32003R0016Úradný vestník L 002 , 07/01/2003 S. 0007 - 0013


Nariadenie Komisie (ES) č. 16/2003

zo 6. januára 2003,

ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/94 týkajúce sa oprávnenosti výdavkov súvisiacich s opatreniami spolufinancovanými Kohéznym fondom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond [1], naposledy zmenené a doplnené v znení nariadenia (ES) č. 1265/1999 [2], a najmä na jeho článok D ods. 7 prílohy II,

keďže:

(1) Podľa nariadenia (ES) č. 1164/94 Kohézny fond môže spolufinancovať projekty, predbežné štúdie a projekty technickej podpory; podmienky, za ktorých sú takéto opatrenia oprávnené a realizovateľné, musia byť preto presne stanovené.

(2) Doteraz boli pravidlá oprávnenosti stanovené ako vzorový text v prílohe IV rozhodnutí o poskytnutí pomoci.

(3) S cieľom zabezpečiť, aby sa s opatreniami spolufinancovanými Kohéznym fondom zaobchádzalo rovnako, treba ustanoviť všeobecné pravidlá na oprávnenosť príslušných výdavkov; tieto pravidlá by mali špecifikovať obdobie oprávnenosti a rôzne kategórie oprávnených výdavkov.

(4) Nariadenie (ES) č. 1164/94 stanovuje, že Komisia môže schváliť navrhované projekty, len ak spĺňajú kritériá zaručujúce ich vysokú kvalitu a zlučiteľnosť so zásadami spoločenstva, najmä s pravidlami verejného obstarávania a hospodárskej súťaže.

(5) Nižšie stanovené pravidlá majú nahradiť pravidlá prílohy IV rozhodnutí Komisie o poskytnutí pomoci z Kohézneho fondu pre nové projekty schválené rozhodnutím Komisie po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie ustanovuje všeobecné pravidlá pre určovanie oprávnenosti výdavkov realizovaných v rámci opatrení stanovených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1164/94, ktoré môžu byť spolufinancované Kohéznym fondom.

Článok 2

Subjekt zodpovedný za vykonanie

"Subjekt zodpovedný za vykonanie" uvedený v článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1164/94 je subjekt verejného alebo súkromného sektoru zodpovedný za organizovanie výberových konaní pre projekt. Subjekt je menovaný rozhodnutím Komisie udeľujúcej prostriedky z Kohézneho fondu (ďalej "rozhodnutie Komisie").

Každá zmena subjektu zodpovedného za vykonanie podlieha schváleniu Komisie.

Článok 3

Vykonávanie a doba trvania vykonávania

1. Vykonávanie projektu zahŕňa všetky fázy od prípravného plánovania až po ukončenie schváleného projektu, vrátane opatrení pre príslušnú publicitu. Prípravné plánovanie obsahuje štúdiu alternatív.

2. Projekt môže byť obmedzený rozhodnutím Komisie na jednu alebo viac fáz realizácie.

3. Doba trvania vykonávania projektu musí zabezpečovať obdobie potrebné pre ukončenie jednotlivých fáz vykonávania až do štádia, keď sa projekt stane plne funkčným a keď podstatné ciele prijaté v rozhodnutí Komisie boli splnené.

Článok 4

Transparentnosť a doklady

Všetky výdavky, ktoré vznikli subjektu zodpovednému za vykonanie, musia byť založené na právne záväzných zmluvách a dohodách a/alebo dokumentoch.

Musia byť predložené vhodné doklady.

Držitelia koncesií a licencií, ktorí sa zúčastňujú na realizácii projektu, podliehajú tým istým požiadavkám na kontrolu a monitorovanie ako subjekty zodpovedné za vykonanie.

Článok 5

Skutočne vzniknuté výdavky

1. Výdavky, ktoré sa majú brať do úvahy pre platbu zo strany spoločenstva, musia skutočne vzniknúť počas obdobia oprávnenosti tak, ako je to definované v rozhodnutí Komisie, v súlade s článkom 8 ods. 2 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002 [3] a musia sa priamo týkať projektu. Výdavky sa musia vzťahovať k platbám, ktoré sú overené členským štátom a musia ním byť aj skutočne vykonané alebo vykonané v jeho mene alebo v prípade koncesií vykonané držiteľom koncesie a musia byť podložené vystavenými faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty.

