32003R1745Úradný vestník L 250 , 02/10/2003 S. 0010 - 0016


Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003

z 12. septembra 2003

o povinných minimálnych rezervách

(ECB/2003/9)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY:

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len "štatút"), a najmä na jeho článok 191,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou, [1] zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 134/2002 [2],

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie [3],

keďže:

(1) nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2818/98 z 1. decembra 1998 o povinných minimálnych rezervách (ECB/1998/15) [4] bolo podstatne zmenené a doplnené pri dvoch príležitostiach; po prvé, osobitné konania o zlúčení alebo splynutí a rozdelení úverových inštitúcií sa zaviedli nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 1921/2000 z 31. augusta 2000 (ECB/2000/8) [5], aby sa objasnili povinnosti týchto inštitúcií vzhľadom na povinné minimálne rezervy; po druhé, z dôvodu efektívnosti boli iné ustanovenia zmenené a doplnené nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 690/2002 z 18. apríla 2002 (ECB/2002/3) [6], aby sa objasnilo, že inštitúcie elektronických peňazí budú podliehať požiadavkám na povinné minimálne rezervy; aby sa ustanovilo všeobecné pravidlo, podľa ktorého budú úverové inštitúcie automaticky vyňaté z požiadaviek na povinné minimálne rezervy počas celého udržiavacieho obdobia, v rámci ktorého prestanú existovať; a aby sa objasnila povinnosť zahrnúť do základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv záväzky inštitúcie voči pobočke toho istého subjektu alebo voči ústrediu alebo sídlu toho istého subjektu, ktoré sa nachádzajú mimo územia zúčastnených členských štátov; keďže nariadenie (ES) č. 2818/98 (ECB/1998/15) sa v súčasnosti opätovne mení a dopĺňa, z dôvodu zrozumiteľnosti a racionalizácie je žiaduce, aby príslušné ustanovenia boli preformulované ich zlúčením do jedného textu;

(2) v článku 19.1 štatútu sa uvádza, že v prípade, ak Európska centrálna banka (ďalej len "ECB") vyžaduje od úverových inštitúcií usadeným v zúčastnených členských štátoch, aby udržiavali povinné minimálne rezervy, tieto sa majú viesť na účtoch v ECB alebo v zúčastnených národných centrálnych bankách (ďalej len "zúčastnené národné centrálne banky"). Považuje sa za primerané, že takéto rezervy by sa mali viesť oddelene na účtoch v zúčastnených národných centrálnych bankách;

(3) na dosiahnutie efektívnosti vyžaduje nástroj povinných minimálnych rezerv aj spresnenie výpočtu a udržiavania povinných minimálnych rezerv a pravidlá vykazovania a overovania;

(4) na vylúčenie medzibankových záväzkov zo základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv by štandardný odpočet, ktorý sa má uplatňovať na záväzky so splatnosťou do dvoch rokov v rámci kategórie dlhových cenných papierov, mal vychádzať z pomeru na makroúrovni, ktorý platí v eurozóne medzi i) stavom príslušných nástrojov vydaných úverovými inštitúciami a udržiavaných inými úverovými inštitúciami, ECB a zúčastnenými národnými centrálnymi bankami a ii) celkovou výškou zostatku takýchto nástrojov vydaných úverovými inštitúciami;

(5) harmonogram udržiavacieho obdobia bude spravidla zladený s harmonogramom zasadnutí Rady guvernérov ECB, ktorých predmetom má byť mesačné hodnotenie smerovania menovej politiky;

(6) osobitné postupy oznamovania a uznania povinných minimálnych rezerv sú potrebné na to, aby si inštitúcie s ohľadom na povinné minimálne rezervy boli včas vedomé svojich záväzkov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

- "zúčastnený členský štát" je členský štát EÚ, ktorý prijal euro v súlade so zmluvou,

- "zúčastnená národná centrálna banka" (ďalej len "zúčastnená NCB") je národná centrálna banka zúčastneného členského štátu,

- "Eurosystém" znamená ECB a zúčastnené NCB,

- "inštitúcia" je subjekt v zúčastnenom členskom štáte, od ktorej môže ECB na základe podmienok podľa článku 19.1 štatútu vyžadovať, aby udržiaval povinné minimálne rezervy,

