32003R1914Úradný vestník L 283 , 31/10/2003 S. 0027 - 0028


Nariadenie Komisie (ES) č. 1914/2003

z 30. októbra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1488/2001 ustanovujúce pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o prepúšťanie určitých množstiev niektorých základných výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva do režimu aktívny zošľachťovací styk bez predchádzajúceho preskúmania hospodárskych podmienok

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 o obchodnej úprave pre určité tovary z poľnohospodárskych výrobkov [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 [2], najmä na tretí pododsek jeho článku 11 ods. 1,

keďže:

(1) Podľa článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3448/93 sa hospodárske podmienky stanovené v článku 117 písm. c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa stanovuje Colný kódex spoločenstva [3], naposledy zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 [4], môžu považovať za splnené pre prepustenie určitých množstiev niektorých základných výrobkov do režimu aktívny zošľachťovací styk na použitie pri výrobe tovarov. V súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 3448/93 sa majú prijať podrobné pravidlá uplatňovania uvedeného ustanovenia, ktoré umožnia určiť základné poľnohospodárske výrobky, ktoré sa majú prepustiť do režimu aktívny zošľachťovací styk, ako aj kontrolovať a plánovať ich množstvá.

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1488/2001 [5] by sa malo zmeniť a doplniť tak, aby sa ujasnilo, že na určenie základných poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sa majú prepustiť do režimu aktívny zošľachťovací styk, ako aj na kontrolu a plánovanie ich množstiev, sa majú uplatňovať postupy stanovené v článku 16 nariadenia (ES) č. 3448/93.

(3) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodovania so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k Zmluve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1448/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2. Ak odhadovaná hodnota náhrad presahuje objem dostupných prostriedkov, množstvá jednotlivých výrobkov označených osemmiestnym číselným znakom kombinovanej nomenklatúry sa stanovia v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia 3448/93 pomocou bilancie."

2. V článku 22 sa druhý odsek nahrádza takto:

"V prípadoch, keď sa odhaduje, že čiastka náhrad, ktoré sa majú vyplatiť, je vyššia ako dostupné finančné zdroje, pričom sa zohľadnia množstvá, pre ktoré už boli povolenia vydané, ako aj nevyužité množstvá, o ktorých bola Komisia informovaná v súlade s článkom 25 tohto nariadenia, sa zostávajúce dostupné množstvo každého základného výrobku určí v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3448/93. Toto množstvo sa druhýkrát uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie do 31. januára každého roka a tretíkrát do 31. mája každého roka."

3. Článok 24 sa nahrádza takto:

"Článok 24

Núdzové vydávanie povolení AZ

V naliehavom prípade sa môže v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3448/93 určiť počas rozpočtového roka zostávajúce dostupné množstvo každého základného výrobku označeného osemmiestnym číselným znakom kombinovanej nomenklatúry, pričom sa zohľadnia množstvá, pre ktoré už boli povolenia vydané, ako aj nevyužité množstvá, o ktorých bola Komisia informovaná v súlade s článkom 25 tohto nariadenia. Toto množstvo bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňujú sa ustanovenia článku 23 ods. 2 až 5 tohto nariadenia."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2003

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18.

[2] Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5.

[3] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17.

[5] Ú. v. ES L 196, 20.7.2001, s. 9.

--------------------------------------------------