"Účtovný doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty" predstavuje každý doklad, ktorý poskytuje subjekt zodpovedný za vykonanie na dôkaz, že zaknihovaná položka poskytuje pravdivý a bezchybný prehľad o skutočne vykonaných transakciách, v súlade so štandardnou účtovnou praxou.

2. V prípade koncesií, doklad vystavený zodpovedným orgánom ohľadne hodnoty vykonanej práce podľa indikátorov napredovania v oblasti prác dohodnutých v koncesnej zmluve je účtovným dokladom porovnateľnej dôkaznej hodnoty. Tento orgán môže byť vymenovaný členskými štátmi v súlade s článkom D ods. 4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1164/94.

Článok 6

Ukončené projekty

Žiadosť o pomoc pre projekt v čase, keď sú už praktické práce skončené, nemožno považovať za oprávnenú.

Článok 7

Začiatok obdobia oprávnenosti

1. Čerpanie pomoci vo vzťahu k vzniknutým výdavkom je oprávnené od dátumu, keď Komisia dostala úplnú žiadosť.

Žiadosť možno považovať za úplnú, ak obsahuje všetky požadované informácie uvedené v článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1164/94.

2. Začiatok obdobia oprávnenosti musí byť uvedený v rozhodnutí Komisie, ktorým schválila projekt. Výdavky uskutočnené pred týmto dátumom sú neoprávnené.

3. Ak sa požaduje podstatná zmena vecných súčastí projektu, výdavky súvisiace s novými dodatočnými alebo rozšírenými fyzickými súčasťami sú oprávnené odo dňa, keď Komisia dostala žiadosť o zmenu.

Začiatok obdobia oprávnenosti výdavkov súvisiacich s novými dodatočnými alebo väčšími fyzickými súčasťami musí byť stanovený v rozhodnutí Komisie, ktorým schválila zmenu. Výdavky vzniknuté pred týmto dátumom sú neoprávnené.

Článok 8

Koniec obdobia oprávnenosti

Konečný dátum oprávnenosti sa vzťahuje k platbám uskutočneným subjektom zodpovedným za vykonanie.

Konečný dátum oprávnenosti je uvedený v rozhodnutí Komisie.

KAPITOLA 2

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Článok 9

Kategórie oprávnených výdavkov

Podľa požiadaviek stanovených v kapitolách 3 až 10, nasledujúce kategórie oprávnených výdavkov sú výdavky týkajúce sa:

a) plánovania a projektovania;

b) kúpy pozemku;

c) prípravy staveniska;

d) stavby;

e) zariadenia a vybavenia;

f) riadenia projektu;

g) výdavkov spojených s publicitou a vykonaním informačných opatrení podľa rozhodnutia Komisie 96/455/ES [4].

Článok 10

Iné kategórie výdavkov

Iné kategórie výdavkov môžu byť oprávnené za predpokladu, že sú vymedzené v rozhodnutí Komisie.

KAPITOLA 3

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A INÉ DANE A POPLATKY

Článok 11

Daň z pridanej hodnoty

1. Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa považuje za oprávnený výdavok len vtedy, ak je skutočne a trvalo znášaná subjektom zodpovedným za vykonanie. DPH, ktorá je akýmikoľvek prostriedkami nahraditeľná, nemôže byť považovaná za oprávnený výdavok, ani keď v skutočnosti subjektu zodpovednému za vykonanie alebo konečnému prijímateľovi nebola nahradená.

2. Na účely odseku 1 v prípade, že je konečný prijímateľ platiteľom paušálnej dane uvedenej pod nadpisom XIV nariadenia Rady 77/388/EHS [5], zaplatená DPH sa považuje za nahraditeľnú.

3. Za žiadnych okolností nemôže spolufinancovanie ES prekročiť celkové oprávnené výdavky bez DPH.

Článok 12

Iné dane a poplatky

Iné odvody, dane alebo poplatky, najmä priame dane a odvody na sociálne zabezpečenie z platov a miezd, vyplývajúce zo spolufinancovania spoločenstvom, tvoria oprávnené výdavky len vtedy, ak sú skutočne a konečne znášané subjektom zodpovedným za vykonanie.

