32003L0060Úradný vestník L 155 , 24/06/2003 S. 0015 - 0034


SMERNICA KOMISIE 2003/60/ES

z 18. júna 2003,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy smernice Rady č. 76/895/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajúce sa stanovenia maximálnych limitov rezíduí pesticídov v a na obilninách, v potravinách živočíšneho pôvodu a v určitých produktoch rastlinného pôvodu, vrátane ovocia a zeleniny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady č. 76/895/EHS z 23. novembra 1976 tykajúcej sa stanovenia maximálnych limitov rezíduí pesticídov na a v ovocí a zelenine [1], naposledy zmenenú a doplnenú nariadením Rady (ES) č. 2002/79/ES [2], najmä na jej článok 5,

so zreteľom na smernicu Rady č. 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov na a v obilninách [3], naposledy zmenenú a doplnenú nariadením Rady (ES) č. 2002/79/ES, najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady č. 86/363/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu [4], naposledy zmenenú a doplnenú nariadením Rady (ES) č. 2002/79/ES, najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady č. 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov v a na produktoch rastlinného pôvodu, vrátane ovocia a zeleniny [5], naposledy zmenenú a doplnenú nariadením Rady (ES) č. 2002/100/ES [6], najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Rady č. 91/414/EHS z 15. júla 1991 týkajúcu sa umiestňovania výrobkov na ochranu rastlín na trh [7], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie č. 2003/39/ES [8], najmä na jej článok 4 ods.1 písm. f),

keďže:

(1) existujúce účinné látky amitrol, diquat, izoproturon a etofumesat boli zaradené do prílohy I smernice Rady č. 91/4148 EHS smernicami Komisie č. 2001821/ES [9],2002/18/ES [10] a 2002/37/ES [11], v tomto poradí;

(2) nové účinné látky fenhexamid, acibenzolar-S-metyl, cyclanilid, pyraflufen-etyl, iprovalikarb, prosulfurón, sulfosulfurón, cinidon-etyl, cyhalofop butyl, famoxadón, florasulam, metalaxyl-M, pikolinafén a flumioxazín bolizaradené do prílohy I smernice Rady č. 91/414/EHS smernicami Komisie č. 2001/28/ES [12], 2001/87/ES [13], 2002/48/ES [14], 2002/64/ES [15] a 2002/81/ES [16];

(3) zaradenie do prílohy I smernice č. 91/414/EHS týkajúcej sa účinných látok sa zakladá na posúdení predložených informácií týkajúcich sa navrhovaného použitia. Členské štáty predložili informácie vzťahujúce sa na toto používanie v súlade s článkom 4 ods.1 písm. f) smernice č. 91/414/EHS. Predložené informácie sa posúdili a sú dostačujúce na povolenie stanovenia určitých maximálnych limitov rezíduí (MLR);

(4) ak neexistuje MLR spoločenstva alebo žiadne dočasné MLR, členský štát musí stanoviť národné dočasné MLR v súlade s článkom 4 ods.1 písm. f) smernice č. 91/414/EHS a to predtým, ako môže povoliť použitie prípravku na ochranu rastlín obsahujúceho tieto účinné látky;

(5) jednotlivými rozhodnutiami Komisie č. 2001/697/ES [17], 2002/478/ES [18] a 2002/479/ES [19] sa uznieslo, že účinné látky chlófenapyr, fentín acetát a fentín hydroxid nebudú zaradené do prílohy I smernice č. 91/414/EHS. Tieto rozhodnutia ustanovujú, že sa týmto prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim uvedené účinné látky ďalej nepovoľuje použitie v spoločenstve. Je preto nevyhnutné doplniť všetky tieto rezíduá pesticídov vznikajúce používaním týchto prípravkov na ochranu rastlín do príloh k smerniciam č. 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, aby sa umožnil náležitý dohľad a kontrola zákazu ich používania a zabezpečila sa ochrana spotrebiteľa;

(6) aby sa mohli naplniť oprávnené očakávania pri použití jestvujúcich zásob pesticídov, nezahrnutie rozhodnutí Komisie umožnilo obdobie postupného vyraďovania a je vhodné, že MLR, pri ktorých sa predpokladá, že použitie uvedenej látky nie je v spoločenstve povolené, sa neuvedú do používania až do konca obdobia postupného vyraďovania, ktorý sa na látku vzťahuje;

