32003L0017Úradný vestník L 076 , 22/03/2003 S. 0010 - 0019


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES

z 3. marca 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po konzultácii s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy [3], vzhľadom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom 20. januára 2003,

keďže:

(1) Smernica 98/70/ES [4] ustanovuje environmentálne špecifikácie pre palivá nachádzajúce sa na trhu.

(2) Článok 95 zmluvy ustanovuje, že návrhy Komisie, ktoré majú za cieľ vytváranie a funkciu vnútorného trhu a okrem iného sa týkajú ochrany zdravia a životného prostredia, sa budú zakladať na vysokej úrovni ochrany a že Európsky parlament a Rada sa budú tiež usilovať dosiahnuť tento cieľ.

(3) Na splnenie požiadaviek noriem spoločenstva týkajúcich sa kvality ovzdušia a s tým súvisiacimi cieľmi a na zabudovanie ďalších špecifikácií na doplnenie tých povinných špecifikácií, ktoré už boli ustanovené v prílohe III a prílohe IV k smernici, sa plánuje revízia smernice 98/70/ES.

(4) Zníženie obsahu síry v benzíne a motorovej nafte sa označuje za prostriedok, ktorý prispeje k dosiahnutiu týchto cieľov.

(5) Nepriaznivý účinok síry v benzíne a motorovej nafte na účinnosť katalytických technológií následného spracovania výfukových plynov je dobre preukázaný v prípade cestných vozidiel a stále viac v prípade necestných pojazdných strojov.

(6) Cestné vozidlá vo vzrastajúcej miere závisia od katalytických prístrojov pre následné spracovanie, aby dosiahli emisné limity ustanovené v smernici Rady 70/220/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi zo zážihových motorov motorových vozidiel [5], smernici Rady 88/77/EHS z 3. decembra 1987 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo vznetových motorov používaných vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným naftovým plynom používaným vo vozidlách [6]. Z tohto dôvodu má obsah síry v benzíne a motorovej nafte pravdepodobne väčší vplyv na vypúšťané emisie ako zmeny iných parametrov paliva.

(7) Zavedenie palív s obsahom síry maximálne 10 mg/kg zlepší účinnosť paliva, ktorá sa dá dosiahnuť s novými, vyvíjajúcimi sa automobilovými technológiami, a malo by sa preskúmať v prípade necestných pojazdných strojov a malo by viesť k významnému zníženiu emisií konvenčných znečisťujúcich látok ovzdušia pri použití v súčasných vozidlách. Tieto výhody budú kompenzovať zvýšené emisie CO2 súvisiace s výrobou benzínu a motorovej nafty s nižším obsahom síry.

(8) Z tohto dôvodu je potrebné ustanoviť opatrenia zabezpečujúce zavedenie a dostupnosť palív s obsahom síry maximálne 10 mg/kg. V tomto ohľade sa ukázala ako účinná finančná motivácia pri podpore skorého zavedenia palív s vyššou kvalitou podľa národných potrieb a priorít a skrátenie prechodného obdobia, keď sa predávajú na trhu palivá s dvomi rozličnými kvalitami. Na príslušnej národnej úrovni alebo na úrovni spoločenstva by sa malo využívanie finančných opatrení podporovať a malo by sa podnecovať.

(9) Široká dostupnosť palív s obsahom síry maximálne 10 mg/kg bude základom pre výrobcov automobilov na uskutočnenie ďalšieho významného pokroku smerom k zlepšeniu účinnosti palív v nových vozidlách. Potenciálny príspevok palív s obsahom síry maximálne 10 mg/kg k splneniu cieľa spoločenstva dosiahnuť 120 g/kg na priemerné emisie CO2 nového vozového parku sa vyhodnotí po preskúmaní súčasných environmentálnych dohôd s výrobcami automobilov v roku 2003.

(10) Je potrebné zabezpečiť, aby od 1. januára 2005 boli dostupné dostatočné množstvá benzínu a motorovej nafty s obsahom síry maximálne 10 mg/kg na vhodne vyváženom zemepisnom základe, aby sa umožnil voľný obeh nových vozidiel, ktoré potrebujú tieto palivá, pričom sa zabezpečí, aby zníženie emisií CO2 z nových vozidiel prevážilo nad dodatočnými emisiami v súvislosti s výrobou týchto palív.