KAPITOLA 4

VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA PLÁNOVANIA A PROJEKTOVANIA OPATRENÍ

Článok 13

Oprávnenosť výdavkov

Výdavky týkajúce sa plánovania, expertízy a projektovania sú oprávnené za predpokladu, že takéto výdavky sú priamo spojené s jedným alebo viacerými projektmi a sú konkrétne schválené rozhodnutím Komisie, okrem prípadov uvedených v článkoch 14, 15 a 34.

Článok 14

Zlučiteľnosť nákladov

Ak je niekoľko projektov zabezpečených jedinou zmluvou na vykonanie prác, alebo ak subjekt zodpovedný za vykonanie vykonáva funkcie na svoj vlastný účet, náklady musia byť vykázané na základe prehľadného a oddeleného účtovníctva projektu, podložené účtovnými dokladmi alebo dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty.

Článok 15

Výdavky orgánov verejnej správy na plánovanie a projektovanie opatrení

Ak sa na aktivitách uvedených v článku 13 zúčastňujú zamestnanci orgánu verejnej správy, môže Komisia uznať výdavky za oprávnené len v riadne odôvodnených prípadoch, v ktorých sú splnené všetky nasledovné požiadavky:

a) zamestnanec musí dočasne opustiť svoje zákonné zamestnanie vo verejnej správe a musí byť zamestnaný na základe písomného rozhodnutia subjektom zodpovedným za vykonanie úloh uvedených v článku 13;

b) výdavky musia byť založené na zmluve týkajúcej sa jedného alebo viacerých konkrétnych projektov; ak sa zmluva týka niekoľkých projektov, náklady musia byť alokované transparentným spôsobom;

c) výdavky musia byť priamo spojené s jedným alebo viacerými príslušnými jednotlivými projektmi;

d) zmluva musí byť časovo ohraničená a nesmie presiahnuť dobu stanovenú pre vykonanie projektu;

e) práce, ktoré sa majú vykonať v rámci zmluvy, nesmú zahrňovať bežné správne funkcie, určené v článkoch 27 a 28.

KAPITOLA 5

KÚPA POZEMKU A PRÁVO PRECHODU

Článok 16

Kúpa nezastavaného pozemku

Náklady na kúpu nezastavaného pozemku sú oprávnené len pri splnení nasledovných požiadaviek:

a) kúpa pozemku je nevyhnutná pre realizáciu projektu;

b) náklady na kúpu pozemku nesmú presahovať 10 % oprávnených výdavkov na projekt, okrem prípadov riadne odôvodnených subjektom zodpovedným za vykonanie;

c) získa sa osvedčenie nezávislého znalca alebo riadne schváleného úradu, že kúpna cena neprevyšuje trhovú hodnotu;

d) kúpa pozemku sa schváli rozhodnutím Komisie;

e) sú dodržané vnútroštátne predpisy na zabránenie špekuláciám.

Výdavky na kúpu pozemku, ktorý po ukončení projektu zostáva v užívaní na účely lesného hospodárstva alebo poľnohospodárstva, nie sú oprávnené, pokiaľ rozhodnutie Komisie nestanoví inak.

Článok 17

Kúpa zastavaného pozemku

Kúpa zastavaného pozemku môže byť oprávnená v prípade, že je osobitne odôvodnená a schválená rozhodnutím Komisie.

Článok 18

Kúpa pozemku vo verejnom vlastníctve alebo pozemku vo vlastníctve subjektu zodpovedného za vykonanie

Náklady spojené s kúpou pozemku, ktorý je už vo vlastníctve subjektu zodpovedného za vykonanie, ani kúpa pozemku vo verejnom vlastníctve, nie sú oprávnené.

Článok 19

Vyvlastnenie

Na prípady vyvlastnenia sa uplatnia články 16, 17 a 18. Špecifické poplatky súvisiace s vyvlastnením, ako sú znalecký posudok, právna pomoc a dočasný prenájom príslušnej pôdy, sú oprávnené.

Článok 20

Právo prechodu

Výdavky spojené s právom prechodu na stavenisko projektu počas jeho realizácie sú oprávnené v prípade, ak je to nevyhnutné pre realizáciu projektu a sú konkrétne schválené rozhodnutím Komisie o poskytnutí finančnej pomoci.

Tieto výdavky môžu zahŕňať náhradu za straty na úrode a nápravu škôd.

