32003R0694Úradný vestník L 099 , 17/04/2003 S. 0015 - 0021


Nariadenie Rady (ES) č. 694/2003

zo 14. apríla 2003,

o jednotných formátoch zjednodušených tranzitných dokladov (FTD) a zjednodušených železničných tranzitných dokladov (FRTD) ustanovených v nariadení (ES) č. 693/2003

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže:

(1) s cieľom prípravy pristúpenia nových členských štátov by Komisia mala vziať do úvahy špecifické situácie, ktoré môžu nastať v dôsledku rozšírenia a mala by ustanoviť príslušné právne predpisy, aby sa predišlo budúcim problémom v súvislosti s prekračovaním vonkajšej hranice;

(2) nariadenie Rady (ES) č. 693/2003 [3] ustanovuje zjednodušený tranzitný doklad (ďalej len "FTD") a zjednodušený železničný cestovný doklad (ďalej len "FRTD") pre prípad špecifického tranzitu po súši pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí musia nevyhnutne prejsť cez územie jedného alebo niekoľkých členských štátov, aby mohli cestovať medzi dvoma časťami svojej vlastnej krajiny, ktoré nie sú zemepisne súvislé. Je potrebné ustanoviť jednotné formáty týchto dokladov;

(3) tieto jednotné formáty by mali obsahovať všetky potrebné informácie a mali by spĺňať vysoké technické normy, najmä pokiaľ ide o ochranu proti napodobňovaniu a falšovaniu. Tieto formáty by mali byť prispôsobené na použitie pre všetky členské štáty a mali by byť opatrené všeobecne rozlíšiteľnými zosúladenými ochrannými znakmi, ktoré sú jasne viditeľné voľným okom;

(4) právomoc na prijatie spoločných noriem má byť zverená Komisii, ktorej má pomáhať výbor ustanovený podľa článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája stanovujúceho jednotný formát víz [4];

(5) na zabezpečenie toho, aby sa príslušné informácie neprezrádzali viac, ako je potrebné, je takisto veľmi dôležité, aby každý členský štát, ktorý vydáva FTD alebo FRTD, určil jeden orgán pre tlač jednotného formátu FTD alebo FRTD, pričom si ponechá možnosť zmeniť tento orgán, ak to bude potrebné. Členské štáty majú z bezpečnostných dôvodov oznámiť názov príslušného orgánu Komisii a ostatným členským štátom;

(6) opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [5];

(7) v súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, ktoré nie je pre Dánsko záväzné a ani sa na neho nevzťahuje. S ohľadom na to, že toto nariadenie je založené na Schengenskom acquis podľa ustanovení hlavy IV časti III Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po prijatí tohto nariadenia Radou o tom, či ho implementuje do svojho vnútroštátneho práva;

(8) pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení Schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju Schengenského acquis, [6] ktoré patrí do oblasti uvedenej v časti B článku 1 rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých opatreniach na uplatňovanie uvedenej dohody [7];

(9) toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení Schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 19. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis [8]; Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, ktoré nie je pre Spojené kráľovstvo záväzné a ani sa na neho nevzťahuje;

(10) toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení Schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis [9]; Írsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, ktoré nie je pre Írsko záväzné a ani sa na neho nevzťahuje;

(11) toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na Schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 aktu o pristúpení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Zjednodušené tranzitné doklady (ďalej len "FTD") vydané členskými štátmi v zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 693/2003 sú vyhotovené v podobe jednotného formátu (nálepky) a majú rovnakú platnosť ako tranzitné víza. Spĺňajú technické parametre stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2. Zjednodušené železničné tranzitné doklady (ďalej len "FRTD") vydané členskými štátmi v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 693/2003 sú vyhotovené v podobe jednotného formátu (nálepky) a majú rovnakú platnosť ako tranzitné víza. Spĺňajú technické parametre stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1. Ďalšie technické parametre pre jednotný formát FTD a FRTD, ktoré sa týkajú ďalej uvedeného, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 2:

a) doplňujúce ochranné znaky a požiadavky vrátane zvýšených noriem proti pozmeňovaniu, napodobňovaniu a falšovaniu;

b) technické postupy a pravidlá vypĺňania jednotného FTD alebo FRTD;

c) ostatné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri vypĺňaní jednotného FTD alebo FRTD;

2. Farby jednotného FTD a FRTD je možné zmeniť v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 2

Článok 3

1. Technické špecifikácie uvedené v článku 2 sú tajné a nezverejňujú sa. Sú prístupné len orgánom, ktoré určili členské štáty ako orgány zodpovedné za tlač, a osobám riadne splnomocneným členským štátom alebo Komisiou.

