32003R0807Úradný vestník L 122 , 16/05/2003 S. 0036 - 0062


Nariadenie Rady (ES) č. 807/2003

zo 14. apríla 2003

o prispôsobení rozhodnutiu 1999/468/ES ustanovení týkajúcich sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v právnych aktoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (jednohlasnosť)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 93, 94, 269, 279 a 308,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

po porade s Dvorom audítorov ohľadom nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty [4],

keďže:

(1) Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [5] nahradilo rozhodnutie 87/373/EHS [6].

(2) V súlade s vyhlásením Rady a Komisie [7] o rozhodnutí 1999/468/ES, ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí, ustanovené v rozhodnutí 87/373/EHS, by sa mali upraviť s cieľom ich zosúladenia s ustanoveniami článkov 3, 4 a 5 rozhodnutia 1999/468/ES.

(3) Skôr uvedené vyhlásenie naznačuje metódy na úpravu postupov výboru, ktoré automaticky stanovujú, že to nemá vplyv na povahu výboru ustanovenú v základom akte.

(4) Časové lehoty stanovené v ustanoveniach, ktoré sa majú upraviť, musia zostať v platnosti; Vždy, ak nie je stanovená žiadna časová lehota pre prijatie vykonávacích opatrení, mala by byť časová lehota tri mesiace.

(5) Ustanovenia nástrojov zabezpečujúcich uplatnenie postupu výboru typu I ustanoveného rozhodnutím 87/373/EHS musia sa preto nahradiť ustanoveniami týkajúcimi sa poradného postupu stanoveného v článku 3 rozhodnutia 1999/468/ES.

(6) Ustanovenia nástrojov zabezpečujúcich uplatnenie postupu výboru typu IIa a IIb ustanoveného rozhodnutím 87/373/EHS musia sa preto nahradiť ustanoveniami týkajúcimi sa riadiaceho postupu stanoveného v článku 4 rozhodnutia 1999/468/ES.

(7) Ustanovenia nástrojov zabezpečujúcich uplatnenie postupu výboru typu IIIa a IIIb ustanoveného rozhodnutím 87/373/EHS musia sa preto nahradiť ustanoveniami týkajúcimi sa regulačného postupu stanoveného v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES.

(8) Toto nariadenie sa zameriava výlučne na zosúladenie postupov výboru. Tam, kde je to vhodné, bol zmenený a doplnený názov výboru pokiaľ ide o tieto postupy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S ohľadom na poradný postup sa upravia nástroje uvedené v prílohe I v súlade s touto prílohou tak, aby sa dodržiavali zodpovedajúce ustanovenia rozhodnutia 1999/468/ES.

Článok 2

S ohľadom na riadiaci postup, upravia sa nástroje uvedené v prílohe II v súlade s touto prílohou tak, aby sa dodržiavali zodpovedajúce ustanovenia rozhodnutia 1999/468/ES.

Článok 3

S ohľadom na regulačný postup, upravia sa nástroje uvedené v prílohe III v súlade s touto prílohou tak, aby sa dodržiavali zodpovedajúce ustanovenia rozhodnutia 1999/468/ES.

Článok 4

Odkazy na ustanovenia nástrojov v prílohách I, II a III sa vysvetľujú ako vykonané na tieto ustanovenia, ako sú upravené týmto nariadením.

Odkazy vykonané v tomto nariadení na predchádzajúce názvy výborov sa vysvetľujú ako vykonané na nové názvy.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 14. apríla 2003

Za Radu

predseda

A. Giannitsis

[1] Ú. v. ES C 75 E, 26.3.2002, s. 448.

[2] Stanovisko z 11. marca 2003 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 241, 7.10.2002, s. 128.

[4] Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9.

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.

[7] Ú. v. ES C 203, 17.7.1999, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

PORADNÝ POSTUP

Zoznam nástrojov patriacich pod poradný postup a prispôsobených zodpovedajúcim ustanoveniam rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s nasledovnými zmenami a doplneniami:

1. Rozhodnutie Rady 87/95/EHS z 22. decembra 1986 o normalizácii v oblasti informačnej technológie a telekomunikácií [1].