KAPITOLA 6

KÚPA BUDOV, PRÍPRAVA STAVENISKA A STAVBA

Článok 21

Kúpa nehnuteľností

1. Náklady spojené s kúpou nehnuteľností, t. j. už postavených budov a pozemkov, na ktorých stoja, možno považovať za oprávnené len vtedy, ak tieto existujúce budovy vyhovujú osobitným prevádzkovým potrebám projektu.

2. Musí sa získať osvedčenie od nezávislého znalca alebo schváleného úradu, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena neprevyšuje trhovú hodnotu. Toto osvedčenie musí potvrdzovať, že objekt vyhovuje vnútroštátnym právnym predpisom alebo musí presne stanoviť body, ktoré nevyhovujú predpisom a ktoré z nich subjekt zodpovedný za vykonanie projektu zamýšľa napraviť.

3. V predchádzajúcich desiatich rokoch na objekty nebola poskytnutá finančná pomoc, či už vnútroštátna, alebo zo strany spoločenstva, ktorá by viedla k duplicite v prípade, že kúpu spolufinancujú štrukturálne fondy alebo, že Kohézny fond financuje ďalší projekt.

4. Nehnuteľnosti sa používajú na účely a obdobie určené v rozhodnutí Komisie.

5. Náklady na nehnuteľnosť už vo vlastníctve subjektu zodpovedného za vykonanie projektu a kúpa nehnuteľnosti vo verejnom vlastníctve, nie sú oprávnené.

Článok 22

Príprava staveniska a stavba

1. Výdavky na prípravu staveniska a stavbu, ktoré sú podstatné pre realizáciu projektu, sú oprávnené.

2. Ak je subjekt zodpovedný za vykonanie vykonáva prípravu staveniska alebo stavebné práce, alebo časť z nich na vlastný účet, náklady musia byť vykázané na základe priehľadného a oddeleného účtovníctva projektu, podložené účtovnými dokladmi alebo dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty.

3. V prípade účasti verejných zamestnancov sa uplatní článok 15.

4. Oprávnené náklady zahrňujú len náklady skutočne vzniknuté po dátume stanovenom v článku 7 ods. 1 a súvisiace priamo s projektom. Oprávnené náklady môžu obsahovať jednu alebo viacej nasledujúcich kategórií:

a) náklady na prácu (hrubé mzdy a platy);

b) poplatky za užívanie zariadení dlhodobej spotreby počas stavby;

c) náklady na výrobky používané na realizáciu projektu;

d) režijné náklady a iné náklady, ak sú konkrétne odôvodnené, musia byť určené objektívne, v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými štandardmi.

5. Režijné náklady nemožno účtovať, ak je subjekt zodpovedný za vykonanie orgánom verejnej správy.

6. Náklady musia byť stanovené na úrovni trhových cien.

KAPITOLA 7

KÚPA, PRENÁJOM ZARIADENÍ A NEHMOTNÝ MAJETOK

Článok 23

Zariadenia dlhodobej spotreby, ktoré sú časťou investičných výdavkov opatrení

1. Výdavky na nákup alebo stavbu prevádzky a jej zariadenia, ktoré je trvalo inštalované a zahrnuté ako súčasť projektu, sú považované za oprávnené za predpokladu, že zariadenie je zahrnuté v inventári subjektu zodpovedného za vykonanie ako zariadenie dlhodobej spotreby, a je považované za investičný výdavok podľa štandardných účtovných zvyklostí.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 33, prenájom zariadenia podľa odseku 1 sa považuje za časť prevádzkových nákladov a nie je oprávneným výdavkom.

Článok 24

Kúpa nehmotného majetku

Kúpa a užívanie nehmotného majetku, ako sú napríklad patenty, sú oprávnené v prípade, ak sú nevyhnutné pre realizáciu projektu.

Článok 25

Zariadenia dlhodobej spotreby používané na vykonanie opatrení

1. Ak subjekt zodpovedný za vykonanie vykonáva na vlastný účet všetky alebo časť prác pre prípravu staveniska alebo stavebné práce, výdavky na kúpu alebo výrobu zariadení dlhodobej spotreby používaných počas realizačnej fázy projektu, nie sú považované za oprávnené. To sa týka rovnako ťažkej stavebnej techniky, ako aj kancelárskeho a iného vybavenia.