(11) Úplný prienik benzínu a motorovej nafty s obsahom síry maximálne 10 mg/kg by sa mal zabezpečiť od 1. januára 2009, aby sa priemyslu výroby palív poskytol dostatočný čas na investície potrebné na prispôsobenie výrobných závodov. Okrem toho úplné zavedenie benzínu a motorovej nafty s obsahom síry maximálne 10 mg/kg od 1. januára 2009 zníži emisie bežných znečisťujúcich látok z existujúceho vozového parku, ktoré povedie k zlepšeniu kvality ovzdušia, pričom sa zabezpečí, že nedôjde k celkovému zvýšeniu emisií skleníkových plynov. V súvislosti s týmto bude potrebné, aby sa tento dátum v prípade motorových náft potvrdil najneskôr do 31. decembra 2005.

(12) Na ochranu zdravia ľudí a/alebo životného prostredia v určitých aglomeráciách alebo určitých ekologicky a/alebo environmentálne citlivých oblastiach s konkrétnymi problémami znečisťovania by sa malo členským štátom povoliť s výhradou postupu ustanoveného v tejto smernici, aby požadovali, že sa palivá môžu uviesť na trh, iba ak vyhovujú prísnejším environmentálnym špecifikáciám, ktoré sa vzťahujú na problematické znečisťujúce látky ako sú tie, ktoré sú ustanovené v tejto smernici. Tento postup je odlišný od informačného postupu ustanoveného v smernici 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup na poskytovanie informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel o službách informačnej spoločnosti [7].

(13) Emisie z motorov, ktoré sú inštalované v necestných pojazdných strojoch a poľnohospodárskych a lesných traktoroch, musia spĺňať limity ustanovené v smernici 97/68/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch [8] a v smernici 2000/25/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov [9]. Dosiahnutie týchto emisných limitov bude v čoraz väčšej miere závisieť na kvalite plynových olejov používaných týmito motormi a tak je dôležité zahrnúť definíciu pre takéto palivá do smernice 98/70/ES.

(14) Je potrebné ustanoviť jednotný systém monitorovania kvality palív alebo národné systémy, ktoré zabezpečia rovnakú dôveryhodnosť výsledkov a ustanoviť systémy hlásení na posúdenie, či sú splnené povinné environmentálne špecifikácie kvality palív.

(15) Mal by sa ustanoviť postup pre aktualizáciu meracích metód, ktoré sa používajú na zabezpečenie súladu s povinnými špecifikáciami kvality palív.

(16) Opatrenia potrebné na vykonanie smernice 98/70/ES by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [10].

(17) Malo by sa urobiť opatrenie na revidovanie ustanovení smernice 98/70/ES, aby sa prihliadlo na nové právne predpisy spoločenstva týkajúce sa kvality ovzdušia a s tým súvisiace environmentálne ciele, ako je potreba podpory pre alternatívne palivá vrátane biopalív, vývoj nových technológií na obmedzenie znečistenia a vplyvu kovových prísad a iné dôležité aspekty ich výkonu a aby sa prípadne potvrdil dátum úplného zavedenia motorových palív s obsahom síry maximálne 10 mg/kg, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k celkovému zvýšeniu emisií skleníkových plynov.

(18) Malo by sa uskutočniť komplexné posúdenie alternatívnych palív vrátane biologických palív vrátane diskusie o potrebe osobitnej právnej úpravy.

(19) Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá udeľovania pokút za porušenie ustanovení smernice 98/70/ES a mali by zabezpečiť ich uplatňovanie.

(20) Z tohto dôvodu by sa mala smernica 98/70/ES príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 98/70/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa nahrádza takto:

"Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1. benzín "je každý prchavý minerálny olej určený na prevádzku zážihových spaľovacích motorov na pohon vozidiel a patriaci do kódov KN 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 a 27101159 [11];"

2. motorová nafta "znamená plynové oleje patriace do kódu KN 27101941 [12] a používané pre vozidlá s vlastným pohonom, ako je uvedené v smernici 70/220/EHS a smernici 88/77/EHS;"

3. "plynové oleje určené na použitie pre necestné pojazdné stroje a poľnohospodárske a lesné traktory" znamenajú každú kvapalinu pochádzajúcu z ropy, ktorá patrí do kódu KN 27101941 a 27101945 [13], určenú na použitie v motoroch uvedených v smerniciach 97/68/ES [14] a 2000/25/ES [15];

4. "okrajové regióny" sú v prípade Francúzska jeho zámorské územia, v prípade Portugalska Azory a Madeira a v prípade Španielska Kanárske ostrovy.

