32003R1382Úradný vestník L 196 , 02/08/2003 S. 0001 - 0006


Nariadenie (ES) č. 1382/2003 Európskeho parlamentu a Rady

z 22. júla 2003

o poskytnutí finančnej pomoci spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy (program Marco Polo)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 71 ods. 1 a článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy [4],

keďže:

(1) Európska rada na zasadnutí v Göteborgu 15. a 16. júna 2001 vyhlásila, že vyvážený vzťah medzi jednotlivými druhmi dopravy je jadrom stratégie udržateľného rozvoja.

(2) Ak sa neprijme žiadne rozhodné opatrenie, celková cestná nákladná doprava v Európe vzrastie do roku 2020 približne o 50 %. Výsledkom by bol rast medzinárodnej cestnej dopravy o takmer 12 miliárd tonokilometrov za rok.

(3) Komisia vo svojej bielej knihe "Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnutia" navrhla prijať opatrenia, ktoré by mali do roku 2010 vrátiť podiel jednotlivých druhov dopravy na trhu na úroveň roku 1998. To by pripravilo základňu pre posun v rovnováhe od roku 2010.

(4) Je nevyhnutné vytvoriť program, ďalej len "program Marco Polo", alebo "program", na zníženie kongescie na cestách, na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy v spoločenstve a na zvýšenie intermodality a prispieť tak k efektívnemu a udržateľnému dopravnému systému. Na dosiahnutie tohto cieľa by mal program podporovať akcie na trhu nákladnej dopravy, logistiky a na ostatných relevantných trhoch. Tieto akcie by mali prispieť k zachovaniu rozdelenia prepravy medzi rôzne druhy dopravy na úrovni roku 1998 tým, že očakávaný celkový nárast v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave pomôžu presunúť na malú námornú pobrežnú plavbu, železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu alebo kombináciu jednotlivých druhov dopráv, pri ktorej budú cestné úseky čo možno najkratšie.

(5) Súčasťou programu Marco Polo budú tri typy akcií: po prvé akcie týkajúce sa posunu v rovnováhe medzi druhmi dopravy, ktoré by sa mali koncentrovať na presun tovarov v súčasných trhových podmienkach z cesty na námornú malú pobrežnú plavbu, železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu; po druhé katalyzátorové akcie, ktoré by mali spôsobiť zmenu spôsobu vykonávania mimocestnej nákladnej dopravy v spoločenstve; a po tretie spoločné vzdelávacie akcie, ktoré by mali zvýšiť znalosti v odvetví nákladnej logistiky a podporiť pokrokové metódy a postupy spolupráce na trhu nákladnej dopravy.

(6) Akcie musia zahŕňať územie aspoň dvoch štátov. Ak sú tieto dva štáty členskými štátmi alebo inými štátmi podieľajúcimi sa na programe Marco Polo za podmienok stanovených v tomto nariadení, z programu sa uhradia vynaložené náklady zúčastnených podnikov v rámci limitov uvedených v nariadení.

(7) Na zohľadnenie európskeho rozmeru akcií by sa mala podporovať spolupráca medzi podnikmi sídliacimi v rôznych štátoch vo forme konzorcií, ktoré predkladajú návrh akcie.

(8) Žiadatelia by mali byť schopní predložiť nové alebo prípadne existujúce projekty, ktoré najlepšie zodpovedajú súčasným potrebám trhu. Vhodné projekty by sa nemali vylúčiť pre príliš prísnu definíciu povolených akcií. Pružnosť poskytnutá Komisii, ktorej bude pomáhať výbor ustanovený podľa článku 12 odsek 1, by pri výbere projektov mala Komisii najmä umožniť zaručiť finančnú pomoc pre projekty, ktoré sú síce efektívne, no sú pod minimálnymi smerným príspevkovým prahom oprávneným pre finančnú pomoc spoločenstva.

(9) Môžu sa vyskytnúť prípady, keď prínosy z rozvoja existujúcich služieb môžu byť v zmysle podmienok presunu prepravy, kvality, environmentálnych výhod a životaschopnosti prinajmenšom rovnaké ako prínosy, ktoré vyplývajú zo zavedenia novej služby spojenej so značnými výdavkami.

