32003R1192Úradný vestník L 167 , 04/07/2003 S. 0013 - 0016


Nariadenie Komisie (ES) č. 1192/2003

z 3. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 o štatistike železničnej dopravy

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy [1], najmä na jeho článok 3 ods. 2 a článok 4 ods. 5,

keďže:

(1) V súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 91/2003, definície v uvedenom nariadení môže upraviť Komisia.

(2) Na účely zberu údajov na základe spoločných definícií vo všetkých členských štátoch sú potrebné ďalšie definície, aby bola zabezpečená harmonizácia železničnej dopravnej štatistiky.

(3) V súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 91/2003 obsah príloh môže upraviť Komisia.

(4) Špecifikácia v tabuľke H1 sa musí modifikovať na zabezpečenie jednoznačného výkladu z hľadiska rozsahu štatistiky.

(5) Nariadenie (ES) č. 91/2003 by sa preto malo v súlade s tým zmeniť a doplniť.

(6) Opatrenia plánované v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom predloženým Výborom pre štatistické programy, ustanoveným rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [2],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 91/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 3 ods. 1 sa nahrádza týmto:

"1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

1. "vykazujúci štát" znamená členský štát odovzdávajúci údaje Eurostatu;

2. "vnútroštátne orgány" znamenajú vnútroštátne štatistické inštitúcie a ostatné orgány zodpovedné v každom členskom štáte za zhotovenie štatistík spoločenstva;

3. "železnica" znamená dopravnú komunikáciu pozostávajúcu z koľajníc, používanú výlučne železničnými vozidlami;

4. "železničné vozidlo" znamená mobilné zariadenie pohybujúce sa výlučne na koľajniciach buď svojou vlastnou silou (trakčné vozidlá), alebo ťahané iným vozidlom (osobné vozne, prípojné vozne, batožinové vozne a vagóny);

5. "železničný podnik" znamená každý verejný alebo súkromný podnik, ktorý poskytuje služby zabezpečujúce železničnú prepravu tovaru a/alebo osôb. Nevzťahuje sa na podnik, ktorého jedinou obchodnou činnosťou je poskytovanie služieb zabezpečujúcich prepravu cestujúcich metrom, električkou a/alebo mestskou dráhou;

6. "železničná nákladná doprava" znamená prepravu tovaru medzi miestom nakládky a vykládky s použitím železničných vozidiel;

7. "železničná osobná doprava" znamená prepravu cestujúcich medzi miestom nástupu a výstupu, s použitím železničných vozidiel. Nevzťahuje sa na prepravu cestujúcich metrom, električkou a/alebo mestskou dráhou;

8. "metro" (známe aj ako "podzemná dráha", "metropolitná železnica") znamená elektrickú železnicu na prepravu cestujúcich s kapacitou na zvládnutie veľkého objemu prepravy a charakterizovanú výhradným právom na cestu, vlakov skladajúcich sa z niekoľkých vozňov, vysokou rýchlosťou a rýchlym zrýchlením, komplexnou signalizáciou, ako aj chýbajúcimi úrovňovými križovatkami, aby bola možná vysoká frekvencia vlakov a vysokými nástupišťami. Metro je tiež charakterizované vzájomne blízko ležiacimi stanicami, pričom normálne vzdialenosti medzi stanicami sú od 700 do 1200 m. "Vysoká rýchlosť" vyplýva z porovnania s električkami a mestskými dráhami a tu znamená približne rýchlosť 30 až 40 km/h na krátke vzdialenosti, 40 až 70 km/h na dlhšie vzdialenosti;

9. "električka" znamená osobné cestné vozidlo vybavené na sedenie viac než deviatich osôb (vrátane vodiča), ktoré je pripojené na elektrické vodiče alebo je poháňané dieselovým motorom a je viazané na koľajnice;

10. "mestské dráhy" znamenajú železnicu určenú na prepravu cestujúcich, ktorá často používa elektricky poháňané koľajové vozne prevádzkované jednotlivo alebo v krátkych vlakoch na pevnej dvojkoľajnej trati. Stanice/zastávky sú od seba vzdialené obyčajne menej než 1200 m. V porovnaní s metrom majú mestské dráhy ľahšiu konštrukciu, sú určené pre menšie objemy prepravy a zvyčajne jazdia pri nižších rýchlostiach. Je niekedy ťažké presne rozlíšiť mestskú dráhu a električku. Električky nie sú vo všeobecnosti oddelené od cestnej dopravy, ale mestské dráhy môžu byť oddelené od ostatných systémov;

