32003R1216

Nariadenie Komisie (ES) č. 1216/2003 zo 7. júla 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexe nákladov práceText s významom pre EHP.

Úradný vestník L 169 , 08/07/2003 S. 0037 - 0043
CS.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 321 - 328
ET.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 321 - 328
HU.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 321 - 328
LT.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 321 - 328
LV.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 321 - 328
MT.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 321 - 328
PL.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 321 - 328
SK.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 321 - 328
SL.ES Kapitola 05 Zväzok 04 S. 321 - 328


Nariadenie Komisie (ES) č. 1216/2003

zo 7. júla 2003,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexe nákladov práce

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 z 27. februára 2003 o indexe nákladov práce [1], najmä na jeho článok 11,

keďže:

(1) očistenie indexu nákladov práce o vplyv sezóny a počtu pracovných dní je podstatnou súčasťou zostavovania indexu; očistené rady umožňujú porovnávať výsledky a interpretovať index zrozumiteľnejším spôsobom;

(2) vopred určené prenosové formáty minimalizujú problémy vznikajúce z prenosu údajov a spoločne so štandardizovanými správami o kvalite zlepšujú interpretáciu a rýchle používanie indexu nákladov práce;

(3) opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistické programy;

(4) na základe článku 9 nariadenia (ES) č. 450/2003 by sa mali udeliť niektoré odchýlky z nariadenia (ES) č. 450/2003,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok I

Postupy prenosu a úpravy

1. Prenášané indexy a metaúdaje sa odosielajú v elektronickej forme členskými štátmi Komisii (Eurostat-u). Prenos zodpovedá vhodným normám pre výmenu schváleným Výborom pre štatistické programy. Eurostat dá k dispozícii podrobnú dokumentáciu týkajúcu sa schválených noriem a poskytne usmernenia, ako sa tieto normy majú realizovať.

2. Prenášané indexy a metaúdaje sú vypracované takým spôsobom, aby umožňovali dôkladnú interpretáciu výsledkov a účinné uplatňovanie postupov sezónneho očisťovania Komisie (Eurostat-u) pre európske súhrny.

Rady indexov sa dodávajú v týchto formách:

a) neočistené;

b) očistené o vplyv počtu pracovných dní;

c) očistené o vplyv sezóny a počet pracovných dní.

Článok 2

Kvalita

1. Kritériá kvality uvedené v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 450/2003 zahŕňajú:

a) významnosť;

b) správnosť;

c) včasnosť a presnosť;

d) prístupnosť a jasnosť;

e) porovnateľnosť;

f) súvislosť;

g) úplnosť.

Vnútroštátne orgány zabezpečia, aby výsledky odrážali pravdivú situáciu o hospodárskych činnostiach s dostatočným stupňom reprezentatívnosti.

2. Správy o kvalite uvedené v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 450/2003 sa prenesú Komisii každý rok najneskôr do 31. augusta a vzťahujú sa na údaje končiace štvrtým štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvá správa o kvalite je prenesená najneskôr do 31. augusta 2004.

3. Obsah výročných správ o kvalite pre index nákladov práce je ustanovený v prílohe I tohto nariadenia.

Článok 3

Prechodné obdobia

Podrobnosti týkajúce sa prechodných období uvedených v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 450/2003 sú uvedené v prílohe II tohto nariadenia.

Článok 4

Štúdie o vykonateľnosti

Podrobnosti týkajúce sa štúdií o vykonateľnosti uvedených v článku 10 nariadenia (ES) č. 450/2003 sú uvedené v prílohe III tohto nariadenia.

Článok 5

Reťazenie indexu

Vzorec Laspeyresovho reťazového indexu, ktorý sa má používať na výpočet indexu nákladov práce pre kombinácie sekcií NACE, Rev. 1, uvedených v prílohe nariadenia (ES) č. 450/2003, je uvedený v prílohe IV tohto nariadenia.

