32003E0468Úradný vestník L 156 , 25/06/2003 S. 0079 - 0080


Spoločná pozícia Rady 2003/468/SZBP

z 23. júna 2003

o kontrole sprostredkovania zbraní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 15,

keďže:

(1) Členské štáty sa pri vykonávaní Kódexu správania Európskej únie pre vývozy zbraní dohodli, že sa budú zaoberať problémom kontroly sprostredkovania zbraní.

(2) Členské štáty pokračujú a prehlbujú svoje rokovania o nezákonnom obchodovaní so zbraňami a o činnostiach sprostredkovania zbraní a dospeli k dohode o súbore ustanovení, ako sú ďalej ustanovené, na kontrolu týchto činností prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov.

(3) Väčšina členských štátov už prijala alebo je v procese prijímania vnútroštátnych právnych predpisov v tejto veci.

(4) Vo štvrtej výročnej správe v súlade s platným ustanovením č. 8 Kódexu správania Európskej únie pre vývozy zbraní sa členské štáty dohodli, že budú pokračovať v rokovaniach v oblasti sprostredkovania zbraní na základe už schválených usmernení s cieľom prijať v tejto veci spoločnú połciu.

(5) V dohode Wassenaar sa zúčastnené štáty dohodli na memorande porozumenia s cieľom zvážiť prijatie vlastných vnútroštátnych opatrení upravujúcich činnosti sprostredkovania zbraní.

(6) Akčný program OSN o ručných zbraniach a ľahkých zbraniach (SALW) zaväzuje štáty k vypracovaniu príslušných vnútroštátnych právnych predpisov alebo správneho konania, ktoré budú upravovať činnosti sprostredkovania ručných zbraní a ľahkých zbraní a k prijatiu ďalších krokov na posilnenie medzinárodnej spolupráce pri predchádzaní, boji a úplnom odstránení nezákonného sprostredkovania ručných zbraní a ľahkých zbraní.

(7) Protokol OSN proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, dopĺňajúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu požaduje od štátov, zmluvných strán, aby ustanovili systém na reguláciu činností osôb, ktoré sa zúčastňujú na sprostredkovaní,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

1. Cieľom tejto spoločnej pozície je kontrola sprostredkovania zbraní, aby sa zabránilo obchádzaniu embarga OSN, EÚ alebo OBSE na vývozy zbraní a tiež kritérií ustanovených v Kódexe správania Európskej únie pre vývozy zbraní.

2. S cieľom dosiahnutia tohto cieľa členské štáty zabezpečia, aby ich platné alebo v budúcnosti prijaté právne predpisy o sprostredkovaní zbraní boli v súlade s ďalej uvedenými ustanoveniami.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na kontrolu činností sprostredkovania, ktoré sa uskutočňujú na ich území. Členské štáty sa tiež povzbudzujú k tomu, aby zvážili kontrolu činností sprostredkovania mimo svojho územia vykonávaných sprostredkovateľmi, ktorí sú ich štátnymi príslušníkmi s bydliskom alebo sídlom na ich území.

2. Členské štáty takisto ustanovia jasný právny rámec pre zákonné činnosti sprostredkovania.

3. Na účely odseku 1 sú činnosti sprostredkovania činnosťami osôb alebo subjektov:

- ktoré dojednávajú alebo zabezpečujú transakcie, ktoré môžu vyžadovať prevod položiek na Spoločnom zozname EÚ vojenskej výzbroje z tretej krajiny do inej tretej krajiny,

alebo

- ktoré nakupujú, predávajú alebo zabezpečujú prevod takýchto položiek, ktoré sú v ich vlastníctve, z tretej krajiny do inej tretej krajiny.

Tento článok nebráni členskému štátu v tom, aby vymedzil činnosti sprostredkovania vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch tak, aby zahŕňali prípady, keď sú takéto položky vyvážané z jeho vlastného územia alebo z územia iného členského štátu.

Článok 3

1. Na činnosti sprostredkovania by sa malo požadovať získanie licencie alebo písomného povolenia od príslušných orgánov členského štátu, v ktorom sa tieto činnosti vykonávajú, a kde to požadujú vnútroštátne právne predpisy, v ktorom má sprostredkovateľ bydlisko alebo sídlo. Členské štáty budú hodnotiť žiadosti o licenciu alebo písomné povolenie na špecifické transakcie sprostredkovania s ohľadom na ustanovenia Kódexu správania Európskej únie pre vývozy zbraní.

2. Členské štáty by mali najmenej 10 rokov uchovávať záznamy o všetkých osobách a subjektoch, ktoré získali licenciu za podmienok uvedených v ods. 1.

Článok 4

1. Členské štáty môžu takisto požadovať od sprostredkovateľov, aby získali písomné povolenie konať ako sprostredkovateľ, ako aj zriadiť register sprostredkovateľov zbraní. Registrácia alebo povolenie konania sprostredkovateľa by v žiadnom prípade nemali nahrádzať požiadavku získať potrebnú licenciu alebo písomné povolenie na každú transakciu.

2. Pri hodnotení každej žiadosti o písomné povolenie konať ako sprostredkovateľ alebo o registráciu by členské štáty mohli, okrem iného, vziať do úvahy všetky záznamy o predchádzajúcom zapojení sa žiadateľa do nezákonných činností.

Článok 5

1. Členské štáty zriadia systém na výmenu informácií o činnostiach sprostredkovania medzi sebou, ako aj, podľa potreby, s tretími štátmi. Na takúto výmenu informácií sa ustanoví špecifická úprava. Takáto úprava bude brať do úvahy najmä prípad, keď je do kontroly tej istej transakcie(í) sprostredkovania zapojených niekoľko členských štátov.

2. Informácie sa budú vymieňať, okrem iného, v týchto oblastiach:

- legislatíva,

- registrovaní sprostredkovatelia (ak je to uplatniteľné),

- záznamy o sprostredkovateľoch,

- zamietnutia žiadostí o registráciu (ak je to uplatniteľné) a žiadostí o licenciu.

Článok 6

Každý členský štát ustanoví primerané sankcje, vrátane trestných sankcií s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie kontrol sprostredkovania zbraní.

Článok 7

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 8

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. júna 2003

Za Radu

predseda

G. Papandreou

--------------------------------------------------