32003R1798Úradný vestník L 264 , 15/10/2003 S. 0001 - 0011


Nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003

zo 7. októbra 2003

o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty a ktoré zrušuje nariadenie (EHS) č. 218/92

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) Daňové úniky a vyhýbanie sa daniam prekračujúce hranice členských štátov vedú k rozpočtovým stratám a porušovaniu zásady spravodlivého zdaňovania a môžu spôsobovať deformácie pohybu kapitálu a podmienok hospodárskej súťaže. Z tohto dôvodu ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu.

(2) Boj proti daňovým únikom v prípade dane z pridanej hodnoty (DPH) si vyžaduje užšiu spoluprácu medzi správnymi orgánmi jednotlivých členských štátov, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie ustanovení v uvedenej oblasti.

(3) Opatrenia na harmonizáciu daní prijaté kvôli dobudovaniu vnútorného trhu by preto mali zahrňovať zriadenie spoločného systému na výmenu informácií medzi členskými štátmi, pri ktorom administratívne orgány členských štátov si majú navzájom pomáhať a spolupracovať s Komisiou, aby sa zabezpečilo náležité uplatňovanie DPH na dodávky tovarov a služieb, nadobúdanie tovarov vo vnútri spoločenstva a dovozy tovarov.

(4) Pre náležité fungovanie systému DPH je nevyhnutné elektronické uchovávanie a prenos určitých údajov na účely kontroly DPH.

(5) Podmienky pre výmenu elektronicky uchovávaných údajov v jednotlivých členských štátoch a bezprostredný prístup členských štátov k nim by sa mali jasne vymedziť. Subjekty by na účely plnenia svojich povinností mali mať prístup k niektorým z takýchto údajov podľa potreby.

(6) Členské štáty spotreby nesú prvoradú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby v nich nesídliaci dodávatelia dodržiavali ich záväzky. Na tento účel si uplatňovanie dočasného osobitného režimu pre elektronicky dodávané služby, ktoré je ustanovené v článku 26c šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločného systému dane z pridanej hodnoty: jednotného základu jej stanovenia [4], vyžaduje vymedzenie pravidiel vzhľadom na poskytovanie informácií a prevod peňazí medzi členským štátom identifikácie a členským štátom spotreby.

(7) Nariadenie Rady (EHS) č. 218/92 z 27. januára 1992 o administratívnej spolupráci v oblasti nepriameho zdaňovania (DPH) [5] zriadilo v tomto ohľade systém úzkej spolupráce medzi správnymi orgánmi členských štátov a medzi takýmito orgánmi Komisie.

(8) Nariadenie (EHS) č. 218/92 doplňuje smernicu Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 ohľadom vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti nepriameho zdaňovania [6].

(9) Uvedené dva právne nástroje sa ukázali ako účinné, avšak nie sú naďalej schopné spĺňať nové požiadavky administratívnej spolupráce vyplývajúcej zo stále užšej integrácie hospodárstiev v rámci vnútorného trhu.

(10) Jestvovanie dvoch samostatných nástrojov spolupráce ohľadom DPH navyše prekážalo účinnej spolupráci medzi daňovými správami.

(11) Práva a povinnosti všetkých príslušných strán sú v súčasnosti nedostatočne vymedzené. Preto sú potrebné jasnejšie a zaväzujúcejšie pravidlá regulujúce spoluprácu medzi členskými štátmi.

(12) Medzi miestnymi resp. vnútroštátnymi úradmi na boj proti podvodom nie je dostatočne bezprostredný kontakt, pretože prevláda komunikácia medzi ústrednými kontaktnými úradmi. Toto vedie k neefektívnosti, nedostatočnému využívaniu úprav pre administratívnu spoluprácu a oneskoruje komunikáciu. Preto by sa malo prijať ustanovenie, ktoré by zabezpečilo oveľa bezprostrednejšie kontakty medzi službami s cieľom zefektívnenia a zrýchlenia spolupráce.

(13) Spolupráca tiež nie je dostatočné intenzívna v tom, že okrem systému výmeny informácií o DPH (VIES) nedochádza medzi členskými štátmi k dostatočnému množstvu automatických a spontánnych výmen informácií. Kvôli účinnejšiemu boju proti podvodom by sa výmeny informácií medzi príslušnými správami, rovnako ako aj medzi správami a Komisiou, mali zintenzívniť a zrýchliť.

(14) Ustanovenia o administratívnej spolupráci v oblasti DPH nariadenia (EHS) č. 218/92 a smernice 77/799/EHS by sa preto mali spojiť a posilniť. Z dôvodu jasnosti by sa toto malo vykonať prostredníctvom nového nástroja, ktorý nahrádza nariadenie (EHS) č. 218/92.

(15) Toto nariadenie by nemalo ovplyvňovať ostatné opatrenia spoločenstva, ktoré prispievajú k boju proti podvodom v oblasti DPH.

(16) Na účely tohto nariadenia je vhodné zvážiť obmedzenia určitých práv a povinností stanovených smernicou 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov [7], aby sa zabezpečili záujmy uvedené v článku 13 ods. 1 písm. e) uvedenej smernice.

(17) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy pre vykonávanie vykonávacích právomocí zverených Komisii [8].

(18) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré sú uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1. Toto nariadenie stanovuje podmienky, za ktorých majú správne orgány v členských štátoch zodpovedné za uplatňovanie zákonov o DPH na dodávky tovarov a služieb, nadobúdanie tovarov vo vnútri spoločenstva a dovoz tovarov spolupracovať navzájom medzi sebou a s Komisiou, aby zabezpečili dodržiavanie uvedených zákonov.