2. Výdavky na zariadenia dlhodobej spotreby, ktoré sú špeciálne zakúpené alebo vyrobené pre realizáciu projektu, možno považovať za oprávnené, ak sú bez ekonomickej hodnoty alebo sú po použití vyradené do šrotu a ak rozhodnutie Komisie obsahuje konkrétne ustanovenie k tomuto postupu.

Článok 26

Zariadenia dlhodobej spotreby používané na účely správy súvisiace s vykonaním opatrení

1. Výdavky na nákup a prenájom zariadení dlhodobej spotreby používané na účely správy nie sú oprávnené.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 30 a 33, výdavky na nákup a prenájom zariadenia používaného orgánom verejnej správy na účely výkonu svojich monitorovacích a kontrolných úloh nie sú oprávnené.

KAPITOLA 8

NÁKLADY VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S RIADENÍM, VYKONÁVANÍM, MONITOROVANÍM A KONTROLOU OPATRENÍ

Článok 27

Vecné a správne výdavky

Vecné a správne výdavky subjektu zodpovedného za vykonanie opatrení nie sú oprávnené.

Článok 28

Výdavky orgánov správy

Výdavky hradené orgánmi správy v oblasti riadenia, vykonávania, monitorovania a kontroly opatrenia alebo všetkých opatrení, najmä platy úradníkov štátnej alebo miestnej správy, nie sú oprávnené.

Článok 29

Výdavky na subdodávateľské opatrenia

Ak sú opatrenia realizované na základe subdodávateľskej zmluvy, oprávnené sú len riadne zdôvodnené výdavky súvisiace s finančným a fyzickým monitorovaním projektov, auditmi a kontrolami projektov na mieste.

V súvislosti s výkonom horizontálnych povinností pri riadení, realizácii, monitorovaní a kontrole projektu možno považovať za oprávnené všetky nevyhnutné a riadne zdôvodnené subdodávateľské výdavky až do výšky limitu stanoveného v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1164/94.

KAPITOLA 9

FINANČNÉ A INÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA SÚDNE KONANIA

Článok 30

Finančné poplatky

Úroky z pohľadávok, poplatky za finančné operácie, zmenárenské poplatky a iné čisto finančné poplatky nie sú oprávnené.

Článok 31

Pokuty, peňažné sankcie a výdavky na súdne konania

Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1831/94 [6], pokuty, peňažné sankcie a náklady na súdne konania nie sú oprávnené.

Článok 32

Účtovníctvo a poplatky za audit

Účtovníctvo a poplatky za audit sú oprávnené výdavky, ak sú priamo spojené s prevádzkou, ak sú nevyhnutné pre jej prípravu alebo realizáciu a týkajú sa správnych alebo zákonných požiadaviek.

Článok 33

Špeciálne finančné techniky

Bez toho, aby bol dotknutý článok 29, náklady finančnotechnické opatrenia, ktoré nezahrňujú bezprostredný nákup zariadenia, ako napr. leasing, možno považovať za oprávnené, ak sú zdôvodnené a schválené rozhodnutím Komisie za predpokladu, že prevod vlastníctva na subjekt zodpovedný za vykonanie sa uskutoční pred platbou zostatku.

Článok 34

Náklady za právne poradenstvo, notárske poplatky a náklady za odborné technické alebo finančné poradenstvo

Náklady za právne poradenstvo, notárske poplatky a poplatky za odborné technické alebo finančné poradenstvo možno považovať za oprávnené výdavky, ak priamo súvisia s prevádzkou a ak sú nevyhnutné pre jej prípravu alebo realizáciu.

KAPITOLA 10

INÉ TYPY VÝDAVKOV

Článok 35

Prevádzkové náklady a bežné náklady podporovaných projektov

1. Prevádzkové náklady projektu alebo skupiny projektov nie sú oprávnené.

2. Odchylne od odseku 1 sú vyškolenie prevádzkového personálu a skúšobná prevádzka projektu a jeho zariadenia oprávnenými výdavkami počas akejkoľvek nevyhnutne dlhej doby trvania, ktorá je vymedzená v rozhodnutí Komisie.

Článok 36

Publicita a informačné opatrenia

Výdavky na publicitu a informačné opatrenia vykonané podľa rozhodnutia 96/455/ES sú oprávnené.

