32003R1646Úradný vestník L 245 , 29/09/2003 S. 0016 - 0018


Nariadenie Rady (ES) 1646/2003

z 18. júna 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 2667/2000 o Európskej agentúre

pre obnovu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Účtovného dvora [3],

keďže:

(1) niektoré ustanovenia nariadenia Rady (ES) 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu [4] by mali byť uvedené do súladu s nariadením Rady (ES, Euratom) 1605/2002 z 25. júna 2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [5] (ďalej len "všeobecné finančné nariadenie"), najmä s článkom 185 uvedeného nariadenia;

(2) všeobecné zásady a obmedzenia, ktorými sa riadi právo na prístup k dokumentom zakotvené v článku 255 zmluvy, boli ustanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie [6];

(3) keď bolo prijaté nariadenie (ES) 1049/2001, tieto tri inštitúcie sa v spoločnom vyhlásení dohodli, že agentúry a podobné subjekty by mali zaviesť pravidlá zodpovedajúce pravidlám uvedeného nariadenia;

(4) preto by mali byť do nariadenia (ES) 2667/2000 začlenené príslušné ustanovenia, aby nariadenie (ES) 1049/2001 bolo možné uplatňovať na Európsku agentúru pre obnovu, ako aj ustanovenia o opravných prostriedkoch proti odmietnutiu prístupu k dokumentom;

(5) nariadenie (ES) 2667/2000 by preto malo byť príslušne zmenené a doplnené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa nariadenie (ES) 2667/2000 mení a dopĺňa takto:

1. Odsek 14 v článku 4 sa nahrádza takto:

"14. Správna Rada prijme výročnú správu o činnosti agentúry a najneskôr do 15. júna ju postúpi Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Účtovnému dvoru.

15. Agentúra odovzdá každý rok rozpočtovému orgánu všetky informácie týkajúce sa výsledkov hodnotiacich postupov.";

2. Písmeno e) v článku 5 odseku 1 sa nahrádza takto:

"e) vypracovanie návrhu výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry a plnenia rozpočtu agentúry;"

3. Články 7, 8 a 9 sa nahrádzajú takto:

"Článok 7

1. Správna Rada na základe návrhu vypracovaného riaditeľom zostaví každý rok odhad príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci finančný rok. Tento odhad, ktorý obsahuje návrh plánu pracovných miest, odovzdá správna Rada Komisii najneskôr do 31. marca.

2. Komisia odovzdá odhad Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len "rozpočtový orgán") spolu s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

3. Komisia preskúma odhad s prihliadnutím k dohodnutým prioritám a celkovým finančným zásadám týkajúcim sa pomoci Spoločenstva pre obnovu Srbska a Čiernej hory a bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.

Na tomto základe a v rámci navrhnutých obmedzení celkovej čiastky, ktorá má byť vyčlenená na pomoc Spoločenstva pre Srbsko a Čiernu horu a bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Komisia určí orientačný ročný príspevok na rozpočet agentúry.

4. Na základe odhadu Komisia zapíše do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za nevyhnutné pre plán pracovných miest, a výšku subvencie, ktorá má byť vyčlenená z celkového rozpočtu, a predloží ich rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 272 zmluvy.

5. Rozpočtový orgán schvaľuje prostriedky na subvenciu pre agentúru.

Rozpočtový orgán prijme plán pracovných miest agentúry.

6. Rozpočet agentúry prijíma správna Rada. Konečným sa stáva po definitívnom schválení všeobecného rozpočtu Európskej únie. V prípade potreby sa príslušne upraví.

7. Správna Rada čo najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer uskutočniť každý projekt, ktorý by mohol mať značný finančný vplyv na financovanie rozpočtu, najmä pokiaľ ide o projekty týkajúce sa nehnuteľností, ako napríklad prenájom alebo kúpa budov. Informuje o tom Komisiu.

Ak jedna zložka rozpočtového orgánu oznámila svoj úmysel zaujať stanovisko, predloží toto svoje stanovisko správnej rade do šiestich týždňov od dátumu oznámenia projektu.