Na tento účel stanovuje pravidlá a postupy, ktoré umožnia príslušným orgánom členských štátov, aby spolupracovali a navzájom si vymieňali akékoľvek informácie, ktoré im môžu pomôcť pri uskutočňovaní správneho stanovenia DPH.

Toto nariadenie tiež stanovuje pravidlá a postupy pre výmenu určitých informácií elektronickými prostriedkami, najmä čo sa týka DPH ohľadom transakcií vo vnútri spoločenstva.

Na obdobie ustanovené v článku 4 smernice 2002/38/ES [9] tiež stanovuje pravidlá a postupy pre výmenu informácií elektronickými prostriedkami ohľadom dane z pridanej hodnoty na služby dodávané elektronicky v súlade so zvláštnym režimom ustanoveným v článku 26c smernice 77/388/EHS a tiež pre akúkoľvek následnú výmenu informácií a čo sa týka služieb, na ktoré sa vzťahuje uvedený zvláštny režim, pre prevod peňazí medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

2. Toto nariadenie neovplyvňuje uplatňovanie pravidiel o vzájomnej spolupráci v trestných záležitostiach v členských štátoch.

Článok 2

Na účely tohoto nariadenia:

1. "príslušný orgán členského štátu" je:

- v Belgicku:

Le ministre des finances

De minister van financiën,

- v Dánsku:

Skatteministeren,

- v Nemecku:

Bundesministerium der Finanzen,

- v Grécku:

Yπουργειο Oικονομίας και Οικονομικων,

- v Španielsku:

El Secretario de Estado de Hacienda,

- vo Francúzsku:

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- v Írsku:

The Revenue Commissioners,

- v Taliansku:

il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali,

- v Luxembursku:

L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines,

- v Holandsku:

De minister van Financiën,

- v Rakúsku:

Bundesminister für Finanzen,

- v Portugalsku:

O Ministro das Finanças,

- vo Fínsku:

Valtiovarainministeriö

Finansministeriet,

- vo Švédsku:

Chefen för Finansdepartementet,

- v Spojenom kráľovstve:

The Commissioners of Customs and Excise;

2. "ústredný kontaktný úrad" je úrad, ktorý bol na základe článku 3 ods. 2 určený ako najvyšší úrad zodpovedný za kontakty s ostatnými členskými štátmi v oblasti administratívnej spolupráce;

3. "kontaktné oddelenie" je akýkoľvek iný úrad ako ústredný kontaktný úrad, s osobitnou územnou kompetenciou alebo špecializovanou operačnou úlohou, ktorý bol príslušným úradom podľa článku 3 ods. 3 určený bezprostredne si vymieňať informácie na základe tohto nariadenia;

4. "príslušný úradník" je každý úradník, ktorý si na základe schválenia podľa článku 3 ods. 4 môže bezprostredne vymieňať informácie na základe tohto nariadenia;

5. "žiadajúci orgán" je ústredný kontaktný úrad, kontaktné oddelenie alebo každý príslušný úradník členského štátu, ktorý žiada o pomoc za príslušný orgán;

6. "žiadaný orgán" je ústredný kontaktný úrad, kontaktné oddelenie alebo každý príslušný úradník členského štátu, ktorý prijíma žiadosť o pomoc za príslušný orgán;

7. "transakcie vo vnútri spoločenstva" sú dodávky tovarov a služieb vo vnútri spoločenstva;

8. "dodávka tovarov vo vnútri spoločenstva" je každá dodávka tovarov, ktorá sa musí deklarovať v rozpise ustanovenom v článku 22 ods. 6 písm. b) smernice 77/388/EHS;

9. "dodávka služieb vo vnútri spoločenstva" je každá dodávka služieb, na ktorú sa vzťahuje článok 28b, časti C, D, E a F smernice 77/388/EHS;

10. "nadobúdanie tovarov vo vnútri spoločenstva" je nadobúdanie práva narábať ako vlastník hnuteľného hmotného majetku na základe článku 28a ods. 3 smernice 77/388/EHS;

11. "identifikačné číslo DPH" je číslo ustanovené v článku 22 ods. 1 písm. c), d) a e) smernice 77/388/EHS;

12. "administratívne vyšetrovanie" sú všetky kontroly, revízie a ostatné kroky prijaté členskými štátmi pri vykonávaní svojich povinností s cieľom zabezpečenia náležitého uplatňovania legislatívy v oblasti DPH;

13. "automatická výmena" je systematické oznamovanie vopred určených informácií ďalšiemu členskému štátu bez predchádzajúceho požiadania vo vopred stanovených pravidelných časových intervaloch;

14. "štruktúrovaná automatická výmena" je systematické oznamovanie vopred určených informácií ďalšiemu členskému štátu bez predchádzajúceho požiadania vtedy, keď sú uvedené informácie dostupné;

15. "spontánna výmena" je nepravidelné oznamovanie ďalšiemu členskému štátu bez predchádzajúceho požiadania o informácie;

16. "osoba" je:

a) fyzická osoba;

b) právnická osoba alebo

c) pokiaľ to platná legislatíva tak ustanovuje, združenie osôb uznávaných ako osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať právne úkony, avšak chýba im právne postavenie právnickej osoby;

17. "poskytnúť prístup" je povoliť prístup k príslušnej elektronickej databáze a získavať údaje elektronickými prostriedkami;

18. "elektronickými prostriedkami" znamená používanie elektronického zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov a používanie káblov, rádiového prenosu, optických technológií a ostatných elektromagnetických prostriedkov;

19. "sieť CCN/CSI" je spoločná platforma založená na spoločnej komunikačnej sieti (CCN) a spoločnom systémovom rozhraní (CSI), ktoré vyvinulo spoločenstvo na zabezpečenie všetkých prenosov elektronickými prostriedkami medzi príslušnými orgánmi v oblasti ciel a daní.

