32003L0070Úradný vestník L 184 , 23/07/2003 S. 0009 - 0012


Smernica Komisie 2003/70/ES

zo 17. júla 2003,

ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 91/414/EHS a zaraďuje mecoprop, mecoprop-P a propiconazol ako účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 týkajúcu sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2003/68/ES [2] a najmä jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1) Nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonanie prvej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenenej a doplnenej nariadením (ES) č. 2266/2000 [4], ustanovuje zoznam účinných látok, ktoré sa majú hodnotiť v súvislosti s ich možným zaradením do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam obsahuje mecoprop, mecoprop-P a propiconazol;

(2) hodnotili sa účinky týchto účinných látok na zdravie ľudí a na životné prostredie v súlade s ustanoveniami ustanovenými v nariadení (EHS) č. 3600/92 pre rozsah použití, ktoré navrhujú oznamovatelia. Nariadením Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994 ustanovujúcim účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a určujúcim spravodajský členský štát pre vykonanie nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 [5], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2230/95 [6], boli určené tieto spravodajské členské štáty a predložené príslušné hodnotiace správy a odporúčania Komisii v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 3600/92: mecoprop: spravodajský členský štát Dánsko, všetky relevantné informácie boli predložené 31. augusta 1999; mecoprop-P: spravodajský členský štát Dánsko, všetky relevantné informácie boli predložené 7. januára 1999; propiconazol: spravodajský členský štát Fínsko, všetky relevantné informácie boli predložené 30. novembra 1998;

(3) členské štáty a Komisia posúdili tieto hodnotiace správy v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat;

(4) posudzovanie všetkých účinných látok bolo ukončené 3. decembra 2002 vo forme revíznej správy Komisie pre mecoprop, mecoprop-P a propiconazol;

(5) posudzovanie mecopropu, mecopropu-P a propiconazolu neukázalo žiadne otvorené otázky alebo obavy, ktoré by vyžadovali konzultáciu s Vedeckým výborom pre rastliny;

(6) z rôznych vyšetrení, ktoré sa uskutočnili, vyplynulo, že sa dá predpokladať, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú mecoprop, mecoprop-P alebo propiconazol vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä so zreteľom na použitia, ktoré boli skúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné zaradiť tieto účinné látky do prílohy I, aby bolo zabezpečené, že vo všetkých členských štátoch sa povolenie pre prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku, môže udeľovať v súlade s ustanoveniami tejto smernice;

(7) revízna správa Komisie je potrebná na to, aby členské štáty správne uplatnili niekoľko častí jednotných zásad ustanovených v smernici 91/414/EHS. Preto je vhodné stanoviť, aby členské štáty uchovávali hotovú revíznu správu tak, aby bola, s výnimkou dôverných informácií, prístupná alebo aby ju sprístupnili k nahliadnutiu ktorejkoľvek zo zainteresovaných strán;

(8) pred zaradením účinnej látky do prílohy I by mala byť poskytnutá primeraná lehota, ktorá umožní členským štátom a zainteresovaným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú zo zaradenia;

(9) po zaradení by sa členským štátom mala poskytnúť primeraná lehota, počas ktorej uplatňujú ustanovenia smernice 91/414/EHS ohľadom prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich mecoprop, mecoprop-P alebo propiconazol, a najmä posúdia doterajšie povolenia, aby zabezpečili, že podmienky týkajúce sa týchto účinných látok ustanovené v prílohe I k smernici 91/414/EHS budú splnené. Na predloženie a vyhodnotenie kompletného dokumentačného súboru údajov každého prípravku na ochranu rastlín by sa mala poskytovať dlhšia lehota v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS;

(10) preto je vhodné v súlade s tým zmeniť a doplniť smernicu 91/414/EHS;

(11) opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti a uverejnia najneskôr do 30. novembra 2004 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú komisiu.

Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. decembra 2004.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom zverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

1. Členské štáty posúdia povolenie pre každý prípravok na ochranu rastlín obsahujúci mecoprop, mecoprop-P alebo propiconazol, aby zabezpečili dosiahnutie súladu s podmienkami týkajúcimi sa tejto účinnej látky ustanovenými v prílohe I k smernici 91/414/EHS. Ak to bude potrebné, najneskôr do 30. novembra 2004 povolenie zmenia a doplnia alebo ho odoberú.

2. Členské štáty pri každom povolenom prípravku na ochranu rastlín obsahujúcom mecoprop, mecoprop-P alebo propiconazol buď ako jedinú účinnú látku alebo ako jednu z niekoľkých účinných látok, ktoré boli uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS najneskôr do 31. mája 2004, prehodnotia prípravok v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k tejto smernici. Na základe tohto hodnotenia stanovia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 odsek 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS. Ak to bude potrebné a najneskôr do 31. mája 2008 povolenie zmenia a doplnia alebo odoberú.

Článok 4

Táto smernica nadobudne účinnosť 1. júna 2004.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 17. júla 2003.

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1

[2] Ú. v. ES L 177, 16.7.2003, s. 12

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/ES sa pridajú tieto položky

"Č. | Všeobecný názov, identifikačné čísla | Názov podľa IUPAC | Čistota | Nadobudnutie účinnosti | Dátum ukončenia platnosti zaradenia | Osobitné ustanovenia |

56 | Mecoprop CAS č. 7085-19-0 CIPAC č. 51 | Kyselina (RS)-2-(4-chlór-o-tolyloxy)-propiónová | 930 g/kg | 1. jún 2004 | 31. máj 2014 | Môže byť povolený výlučne ako herbicíd. Pri uplatňovaní jednotných zásad stanovených v prílohe VI sa musia brať do úvahy závery revíznej správy o mecoprope, a najmä jej prílohy I a II, ktorej konečnú verziu vydal Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2003. V tomto celkovom posudzovaní: by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. Ak je to vhodné, podmienky povolenia by mali obsahovať opatrenia na zmiernenie rizík,by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov. Ak je to vhodné, mali by sa uplatňovať opatrenia na zmiernenie rizík. |

57 | Mecoprop-P CAS č. 16484-77-8 CIPAC č. 475 | Kyselina (R)-2-(4-chlór-o-tolyloxy)-propiónová | 860 g/kg | 1. jún 2004 | 31. máj 2014 | Môže byť povolený výlučne ako herbicíd. Pri uplatňovaní jednotných zásad stanovených v prílohe VI sa musia brať do úvahy závery revíznej správy o mecoprope-P, a najmä jej prílohy I a II, ktorej konečnú verziu vydal Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2003. V tomto celkovom posudzovaní: by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. Ak je to vhodné, podmienky povolenia by mali zahrnovať opatrenia na zmiernenie rizík |

58 | Propiconazol CAS č. 60207-90-1 CIPAC č. 408 | (±)-1-[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-ylmetyl]-1H-1,2,4-triazol | 920 g/kg | 1. jún 2004 | 31. máj 2014 | Môže byť povolený výlučne ako fungicíd. Pri uplatňovaní jednotných zásad stanovených v prílohe VI sa musia brať do úvahy závery revíznej správy o propiconazole, a najmä jej prílohy I a II, ktorej konečnú verziu vydal Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2003. V tomto celkovom posudzovaní: by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a vodných organizmov. Ak je to vhodné, podmienky povolenia by mali zahrňovať opatrenia na zmiernenie rizík,by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane pôdnych organizmov pri aplikačných dávkach prevyšujúcich 625 g účinnej látky/ha (napríklad použitie na trávniky). Ak je to vhodné, podmienky povolenia by mali zahrnovať opatrenia na zmiernenie rizk (napr. bodová aplikácia). |

--------------------------------------------------