(7) MLR spoločenstva a limity, ktoré odporúča Kódex Alimentarius sa stanovujú a vyhodnocujú dodržiavaním podobných postupov. Pre diquat a fentín(-acetát alebo -hydroxid) existujú kódexové MRL pre obmedzený počet potravín. Toto sa zvážilo v stanovení MLR uvedených v tejto smernici. Nebrali sa do úvahy MLR Kódexu, ktorým sa v blízkej budúcnosti odporúča zrušenie. Na základe toxikologických záverov vyplývajúcich zo štúdií, ktoré mala Komisia k dispozícii, nebolo zistené žiadne riziko u MLR vychádzajúcich z MLR Kódexu, ktoré boli stanovené s ohľadom na riziká pre spotrebiteľa;

(8) so zreteľom na zahrnutie a vypustenie uvedených účinných látok z prílohy I k smernici č. 91/414/EHS sa vyhotovili súvisiace technické a vedecké hodnotenia vo forme kontrolných správ spoločenstva. Hodnotiace správy pre spomínané látky boli ukončené k dátumom, ako sa uvádza v smerniciach Komisie v odseku 1 a 2 a v rozhodnutiach Komisie v odseku 5.V týchto správach sa stanovil prijateľný denný príjem (PDP) a ak je potrebné, aj akútna referenčná dávka (ARD) pre uvedenú látku. Pri potravinových prípravkoch ošetrených uvedenými účinnými látkami sa stanovila a vyhodnotila dlhodobá miera rizika pre spotrebiteľa, a to v súlade s postupmi spoločenstva. Do úvahy sa vzali aj usmernenia publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou [20] a stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny [21]k používanej metodike. Dospelo sa k názoru, že navrhované MLR nevedú k prekročeniu PDP a ARD;

(9) aby sa zaistilo, že je spotrebiteľ náležite chránený pred pôsobením rezíduí, ktoré sú následkom nepovoleného používania prípravkov na ochranu rastlín, dočasné MLRsa pre príslušnú kombináciu výrobok/pesticíd stanoví na medzu analytickejstanoviteľnosti;

(10) stanovenie takýchto dočasných MLR na úrovni spoločenstva, nebráni členským štátom pri stanovení dočasných MLR pre látky v tejto smernici v súlade s článkom 4 ods.1 písm. f) smernice č. 91/414/EHS a prílohou IV. Zvážilo sa, že obdobie štyroch rokov je postačujúce, aby sa povolilo ďalšie používanie uvedenej účinnej látky. Dočasné MLR sa potom stanú definitívnymi;

(11) je preto potrebné doplniť všetky rezíduá pesticídov vznikajúce z použitia týchto prípravkov na ochranu rastlín do príloh k smerniciam č. 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, aby sa umožnil náležitý dohľad a kontrola zákazu ich používania a zaistila sa ochrana spotrebiteľa. Prílohy k smernici č. 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/ES sa následne zmenia a doplnia;

(12) aby sa stanovili maximálne limity rezíduí pesticídov pre diquat na úrovni spoločenstva, je potrebné presunúť ustanovenia zo smernice č.76/895/EHS do smernice č. 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, vypustiť tieto ustanovenia v smernici č. 76/895/EHS a zmeniť a doplniť niektoré z týchto ustanovení s ohľadom na technický a vedecký vývoj, ako aj zmeny v používaní a v povoleniach na národnej úrovni a na úrovni spoločenstva;

(13) táto smernica je v súlade s názorom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a ochranu zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V prílohe II k smernici č. 76/895/ES sa položky vzťahujúce sa na diquat zrušujú.

Článok 2

Maximálne limity rezíduí pesticídov uvedené v prílohe I k tejto smernici sa pridávajú k časti A prílohy II k smernici č. 86/362/EHS:

Článok 3

Maximálne limity rezíduí pesticídov uvedené v prílohe II a III k tejto smernici sa pridávajú k prílohe II A a B k smernici č. 86/363/EHS.