(10) Aby pomoc na spustenie akcií týkajúcich sa presunu prepravy bola transparentná, objektívna a jasne ohraničená, mala by byť založená na nákladoch, ktoré spoločnosť usporí, keď sa namiesto výlučne cestnej dopravy bude využívať námorná malá pobrežná plavba, železničná a vnútrozemská vodná doprava. Z tohto dôvodu Komisia stanovila smernú čiastku finančnej pomoci 1 EUR za presun každých 500 tonokilometrov z cestnej dopravy.

(11) Vzhľadom na význam internalizácie externých, najmä environmentálnych nákladov na jednej strane, uznaných v bielej knihe "Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnutia" a v záveroch Európskej rady z Göteborgu, a na druhej strane rýchlosť, akou sa mení dopravný trh, malo by byť možné zohľadniť budúce práce na vývoji metód internalizácie externých nákladov, pravidelne hodnotiť vývoj rozdielov externých nákladov a navrhnúť potrebné prispôsobenie smerným čiastkam finančnej pomoci.

(12) Výsledky katalyzátorových a spoločných vzdelávacích akcií programu by sa mali primerane rozširovať, aby sa zaručilo ich využitie, publicita a transparentnosť.

(13) Počas výberového konania a počas životnosti projektu je potrebné zabezpečiť, aby vybratý projekt bol skutočným prínosom pre spoločnú dopravnú politiku a aby nespôsobil neprijateľné narušenie hospodárskej súťaže. Komisia by preto mala vyhodnotiť uplatňovanie tohto nariadenia. Mala by do 31. decembra 2006 predložiť hodnotiacu správu o výsledkoch programu Marco Polo, ktorej súčasťou by bol v prípade potreby návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

(14) Vzhľadom na to, že členské štáty nemôžu dostatočne dosiahnuť cieľ programu Marco Polo pre rozsah tohto programu, a preto ho môžu lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity stanoveným v článku 5 Zmluvy. V súlade s princípom proporcionality stanoveným v tom istom článku, toto nariadenie nejde nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(15) Opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii [5].

(16) Finančný referenčný rámec v zmysle bodu 33 Medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu je obsiahnutý v tomto nariadení na celé obdobie trvania programu bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu definované Zmluvou.

(17) Na účely najvýhodnejšej a najrýchlejšej realizácie financovania podľa tohto nariadenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr po jeho prijatí,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

CIEĽ, DEFINÍCIE A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Cieľ

Toto nariadenie zavádza finančný nástroj, ďalej ako "program Marco Polo" alebo "program", ktorého cieľom je znížiť kongescie na cestách, zlepšiť environmentálne vlastnosti dopravného systému a zvýšiť intermodalitu, a tým prispieť k efektívnemu a udržateľnému dopravnému systému na obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2010, aby na konci tohto programu došlo k presunu očakávaného ročného celkového rastu medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, meraný v tonokilometroch, na námornú malú pobrežnú plavbu, železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu alebo kombináciu jednotlivých druhov dopráv, pri ktorej budú cestné úseky čo možno najkratšie.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "akcia" znamená každý projekt týkajúci sa logistického trhu vykonávaný podnikmi, ktorý prispeje k zníženiu kongescie v systéme cestnej nákladnej dopravy a/alebo k zlepšeniu environmentálnych vlastností dopravného systému prostredníctvom optimalizácie dopravy z medzinárodných dopravných reťazcov a do nich, na území členských štátov;

b) "akcia zameraná na presun prepravy" znamená každú akciu, ktorou dochádza priamo a bezprostredne k presunu nákladov z cestnej dopravy na námornú malú pobrežnú plavbu, železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu alebo kombináciu jednotlivých druhov dopráv, pri ktorej budú cestné úseky čo možno najkratšie bez toho, aby išlo o katalyzátorovú akciu;

c) "katalyzátorová akcia" znamená každú inovačnú akciu zameranú na prekonanie príslušných štrukturálnych bariér spoločenstva na trhu nákladnej dopravy, ktoré bránia účinnému fungovaniu trhov, konkurencieschopnosti námornej malej pobrežnej plavby, železničnej alebo vnútrozemskej vodnej dopravy a/alebo efektívnosti dopravných reťazcov využívajúcich tieto druhy dopravy; na účely tejto definície "štrukturálna trhová bariéra" znamená každú neregulovanú, skutočnú a trvalú prekážku správneho fungovania reťazca nákladnej dopravy;

