Financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie nesmie presiahnuť 75 % rozpočtu politickej strany na európskej úrovni. Dôkazné bremeno nesie príslušná politická strana na európskej úrovni.

Článok 11

Technická podpora

Celá technická podpora politickým stranám na európskej úrovni z Európskeho parlamentu je založená na zásade rovnakého zaobchádzania. Poskytuje sa za podmienok nie menej výhodných ako sú podmienky pre externé organizácie a združenia, ktorým môžu byť poskytnuté podobné možnosti, a poskytuje sa na základe faktúry a platby.

Európsky parlament uverejní vo výročnej správe podrobnosti o technickej podpore, poskytnutej každej politickej strane na európskej úrovni.

Článok 12

Správa

Európsky parlament uverejní správu o uplatnení tohto nariadenia a financovaných činnostiach najneskôr do 15. februára 2006. Správa môže obsahovať možné zmeny a doplnky v systéme financovania.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tri mesiace po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 4 až 10 sa budú uplatňovať odo dňa otvorenia prvého zasadnutia po voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

za Radu

predseda

G. Tremonti

[1] Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. júna 2003 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 29. septembra 2003.

[2] Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o finančnom nariadení týkajúcom sa všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

[3] Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 75.

--------------------------------------------------