Článok 6

Odchýlka

Odchýlky od ustanovení článku 1 ods. 2 prijaté na základe článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 450/2003 sú uvedené v prílohe V tohto nariadenia.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2003

Za Komisiu

Pedro Solbes Mira

člen Komisie

[1] Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Výročné správy o kvalite za index nákladov práce zahŕňajú tieto položky:

a) preukázanie významnosti potrieb používateľov:

- súhrn, vrátane opisu používateľov, pôvodu a uspokojenia potrieb používateľov a významnosti štatistiky pre používateľov;

b) preukázanie správnosti (informácie členené podľa sekcií NACE, Rev. 1):

- história revízií: tabuľka zobrazujúca revízie v uverejnených mierach medziročného rastu pre celkové náklady práce pomocou neočistených radov za posledných 12 štvrťrokov; súhrn dôvodov pre revízie,

- okruh: tabuľka zobrazujúca percentuálny podiel zamestnancov zastúpených vo výberoch/registroch založený na počte zamestnancov podľa ESA 95; ak sa zozbierajú položky nákladov práce z rôznych zdrojov, tabuľka členená podľa položiek nákladov práce podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 450/2003,

- frekvencia: tabuľka zobrazujúca frekvenciu zberu/aktualizovania rôznych informácií o nákladových položkách,

- odhad: opis metód používaných na odhad/modelovanie chýbajúcich informácií (chýbajúce skupiny zamestnancov, podnikov, hospodárskych činností a nákladových položiek); čo najkvantitatívnejšie hodnotenie dopadu úplne chýbajúcich informácií (chýbajúce skupiny zamestnancov, podnikov, hospodárskych činností a nákladových položiek) na konečné čísla,

- odpracované hodiny: opis metód na zostavenie odpracovaných hodín; alebo opis náhradnej miery odpracovaných hodín a čo najkvantitatívnejšie hodnotenie dopadu náhradnej miery na konečné čísla,

- administratívne údaje: ak sa používajú administratívne údaje, poznámky o korešpondencii a rozdieloch medzi administratívnymi koncepciami a teoretickými štatistickými koncepciami;

c) včasnosť a presnosť:

- tabuľka zobrazujúca počet dní oneskorenia v prenose údajov za posledných 12 štvrťrokov obsiahnutých správou a zhodu medzi plánovaným a skutočných dátumom prenosu;

d) prístupnosť a jasnosť:

- opis média na zverejnenie údajov a metaúdajov v členských štátoch;

e) porovnateľnosť:

- opis akýchkoľvek rozdielov v koncepciách a metódach v akejkoľvek dvojici po sebe nasledujúcich štvrťrokov od prvého štvrťroka 1996. Okrem toho opis rozdielov a čo najkvantitatívnejšie hodnotenie vplyvu zmeny odhadov. Mali by sa uviesť aj akékoľvek rozdiely v porovnateľnosti medzi sekciami NACE, Rev. 1;

f) súvislosť:

- graf a tabuľka zobrazujúce ročné neočistené miery rastu indexu celkových nákladov práce (sekcie NACE, Rev. 1) a odmeňovania zamestnancov za odpracovanú hodinu podľa ESA 95 (členenie A6) s vysvetleniami rozdielov v mierach rastu za posledných 12 štvrťrokov;

g) úplnosť:

- správa o pokroku vykonávania nariadenia (ES) č. 450/2003 spoločne s podrobným plánom a rozvrhom pre dokončenie zavádzania; súhrn zostávajúcich odchýlok od koncepcií EÚ.

Prvá správa o kvalite, ktorá má byť vypracovaná do 31. augusta 2004, zahŕňa aj nasledujúce položky pre spätné údaje:

- opis zdrojov používaných pre spätné údaje a použitej metodiky,

- opis zhody medzi okruhom (hospodárske činnosti, zamestnanci, nákladové položky) spätných údajov a bežných údajov,

- opis porovnateľnosti spätných údajov a bežných údajov.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