d) "spoločná vzdelávacia akcia" znamená každú akciu zameranú na zlepšenie spolupráce na účely štrukturálnej optimalizácie pracovných metód a postupov v reťazci nákladnej dopravy s prihliadnutím na požiadavky logistiky;

e) "sprievodné opatrenie" znamená každé opatrenie, ktorým sa pripravujú alebo podporujú súčasné alebo budúce akcie, okrem iného činnosti spojené so šírením, monitorovaním a hodnotením projektu, zberom a analýzou štatistických údajov;

f) "prípravné opatrenie" znamená každé opatrenie, ktorým sa pripravuje katalyzátorová akcia ako napríklad technické, prevádzkové alebo finančné štúdie uskutočniteľnosti a testy zariadení;

g) "konzorcium" znamená dohodu aspoň dvoch podnikov, ktoré spoločne realizujú akciu a podieľajú sa na riziku spojenom s akciou;

h) "podnik" znamená každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie subjektu a spôsob, akým je financovaný;

i) "doplnkové opatrenie" znamená nevyhnutné, ale vedľajšie opatrenie na dosiahnutie cieľov "akcií zameraných na presun prepravy" alebo "katalyzátorových akcií";

j) "tonokilometer" znamená prepravu jednej tony nákladu alebo jej objemového ekvivalentu na vzdialenosť jedného kilometra;

k) "blízky tretí štát" znamená každý štát, ktorý nie je členom Európskej únie, alebo každý štát uchádzajúci sa o pristúpenie k Európskej únii, ktorý má spoločnú hranicu s Európskou úniou alebo spoločné pobrežie na uzavretom alebo polouzavretom mori susediacom s Európskou úniou.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1. Program Marco polo obsahuje akcie zamerané na presun prepravy, katalyzátorové akcie a spoločné vzdelávacie akcie, ktoré zahŕňajú:

a) územie aspoň dvoch členských štátov alebo

b) územie aspoň jedného členského štátu a územie blízkeho tretieho štátu.

2. Ak akcia zahŕňa územie tretieho štátu, náklady, ktoré vznikli na území takéhoto štátu, nespadajú pod program, s výnimkou okolností uvedených v odsekoch 3 a 4.

3. Program je otvorený pre účasť štátov, ktoré sa uchádzajú o pristúpenie. Účasť sa riadi podmienkami stanovenými v asociačných dohodách s týmito štátmi a pravidlami stanovenými v rozhodnutí asociačnej rady pre každý dotknutý štát.

4. Program je otvorený aj pre účasť štátov EZVO a EHP na základe dodatočných prostriedkov v súlade s postupmi dohodnutými s týmito štátmi.

KAPITOLA II

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA A AKCIE

Článok 4

Oprávnení žiadatelia

1. Projekty spravidla predkladá konzorcium dvoch alebo niekoľkých podnikov usadených aspoň v dvoch rôznych členských štátoch alebo aspoň v jednom členskom štáte a jednom blízkom treťom štáte.

2. Podniky usadené mimo spoločenstva alebo mimo jedného z účastníckych štátov uvedených v článku 3 ods. 3 a 4, ktoré sa môžu na projekte podieľať, nesmú za žiadnych okolností dostať finančnú pomoc spoločenstva v rámci programu.

Článok 5

Akcia zameraná na presun prepravy

1. Akcie zamerané na presun prepravy, prípadne vrátane doplnkového presunu prepravy vyvolaného rozvojom existujúcej služby, sú oprávnené na financovanie v rámci programu za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) očakáva sa, že akcia zameraná na presun prepravy povedie k skutočnému, podstatnému, merateľnému a udržateľnému presunu nákladnej prepravy z cesty na námornú malú pobrežnú plavbu, železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu alebo kombináciu jednotlivých druhov dopráv, pri ktorej budú cestné úseky čo možno najkratšie;

b) podľa realistického obchodného plánu bude akcia zameraná na presun prepravy samostatne životaschopná po maximálne 36 mesačnej finančnej podpore spoločenstva;

c) akcia zameraná na presun prepravy nebude viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na príslušných trhoch, najmä medzi druhmi dopravy, ktoré sú alternatívou cestnej dopravy alebo v rámci týchto druhov, v takom rozsahu, ktorý poškodzuje spoločný záujem;

d) keď si akcia vyžaduje služby poskytované tretími stranami, ktoré nie sú členmi konzorcia, žiadateľ predloží dôkaz o transparentnom, objektívnom a nediskriminačnom postupe výberu príslušných služieb.