Článok 7 odsek 1 sa nahradí nasledovným:

"1. a) Pri vykonávaní cieľov a riadenia činností stanovených týmto rozhodnutím, Komisii pomáha výbor s názvom "Skupina vyšších úradníkov pre normalizáciu v oblasti informačnej technológie".

Pre otázky telekomunikácií Komisii pomáha výbor s názvom "Skupina vyšších úradníkov pre telekomunikácie" uvedený v článku 5 smernice 86/361/EHS.

b) Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [2]."

2. Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty [3].

Článok 13 odsek 4 sa nahradí nasledovným:

"4. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [4]

Pridáva sa nasledovný odsek:

"6. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

[1] Ú. v. ES L 36, 7.6.1987 s 31.

[2] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[3] Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1026/1999 (Ú. v. ES L 126, 20.5.1999, s. 1).

[4] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23."

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

RIADIACI POSTUP

Zoznam nástrojov patriacich pod riadiaci postup a prispôsobených zodpovedajúcim ustanoveniam rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s nasledovnými zmenami a doplneniami:

1. Nariadenie Rady (EHS) č. 3906/89 z 18. decembra 1989 o hospodárskej pomoci určitým krajinám strednej a východnej Európy [1].

Článok 9 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 9

1. Komisii pomáha výbor uvedený ako výbor pomoci pre hospodársku reštrukturalizáciu v krajinách uvedených v článku 1. Pozorovateľ z Európskej investičnej banky sa zúčastní na jednaniach výboru pokiaľ ide o otázky týkajúce sa banky.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [2]

Obdobie ustanovené v článku 4 odsek 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na šesť týždňov.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.".

2. Rozhodnutie Rady 1999/21/ES, Euratom zo 14. decembra 1998 prijímajúce viacročný rámcový program pre opatrenia v energetickom odvetví (1998-2002) a s ním spojené opatrenia [3].

Článok 4 odsek 2 sa nahradí nasledovným:

"2. a) Komisii pomáha pri riadení tohto rámcového programu výbor.

b) Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [4].

Obdobie ustanovené v článku 4 odsek 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

c) Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

[1] Ú. v. ES Ú. v. ES L 375, 23. 12. 1989, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2500/2001 (Ú. v. ES L 342, 27.12.2001, s. 1).

[2] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[3] Ú. v. ES L 7, 13.1.1999, s. 16.

[4] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

REGULAČNÝ POSTUP

Zoznam nástrojov patriacich pod regulačný postup a prispôsobených zodpovedajúcim ustanoveniam rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s nasledovnými zmenami a doplneniami:

1. Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok [1].

V článku 27 odsek 2 sa vymazáva text odsek 4 písmeno a).

Článok 29 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 29

1. Komisii pomáha výbor.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [2].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

2. Smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [3].

Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 sa nahrádza nasledovným:

"1. Komisii pomáha výbor uvádzaný ako "Výbor pre prispôsobenie sa technickému pokroku"."

b) odsek 3 sa nahrádza nasledovným:

"3. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [4].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace."

c) Pridáva sa nasledovný odsek:

"6. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

3. Smernica Rady 70/373/EHS z 20. júla 1970 o zavádzaní metód spoločenstva na odber vzoriek a metód analýz na úradné kontroly krmív [5].

Článok 3 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 3

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [6].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [7].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

4. Smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich obchod s čerstvým hydinovým mäsom [8].

Článok 21 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 21

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [9].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [10].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

5. Smernica Rady 71/316/EHS z 26. Júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly [11].

Zrušuje sa článok 17 odsek 2

Článok 18 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 18

1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc uvedených v článku 16.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [12].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

6. Smernica Rady 72/461/EHS z 12. decembra 1972 o veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú obchod s čerstvým mäsom v spoločenstve [13].