Článok 3

1. Príslušné orgány uvedené v bode 1 článku 2 sú orgány, v ktorých mene sa toto nariadenie má uplatňovať či už priamo, alebo prostredníctvom poverenia.

2. Každý členský štát určí jediný ústredný kontaktný úrad, ktorý na základe poverenia ponesie najvyššiu zodpovednosť za kontakty s ostatnými členskými štátmi v oblasti administratívnej spolupráce. Informuje o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

3. Príslušný orgán jednotlivých členských štátov môže vymenovať kontaktné oddelenia. Ústredný kontaktný úrad je zodpovedný za aktualizované vedenie zoznamu uvedených oddelení a jeho sprístupňovanie ústredným kontaktným úradom ostatných príslušných členských štátov.

4. Príslušný orgán jednotlivých členských štátov môže navyše na základe ním stanovených podmienok menovať príslušných úradníkov, ktorí môžu bezprostredne vymieňať informácie na základe tohoto nariadenia. Pokiaľ tak urobí, môže rozsah takéhoto menovania ohraničiť. Ústredný kontaktný úrad je zodpovedný za aktualizované vedenie zoznamu uvedených úradníkov a jeho sprístupňovanie ústredným kontaktným úradom ostatných príslušných členských štátov.

5. Úradníci, ktorí si vymieňajú informácie na základe článku 11 a 13, sa v každom prípade považujú za príslušných úradníkov na tento účel v súlade s podmienkami stanovenými príslušnými orgánmi.

6. Pokiaľ kontaktné oddelenie alebo príslušný úradník posiela alebo prijíma žiadosť alebo odpoveď na žiadosť o pomoc, informuje ústredný kontaktný úrad svojho členského štátu na základe podmienok svojho členského štátu.

7. Pokiaľ kontaktné oddelenie alebo príslušný úradník prijíma žiadosť o pomoc, ktorá si vyžaduje kroky mimo jeho územnej alebo funkčnej právomoci, bezodkladne takúto žiadosť posunie ústrednému kontaktnému úradu svojho členského štátu a informuje o tom žiadajúci orgán. V takomto prípade lehota stanovená v článku 8 začína v deň po dni, kedy žiadosť o pomoc bola posunutá ústrednému kontaktnému úradu.

Článok 4

1. Povinnosť poskytovať pomoc ustanovená v tomto nariadení nepokrýva poskytovanie informácií alebo dokumentov získaných správnymi orgánmi uvedenými v článku 1 konajúcimi so schválením alebo na požiadanie súdneho orgánu.

2. Napriek tomu, pokiaľ príslušný orgán má v súlade s vnútroštátnym právom právomoci oznamovať informácie uvedené v odseku 1, tieto informácie sa môžu oznamovať ako súčasť administratívnej spolupráce ustanovenej v tomto nariadení. Akékoľvek takéto oznámenie musí mať predchádzajúce schválenie súdneho orgánu, ak potreba takéhoto schválenia vyplýva z vnútroštátneho práva.

KAPITOLA II

VÝMENA INFORMÁCIÍ NA POŽIADANIE

Oddiel 1

Žiadosť o informácie a o administratívne vyšetrovania

Článok 5

1. Na požiadanie žiadajúceho orgánu žiadaný orgán oznamuje informácie uvedené v článku 1, vrátane informácií týkajúcich sa jednotlivého prípadu alebo prípadov.

2. Na účely posúvania informácií uvedeného v odseku 1 žiadaný orgán zabezpečí vykonávanie akýchkoľvek administratívnych vyšetrovaní potrebných na získanie takýchto informácií.

3. Žiadosť uvedená v odseku 1 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o osobitné administratívne vyšetrovanie. Ak členský štát je toho názoru, že žiadne administratívne vyšetrovanie nie je potrebné, okamžite informuje žiadajúci orgán o svojich dôvodoch.

4. Aby bolo možné získať hľadané informácie alebo vykonávať požadované administratívne vyšetrovanie, žiadaný orgán alebo administratívny orgán, na ktorý sa žiadaný orgán odvoláva, postupuje akoby konal za seba alebo na požiadanie ďalšieho orgánu vo svojom vlastnom členskom štáte.

Článok 6

Žiadosti o informácie a o administratívne vyšetrovania podľa článku 5 sa, pokiaľ je to možné, posielajú s použitím štandardnej formy prijatej v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2.

Článok 7

1. Na žiadosť žiadajúceho orgánu mu žiadaný orgán oznamuje akékoľvek relevantné informácie, ktoré získava alebo má, rovnako ako aj výsledky administratívnych vyšetrovaní v podobe správ, vyhlásení a ostatných dokumentov alebo ich overených verných kópií alebo výpisov.

2. Originály dokumentov sa poskytujú iba vtedy, ak toto nie je v protiklade s platnými ustanoveniami v členskom štáte, v ktorom žiadaný orgán sídli.