2. Horná hranica finančnej pomoci spoločenstva akciám zameraným na presun prepravy je 30 % z celkových výdavkov potrebných na dosiahnutie cieľov akcie a vyvolaných akciou. Také výdavky sú oprávnené na financovanie z prostriedkov finančnej pomoci spoločenstva v rozsahu, v akom priamo súvisia s realizáciou akcie. Aj doplnkové výdavky na infraštruktúru sú oprávnené na financovanie z prostriedkov finančnej pomoci spoločenstva až do výšky maximálne 30 %. Výdavky vynaložené k dátumu alebo po dátume predloženia žiadosti v rámci výberového konania sú oprávnené na financovanie z prostriedkov finančnej pomoci spoločenstva za predpokladu, že je definitívne schválená finančná podpora spoločenstva. Príspevok k nákladom na hnuteľný majetok je podmienený záväzkom využívať taký majetok počas doby trvania finančnej pomoci, hlavne na akcie definované v dohode o podpore.

3. Finančná pomoc spoločenstva podľa odseku 2 určená Komisiou na základe tonokilometrov presunutých z cesty na námornú malú pobrežnú plavbu, železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu alebo kombináciu jednotlivých druhov dopráv, pri ktorej budú cestné úseky čo možno najkratšie, sa spočiatku stanoví na 1 EUR za presun každých 500 tonokilometrov z cestnej nákladnej dopravy. Táto smerná čiastka by sa mohla upraviť najmä v súlade s kvalitou projektu alebo v súlade so skutočne dosiahnutým environmentálnym prospechom.

V súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 môže Komisia z času na čas podľa potreby znovu preskúmať vývoj nákladových komponentov, na ktorých bola založená kalkulácia, a prípadne podľa toho upraviť čiastku finančnej pomoci spoločenstva.

4. Finančná pomoc spoločenstva určená na akcie týkajúce sa presunu prepravy sa poskytne na základe dohôd o podpore. Doba trvania týchto dohôd je spravidla 38 mesiacov.

Finančná pomoc spoločenstva sa nesmie predĺžiť nad túto stanovenú maximálnu dobu 38 mesiacov.

5. Smerná hodnota prahu minimálnej podpory na akciu zameranú na presun prepravy je 250 miliónov tonokilometrov presunutého prepravného výkonu alebo, proporcionálne k smernej čiastke na euro podpory, 500000 eur.

Článok 6

Katalyzátorové akcie

1. Katalyzátorové akcie sú oprávnené na financovanie v rámci programu za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) katalyzátorová akcia dosiahne svoje ciele v časovom úseku maximálne 48 mesiacov a podľa predpokladu realistického obchodného plánu zostane životaschopná aj po tomto období;

b) katalyzátorová akcia je inovačná na európskej úrovni z hľadiska logistiky, technológie, metód, vybavenia, výrobkov alebo poskytovaných služieb;

c) očakáva sa, že katalyzátorová akcia povedie ku skutočnému, merateľnému a udržateľnému presunu nákladnej prepravy z cesty na námornú malú pobrežnú plavbu, železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu alebo kombináciu jednotlivých druhov dopráv, pri ktorej budú cestné úseky čo možno najkratšie. Očakáva sa, že katalyzátorová akcia povedie k zníženiu kongescie v cestnej doprave a nie k presunu prepravy medzi námornou malou pobrežnou plavbou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou;

d) pre katalyzátorovú akciu sa navrhne realistický plán, v ktorom sa stanovia konkrétne etapy na dosiahnutie jej cieľov a zistí sa potreba na pomoc pri riadení od Komisie;

e) katalyzátorová akcia nepovedie k narušeniu hospodárskej súťaže na príslušných trhoch najmä u tých druhov dopravy, ktoré sú alternatívou cestnej dopravy alebo v rámci týchto druhov v takom rozsahu, aby to škodilo spoločnému záujmu;

f) ak sú pre akciu potrebné služby poskytované tretími stranami, ktoré nie sú členmi konzorcia, žiadateľ predloží dôkaz o transparentnom, objektívnom a nediskriminačnom postupe pre výber príslušných služieb.