2. Každý členský štát, ktorý sa rozhodne vydávať FTD alebo FRTD, určí jeden orgán zodpovedný za ich tlač. Názov tohto orgánu oznámi Komisii a ostatným členským štátom. Ten istý orgán môže byť určený na tento účel dvoma alebo viacerými členskými štátmi. Každý členský štát je oprávnený zmeniť svoj určený orgán. Informuje o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 4

1. Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1683/95.

2. V prípade, že sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES;

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 5

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá ochrany údajov, osoby, ktorým je vydaný FTD a FRTD, majú právo overiť si osobné údaje uvedené v FTD alebo FRTD a ak je to potrebné, nechať ich opraviť alebo vymazať. Žiadne informácie v strojovo snímateľnej podobe sa nezapíšu do FTD a FRTD, pokiaľ tak neustanovujú prílohy k tomuto nariadeniu alebo ak to nie je uvedené v príslušnom cestovnom doklade.

Článok 6

Členské štáty, ktoré sa rozhodli vydávať jednotný formát FTD a FRTD uvedený v článku 1, ho začnú vydávať najneskôr jeden rok od prijatia doplňujúcich ochranných znakov a požiadaviek uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a).

Požiadavku začlenenia fotografie uvedenú v bode 2 prílohy I a v bode 2 prílohy II je možné stanoviť do konca roka 2005.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Luxemburgu 14. apríla 2003

Za Radu

predseda

A. Giannitsis

[1] Ešte neuverejnený v úradnom vestníku.

[2] Stanovisko doručené 8. apríla 2003 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Pozri stranu 8 tohto úradného vestníka.

[4] Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 334/2002 (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 23).

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

[7] Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

[8] Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

[9] Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZJEDNODUŠENÝ TRANZITNÝ DOKLAD (FTD)

Ochranné znaky

1. Na tomto mieste sa objaví opticky variabilný znak (OVD), ktorý poskytuje najmenej takú kvalitu rozlíšenia a úroveň ochrany ako platný jednotný formát víz. V závislosti od uhla pohľadu je viditeľných 12 hviezdičiek, písmeno "E" a zemeguľa v rôznych veľkostiach a farbách.

2. Integrovaná fotografia vyhotovená podľa vysokých bezpečnostných noriem.

3. Na tomto mieste sa nachádza logo, ktoré tvorí písmeno alebo písmená označujúce vydávajúci členský štát so skrytým obrazovým efektom. Toto logo sa objaví ako svetlé pri vodorovnom držaní a ako tmavé pri otočení o 90o. Logá sa použijú podľa nariadenia (ES) č. 1683/95.

4. Slovo "FTD" veľkými písmenami sa nachádza v strede tohto priestoru v opticky variabilnom zafarbení. V závislosti od uhlu pohľadu sa javí ako zelené alebo červené.

5. Toto políčko obsahuje číslo FTD, ktoré je predtlačené a začína sa písmenom alebo písmenami označujúcimi vydávajúci štát, ako je opísané v bode 3. Použije sa osobitný typ.

Rubriky, ktoré je potrebné vyplniť

6. Toto políčko sa začína slovami "platný pre". Vydávajúci orgán uvedie územie alebo územia, pre ktoré je FTD platný.

7. Toto políčko sa začína slovom "od" a slovo "do" sa nachádza ďalej v tom istom riadku. Vydávajúci orgán tu uvedie dobu platnosti FTD.

8. Toto políčko sa začína slovami "počet vstupov" a ďalej v tom istom riadku sa nachádzajú slová "dĺžka tranzitu" a ďalej "dní".