Oddiel 2

Lehota pre poskytovanie informácií

Článok 8

Žiadaný orgán poskytuje informácie uvedené v článku 5 a 7 tak rýchlo, ako je to len možné, najneskôr tri mesiace po dni prijatia žiadosti.

Napriek tomu, pokiaľ žiadaný orgán už uvedenú informáciu má, sa časová lehota znižuje na maximálne jeden mesiac.

Článok 9

V určitých zvláštnych skupinách prípadov môžu byť medzi žiadaným a žiadajúcim orgánom dohodnuté iné časové lehoty, ako sú ustanovené v článku 8.

Článok 10

Pokiaľ žiadaný orgán nie je schopný odpovedať na žiadosť do konečného termínu, písomne okamžite informuje žiadajúci orgán o dôvodoch, prečo tak neurobil, pričom uvádza, kedy podľa neho bude pravdepodobne schopný odpovedať.

Oddiel 3

Prítomnosť v administratívnych úradoch a účasť na administratívnych vyšetrovaniach

Článok 11

1. Dohodou medzi žiadajúcim orgánom a žiadaným orgánom a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom, úradníci schválení žiadajúcim orgánom môžu byť s cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1 prítomní v úradoch, kde administratívne orgány členského štátu, v ktorom žiadaný orgán sídli, vykonávajú svoje úlohy. Pokiaľ sú žiadané informácie obsiahnuté v dokumentoch, ku ktorým úradníci žiadaného orgánu majú prístup, úradníci žiadajúceho orgánu dostanú kópie dokumentov obsahujúcich žiadané informácie.

2. Dohodou medzi žiadajúcim orgánom a žiadaným orgánom a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom, úradníci menovaní žiadajúcim orgánom môžu byť s cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1 prítomní pri administratívnych vyšetrovaniach. Administratívne vyšetrovania vykonávajú výlučne úradníci žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúceho orgánu nevykonávajú právomoci ohľadom kontroly zverené úradníkom žiadaného orgánu. Napriek tomu môžu mať prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu prostredníctvom svojho sprostredkovateľa a výlučne na účely prebiehajúceho administratívneho vyšetrovania.

3. Úradníci žiadajúceho orgánu prítomní v ďalšom členskom štáte v súlade s odsekom 1 a 2 musia byť vždy schopní predložiť písomné poverenie uvádzajúce ich totožnosť a ich úradnú funkciu.

Oddiel 4

Súčasne vykonávané kontroly

Článok 12

S cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1 môže dva alebo viac členských štátov súhlasiť so súčasným vykonávaním kontrol daňovej situácie jednej alebo viacerých zdaniteľných osôb na svojom vlastnom území, ktoré sú v spoločnom alebo doplňujúcom záujme, kedykoľvek by sa takéto kontroly ukázali účinnejšie ako kontroly vykonávané iba jedným členským štátom.

Článok 13

1. Členský štát nezávisle určuje zdaniteľné osoby, ktoré plánuje navrhnúť na súčasne vykonávanú kontrolu. Príslušný orgán uvedeného členského štátu oznámi príslušnému orgánu v ostatných príslušných členských štátoch prípady navrhované na súčasne vykonávané kontroly. Poskytnutím informácií, ktoré viedli k jeho rozhodnutiu, uvedie dôvody pre svoju voľbu do takej miery, pokiaľ je to len možné. Uvedie časové obdobie, počas ktorého by sa takéto kontroly mali vykonávať.

2. Príslušné členské štáty potom rozhodujú, či si želajú zúčastniť sa na súčasne vykonávaných kontrolách. Po obdržaní návrhu na súčasne vykonávanú kontrolu príslušný orgán členského štátu svoj súhlas potvrdí alebo oznámi svoje zdôvodnené odmietnutie zodpovedajúcemu orgánu.

3. Každý príslušný orgán príslušného členského štátu vymenuje zástupcu, ktorý nad kontrolou dohliada a koordinuje ju.

KAPITOLA III

ŽIADOSŤ O ADMINISTRATÍVNE OZNAMOVANIE

Článok 14

Žiadaný orgán na žiadosť žiadajúceho orgánu a v súlade s pravidlami regulujúcimi oznamovanie podobných nástrojov v členskom štáte, v ktorom sídli, oznamuje adresátovi všetky nástroje a rozhodnutia, ktoré vychádzajú od správnych orgánov a týkajú sa uplatňovania legislatívy v oblasti DPH na území členského štátu, v ktorom žiadajúci orgán sídli.

Článok 15

Žiadosti o oznamovanie spomínajúce predmet nástroja alebo rozhodnutia, ktorý sa má oznamovať, uvádzajú meno, adresu a akékoľvek iné relevantné informácie potrebné na určenie adresáta.

Článok 16

Žiadaný orgán okamžite informuje žiadajúci orgán o svojej odpovedi na žiadosť o oznámenie a oznamuje mu najmä deň oznámenia rozhodnutia alebo nástroja adresátovi.

KAPITOLA IV

VÝMENA INFORMÁCIÍ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ ŽIADOSTI

Článok 17

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly V a VI, príslušný orgán jednotlivých štátov posúva informácie uvedené v článku 1 prostredníctvom automatickej alebo štruktúrovanej automatickej výmeny príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného príslušného členského štátu v týchto prípadoch:

1. pokiaľ sa zdaňovanie považuje za uskutočňované v členskom štáte určenia a účinnosť kontrolného systému nevyhnutné závisí od informácií poskytovaných členským štátom pôvodu;

2. pokiaľ má členský štát dôvody na domnenie, že takéto porušenie legislatívy v oblasti DPH bolo spáchané alebo pravdepodobne bolo spáchané v inom členskom štáte;

3. pokiaľ existuje riziko daňovej straty v inom členskom štáte.

