32003D0821Official Journal L 308 , 25/11/2003 P. 0027 - 0028


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. novembra 2003

o primeranej ochrane osobných údajov na Guernsey

(oznámené pod číslom dokumentu K(2003) 4309)

(Text s významom pre EHP)

(2003/821/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov[1], najmä na jej článok 25 ods. 6,

po porade s pracovnou skupinou pre ochranu jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov[2],

keďže:

(1) Podľa smernice 95/46/ES sa od členských štátov vyžaduje, aby pri prenose osobných údajov do tretích krajín zabezpečili, že príslušná tretia krajina má zabezpečenú primeranú úroveň ochrany, a že pred prenosom spĺňa právne predpisy členského štátu vykonávajúce iné ustanovenia smernice.

(2) Komisia môže úroveň ochrany zabezpečenú treťou krajinou považovať za primeranú. V tom prípade môžu byť osobné údaje prenesené z členského štátu bez potreby akýchkoľvek dodatočných záruk.

(3) Podľa smernice 95/46/ES by úroveň ochrany údajov mala byť zhodnotená podľa okolností sprevádzajúcich operáciu prenosu údajov alebo operáciu prenosu súboru údajov a mali by byť zvážené početné prvky podstatné pre prenos a uvedené v jej článku 25 ods. 2.

(4) V tretích krajinách existujú rôzne prístupy k ochrane údajov, mala by preto byť ohodnotená primeranosť a akékoľvek rozhodnutie založené na článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES by malo byť prijaté a vynútiteľné spôsobom, ktorý by svojvoľne alebo nespravodlivo nediskriminoval tretie krajiny, kde podobné podmienky prevažujú alebo, ktorý by vytvoril skrytú prekážku obchodu, s ohľadom na súčasné medzinárodné záväzky spoločenstva.

(5) Územná jednotka Guernsey podlieha Britskej korune (nie je ani súčasťou Spojeného kráľovstva, ani kolóniou), ktorá má plnú nezávislosť, okrem oblasti medzinárodných vzťahov a obrany, ktoré spadajú do právomoci vlády Spojeného kráľovstva. Územná jednotka Guernsey by preto mala byť považovaný za tretiu krajinu v zmysle smernice.

(6) S účinnosťou od augusta 1987 bola ratifikácia Dohovoru o ochrane jednotlivcov s ohľadom na spracovanie osobných údajov (dohovor č. 108) Rady Európy Spojeným kráľovstvom rozšírená na územnú jednotku Guernsey.

(7) Pokiaľ ide o územnú jednotku Guernsey právne predpisy o ochrane osobných údajov založené na normách stanovených v smernici 95/46/ES boli ustanovené v Zákone o ochrane údajov (Guernesey) z roku 2001, ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2002.

(8) V roku 2002 bolo tiež prijatých šestnásť zákonných dokumentov (pravidiel) na Guernsey, ktoré stanovujú špecifické pravidlá týkajúce sa oblastí ako sú prístupnosť k subjektu, spracovanie utajených údajov a ich oznámenie orgánu zodpovednému za ochranu údajov. Tieto dokumenty dopĺňajú zákon.

(9) Právne normy uplatniteľné na Guernsey pokrývajú všetky základné zásady nevyhnutné na primeranú úroveň ochrany fyzických osôb. Uplatňovanie týchto noriem je zaručené súdnym opravným prostriedkom a nezávislým dohľadom orgánov ako je napríklad Komisár pre ochranu údajov, ktorý má právomoc prešetrovať a zasahovať.

(10) Guernsey by preto malo byť uznané za krajinu, ktorá poskytuje primeranú ochranu osobných údajov, tak ako je uvedené v smernici 95/46/ES.

(11) V záujme transparentnosti a zaručenia toho, aby príslušné orgány členských štátov zabezpečili ochranu jednotlivcov pokiaľ ide o spracovanie ich osobných údajov, je nevyhnutné špecifikovať zvláštne okolnosti, za ktorých je dočasné zastavenie toku údajov oprávnené, hľadajúc primeranú ochranu.

