32003R1139Úradný vestník L 160 , 28/06/2003 S. 0022 - 0032


Nariadenie Komisie (ES) č. 1139/2003

z 27. júna 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 999/2001 Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa programov monitorovania a špecifikovaného rizikového materiálu

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 999/2001 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 22. mája 2001 ustanovujúce pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie určitých prenosných spongiformných encefalopatií [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1003/2003 [2], najmä na jeho článok 23,

keďže:

(1) nariadenie (ES) č. 999/2001 stanovuje pravidlá monitorovania prenosnej spongiformnej encefalopatie (TSE) u oviec a kôz, vrátane monitorovania na vzorke zvierat, ktoré sa nezabíjajú pre ľudskú spotrebu. Je potrebné objasniť definíciu tejto skupiny zvierat, aby sa tak predišlo nevhodnému výberu vzoriek;

(2) nariadenie (ES) č. 999/2001 stanovuje eradikačné opatrenia v prípade, ak sa u kôz a oviec potvrdí TSE. S cieľom zhromažďovania epidemiologických údajov by sa malo vykonávať cielené testovanie na zvieratách zabitých podľa týchto ustanovení;

(3) existuje teoretická možnosť, že u oviec a kôz sa môže vyskytovať BSE. Na rozlíšenie BSE od klusavky (scrapie) u týchto zvierat sa nedajú použiť obvyklé metódy. Stupeň infekcie v ileu je pri oboch ochoreniach značný už od počiatočného štádia infekcie. V rámci preventívnych opatrení by sa ileum oviec a kôz každého veku malo zaradiť do zoznamu špecifikovaného rizikového materiálu;

(4) vo veci šírenia infekcie TSE v tkanivách prežúvavcov Vedecký riadiaci výbor (VRV) v dňoch 7. a 8. novembra 2002 odporučil, aby sa krčné mandle u hovädzieho dobytka každého veku považovali za rizikový materiál pri nakazení bovinnou spongiformnou encefalopatiou (BSE);

(5) VRV vyhlásil, že pri oddeľovaní mäsa pre ľudskú spotrebu z hláv a jazykov hovädzieho dobytka, musí sa predchádzať kontaminácii centrálným nervovým tkanivom a mandlami, aby sa zabránilo riziku BSE;

(6) keďže kvalita hlavovej časti závisí od ich dôkladného spracovania a od bezpečného utesnenia otvoru po čelnom priestrele a foramen magnum, na bitúnkoch a v zvlášť schválených rozrábkarniach musia existovať kontrolné systémy.

(7) pravidlá pre zasielanie jatočne upravených tiel zvierat, ich polovíc či štvrtín neobsahujúcich žiadny špecifikovaný rizikový materiál okrem chrbtice iným členským štátom bez ich predchádzajúceho súhlasu by mali byť ďalej rozšírené na polovice jatočne upravených tiel rozrezaných najviac na tri časti s ohľadom na skutočný obchod medzi členskými štátmi;

(8) nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady [3] zmenené a doplnené nariadením Komisie 808/2003 [4]stanovuje pravidlá na ochranu zdravia zvierat a ľudí pri zbere, preprave, skladovaní, zaobchádzaní, spracovaní a použití či likvidácii všetkých vedľajších produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu vrátane ich uvedenia na trh a v niektorých osobitných prípadoch aj ich export a prepravu. Preto by sa mali zrušiť osobitné pravidlá ohľadne odstraňovania a likvidovania takýchto produktov uvedené v prílohe XI k nariadeniu (ES) č. 999/2001;

(9) z tohoto dôvodu by sa nariadenie (ES) č. 999/2001 malo primerane zmeniť a doplniť.

(10) opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy III a XI k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa menia a dopĺňajú podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. októbra 2003.

Nové ustanovenie prílohy XI, časť A, bod 1 písm. a) ii) k nariadeniu (ES) č. 999/2001, ako je stanovené v bode 2 prílohy k tomuto nariadeniu, sa bude uplatňovať na zvieratá zabité po 1. októbri 2003.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júna 2003

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s.1

[2] Ú. v. ES L 152, 20.6.2003, s.8

[3] Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s.1

[4] Ú. v. ES L 117, 13.5. 2003. s. 1

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Prílohy III a XI sa menia a dopĺňajú takto:

1. Príloha III sa nahrádza takto:

"

„PRÍLOHA III

Systém monitorovania

KAPITOLA A

I. 1. MONITOROVANIE HOVÄDZIEHO DOBYTKA

1. Všeobecne

Monitorovanie hovädzieho dobytka sa vykonáva v súlade s laboratórnymi metódami ustanovenými v prílohe X, kapitola C, bod 3 ods.1 písm. b).