Článok 18

V súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2 sa určuje toto:

1. presné skupiny informácií, ktoré sa majú vymieňať;

2. častosť výmen;

3. praktické úpravy ohľadom výmeny informácií.

Každý členský štát určí, či sa zúčastní na výmene konkrétnej skupiny informácií, ako aj to, či tak bude robiť automatickým alebo štruktúrovaným automatickým spôsobom.

Článok 19

Príslušné orgány členských štátom si môžu v akomkoľvek prípade prostredníctvom spontánnej výmeny posúvať navzájom akékoľvek informácie uvedené v článku 1, o ktorých majú vedomosť.

Článok 20

Členské štáty prijmú potrebné administratívne a organizačné opatrenia na uľahčenie výmen ustanovených v tejto kapitole.

Článok 21

Od členského štátu nemožno na účely vykonávania ustanovení tejto kapitoly vyžadovať ukladanie nových povinností osobám s povinnosťou platenia DPH s cieľom zhromažďovania informácií ani im ukladať neprimerané administratívne záťaže.

KAPITOLA V

UCHOVÁVANIE A VÝMENA INFORMÁCIÍ, KTORÉ SA TÝKAJÚ TRANSAKCIÍ VO VNÚTRI SPOLOČENSTVA

Článok 22

1. Každý členský štát prevádzkuje elektronickú databázu, v ktorej uchováva a spracováva informácie, ktoré zhromažďuje v súlade s článkom 22 ods. 6 písm. b) vo verzii danej v článku 28h smernice 77/388/EHS.

Aby bolo možné používať uvedené informácie v postupoch ustanovených v tomto nariadení, informácie sa uchovávajú prinajmenšom počas piatich rokov od skončenia kalendárneho roku, v ktorom sa má poskytnúť prístup k informáciám.

2. Členské štáty zabezpečia, aby ich databázy boli aktuálne, úplné a presné.

Kritériá sa vymedzujú v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2, ktorými sa určuje, ktoré zmeny nie sú relevantné, nevyhnutné alebo užitočné, a preto ich netreba vykonať.

Článok 23

Na základe údajov uchovávaných v súlade s článkom 22 príslušnému orgánu členského štátu automaticky a bez meškania oznámi iný členský štát tieto informácie, ku ktorým takisto môže mať bezprostredný prístup:

1. identifikačné čísla DPH vydávané členským štátom prijímajúcim informácie;

2. celkovú hodnotu dodávok tovarov vo vnútri spoločenstva osobám majúcim identifikačné číslo DPH prostredníctvom všetkých subjektov s identifikačným číslom na účely DPH v členskom štáte poskytujúcom informácie.

Hodnoty uvedené v bode 2 sa vyjadrujú v mene členského štátu poskytujúceho informácie a vzťahujú sa na kalendárne štvrťroky.

Článok 24

Na základe údajov uchovávaných v súlade s článkom 22 a výlučne kvôli tomu, aby sa zabránilo porušovaniu legislatívy v oblasti DPH, príslušný orgán členského štátu, kedykoľvek to považuje za potrebné na kontrolu nadobúdania tovarov vo vnútri spoločenstva, získa bezprostredne a bez meškania akékoľvek z týchto informácií alebo má k nim bezprostredný prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov:

1. identifikačné číslo DPH osôb, ktoré vykonávali dodávky uvedené v bode 2 článku 23, a

2. celkovú hodnotu takýchto dodávok od každej takejto osoby každej osobe majúcej identifikačné číslo DPH uvedené v bode 1 článku 23.

Hodnoty uvedené v bode 2 sa vyjadrujú v mene členského štátu poskytujúceho informácie a vzťahujú sa na kalendárne štvrťroky.

Článok 25

1. Pokiaľ príslušný orgán členského štátu je povinný poskytovať prístup k informáciám na základe článku 23 a 24, robí tak čo najskôr, ako je to možné, pričom najneskoršie do troch mesiacov od skončenia kalendárneho štvrťroka, na ktorý sa informácie vzťahujú.

2. Bez ohľadu na odsek 1, pokiaľ sa informácia pridáva do databázy za okolností ustanovených v článku 22, prístup k takýmto dodatočným informáciám sa poskytuje tak rýchlo, ako je to len možné, pričom však najneskoršie do troch mesiacov od skončenia štvrťroka, v ktorom boli zhromaždené.

3. Podmienky, na základe ktorých sa môže poskytovať prístup k opraveným informáciám, sa stanovujú v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2.

Článok 26

Pokiaľ na účely článkov 22 až 25 príslušné orgány členských štátov uchovávajú informácie v elektronických databázach a vymieňajú si takého informácie elektronickými prostriedkami, prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s článkom 41.

Článok 27

1. Každý členský štát prevádzkuje elektronickú databázu obsahujúcu register osôb, ktorým boli v uvedenom členskom štáte vydané identifikačné čísla DPH.

2. Príslušný orgán členského štátu môže kedykoľvek získať bezprostredne alebo mu môže byť oznámené na základe údajov uchovávaných v súlade s článkom 22 potvrdenie o platnosti identifikačného čísla DPH, na základe ktorého niektorá osoba vykonávala alebo prijímala dodávku tovarov alebo služieb vo vnútri spoločenstva.

