32003R0851Úradný vestník L 123 , 17/05/2003 S. 0007 - 0008


Nariadenie Komisie (ES) č. 851/2003

zo 16. mája 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3444/90 ustanovujúce podrobné pravidlá pre poskytovanie podpory na súkromné skladovanie bravčového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1365/2000 [2], a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1) Článok 7 nariadenia Komisie (EHS) č. 3444/90 [3], zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 3533/93 [4], stanovuje pravidlá pre časovú lehotu predkladania potrebných sprievodných dokumentov na vyplatenie podpory, ale neposkytuje ustanovenie pre prípady, keď nie sú predložené sprievodné dokumenty; preto by bolo treba prijať vhodné ustanovenia.

(2) Článok 9 ods. 4 nariadenia Komisie (EHS) č. 3444/90 ustanovuje možnosť skrátenia doby skladovania v prípade vývozov produktov na základe kontraktu, bez ohľadu na to, či majú nárok na vývoznú náhradu alebo nie; ak sa na produkty vzťahuje náhrada, poskytne sa dôkaz o vývoze použitím dokumentov stanovených v článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie systému vývozných náhrad na poľnohospodárske produkty [5], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 444/2003 [6]; s cieľom zjednodušiť kontrolné činnosti, mal by sa zaviesť podobný postup pre dôkaz, ak sa produkty vyvážajú bez náhrad.

(3) S cieľom zabezpečenia správneho postupu podpory pre súkromné skladovanie, zavedenej podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2179/2002 o osobitných podmienkach pre poskytovanie podpory pre súkromné skladovanie bravčového mäsa [7], by sa mali uplatňovať navrhované zmeny a doplnky okamžite na rozdiel od tohto nariadenia.

(4) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 3444/90 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. K článku 7 sa pridáva tento odsek:

"3. Ak požiadavky stanovené v odseku 1 nie sú splnené, nevyplatí sa žiadna podpora ohľadom príslušného kontraktu a celková záruka za tento kontrakt prepadá."

2. Štvrtý pododsek článku 9 ods. 4 sa nahrádza takto:

"Na účel tohto odseku poskytne sa dôkaz o vývoze v súlade s článkom 7 a 8 nariadenia (ES) č. 800/1999 v prípade produktov oprávnených na náhradu.

V prípade produktov, ktoré nemajú nárok na náhrady, sa dôkaz o vývoze predloží v prípadoch ustanovených v článku 8 nariadenia (ES) č. 800/1999 predložením originálu kontrolného tlačiva T 5 v súlade s článkom 912a, 912b, 912c, 91 e, 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93. Jeden z týchto zápisov musí byť uvedený v kolónke 107 kontrolného tlačiva pri vystavovaní.

- Reglamento (CEE) n° 3444/90

- Forordning (EØF) nr. 3444/90

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90

- Regulation (EEC) No 3444/90

- Règlement (CEE) n° 3444/90

- Regolamento (CEE) n. 3444/90

- Verordening (EEG) nr. 3444/90

- Regulamento (CEE) n.o 3444/90

- Asetus (ETY) N:o 3444/90

- Förordning (EEG) nr 3444/90."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať na všetky nové podpory súkromného skladovania a na kontrakty uzavreté podľa nariadenia (ES) č. 2179/2002.

Článok 1 ods. 2 sa však uplatňuje iba na vývozy, ktoré sa uskutočňujú v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celej svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. mája 2003

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 159, 29.6.2000, s. 5.

[3] Ú. v. ES L 333, 30.10.1990, s. 22.

[4] Ú. v. ES L 321, 23.12.1993, s. 9.

[5] Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.

[6] Ú. v. ES L 67, 12.3.2003, s. 3.

[7] Ú. v. ES L 331, 7.12.2002, s. 11.

--------------------------------------------------