PRECHODNÉ OBDOBIA VZŤAHUJÚCE SA NA ZAVEDENIE NARIADENIA

Členský štát | Príslušné ustanovenie | Článok | Prechodné obdobie |

Belgicko | 70 - dňové oneskorenie prenosu | 6 | 2 roky |

Náklady práce na odpracovanú hodinu | 2 | 2 roky |

Nemecko | Sekcie H, I a K NACE | 3 | 2 roky |

Grécko | Všetky ustanovenia | | 2 roky |

Španielsko | 70 - dňové oneskorenie prenosu | 6 | 2 roky |

Francúzsko | Všetky ustanovenia | | 2 roky |

Írsko | Všetky ustanovenia | | 2 roky |

Taliansko | Náklady práce na odpracovanú hodinu | 2 | 1 rok |

Spätné údaje založené na odpracovaných hodinách | 2, 5 | 1 rok |

70 - dňové oneskorenie prenosu | 6 | 1 rok |

Sociálne príspevky zamestnávateľov plus dane zaplatené zamestnávateľmi, mínus prijaté subvencie —bez úpravy daní a subvencií (D4 a D5) | 4 | 2 roky |

Luxembursko | Všetky ustanovenia | | 2 roky |

Holandsko | Spätné údaje za roky 1996 - 2002 | 5 | 2 roky |

Sociálne príspevky zamestnávateľov plus dane zaplatené zamestnávateľmi, mínus prijaté subvencie —bez úpravy daní a subvencií (D4 a D5) | 4 | 2 roky |

Rakúsko | Sekcie C, D, E a F NACE | 3 | 1 rok |

Sekcie G, H, I, J a K NACE | 3 | 2 roky |

Portugalsko | 70 - dňové oneskorenie prenosu | 6 | 1 rok |

Fínsko | Všetky ustanovenia | | 2 roky |

Švédsko | Všetky ustanovenia | | 2 roky |

Spojené kráľovstvo | Zastúpenie Severného Írska | 3 | 2 roky |

Zastúpenie jednotiek s menej ako 20 zamestnancami | 3 | 2 roky |

Spätné údaje | 5 | 1 rok |

Očistenie o vplyv počtu pracovných dní | 11 | 2 roky |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

1. Štúdia o vykonateľnosti na posúdenie, ako je možné získať indexy štvrťročných nákladov práce pre sekcie L, M, N a O NACE

Štúdia o vykonateľnosti uskutočnená členským štátom zahŕňa najmä:

Pozadie

Príspevok každej z týchto hospodárskych činností do národného hospodárstva vyjadrený z hľadiska nákladov práce alebo vhodnej alternatívnej miery.

Opis podobností a rozdielov v štruktúrach a vývoji nákladov práce za tieto hospodárske činnosti v porovnaní so štruktúrou a vývojom nákladov v rámci sekcií C až K NACE.

Možnosti

Hodnotenie postupov v ostatných členských štátoch, kde údaje pre tieto sekcie NACE už sú k dispozícii.

Posudzovanie rôznych možností na získanie indexov nákladov práce za sekcie L, M, N a O NACE, ktoré by umožňovali prenos údajov za prvý štvrťrok 2007. Malo by sa prihliadať na nasledujúce možné zdroje údajov:

a) používanie existujúcich zberov údajov;

b) administratívne zdroje;

c) postupy štatistického odhadu;

d) nové zbery údajov.

Pre každú uvažovanú možnosť bude posudzovanie zahŕňať podrobnosti o príslušných technických a právnych problémoch; predpokladané náklady na zavedenie a réžiu národného štatistického úradu; odhady nákladov pre každé dodatočné zaťaženie podnikov; predpokladaná štatistická kvalita výsledkov; akékoľvek riziká alebo neistoty; a konkrétne výhody alebo nevýhody.

Odporúčanie

Na základe posúdenia rôznych možností sa navrhne odporúčanie najvhodnejšieho prístupu.

Vykonanie

Podrobnosti o navrhovanom pláne vykonania, vrátane dátumu začiatku a dátumu skončenia jednotlivých etáp vykonania odporúčania.

Členské štáty vykonávajúce štúdie o vykonateľnosti

Nasledujúce členské štáty vykonajú štúdie o vykonateľnosti na posúdenie, ako je možné získať indexy štvrťročných nákladov práce definované v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 450/2003 pre sekcie L, M, N a O NACE, Rev. 1:

- Dánsko

- Nemecko

- Grécko

- Španielsko

- Francúzsko

- Taliansko

- Rakúsko

- Švédsko.