Na základe osobitnej žiadosti môže žiadaný orgán taktiež oznámiť dátum vydania a prípadne dátum uplynutia platnosti identifikačného čísla DPH.

3. Na požiadanie príslušný orgán takisto bez meškania poskytne meno a adresu osoby, ktorej bolo číslo vydané, za podmienky, že takéto informácie žiadajúci orgán neuchováva s cieľom možného použitia v budúcnosti.

4. Príslušné orgány jednotlivých členských štátov zabezpečia, aby osoby zúčastnené na dodávke tovarov a služieb vo vnútri spoločenstva a počas obdobia ustanoveného v článku 4 smernice 2002/38/ES, osoby dodávajúce služby uvedené v poslednej zarážke článku 9 ods. 2 písm. e) smernice 77/388/EHS mali možnosť získavať informácie o platnosti identifikačného čísla DPH akejkoľvek určenej osoby.

Počas obdobia ustanoveného v článku 4 smernice 2002/38/ES poskytujú členské štáty najmä také potvrdenie elektronickými prostriedkami v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2.

5. Pokiaľ na účely odsekov 1 až 4 príslušné orgány členských štátov uchovávajú informácie v elektronických databázach a vymieňajú si takého informácie elektronickými prostriedkami, prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s článkom 41.

KAPITOLA VI

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZVLÁŠTNEHO REŽIMU V ČLÁNKU 26C SMERNICE 77/388/EHS

Článok 28

Tieto ustanovenia sa uplatňujú vzhľadom na zvláštny režim ustanovený v článku 26c smernice 77/388/EHS. Vymedzenia obsiahnuté v bode A uvedeného článku sa tiež uplatňujú na účely tejto kapitoly.

Článok 29

1. Informácie od nesídliacej zdaniteľnej osoby členskému štátu identifikácie pri začínaní činností stanovených v druhom pododseku článku 26c časť B bod 2 smernice 77/388/EHS sa majú predkladať elektronickým spôsobom. Technické údaje, vrátane jednotnej elektronickej správy, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 2.

2. Členský štát identifikácie odovzdá tieto informácie elektronickými prostriedkami príslušným orgánom iných členských štátov do 10 dní od skončenia mesiaca, počas ktorého boli prijaté informácie od nesídliacej zdaniteľnej osoby. Tým istým spôsobom sú príslušné orgány ostatných členských štátov informované o pridelenom identifikačnom čísle. Technické údaje, vrátane jednotnej elektronickej správy, ktorou sa tieto informácie majú odovzdávať, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 2.

3. Členský štát identifikácie bez meškania informuje elektronickými prostriedkami príslušné orgány ostatných členských štátov, ak nesídliaca zdaniteľná osoba bola vylúčená z identifikačného registra.

Článok 30

Daňové priznanie s údajmi stanovenými v druhom pododseku článku 26c časť B bod 5 smernice 77/388/EHS sa má predkladať elektronickým spôsobom. Technické údaje, vrátane jednotnej elektronickej správy, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 2.

Členský štát identifikácie odovzdá tieto informácie elektronickými prostriedkami príslušnému orgánu iných členských štátov najneskôr do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie prijaté. Členské štáty, ktoré požadovali, aby sa daňové priznanie vypracovalo v inej národnej mene, ako je euro, premenia čiastky na euro s použitím výmenného kurzu platného pre posledný deň vykazovaného obdobia. Výmena sa vykoná po zverejnení výmenných kurzov pre uvedený deň Európskou centrálnou bankou, alebo ak v tento deň zverejňované neboli, podľa kurzov nasledujúceho dňa zverejňovania. Technické údaje, ktorými sa tieto informácie majú odovzdávať, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 2.

Členský štát identifikácie odovzdáva elektronickými prostriedkami členskému štátu spotreby informácie potrebné na spojenie každej platby s príslušným štvrťročným daňovým priznaním.

Článok 31

Ustanovenia článku 22 sa uplatňujú tiež na informácie zhromaždené členským štátom identifikácie v súlade s článkami 26c časť B ods. 2 a 5 smernice 77/388/EHS.

Článok 32

Členský štát identifikácie zabezpečí, aby sa čiastka, ktorú nesídliaca zdaniteľná osoba zaplatila, previedla na bankový účet denominovaný v euro, ktorý bol určený členským štátom spotreby, ktorému je platba dlžná. Členské štáty, ktoré požadovali platby v inej medzinárodnej mene, ako je euro, premenia čiastky na euro s použitím výmenného kurzu platného pre posledný deň vykazovaného obdobia. Výmena sa vykoná po zverejnení výmenných kurzov pre uvedený deň Európskou centrálnou bankou, alebo ak v tento deň zverejňované neboli, podľa kurzov nasledujúceho dňa zverejňovania. Prevod sa uskutoční najneskôr 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Ak nesídliaca zdaniteľná osoba celkovú dlžnú daň nezaplatí, členský štát identifikácie zabezpečí, aby sa platba previedla členským štátom spotreby v pomere k dani dlžnej v jednotlivých členských štátoch. Členský štát identifikácie o tomto informuje elektronickými prostriedkami príslušné orgány členských štátov spotreby.

Článok 33

Členské štáty elektronickými prostriedkami oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov príslušné čísla bankových účtov na prijímanie platieb podľa článku 32.