2. V rámci cieľov stanovených v bielej knihe Komisie "Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnutia" si katalyzátorové akcie, ktorými sa presadzujú nové koncepcie ako napríklad "námorné diaľnice", zasluhujú osobitnú pozornosť.

Katalyzátorové akcie na dopravnom trhu by sa mali prednostne realizovať na transeurópskych sieťach definovaných v rozhodnutí č. 1692/96/ES [6] alebo v paneurópskych dopravných koridoroch a oblastiach.

3. Výsledky a metódy katalyzátorových akcií sa musia rozširovať, aby to prispelo k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia.

4. Horná hranica finančnej pomoci spoločenstva určená na katalyzátorové akcie je maximálne 35 % z celkových výdavkov potrebných na dosiahnutie cieľov akcie a vyvolaných akciou, vrátane prípravných opatrení. Takéto výdavky sú oprávnené na financovanie z prostriedkov finančnej pomoci spoločenstva v rozsahu, v akom priamo súvisia s realizáciou akcie. Výdavky na doplnkové opatrenia týkajúce sa infraštruktúrnych prác a potrebné na dosiahnutie cieľov akcie sú tiež oprávnené na financovania z prostriedkov finančnej pomoci spoločenstva až do výšky maximálne 35 %. Výdavky vynaložené k dátumu alebo po dátume predloženia žiadosti v rámci výberového konania sú oprávnené na financovanie z prostriedkov finančnej pomoci spoločenstva za predpokladu, že je definitívne schválená finančná podpora spoločenstva. Príspevok k nákladom na hnuteľný majetok je podmienený záväzkom využívať taký majetok počas doby trvania finančnej pomoci, hlavne na akcie definované v dohode o podpore.

5. Finančná pomoc spoločenstva na katalyzátorové akcie sa poskytuje na základe dohôd o podpore s príslušnými ustanoveniami o riadení a monitorovaní. Doba trvania týchto dohôd je spravidla 50 mesiacov.

Finančná pomoc spoločenstva sa nesmie predĺžiť nad túto stanovenú maximálnu dobu 50 mesiacov.

6. Politicky prioritné ciele, ktoré sa zohľadnia vo výberovom konaní u takých akcií, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2

Komisia, ktorej bude pomáhať výbor ustanovený podľa článku 12 ods. 1, môže z času na čas preskúmať politicky prioritné ciele.

7. Smerná hodnota prahu minimálnej podpory na katalyzátorovú akciu je 1,5 milióna EUR.

Článok 7

Spoločné vzdelávacie akcie

1. Spoločné vzdelávacie akcie sú oprávnené na financovanie v rámci programu za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) akcia povedie k zlepšeniu obchodných služieb na trhu a trvá maximálne 24 mesiacov;

b) akcia je inovatívna na európskej úrovni;

c) akcia nebude viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na príslušných trhoch, najmä u druhov dopravy, ktoré sú alternatívou cestnej dopravy, alebo v rámci týchto druhov a v takom rozsahu, aby to škodilo spoločnému záujmu;

d) pre akciu sa navrhne realistický plán, v ktorom sa stanovia špecifické etapy na dosiahnutie jej cieľov a zistí sa potreba riadiacej pomoci Komisie.

2. Výsledky a metódy spoločných vzdelávacích akcií sa musia rozširovať, aby to prispelo k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia.

3. Horná hranica finančnej pomoci spoločenstva určená na spoločné vzdelávacie akcie je maximálne 50 % z celkových výdavkov potrebných na dosiahnutie cieľov akcie a vyvolaných akciou. Také výdavky sú oprávnené na financovanie z prostriedkov finančnej pomoci spoločenstva v rozsahu, v akom priamo súvisia s realizáciou akcie. Výdavky vynaložené k dátumu alebo po dátume predloženia žiadosti v rámci výberového konania sú oprávnené na financovanie z prostriedkov finančnej pomoci spoločenstva za predpokladu, že je definitívne schválená finančná podpora spoločenstva. Príspevok k nákladom na hnuteľný majetok je podmienený záväzkom využívať taký majetok počas doby trvania finančnej pomoci, hlavne na akcie definované v dohode o podpore.

