32003R1105Úradný vestník L 158 , 27/06/2003 S. 0003 - 0003


Nariadenie Rady (ES) č. 1105/2003

z 26. mája 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1260/1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 161,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

po porade s Výborom regiónov,

keďže:

(1) Ustanovenia článku 47 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1260/1999 [4] stanovujú postup výboru typu I a postupy typu IIa a IIb ustanovené rozhodnutím Rady 87/373/EHS z 13. júla 1987, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [5].

(2) Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [6], zrušilo a nahradilo rozhodnutie 87/373/EHS.

(3) V súlade so spoločným vyhlásením Rady a Komisie [7] o rozhodnutí 1999/468/ES by sa ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní vykonávacích právomocí, stanovených podľa rozhodnutia 87/373/EHS, mali prispôsobiť s cieľom zosúladiť ich s ustanoveniami článkov 3, 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

(4) Potrebné opatrenia by sa mali prijať s cieľom zosúladiť nariadenie (ES) č. 1260/1999 s rozhodnutím 1999/458/ES.

(5) Nariadenie (ES) č. 1260/1999 by sa preto malo zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1260/1999 sa nahrádza takto:

"2. Keď sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3. Keď sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na jeden mesiac.

3a. Výbory prijmú svoj rokovací poriadok."

Článok 2

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2003

Za Radu

predseda

G. Drys

[1] Ú. v. EÚ C 75 E, 26.3.2003, s. 383.

[2] Súhlas z 11.3.2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 241, 7.10.2002, s. 128.

[4] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Ú. v. ES C 203, 17.7.1999, s. 1.

--------------------------------------------------