Členské štáty bez meškania oznámia elektronickými prostriedkami príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii zmeny v štandardnej daňovej sadzbe.

Článok 34

Články 28 až 33 sa uplatňujú počas obdobia ustanoveného v článku 4 smernice 2002/38/ES.

KAPITOLA VII

VZŤAHY S KOMISIOU

Článok 35

1. Členské štáty a Komisia preskúmajú a zhodnotia, ako fungujú úpravy pre administratívnu spoluprácu ustanovené v tomto nariadení. Komisia zhromaždí skúsenosti členských štátov s cieľom zlepšenia fungovania uvedených úprav.

2. Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek dostupné informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia.

3. Zoznam štatistických údajov potrebných na zhodnotenie tohto nariadenia sa určí v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2. Členské štáty oznámia tieto údaje Komisii, pokiaľ sú tieto dostupné, a oznámenie nezahrňuje administratívne záťaže, ktoré by boli bezdôvodné.

4. S cieľom zhodnotenia účinnosti tohto systému administratívnej spolupráce v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daniam môžu členské štáty Komisii oznamovať akékoľvek iné informácie uvedené v článku 1.

5. Komisia posúva informácie uvedené v odseku 2, 3 a 4 ostatným príslušným členským štátom.

KAPITOLA VII

VZŤAHY S TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 36

1. Pokiaľ príslušný orgán členského štátu prijíma informácie od tretej krajiny, uvedený orgán môže tieto informácie posúvať príslušným orgánom členských štátov, ktoré by na nich mohli byť zainteresované, a za každých okolností všetkým tým, ktoré o ne žiadajú, pokiaľ to dovoľujú dojednania o pomoci s uvedenou konkrétnou treťou krajinou.

2. Za podmienky, že príslušná tretia krajina sa zaviazala poskytovať pomoc požadovanú na zhromažďovanie dôkazov o podvodnej povahe transakcií, ktoré sa javia ako protichodné s legislatívou v oblasti DPH, tejto tretej krajine sa môžu oznamovať informácie získané na základe tohto nariadenia so súhlasom príslušných orgánov, ktoré informácie poskytli, v súlade s ich domácimi ustanoveniami uplatňovanými na oznamovanie osobných údajov tretím krajinám.

KAPITOLA IX

PODMIENKY REGULUJÚCE VÝMENU INFORMÁCIÍ

Článok 37

Informácie oznamované podľa tohoto nariadenia sa, pokiaľ je to možné, poskytujú elektronickými prostriedkami na základe úprav, ktoré sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2.

Článok 38

Žiadosti o pomoc, vrátane žiadostí o oznamovanie a pripojených dokumentov, sa môžu vypracovať v akomkoľvek jazyku dohodnutom medzi žiadaným a žiadajúcim orgánom. Uvedené žiadosti sú doprevádzané prekladom do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom žiadaný orgán sídli, iba vo zvláštnych prípadoch, keď žiadaný orgán poskytne zdôvodnenie žiadosti o takýto preklad.

Článok 39

Na obdobie ustanovené v článku 4 smernice 2002/38/ES Komisia a členské štáty zabezpečia, aby takéto jestvujúce alebo nové systémy na oznamovanie a výmenu informácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie výmen informácií popísaných v článku 29 a 30, boli funkčné. Komisia bude zodpovedná za akýkoľvek vývoj spoločnej komunikačnej siete/spoločného systémového rozhrania (CCN/CSI), ktoré je potrebné na umožnenie výmeny týchto informácií medzi členskými štátmi. Členské štáty budú zodpovedné za akýkoľvek vývoj svojich systémov potrebných na umožnenie výmeny informácií s použitím CCN/CSI.

Členské štáty sa vzdajú akýchkoľvek nárokov na refundáciu nákladov vzniknutých pri uplatňovaní tohto nariadenia, okrem, prípadne, poplatkov zaplatených odborníkom.

Článok 40

1. Žiadaný orgán jedného členského štátu poskytne žiadajúcemu orgánu v ďalšom členskom štáte informácie uvedené v článku 1 za podmienky, že:

a) množstvo a povaha žiadostí o informácie podaných žiadajúcim orgánom v rámci konkrétneho obdobia nespôsobuje uvedenému žiadanému orgánu neprimeranú administratívnu záťaž;

b) uvedený žiadajúci orgán vyčerpal svoje zvyčajné zdroje informácií, ktoré mohol používať za daných okolností na získavanie žiadaných informácií bez toho, aby podnikal riziko ohrozenia dosiahnutia želaného cieľa.

2. Toto nariadenie neukladá žiadny záväzok vykonávať vyšetrovania alebo poskytovať informácie, ak zákony alebo administratívna prax členského štátu, ktorý by musel dodávať informácie, nedovoľujú danému členskému štátu vykonávať uvedené vyšetrovania alebo zbierať alebo používať uvedené informácie na vlastné účely.

3. Príslušný orgán členského štátu môže odmietnuť poskytovať informácie, pokiaľ príslušný členský štát nie je z právnych dôvodov schopný podobné informácie poskytovať. Komisia je informovaná o dôvodoch odmietnutia žiadaným členským štátom.

4. Poskytovanie informácií sa môže odmietnuť, pokiaľ by viedlo k zverejňovaniu obchodného, priemyselného alebo profesionálneho tajomstva alebo obchodného postupu či informácií, ktorých zverejnenie by bolo v protiklade s verejným poriadkom.