9. Toto políčko sa začína slovami "vydaný v" a použije sa na uvedenie miesta vydania.

10. Toto políčko sa začína slovom "dňa" (za ktorým vyplní vydávajúci orgán dátum vydania) a ďalej v tom istom riadku sa nachádzajú slová "číslo pasu" (za ktorými sa uvedie držiteľovo číslo cestovného pasu).

11. Toto políčko uvádza meno a priezvisko držiteľa.

12. Toto políčko sa začína slovami "poznámky". Použije ho vydávajúci orgán na uvedenie akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré považuje za potrebné za predpokladu, že tieto sú v súlade s článkom 5 tohto nariadenia. Nasledujúce dva a pol riadku sa ponechajú prázdne na takéto poznámky.

13. Toto políčko obsahuje dôležité strojovo snímateľné informácie na uľahčenie hraničných kontrol na vonkajšej hranici.

Papier nesmie byť farebný (základný odtieň bielej).

Slová označujúce políčka sa uvedú v angličtine, francúzštine a v jazyku vydávajúceho štátu.

Formát FTD

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZJEDNODUŠENÝ ŽELEZNIČNÝ TRANZITNÝ DOKLAD (FTD)

Ochranné znaky

1. Na tomto mieste sa objaví opticky variabilný znak (OVD), ktorý poskytuje najmenej takú kvalitu rozlíšenia a úroveň ochrany ako platný jednotný formát víz. V závislosti od uhla pohľadu je viditeľných 12 hviezdičiek, písmeno "E" a zemeguľa v rôznych veľkostiach a farbách.

2. Integrovaná fotografia vyhotovená podľa vysokých bezpečnostných noriem.

3. Na tomto mieste sa nachádza logo, ktoré tvorí písmeno alebo písmená označujúce vydávajúci členský štát so skrytým obrazovým efektom. Toto logo sa objaví ako svetlé pri vodorovnom držaní a ako tmavé pri otočení o 90o. Logá sa použijú podľa nariadenia (ES) č. 1683/95.

4. Slovo "FRTD" veľkými písmenami sa nachádza v strede tohto priestoru v opticky variabilnom zafarbení. V závislosti od uhlu pohľadu sa javí ako zelené alebo červené.

5. Toto políčko obsahuje číslo FRTD, ktoré je predtlačené a začína sa písmenom alebo písmenami označujúcimi vydávajúci štát, ako je opísané v bode 3. Použije sa osobitný typ.

Rubriky, ktoré je potrebné vyplniť

6. Toto políčko sa začína slovami "platný pre". Vydávajúci orgán uvedie územie alebo územia, pre ktoré je FRTD platný.

7. Toto políčko sa začína slovom "od" a slovo "do" sa nachádza ďalej v tom istom riadku. Vydávajúci orgán tu uvedie dobu platnosti FRTD.

8. Toto políčko sa začína slovami "jednorázový vstup a návrat" a ďalej v tom istom riadku sa nachádzajú slová "hodín".

9. Toto políčko sa začína slovami "vydaný v" a použije sa na uvedenie miesta vydania.

10. Toto políčko sa začína slovom "dňa" (za ktorým vyplní vydávajúci orgán dátum vydania) a ďalej v tom istom riadku sa nachádzajú slová "číslo pasu" (za ktorými sa uvedie držiteľovo číslo cestovného pasu).

11. Toto políčko uvádza meno a priezvisko držiteľa.

12. Toto políčko sa začína slovami "poznámky". Použije ho vydávajúci orgán na uvedenie akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré považuje za potrebné za predpokladu, že tieto sú v súlade s článkom 5 tohto nariadenia. Nasledujúce dva a pol riadku sa ponechajú prázdne na takéto poznámky.

13. Toto políčko obsahuje dôležité strojovo snímateľné informácie na uľahčenie hraničných kontrol na vonkajšej hranici.

Papier nesmie byť farebný (základný odtieň bielej).

Slová označujúce políčka sa uvedú v angličtine, francúzštine a v jazyku vydávajúceho štátu.

Formát FRTD

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------