32003R1335Úradný vestník L 187 , 26/07/2003 S. 0016 - 0020


Nariadenie Komisie (ES) č. 1335/2003

z 25. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktoré ustanovuje opatrenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 o ustanovení Colného kódexu spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 Európskeho parlamentu a Rady [2], najmä na jeho článok 247 a,

keďže:

(1) Článok 220 ods. 2 písm. b) a článok 239 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, stanovujú, že v niektorých prípadoch sa dovozné alebo vývozné clo následne nezapíše do účtovnej evidencie alebo že môžu byť odpustené alebo vrátené, ak je to spravodlivé.

(2) Vzhľadom na to, že podľa článku 8 rozhodnutia Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev [3] sú za obstarávanie tradičných vlastných zdrojov primárne zodpovedné členské štáty, malo by byť z tohto dôvodu primárne na orgánoch členských štátov prijať rozhodnutie o tom, či sa majú alebo nemajú dovozné clo alebo vývozné clo zapísať následne do účtovnej evidencie podľa článku 220 ods. 2 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2913/92 alebo vrátiť alebo odpustiť v zmysle článku 239 daného nariadenia.

(3) S cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie s obchodníkmi a chrániť finančné záujmy spoločenstiev, povinnosť odoslať spis Komisii na rozhodnutie by mala zostať zachovaná tam, kde členské štáty reprezentujú taký názor, že rozhodnutie by malo byť kladné a buď a) uvádza sa aktívna chyba alebo pochybenie na strane Komisie, alebo b) okolnosti prípadu súvisia s vyšetrovaniami spoločenstva vykonávanými na základe nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráci medzi týmito orgánmi a Komisiou s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie právnej úpravy colných a poľnohospodárskych záležitostí [4], alebo c) výška daných ciel je 500000 eur alebo viac.

(4) Avšak nie je potrebné splnenie povinnosti zaslať spis v prípade, ak Komisia už prijala rozhodnutie v prípade s porovnateľným skutkovým a právnym stavom, nakoľko členské štáty môžu potom vychádzať pri svojom vlastnom konečnom rozhodnutí z posledného rozhodnutia Komisie v prípade s porovnateľným v skutočnosti so skutkovým a právnym stavom.

(5) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 [5], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 881/2003 [6], by malo byť príslušne zmenené a doplnené.

(6) Výbor pre colný kódex nezaprotokoloval žiadne stanovisko v lehote stanovenej svojim predsedom. Komisia z tohto dôvodu zaslala Rade návrh o predmetných opatreniach. Nakoľko Rada neprijala rozhodnutie pred uplynutím lehoty stanovenej v článku 6 ods. 5 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon výkonných právomocí delegovaných Komisii [7], je z toho dôvodu na Komisii, aby prijala uvedené opatrenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2454/93 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 869 sa mení a dopĺňa takto:

a) písmeno b) sa nahrádza takto:

"b) v prípadoch, v ktorých považujú podmienky uvedené v článku 220 ods. 2 písm. b) kódexu za splnené, až na prípady, kedy spis musí byť poslaný Komisii v zmysle článku 871. Ak sa uplatní článok 871 ods. 2 druhá odrážka, colné orgány nemôžu prijať rozhodnutie o upustení od zápisu do účtovnej evidencie predmetného cla až do ukončenia postupu začatého podľa článkov 871 až 876.";

b) písmeno c) sa vypúšťa;

c) pridávajú sa tieto dva pododseky:

"Ak sa predloží žiadosť o vrátenie alebo odpustenie podľa článku 236 kódexu v spojitosti s článkom 220 ods. 2 písmeno b) kódexu, písmeno b) prvého odseku tohto článku a článkov 871 až 876 sa uplatní mutatis mutandis.

Na účely uplatňovania uvedených odsekov si členské štáty poskytnú vzájomnú pomoc, najmä tam, kde sa to týka chyby zo strany colných orgánov členského štátu iného ako je členský štát zodpovedný za prijatie rozhodnutia."

2. Články 870 až 872 sa nahrádzajú takto:

"Článok 870

1. Každý členský štát dá Komisii k dispozícii zoznam prípadov, v ktorých sa uplatňovali tieto ustanovenia:

- článok 869 písm. a),

- článok 236 kódexu v spojitosti s článkom 220 ods. 2 písm. b) kódexu, ak sa nevyžaduje oznámenie podľa ods. 2,

- článok 869 písm. b), ak sa nevyžaduje oznámenie podľa ods. 2.

