32003R1710Úradný vestník L 243 , 27/09/2003 S. 0098 - 0098


Nariadenie Komisie (ES) č. 1710/2003

z 26. septembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o trhové mechanizmy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 [2], najmä na jeho článok 33,

keďže:

(1) Hlava III kapitola II nariadenia Komisie (ES) č. 1623/2000 [3], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1411/2003 [4], upravuje uplatňovanie programu pomoci pre destiláciu vína určenú na výrobu konzumného alkoholu.

(2) V uvedenej kapitole sa okrem iného stanovuje časové obdobie, počas ktorého sa začína destilácia vína, ako aj množstvo vína, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o destilácii a ktoré sa môže destilovať pred konečným dátumom schválenia. Na základe skúseností získaných počas predošlého vinárskeho roka sa považuje za potrebné zmeniť časové obdobie a množstvo vína.

(3) V uvedenej kapitole sa taktiež určuje, že sa stanovuje percentuálny podiel výroby, ktorým sa výrobcovia môžu podieľať na takejto destilácii. Mal by sa stanoviť percentuálny podiel pre vinársky rok 2003/2004.

(4) Nariadenie (ES) č. 1623/2000 by sa malo príslušne zmeniť a doplniť.

(5) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 63a nariadenia (ES) č. 1623/2000 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Destilácia stolového vína a vína vhodného na výrobu stolového vína uvedená v článku 29 nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa začína v období od 1. októbra do 31. decembra každého vinárskeho roka."

2. V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

"Množstvo stolového vína a vína vhodného na výrobu stolového vína, pre ktoré môže každý výrobca podpísať zmluvy, je obmedzené na percentuálny podiel, ktorý sa má určiť, svojej výroby vína priznanej počas posledných troch vinárskych rokov, vrátane bežného roka, ak bola výroba už priznaná. Počas daného roka výrobca nesmie zmeniť výrobný rok vybraný ako referenčný rok pri výpočte uvedeného percentuálneho podielu. Pre vinársky rok 2003/2004 je tento percentuálny podiel 25 %"

3. Odsek 7 sa nahrádza takto:

"7. Napriek odseku 5 môžu členské štáty schvaľovať zmluvy alebo vyhlásenia pred 25. januárom pre množstvo nepresahujúce 40 % množstva uvedeného v zmluvách alebo vyhláseniach."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. októbra 2003.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. septembra 2003

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45.

[4] Ú. v. ES L 201, 8.8.2003, s. 12.

--------------------------------------------------