2. Štúdia o vykonateľnosti na posúdenie, ako je možné získať index na odhad celkových nákladov práce bez odmien

Štúdia o vykonateľnosti uskutočnená členským štátom zahŕňa najmä:

Pozadie

Príspevok odmien k celkovým národným nákladom práce s opisom charakteristík platieb na odmeny v národnom hospodárstve.

Možnosti

Hodnotenie postupov v ostatných členských štátoch, kde údaje na výpočet indexu celkových nákladov práce bez odmien už sú k dispozícii.

Posudzovanie rôznych možností na získanie indexu celkových nákladov práce bez odmien, ktoré umožňujú prenos údajov za prvý štvrťrok 2007. Malo by sa prihliadať na nasledujúce možné zdroje údajov:

a) používanie existujúcich zberov údajov;

b) administratívne zdroje;

c) postupy štatistického odhadu;

d) nové zbery údajov.

Pre každú uvažovanú možnosť posudzovanie zahŕňa podrobnosti o príslušných technických a právnych problémoch; predpokladané náklady na zavedenie a réžiu národného štatistického úradu; odhady nákladov pre každé dodatočné zaťaženie podnikov; predpokladaná štatistická kvalita výsledkov; akékoľvek riziká alebo neistoty; a konkrétne výhody alebo nevýhody.

Odporúčanie

Na základe posúdenia rôznych možností sa navrhne odporúčanie najvhodnejšieho prístupu.

Vykonanie

Podrobnosti o navrhovanom pláne vykonania, vrátane dátumu začiatku a dátumu skončenia jednotlivých etáp vykonania odporúčania.

Členské štáty vykonávajúce štúdie o vykonateľnosti

Nasledujúce členské štáty vykonajú štúdie o vykonateľnosti na posúdenie, ako je možné získať index na odhad celkových nákladov práce bez odmien definovaný v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 450/2003:

- Nemecko

- Grécko

- Francúzsko

- Taliansko

- Rakúsko

- Portugalsko

- Fínsko

- Švédsko.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Vzorec Laspeyresovho reťazového indexu, ktorý sa má používať na výpočet indexu nákladov práce (INP) pre kombinácie sekcií NACE, Rev. 1:

1. Definície:

w

itj = wit. j. = náklady práce na odpracovanú hodinu zamestnancov v sekcii i NACE, Rev. 1, v štvrťroku t, v roku j

ω

ik = ωik = náklady práce na odpracovanú hodinu zamestnancov v sekcii i NACE, Rev. 1, v roku k

h

ik = hodiny odpracované zamestnancami v sekcii i NACE, Rev. 1, v roku k

W

ik ω

* h

=

náklady práce zamestnancov v sekcii i NACE, Rev. 1, v roku k.

2. Základný Laspeyresov vzorec, ktorý sa má používať na výpočet INP za štvrťrok t v roku j, so základným rokom k, je definovaný takto:

LCI

=

χ

θ

ω

θ

=

ω

θ

Χ

=

Χ

Χ

ιλ

3. Váhy používané na výpočet indexu sú definované takto:

W

Χ

ιλ

kde

W

ik

, i a k sú definované v odseku 1 tejto prílohy.

4. Ročná väzba pre rok l až rok l + 1, kde 0 ≤ l < l + 1 < j, je definovaná takto:

L

=

ω

θ

ω

θ

ιμ

5. Vzorec Laspeyresovho reťazového indexu za štvrťrok t v roku j s referenčným rokom k = 0 a intervalom potrebným na spracovanie a uplatňovanie potrebných ročných váh m, kde 1 ≤ m ≤ 2, je definovaný takto:

INPt.j.(0) = 100.(L0,1).(L1,2)…(Lj-m-1,j-m).INPt.j.(j-m).

6. Prvým referenčným rokom je rok 2000, keď sa ročný index nákladov práce rovná 100.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Odchýlky

Dánsko, Nemecko, Francúzsko a Švédsko: rady indexov sú doručované iba b) očistené o vplyv počtu pracovných dní a c) očistené o vplyv sezóny a počtu pracovných dní. Metódy očisťovania o vplyv sezóny a počtu pracovných dní sú plne zdokumentované a dané k dispozícii Komisii (Eurostat-u).

--------------------------------------------------