Článok 4

Maximálne limity rezíduí pesticídov uvedené v prílohe IV k tejto smernici sa pridávajú k prílohe II k smernici č. 90/642/EHS.

Článok 5

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2003, okrem opatrení týkajúcich sa fentínu hydroxidu, fentín acetátu a chlórfenapyru, ktoré vstúpia do platnosti do 30. júna 2004. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Budú uplatňovať tieto opatrenia od 1. júla 2003, okrem opatrení týkajúcich sa fentínu hydroxidu, fentín acetátu a chlórfenapyru, ktoré budú uplatňovať od 1. júla 2004.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 6

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 18. júna 2003

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 340, 09.12.1976, s. 26.

[2] Ú. v. ES L 291, 28.10.2002, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 221, 07.08.1986, S. 37.

[4] Ú. v. ES L 221, 07.08.1986, S. 37.

[5] Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71.

[6] Ú. v. ES L 2, 07.01.2003, s. 33.

[7] Ú. v. ES. L 230, 19.08.1991, s.1.

[8] Ú. v. ES L 124, 20.05.2003, s. 30.

[9] Ú. v. ES L 69, 10.03.2001, s. 17.

[10] Ú. v. ES L 55, 26.02.2002, s. 29.

[11] Ú. v. ES L 117, 04.05.2002, s. 10.

[12] Ú. v. ES L 113, 24.04.2001, s. 5.

[13] Ú. v. ES L 276, 19.10.2001, s. 17.

[14] Ú. v. ES L 148, 06.06.2002, s. 19.

[15] Ú. v. ES L 189, 18.07.2002,s. 27.

[16] Ú. v. ES L 276, 12.10.2002, s. 28.

[17] Ú. v. ES L 249, 19.09.2001, s. 19.

[18] Ú. v. ES L 164, 22.06..2002, s. 41.

[19] Ú. v. ES L 164, 22.06..2002, s. 43.

[20] Usmernenia na predpokladanie dietetického príjmu rezíduí pesticídov (skontrolovaných), pripravené GEMS/Potravinový program v spolupráci s Výborom pre kódex rezíduí pesticídov, vydanom Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[21] Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny ohľadom otázok týkajúcich sa zmien a doplnenia príloh k smerniciam č. 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko vyjadrené Vedeckým výborom pre rastliny, 14. júla 1998) (http.//europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MLR | Rezíduá pesticídov a maximálne limity rezíduí ( mg/kg) |

cinidon-etyl | cyhalofop butyl ( suma cyhalofop butylu a jeho voľných kyselín) | famoxadon | florasulam | flumioxazin | metalaxyl-M | picolinafen | iprovalicarb |

OBILNINY | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |

Jačmeň | | | 0,21 | | | | | |

Pohánka | | | | | | | | |

Kukurica | | | 0,02 | | | | | |

Proso | | | | | | | | |

Ovos | | | | | | | | |

Ryža | | | 0,02 | | | | | |

Raž | | | | | | | | |

Cirok | | | | | | | | |

Triticale | | | | | | | | |

Pšenica | | | | | | | | |

Iné obilniny | | | 0,1 | | | | | |

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MLR | Rezíduá pesticídov a maximálne limity rezíduí ( mg/kg) |

prosulfuron | sulfosulfuron | fenhexamid | acibenzolar-S-metyl | cyclanilid | pyraflufen-etyl | amitrole | diquat |

OBILNINY | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 (*)(p) | 0,05 | 0,02 | 0,01 | |

Jačmeň | | | | | | | | 10 |

Pohánka | | | | | | | | |

Kukurica | | | | | | | | 1 |

Proso | | | | | | | | 1 |

Ovos | | | | | | | | 2 |

Ryža | | | | | | | | |

Raž | | | | | | | | |

Cirok | | | | | | | | |

Triticale | | | | | | | | |

Pšenica | | | | | | | | |

Iné obilniny | | | | | | | | 0,05 |

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MLR | Rezíduá pesticídov a maximálne limity rezíduí ( mg/kg) |

isoproturon | etofumesate (suma etofumesat a metabolitu 2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-oxo-benzofuran-5-yl metán sulfonát, vyjadrený ako etofumesat) | chlorfenapyr | fentín acetát | fentín hydroxid |