2. Každý členský štát oznámi Komisii zoznam prípadov, v ktorých suma nevybratá od dotknutého operátora z jednej alebo viacerých dovozných alebo vývozných operácií, avšak následkom jedinej chyby, je vyššia ako 50000 EUR a v ktorých boli uplatňované ustanovenia článku 236 kódexu v spojitosti s článkom 220 ods. 2 písmeno b) kódexu alebo článku 869 písm. b) s uvedením stručného zhrnutia každého prípadu. Toto oznámenie sa zašle v priebehu prvého a tretieho štvrťroka každoročne za všetky prípady, v ktorých bolo prijaté rozhodnutie nezapísať nevybraté clo do účtovnej evidencie počas predchádzajúceho polroka.

Článok 871

1. Colný orgán postúpi prípad Komisii tak, aby bol tento vyriešený v súlade s postupom uvedeným v článkoch 872 až 876, ak je toho názoru, že podmienky uvedené v článku 220 ods. 2 písm. b) kódexu sú splnené a:

- je toho názoru, že Komisia sa dopustila chyby v zmysle článku 220 ods. 2 písmeno b) kódexu,

- okolnosti prípadu súvisia s výsledkami a závermi vyšetrovania spoločenstva vykonaného podľa nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráci medzi týmito orgánmi a Komisiou s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie právnej úpravy colných a poľnohospodárskych záležitostí [8] alebo na základe akejkoľvek inej legislatívy spoločenstva alebo akejkoľvek dohody, ktorú uzatvorilo spoločenstvo s určitou krajinou alebo skupinou krajín, ktorou je zabezpečené vykonávanie takýchto preverovaní zo strany spoločenstva, alebo

- nevybratá suma od dotknutého operátora z jednej alebo viacerých dovozných alebo vývozných operácií, avšak následkom jedinej chyby, je 500000 EUR alebo viac.

2. Prípady uvedené v odseku 1 však nebudú postúpené ak:

- Komisia už prijala rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článkoch 872 až 876 v prípade s porovnateľným skutkovým a právnym stavom,

- Komisia už posudzuje prípad s porovnateľným skutkovým a právnym stavom.

3. Spis predložený Komisii musí obsahovať všetky informácie požadované na úplné posúdenie. Musí obsahovať podrobné informácie o správaní sa dotknutého operátor a najmä o jeho odborných skúsenostiach, o dobrej viere a o náležitej starostlivosti. Takéto posúdenie bude sprevádzané všetkými informáciami, na základe ktorých možno preukázať, že operátor konal v dobrej viere. Spis musí taktiež obsahovať vyhlásenie podpísané žiadateľom o vrátenie alebo odpustenie potvrdzujúce, že si daný spis prečítal a musí byť v ňom uvedené, že buď nemá čo dodať, alebo zoznam všetkých doplňujúcich informácií, ktoré by podľa jeho názoru mali byť zahrnuté.

4. Akonáhle Komisia obdrží spis, informuje príslušný členský štát.

5. Ak sa zistí, že informácie dodané členským štátom nie sú dostačujúce na to, aby umožnili prijať rozhodnutie v danom prípade pri plnej znalosti skutkového stavu, Komisia môže požadovať dodanie doplňujúcich informácií.

6. Ak dôjde k jednej z nasledujúcich situácií, tak Komisia spis vráti colnému orgánu a postup uvedený v článkoch 872 – 876 sa bude považovať ako keby nebol nikdy začatý:

- zo spisu vyplýva, že existuje nesúlad medzi colným orgánom, ktorý spis postúpil a osobou, ktorá podpísala vyhlásenie uvedené v ods. 3 pokiaľ ide o výpočet faktov,

- spis je evidentne neúplný, nakoľko neobsahuje nič, čo by opodstatňovalo jeho posudzovanie Komisiou,

- podľa odseku 1 a 2 by sa spis nemal postúpiť,

- existencia colného dlhu nebola preukázaná,

- colný orgán postúpil Komisii v priebehu posudzovania spisu nové informácie o spise takého charakteru, ktorý môže podstatne zmeniť posúdenie skutkového alebo právneho stavu.

Článok 872

Komisia zašle členským štátom kópiu spisu uvedeného v článku 871 ods. 3 do 15 dní od dátumu obdržania spisu.