8. V záujme transparentnosti rozpočtu sa finančné prostriedky z iných zdrojov ako je všeobecný rozpočet Európskej únie uvádzajú v príjmoch agentúry oddelene. Vo výdavkoch sa administratívne náklady a mzdové náklady zreteľne oddelia od prevádzkových nákladov na programy uvedené v prvej zarážke odseku 3 článku 2.

Článok 8

1. Riaditeľ vykoná rozpočet agentúry.

2. Najneskôr do 1. marca nasledujúceho finančného roka vedúci účtovník agentúry oznámi vedúcemu účtovníkovi Komisie predbežné účty spolu so správou o rozpočtovom a finančnom riadení za daný finančný rok. Vedúci účtovník Komisie skonsoliduje predbežné účty inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 všeobecného finančného nariadenia.

3. Najneskôr do 31. marca nasledujúceho finančného roka vedúci účtovník Komisie odovzdá predbežné účty agentúry Účtovnému dvoru spolu so správou o rozpočtovom a finančnom riadení za daný finančný rok. Správa o rozpočtovom a finančnom riadení za finančný rok sa predkladá aj Európskemu parlamentu a Rade.

4. Po obdržaní vyjadrenia Účtovného dvora k predbežným účtom agentúry podľa článku 129 všeobecného finančného nariadenia riaditeľ vypracuje na vlastnú zodpovednosť konečnú účtovnú uzávierku agentúry a predloží ju správnej rade na vyjadrenie.

5. Najneskôr do 1. júla nasledujúceho finančného roka riaditeľ odovzdá konečnú účtovnú uzávierku spolu so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Účtovnému dvoru.

6. Správna Rada zaujme stanovisko ku konečnej účtovnej uzávierke agentúry.

7. Konečná účtovná uzávierka sa zverejní.

8. Riaditeľ pošle Účtovnému dvoru odpoveď na jeho vyjadrenie najneskôr do 30. septembra. Súčasne pošle túto odpoveď správnej rade.

9. Riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie nevyhnutné na plynulý priebeh udeľovania absolutória za daný finančný rok. ako je uvedené v článku 146 odseku 3 všeobecného finančného nariadenia.

10. Európsky parlament na základe odporúčania Rady prijatého kvalifikovanou väčšinou udelí riaditeľovi do 30. apríla roku N + 2 absolutórium za realizáciu rozpočtu za finančný rok N.

Článok 9

Správna Rada po konzultácii s Komisiou prijme finančné predpisy použiteľné na agentúru. Tieto predpisy sa nemôžu odchyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom finančnom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) 1605/2002, ktorým sa ustanovuje finančné nariadenie o všeobecnom rozpočte Európskych spoločenstiev [7], pokiaľ sa to nevyžaduje na osobitné potreby činnosti agentúry, a s predchádzajúcim súhlasom Komisie."

4. Vkladá sa nový článok tohto znenia:

"Článok 13a

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie [8] sa vzťahuje na dokumenty agentúry.

2. Správna Rada prijme opatrenia na vykonávanie nariadenia (ES) 1049/2001 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia Rady (ES) 1646/2003 z 18. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 2667/2000 o Európskej agentúre pre obnovu [9].

3. Proti rozhodnutiam prijatým agentúrou na základe článku 8 nariadenia (ES) 1049/2001 možno podať sťažnosť ombudsmanovi resp. žalobu súdnemu dvoru za podmienok ustanovených v článkoch 195 a 230 zmluvy."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 18. júna 2003

Za Radu

predseda

G. Drys

[1] Ú. v. ES C 331 E, 31. 12. 2002, s. 167.

[2] Stanovisko prijaté 27. marca 2003 (doposiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 285, 21. 11. 2002, s. 4.

[4] Ú. v. ES L 306, 7. 12. 2000, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 2415/2001 (Ú. v. ES L 327, 12. 12. 2001, s. 3).

[5] Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002, s. 1 s opravou v Ú. v. EÚ L 25, 30. 1. 2003, s. 43.

[6] Ú. v. ES L 145, 31. 5. 2001, s. 43.

[7] Ú. v. ES L 357, 31, 12. 2002, s. 72. Korigendum v Ú. v. EÚ L 2, 7. 1. 2003, s. 39.

[8] Ú. v. ES L 145, 31. 5. 2000, s. 43.

[9] Ú. v. EÚ L 245, 29. 9. 2003, s. 16.

--------------------------------------------------