Článok 9 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 9

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [14].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [15].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na pätnásť dní.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

7. Smernica Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnych inšpekcií pri dovoze hovädzieho dobytka a ošípaných a čerstvého mäsa z tretích krajín [16].

Článok 29 a 30 sa nahradí nasledovným:

"Článok 29

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [17].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [18].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 30

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na pätnásť dní."

8. Smernica Rady 73/361/EHS z 19. novembra 1973 o aproximácií zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na certifikáciu a označovanie oceľových lán, reťazí a hákov [19].

Zrušuje sa článok 4 odsek 2.

Článok 5 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 5

1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc, ktoré sa týkajú odstránenia technických prekážok obchodu so zdvižnými zariadeniami a vybavením.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [20].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

9. Smernica Rady 73/404/EHS z 22. novembra 1973 o aproximácii zákonov členských štátov o detergentoch [21].

Zrušuje sa článok 7a odsek 2.

Článok 7b sa nahrádza nasledovným:

"Článok 7b

1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc na odstránenie technických prekážok pri obchode v odvetví čistiacich a pracích prostriedkov.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [22].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

10. Smernica Rady 73/437/EHS z 11. decembra 1973 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa určitých cukrov určených na ľudskú konzumáciu [23].

Článok 12 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 12

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [24].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [25].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

11. Smernica Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov [26].

Zrušuje sa článok 12 odsek 2.

Článok 13 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 13

1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc na odstránenie technických prekážok pri obchodovaní v odvetví poľnohospodárskych a lesných traktorov.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [27].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

12. Smernica Rady 74/409/EHS z 22. júla 1974 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich medu [28].

Článok 10 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 10

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [29].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [30].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

13. Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov [31].

Zrušuje sa článok 6 odsek 2.

Článok 7 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 7

1. Komisii pomáha Výbor na prispôsobenie sa technickému pokroku smernice o aerosólových dávkovačoch.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [32].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

14. Smernica Rady 76/895/EHS z 23. novembra 1976 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov v a na ovocí a zelenine [33].

Články 7, 8 a 8a sa nahradia nasledovným:

"Článok 7

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [34].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [35].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 8

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na pätnásť dní.

Článok 8a

1. Komisii pomáha výbor.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

15. Smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie [36].

Zrušuje sa článok 10 odsek 2

Článok 11 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 11

1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému pokroku.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [37].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

16. Smernica Rady 76/116/EHS z 18. decembra o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hnojivách [38].

Zrušuje sa článok 10 odsek 2

Článok 11 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 11

1. Komisii pomáha Výbor na prispôsobenie sa technickému pokroku tých smerníc, ktoré sa týkajú zrušenia technických prekážok obchodu s umelými hnojivami.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [39].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

17. Smernica Rady 76/117/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia na použitie v potenciálne výbušných prostrediach [40].

Zrušuje sa článok 6 odsek 2.

Článok 7 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 7

1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc na odstránenie technických prekážok pri obchodovaní s elektrickým zariadením na použitie v potenciálne výbušných prostrediach.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [41].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

18. Smernica Rady 76/118/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa niektorých druhov konzervovaného zahusteného alebo sušeného mlieka určeného pre ľudskú spotrebu [42].

Článok 12 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 12

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [43].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [44].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

19. Smernica Rady 76/621/EHS z 20. júla 1976 týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch, ktoré sú určené pre ľudskú spotrebu a v potravinách obsahujúcich pridané oleje alebo tuky [45].

Článok 5 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 5

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [46].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [47].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

20. Smernica Rady 76/767/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach o tlakových nádobách a metódach ich kontroly [48].

Zrušuje sa článok 19 odsek 2.

Článok 20 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 20

1. Komisii pomáha Výbor na prispôsobenie sa technickému pokroku tých smerníc, ktoré sa týkajú zrušenia technických prekážok obchodu s tlakovými nádobami.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [49].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

21. Smernica Rady 77/96/EHS z 21. decembra 1976 o prehliadke na trichínu (svalovec špirálovitý) (trichinella spiralis) po dovoze z tretích krajín čerstvého mäsa získaného z domácej ošípanej [50].