- "účet rezerv" je účet inštitúcie v zúčastnenej NCB, ktorého zostatok na konci dňa je rozhodujúci pre určenie súladu s požiadavkami na povinné minimálne rezervy inštitúcie,

- "požiadavka na povinné minimálne rezervy" je požiadavka na inštitúcie, aby viedli povinné minimálne rezervy na účtoch rezerv v zúčastnených NCB,

- "sadzba povinných minimálnych rezerv" je percentuálny podiel, ktorý je vymedzený v článku 4 pre každú položku základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv,

- "udržiavacie obdobie" je obdobie, za ktoré sa vypočítava súlad s požiadavkami na povinné minimálne rezervy a počas ktorého sa takéto povinné minimálne rezervy musia viesť na účtoch rezerv;

- "zostatok na konci dňa" je zostatok v čase, keď sa uzavreli všetky platobné aktivity a účtovné záznamy, ktoré súvisia s možným prístupom k trvalým facilitám Eurosystému;

- "pracovný deň NCB" je každý deň, počas ktorého je daná zúčastnená NCB otvorená na účely uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému;

- "rezident" je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má bydlisko alebo sídlo na území niektorého zo zúčastnených členských štátov v zmysle článku 1 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou [7],

- "reorganizačné opatrenia" sú opatrenia, ktorými sa zamýšľa zachovať alebo obnoviť finančná situácia inštitúcie, ktoré by mohli ovplyvniť existujúce práva tretích osôb, vrátane opatrení, ktoré môžu viesť k možnému zastaveniu platieb, zastaveniu vykonávacích opatrení alebo ku zníženiu pohľadávok;

- "likvidačné konanie" je spoločné konanie, ktoré sa týka inštitúcie a nevyhnutne vyžaduje účasť súdnych orgánov alebo iných príslušných orgánov zúčastneného členského štátu s cieľom realizovať aktíva pod dohľadom týchto orgánov vrátane prípadu, keď sa konanie ukončí vyrovnaním alebo iným obdobným opatrením;

- "zlúčenie alebo splynutie" je operácia, pri ktorej jedna inštitúcia alebo viaceré inštitúcie ("zlučované alebo splývajúce inštitúcie"), ktoré sa zrušujú bez likvidácie, prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na inú úverovú inštitúciu ("nadobúdajúca inštitúcia"), ktorá môže byť novozaloženou úverovou inštitúciou;

- "rozdelenie" je operácia, pri ktorej jedna inštitúcia alebo viaceré inštitúcie ("rozdeľované inštitúcie"), ktoré sa zrušujú bez likvidácie, prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na viac ako jednu inštitúciu ("prijímajúca inštitúcia"), ktorá môže byť novozaloženou úverovou inštitúciou.

Článok 2

Inštitúcie podliehajúce požiadavkám na povinné minimálne rezervy

1. Požiadavkám na povinné minimálne rezervy podliehajú tieto kategórie inštitúcií:

a) úverové inštitúcie, ako sú vymedzené v prvom pododseku článku 1 ods. 1 smernice 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činnosti úverových inštitúcií [8], iné ako zúčastnené NCB;

b) v článku 1 ods. 3 smernice 2000/12/ES vymedzené pobočky úverových inštitúcií, ako sú vymedzené v prvom pododseku článku 1 ods. 1 tejto smernice, iné ako zúčastnené NCB; tieto zahŕňajú aj pobočky úverových inštitúcií, ktoré nemajú svoje sídlo ani svoje ústredie v zúčastnenom členskom štáte.

Pobočky úverových inštitúcií usadené v zúčastnených členských štátoch, ktoré sa nachádzajú mimo zúčastnených členských štátov, nepodliehajú požiadavkám na povinné minimálne rezervy.

2. Bez toho, aby bola povinná podať žiadosť, inštitúcia sa vyjme z požiadaviek na povinné minimálne rezervy od začiatku udržiavacieho obdobia, v ktorom sa jej povolenie odníme alebo sa ho vzdá, alebo v ktorom súdny orgán alebo iný príslušný orgán zúčastneného členského štátu prijme rozhodnutie podať návrh na začatie likvidačného konania inštitúcie.