Článok 37

Parkoviská

Kohézny fond neprispieva na výstavbu vnútorných alebo vonkajších parkovísk áut, môže však prispievať, pokiaľ sú nevyhnutné a konkrétne schválené rozhodnutím Komisie.

Článok 38

Kúpa použitého zariadenia

Náklady na kúpu použitého zariadenia sú oprávnené za nasledujúcich troch podmienok bez toho, aby bolo dotknuté použitie prísnejších vnútroštátnych predpisov:

a) predávajúci musí poskytnúť vyhlásenie o pôvode zariadenia a potvrdenie, že nebolo počas uplynulých siedmich rokov kúpené s pomocou finančnej podpory z vnútroštátnych zdrojov alebo zdrojov Európskeho spoločenstva;

b) cena zariadenia nesmie prekročiť jeho trhovú hodnotu a musí byť nižšia ako cena podobného, avšak nového zariadenia;

c) zariadenie má vlastnosti požadované pre jeho prevádzku a vyhovuje predpisom, ktoré sa na jeho prevádzku vzťahujú.

Článok 39

Subdodávanie

Bez toho, aby bolo dotknuté použitie prísnejších vnútroštátnych predpisov, výdavky týkajúce sa nasledujúcich subdodávateľských zmlúv nie sú oprávnené:

a) pre subdodávateľské zmluvy, ktoré by mali za následok zvýšenie nákladov realizácie projektu bez primeranej pridanej hodnoty;

b) pre subdodávateľské zmluvy uzavreté so sprostredkovateľmi a poradcami, u ktorých je platba definovaná ako percento celkových nákladov, pokiaľ takáto platba nie je zdôvodnená subjektom zodpovedným za vykonanie, s odvolaním sa na skutočnú hodnotu poskytnutých prác alebo služieb.

Všetci subdodávatelia sa musia zaviazať poskytnúť audítorským a kontrolným orgánom všetky potrebné informácie ohľadne ich subdodávateľskej činnosti.

KAPITOLA 11

VÝDAVKY VZNIKNUTÉ VO VZŤAHU K MONITOROVACÍM VÝBOROM, AD HOC ZASADANIAM A POČÍTAČOVÝM SYSTÉMOM RIADENIA A MONITOROVANIA

Článok 40

Organizovanie zasadaní monitorovacieho výboru

1. Bez toho, aby bol dotknutý článku 27 a 28, výdavky vzniknuté pri organizovaní povinných zasadaní monitorovacieho výboru ustanovených v článku F prílohy II nariadenia (ES) č. 1164/94 sú oprávnené za predpokladu predloženia podpornej dokumentácie.

2. Výdavky uvedené v odseku 1 sú prípustné v prípade, že sa týkajú jednej alebo viacerých nasledovných kategórií nákladov:

a) tlmočnícke služby;

b) prenájom konferenčných miestností;

c) prenájom audiovizuálnej a inej nevyhnutnej elektroniky;

d) zabezpečenie dokumentácie a príslušného vybavenia;

e) honoráre za účasť odborníkov;

f) cestovné náklady.

3. Platy a diéty zamestnancov orgánov verejného sektoru, vyplatené v rámci organizovania zasadania monitorovacieho výboru, nie sú oprávnené.

4. Stále vybavenie na monitorovacie účely môže byť oprávneným výdavkom, ak je konkrétne povolené rozhodnutím Komisie o technickej pomoci.

Článok 41

Zasadania na žiadosť Komisie alebo monitorovacieho výboru

Článok 40 sa uplatní na organizovanie ad hoc zasadaní na žiadosť Komisie alebo monitorovacieho výboru.

Článok 42

Počítačové systémy riadenia a monitorovania

Náklady určené na kúpu a inštaláciu počítačových systémov riadenia a monitorovania sú oprávnené do výšky limitov ustanovených rozhodnutím Komisie.

Článok 43

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v 20. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať na nové projekty schválené rozhodnutím Komisie podľa článku 10 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1164/94 po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. januára 2003

Za Komisiu

Michel Barnier

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 130, 25.5.1994, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 62.

[3] Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 5.

[4] Ú. v. ES L 188, 27.7.1996, s. 47.

[5] Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 191, 27.7.1994, s. 9.

--------------------------------------------------