Článok 9 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 9

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [51].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [52].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

22. Smernica Rady 77/99/EHS z 21. decembra 1976 o riešení hygienických otázok pri obchodovaní s mäsovými výrobkami v spoločenstve [53].

Článok 20 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 20

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [54].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [55].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

23. Smernica Rady 77/504/EHS z 25. júla 1977 o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka [56].

Článok 8 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 8

1. Komisii pomáha Stály výbor pre zootechniku zriadený rozhodnutím 77/505/EHS [57].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [58].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

24. Rozhodnutie Rady 77/795/EHS z 12. decembra 1997, ktorým sa ustanovuje spoločný postup pre výmenu informácií o kvalite sladkých povrchových vôd v spoločenstve [59].

Zrušuje sa článok 7 odsek 2.

Článok 8 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 8

1. Komisii pomáha výbor pre prispôsobenie sa tohto rozhodnutia technickému pokroku.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [60].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

25. Smernica Rady 78/25/EHS z 12. decembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa farbív, ktoré sa môžu pridávať liekov [61].

Zrušuje sa článok 5 odsek 2.

Článok 6 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 6

1. Komisii pomáha výbor na prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc o odstránení technických prekážok obchodu v odvetví farbiacich látok, ktoré sa môžu pridávať do liečebných výrobkov.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [62].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

26. Smernica Rady 78/659/EHS z 18. júla 1978 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb [63].

Zrušuje sa článok 13 odsek 2.

Článok 14 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 14

1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [64].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

27. Smernica Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky [65].

Článok 8 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 8

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [66].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [67].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

28. Smernica Rady 79/373/EHS z 2. apríla 1979 o obchodovaní s kŕmnymi zmesami [68].

Článok 13 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 13

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [69].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [70].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

29. Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva [71].

Zrušuje sa článok 16 odsek 2.

Článok 17 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 17

1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [72].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

30. Smernica Rady 79/869/EHS z 9. októbra 1979 o metódach merania a frekvencii odoberania vzoriek a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch [73].

Zrušuje sa článok 10 odsek 2.

Článok 11 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 11

1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [74].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

31. Smernica Rady 80/215/EHS z 22. januára 1980 o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich obchodovanie s mäsovými výrobkami v rámci spoločenstva [75].

Článok 8 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 8

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [76].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [77].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na pätnásť dní.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

32. Smernica Rady 80/217/EHS z 22. januára 1980 zavádzajúce finančné opatrenia spoločenstva na kontrolu klasického moru ošípaných [78].

Článok 16 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 16

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 1780/2002 [79].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [80].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

33. Smernica Rady 82/130/EHS z 15. februára 1982 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia na použitie v potenciálne výbušných prostrediach v baniach, kde je podozrenie na horľavé banské plyny [81].

Zrušuje sa článok 6 odsek 2.

Článok 7 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 7

1. Komisii pomáha Užší výbor Bezpečnostnej a zdravotnej komisie pre baníctvo a iné priemyselné odvetvia ťažby.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [82].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

34. Smernica Rady 82/883/EHS z 3. decembra 1982 o postupoch pre dozor a monitorovanie životného prostredia zasiahnutého odpadom z výroby oxidu titaničitého [83].

Zrušuje sa článok 10 odsek 2.

Článok 11 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 11

1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému pokroku.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [84].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

35. Smernica Rady 82/894/EHS z 21. decembra týkajúca sa hlásenia nákaz zvierat v spoločenstve [85].

Článok 6 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 6

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [86].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [87].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

36. Smernica Rady 83/417/EHS z 25. júla 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa niektorých laktoproteínov (kazeínov a kazeinátov) určených na ľudskú spotrebu [88].

Článok 10 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 10

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [89].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [90].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

37. Smernica Rady 84/539/EHS zo 17. septembra o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromedicínskeho zariadenia používaného v lekárstve alebo veterinárnom lekárstve [91].