ECB môže na nediskriminačnom základe vyňať tieto inštitúcie z požiadaviek na povinné minimálne rezervy:

a) inštitúcie podliehajúce reorganizačným opatreniam;

b) inštitúcie, pri ktorých by sa uložením požiadaviek na povinné minimálne rezervy týmto inštitúciám nedosiahol účel systému povinných minimálnych rezerv ECB. ECB zohľadňuje pri rozhodovaní o takejto výnimke jedno z týchto kritérií alebo viaceré z nich:

i) inštitúcia plní funkcie na osobitné účely;

ii) inštitúcia nevykonáva aktívnu bankovú činnosť v rámci hospodárskej súťaže s inými úverovými inštitúciami;

iii) inštitúcia určila všetky svoje vklady na regionálnu alebo medzinárodnú rozvojovú pomoc.

3. ECB uverejňuje zoznam inštitúcií, ktoré podliehajú požiadavkám na povinné minimálne rezervy. ECB takisto uverejňuje zoznam inštitúcií, ktoré sú vyňaté z jej požiadaviek na povinné minimálne rezervy z iných dôvodov ako z toho dôvodu, že sa v nich uskutočnujú reorganizačné opatrenia. Inštitúcie sa môžu spoliehať na tieto zoznamy pri rozhodovaní o tom, či majú záväzky voči inej inštitúcii, ktorá sama podlieha požiadavkám na povinné minimálne rezervy. Tieto zoznamy nerozhodujú o tom, či inštitúcie podliehajú požiadavkám na povinné minimálne rezervy v súlade s týmto článkom 2.

Článok 3

Základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv

1. Základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv inštitúcie sa skladá z týchto záväzkov (ako sú vymedzené v rámci vykazovania ECB na účely menovej a bankovej štatistiky v nariadení Európskej centrálnej banky (ES) č. 2423/2001 z 22. novembra 2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (ECB/2001/13) [9]), ktoré vyplývajú z prijatia finančných prostriedkov:

a) vklady;

b) vydané dlhové cenné papiere.

Ak má inštitúcia záväzky voči pobočke toho istého subjektu alebo voči ústrediu alebo sídlu toho istého subjektu, ktoré sa nachádzajú mimo zúčastnených členských štátov; zahŕňajú sa takéto záväzky inštitúcie do základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv.

2. Zo základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv sú vylúčené tieto záväzky:

a) záväzky voči akejkoľvek inej inštitúcii, ktorá sa neuvádza na zozname ako vyňatá zo systému povinných minimálnych rezerv ECB podľa článku 2 ods. 3; a

b) záväzky voči ECB alebo voči zúčastnenej NCB.

Pri uplatňovaní tohto ustanovenia inštitúcia poskytuje príslušnej zúčastnenej NCB dôkazy o aktuálnej výške svojich záväzkov voči akejkoľvek inej inštitúcii, ktorá sa neuvádza na zozname ako vyňatá zo systému povinných minimálnych rezerv ECB, a o záväzkoch voči ECB alebo voči zúčastnenej NCB, aby boli tieto vyňaté zo základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv. Ak takýto dôkaz nemožno predložiť pri vydaných dlhových cenných papieroch s dohodnutou splatnosťou do dvoch rokov, inštitúcia môže uplatniť štandardný odpočet nevyrovnanej sumy svojich dlhových cenných papierov, ktoré sú vydané s dohodnutou splatnosťou do dvoch rokov zo základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv. ECB uverejní výšku štandardného odpočtu rovnakým spôsobom, ako sa uverejňuje zoznam uvedený v článku 2 ods. 3

3. Inštitúcia vypočíta základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv s ohľadom na príslušné udržiavacie obdobie na základe údajov týkajúcich sa mesiaca, ktorý je dva mesiace pred mesiacom, v ktorom sa začína udržiavacie obdobie. Inštitúcia vykazuje základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv príslušnej zúčastnenej NCB, ako sa vyžaduje v rámci vykazovania ECB na účely menovej a bankovej štatistiky, ktoré je ustanovené v nariadení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13).