2. Monitorovanie zvierat zabitých na ľudskú spotrebu

2.1 Všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov:

- na ktorý sa vzťahuje "osobitné núdzové zabitie" definované v článku 2 písm. n) smernice Rady 64/433/EHS [1]alebo

- ktorý je zabitý podľa prílohy I, kapitola VI, bod 28 písm. c) k smernici 64/433/EHS s výnimkou zvierat bez klinických príznakov choroby, ktoré sú zabité v rámci kampane na eradikáciu choroby

sa testuje na BSE.

2.2 Všetok hovädzí dobytok starší ako 30 mesiacov:

- ktorý je určený na bežné zabitie pre ľudskú spotrebu, alebo

- ktorý je zabitý v rámci kampane na eradikáciu choroby podľa prílohy I, kapitola VI, bod 28 písm. c) k smernici 64/433/EHS, ale nevykazuje žiadne klinické príznaky choroby,

sa testuje na BSE.

2.3 Na základe výnimky z bodu 2.2 môže Švédsko rozhodnúť, pokiaľ ide o hovädzí dobytok narodený, odchovaný a zabitý na jeho území, že bude skúmať iba náhodný výber. Náhodný výber zahŕňa aspoň 10000 zvierat ročne.

3. Monitorovanie zvierat, ktoré sa nezabíjajú na ľudskú spotrebu

3.1 Všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov, ktorý zahynul alebo bol zabitý, nie však

- zabitý s cieľom jeho zničenia v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 716/96 [2],

- zabitý v rámci epidémie, akými sú napr. slintačka a krívačka,

- zabitý na ľudskú spotrebu

sa testuje na BSE.

3.2 Členské štáty môžu v odľahlých oblastiach s nízkou hustotou zvierat, kde sa neorganizuje zber mŕtvych zvierat, rozhodnúť o výnimke z ustanovenia bodu 3.1. Členské štáty, ktoré využijú túto výnimku, budú o tom informovať Komisiu a odovzdajú jej zoznam oblastí, na ktoré sa výnimka vzťahuje. Výnimka sa nemôže vzťahovať na viac ako 10 % populácie hovädzieho dobytka v členskom štáte.

4. Monitorovanie zvierat vykupovaných s cieľom ich zničenia v súlade s nariadením (ES) č. 716/96

4.1 Všetky zvieratá, ktoré sú následkom nehody určené na zabitie alebo u ktorých sa zistí choroba počas prehliadky ante mortem, sa testujú na BSE.

4.2 Všetky zvieratá staršie ako 42 mesiacov narodené po 1. auguste 1996 sa testujú na BSE.

4.3 BSE sa testuje ročne na náhodne vybratej vzorke zvierat, ktorú tvorí najmenej 10000 kusov zvierat, na ktoré sa nevzťahujú body 4.1 a 4.2

5. Monitorovanie iných zvierat

Okrem testovania zahrnutého v bodoch 2 až 4 členské štáty sa môžu na dobrovoľnom základe rozhodnúť testovať aj ďalší hovädzí dobytok na svojom území, najmä ak ten pochádza z krajín, kde vzniklo BSE, pokiaľ skonzumovali potenciálne kontaminované krmivo alebo sa narodili či pochádzajú zo samíc infikovaných BSE.

6. Opatrenia vyplývajúce z testovania

6.1 Ak sa na test BSE vyberie zviera, ktoré bolo zabité na ľudskú spotrebu, označenie zdravotnej neškodnosti stanovené v kapitole XI prílohy I k smernici 64/433/EHS sa na jatočne upravenom tele tohto zvieraťa nevykoná, pokiaľ sa z rýchleho testu neobdrží negatívny výsledok.