Pre členské štáty, kde prevládajú arktické podmienky alebo tuhá zima, sa môže maximálny destilačný bod 65 % pri 250 °C pre motorovú naftu a plynové oleje nahradiť maximálnym destilačným bodom 10 % (objem/objem) pri 180 °C."

2. K článku 3 ods. 2 sa pridávajú tieto pododseky:

"d) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písmena c), členské štáty uskutočnia všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby sa načas a najneskôr do 1. januára 2005 uviedol na ich územiach na trh bezolovnatý benzín s obsahom síry maximálne 10 mg/kg. Členské štáty zabezpečia, aby takýto bezolovnatý benzín bol k dispozícii na vhodne vyváženom zemepisnom základe a aby vo všetkých ostatných aspektoch spĺňal špecifikácie ustanovené v prílohe III.

Členské štáty však môžu pre okrajové regióny ustanoviť osobitné opatrenia pre zavedenie benzínu s obsahom síry maximálne 10 mg/kg. Členské štáty, ktoré využijú toto opatrenie, informujú o tom Komisiu. Komisia vypracuje príručku odporúčajúcu, čo predstavuje na účely tohto pododseku dostupnosť na vhodne vyváženom zemepisnom základe.

e) Najneskôr do 1. januára 2009 zabezpečia členské štáty, aby bezolovnatý benzín mohol byť uvedený na trh na ich území, iba ak spĺňa environmentálne špecifikácie ustanovené v prílohe III okrem obsahu síry, ktorý musí byť maximálne 10 mg/kg."

3. V článku 4:

a) tento pododsek sa pridáva k odseku 1:

"d) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písmena c), členské štáty uskutočnia všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby sa načas a najneskôr do 1. januára 2005 uviedla na ich územiach na trh motorová nafta s obsahom síry maximálne 10 mg/kg. Členské štáty zabezpečia, aby takáto motorová nafta bola dostupná na vhodne vyváženom zemepisnom základe a aby vo všetkých ostatných aspektoch spĺňala špecifikácie ustanovené v prílohe IV.

Členské štáty však môžu pre okrajové regióny ustanoviť osobitné opatrenia pre zavedenie motorovej nafty s obsahom síry maximálne 10 mg/kg. Členské štáty, ktoré využijú toto opatrenie, o tom informujú Komisiu.

e) Najneskôr do 1. januára 2009 zabezpečia členské štáty s výhradou ustanovení článku 9 ods. 1 písm. a), aby motorová nafta mohla byť uvedená na trh na ich území, iba ak spĺňa environmentálne špecifikácie ustanovené v prílohe IV okrem obsahu síry, ktorý musí byť maximálne 10 mg/kg."

b) Pridáva sa tento odsek:

"5. Členské štáty zabezpečia, aby plynové oleje určené na použitie pre necestné pojazdné stroje a poľnohospodárske a lesné traktory predávané na ich území obsahovali menej ako 2000 mg/kg síry. Najneskôr do 1. januára 2008 je maximálny povolený obsah síry v plynových olejoch určených na použitie pre necestné pojazdné stroje a poľnohospodárske a lesné traktory 1000 mg/kg. Členské štáty však môžu požadovať nižší limit alebo rovnaký obsah síry pre motorové nafty uvedené v tejto smernici."

4. V článku 6:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Odlišne od článkov 3, 4 a 5 a v súlade s článkom 95 ods. 10 zmluvy môžu členské štáty uskutočniť opatrenia vyžadujúce, aby v konkrétnych oblastiach v rámci ich územia sa mohli palivá uviesť na trh, iba ak spĺňajú prísnejšie environmentálne špecifikácie, ako sú ustanovené v tejto smernici, pre celý vozový park alebo jeho časť, s cieľom chrániť zdravie obyvateľov v konkrétnej aglomerácii alebo chrániť životné prostredie v konkrétnej ekologicky alebo environmentálne citlivej oblasti tohto členského štátu, ak znečistenie ovzdušia alebo spodnej vody predstavuje, alebo odôvodniteľne sa dá očakávať, že by mohol predstavovať vážny a opakovaný problém pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie."

b) Odsek 3 sa nahrádza takto:

"3. Zúčastnené členské štáty poskytnú Komisii príslušné environmentálne údaje pre dotknutú aglomeráciu alebo oblasť, ako aj predpokladané účinky navrhovaných opatrení na životné prostredie."

c) Odseky 7 a 8 sa vypúšťajú.

5. Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

Sledovanie zhody a hlásenia

1. Členské štáty sledujú zhodu s požiadavkami článkov 3 a 4 vzhľadom na benzín a motorovú naftu na základe analytických metód uvedených v európskych normách EN 228:1999 resp. EN 590:1999.

2. Členské štáty vytvoria systém pre monitorovanie kvality palív v súlade s požiadavkami príslušnej európskej normy. Použitie alternatívneho systému na monitorovanie kvality palív sa môže povoliť za predpokladu, že takýto systém zabezpečí rovnakú dôveryhodnosť výsledkov.

3. Každý rok do 30. júna členské štáty predložia správu o národných údajoch o kvalite palív za predchádzajúci kalendárny rok. Prvá správa sa predloží do 30. júna 2002. Od 1. januára 2004 forma tejto správy bude zhodná s formou, ktorá je uvedená v príslušnej európskej norme. Členské štáty okrem toho poskytnú správu o celkovom objeme benzínu a motorovej nafty predávanom na ich území a o predávanom objeme bezolovnatého benzínu a motorovej nafty s obsahom síry maximálne 10 mg/kg. Okrem toho členské štáty každoročne poskytnú správu o dostupnosti benzínu a motorovej nafty s obsahom síry maximálne 10 mg/kg predávaných na ich územiach na vhodne vyváženom zemepisnom základe.

4. Komisia zabezpečí, aby informácie predložené podľa odseku 3 boli urýchlene k dispozícii prostredníctvom vhodných prostriedkov. Komisia každoročne a prvýkrát do 31. decembra 2003 uverejní správu o aktuálnej kvalite palív v rôznych členských štátoch a o zemepisnom pokrytí palivami s obsahom síry maximálne 10 mg/kg, s cieľom poskytnúť prehľad údajov o kvalite palív v rôznych členských štátoch."

6. Článok 9 sa nahrádza takto:

"Článok 9

Revízia

1. Najneskôr do 31. decembra 2005 Komisia posúdi špecifikácie palív v prílohách III a IV s výnimkou obsahu síry a v prípade potreby navrhne úpravy v súlade so súčasnými a budúcimi právnymi predpismi spoločenstva týkajúcimi sa emisií z motorových vozidiel a kvality ovzdušia a v súlade s príslušným cieľmi. Komisia posúdi najmä:

a) potrebu zmeny konečného dátumu pre úplné zavedenie motorovej nafty s obsahom síry maximálne 10 mg/kg na zabezpečenie, že nedôjde k celkovému zvýšeniu emisií skleníkových plynov. Táto analýza posúdi vývoj v rafinérskych technológiách, očakávané zdokonalenie hospodárenia s palivami vo vozidlách a miery, s akou sa nové palivovo úsporné technológie zavedú do vozového parku;

b) dôsledky novej právnej úpravy spoločenstva ustanovujúcej normy pre kvalitu ovzdušia pre také látky, ako sú polycyklické aromatické uhľovodíky;

c) výsledok revízie uvedený v článku 10 smernice Rady 1999/30/ES z 22. apríla 1999 vzťahujúcej sa na limitné hodnoty oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v ovzduší [16];

d) výsledok vyhodnotenia rôznych záväzkov japonských [17], kórejských [18] a európskych [19] automobilových výrobcov na zníženie spotreby paliva a zníženie emisií oxidu uhličitého v nových osobných automobiloch na základe zmien kvality palív zavedených touto smernicou a pokroku vzhľadom na cieľ spoločenstva dosiahnuť 120 g/km emisií CO2 na priemerné vozidlo;

e) výsledok revízie požadovanej článkom 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/96/ES z 13. decembra 1999 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených pre používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom určených pre používanie vo vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 88/77/EHS [20] a potvrdenie povinnej NOx emisnej normy pre motory ťažkých úžitkových vozidiel;

f) účinné fungovanie nových technológií na obmedzenie znečistenia a vplyvu kovových prísad a iných dôležitých aspektov ich výkonu a vývoj ovplyvňujúci medzinárodné trhy s palivami;

g) potrebu podporiť zavedenie alternatívnych palív vrátane biopalív, ako aj potrebu zaviesť zmeny iných parametrov v špecifikáciách palív, a to ako pre konvenčné, tak aj alternatívne palivá, napr. zmeny maximálnych limitov prchavosti pre benzín, ktoré sa nachádzajú v tejto smernici, požadované vzhľadom na ich použitie v zmesiach bioetanolu s benzínom a všetky následné potrebné zmeny EN 228:1999.