OBILNINY | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Jačmeň | | | | | |

Pohánka | | | | | |

Kukurica | | | | | |

Proso | | | | | |

Ovos | | | | | |

Ryža | | | | | |

Raž | | | | | |

Cirok | | | | | |

Triticale | | | | | |

Pšenica | | | | | |

Iné obylniny | | | | | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Maximálne limity v mg/kg (ppm) |

Rezíduá pesticídov | Z tukov obsiahnutých v mäse, mäsových výrobkoch, vnútornostiach a živočíšnych tukoch uvedených v prílohe I pod položkami KN ex 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex 0208, 020900, 0210, 160100 a 1602 | Pre kravské mlieko a smotanu uvedené v prílohe I pod CN kódmi 0401: pre ostatné potraviny v položkách KN 0401, 0402, 0405 00 a 0406 v súlade s | Z čerstvých vajec bez škrupín, pre vtáčie vajcia a vaječné žĺtky uvedené v prílohe I pod položkami KN 040700 a 0408 |

cyclanid | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Rezíduá pesticídov | Maximálne limity v mg/kg ( ppm) |

Z mäsa, vrátane tuku, prípravkov z mäsa, jedlých drobov a živočíšnych tukov uvedených v prílohe I pod položkami KN ex 0201,0202,0203,0204, 02050000, 0206,0207,ex 0208,0209 00,0210, 160100 a 1602 | Pre mlieko a mliečne výrobky uvedené v prílohe I pod položkami KN 0401,0402,040500 a 0406 | Z čerstvých vajec bez škrupín, pre vtáčie vajíčka a vaječné žĺtky uvedené v prílohe I pod položkami KN 040700 a 0408 |

famoxadon | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

sulfosulfuron | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

fenhexamid | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

acibenzolar-s-metyl | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

diquat | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

isoproturon | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

etofumesat (suma etofumesatu a metabolitu 2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-oxo-benzofuran-5-yl metán sulfonát, vyjadrený ako etofumesat) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MLR | Rezíduá pesticídov a maximálne limity rezíduí (mg/kg) |

cinidon-etyl (suma cinidon-etylu a jeho e-izomé-rov) | cyhalo-fop butyl | famo-xadon | flora-sulam | flumio-xazín | metala-xyl- M obsa-hujúci iné zmesi konšti-tu?ných izo-mérov | picoli-naften | iprova | prosul-furon | sulfo-sulfu-ron | fenhex-amid | acibenzolar-S-metyl | cycla-nide | pyra-fluofen-ethyl | amit-role | diquat | isopro-turon | Etofumesat | chlorfe-napyr | fentin acetát | fentín hydro-xid |

1.Ovocie, čerstvé, sušené alebo tepelne neupravené, ošetrené mrazením, bez pridaného cukru, orechy. | 0,05 | 0,02 | | | 0,05 | | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

(i)CITRUSOVÉ PLODY | | | 0,02 | 0,01 | | 0,5 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | 0,01 ( | | | | | | |

Grapefruit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citróny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Limety | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mandarínky (vrátane klementínok a iných odrôd) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pomaranče | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pomelá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(II)ORECHY (VYLÚPANÉ ALEBO NEVYLÚPA-NÉ) | | | 0,02 | 0,1 | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,1 | 0,01 | | | | | | |

Mandle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Para orechy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kešu orechy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gaštan jedlý | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kokosové orechy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lieskové orechy | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

Makadamové orechy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pekanové orechy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Píniové oriešky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pistáciové orechy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vlašské orechy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

(III)JADROVÉ OVOCIE | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,02 | 0,01 ( | | | | | | |

Jablká | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hrušky | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

Dule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

(iv)KÔSTKOVÉ OVOCIE | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

Marhule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Čerešne | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Broskyne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Slivky | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

(v)BOBUĽOVÉ A DROBNÉ OVOCIE | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

(a)Stolové hrozno a muštové hrozno | | | 2 | | | 1 | | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | |

Stolové hrozno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muštové hrozno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(b)Jahody (iné ako lesné) | | | 0,02 | | | 0,3 | | 0,05 | | | 5 | | | | | | | | | | |