4. Na základe údajov na konci štvrťroka, ktoré sa vykazujú v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) 2423/2001 (ECB/2001/13), základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv tých inštitúcií, ktorým bola udelená výnimka ustanovená v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) 2423/2001 (ECB/2001/13), sa vypočíta na tri po sebe nasledujúce udržiavacie obdobia začínajúc udržiavacím obdobím v treťom mesiaci po skončení štvrťroka. Tieto inštitúcie oznamujú svoje povinné minimálne rezervy v súlade s článkom 5.

Článok 4

Sadzby povinných minimálnych rezerv

1. Sadzba povinných minimálnych rezerv vo výške 0 % sa uplatňuje na tieto kategórie záväzkov (ako je vymedzené v rámci vykazovania ECB na účely menovej a bankovej štatistiky v nariadení (ES) 2423/2001 (ECB/2001/13)):

a) vklady s dohodnutou splatnosťou dlhšou ako dva roky;

b) vklady s výpovednou lehotou dlhšou ako dva roky;

c) repo obchody;

d) dlhové cenné papiere vydané s dohodnutou splatnosťou dlhšou ako dva roky.

2. Sadzba povinných minimálnych rezerv vo výške 2,0 % sa uplatňuje na všetky ostatné záväzky, ktoré sú zahrnuté do základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv.

Článok 5

Výpočet a oznámenie povinných minimálnych rezerv

1. Výška povinných minimálnych rezerv, ktoré má každá inštitúcia udržiavať s ohľadom na príslušné udržiavacie obdobie, sa vypočítava uplatňovaním sadzieb povinných minimálnych rezerv na každú príslušnú položku základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv na toto obdobie podľa článku 4. Povinné minimálne rezervy, ktoré zisťujú príslušná zúčastnená NCB a inštitúcia v súlade s postupom uvedeným v tomto článku, tvoria základ na i) úročenie povinných minimálnych rezerv, a ii) ohodnotenie, či inštitúcia plní povinnosť udržiavať požadovanú výšku povinných minimálnych rezerv.

2. S výhradou ustanovení článkov 11 a 13 sa každej inštitúcii poskytuje odpočítateľná položka vo výške 100000 eúr, ktorú možno odpočítať z celkovej výšky povinných minimálnych rezerv.

3. Každá zúčastnená NCB určí postupy na oznamovanie individuálnych povinných minimálnych rezerv inštitúcií v súlade s týmito zásadami. Podnet na výpočet povinných minimálnych rezerv inštitúcie na príslušné udržiavacie obdobie na základe štatistických informácií a základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv, ktoré sa vykazujú v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) 2423/2001 (ECB/2001/13) prevezme buď príslušná zúčastnená NCB alebo inštitúcia. Strana, ktorá uskutočňuje výpočet, oznámi druhej strane vypočítané povinné minimálne rezervy najneskôr tri pracovné dni ECB pred začiatkom udržiavacieho obdobia. Príslušná zúčastnená NCB môže určiť aj skorší deň ako lehotu na oznámenie povinných minimálnych rezerv. Príslušná zúčastnená NCB môže inštitúcii takisto určiť dodatočnú lehotu na oznámenie opráv základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv a opráv oznámených povinných minimálnych rezerv. Ak inštitúcia zneužije možnosť opraviť základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv a povinné minimálne rezervy, ktorú jej zúčastnená NCB ponúkla, NCB môže tejto inštitúcii odňať povolenie predkladať opravy. Strana, ktorá prijala oznámenie, uzná vypočítané povinné minimálne rezervy najneskôr v ten pracovný deň NCB, ktorý predchádza začiatku udržiavacieho obdobia. Ak strana, ktorá prijala oznámenie, neodpovie na oznámenie do konca pracovného dňa NCB, ktorý predchádza začiatku udržiavacieho obdobia, predpokladá sa, že uznala výšku povinných minimálnych rezerv inštitúcie na príslušné udržiavacie obdobie. Povinné minimálne rezervy inštitúcie za príslušné udržiavacie obdobie sa nemôžu opravovať, ak bola ich výška uznaná.

4. Na vykonávanie postupov, ktoré sú uvedené v tomto článku zúčastnené NCB uverejňujú harmonogramy s nadchádzajúcimi lehotami na oznamovanie a uznanie údajov, ktoré sa týkajú povinných minimálnych rezerv.

