32003R0975Úradný vestník L 141 , 07/06/2003 S. 0001 - 0002


Nariadenie Rady (ES) č. 975/2003

z 5. júna 2003,

ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty pre dovozy konzervovaných tuniakov patriacich pod číselné znaky KN 16041411, 16041418 a 16042070

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) V novembri 2001 sa spoločenstvo, Thajsko a Filipíny dohodli na konzultáciách s cieľom preskúmať, v akom rozsahu boli thajské a filipínske obchodné záujmy neprimerane poškodené v dôsledku vykonávania preferenčného sadzobného zaobchádzania pre konzervované tuniaky s pôvodom v štátoch AKT. Keďže nebolo dosiahnuté vzájomne prijateľné riešenie, spoločenstvo, Thajsko a Filipíny sa dohodli postúpiť vec na zmierovacie konanie. Sprostredkovateľ 20. decembra 2002 predložil svoje stanovisko, podľa ktorého má spoločenstvo otvoriť colnú kvótu 25000 ton na základe MFN na rok 2003 pri vnútornej colnej sadzbe kvóty 12 % ad valorem.

(2) Vzhľadom na želanie vyriešiť tento dlhotrvajúci problém sa spoločenstvo rozhodlo prijať tento návrh. Preto by sa mala otvoriť ďalšia colná kvóta pre obmedzený objem konzervovaných tuniakov.

(3) Je vhodné prideliť osobitné podiely kvóty tým krajinám, ktoré majú podstatný záujem na dodávaní konzervovaných tuniakov na základe množstiev, ktoré každá z nich dodáva za nepreferenčných podmienok počas reprezentatívneho obdobia. Zostávajúca časť kvóty by mala byť k dispozícií pre všetky ostatné krajiny.

(4) Najlepším spôsobom zabezpečenia optimálneho využitia colnej kvóty je jej pridelenie v chronologickom poradí podľa dátumov, kedy boli prijaté vyhlásenia o prepustení do voľného obehu.

(5) S cieľom zabezpečiť efektívnu správu kvóty by sa malo vyžadovať predloženie osvedčenia o pôvode pre dovozy konzervovaných tuniakov z Thajska, Filipín a Indonézie od hlavných dodávateľov a hlavných príjemcov kvóty.

(6) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [1],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. júla 2003 dovozy konzervovaných tuniakov patriacich pod číselné znaky KN 16041411, 16041418 a 16042070 s pôvodom v ktorejkoľvek krajine spĺňajú podmienky pre colnú sadzbu 12 % v rámci limitov colnej kvóty otvorenej v súlade s týmto nariadením.

Článok 2

Colná kvóta sa otvára ročne na počiatočné obdobie 5 rokov. Jej objem pre prvé dva roky sa určuje takto:

- 25000 ton od 1. júla 2003 do 30. júna 2004,

- 25750 ton od 1. júla 2004 do 30. júna 2005.

Článok 3

Colná kvóta sa rozdeľuje na štyri časti takto:

a) kvóta vo výške 52 % ročného objemu s poradovým číslom 09.2005 pre dovozy s pôvodom v Thajsku a

b) kvóta vo výške 36 % ročného objemu s poradovým číslom 09.2006 pre dovozy s pôvodom na Filipínach a

c) kvóta vo výške 11 % ročného objemu s poradovým číslom 09.2007 pre dovozy s pôvodom v Indonézii a

d) kvóta vo výške 1 % ročného objemu s poradovým číslom 09.2008 pre dovozy s pôvodom v ostatných tretích krajinách.

Článok 4

1. Pôvod konzervovaných tuniakov, ktoré spĺňajú podmienky pre colnú kvótu, sa určuje v súlade s ustanoveniami platnými v spoločenstve.

2. Splnenie podmienok pre podiel na colnej kvóte pridelenej Thajsku, Filipínam a Indonézii v súlade s článkom 3 podlieha predloženiu osvedčenia o pôvode, ktoré spĺňa podmienky ustanovené v článku 47 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 [2].

Osvedčenia o pôvode sa prijímajú len vtedy, ak výrobky spĺňajú kritériá pre určenie pôvodu uvedené v ustanoveniach platných v spoločenstve.

Článok 5

Colnú kvótu spravuje Komisia v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 6

Toto nariadenie sa môže preskúmať počas druhého roka po otvorení colnej kvóty s cieľom prispôsobiť objem kvóty potrebám trhu spoločenstva. Ak sa však toto preskúmanie neukončí tri mesiace pred 30. júnom 2005, kvóta sa automaticky predlžuje na ďalší rok na objem 25750 ton. Následne sa colná kvóta bude pravidelne predlžovať vždy na jeden rok a vždy na rovnaký objem, ak sa neprijme revízia najneskôr tri mesiace pred uzatvorením bežnej kvóty.

Článok 7

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia vrátane zmien, doplnkov a úprav, ktoré vyžadujú zmeny a doplnky kombinovanej nomenklatúry a TARIC, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 2.

Článok 8

1. Komisii poskytuje pomoc Výbor pre colný kódex (ďalej len výbor) zriadený podľa článku 247a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 [3].

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 5. júna 2003

Za Radu

predseda

M. Stratakis

[1] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[2] Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 881/2003 (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2003, s. 1.)

[3] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17.)

--------------------------------------------------