2. Pri posudzovaní návrhu pre ďalší stupeň emisných noriem pre vznetové motory v necestných použitiach Komisia súbežne ustanoví požadovanú kvalitu palív. Pritom Komisia zohľadní význam emisií z tohto sektora, celkový úžitok pre životné prostredie a zdravie, dôsledky v členských štátoch týkajúce sa distribúcie palív a náklady a prednosti prísnejšej hladiny obsahu síry, ako sa požaduje v súčasnosti pre palivo používané vo vznetových motoroch v necestných pojazdných strojoch a potom dá do súladu do určitého dátumu, ktorý sa v súčasnosti predpokladá na 1. január 2009, príslušné požiadavky na kvalitu palív pre necestné pojazdné stroje s cestným sektorom, aby ich Komisia vo svojej revízii v roku 2005 potvrdila alebo zmenila a doplnila.

3. Okrem ustanovení odseku 1 môže Komisia okrem iného predložiť:

- návrhy zohľadňujúce konkrétnu situáciu firemných vozových parkov a potrebu navrhnúť úroveň špecifikácií pre špeciálne palivá, ktoré používajú,

- návrhy stanovujúce úroveň špecifikácií platných pre skvapalnený ropný plyn, zemný plyn a biopalivá."

7. Vkladá sa nasledujúci článok:

"Článok 9a

Pokuty

Členské štáty stanovia pokuty, ktoré sa budú uplatňovať pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s touto smernicou. Uvedené pokuty musia byť účinné, primerané a výstražné."

8. Prvý pododsek článku 10 sa nahrádza takto:

"1. Meracie metódy, ktoré sa majú použiť vo vzťahu k parametrom uvedeným v prílohách I a III, sú analytické metódy ustanovené v európskej norme EN 228:1999. Meracie metódy, ktoré sa majú použiť vo vzťahu k parametrom uvedeným v prílohách II a IV, sú analytické metódy ustanovené v európskej norme EN 590:1999. Členské štáty môžu podľa potreby zvoliť analytické metódy uvedené v normách nahrádzajúcich normy EN 228:1999 alebo EN 590:1999, ak sa preukáže, že poskytujú prinajmenšom rovnakú úroveň presnosti ako nahradené analytické metódy. V prípade, keď je potrebné prispôsobenie povolených analytických metód technickému pokroku, Komisia môže prijať zmeny a doplnenia v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2."

9. Článok 11 sa nahrádza takto:

"Článok 11

Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor zriadený na základe článku 12 smernice Rady 96/62/ES [21].

2. V prípade odkazu na tento odsek sa budú uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [22], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

10. Prílohy I až IV sa nahrádzajú znením prílohy k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2003 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uplatnia tieto opatrenia od 1. januára 2004.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 3. marca 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

A.-A. Tsochatzopoulos

[1] Ú. v. ES C 213 E, 31.7.2001, s. 255.

[2] Ú. v. ES C 36, 8.2.2002, s. 115.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 2001 (Ú. v. ES C 153 E, 27.6.2002, s. 253). Spoločné stanovisko Rady z 15. apríla 2002 (Ú. v. ES 145 E, 18.6.2002, s. 71) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. septembra 2002 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 30. januára 2003 a rozhodnutie Rady zo 6. februára 2003.

[4] Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2000/71/ES (Ú. v. ES L 287, 14.11.2000, s. 46).

[5] Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/100/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 16, 18.1.2002, s. 32).

[6] Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/27/ES (Ú. v. ES L 107, 18.4.2001, s. 10).

[7] Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/48/ES (Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).

[8] Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/63/ES (Ú. v. ES L 227, 23.8.2001, s. 41).

[9] Ú. v. ES L 173, 12.7.2000, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[11] Číslovanie týchto kódov KN je uvedené v Spoločnom colnom sadzobníku, naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) č. 2031/2001 (Ú. v. ES L 279, 23.10.2001, s. 1).

[12] Číslovanie týchto kódov KN je uvedené v Spoločnom colnom sadzobníku, naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) č. 2031/2001 (Ú. v. ES L 279, 23.10.2001, s. 1).

[13] Číslovanie týchto kódov KN je uvedené v Spoločnom colnom sadzobníku, naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) č. 2031/2001 (Ú. v. ES L 279, 23.10.2001, s. 1).