(12) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru založeného podľa článku 31 ods. 1 smernice 95/46/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 25 ods. 2 smernice 95/46/ES je územná jednotka Guernsey považovaná za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenesených zo spoločenstva.

Článok 2

Toto rozhodnutie zohľadňuje primeranosť ochrany poskytovanú v Guernsey s ohľadom na splnenie požiadaviek článku 25 ods. 1 smernice 95/46/ES a neovplyvňuje iné podmienky alebo obmedzenia vykonávajúce iné ustanovenia tejto smernice, ktoré súvisia so spracovaním osobných údajov v rámci členských štátov.

Článok 3

1. Bez toho, aby boli dotknuté ich právomoci konať v oblasti zabezpečenia súčinnosti ich vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa ustanovení iných ako v článku 25 smernice 95/46/ES, príslušné orgány v členských štátoch môžu vykonávať ich súčasné právomoci na zastavenie toku údajov smerom k prijímateľovi v Guernsey, aby tak ochránili jednotlivcov pokiaľ ide o spracovanie ich údajov v týchto prípadoch:

a) keď príslušný orgán v Guernsey rozhodol, že prijímateľ je v rozpore s uplatniteľnými normami ochrany; alebo

b) v prípade dokladovaného podozrenia, že normy na ochranu sú porušované, existujú dostatočné dôvody na podozrenie, že príslušný orgán v Guernsey nevykonáva alebo nevykoná príslušné včasné kroky na urovnanie dotyčného prípadu, pokračovanie v prenose by vytvorilo bezprostredné riziko vážnej ujmy subjektu údajov a príslušné orgány v členských štátoch vyvinuli dostatočnú snahu za daných okolností na to, aby strane zodpovednej za spracovanie usadenej v Geurnsey poskytli oznámenie a možnosť odpovedať.

2. Pozastavenie končí, keď sú zaistené normy ochrany a príslušný orgán dotyčného členského štátu je o tom oboznámený.

Článok 4

1. Keď sa prijmú opatrenia podľa článku 3, členské štáty bezodkladne informujú Komisiu.

2. Členské štáty a Komisia sa navzájom informujú o prípadoch, v ktorých konanie orgánov zodpovedných za zabezpečenie súladu s normami ochrany v Guernsey nedokáže zaručiť takýto súlad.

3. Ak informácie prijaté podľa článku 3 a podľa odsekov 1 a 2 tohto článku poskytujú dôkaz o tom, že akýkoľvek orgán zodpovedný za zabezpečenie súladu s normami ochrany v Guernsey si svoju úlohu neplní efektívne, Komisia informuje príslušný orgán v Guernsey a ak je to potrebné, predkladá návrh opatrení v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 smernice 95/46/ES s ohľadom na zrušenie alebo pozastavenie tohto rozhodnutia, prípadne obmedzenie jeho rozsahu.

Článok 5

Komisia kontroluje účinnosť tohto rozhodnutia a oznamuje všetky relevantné zistenia výboru zriadeného podľa článku 31 smernice 95/46/ES vrátane akéhokoľvek dôkazu, ktorý by mohol ovplyvniť zistenie uvedené v článku 1 tohto rozhodnutia, že ochrana v Guernsey je primeraná vo význame článku 25 smernice 95/46/ES a akýkoľvek dôkaz o tom, že toto rozhodnutie je vykonávané diskriminačným spôsobom.

Článok 6

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím do štyroch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Článok 7

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 21. novembra 2003

Za Komisiu

Frederik BOLKESTEIN

člen Komisie

_______________________________

[1] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

[2] Stanovisko 5/2003 o úrovni ochrany osobných údajov na Guernsey, prijaté pracovnou stranou 13. júna 2003, prístupné na http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workingroup/wp2003/wpdocs_en.htm.