4. Finančná pomoc spoločenstva na katalyzátorové akcie sa poskytne na základe dohôd o podpore s príslušnými ustanoveniami o riadení a monitorovaní. Doba trvania týchto dohôd je spravidla 26 mesiacov.

Finančná pomoc spoločenstva sa nesmie predĺžiť nad túto stanovenú maximálnu dobu 26 mesiacov.

5. Politicky prioritné ciele, ktoré sa zohľadnia vo výberovom konaní u takých akcií, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

Komisia, ktorej bude pomáhať výbor ustanovený podľa článku 12 ods. 1, môže z času na čas preskúmať politicky prioritné ciele.

6. Smerná hodnota prahu minimálnej podpory na katalyzátorovú akciu je 250000 eur.

Článok 8

Podrobné pravidlá

Komisia vydá podrobné pravidlá pre postup pri predkladaní, výbere, realizácii, rozširovaní a podávaní jednotlivých správ a overovaní požiadaviek týkajúcich sa akcií programu v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

Článok 9

Štátna pomoc

Z finančnej pomoci spoločenstva na akcie definované v rámci programu nesmú byť vylúčené tie akcie, na realizáciu ktorých je poskytnutá štátna pomoc na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, pokiaľ je taká pomoc zlučiteľná s ustanoveniami o štátnej pomoci uvedenými v Zmluve a je v rámci limitov stanovených pre každý typ akcie v článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 4 a článku 7 ods. 3.

KAPITOLA III

PREDLOŽENIE A VÝBER AKCIÍ

Článok 10

Predloženie akcie

Akcie sa predložia Komisii v súlade s podrobnými pravidlami vydanými podľa článku 8. Návrh musí obsahovať všetky prvky potrebné na to, aby Komisia mohla vykonať výber v súlade s článkom 11.

Článok 11

Výber akcií – poskytnutie finančnej pomoci

Predložené akcie vyhodnotí Komisia. Komisia rozhodne o tom, či sa finančná pomoc poskytne podľa tohto nariadenia, pričom pri výbere akcie zohľadní cieľ uvedený v článku 1 a podmienky uvedené v článkoch 5, 6 alebo 7. Pri výbere sa zohľadnia aj príslušné environmentálne charakteristiky navrhovaných akcií a ich prínos k zníženiu kongescie na cestách. Toto rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

Komisia oznámi príjemcom čiastok a členským štátom svoje rozhodnutie.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Výbor

1. Komisii pomáha výbor.

2. Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie určené v článku 4 odsek 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Rozpočet

Finančný rámec realizácie programu Marco Polo na obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006 je 75 miliónov EUR.

Ročné finančné prostriedky povolí rozpočtový orgán v rámci limitov finančného výhľadu.

Článok 14

Rezerva na sprievodné opatrenia a hodnotenie programu

Rezerva na sprievodné opatrenia a nezávislé hodnotenie realizácie článkov 5, 6 a 7 sa stanoví do výšky 5 % z rozpočtových prostriedkov poskytnutých podľa tohto nariadenia.

Článok 15

Hodnotenie

1. Komisia aspoň raz ročne informuje výbor o priebehu finančnej realizácie programu a poskytuje mu aktualizované informácie o stave všetkých akcií financovaných v rámci programu.

2. Najneskôr k 31. decembru 2006 predloží Komisia Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov hodnotiacu správu o výsledkoch programu Marco Polo so zreteľom na plnenie jeho cieľov a v prípade potreby priloží návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť druhý deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Ú. v. ES C 126 E, 28.5.2002, s. 354.

[2] Ú. v. ES C 241, 7.10.2002, s. 37.

[3] Ú. v. ES C 278, 14.11.2002, s. 15.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. septembra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 25. apríla 2003 (Ú. v. ES C 153 E, 1.7.2003, s. 252.) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. júla 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím č. 1346/2001/ES (Ú. v. ES L 185, 6.7.2001, s. 1).

--------------------------------------------------