Zrušuje sa článok 5 odsek 2.

Článok 6 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 6

1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc na odstránenie technických prekážok pri obchode s elektro-zdravotníckym zariadením.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [92].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

38. Smernica Rady 85/511/EHS z 18. novembra 1985 ktorou sa zavádzajú opatrenia spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky [93].

Článok 16 a 17 sa nahradí nasledovným:

"Článok 16

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [94].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [95].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na pätnásť dní.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 17

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace."

39. Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve [96].

Zrušuje sa článok 14 odsek 2.

Článok 15 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 15

1. Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa tejto smernici technickému a vedeckému pokroku.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [97].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

40. Smernica Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na obilninách [98].

Články 11a, 11b a 12 sa nahradia nasledovným:

"Článok 11a

1. Komisii pomáha výbor.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [99].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 11b

1. Komisii pomáha výbor.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na pätnásť dní.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 12

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [100].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

41. Smernica Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986, ktorou sa stanovujú maximálne úrovne rezíduí pesticídov v a na potravinách živočíšneho pôvodu [101].

Články 11a, 11b a 12 sa nahradia nasledovným:

"Článok 11a

1. Komisii pomáha výbor.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [102].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 11b

1. Komisii pomáha výbor.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na pätnásť dní.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 12

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [103].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

42. Smernica Rady 86/594/EHS z 1. decembra 1986 o hluku prenášanom vzduchom, ktorý spôsobujú domáce spotrebiče [104].

Článok 9 odsek 2 sa nahradí nasledovným:

"2. V súvislosti s vykonaním činnosti uvedenej v článku 8, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [105].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

43. Smernica Rady 87/217/EHS z 19. marca o prevencii a znižovaní znečisťovania životného prostredia azbestom [106].

V článku 11 sa vymazáva druhý odsek.

Článok 12 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 12

1. Komisii pomáha výbor pre prispôsobenie sa tejto smernici vedeckému a technickému pokroku.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [107].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

44. Rozhodnutie Rady 91/666/EHS z 11. decembra stanovujúce rezervu vakcín spoločenstva proti slintačke a krívačke [108].

Článok 10 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 10

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [109].

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [110].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na pätnásť dní.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

45. Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov [111].

Článok 24 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 24

1. Komisii pomáha výbor uvádzaný ako "Výbor pre spotrebnú daň".

2. Opatrenia potrebné na uplatňovanie článkov 5, 7, 15b, 18, 19 a 23 sa upravia v súlade s postupom stanoveným v odseku 3.

3. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [112].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

4. Okrem opatrení uvedených v odseku 2, výbor preskúma záležitosti vznesené jeho predsedom na základe svojej vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu členského štátu týkajúce sa uplatňovania ustanovení spoločenstva o spotrebných daniach.

5. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

46. Nariadenie Rady (EHS) č. 443/92 z 25. februára 1992 o finančnej a technickej pomoci ázijským a latinskoamerickým rozvojovým krajinám a o hospodárskej spolupráci s nimi [113].

Článok 15 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 15

1. Komisia riadi finančnú a technickú pomoc a hospodársku spoluprácu.

2. Komisii pomáha výbor.

3. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [114].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na jeden mesiac.

4. Pravidelne, minimálne raz ročne, Komisia pošle členským štátom akékoľvek informácie, ktoré má o známych odvetviach, projektoch a prevádzkach, ktoré by sa mohli podporovať podľa tohto nariadenia.

5. Okrem toho, v tomto výbore sa vykonáva prostredníctvom výmeny informácií koordinácia medzi programami spolupráce spoločenstva a dvojstrannými programami vykonávanými členskými štátmi.

6. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

47. Nariadenie Rady (EHS) č. 2309/93 z 22. júla 1993 na základe ktorého sa stanovujú postupy spoločenstva v oblasti povoľovania a kontroly liekov pre použitie v humánnej a veterinárnej medicíne a zriaďuje sa Európska agentúra na hodnotenie liekov [115].