5. Keď inštitúcia nevykáže príslušné štatistické informácie podľa článku 5 nariadenia (ES) 2423/2001 (ECB/2001/13), zúčastnená NCB informuje dotknutú inštitúciu o výške jej povinných minimálnych rezerv, ktorá má byť oznámená alebo uznaná v súlade s postupom uvedeným v tomto článku, na príslušné udržiavacie obdobie(-ia), a ktorá bola odhadnutá na základe predchádzajúcich informácií vykázaných inštitúciou a na základe ďalších relevantných informácií. článok 6 nariadenia (ES) č. 2531/98 a právomoc ECB ukladať sankcie pri porušovaní požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie nie sú týmto dotknuté.

Článok 6

Udržiavanie povinných minimálnych rezerv

1. Inštitúcia vedie svoje povinné minimálne rezervy na jednom účte alebo na viacerých účtoch rezerv v národnej centrálnej banke v každom zúčastnenom členskom štáte, v ktorom má organizačnú zložku, v pomere k jej základni pre výpočet povinných minimálnych rezerv v danom zúčastnenom členskom štáte. Účty rezerv sa vedú v eurách. Zúčtovacie účty inštitúcií v zúčastnených NCB sa môžu používať ako účty rezerv.

2. Inštitúcia splnila požiadavky na povinné minimálne rezervy, ak priemerný zostatok na konci dňa na jej účtoch rezerv neklesne pod výšku, ktorá je stanovená na toto obdobie v súlade s postupom ustanoveným v článku 5.

3. Ak má inštitúcia viac ako jednu organizačnú zložku v zúčastnenom členskom štáte, jej sídlo alebo ústredie, ak sa nachádza na území tohto členského štátu, zodpovedá za zabezpečenie súladu s požiadavkami na povinné minimálne rezervy inštitúcie. Ak inštitúcia nemá v tomto členskom štáte sídlo ani ústredie, určí, ktorá z jej pobočiek v tomto členskom štáte zodpovedá za zabezpečenie súladu s požiadavkami na povinné minimálne rezervy inštitúcie. Všetky povinné minimálne rezervy týchto organizačných zložiek zodpovedajú spoločne za súlad s požiadavkami na celkové povinné minimálne rezervy inštitúcie v tomto členskom štáte.

Článok 7

Udržiavacie obdobie

1. Pokiaľ Rada guvernérov ECB nerozhodne o úprave harmonogramu podľa ods. 2, začína sa udržiavacie obdobie zúčtovacím dňom hlavnej refinančnej operácie nasledujúcej po zasadnutí Rady guvernérov, predmetom ktorého je mesačné hodnotenie smerovania menovej politiky. Výkonná Rada ECB uverejní harmonogram udržiavacích období najmenej tri mesiace pred začiatkom každého kalendárneho roka. Uverejnenie takéhoto harmonogramu sa uskutoční v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetových stránkach ECB a zúčastnených NCB.

2. Rada guvernérov rozhoduje o úprave tohto harmonogramu, ktorá je potrebná vzhľadom na výnimočné okolnosti a Výkonná Rada uverejní túto úpravu rovnakým spôsobom dostatočne skoro pred začiatkom udržiavacieho obdobia, na ktoré sa úprava vzťahuje.

Článok 8

Úročenie

1. Povinné minimálne rezervy sa úročia priemernou sadzbou ECB počas udržiavacieho obdobia (váženou podľa počtu kalendárnych dní) pre hlavné refinančné operácie Eurosystému podľa tohto vzorca (výsledok sa zaokrúhľuje na najbližší cent):

R

=

r

= ∑

i = 1ntMRint

kde:

Rt = úročenie, ktoré pripadá na povinné minimálne rezervy počas udržiavacieho obdobia t;

Ht = priemerné denné povinné minimálne rezervy počas udržiavacieho obdobia t;

nt = počet kalendárnych dní v udržiavacom období t;

rt = sadzba úročenia povinných minimálnych rezerv počas udržiavacieho obdobia t. Uplatňuje sa štandardné zaokrúhľovanie sadzby úročenia na dve desatinné miesta;

i = i-tý kalendárny deň udržiavacieho obdobia t;

MRi = hraničná úroková sadzba poslednej hlavnej refinančnej operácie uskutočnenej v kalendárny deň i alebo pred kalendárnym dňom i.