Posudzovanie daného prípadu sa zaradí do programu schôdze skupiny odborníkov uvedenej v článku 873 čo možno najskôr."

3. Články 873 až 875 sa nahrádzajú takto:

"Článok 873

Po konzultáciách so skupinou odborníkov zloženou zo zástupcov všetkých členských štátov zasadajúcou v rámci Výboru s cieľom posúdenia daného prípadu, Komisia rozhodne, či sú posudzované okolnosti takého charakteru, že dané clo sa nemusí zapísať do účtovnej evidencie.

Takéto rozhodnutie sa prijme do deviatich mesiacov od dátumu, kedy Komisia obdržala spis uvedený v článku 871 ods. 3. Ak však vyhlásenie alebo podrobené posúdenie správania sa operátora uvedené v článku 871 ods. 3 nie je obsiahnuté v spise, tak deväť mesiacov sa bude počítať od dátumu, kedy Komisia obdrží tieto doklady. Komisia informuje colný orgán a dotknutú osobu primerane.

Ak Komisia dospela k názoru že je potrebné si vyžiadať doplňujúce informácie zo strany členského štátu s cieľom dospieť k rozhodnutiu, lehota deviatich mesiacov sa predĺži o dobu ekvivalentnú dobe medzi dátumom, kedy Komisia odoslala svoju žiadosť o doplňujúce informácie, a dátumom, kedy tieto informácie obdržala. Komisia príslušnej osobe oznámi predĺženie lehoty.

Ak Komisia vykonáva preskúmanie sama s cieľom dospieť k rozhodnutiu, lehota deviatich mesiacov sa predĺži o čas potrebný na ukončenie preskúmania. Takéto predĺženie nesmie presiahnuť deväť mesiacov. Komisia oznámi colným orgánom a dotknutej osobe dátum začatia a ukončenia preskúmania.

Ak Komisia oznámila dotknutej osobe svoje námietky v súlade s článkom 872a, lehota deviatich mesiacov sa predĺži o jeden mesiac.

Článok 874

Rozhodnutie uvedené v článku 873 sa oznámi dotknutému členskému štátu čo možno najskôr a v každom prípade do jedného mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v danom článku.

Komisia oznámi členským štátom prijaté rozhodnutia s cieľom pomôcť colným orgánom rozhodnúť v prípadoch s porovnateľným skutkovým a právnym stavom.

Článok 875

Ak rozhodnutie uvedené v článku 873 potvrdí, že posudzované okolnosti sú takého charakteru, že dané clo nie je potrebné zapísať do účtovnej evidencie, Komisia môže špecifikovať podmienky, za ktorých členské štáty môžu upustiť od dodatočného zapísania do účtovnej evidencie v prípadoch s porovnateľným skutkovým a právnym stavom."

4. Článok 899 sa nahrádza týmto textom:

"Článok 899

1. Ak colný orgán prijímajúci rozhodnutie potvrdí, že žiadosť o vrátenie alebo odpustenie, ktorá bola colnému orgánu predložená podľa článku 239 ods. 2 kódexu:

- sa zakladá na dôvodoch zodpovedajúcich jednej z okolností uvedených v článkoch 900 až 903 a že tieto nevyplývajú z podvodu alebo zo zrejmej nedbanlivosti na strane dotknutej osoby, tak sumu dovozného cla alebo vývozného cla vráti alebo odpustí,

- sa zakladá na dôvodoch zodpovedajúcich jednej z okolností uvedených v článku 904, sumu dovozného cla alebo vývozného cla nevráti ani neodpustí.

2. V ostatných prípadoch, až na tie, kedy musí byť spis predložený Komisii podľa článku 905, colný orgán prijímajúci rozhodnutia môže sám rozhodnúť o vrátení alebo odpustení dovozného cla alebo vývozného cla v mimoriadnej situácii vyplývajúcej z okolností, kedy nie je možné pripísať dotknutej osobe žiadny podvod a ani zrejmú nedbanlivosť.

Ak sa uplatní článok 905 ods. 2 druhá odrážka, colné orgány nemôžu povoliť vrátenie alebo odpustenie daného cla pred ukončením postupu začatého v súlade s článkami 906 až 909.

