32003R1104Úradný vestník L 158 , 27/06/2003 S. 0001 - 0002


Nariadenie Rady (ES) č. 1104/2003

z 26. mája 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1766/92 o spoločnej organizácii trhu s obilím

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže:

(1) Článok 10 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilím [3] ustanovuje na účely vypočítania dovozného cla doplnkový odlišný mechanizmus pre určité základné obilniny.

(2) Táto odchýlka sa odstránila pre priemernú a nízku kvalitu pšenice a jačmeňa po uzavretí rokovaní so Spojenými štátmi americkými a Kanadou podľa článku XXVIII GATT, schváleného rozhodnutím Rady 2003/253/ES [4] a 2003/254/ES [5] o uzavretí dohôd vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kanadou a Spojenými štátmi americkými na strane druhej.

(3) Nariadenie (EHS) č. 1766/92 by sa malo preto zmeniť a doplniť,

ZMENILA A DOPLNILA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 10 nariadenia (EHS) č. 1766/92 sa odsek 2, 3 a 4 nahrádza takto:

"1. Dovozné clo na produkty, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 10011000, 10019091, ex10019099 (pšenica obecná vysokej kvality), 1002, ex1005, iná ako hybridné osivo, a ex1007, iná ako hybridná na siatie, sa napriek odseku 1 rovná intervenčnej cene platnej pri dovoze takých produktov, zvýšenej o 55 %, zníženej o cif dovoznú cenu uplatniteľnú na predmetnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť výšku cla v Spoločnom colnom sadzobníku.

2. Na účely vypočítania dovozného cla uvedeného v odseku 2 sa ustanovujú reprezentatívne cif dovozné ceny na produkty uvedené v tomto odseku.

Takéto reprezentatívne cif dovozné ceny sa ustanovujú pravidelne.

3. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 23.

Podrobné pravidlá špecifikujú najmä:

a) minimálne požiadavky pre pšenicu obecnú vysokej kvality;

b) cenovú ponuku, ktorá sa má zohľadniť;

c) možnosť, ak sa hodí v špecifických prípadoch, dať operátorom príležitosť poznať poplatok uplatniteľný pred príchodom príslušnej zásielky."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2003.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2003

Za Radu

predseda

G. Drys

[1] Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

[2] 8. apríl 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1666/2000 (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 1).

[4] Ú. v. EÚ L 95, 11.4.2003, s. 36.

[5] Ú. v. EÚ L 95, 11.4.2003, s. 40.

--------------------------------------------------