11. "vnútroštátna doprava" znamená železničnú dopravu medzi dvoma miestami (miestom nakládky/nástupu a miestom vykládky/výstupu) vo vykazujúcom štáte. Môže zahŕňať tranzit cez iný štát;

12. "medzinárodná doprava" znamená železničnú dopravu medzi miestom (miestom nakládky/nástupu alebo vykládky/výstupu) vo vykazujúcom štáte a miestom (nakládky/nástupu alebo vykládky/výstupu) v inom štáte;

13. "tranzit" znamená železničnú dopravu cez vykazujúci štát medzi dvoma miestami (miestom nakládky/nástupu a miestom vykládky/výstupu) mimo vykazujúceho štátu. Prepravy zahŕňajúce nakládku/nástup alebo vykládku/výstup tovaru/cestujúcich na hranici vykazujúceho štátu z iného druhu/na iný druh dopravy sa nepovažujú za tranzit;

14. "železničný cestujúci" znamená každú osobu, okrem členov posádky vlaku, ktorá cestuje železnicou. Na účely štatistiky o nehodách sa započítavajú aj cestujúci, ktorí sa pokúšajú nastúpiť na pohybujúci sa vlak alebo vystúpiť z pohybujúceho sa vlaku;

15. "počet cestujúcich" znamená počet ciest železničných cestujúcich, pričom každá cesta je definovaná ako pohyb z miesta nástupu na miesto výstupu, s prestupom z jedného železničného vozidla do druhého alebo bez prestupu. Ak cestujúci používajú služby viac než jedného železničného podniku, nemali by sa započítavať viac než jedenkrát;

16. "osobokilometer (oskm)" znamená jednotku merania prepravy jedného cestujúceho železnicou na vzdialenosť jedného kilometra. Berie sa do úvahy len vzdialenosť na výsostnom území vykazujúceho štátu;

17. "hmotnosť" znamená množstvo tovaru v tonách (1000 kilogramov). Hmotnosť, ktorá sa berie do úvahy, popri hmotnosti prepravovaného tovaru, zahŕňa hmotnosť balenia a vlastnú hmotnosť kontajnerov, vymeniteľnej nadstavby, paliet, ako aj cestných vozidiel prepravovaných železnicou v priebehu kombinovanej dopravy. Ak sa na preprave tovaru podieľa viac než jeden železničný podnik, hmotnosť by sa nemala započítavať viac než jedenkrát;

18. "tonokilometer (tkm)" znamená jednotku merania prepravy jednej tony (1000 kg) tovaru železnicou na vzdialenosť jedného kilometra. Berie sa do úvahy len vzdialenosť na výsostnom území vykazujúceho štátu;

19. "vlak" znamená jedno alebo niekoľko rušňov alebo koľajových vozidiel, alebo jedno koľajové vozidlo jazdiace samostatne, ktoré sa pod daným číslom alebo špecifickým označením pohybujú z počiatočného pevného východiskového bodu do koncového pevného bodu. Rušňový vlak, t. j. samotný pohybujúci sa rušeň, sa nepovažuje za vlak;

20. "vlakový kilometer (vlkm)" znamená jednotku merania pohybu vlaku na vzdialenosť jedného kilometra. Použitá vzdialenosť je, pokiaľ je známa, skutočne prejdená vzdialenosť; inak sa použije štandardná sieťová vzdialenosť medzi východiskovým a konečným bodom. Berie sa do úvahy len vzdialenosť na výsostnom území vykazujúceho štátu;

21. "celovlaková zásielka" znamená každú zásielku obsahujúcu jednu alebo viac vozňových zásielok jedného odosielateľa, prepravovaných v rovnakom čase z tej istej stanice, ktoré sú zasielané bez zmeny zloženia vlaku na adresu toho istého príjemcu zásielky v tej istej cieľovej stanici;

22. "celovozňová zásielka" znamená každú zásielku tovaru, na prepravu ktorej sa vyžaduje osobitný nákladný vagón bez ohľadu na to, či je alebo nie je jeho celková kapacita;

