32003L0092Úradný vestník L 260 , 11/10/2003 S. 0008 - 0009


Smernica Rady 2003/92/ES

zo 7. októbra 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS v súvislosti s pravidlami o mieste dodávok plynu a elektriny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) Vyššia liberalizácia sektora plynu a elektriny zameraná na doplnenie vnútorného trhu pre elektrinu a zemný plyn odhalila potrebu prehodnotiť súčasné pravidlá DPH o mieste dodávok týchto tovarov stanovených v šiestej smernici Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o harmonizácii zákonov členských štátov súvisiacich s daňami z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný vymeriavací základ [4], aby sa zmodernizovalo a zjednodušilo fungovanie systému DPH v súvislosti s vnútorným trhom, stratégia, ku ktorej sa Komisia zaviazala.

(2) S elektrinou a plynom sa zaobchádza ako s tovarmi pre účely DPH a podľa toho sa má určiť miesto ich dodávky s ohľadom na cezhraničné transakcie v súlade s článkom 8 smernice 77/388/EHS. Keďže elektrina a plyn sa ťažko fyzicky sledujú, je osobitne náročné určiť miesto dodávky podľa súčasných pravidiel.

(3) Aby sa dosiahol skutočný vnútorný trh pre elektrinu a plyn bez prekážok DPH, miesto dodávky plynu v rozvodnom systéme zemného plynu a elektriny pred tým, ako tovar dosiahne konečnú fázu spotreby, by sa malo stanoviť ako miesto, kde má spotrebiteľ zriadený svoj podnik.

(4) Dodávka elektriny a plynu v konečnej fáze, od obchodníkov a distribútorov ku konečnému spotrebiteľovi, by sa mala zdaňovať na mieste, kde spotrebiteľ skutočne využíva a spotrebúva tovar, aby sa zabezpečilo zdaňovanie v krajine, kde nastáva skutočná spotreba. Toto je zvyčajne miesto, kde sa nachádza počítač spotreby spotrebiteľa.

(5) Elektrina a plyn sa dodávajú rozvodnými sieťami, ku ktorým prevádzkovatelia sietí poskytujú prístup. Aby sa vyhlo dvojitému zdaňovaniu alebo nezdaňovaniu, je potrebné harmonizovať pravidlá, ktoré upravujú miesto poskytovania služieb prenosu a prepravy. Prístup a používanie rozvodných systémov a zabezpečovanie ostatných služieb priamo spojených s týmito službami by sa mali preto pridať do zoznamu osobitných príkladov stanoveného v článku 9, odsek 2 písm. e) smernice 77/388/EHS.

(6) Dovoz plynu pomocou rozvodného systému zemného plynu alebo dovoz elektriny by mali byť oslobodené, aby sa vyhlo dvojitému zdaňovaniu.

(7) Tieto zmeny v pravidlách upravujúcich miesto dodávky plynu pomocou rozvodného systému zemného plynu a dodávky elektriny by sa mali spojiť s povinnou reverznou tarifou, ak je spotrebiteľ platiteľom DPH.

(8) Smernica 77/388/EHS by sa preto mala zmeniť a doplniť podľa toho,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 77/388/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. v článku 8 ods. 1 sa pridávajú tieto body:

"d) v prípade dodávky plynu pomocou rozvodného systému zemného plynu alebo dodávky elektriny obchodníkovi, ktorý je platiteľom dane: miesto, kde má obchodník, ktorý je platiteľom dane, zriadený svoj podnik alebo stálu prevádzku, pre ktorú sa dodávajú tieto tovary alebo, ak takéto miesto podniku alebo stálej prevádzky neexistuje, miesto, kde má svoju stálu adresu alebo kde zvyčajne býva.

"Obchodník, ktorý je platiteľom dane"; pre účely tohto ustanovenia znamená daňovníka, ktorého hlavnou činnosťou s ohľadom na nákup plynu a elektriny je opätovný predaj týchto produktov a ktorého vlastná spotreba týchto produktov je zanedbateľná.

e) v prípade dodávky plynu pomocou rozvodného systému zemného plynu alebo dodávky elektriny, ak táto dodávka nie je zahrnutá v bode d): miesto, kde spotrebiteľ skutočne využíva a spotrebúva tovary. Ak všetky tovary alebo ich časť nespotrebuje v skutočnosti tento spotrebiteľ, tieto nespotrebované tovary sa považujú za použité a spotrebované v mieste, kde má zriadený svoj podnik alebo stálu prevádzku, pre ktorú sa dodávajú tieto tovary. Ak takéto miesto podniku alebo stálej prevádzky neexistuje, tovary sa považujú za použité a spotrebované na mieste, kde má trvalú adresu alebo kde zvyčajne býva.";

2. v článku 9 ods. 2 písm. e) sa po ôsmej zarážke vkladá táto zarážka:

"- poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu pomocou rozvodných systémov zemného plynu a elektriny a poskytnutie ostatných priamo súvisiacich služieb.";

3. v článku 14 ods. 1 sa pridáva tento bod:

"k) dovoz plynu pomocou rozvodného systému zemného plynu alebo dovoz elektriny.";

4. Článok 21ods. 1 písm. a) vo verzii uvedenej v článku 28g sa nahrádza takto:

"a) daňovník vykonávajúci zdaniteľnú dodávku tovarov alebo služieb okrem prípadov uvedených v b), c) a f). Ak zdaniteľnú dodávku tovarov alebo služieb vykoná daňovník, ktorý nie je zriadený na území krajiny, členské štáty môžu na základe nimi stanovených podmienok stanoviť, že osoba povinná platiť daň je osobou, pre ktorú sa vykonáva zdaniteľná dodávka tovarov alebo služieb;"

5. v článku 21 ods. 1 vo verzii uvedenej v článku 28g sa pridáva tento bod:

"f) osoby, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty na území krajiny a ktorým sa dodávajú tovary za podmienok stanovených v článku 8 ods. 1 písm. d) alebo e), ak dodávky vykonáva daňovník, ktorý nie je zriadený na území krajiny.";

6. v článku 22 ods. 1 písm. c) vo verzii uvedenej v článku 28h sa prvá zarážka nahrádza takto:

"- Každý daňovník s výnimkou tých, ktorí sú uvedení v článku 28a ods. 4, ktorý na území krajiny vykonáva iné dodávky tovarov alebo služieb, dávajúce mu právo na odpočet, než sú dodávky tovarov alebo služieb, za ktoré platí daň výhradne spotrebiteľ alebo príjemca v súlade s článkom 21 os. 1 písm. a), b), c) alebo f). Avšak členské štáty nepotrebujú určiť určitých daňovníkov uvedených v článku 4 ods. 3,";

7. v článku 28a ods. 5 písm. b) sa pridáva táto zarážka:

"- dodávka plynu pomocou rozvodného systému zemného plynu alebo dodávka elektriny za podmienok stanovených v článku 8 ods. 1 písm. d) alebo e)."

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou 1. januára 2005. Bezodkladne o tom upovedomia Komisiu. Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metodiku tvorby týchto odkazov stanovia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 7. októbra 2003

Za Radu

predseda

G. Tremonti

[1] Návrh z 5. decembra 2002 (ešte neuverejnený v úradnom vestníku).

[2] Stanovisko poskytnuté 13.5.2003 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Stanovisko poskytnuté 26.3.2003 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/93/ES (Ú. v. ES L 331, 7.12.2002, s. 27).

--------------------------------------------------