3. Na účely článku 239 ods. 1 kódexu a tohto článku sa pod pojmom "dotknutá osoba" rozumie osoba alebo osoby uvedené v článku 878 ods. 1 alebo ich zástupcovia a akákoľvek iná osoba, ktorá vykonávala colné formality vo vzťahu k dotknutému tovaru alebo ktorá vydala pokyny potrebné na vykonanie týchto formalít.

4. Na účely uplatňovania odseku 1 a 2 si členské štáty poskytnú vzájomnú pomoc, najmä tam, kde sa to týka chyby zo strany colných orgánov členského štátu iného ako je členský štát zodpovedný za prijatie rozhodnutia."

5. Za článok 904 sa vkladá tento článok:

"Článok 904a

1. Ak sa nevyžaduje oznámenie podľa odseku 2, každý členský štát dá k dispozícii Komisii zoznam prípadov, v ktorých bol uplatnený článok 899 ods. 2.

2. Každý členský štát oznámi Komisii zoznam prípadov, v ktorých uplatňoval ustanovenia článku 899 ods. 2 a suma vrátená alebo odpustená vzhľadom na jednu alebo viacero dovozných alebo vývozných operácií, avšak v dôsledku jedinej osobitnej situácie, je vyššia ako 50000 EUR, s uvedením stručného zhrnutia každého prípadu. Toto oznámenie sa pošle v priebehu prvého a tretieho štvrťroka každoročne za všetky prípady, v ktorých bolo prijaté rozhodnutie o vrátení alebo odpustení ciel počas predchádzajúceho polroka."

6. Článok 905 a 906 sa nahrádza takto:

"Článok 905

1. Ak je žiadosť o vrátenie alebo odpustenie predložená podľa článku 239 ods. 2 kódexu podporená dôkazom, ktorý by mohol vytvárať osobitnú situáciu vyplývajúcu z okolností, za ktorých nie je možné pripísať dotknutej osobe žiaden podvodný úmysel a ani zrejmú nedbanlivosť, členský štát, ku ktorému colný orgán prijímajúci rozhodnutia patrí, postúpi prípad Komisii s cieľom jeho vyriešenia v súlade s postupom uvedeným v článkoch 906 až 909, ak:

- orgán dospeje k záveru, že osobitná situácia je dôsledkom neplnenia si svojich povinností zo strany Komisie,

- sa okolnosti prípadu týkajú záverov vyšetrovania spoločenstva vykonaného na základe nariadenia (ES) č. 515/97 alebo na základe iného predpisu spoločenstva alebo akejkoľvek dohody, ktorú spoločenstvo uzatvorilo s krajinami alebo skupinami krajín, ktoré ustanovujú vykonanie takýchto vyšetrovaní zo strany spoločenstva alebo

- suma, za ktorú dotknutá osoba môže byť zodpovedná vzhľadom na jednu alebo viacero dovozných alebo vývozných operácií, avšak následkom jedinej osobitnej situácie, je 500000 EUR alebo viac.

Pojem "dotknutá osoba" sa interpretuje rovnakým spôsobom ako v článku 899.

2. Prípady uvedené v odseku 1 však nebudú postúpené ak:

- Komisia už prijala rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článkoch 906 až 909 v prípade s porovnateľným skutkovým a právnym stavom,

- Komisia už posudzuje prípad s porovnateľným skutkovým a právnym stavom.

3. Spis predložený Komisii musí obsahovať všetky informácie požadované na úplné posúdenie. Musí obsahovať podrobné informácie o správaní sa dotknutého operátora a najmä o jeho odborných skúsenostiach, o dobrej viere a o náležitej starostlivosti. Takéto posúdenie bude sprevádzané všetkými informáciami, na základe ktorých možno preukázať, že operátor konal v dobrej viere. Spis musí taktiež obsahovať vyhlásenie podpísané žiadateľom o vrátenie alebo odpustenie potvrdzujúce, že si daný spis prečítal, a musí byť v ňom uvedené, že buď nemá čo dodať, alebo zoznam všetkých doplňujúcich informácií, ktoré by podľa jeho názoru mali byť zahrnuté.

4. Akonáhle Komisia obdrží spis, informuje o tom príslušný členský štát.

5. Ak sa zistí, že informácie dodané členským štátom nie sú dostačujúce na to, aby umožnili prijať rozhodnutie v danom prípade pri plnej znalosti faktov, Komisia môže požadovať dodanie doplňujúcich informácií.