6.2 Členské štáty môžu stanoviť výnimku z ustanovení bodu 6.1, pokiaľ je v bitúnkoch zavedený úradný systém, ktorý zabezpečuje, aby žiadne časti testovaných zvierat, ktoré nesú označenie zdravotnej neškodnodnosti neopustili bitúnok skôr, ako sa získa negatívny výsledok rýchleho testu.

6.3 Všetky časti tela zvieraťa testovaného na BSE, vrátane kože, sa ponechajú pod úradným dohľadom, až pokiaľ sa neobdržia negatívne výsledky rýchleho testu, ak neboli zničené v súlade s prílohou V, bod 3 alebo 4.

6.4 Všetky časti tela zvieraťa, ktoré rýchly test určí ako pozitívne, vrátane kože, budú zničené v súlade s prílohou V, bod 3 alebo 4, s výnimkou materiálu, ktorý sa má uchovať v súvislosti so záznamami definovanými v kapitole B, časť III.

6.5 Ak sa rýchlym testom určí ako pozitívne zviera, ktoré bolo zabité na ľudskú spotrebu, musí sa v súlade s bodom 6.4 okrem neho zničiť tiež najmenej telo mŕtveho zvieraťa bezprostredne predchádzajúceho pozitívnemu testovanému telu a dve telá bezprostredne nasledujúce po pozitívnom tele na rovnakej linke na zabíjanie zvierat.

6.6 Členské štáty môžu poskytnúť výnimku z ustanovení bodu 6.5, ak je na bitúnkoch zavedený systém, ktorý zabraňuje kontaminácii medzi telami mŕtvych zvierat.

II. MONITOROVANIE OVIEC A KÔZ

1. Všeobecne

Monitorovanie oviec a kôz musí byť vykonávané v súlade s laboratórnymi metódami ustanovenými v prílohe X, kapitola C, bod 3.2 písm. b).

2. Monitorovanie zvierat zabitých na ľudskú spotrebu

Zvieratá staršie ako 18 mesiacov alebo tie, ktoré majú viac ako dva trvalé rezáky prerezané cez ďasno a sú zabité na ľudskú spotrebu, sú testované v súlade s počtom vzoriek uvedených v tabuľke. Vzorky musia byť reprezentatívne pre každý región a ročné obdobie. Výber vzorky musí byť určený tak, aby sa predišlo nadmernému zastúpeniu nejakej skupiny, so zreteľom na pôvod, druh, vek, plemeno, produkčný typ alebo nejakých iných vlastností. Vek zvierat musí byť určený na základe chrupu, zrejmých známok dospelosti alebo iných spoľahlivých informácií. Ak je to možné, treba sa vyhnúť odberu početnejších vzoriek v rovnakom stáde.

Členský štát | Minimálna ročná veľkosť vzorky zabitých zvierat |

Belgicko | 3750 |

Dánsko | 3000 |

Nemecko | 60000 |

Grécko | 60000 |

Španielsko | 60000 |

Francúzsko | 60000 |

Írsko | 60000 |

Taliansko | 60000 |

Luxembursko | 250 |

Holandsko | 39000 |

Rakúsko | 8200 |

Portugalsko | 22500 |

Fínsko | 1900 |

Švédsko | 5250 |

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 60000 |

Členský štát | Minimálna ročná veľkosť vzorky mŕtvych zvierat |

Belgicko | 450 |

Dánsko | 400 |

Nemecko | 6000 |

Grécko | 6000 |

Španielsko | 6000 |

Francúzsko | 6000 |

Írsko | 6000 |

Taliansko | 6000 |

Luxembursko | 30 |

Holandsko | 5000 |

Rakúsko | 1100 |

Portugalsko | 6000 |

Fínsko | 250 |

Švédsko | 800 |

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 6000 |

Počet vyradených zvierat starších ako 12 mesiacov v stáde | minimálny počet vo vzorke |

70 alebo menej | všetky zvieratá prichádzajúce do úvahy |

80 | 68 |

90 | 73 |

100 | 78 |

120 | 86 |

140 | 92 |

160 | 97 |

180 | 101 |

200 | 105 |

250 | 112 |

300 | 117 |

350 | 121 |

400 | 124 |

450 | 127 |

500 a viac | 150 |

"""

[1] Ú. v. ES 121, 29.7.1964, str. 2012/64

[2] Ú. v. ES 1.99. 20.4.1996, str. 14

--------------------------------------------------