Článok 72 a 73 sa nahradí nasledovným:

"Článok 72

1. Komisii pomáha:

- Stály výbor pre liečebné výrobky na ľudské použitie v prípade záležitostí týkajúcich sa liečebných výrobkov na ľudské použitie a

- Stály výbor pre veterinárne liečebné výrobky v prípade záležitostí týkajúcich sa veterinárnych liečebných výrobkov.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [116].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 73

1. Komisii pomáha:

- Stály výbor pre liečebné výrobky na ľudské použitie v prípade záležitostí týkajúcich sa liečebných výrobkov na ľudské použitie a

- Stály výbor pre veterinárne liečebné výrobky v prípade záležitostí týkajúcich sa veterinárnych liečebných výrobkov.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace."

48. Rozhodnutie Rady (EHS) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o obchodnej značke spoločenstva [117].

Článok 141 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 141

Zriadenie výboru a postup na prijímanie vykonávacích nariadení

1. Komisii pomáha výbor uvádzaný ako Výbor pre poplatky, vykonávacie pravidlá a postup Odvolacích rád Úradu pre zosúladenie na vnútornom trhu (obchodné značky a vzory).

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [118].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

49. Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla o právach spoločenstva k odrodám rastlín [119].

Článok 115 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 115

Postup

1. Komisii pomáha výbor.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [120].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

50. Nariadenie Rady (ES) č. 2271/96 z 22. novembra 1996 o ochrane pred účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich [].

Článok 8 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 8

1. Na účely uplatňovania článku 7 písmená b) a c) Komisii pomáha výbor.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na dva týždne.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

51. Smernica Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráci medzi nimi a Komisiou s cieľom zaistenia správneho uplatňovania zákona o colných a poľnohospodárskych záležitostiach [].

Článok 43 odsek 1 a 2 sa nahrádza nasledovným:

"1. Komisii pomáha výbor.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace."

Pridáva sa nasledovný odsek:

"7. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

52. Rozhodnutie Rady 98/253/ES z 30. marca 1998 prijímajúce viacročný program spoločenstva na podnietenie zriadenia informačnej spoločnosti v Európe ("Informačná spoločnosť") [].

V článku 5 sa pridáva nasledovný odsek:

"5. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

Článok 6 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 6

1. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace."

53. Nariadenie Rady (ES) č. 976/1999 z 29. apríla 1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania iných opatrení spoločenstva ako opatrení rozvojovej spolupráce, ktoré v rámci politiky spolupráce spoločenstva prispievajú ku všeobecným cieľom rozvoja a upevňovaniu demokracie a právneho štátu, ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd v tretích krajinách [].

Článok 14 sa nahrádza nasledovným:

"Článok 14

1. Komisii pomáha výbor uvádzaný ako "Výbor pre ľudské práva a demokraciu" zriadený článkom 13 nariadenia (ES) č. 975/1999.

2. Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [].

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

[1] Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/59/ES (Ú. v. ES L 225, 21.8.2001, s. 1).

[2] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[3] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/116/ES (Ú. v. ES L 18, 21.1.2001, s. 1).

[4] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[5] Ú. v. ES L 170, 3.8.1970, s. 2. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[6] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/79/ES (Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1998, s. 31).

[9] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[11] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[12] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[13] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 24. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[14] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[15] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[16] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1452/2001 (Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 11).

[17] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[18] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[19] Ú. v. ES L 335, 5.12.1973, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/368/ES (Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 16).

[20] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[21] Ú. v. ES L 347, 17.12.1973, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 86/94/ES (Ú. v. ES L 80, 25.3.1986, s. 51).

[22] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[23] Ú. v. ES L 356, 27.12.1973, s. 71. Smernica zrušená s účinnosťou od 12. júla 2003 smernicou 2001/111/ES (Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 53).

[24] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[25] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[26] Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/3/ES (Ú. v. ES L 28, 30.1.2001, s. 1).

[27] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[28] Ú. v. ES L 221, 12.8.1974, s. 10. Smernica zrušená s účinnosťou od 1. júla 2003 smernicou 2001/110/ES (Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47).