5. Žiadaný orgán informuje žiadajúci orgán o dôvodoch pre odmietnutie žiadosti o pomoc.

6. Minimálna čiastka potrebná na podanie žiadosti o pomoc sa môže prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2.

Článok 41

1. Na informácie oznamované akýmkoľvek spôsobom podľa tohto nariadenia sa vzťahuje povinnosť dodržiavania úradného tajomstva a požívajú ochranu vzťahujúcu sa na takéto informácie tak na základe vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý ich prijal, ako aj príslušných ustanovení uplatňovaných na orgány spoločenstva.

Takéto informácie sa môžu používať na účely stanovovania hodnotiacej bázy alebo zhromažďovania alebo administratívnej kontroly daní na účely stanovovania hodnotiacej bázy.

Informácie sa tiež môžu používať na určovanie ostatných poplatkov, ciel a daní, na ktoré sa vzťahuje článok 2 smernice Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení [10].

Navyše sa môže používať v spojitosti so súdnymi konaniami, ktoré môžu zahrňovať pokuty uložené v dôsledku porušení daňového práva bez toho, aby boli dotknuté všeobecné predpisy a právne ustanovenia regulujúce práva žalovaných strán a svedkov v takýchto konaniach.

2. Osoby, ktoré sú náležite akreditované Bezpečnostným akreditačným orgánom Európskej Komisie, môžu mať prístup k týmto informáciám iba potiaľ, pokiaľ je to potrebné na starostlivosť, údržbu a vývoj siete CCN/CSI.

3. Bez ohľadu na odsek 1 povolí príslušný orgán členského štátu poskytujúci informácie ich využívanie v členskom štáte žiadajúceho orgánu na iné účely, ak na základe legislatívy členského štátu žiadaného orgánu možno informácie na podobné účely používať.

4. Pokiaľ žiadajúci orgán usúdi, že informácie, ktoré prijal od žiadaného orgánu, môžu byť užitočné pre príslušný orgán tretieho členského štátu, môže ich uvedenému príslušnému orgánu tretieho členského štátu odovzdať. Žiadaný orgán o tom dopredu informuje. Žiadaný orgán môže požadovať, aby odovzdanie informácií tretej strane podliehalo jeho predchádzajúcemu súhlasu.

5. Členské štáty na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia obmedzia rozsah povinností a práv ustanovených v článku 10, článku 11 ods. 1, článku 12 a 21 smernice 95/46/ES v rozsahu požadovanom na zabezpečenie záujmov uvedených v článku 13 písm. e) uvedenej smernice.

Článok 42

Správy, vyhlásenia a akékoľvek iné dokumenty alebo ich overené verné kópie alebo výpisy získané pracovníkmi žiadaného orgánu a oznámené žiadajúcemu orgánu na základe pomoci ustanovenej týmto nariadením sa môžu používať ako dôkaz zo strany príslušných orgánov členského štátu žiadajúceho orgánu na tom istom základe, ako podobné dokumenty poskytované ďalším orgánom uvedenej krajiny.

Článok 43

1. Na účely uplatňovania tohto nariadenia členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na:

a) zabezpečenie účinnej vnútornej koordinácie medzi príslušnými orgánmi uvedenými v článku 3;

b) nadviazanie bezprostrednej spolupráce medzi orgánmi schválenými na účely takejto koordinácie;

c) zabezpečenie hladkého fungovania úprav ohľadom výmeny informácií ustanovených v tomto nariadení.

2. Komisia čo najrýchlejšie oznamuje jednotlivým členským štátom akékoľvek informácie, ktoré dostáva a ktoré je schopná poskytnúť.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 44

1. Komisii pomáha Stály výbor pre administratívnu spoluprácu (ďalej len výbor).

2. Pri uvádzaní odkazov na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijíma svoj vlastný procesný poriadok.

Článok 45

1. Každé tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia podáva Komisia správu o uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu parlamentu a Rade.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie všetkých ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 46

1. Ustanovenia tohto nariadenia sa nijako nedotýkajú plnenia akýchkoľvek širších povinností ohľadom vzájomnej pomoci vyplývajúcej z právnych aktov, vrátane dvojstranných alebo viacstranných dohôd.

2. Pokiaľ členské štáty uzatvárajú dvojstranné dojednania v záležitostiach týkajúcich sa tohto nariadenia s iným cieľom, ako je riešenie jednotlivých prípadov, bez omeškania informujú Komisiu. Komisia zase informuje ostatné členské štáty.

Článok 47

Nariadenie (EHS) č. 218/92 sa týmto zrušuje.

Odkazy vykonané na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 48

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 7. októbra 2003

Za Radu

predseda

G. Tremonti

[1] Ú. v. ES C 270 E, 25.9.2001, s. 87.

[2] Ú. v. ES C 284 E, 21.11.2002, s. 121 a 191.

[3] Ú. v. ES C 80, 3.4.2002, s. 76.

[4] Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/92/ES (Ú. v. ES L 331, 7.12.2002, s. 27).

[5] Ú. v. ES L 24, 1.2.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením č. 792/2002 (Ú. v. ES L 128, 15.5.2002, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[7] Ú. v. ES C 281, 23.11.1995, s. 31.

[8] Ú. v. ES C 184, 17.7.1999, s. 23.

[9] Ú. v. ES C 128, 15.5.2002, s. 41.

[10] Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/44/ES (Ú. v. ES L 175, 28.6.2001, s. 17).

--------------------------------------------------