6. Ak dôjde k jednej z týchto situácií, tak Komisia spis vráti colnému orgánu a postup uvedený v článkoch 906 až 909 sa bude považovať, ako keby nebol nikdy začatý:

- zo spisu vyplýva, že existuje nesúlad medzi colným orgánom, ktorý spis postúpil, a osobou, ktorá podpísala vyhlásenie uvedené v odseku 3, pokiaľ ide o výpočet faktov,

- spis je evidentne neúplný, nakoľko neobsahuje nič, čo by odôvodňovalo jeho posudzovanie Komisiou,

- podľa odseku 1 a 2 by sa spis nemal postúpiť,

- existencia colného dlhu nebola preukázaná,

- colný orgán postúpil Komisii v priebehu posudzovania spisu nové informácie o spise takého charakteru, ktorý môže mať podstatný vplyv na posúdenie predloženého skutkového alebo právneho stavu.

Článok 906

Komisia pošle členským štátom kópiu spisu uvedeného v článku 905 ods. 3 do 15 dní od dátumu obdržania spisu.

Posudzovanie daného prípadu bude zaradené do programu schôdze skupiny odborníkov uvedenej v článku 907 čo možno najskôr."

7. Články 907 až 908 sa nahrádzajú takto:

"Článok 907

Po konzultáciách so skupinou odborníkov zloženou zo zástupcov všetkých členských štátov zasadajúcou v rámci výboru s cieľom posúdenia daného prípadu, Komisia rozhodne, či posudzovaná situácia odôvodňuje vrátenie alebo odpustenie.

Takéto rozhodnutie bude prijaté do deviatich mesiacov od dátumu, kedy Komisia obdržala prípad uvedený v článku 905 ods. 3. Ak však vyhlásenie alebo podrobné posúdenie správania sa operátora uvedené v článku 905 ods. 3 nie je obsiahnuté v spise, tak deväť mesiacov sa bude počítať od dátumu, kedy Komisia obdrží tieto doklady. Colný orgán a osoba žiadajúca o vrátenie alebo odpustenie budú primerane informované.

Ak Komisia dospela k názoru že je potrebné si vyžiadať doplňujúce informácie zo strany členského štátu s cieľom dospieť k rozhodnutiu, lehota deviatich mesiacov sa predĺži o dobu, ktorá uplynie medzi dátumom, kedy Komisia odoslala svoju žiadosť o doplňujúce informácie, a dátumom, kedy tieto informácie obdržala. Osobe žiadajúcej o vrátenie alebo odpustenie sa takéto predĺženie oznámi.

Ak Komisia vykonáva prešetrovania sama s cieľom dospieť k rozhodnutiu, lehota deviatich mesiacov bude predĺžená o čas potrebný na ukončenie vyšetrovania. Takéto predĺženie nesmie presiahnuť deväť mesiacov. Colným orgánom a osobe žiadajúcej o vrátenie alebo odpustenie sa oznámi začiatok a ukončenie prešetrovaní.

Ak Komisia oznámila osobe, ktorá žiada o vrátenie alebo odpustenie svoje námietky v súlade s článkom 906a, lehota deviatich mesiacov sa predĺži o jeden mesiac.

Článok 908

1. Rozhodnutie uvedené v článku 907 sa čo možno najskôr oznámi príslušnému členskému štátu a v každom prípade do jedného mesiaca po uplynutí doby uvedenej v danom článku.

Komisia oznámi členským štátom rozhodnutia, ktoré prijala s cieľom pomôcť colným orgánom rozhodnúť v prípadoch s porovnateľným skutkovým a právnym stavom.

2. Orgán prijímajúci rozhodnutia rozhodne o tom, či prijme alebo zamietne žiadosť, ktorá mu bola predložená na základe rozhodnutia Komisie, ktoré mu bolo oznámené v súlade s odsekom 1.

3. Tam, kde sa potvrdí rozhodnutím uvedeným v článku 907, že posudzované okolnosti oprávňujú vrátenie alebo odpustenie, Komisia môže špecifikovať podmienky, za ktorých členské štáty môžu vrátiť alebo odpustiť clá v prípadoch s porovnateľným skutkovým a právnym stavom."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 1 sa bude uplatňovať od 1. augusta 2003 na všetky prípady, ktoré neboli Komisii zaslané na rozhodnutie pred týmto dátumom.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2003

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17.

[3] Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

[4] Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 253 11.10.1993, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 134, 29.5.2003, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

--------------------------------------------------