2. Úročenie sa pripisuje v druhý pracovný deň ECB nasledujúci po skončení udržiavacieho obdobia, za ktoré sa úroky počítali.

Článok 9

Zodpovednosť za overovanie

Zúčastnené NCB uplatňujú právo overovať správnosť a kvalitu informácií, ktoré poskytujú inštitúcie na preukázanie súladu s požiadavkami na povinné minimálne rezervy podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 2531/98 bez toho, aby bolo dotknuté právo ECB na uplatňovanie tohto práva samotnou ECB.

Článok 10

Nepriame udržiavanie povinných minimálnych rezerv prostredníctvom sprostredkovateľa

1. Inštitúcia môže požiadať o povolenie na udržiavanie všetkých svojich povinných minimálnych rezerv nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý je rezidentom toho istého členského štátu. Sprostredkovateľom musí byť inštitúcia podliehajúca požiadavkám na povinné minimálne rezervy, ktorá okrem udržiavania povinných minimálnych rezerv pravidelne vykonáva časť správy (napr. finančné hospodárenie) inštitúcie, pre ktorú koná ako sprostredkovateľ.

2. Žiadosť o povolenie na udržiavanie povinných minimálnych rezerv prostredníctvom sprostredkovateľa uvedená v ods. 1 sa podáva národnej centrálnej banke zúčastneného členského štátu, v ktorom je žiadateľ usadený. K žiadosti sa prikladá kópia dohody medzi sprostredkovateľom a žiadateľom, v ktorej obe strany vyjadrujú svoj súhlas s dohodou. Dohoda takisto stanovuje, či si žiadateľ želá mať prístup k trvalým facilitám a operáciám voľného trhu Eurosystému. Výpovedná lehota stanovená v dohode je najmenej dvanásť mesiacov. Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, príslušná zúčastnená NCB môže žiadateľovi udeliť povolenie na udržiavanie povinných minimálnych rezerv prostredníctvom sprostredkovateľa s výhradou ustanovení ods. 4 tohto článku. Takéto povolenie je účinné od začiatku prvého udržiavacieho obdobia, ktoré nasleduje po udelení povolenia, a zostáva účinné po dobu platnosti vyššie uvedenej dohody medzi stranami.

3. Sprostredkovateľ udržiava povinné minimálne rezervy v súlade so všeobecnými podmienkami systému povinných minimálnych rezerv ECB. Za plnenie požiadaviek na povinné minimálne rezervy inštitúcie zodpovedá nielen inštitúcia, pre ktorú sprostredkovateľ koná, ale aj samotný sprostredkovateľ. V prípade neplnenia požiadaviek môže ECB ukladať vykonateľné sankcie sprostredkovateľovi, inštitúcii, pre ktorú sprostredkovateľ koná, alebo obom v súlade so zodpovednosťou za nesplnenie požiadaviek.

4. ECB alebo príslušná zúčastnená NCB môžu kedykoľvek odňať povolenie na nepriame udržiavanie povinných minimálnych rezerv:

i) ak inštitúcia, ktorá udržiava svoje povinné minimálne rezervy nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľa, alebo samotný sprostredkovateľ neplnia povinnosti na základe systému povinných minimálnych rezerv ECB;

ii) ak už nie sú splnené podmienky na nepriame udržiavanie povinných minimálnych rezerv, ktoré sú stanovené v ods. 1 a 2 tohto článku; alebo

iii) z dôvodov obozretnosti voči sprostredkovateľovi.

Ak sa povolenie odňalo z dôvodov obozretnosti voči sprostredkovateľovi, odňatie môže nadobudnúť účinnosť okamžite. S výhradou požiadaviek podľa ods. 5 odňatie z iných dôvodov nadobúda účinnosť na konci prebiehajúceho udržiavacieho obdobia. Inštitúcia, ktorá udržiava povinné minimálne rezervy prostredníctvom sprostredkovateľa, alebo samotný sprostredkovateľ môžu kedykoľvek požiadať o odňatie povolenia. Na nadobudnutie účinnosti odňatia je potrebné predchádzajúce oznámenie zo strany príslušnej zúčastnenej NCB.