[29] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[30] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[31] Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40.

[32] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[33] Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/79/ES (Ú. v. ES L 291, 28.10.2002, s. 1).

[34] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[35] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[36] Ú. v. ES L 31, 5.2.1976, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[37] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[38] Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/97/ES (Ú. v. ES L 18, 23.1.1999, s. 60).

[39] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[40] Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 45. Smernica zrušená s účinnosťou od 1. júla 2003 smernicou 94/9/ES (Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 1).

[41] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[42] Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 49. Smernica zrušená s účinnosťou od 1. júla 2003 smernicou 2001/114/ES (Ú. v. ES L 15, 17.1.2002, s. 19).

[43] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[44] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[45] Ú. v. ES L 202, 28.7.1976, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[46] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[47] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[48] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 153. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[49] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[50] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 67. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/59/ES (Ú. v. ES L 315, 8.12.1994, s. 18).

[51] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[52] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[53] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 85. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/76/ES (Ú. v. ES L 10, 16.1.1998, s. 25).

[54] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[55] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[56] Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/28/ES (Ú. v. ES L 178, 12.7.1994, s. 66).

[57] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[58] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[59] Ú. v. ES L 334, 24.12.1977, s. 29. Rozhodnutie zrušené s účinnosťou od 23. októbra 2007 smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

[60] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[61] Ú. v. ES L 11, 14.1.1978, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1985.

[62] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[63] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 1. Smernica zrušená s účinnosťou od 23. októbra 2007 smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

[64] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[65] Ú. v. ES L 11, 14.1.1978, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1995.

[66] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[67] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[68] Ú. v. ES L 86, 6.4.1979, s. 30. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/2/ES (Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 23).

[69] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[70] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[71] Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/49/ES (Ú. v. ES L 223, 13.8.1997, s. 9).

[72] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[73] Ú. v. ES L 271, 29.10.1979, s. 44. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[74] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[75] Ú. v. ES L 47, 21.2.1980, s. 4. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[76] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[77] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[78] Ú. v. ES L 47, 21.2.1980, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2002/106/ES (Ú. v. ES L 39, 9.2.2002, s. 71).

[79] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[80] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[81] Ú. v. ES L 59, 2.3.1982, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 98/65/ES (Ú. v. ES L 257, 19.9.1998, s. 29).

[82] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[83] Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[84] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[85] Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 58. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2002/88/ES (Ú. v. ES L 274, 11.10.2002, s. 33).

[86] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[87] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[88] Ú. v. ES L 237, 26.8.1983, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1995.

[89] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[90] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[91] Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 179. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/42/ES (Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1).

[92] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[93] Ú. v. ES L 315, 26.11.1985, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.

[94] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[95] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[96] Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[97] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[98] Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2002/79/ES (Ú. v. ES L 291, 28.10.2002, s. 1).

[99] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[100] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[101] Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/79/ES (Ú. v. ES L 291, 28.10.2002, s. 1).

[102] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[103] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[104] Ú. v. ES L 344, 6.12. 1986, s. 24.

[105] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[106] Ú. v. ES L 85, 28.3.1987, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[107] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[108] Ú. v. ES L 368, 31.12.1991, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2001/181/ES (Ú. v. ES L 66, 8.3.2001, s. 39).

[109] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[110] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[111] Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/47/ES (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 73).

[112] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[113] Ú. v. ES L 52, 27.2. 1992, s. 1.

[114] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[115] Ú. v. ES L 214, 24.8.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 649/98 (Ú. v. ES L 88, 24.3.1998, s. 7).

[116] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[117] Ú. v. ES L 11, 14. 1. 1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3288/94 (Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 83).

[118] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[119] Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2506/95 (Ú. v. ES L 258, 28.10.1995, s. 3).

[120] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[] Ú. v. ES L 309, 29.11.1996, s. 1.

[] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[] Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

[] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[] Ú. v. ES L 107, 7.4. 1998, s. 10.

[] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[] Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 8.

[] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------