[14] Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/63/ES (Ú. v. ES L 227, 23.8.2001, s. 41).

[15] Ú. v. ES L 173, 12.7.2000, s. 1.

[16] Ú. v. ES L 163, 29.6.1999, s. 41. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2001/744/ES (Ú. v. ES L 278, 23.10.2001, s. 35).

[17] Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 57.

[18] Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 55.

[19] Ú. v. ES L 40, 13.2.1999, s. 49.

[20] Ú. v. ES L 44, 16.2.2000, s. 1.

[21] Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 55.

[22] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA I

ENVIRONMENTÁLNE ŠPECIFIKÁCIE OBCHODOVATEĽNÝCH PALÍV, URČENÝCH NA POUŽITIE VO VOZIDLÁCH SO ZÁŽIHOVÝM MOTOROM

Druh: Benzín

Parameter | Jednotka | Limity |

Minimum | Maximum |

Oktánové číslo výskumnou metódou | 95 | – |

Oktánové číslo motorovou metódou | | 85 | – |

Tlak pár, letné obdobie | kPa | – | 60,0 |

Destilácia: | | | |

–odparené pri 100 °C | % obj. | 46,0 | – |

–odparené pri 150 °C | % obj | 75,0 | – |

Analýza uhľovodíkov: | | | |

–olefíny | % obj. | – | 18,0 |

–aromáty | % obj. | – | 42,0 |

–benzén | % obj. | – | 1,0 |

Obsah kyslíka | % hm. | – | 2,7 |

Kyslíkaté zlúčeniny | | | |

–Metanol (musia sa pridať stabilizátory) | % obj. | – | 3 |

–Etanol (môžu byť potrebné stabilizátory) | % obj. | – | 5 |

–Izopropylalkohol | % obj. | – | 10 |

–Terciálny butylalkohol | % obj. | – | 7 |

–Izobutylalkohol | % obj. | – | 10 |

–Étery obsahujúce 5 alebo viac atómov uhlíka v molekule | % obj. | – | 15 |

–Iné kyslíkaté látky | % obj. | – | 10 |

Obsah síry | mg/kg | – | 150 |

Obsah olova | g/l | – | 0,005 |

Parameter | Jednotka | Limity |

Minimum | Maximum |

Cetánové číslo | 51,0 | – |

Hustota pri 15 °C | kg/m3 | – | 845 |

Destilácia: | | | |

95% obj. sa spätne získa pri: | °C | – | 360 |

Polycyklické aromatické uhľovodíky | % hm. | – | 11 |

Obsah síry | mg/kg | – | 350 |

Parameter | Jednotka | Limity |

Minimum | Maximum |

Oktánové číslo výskumnou metódou | 95 | – |

Oktánové číslo motorovou metódou | | 85 | – |

Tlak pár, letné obdobie | kPa | – | 60,0 |

Destilácia: | | | |

–odparené pri 100 °C | % obj. | 46,0 | – |

–odparené pri 150 °C | % obj. | 75,0 | – |

Analýza uhľovodíkov: | | | |

–olefíny | % obj. | – | 18,0 |

–aromatické zlúčeniny | % obj. | – | 35,0 |

–benzén | % hm. | – | 1,0 |

Obsah kyslíka | % obj. | – | 2,7 |

Kyslíkaté zlúčeniny | | | |

–Metanol (musia sa pridať stabilizátory) | % obj. | – | 3 |

–Etanol, môžu byť potrebné stabilizátory | % obj. | – | 5 |

–Izopropylalkohol | % obj. | – | 10 |

–Terciálny butylalkohol | % obj. | – | 7 |

–Izobutylalkohol | % obj. | – | 10 |

–étery obsahujúce 5 alebo viac atómov uhlíka v molekule | % obj. | – | 15 |

–Iné kyslíkaté látky | mg/kg | – | 10 |

Obsah síry | mg/kg | – | 50 |

g/l | – | 10 |

Obsah olova | g/l | – | 0,005 |

Parameter | Jednotka | Limity |

Minimum | Maximum |

Cetánové číslo | 51,0 | – |

Hustota pri 15 °C | kg/m3 | – | 845 |

Destilácia: | | | |

–95 % obj. sa spätne získa pri: | °C | – | 360 |

Polycyklické aromatické uhľovodíky | % hm. | – | 11 |

Obsah síry | mg/kg | – | 50 |

mg/kg | – | 10 |

--------------------------------------------------