32003L0047Úradný vestník L 138 , 05/06/2003 S. 0047 - 0048


Smernica Komisie 2003/47/ES

zo 4. júna 2003,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné výrobky do spoločenstva a proti ich rozširovaniu v rámci spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné výrobky do spoločenstva a proti ich rozširovaniu v rámci spoločenstva [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2003/22/ES [2], a najmä na jej článok 14 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na súhlas príslušného členského štátu,

keďže,

(1) z informácie, ktorú poskytlo Portugalsko a ktorá je založená na aktuálnych prieskumoch vyplýva, že chránenú zónu uznanú pre Gonipterus scutellatus Gyll. je potrebné zmeniť a obmedziť iba na Azory;

(2) pre administratívnu chybu, ktorá vznikla pri prepisovaní a príprave smernice Komisie 2002/36/ES [3], ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smernici 2000/29/ES boli nesprávne prijaté nové ustanovenia týkajúce sa pôdy a rastového média, súvisiaceho s rastlinami alebo príbuzného rastlinám s pôvodom na Cypre a Malte;

(3) pre administratívnu chybu pri prepisovaní a príprave smernice 2002/36/ES sa text v bode 2 pod nadpisom I časti B prílohy k smernici 2000/29/ES nahradil bez uvedenia príslušných rastlinných výrobkov;

(4) príslušné prílohy k smernici 2000/29/ES je preto potrebné príslušne zmeniť a doplniť;

(5) opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy II, IV a V k nariadeniu 2000/29/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 15. júna 2003 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 16. júna 2003.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri ich úradnom uverejnení. Spôsob uvedenia takého odkazu určia členské štáty.

2. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť tretí deň nasledujúci po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 4. júna 2003.

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1

[2] Ú. v. ES L 78, 25.3.2003, s. 10

[3] Ú. v. ES L 116, 3.5.2002, s. 16

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Prílohy k smernici 2000/29/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1. v časti B prílohy II v bode 5 pod záhlavím a) sa položka v pravom stĺpci nahrádza takto:

"EL, P (Azory)"

;

2. v prílohe IV:

a) v oddieli I časť A bod 34 sa slová "Cyprus, Malta," v ľavom stĺpci vypúšťajú;

b) v časti B bod 19 sa položka v pravom stĺpci nahrádza takto:

"EL, P (Azory);"

;

3. v časti B prílohy V záhlavie I:

a) v bode 2 sa text nahrádza takto:

"Časti rastlín iné ako ovocie a semená rastlín:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. a rezané kvety Orchidaceae,

- ihličiny (Coniferales)

- Acer saccharum Marsh., s pôvodom v krajinách Severnej Ameriky,

- Prunus L., s pôvodom v neeurópskych krajinách,

- rezané kvety Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. a Trachelium L., s pôvodom v neeurópskych krajinách,

- listová zelenina Apium graveolens L. a Ocimum L.";

b) v bode 7 písmeno b) sa slová "Cyprus, Malta," vypúšťajú.

--------------------------------------------------