(c)Plody rastúce na kríkoch (iné ako lesné) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 10 | | | | | | | | | | |

Černice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostružiny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Loganove ostružiny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Maliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(d)Ostatné drobné a bobuľové ovocie (iné ako lesné) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

Čučoriedky | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Brusnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ríbezle | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Egreše | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

(e)Lesné bobuľové a drobné ovocie | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

(vi)INÉ OVOCIE | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | 0,02 | | | | | | | |

Avokádo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Banány | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |

Datle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Figy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kiwi | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |

Kumquat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Liči | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mangá | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | |

Olivy | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | |

Mučenka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ananás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Papaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | 0,01 | | | | | | |

2.Zelenina, čerstvá alebo tepelne neupravená, mrazená alebo sušená | 0,05 | 0,02 | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,01 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

i)KOREŇOVč A HĽUZOVITč ZELENINA | | | 0,02 | | | | | | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | | | | |

Červená repa | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | |

Mrkva | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Zeler hľuzový | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Chren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jeruzalemské artičoky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paštrnák | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Petržlen koreňový | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rečkovka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hadí mor španielsky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sladké zemiaky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

okrúhlica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kvaka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sladké zemiaky druhu Yam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | |

(ii)CIBUĽOVITč ZELENINA | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

Cesnak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cibuľa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cibuľka šalotka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jarná cibuľka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(iii)PLODOVč ZELENINA | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

(a)SOLANACEA- ľuľkovité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paradajky | | | 0,02 | | | 0,02 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |

Papriky | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Baklažány | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

(b)Tekvicovitá - s jedlou šupkou | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

Šalátové uhorky | | | 0,2 | | | 0,5 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Uhorky nakladačky | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Cukiny | | | 0,2 | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

( c)Tekvicovité – s nejedlou šupkou | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

Melóny | | | 0,3 | | | 0,05 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Tekvice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Červené melóny | | | | | | 0,05 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

(d)Sladká kukurica | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

(iv)HLÚBOVITč ZELENINA | | | 0,02 | | | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

(a)Hlúbovitá zelenina tvoriaca ružicu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Brokolica | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Karfiol | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

(b)Hlávkovitá hlúbovitá zelenina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ružičkový kel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hlávková kapusta | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

( c)Listová hlúbovitá zelenina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Čínska kapusta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kel | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

(d)Kaleráb | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

(v)LISTOVč ZELENINA A ČERSTVÉ VŇATE | | | 0,02 | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

(a)Hlávkový šalát a podobné druhy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Žerucha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kučeravý šalát | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hlávkový šalát | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

Širokolistá čakanka druhu Scarole- endívia | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

(b)Špenát a podobné druhy | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

Špenát | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Cvikla listová (mangold) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

(c)Vodná žerucha | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

(d)Čakanka | | | | | | 0,3 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

(e)Zeleninové vňate | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

Trebuľka voňavá pravá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pažítka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Petržlenová vňať | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zelerová vňať | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(vi)STRUKOVč ZELENINA (čerstvá) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

Fazuľa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fazuľa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hrach (so strukmi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hrach (bez strukov) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(vii)STOPKOVI-Tč (RAPčKATč) ZELENINA | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

Špargľa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Artičoky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zeler rapíkatý | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fenikel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Artičoky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pór | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rebarbora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(viii)HUBY | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

(a)Pestované huby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

( b)Voľne rastúce huby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.Strukoviny | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Fazuľa | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | |

Šošovica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hrach | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | |

4.Olejnaté semená | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Ľanové semeno | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |

Podzemnica olejná | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Makové semená | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sézamové semená | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Slnečnicové semená | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Repkové semená | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sójové bôby | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | |

Horčičné semená | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Semená bavlny | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | |

Ostatné | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | 0,1 | | | | | |

5.Zemiaky | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Skoré zemiaky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Neskoré zemiaky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6.Čaj ( lístky a výhonky, sušené, fermentované alebo inak upravované, z listovCamellia sinensis) | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

7.Chmeľ (sušený), obsahujúci chmeľové šišky a nezakoncentrovaný prášok | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------