23. "TEU (Twenty-foot Equivalent Unit - jednotka zodpovedajúca 20 stopám)" znamená štandardnú jednotku založenú na ISO kontajneri s dĺžkou 20 stôp (6,10 m), používanú ako štatistické meradlo prepravných prúdov alebo kapacít. Jeden štandardný ISO kontajner série 1 sa rovná 2 TEU. Vymeniteľné nadstavby pod 20 stôp zodpovedajú 0,75 TEU, od 20 stôp do 40 stôp 1,5 TEU a nad 40 stôp 2,25 TEU;

24. "závažná nehoda" znamená každú nehodu, na ktorej sa podieľa aspoň jedno pohybujúce sa železničné vozidlo, ktorej výsledkom je minimálne jedna usmrtená alebo ťažko zranená osoba, alebo značné poškodenie vozového parku, trate, iných zariadení alebo životného prostredia, alebo značné narušenie prepravy. Nevzťahuje sa na nehody v dielňach, skladoch a depách;

25. "nehoda s ťažkými zraneniami" znamená každú nehodu, na ktorej sa podieľa aspoň jedno pohybujúce sa železničné vozidlo, ktorej výsledkom je minimálne jedna usmrtená alebo ťažko zranená osoba. Nevzťahuje sa na nehody v dielňach, skladoch a depách;

26. "usmrtená osoba" znamená každú osobu usmrtenú okamžite alebo osobu, ktorá zomrela do 30 dní na následky nehody, s výnimkou samovrážd;

27. "ťažko zranená osoba" znamená každú zranenú osobu, ktorá bola v dôsledku následkom nehody hospitalizovaná viac než 24 hodín, s výnimkou pokusu o samovraždu;

28. "nehoda, na ktorej sa podieľa preprava nebezpečného tovaru" znamená každú nehodu alebo udalosť, ktorá je predmetom hlásenia v súlade s RID/ADR odsek 1.8.5;

29. "samovražda" znamená konanie vedúce k úmyselnému samozraneniu so smrteľnými následkami, ktoré bolo takto zaznamenané a klasifikované príslušným vnútroštátnym orgánom;

30. "pokus o samovraždu" znamená konanie vedúce k úmyselnému samozraneniu, ktorého výsledok je ťažké zranenie, ale nie smrť a ktoré bolo takto zaznamenané a klasifikované príslušným vnútroštátnym orgánom."

2. Príloha H sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v 20. deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júla 2003

Za Komisiu

Pedro Solbes Mira

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 14, 21.1.2003, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA H

ŠTATISTIKY O NEHODÁCH

Zoznam premenných a merné jednotky | počet nehôd (tabuľky H1, H2)počet usmrtených osôb (tabuľka H3)počet ťažko zranených osôb (tabuľka H4) |

Referenčné obdobie | Jeden rok |

Frekvencia | Každý rok |

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku | Tabuľka H1: počet závažných nehôd a počet nehôd s ťažkými zraneniami (nepovinné), podľa druhu nehodyTabuľka H2: počet nehôd, na ktorých sa podieľa preprava nebezpečného tovaruTabuľka H3: počet usmrtených osôb, podľa druhu nehody a podľa kategórie osôbTabuľka H4: počet ťažko zranených osôb, podľa druhu nehody a podľa kategórie osôb |

Lehota na odovzdanie údajov | Päť mesiacov po uplynutí referenčného obdobia |

Prvé referenčné obdobie | 2004 |

Poznámky | 1.Rozlišujú sa tieto druhy nehôd:zrážky (okrem nehôd na úrovňových križovatkách)vykoľajenienehody na úrovňových križovatkáchnehody s poškodením osôb, ktoré je spôsobené pohybom železničného dopravného prostriedkupožiar v železničnom dopravnom prostriedkuiné nehodyspoluDruh nehody sa vzťahuje na prvotnú nehodu.2.Tabuľka H2 sa člení takto:celkový počet nehôd, na ktorých sa podieľa aspoň jedno železničné vozidlo prepravujúce nebezpečný tovar podľa zoznamu tovaru v prílohe Kpočet takých nehôd, pri ktorých sa uvoľnia nebezpečné látky.3.Kategórie osôb sa členia takto:cestujúcizamestnanci (vrátane zmluvných partnerov)ostatnícelkom4.Údaje v tabuľkách H1 až H4 sa poskytnú za všetky železnice, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.5.Počas prvých piatich rokov uplatňovania tohto nariadenia môžu členské štáty predkladať tieto štatistiky podľa vnútroštátnych definícií, ak nie sú k dispozícii údaje zhodné s harmonizovanými definíciami (prijatými podľa postupu odseku 2 článku 11). |

"

--------------------------------------------------