5. Inštitúcia, ktorá udržiava svoje povinné minimálne rezervy prostredníctvom sprostredkovateľa, alebo samotný sprostredkovateľ musia byť o odňatí povolenia z iných dôvodov ako z dôvodov obozretnosti informovaní aspoň päť pracovných dní pred koncom udržiavacieho obdobia, v ktorom bolo povolenie odňaté.

6. Bez toho, aby boli dotknuté individuálne povinnosti štatistického vykazovania inštitúcie, ktorá udržiava svoje povinné minimálne rezervy prostredníctvom sprostredkovateľa, sprostredkovateľ vykazuje základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv dostatočne podrobným spôsobom, ktorým sa ECB umožní overovať správnosť a kvalitu so zreteľom na ustanovenia článku 9, a určuje príslušné povinné minimálne rezervy a údaje o stave povinných minimálnych rezerv za seba ako aj za každú inštitúciu, pre ktorú koná ako sprostredkovateľ. Tieto údaje sa poskytujú zúčastnenej NCB, v ktorej sa povinné minimálne rezervy udržiavajú. Sprostredkovateľ vykazuje príslušnej zúčastnenej NCB údaje o vyššie uvedenej základni pre výpočet povinných minimálnych rezerv s rovnakou periodicitou a podľa rovnakého harmonogramu, ako sa stanovuje v rámci vykazovania ECB na účely menovej a bankovej štatistiky, ktoré je ustanovené v nariadení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13).

Článok 11

Udržiavanie povinných minimálnych rezerv na konsolidovanom základe

Inštitúcie, ktoré smú vykazovať štatistické údaje ako skupina na konsolidovanom základe (ako je vymedzené v rámci vykazovania ECB na účely menovej a bankovej štatistiky v nariadení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13)), musia udržiavať povinné minimálne rezervy prostredníctvom jednej z inštitúcií v skupine, ktorá koná ako sprostredkovateľ výlučne pre tieto inštitúcie a v súlade s ustanoveniami článku 10. Inštitúcia, ktorá koná ako sprostredkovateľ pre skupinu, môže požiadať ECB o udelenie výnimky z ustanovení článku 10 ods. 6 Ak ECB prijme túto žiadosť, iba skupina ako celok je oprávnená dostať odpočítateľnú položku, ktorá je uvedená v článku 5 ods. 2.

Článok 12

Pracovné dni NCB

Ak sú jedna pobočka alebo viaceré pobočky zúčastnenej NCB zatvorené v pracovný deň NCB z dôvodu miestneho alebo regionálneho sviatku, príslušná zúčastnená NCB vopred informuje inštitúcie o opatreniach, ktoré sa majú prijať pre transakcie týkajúce sa takýchto pobočiek.

Článok 13

Zlúčenie alebo splynutie a rozdelenie

1. Počas udržiavacieho obdobia, v ktorom sa zlúčenie alebo splynutie stane účinným, preberajúca inštitúcia prevezme plnenie požiadaviek na povinné minimálne rezervy zlučovaných alebo splývajúcich inštitúcií a môže využiť odpočítateľnú položku uvedenú v článku 5 ods. 2, ktorá sa poskytuje zlučovaným alebo splývajúcim inštitúciám. Všetky povinné minimálne rezervy zlučovaných alebo splývajúcich inštitúcií počas udržiavacieho obdobia, v ktorom sa zlúčenie alebo splynutie stane účinným, spoločne rozhodujú o súlade preberajúcej inštitúcie s požiadavkami na povinné minimálne rezervy.

2. Od udržiavacieho obdobia, ktoré nasleduje bezprostredne po udržiavacom období, v ktorom sa zlúčenie alebo splynutie stane účinným, sa preberajúcej inštitúcii poskytne iba jedna odpočítateľná položka, ktorá je uvedená v článku 5 ods. 2 Na udržiavacie obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po udržiavacom období, v ktorom sa zlúčenie alebo splynutie stane účinným, povinné minimálne rezervy preberajúcej inštitúcie sa vypočítajú zo základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv zlučovaných alebo splývajúcich inštitúcií a ak je to vhodné, zo základne preberajúcej inštitúcie. Základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv, ktoré sa majú agregovať, sú také základne, ktoré by boli príslušné pre toto udržiavacie obdobie, ak by nebolo došlo k zlúčeniu alebo splynutiu. V rozsahu požadovanom na získanie zodpovedajúcich štatistických informácií pre zlučované alebo splývajúce inštitúcie, prevezme preberajúca inštitúcia povinnosti zlučovaných alebo splývajúcich inštitúcií na štatistické vykazovanie. V závislosti od charakteristických znakov inštitúcií, ktoré sú predmetom zlúčenia alebo splynutia, sa v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) upravujú osobitné ustanovenia.

3. Na udržiavacie obdobie, v ktorom sa rozdelenie stane účinným, prevezmú tie prijímajúce inštitúcie, ktoré sú úverovými inštitúciami, plnenie požiadavky na povinné minimálne rezervy tej inštitúcie, ktorá sa rozdeľuje. Každá z prijímajúcich úverových inštitúcií je zodpovedná v pomere k časti základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv rozdeľovanej inštitúcie, ktorá je jej pridelená. Povinné minimálne rezervy udržiavané rozdeľovanou inštitúciou počas udržiavacieho obdobia, v ktorom sa rozdelenie stane účinným, sa v rovnakom pomere rozdelia medzi prijímajúce inštitúcie, ktoré sú úverovými inštitúciami. Odpočítateľná položka uvedená v článku 5 ods. 2 sa na udržiavacie obdobie, v ktorom sa rozdelenie stane účinným, poskytuje každej z prijímajúcich inštitúcií, ktorá je úverovou inštitúciou.

4. Od udržiavacieho obdobia, ktoré nasleduje bezprostredne po udržiavacom období, v ktorom sa rozdelenie stane účinným, až dovtedy, kým prijímajúce inštitúcie, ktoré sú úverovými inštitúciami, nevykážu svoje príslušné základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), prevezme každá prijímajúca inštitúcia, ktorá je úverovou inštitúciou, podľa možnosti dodatočne k svojim vlastným povinným minimálnym rezervám aj povinné minimálne rezervy vypočítané na základe časti základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv rozdeľovanej inštitúcie, ktorá je jej pridelená. Od udržiavacieho obdobia, ktoré nasleduje bezprostredne po udržiavacom období, v ktorom sa rozdelenie stane účinným, každej prijímajúcej inštitúcii, ktorá je úverovou inštitúciou, sa poskytne jedna odpočítateľná položka uvedená v článku 5 ods. 2

Článok 14

Prechodné ustanovenia

1. Udržiavacie obdobie sa začína 24. januára 2004 a končí sa 9. marca 2004.

2. Povinné minimálne rezervy na toto prechodné udržiavacie obdobie sa vypočítajú zo základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv k 31. decembru 2003. Pre inštitúcie, ktoré vykazujú v štvrťročných intervaloch, sa použije základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv k 30. septembru 2003.

3. Počas tohto prechodného udržiavacieho obdobia sa uplatňuje postup na výpočet, oznamovanie, potvrdenie, opravu a uznanie, ktorý je ustanovený v článku 5 ods. 3, 4 a 6 nariadenia (ES) č. 2818/98 (ECB/1998/15) z 1. decembra 1998.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. januára 2004 s výnimkou ustanovení článku 5 ods. 3 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 10. marca 2004.

2. Nariadenie (ES) č. 2818/98 (ECB/1998/15) z 1. decembra 1998 o povinných minimálnych rezervách sa zrušuje 23. januára 2004 s výnimkou ustanovení článku 5 ods. 3, 4 a 6, ktoré sa zrušujú 9. marca 2004.

3. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 12. septembra 2003

V mene Rady guvernérov ECB

Willem F. Duisenberg

[1] Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

[4] Ú. v. ES L 356, 30.12.1998, s. 1.

[5] Nariadenie ECB/2000/8 z 31. augusta 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2818/98 o povinných minimálnych rezervách (ECB/1998/15) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2819/98 o konsolidovanej súvahe sektora menových finančných inštitúcií (ECB/1998/16) (Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 34).

[6] Nariadenie ECB/2002/3 z 18. apríla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/1998/15 o povinných minimálnych rezervách (Ú. v. ES L 106, 23.4.2002, s. 9).

[7] Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

[8] Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2000/28/ES (Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 37).

[9] Ú. v. ES L 333, 17.12.2001, s. 1.

--------------------------------------------------